רקע

מאז אמצע דצמבר 2019 דווח בעיר ווהאן, מחוז חוביי בסין, על צבר תחלואה בדלקת ריאות ממקור נגיפי (חום, שיעול, קוצר נשימה ותסנינים דו- צדדיים בצילום חזה). הנגיף מכונה 2-SARS-CoV ושם המחלה 19-COVID. נכון ל-13.4.20 דווחו קרוב לשני מיליון מקרים ביותר 210 מדינות. קיימת העברה נרחבת ומתמשכת במדינות רבות בעולם. מספר הנפטרים בעולם עומד על 114,000. מוקדי התחלואה העיקריים של ההתפרצות נמצאים בארה״ב ובאירופה ואירן.

נתונים רשמיים המתעדכנים מעת לעת ניתן למצוא באתר ארגון הבריאות העולמי.

קיימת העברה מאדם לאדם. תקופת הדגירה המשוערת הינה 5-7 ימים (הטווח נע בין 2-14 יום).

ב-11.3.2020 ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות 19-COVID כפנדמיה.

רקע משפטי

מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940, בחלק אי, ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ( ,International Health Regulations 2005) של ארגון הבריאות העולמי.

בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID), הוכרזה כמחלה מדבקת מסוכנת לפי סעיף 20)1) לפקודה. ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת, מקנה למנכ״ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו, סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה.

בהמשך להכרזה זו, ננקטו על ידי משרד הבריאות מספר צעדים משמעותיים לצורך מניעת התפשטות המחלה:

נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף- 2020 (להלן: “צו בידוד בית”). בהתאם לצו המעודכן, חלה חובת בידוד בית, וחובת דיווח למשרד הבריאות על הבידוד לכל מי ששב מחו״ל במהלך 14 הימים שלאחר חזרתו וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת. כמו כן, נקבע בצו כי אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד. חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס במשך 48 שעות ברציפות לפחות.

 

 1. בנוסף, נקבעה בצו האפשרות להורות על שהייה של חולה בבידוד בית, בתנאים המפורטים.

  כן נקבעו בצו איסורים על התכנסות בין-לאומית בישראל והתקהלות של שני אנשים או יותר למעט אנשים הגרים באותו מקום, וכן התקהלות במרחב ציבורי.

  נקבעו תנאים לפתיחת חנות מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, חנות אופטיקה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, הסעת אנשים ברכבת או במטוס, תנאים לגבי מקום עבודה. כן נקבע איסור על שהיית מעל 5 אנשים במקום עבודה שהוא בית אוכל.

  חל איסור על עובדי מערכת הבריאות לנסוע אל מחוץ לישראל, ונקבע כי מעסיק לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, אלא באישור מיוחד שייתן ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או המנהל ובתנאים שיורה עליהם. הסמכות למתן אישורים חריגים כאמור ניתנה למנהלי בתי החולים, קופות החולים ומנהלי ארגוני רפואת החירום. פורטו בצו אילו פעילויות בילוי ופנאי אסורות, עוד נקבע בצו כי לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד. כן נקבע כי מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי הצו.

  כן נקבעה בצו חובת חבישת מסיכת פה אף (מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית) במקום שהוא אינו בית מגורים. חובה זו לא חלה על: קטין מתחת לגיל 6; אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף; אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו; משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל הניתן, במרחק של שני מטרים לפחות מאדם אחר; שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות. עוד נקבע בצו, כי נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסיכה, לא חייב בבידוד, בכפוף למתן הצהרה.

  פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), תש״ף-2020. צו זה קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה וכי מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. על העובד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.

 

 1. פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל״ו- 1976. התעודה עומדת בתוקפה ביחס לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית, ובכפוף להצהרה שימלא העובד, המצורפת לתעודת המחלה הגורפת. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו. ככל שמדובר בעובד ששוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל מחו״ל, תצורף לתעודת המחלה ולהצהרה, הוכחת העובד על שהייתו באחד מיעדים אלה. בהתאם לצו, מעסיק לא ידרוש מעובד שהגיש הצהרה כאמור תעודת מחלה נוספת כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה, תשל״ז- 1976.

  נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף- לפי הצו, רופא מומחה בבית חולים מוסמך להורות כי חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, בתנאים ולתקופה כפי שיקבע הרופא. כמו כן, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו, רופא מחוזי, נפתי וסגניהם, מוסמכים להורות כי אדם המצוי בבידוד לפי צו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים. בנוסף, הצו נותן סמכות למאבטחי בית החולים לפעול לאכיפת הבידוד ולעיכוב המטופל לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר. בהתאם לכך, נחתמו ופורסמו הנחיות בנושא אכיפת הוראות הצו שבנדון, החלות על המאבטחים וצוותי בתי החולים.

  נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש״ף- 2020. לפי הצו, לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך המפורטים בצו, וכן לא יתקיימו פעילויות במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי. יחד עם זאת, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך, ולעניין מוסדות שבסמכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור המנהל ובהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר, לאשר פעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי פורמלי, וזאת בהתאם לתנאי האישור והוראות המנהל. בנוסף, מפורטות בצו פעילויות המותרות בכפוף לאישור המנהל.

  נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף-2020 (להלן – “תקנות הגבלת פעילות”). התקנות קובעות, כי אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המפורטות בתקנות, ונקבעו כללים להתנהגות במרחב הציבורי. עוד נקבע איסור השתתפות בחתונות במרחב הציבורי, או קיום תפילות במרחב הציבורי של יותר מאדם אחד, שהייה בפארקים, גנים וחופי רחצה, נקבעו מגבלות על תחבורה ציבורית ותנאים לביצוע משלוחים מחנויות כן נקבעה אחריות מעסיק למילוי הצהרה יומי של עובדיו, בעניין היעדר חום או תסמינים, שמירה על מרחקים בין עובדים, היגיינה ועוד. לצד זאת, נקבע עונש מאסר של שישה חודשים או קנס למי שיפר את הוראות התקנות, ונתנו סמכויות אכיפה למשטרה לצורך אכיפת הוראות התקנות.

 

נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) ( בידוד במקום לבידוד שנקבע על ידי המדינה), התש״ף-2020. לפי התקנות, מי שהגיע לישראל מחוצה לה ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה במשך 14 יום בהתאם להוראות הנציג המוסמך, עם הגעתו לישראל, אלא אם הנציג השתכנע כי החוזר יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו. עוד נקבע בתקנות, כי רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד שאינו חוזר כי ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אם מצא כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו.

עוד נקבע במסגרת התקנות כי ניתן להגיש השגה על החלטת הנציג המוסמך לרופא מחוזי, וכי ניתן להגיש עתירה מנהלית על החלטת הרופא המחוזי.

חוזר שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה או אדם המצוי בבידוד שהפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות בבידוד במקום בידוד מטעם המדינה, דינו – שישה חודשי מאסר או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל״ז-1977.

הנחות יסוד/השערות

על פי הספרות העדכנית, העברת הנגיף הינה טיפתית או במגע. אפשרות להעברה אווירנית קיימת בעיקר בעת ביצוע הליכים רפואיים המייצרים אירוסול.

שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש.

ריחוק חברתי והקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויים לצמצם את התפשטות

המחלה בישראל.

יכולים להיות מקרים של 19-COVID ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה.

בדיקה שלילית באדם ללא תסמינים אינה מעידה על היותו מדבק בכל נקודת זמן אחרת.

תרחיש ייחוס

משרד הבריאות נערך לתרחיש לפיו תהיה תחלואה נרחבת COVID-19-n בישראל.

 

מדיניות משרד הבריאות

מדיניות משרד הבריאות בשלב זה היא “הכלה”, קרי, צמצום ההדבקה המקומית SARS-CoV-2-a, הכוללת בידוד מקרים מאומתים וחשודים, וכן צמצום הסיכון להדבקה על ידי ריחוק חברתי ( Social distancing). במקביל, משרד הבריאות נוקט צעדים לצמצום הגעת מקרים נוספים לישראל.

הגדרות

תסמינים קליניים: חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (לא כולל נזלת כתסמין בודד).

מוסדות עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב –COVID19- בתי אבות, בתי חולים שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים, מעונות לקשישים, דיור מוגן ומקבצי דיור.

אדם בסיכון לתחלואה קשה ב- 19-Covid: בן 50-69 עם 2 נקודת סיכון ויותר, או בן 30-49 עם 4 נקודות סיכון ויותר. זאת בנוסף לכל בני 70 ומעלה.

נקודת סיכון אחת (לפי מודל מכון כללית למחקר) תינתן לקיומם של כל אחד מהבאים: מחלת לב וכלי דם, סוכרת, יתר לחץ דם, עישון מצטבר של מעל 10 שנות חפיסה, השמנת יתר (30<BMI), אשפוז בשלוש השנים האחרונות למעט לידות (כל אשפוז נוסף מוסיף נקודת סיכון).

מסגרות צפופות או קהילות מיוחדות המתקשות לשמור על תנאי בידוד– בתי כלא, קהילות הדרות באתרי מחייה צפופים, בתי חולים פסיכיאטריים, הוסטלים, מסגרות דיור של תחום נכי נפש כולל מגורים טיפוליים לסוגיהם וכן מסגרות חוץ ביתיות לבעלי מוגבלויות.

מוסדות בהם נתגלתה תחלואה מאומתת בקורונה – מוסד בו אובחן מקרה אחד לפחות של קורונה (מקרה מאומת מעבדתית) בקרב דייר או עובד ב-30 יום האחרונים.

״מקרה מאומת״: חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ^2-SARS-CoV.

” מקרה חשוד”:

  קריטריונים קליניים וגם קריטריונים אפידמיולוגיים
1 חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר* וגם כל אדם, שהיה ב״מגע הדוק”1 עם חולה 19-COVID מאומת בתוך 14 יום מהמגע האחרון
2 חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר* וגם שהייה בחו״ל או ברשות הפלסטינית ב-14 יום לפני הופעת התסמינים

 

בנוסף לחולים העונים להגדרת מקרה חשוד, בדיקות מעבדה SARS-CoV-2-b תתבצענה גם במצבים אלה:

קריטריונים קליניים   קריטריונים אפידמיולוגיים
חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר[*] וגם הגרים/ מאושפזים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה COVID-19-n .
חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר* וגם עובדי מערכת הבריאות לרבות העובדים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב- 19-2 C0VID
חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר*   אזור/ישוב בו הוגדר צבר התפרצות
חום 38 ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר*   הגרים/מאושפזים במסגרות צפופות או קהילות מיוחדות המתקשות לשמור על תנאי בידוד וכן עובדים במסגרות אלה.
מקרי מחלה קשה של חום 38 ומעלה ומצוקה נשימתית המחייבים סיוע נשימתי בהנשמה או ECVIO-n באשפוז ואין סיבה אחרת למחלה3   ללא קשר אפידמיולוגי
דלקות ריאות מאובחנות בהדמיה המחייבות אשפוז בהעדר סיבה אחרת למחלה3
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של דלקות ריאות בקהילה4
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של חום ו\או תסמינים נשימתיים4
ללא תסמינים   הגרים/מאושפזים או עובדים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב- 19-COVID בו התגלתה תחלואה.[†]

 

התוויה ללקיחת דגימה לקבוצות מיוחדות בתאום ובאישור משרד הבריאות בלבד:

במסגרת סקר תסמינים, ככל שייקבע: חום 38 ומעלה או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר[‡],

עובדים חיוניים בעלי תסמינים ללא קריטריונים אפידמיולוגיים (יש לציין מקום עבודה – טקסט חופשי (.

חסרי תסמינים השבים מחו״ל וממדינות ומאזורים עם תחלואה ב 19-COVID הקשורים לצבר הדבקה ידוע (לדוגמא בית חב״ד שהגיעו לישראל מצבר תחלואה ידוע בניו יורק).

מצבים נוספים:

בעלי תסמינים קליניים בקרב אנשים בסיכון לתחלואה קשה ב 19-COVID. יבוצע במסגרת הקצאת בדיקות עבור מקרים קליניים לשיקול דעתו של הרופא המטפל.

מטופל חסר תסמינים העובר למוסד או למסגרת טיפולית או לבית אבות מבית חולים כללי, גריאטרי, ממוסד טיפולי אחר או מהקהילה.

לקיחת דגימה לחולה קורונה לצורך הגדרתו כמחלים

 

אין צורך להתייחס לחולים אלה כאל חולים הדורשים בידוד ובעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן על פי ההנחיות בנספח 17, לפי דרגת החומרה של החולה:

לחולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) – הצוות יתמגן על פי “מיגון צוות המטפל בחולה במצב קל בבית חולים”.

לחולה שנזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) – הצוות יתמגן על פי “מיגון צוות רפואי בחולה שאינו מוגדר קל בבית חולים”.

בעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן במסכה כירורגית וכפפות בלבד. על חולים אלה חלה ההנחיה הכללית לכל אדם המפתח חום 38 ומעלה.

עדכון ההתוויות לביצוע בדיקות ^2-SARS-CoV הינו בהתאם להמלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל, שמונה ע”י מנכ”ל משרד הבריאות (נספח 25).

פרטי הנבדקים שנבדקו ללא קשר אפידמיולוגי יוקלדו במערכת הממוחשבת של המוסד הרפואי, תוך ציון ההתוויה לביצוע הבדיקה. בהמשך, נתונים אלה יוטמעו במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות בהתאם להנחיות שתופצנה.

הגדרת “מחלים”

חולה מאומת יוגדר כ”החלים” כאשר:

חולה מאומת שסבל מתסמינים:

העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות וגם

שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות וגם

הבדיקה הראשונה להגדרת החלמה תילקח 7 ימים לפחות מתחילת התסמינים.

חולה מאומת ללא תסמינים:

שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות, כאשר הבדיקה הראשונה מהן תילקח 5 ימים לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון.

בשני המצבים, הבדיקה הראשונה חייבת להילקח במקום בו החולה שוהה בבידוד. באם הבדיקה הראשונה שלילית, השנייה יכולה להילקח גם במתקן של “הבדק וסע”.

 

חולה מאומת שהחלים נחשב מחוסן כנגד 19-COVID. לפיכך בהתאם להמלצת הצט״מ:

1 . במקרה של חשיפה חוזרת לחולה מאומת, אין צורך בבידוד.

2. יש להעדיף הצבת צוות רפואי שהחלים ב״מחלקות קורונה”, בתלות בהסכמתם לכך. בכל מקרה, עובדים אלה יתמגנו על פי ההנחיות.

ר. הנחיות למיגון

שימוש תקני באמצעי התמגנות יכול למנוע את התפשטות הנגיף.

דרכי העברה2,[IV] [V]:

מרבית ההעברה של נגיפי קורונה היא טיפתית: באמצעות הפרשות דרכי נשימה, שמופקות כאשר נושא הנגיף מתעטש ומשתעל;

קיימת גם אפשרות העברה במגע במשטחים, חפצים או ציוד שהזדהמו, בסביבת המטופלים;

העברה אווירנית מתרחשת בעיקר בעת טיפול בחולים בפרוצדורות יוצרות אירוסול, כגון אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה. ככלל, פעולות אלה מתבצעות בחולים מאושפזים ובמתארים מיוחדים.

כל עובד במוסד רפואי מחויב בעטיית מסיכה.

ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית ונזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף קורונה החדש (למשל, דיאליזה, ביקור במלר״ד מסיבה לא זיהומית, וכדי) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת.

טיפול בטיחותי בנשאי הנגיף מאומתים וחשודים כולל הקפדה על אמצעי זהירות שגרתיים, וביניהם שימוש במיגון אישי (PPE) מותאם לסוג ההעברה, ולפי הערכת סיכונים.

כל פעולה שתבוצע על חולה חשוד או מאומת 19-1-COVID תיעשה במיגון הנדרש בהתאם למתואר בנספח 17. כללי ההלבשה וההפשטה מופיעים בנספח 11.

 

לצורך הפעלת מערך אשר יאפשר אספקה חיונית של אמצעי מיגון לכלל הצוותים הרפואיים באופן רציף, יש להזמין בימי שני וחמישי,            עד השעה 10:00 בבוקר בקישור הבא:

.https://govforms.gov.il/mw/forms/InventoryReporting@health.gov.il

במקרה וישנה בעיה כלשהי, או שנדרש לפתוח הרשאה לטופס הדיווח, יש לפנות לתומר ורדי בטלפון: 054-7721538 או בכתובת דואר אלקטרוני: vtomer@amanet.co.il.

ניתן להתייעץ לגבי מיגון של אוכלוסיות ספציפיות באמצעות פנייה למרכז הארצי למניעת זיהומים בדואר אלקטרוני בכתובת: NationalEpid Hosp@tlvmc.gov.il.

הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה (מרפאות הקהילה, מוקדים לרפואה דחופה וצוותי מד״א)

מד״א מפעיל מוקד 101 ייעודי לפניות בנושא חשד להדבקות COVID-19-n, במטרה לצמצם הגעה של חולים-חשודים למרפאות ולמלר״ד. מוקד זה יבצע בירור ראשוני (נספח 1 א׳). מד״א ייקח את הבדיקה במתחם הבדיקה הייעודי או בבית המטופל, ללא צורך בהגעה למיון או מרפאה. אם המצב הקליני של המטופל יחייב זאת, יופנה למיון על-ידי מד״א. אין לפנות למוקדי חירום אחרים מלבד מד״א. אין לפנות למוקד 101 לצורך שאילת שאלות כלליות. לשאלות כלליות, יש להתקשר ל-5400*. אנשי צוות רפואי יכולים לפנות בשאלות למלב״ם בטלפון: 03-7371595.

במקרים בהם קיים ספק בצורך ללקיחת דגימה (לדוג׳, אינו עונה על כל הקריטריונים), יש לקבל אישור מרופא ייעודי לנושא זה בקופה המבטחת לביצוע הבדיקה ^2-SARS-CoV.

חיילים יפנו למוקד מד״א או לצוותי הרפואה בצה״ל לביצוע בירור ראשוני. בכל מקרה יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה מראש על-ידי ראש ענף בריאות הצבא או נציגו (נספח 2).

באם המטופל פנה טלפונית למרפאת קהילה, יש להפנותו למוקד 101 של מד״א (ראה סעיף א׳ לעיל).

בכל מרפאה יוצב שילוט המנחה את המבקר במרפאה אל מי לפנות במידה ופונה בחשד ^19-COVID. השילוט יתורגם וייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית (ראה דוגמה לנוסח בנספח 9).

במרפאה יימצא מלאי מסיכות כירורגיות. כל פונה עם תסמינים נשימתיים יקבל עם כניסתו למרפאה מסיכת פה-אף כירורגית שירכיב על אפו ופיו. האחריות להנפקת המסכות נמצאת בידי הנהלת הקופה.

12

 

במידה והתקבלה במרפאה הודעה על הגעת מטופל החשוד <-19-COVZD, יקבל את פניו איש צוות רפואי ממוגן.

מטופל שהגיע למרפאה ללא הודעה מראש ומודיע כי יתכן שהוא חולה 19-1-COVID, יתנהל פקיד הקבלה על פי נספח 1בי.

המטופל יעטה מסיכה כירורגית על פיו ואפו. בשל האפשרות לחשיפה לחולה 19-COVID מבלי שיוגדר כחשוד, נדרשים צוותים מטפלים להתמגן ולמגן כל מטופל המופיע עם תסמינים נשימתיים, במסכה כירורגית. למען הסר ספק, במצב זה גם איש הצוות וגם המטופל ישתמשו במסכה כירורגית בעת המפגש.

י. יש להעביר את המטופל ישירות לחדר פרטי עם דלת סגורה ולהרחיקו משאר קהל המבקרים ככל האפשר.

יא. צוות המרפאה יתשאל את המטופל על מנת לבחון אם הוא עונה על הגדרת המקרה.

יב. לצוות המרפאה הבא במגע עם מטופל השוהה בבידוד או עם חולה מאומת לנגיף קורונה החדש, נדרש המיגון הבא:

לצוות המטפל – כפפות, חלוק, מסיכה כירורגית ומשקף.

למטופל – מסיכה כירורגית

בעת עבודה במסגרת מרפאות התפרצות, המיגון יילבש על גבי מדים.

סדר הלבשה והפשטה כמפורט בסוף חוזר מנהל רפואה 10 2010, וכן בנספח 11 לנוהל זה.

איש צוות המקפיד על שימוש באמצעי מיגון אלו לא יידרש לבידוד גם במקרה ויסתבר שאחד מהמטופלים עם התסמינים חולה COVID-19-n. אם מפתח חום ו\או תסמינים נשימתיים – לא יגיע לעבודה, יבודד עצמו ויפנה למסגרת מתאימה לביצוע בדיקה ^2-SARS-CoV.

יג.         במידה והמטופל עונה על הגדרת המקרה, צוות המרפאה יידע אותו על החשד ^19-COVID,

ויעדכן את מוקד 101 של מד״א לשם ביצוע בדיקה בקהילה או יפנה אותו למרל״ד, בהתאם למצבו הקליני.

יד. במידה והמרפאה מפנה למלר״ד, עליה לעדכן את צוות המלר״ד באופן מידי.

טו. כאשר מצבו הרפואי של המטופל מחייב הפניה למלר״ד, אך מתאפשר לעשות זאת ברכבו הפרטי, ניתן להנחות את המטופל להגיע למלר״ד באופן עצמאי, תוך שימוש במסכה כירורגית. יש להנחותו

13

 

להודיע מידית לפקיד הקבלה או לאחות על הגעתו. בכל מקרה, יש להנחות את המטופל לא לנסוע בתחבורה ציבורית (לרבות אוטובוס, רכבת או מונית).

טז. באם המטופל חייב להגיע למלר״ד ואינו יכול להגיע עצמאית, העברת המטופל למלר״ד תהיה על- ידי צוותים של מד״א בלבד במיגון מותאם לסוג החולה (פירוט בנספח 17), על גבי אלונקה רגילה. יש ליידע את מד״א אודות החשד ל-19-ס0¥1ס. צוות מד״א יגיע למקום בהרכב שלדי בלבד. במהלך הפינוי, המטופל יעטה מסכה כירורגית על פיו ואפו.

יז. לאחר פינוי המטופל, יבוצע ניקוי וחיטוי של המקום בו שהה המטופל (לרבות אמבולנס) בתמיסת כלור בריכוז של לא פחות מ-וו1קק 1,000 על-ידי איש צוות ממוגן. במקרה שהמטופל נזקק לתמיכה נשימתית, יש לאוורר את המקום בו שהה המטופל במשך שעה אחת (מעת שהמטופל פינה את האתר).

יח. כביסה ופסולת יפונו לפי ההנחיות בפרק 10 להלן.

יט. לאחר פינוי המטופל מהמרפאה, ימלאו צוות המרפאה ואנשי מד״א רישום של כל האנשים (מטופלים, מלווים ואנשי צוות רפואי) ששהו במרפאה במקביל לחשוד. הרשימה תישמר ותועבר במקביל ללשכת הבריאות המחוזית. במידה והמקרה החשוד יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, שיפתח מחלת חום או תסמינים נשימתיים תוך 14 ימים מהחשיפה, יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לבירור והערכה.

כ. הקופה המבטחת אחראית לביצוע מעקב של מבוטחיה השוהים בבידוד בית. נציג הקופה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב. בהמשך יעשה מעקב יזום על פי הצורך. ההנחיות למעקב ולדיווח מפורטים בנספח 10. באם במעקב היזום מתגלה כי המבודד פיתח חום ו\או תסמינים נשימתיים יש ליידע את מוקד מד״א לצורך ביצוע בדיקה ^2-SARS-CoV.

כא. תחנות אם וילד (טיפת חלב) ובריאות התלמיד – טיפות החלב פתוחות ונותנות שירות עפ״י ההנחיות לתקופת הקורונה הכוללות מתן חיסוני שגרה ומענה לילדים בסיכון ותינוקות עד גיל חודש. חיסוני שיגרה לתלמידים יינתנו במסגרת שירותי בריאות התלמיד בתיאום ובזימון אישי. על מנת למנוע התקהלות, יש להגיע רק עם הילד המוזמן. מי שאמור להימצא בבידוד ביתי או שאינו חש בטוב (בין אם מדובר במלווה או בילד עצמו) – לא יגיע לחיסון. אם מגיע מטופל או מלווה עם חום ו\או תסמינים נשימתיים (למעט נזלת כתסמין בודד) – אין לקבל את המטופל..

 

כב. משרד הבריאות הפיץ הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב״בידוד בית” לאחר חשיפה לחולה 19-COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים. ההנחיות מפורטות בנספח מס׳ 23.

כג.        במסגרת הבדיקות המוקצות למוסדות רפואיים, תבוצענה בדיקות ^2-SARS-CoV לבעלי

תסמינים קליניים בקרב אנשים בסיכון לתחלואה קשה ב 19-COVID לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל.

הנחיות לבתי החולים הכלליים

מדיניות האשפוז/טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים מופיעה בנספח 22.

טיפול בחולים חשודים או מאומתים עם 19-COVID יבוצע בכל בית חולים.

במלר״ד יוצב שילוט המנחה אל מי לפנות. השילוט ייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית. ראה דוגמה לנוסח בנספח 9.

במידה והתקבלה הודעה על חולה החשוד ^19-COVID, יקבל את פניו איש צוות רפואי ממוגן.

פונה שהגיע למלר״ד ללא הודעה מראש ומודיע כי יתכן שהוא חולה 19-1-COVID, יתנהל פקיד הקבלה על פי נספח 1ב׳.

על המטופל לעטות מסכה כירורגית על פיו ואפו, אם מצבו הרפואי מאפשר זאת.

מיגון אישי של הצוות המטפל יכלול בידוד טיפתי + מגע (droplet and contact precautions), כולל הפריטים הבאים: חלוק ארוך חד פעמי, כפפות (זוג אחד), משקפי מגן ומסכה כירורגית. סדר הלבשה והפשטה כמפורט בסוף חוזר מנהל רפואה 10 2010, וכן מפורט בנספח 11 לנוהל זה.

טיפול במטופל חשוד או מאומת

במלר״ד –

i. חולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית – חדר בודד עם דלת סגורה (אין צורך בלחץ אויר שלילי). אין לבצע בחדר זה פרוצדורות העלולות לייצר אירוסול (אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה*) .

ii . חולה הנזקק לתמיכה נשימתית – חדר בלחץ אוויר שלילי (או חדר מבודד ומאוורר שאינו מחובר למערכת מיזוג מרכזית המשרתת אזורים מאוכלסים סמוכים).

15

 

במוסד אשפוז

i. חולה מאומת, חשוד או מבודד שאינו זקוק לתמיכה נשימתית – חדר בודד עם דלת סגורה (אין צורך בלחץ אוויר שלילי). יש להימנע מביצוע פרוצדורות העלולות לייצר אירוסול (אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה*).

*ראה נספח 24

ii. חולה הנזקק לתמיכה או פרוצדורה נשימתית (לרבות שימוש בחמצן) – חדר בלחץ אוויר שלילי או חדר מבודד ומאוורר שאינו מחובר למערכת מיזוג מרכזית המשרתת אזורים מאוכלסים סמוכים (הפרדה על-ידי ריחוק, ניתוק ממערכת מיזוג ואוורור משותפת, והשארת חלון פתוח. נדרש לאשר עם אחראי מערכות מיזוג במוסד שהחדר עומד בתנאים אלה).

הנחיה זו חלה גם בעת טיפול ב:

i. מי ששהה ב-14 הימים האחרונים בבידוד בית, לפי צו בידוד בית.

ii. מי שסובל ממחלה חמורה בדרכי הנשימה התחתונות המחייבת אשפוז, ללא
אבחנה אחרת היכולה להסביר את המצב הקליני, גם ללא גורם חשיפה ידוע.

עד להכנסה לחדר בידוד, יש לטפל במטופל באזור מבודד ככל האפשר.

י. שאלות פרטניות לגבי בידוד חולים ומניעת זיהומים, יש להפנות ליחידה למניעת זיהומים במוסד הרפואי.

יא. המלר״ד ידווח באופן מידי לרופא הייעודי באותו מוסד לצורך קבלת אישורו לביצוע בדיקה.

יב. במצב קליני המאפשר זאת, בכל קבוצות הגיל, ניתן לשקול בידוד בית, על פי התנאים בנספח 3בי. ההעברה מבית החולים לבידוד בית תעשה כמפורט בפרק 8 סעיף טו׳ לעיל.

יג. מי ששוחררו מהמלר״ד לבידוד בית או בידוד במלונית, יצוידו על-ידי המלר״ד במסכה כירורגית בעת השחרור. המלר״ד יתדרך את החולים לעטות את המסכה על הפה והאף עד להגעתם לחדר הבידוד.

יד. אנשים ששהו בחו״ל או שנחשפו לחולה מאומת ושתוצאות בדיקת המעבדה שלהם שלילית לנגיף קורונה החדש, ימשיכו בבידוד בית או בבידוד באשפוז, בהתאם למצבם, עד השלמה של 14 יום, מיום חזרתם מיעדים אלה או מחשיפה לחולה המאומת.

 

טו.    אנשים שלא שהו בחו״ל ב-14 יום האחרונים, וללא חשיפה ידועה לחולה מאומת, ומפתחים חום או תסמינים נשימתיים ישהו בבידוד בית עד שמסתיימות 48 שעות לאחר ירידת החום.

טז. במקרים בהם נדרש בידוד, ישנה אפשרות לבידוד בית (נספח 3). במקרים הבאים המטופל יישאר בבידוד באשפוז:

מצבו הקליני של המטופל מצריך אשפוז.

עולה חשש כי המטופל לא ימלא אחר הנחיות הבידוד בביתו.

יז. ניתן להעביר מטופל מבית חולים או ממלונית להמשך טיפול בית אם מצבו הקליני מאפשר, זאת בהתחשב במכלול התנאים הקיימים בבית. במקרה כזה, הבדיקות להגדרתו כמחלים תילקחנה במסגרת טיפול הבית.

יח. יש להקפיד על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבת החולה לאחר מגע עם החולה.

יט. עם עזיבת המטופל החשוד את המלר״ד או המחלקה, יחוטא החדר והציוד שבו בתמיסת כלור

בריכוז של לא פחות מ 1,000 ppm על ידי עובד ממוגן. מכשירים שאסור לחטא בכלור, ניתן לחטא בכל תכשיר אחר מאושר ע״י אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ״ר) לחיטוי ציוד רפואי.

כ. כביסה ופסולת יפונו לפי ההנחיות בפרק 10 להלן. צוות בית החולים יערוך רישום של כל האנשים (חולים, מבקרים ואנשי צוות רפואי) שהיו במגע עם המקרה החשוד. הרשימה תישמר ותועבר במקביל ללשכת הבריאות המחוזית. במידה והמקרה החשוד יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, שיפתח מחלת חום ו/או תסמינים נשימתיים תוך 14 ימים מהחשיפה, יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לביצוע בדיקה ^2-SARS-CoV.

כא. משרד הבריאות הפיץ הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב״בידוד בית” לאחר חשיפה לחולה 19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים. ההנחיות מפורטות בנספח מסי 23.

כב. תיירות מרפא – מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל לא מורשים להיכנס לצורך קבלת טיפול רפואי (תיירות מרפא). אין לקבל לטיפול תיירי-מרפא ואין להזמין תיירי-מרפא חדשים עד להודעה חדשה. יש להודיע מידית לכל המטופלים המיועדים להגיע לישראל ולבית החולים כתיירי מרפא שלא להגיע לישראל ושכניסתם לארץ תסורב.

 

כג. הנחיות בריאות הסביבה בנושא דגשים למניעת לגיונלה במערכות מים במבני אשפוז/בידוד

קורונה יהיו בהתאם לנספח 18א׳.

בריאות הסביבה

כביסה תפונה כבכל כביסה במוסד רפואי, באוגר בלתי חדיר לנוזלים, ותטופל בהתאם להנחיות בחוזר מנהל רפואה מס’ 3/2011.

על אוגר הכביסה להיות סגור הן בחדר המטופל והן בעת השינוע.

יש לוודא שעובדי מכבסה המטפלים בכביסה בעת קבלתה, יתמגנו על פי ההנחיות בחוזר הנ״ל.

טיפול בפסולת: ציוד מתכלה ששימש לטיפול חולים או חשודים יטופל ככל פסולת במוסד רפואי, על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ״ז-1997.

הנחיות חזרה לפעילות של עסקים, מוסדות חינוך, ומבנים, לאחר השבתה בנושאים של – מי שתיה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, והכנת מזון, יהיו בהתאם לנספח 18ב׳.

מעבדה

למטופלים העונים על הגדרת מקרה חשוד, תינטלנה בדיקות ^2-SARS-CoV ותישלחנה ללא דיחוי אל מעבדה מורשית (פירוט המעבדות בנספח 5 א׳). פירוט נטילת הדגימות ואופן שליחתן מופיע בנספח 4 לחוזר זה. יש לתאם את המשלוח עם המעבדה המקבלת.

יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה כדלקמן:

מד״א מאשרת את הבדיקות באופן עצמאי בהתאם לנהלים המפורטים בנספח 1 א׳.

דגימה שנלקחת בתוך בית חולים על מטופל או על צוות רפואי בתוך המוסד תאושר על ידי רופא ייעודי שמונה לכך מטעם בית החולים.

בקהילה, דגימה שנלקחת שלא על פי ההתוויות שנקבעו, יש צורך באישור של רופא ייעודי בקופה המבטחת.

בצה״ל, יש לקבל אישור מראש ענף בריאות הצבא או נציגו (נספח 2).

שב״ס ואחרים- יפנו לקבלת אישור מד״ר ענת צוראל-פרבר (נספח 2).

 

במרפאות הזקיף (sentinel) – יש לקבל אישור מהרופא הייעודי במקום ובהיעדרו מד״ר אהרונה פרידמן מהמלב״ם טלי 050-6242054.

כמו כן, רופאי לשכות הבריאות רשאים לאשר לבצע בדיקות.

לצורך משלוח הדגימה למעבדה המורשית לבדיקת 2-SARS-C0V, יש לפעול בהתאם לאפשרויות הבאות:

משטח לוע ואף: יש לקחת דגימה מדרכי הנשימה העליונות במבחנה ייעודית לבדיקה וירולוגית (Virocult) הארוזה במארז אינדיבידואלי יחד עם מטוש אחד עבור כל חולה. יש לדגום באמצעות המטוש תחילה את עומק הלוע, ולאחר מכן את עומק חלל האף (נאזופארינקס). המטוש יוכנס לתוך המבחנה, שתסומן עם כל פרטי החולה.

דרכי הנשימה התחתונות: באם ניתן, יש להעדיף נטילה של דוגמה מדרכי הנשימה התחתונות (כגון: (Bronchoalveolar lavage (BAL או שטיפות של קנה הנשימה וכיח), מאחר ואלה מכילות ריכוז גבוה יותר של הנגיף ביחס לדרכי הנשימה העליונות ורגישות יותר לזיהוי נוכחות של 2-SARS-CoV. יש לקחת דגימה זו במבחנה סגורה וסטרילית ללא תוספת חומר משמר.

יש ליטול דגימות לבידוד וזיהוי הנגיף סמוך ככל האפשר לתחילת המחלה.

יש להכניס את הדגימות לקירור מיד לאחר האיסוף.

יש להעביר דגימות אלו בתוך אריזה כפולה (בתוך בית החולים) ומשולשת (מחוץ לבית החולים) לפי ההנחיות המפורטות בנספח 4א׳, ולסמן על גביהן שם, תעודת זהות, תאריך דגימה, ובאופן בולט סימון “Biohazard” ומקור הדגימה (חולה חשוד COVID-19A).

אין לשלוח דגימות במערכת הפניאומטית אלא להעבירן ידנית באמצעות שליח. הנחיות מפורטות בחוזר המחלקה למעבדות של משרד הבריאות: “בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית, 2014״.

יש להעביר דגימות לאבחון 2-SARS-CoV מהר ככל האפשר למעבדה המורשית. לרשימת המעבדות המורשות, ראה נספח 5 אי. לפירוט הדגימות השונות ואופן שליחתן, ראו נספח 4 אי. ההנחיות לתיאום שליחת הבדיקה מול המעבדה מפורטות בנספח 5 ב׳.

בדיקות מדרכי הנשימה שאינן ^2-SARS-CoV, יילקחו על פי שיקול דעת קליני, וישלחו למעבדה של בית החולים בו נמצא המטופל, בהתאם להנחיות לדגימות מדרכי הנשימה, המפורטות בסעיף ג׳

19

 

לעיל. במידה והדבר מתאפשר מבחינה קלינית, רצוי לדחות את שליחת הדגימות הנשימתיות למעבדת בית החולים עד לקבלת תשובה לבדיקת SARS-CoV-2-n.

י. גם במקרה שבדיקת המעבדה תימצא חיובית למחולל אחר, יש להשאיר את החולה בבידוד עד לקבלת תוצאות הבדיקה המעבדתית ^2-SARS-CoV.

יא. בדיקות שאינן מדרכי הנשימה ואינן מיועדות לאבחון מחולל נשימתי, ואשר מתבצעות על נוזלי גוף

והפרשות שונות (דם, שתן צואה וכד׳) יש לבצע במעבדות בית החולים בו החולה מאושפז.

יב. ההנחיות להתנהלות בטוחה לעובדי מעבדה עבור בדיקות של מי שנחשד או חלה COVID-19-n, מצורפות כנספח מספר 4 ב׳. יש לפעול על פי הנחיות אלו בעת ביצוע כל בדיקות המעבדה.

לשכת הבריאות

לשכת הבריאות תבצע חקירה אפידמיולוגית של כל מקרה מאומת, לרבות רשימת המגעים ומקומות השהייה (בחו״ל, עד לרמת המחוז/ עיר ובארץ), ותדווח מידית במערכת הממוחשבת שהוקמה לצורך זה. במידה ואין אפשרות לדווח דרך המערכת הממוחשבת, ניתן להשתמש בטופס החקירה, נספחים 6 ו-7 לנוהל זה, אותו יש לשלוח באופן מידי לאגף לאפידמיולוגיה בכתובת דואר אלקטרוני: epidemdiv@moh.gov.il.

לשכת הבריאות תשלח סיכום אשפוז והודעת פטירה עבור כל נפטר החשוד או מאומת ^19-COVID לאגף לאפידמיולוגיה בכתובת דואר אלקטרוני: epidemdiv@moh.gov.il.

לשכת הבריאות אחראית לביצוע מעקב לאנשים החשודים כחולים השוהים בבידוד בקהילה שאינם מבוטחים באחת הקופות. נציג הלשכה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום על פי הצורך. ההנחיות למעקב ולדיווח יומיים מפורטים בנספח מס׳ 10.

בכל מקרה של חולה מאומת שאינו מבוטח באחת מקופות חולים ואינו משרת בצה״ל, תבצע לשכת הבריאות מעקב אחר המטופל, בין אם באשפוז או בבידוד בקהילה (נספח 3ב) עד שיוגדר כמחלים. במקרה של בידוד בית, תעדכן הלשכה את המטופל על תוצאת הבדיקה.

 

אשפוז\טיפול בקהילה לחולים מאומתים

תוצאות הבדיקות תרוכזנה ע״י קופת החולים המבטחת, לשכת הבריאות (למי שאינו מבוטח באחת הקופות) או צה״ל ותימסרנה על-ידם למטופלים. ההחלטה על אופן טיפול בחולה מאומת (הפניה לאשפוז או לטיפול בקהילה, בבית או בבית מלון) תתקבל על-ידי הקופה.

פירוט ההליך מופיע בנוהל אשפוז/טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים, גרסה 3 מתאריך 10.4.2020 (נספח 22). במסמך זה ישנה גם התייחסות לעקרונות האשפוז.

חולה מאומת המבודד בבית יפעל על פי ההנחיות המפורטות בנספח 3 בי.

הנחיות לנוסעים לחו״ל

נוכח העובדה שהתחלואה מתפשטת ביותר ויותר מדינות ואזורים בעולם, משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לחו״ל במידת האפשר. גם באזורים בהם מדווח כיום על מספר מועט יחסית של חולים יתכן וקיים תת אבחון ו/או תת דיווח וכן עלולה להתפרץ תחלואה נרחבת בטווח של ימים.

יש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לחו״ל.

יש לשים לב כי ישנן מגבלות תנועה המוחלות על-ידי השלטונות ביעדים השונים ויש להתעדכן עליהן בזמן אמת.

מומלץ להתעדכן באופן שוטף בדיווחים על מצב התחלואה ביעד הנסיעה, בהנחיות משרד הבריאות, משרד החוץ והשלטונות המקומיים בכל מדינה.

אם בכל זאת החליט אדם לנסוע לחו״ל, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

שמירה על כללי ריחוק חברתי והימנעות ממגע עם אנשים הסובלים ממחלה נשימתית חדה.

הימנעות ממגע עם בעלי-חיים, חיים או מתים, והימנעות משהייה בשווקי בעלי חיים.

יש להקפיד הקפדה יתירה על כללי ההיגיינה בזמן השהייה. בין השאר: הקפדה על רחיצת ידיים עם מים וסבון או בחומר חיטוי לעיתים קרובות ולאחר שיעול ועיטוש, ולאחר מגע עם אדם חולה ו/או סביבתו.

בהעדר ממחטות נייר, יש להשתעל ולהתעטש לתוך המרפק.

הימנעות משהיה בלתי-הכרחית במוסדות בריאות.

 

במקרה של:

הופעת חום או מחלה נשימתית חדה (שיעול ו/או קוצר נשימה) בעת שהיה בחו״ל, או ברשות הפלסטינית במשך 14 יום מהיציאה מהם טרם ההגעה לישראל.

מגע עם חולה 19-COVID מאומת בעת השהייה בחו״ל ובמשך 14 יום מהמגע האחרון עמו.

יש לפעול כדלקמן:

אין לטוס במצב זה.

במקרה הצורך, יש לפנות לקבלת הערכה רפואית, בתלות בחומרת המחלה ובמקום השהיה.

יש לצמצם מגע עם אחרים.

יש לכסות את הפה ואת האף בעת שיעול ועיטוש. בהעדר ממחטות נייר, יש להתעטש למרפק.

מיד לאחר מכן יש לרחוץ ידיים עם מים וסבון או עם חומר ניקוי על בסיס אלכוהול.

הנחיות לשבים מחו״ל וכן למי שהיה במגע הדוק עט חולה מאומת

על פי ״צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), (תיקון) התש״ף-2020, העונים על הגדרת ״אדם המצוי בבידוד״ הם:

1 . מי שהגיע לישראל מכל יעד בחו״ל וכן מהרשות הפלסטינית.

2.         מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת ב-14 הימים האחרונים.

על העונים על הגדרה זו להישאר בבידוד עד להשלמת 14 יום מהיציאה מהיעדים שהוזכרו לעיל, או מיום ״מגע הדוק״ אחרון עם חולה מאומת. זאת, גם במקרה של קבלת תוצאה שלילית ^2-SARS-CoV אם נלקחה במהלך תקופת הבידוד.

על השוהים בבידוד בית כאמור, לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

כאשר אין תסמינים:

על אדם המצוי בבידוד לדווח בו ביום למשרד הבריאות, על קיום הוראות צו זה ובכלל זה, מקום מגוריו, מועד יציאתו מהיעדים שבהגדרת המקרה או מועד המגע ההדוק האחרון עם חולה מאומת, לפי העניין, ותקופת הבידוד.

יש להודיע על כניסה לבידוד בית למשרד הבריאות באחד מהאמצעים להלן:

22

 

i. טופס מקוון

i i . ״קול הבריאות״ בטלפון 5400 *

יש לשהות בבידוד בית בהתאם למפורט בצו המצוטט לעיל והמצ״ב בנספח מס׳ 3א.

חובת הבידוד בבית לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.

במקרה של הופעת תסמינים כלשהם יש להנחות את השוהים בבידוד כדלקמן:

לפנות טלפונית למוקד 101 של מד״א בלבד לצורך הערכה של המצב הרפואי. יש להימנע ככל האפשר מהגעה פיזית למוסד רפואי.

במקרה של פנייה לגורם רפואי (מלר״ד, מרפאה) יש להודיע מראש טלפונית, וליידע את הצוות הרפואי שהמטופל סובל מחום ו/או תסמינים נשימתיים ושהה ביעדים שבהגדרת המקרה או היה במגע עם חולה מאומת.

במקרה של יציאה מהחדר/ אזור הבידוד – יש לכסות את הפה והאף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר.

אין לנסוע בתחבורה ציבורית.

בכניסה למרפאה או לחדר מיון, יש לדווח מידית לפקיד הקבלה או לאחות על סימני המחלה ועל שהייה באחד היעדים שבהגדרת המקרה, במהלך 14 יום טרם הופעת התסמינים או מגע הדוק עם חולה מאומת או על שהייה בבידוד מכל סיבה אחרת, בהתאם להנחיות בנוהל זה.

סיכום ההנחיות לניהול מקרים (סעיפים 14-15) :

  מצב קליני (תסמיני קורונה, סעיף 6) בידוד

14 יום*

(סעיף 15)

בדיקת מעבדה

(סעיף 11)

כל יעד בחו״ל וכן ברשות הפלסטינית בריא ^  
תסמיני ^ ^
“מגע הדוק” (ללא מיגון תקני) עם חולה מאומת בריא ^  
תסמיני ^ ^

 

 • הגבלת נסיעה לחו״ל

  עובדי מערכת הבריאות לא ייסעו אל מחוץ לישראל, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, כמפורט בצו. בהנחיה זו נכללים כלל עובדי מערכת הבריאות, כולל רופאים, צוות סיעודי, עובדי עזר, צוותי ניקיון, מחשוב, עובדי מטבח וכוי.

  עובדי מדינה – על פי הנחיית נציב שירות המדינה חל איסור גורף של נסיעות לחו״ל בתפקיד של עובדי המדינה, להוציא מקרים חיוניים חריגים ביותר, לשיקול דעת מנכ״ל המשרד. כמו כן, מומלץ להימנע בעת הזו גם מנסיעות פרטיות לחו״ל.

  נוהל התמגנות לשוטרים ומאבטחים

  משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות שוטרים ומאבטחים למיגון והימנעות מהדבקה בהתמודדות עם חולים או חשודים ל-19-ס0¥1ס (נספח 12).

  מוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה

  כל מוסדות החינוך אינם פועלים, ללא קשר למספר התלמידים במסגרת. בכלל זה, נסגרו גם מסגרות חינוך המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות הנוער, הקייטנות והצהרונים. נספח 13 בוטל.

  נוהל תרומת דם

  ההנחיות להלן באות למנוע הדבקה בנגיף באמצעות דם ומוצריו.

  לא יתרום דם:

  חולה מאומת לנגיף קורונה החדש, עד לפחות 28 יום לאחר ההחלמה.

  מי ששהה בחו״ל או ברשות הפלסטינית, אם טרם חלפו 28 יום מאז שהייתו האחרונה באחד מיעדים אלה.

  מי שנחשף לחולה מאומת עם נגיף קורונה החדש, עד 28 יום לאחר החשיפה.

  מי שקיבל הוראה להיכנס לבידוד בית מכל סיבה שהיא, עד 14 יום לאחר היציאה מבידוד.

 

יש להקפיד לשאול את התורמים, אם היו במגע עם חולה במחלה זיהומית בחודש האחרון. במידה ותורם לאחר תרומת הדם נכנס לבידוד עקב חשיפה שאירעה לפני יום התרומה, התורם יודיע לבנק הדם. במידה ומנת דם ניתנה לחולה – המבחנה מהמנה תישלח לבדיקה על מנת לוודא שלא ניתנה תרומה עם נגיף. באם תרומה טרם ניתנה, תוכנס לקרנטינה עד סוף תקופת הבידוד. נספח 14 בוטל.

יציאה מהבית לצורך תרומת דם מוגדרת כפעילות חיונית. ככזו, היא אפשרית ורצויה גם בצו, ויש לבצעה בהתאם להנחיות הכלליות.

נוהל כלי שייט

משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות כלי שייט, ההנחיות מפורטות בנספח 15. הקברניט אחראי להעביר הנחיה זו לאנשים הרלוונטיים על ספינתו. יש להעביר את כל המידע אל רופא המחוז שבתחומו נמצאת נקודת הכניסה לישראל, באמצעות הצהרת בריאות.

איסור הכניסה לארץ הוא לאנשים כמפורט בטבלה בפרק 15 סעיף ג ולא חל על סחורות. אי לכך, במקרה של כלי שייט עם סחורות, יש לאפשר לכלי השייט לעגון ולפרוק את הסחורה. במידה ונדרשת עליה של איש צוות מהנמל לכלי השייט, עליו לעלות ממוגן, לפי ההנחיות שבנספח 17.לפני העגינה בישראל, על הקברניט לכרוז לכלל השוהים על כלי השייט כי מי שאינו חש בטוב ועם תסמינים של חום או שיעול או תסמינים נשימתיים אחרים נדרש לפנות למרפאת הספינה באופן מידי. במרפאה ההתייחסות אליו תהיה על פי המפורט בטבלה בפרק 15 סעיף ג׳.

מניעת התכנסויות

משרד הבריאות הפיץ הנחיות לביטול התכנסויות וכנסים. בין השאר מצוין כי:

חל איסור גורף על קיום התכנסויות וכנסים בינלאומיים בישראל.

יש להימנע מהשתתפות בהתכנסויות וכנסים בינלאומיים בחו״ל.

ביציאה למקום ציבורי, המותרת לפי תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות), יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד. בכל מקרה אסורה התקהלות מאורגנת של יותר מ – 2 אנשים שאינם גרים באותו בית.

בריתות ניתן לקיים עד 10 אנשים, ולוויות עד 20 איש, במקום פתוח.

אדם עם חום 38 ומעלה, גם אם לא שהה בחו״ל או בא במגע עם חולה, חייב לשהות בבידוד בביתו עד 48 שעות מחלוף החום.

 

 • לצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק למטרות עבודה ובקבוצות שגודלן לא יעלה על 10 איש.

  נסגרו:

  קניונים וחנויות למעט חנויות למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופקטיקה, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה. מוצרים אלה יפעלו בכפוך להוראות בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ובהתאם לאמור בצו בידוד בית. כן נסגרו, דיסקוטקים, ברים, פאבים, ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום); אולמות אירועים; חדרי כושר ובריכות שחייה, פארקי מים, גן חיות, ספארי ופינות חי; מקוואות גברים ובתי מרחץ; בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים; מתקני שעשועים ולונה פארק; עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם; מקומות לעריכת מופעים וירידים; כלי שיט ציבורי; רכבל; אתרי מורשת; פארקים וגינות ציבוריות; בתי תפילה בכל המגזרים.

  חל איסור על תפילה משותפת עם אדם אחד או יותר במרחב הציבורי, למעט במקרה של אישור מרב הכותל והמקומות הקדושים, או מהשר לשירותי דת בתנאים המפורטים בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות).

  חל איסור על השתתפות בחתונות במרחב הציבורי.

  י. מקוואות נשים יהיו פתוחים לשימוש לפי הנהלים.

  יא. מותרות הפגנות והשתתפות בהליכים משפטיים לפי הצורך תוך שמירה על ההנחיות והוראות

  התקנות, לרבות לעניין כללי התנהגות במרחב הציבורי.

  הנחיות כלליות ואוכלוסיות מיוחדות

  ככלל, מומלץ בכל בעיה בריאותית לצרוך שירותים מרחוק ולא להגיע פיזית למרפאה ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להנחיות הקופה המבטחת. ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית שנזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף 2-SARS-C0V (למשל, דיאליזה, ביקור במלר״ד מסיבה לא זיהומית וכדומה) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת (פרקים 7, 9 ; נספח 17).

  על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה או תסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה או קוצר נשימה) להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום/ העלמות התסמינים. מומלץ במצב זה לדבוק בכללים של בידוד בית (נספח 3 בי).

  האוכלוסייה הכללית תמנע מביקורים בבתי חולים ובכל מסגרות הרווחה, הסיעוד או הבריאות, המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם. ככל שיש צורך במלווה, יש להסתפק במלווה אחד.

 

אנשים עם חום או תסמינים נשימתיים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות שפורטו לעיל.

אין לחייב ביצוע של בדיקה ^2-SARS-CoV כתנאי לכניסה לעבודה, לפנימייה, למשפחת אומנה וכיוב׳ לאנשים הבאים מהקהילה.

המלצות לבני 70 ומעלה :

להימנע מהגעה למקום עבודה. ככל שנדרשת נוכחתם במקומות עבודה חיוניים, מומלץ לעבוד מרחוק ככל הניתן.

לא לבצע קניות של מצרכים חיוניים כגון מזון ותרופות בעצמם, ולהיעזר ככל הניתן במשלוחים או בבני משפחה.

להימנע ככל הניתן מכל מפגש שאינו הכרחי, לרבות במהלך חג פסח.

הריון, לידה והנקה

ראו ההנחיות המפורטות בנושאים אלה בנספח 19. בין השאר מצוין כי ככלל, יש לשקול לאפשר ליולדת הרוצה בכך, גם אם היא חולה מאומתת 19-1-COVID, להיות עם היילוד במהלך האשפוז כולל אשפוז בית ובשחרור היולדת לביתה , תוך היצמדות להנחיות המפורטות בנספח.

מטופל דיאליזה

טיפולי דיאליזה יתקיימו בעת הזו על פי ההנחיות המפורטות בנספח 27. בין השאר מצוין כי חולה החשוד ^19-COVID המגיע לטיפול דיאליזה יעשה בחדר מבודד בתוך מחלקת דיאליזה. חולה מאומת ל-19-(11’\0′), יקבל את הטיפול ב״מחלקות קורונה”.

חולי שחפת –

הנחיות להפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש״ח) ול- Directly Observed Therapy (DOT) מפורטות בנספח מס׳ 20.

הנחיות לאזרחים, עובדים, מפעלים וארגונים במשק

כל אדם, ביציאה ממקום מגוריו, מחויב בכיסוי הפה והאף על ידי מסיכה (מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית), לפי הנחיות משרד הבריאות. יש לשטוף את הידיים במים ובסבון לאחר נגיעה במסכה.

אין חובה בחבישת מסיכה כאשר אדם שוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף, או אם שוהה במקומות אלה עם אנשים הגרים איתו באותו מקום. בנוסף, אין חובה לחבוש מסיכה למשתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור (ובלבד שהוא נמצא במרחק

27

 

של שני מטרים מאדם אחר) או על שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה (ובלבד שישמר בניהם מרחק של 2 מטרים לפחות). יוצא דופן הינו מצב בו אחד או יותר מבני הבית נמצא בבידוד עקב חשיפה לחולה. במצב זה יש לעשות כל מאמץ למנוע הדבקה גם בתוך הבית ולפעול על פי הנהלים בנספח 3.

כל מקום אחר ייחשב שטח ציבורי, כולל: הליכה ברחוב או בפארק, נסיעה בתחבורה ציבורית או ברכב עם מי שאינם בני ביתו, בתוך חנות או בית עסק, חדר הכניסה או מבואה, חדר עבודה משותף, פרוזדורים וחללים משותפים של מקומות עבודה.

החובה לחבוש מסיכה לא חלה על קטין מתחת לגיל 6 ועל אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו לכסות את האף והפה.

כל ארגון במשק, וביתר שאת מפעלים חיוניים, ייתן את הדעת לסוגיית הרציפות התפקודית נוכח מקרים של תחלואה או היעדרות מעבודה בהיקפים גדולים של העובדים.

חובת מעסיק בכניסה למקום עבודה. בכניסה למקום עבודה, המעסיק, או מישהו אחר מטעמו ישאל את הנכנסים מספר שאלות: האם אתה משתעל? ; האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?; האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. בנוסף, המעביד יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן, ולא יתיר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. תנאים אלו לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי. עובד חולה לא יגיע למקום העבודה ולמקומות עם קהל למעט לקבלת טיפול רפואי.

מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.

על המעסיקים להיערך לעבודה מרחוק ככל הניתן.

יש להימנע מנסיעה של יותר משניים ברכב (למעט בני משפחה).

יציאה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי למטרות שהותרו, תתבצע על פי ההנחיות שבנספח 26.

י. יש לעמוד בתנאים של משרד הבריאות במניעת התכנסויות ובשמירה על ריחוק חברתי – שני מטרים בין עובד לעובד, עדיפות לפתיחת חלונות. במידה ויש מספר עובדים בחדר משותף, רצוי ככל האפשר לפזרם לחדרים בודדים ובכל מקרה, לא יותר מ-2 עובדים בחדר אחד.

יא.  יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית וכללית. בכלל זה, יש להימנע ממגע קרוב, לחיצות

ידיים ושימוש משותף בכלי אוכל.

יב. שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים – בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה – בהתאם למפורט בנספח 18.

תזונה מצב החירום הנמשך על פני שבועות רבים בו אוכלוסייה רבה הנמצאת בבתים, מחייב אותנו להתייחס לתזונה של כלל האוכלוסייה כמרכיב מניעתי וכמרכיב טיפולי תומך משמעותית.

הציבור הרחב, ובמיוחד הקשישים, הנכים, בעלי הצרכים המיוחדים, מבודדי הבית, החולים בקורונה, השוהים בבית, במלונות, המאושפזים ואלו הנמצאים בטיפול נמרץ, כולם צריכים להקפיד על תזונה בריאה המסייעת בהתמודדות עם המחלה ושמירה על סטטוס תזונתי תקין. פירוט נוסף בנספח מספר 28.

בדיקת סחורות, חבילות ודברי דואר הנכנסות לישראל

אין עדות להדבקה בנגיף בקבלת סחורות וחבילות המגיעות מחו״ל. ככל הידוע, 2-SARS-C0V אינו מועבר באמצעות חפצים או מזון, ולא דווח על העברת המחלה בדרך זו.

מדובר בתרחיש דינמי ומתפתח. משרד הבריאות עוקב אחרי המצב ויעדכן את המלצותיו בהתאם לצורך. הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

נספחים להנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש עדכון 15

נספח 1א’- תרשים זרימה לזיהוי חשודים 19-2-COVID לתפעול על ידי מד״א… 3

נספח 1ב’ – אלגוריתם לאיתור חשודים כחולים 19-2-COVID…………………….. 4

נספח 2 – מספרי טלפון של רופאי מחוז, רופאים נוספים ומוקדים טלפוניים בלשכות הבריאות          5

נספח 3א’ – הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי, למי שחזר מחו״ל או היה ב”מגע הדוק” עם חולה
מאומת ולא פיתח תסמינים…………………………………………………………………. 6

נספח 3ב’ – הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי לאדם עם חום או תסמינים נשימתיים או לחולה מאומת      8

נספח 4א’ – לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקורונה החדש 2-SARS-C0V למעבדות מורשות 10

נספח 4ב’ – נוהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים ו/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-(SARS-C0V…………………………………………………………………………………. 12

נספח 5א’ – מעבדות המורשות לאבחון 2-SARS-C0V…………………………….. 16

נספח 5ב’ – הנחיות לתיאום מעבדות מורשות -19-COVID………………………. 19

נספח 6 -………………………………………………. שאלון חקירת מקרה 19-COVID   21

נספח 7 -…………………………………………………………. טופס מגעים 19-COVID   23

נספח 8 -………………….. טופס הפניה לבדיקת נגיף קורונה 2019 2-SARS-C0V   24

נספח 9 -……………………………….. שילוט למבקרים במוסדות רפואיים: בעברית,   אנגלית,           ערבית, רוסית ואמהרית………………………………………………………………………………………. 25

נספח 10……………………………………………………… – מעקב אחרי מטופל בבידוד   26

נספח 11……………………………………. – סדר הלבשה והפשטה של ציוד מגן אישי   28

נספח 12 – הנחיות רפואיות למיגון והימנעות מהדבקה של שוטרים ומאבטחים בהתמודדות עם חולים או

חשודים למחלת 19-COVID……………………………………………………………… 30

נספח 13א’ – כניסת תלמידים שחזרו מיעדים מחו”ל למוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה – מבוטל . 34

נספח 13ב’ – נגיף הקורונה – מידע להורים, לתלמידים ולאנשי צוות במוסדות החינוך בישראל – מבוטל .. 34

נספח 14 – עדכון לנוהל תרומת דם – מבוטל…………………………………………… 34

נספח 15 – נוהל לכלי שייט………………………………………………………………… 35

נספח 16 – הנחיות טיפול בכביסה מחולה נגיף הקורונה – עדכון 23.3.2020….. 36

נספח 17 – טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים………………………. 37

נספח 18 – בריאות הסביבה………………………………………………………………. 41

נספח 18א’ – דגשים למניעת לגיונלה במערכות מים במבני אשפוז/בידוד קורונה 41

נספח 18ב’- שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים – בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה………………………………………………………………………………………….. 43

נספח 19 – הריון, לידה והנקה……………………………………………………………. 51

נספח 20 – הפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש”ח)……………………… 54

נספח 21 – הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-(COVID   56

נספח 22 – נוהל אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים………….. 67

נספח 23 – הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב”בידוד בית” לאחר חשיפה לחולה

19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים…………………………….. 76

נספח 24 – הנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי ומרפאות קהילה בתקופת ה 19-78 . COVID

נספח 26 – הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים    83

נספח 27- הנחיות לטיפול בהמודיאליזה בתקופת מגפת הקורונה………………. 85

נספח 28 – הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה…….. שגיאה!   הסימניה אינה מוגדרת.


נספח 1בי – אלגוריתם לאיתור חשודים כחולים 19-1-COVID

אם המטופל לפניך:

חבוש מסכה וחבוש גם מסכה למטופל.

התייעץ עם רופא המרפאה/ המלר״ד.

לאחר העברת החולה לחדר בידוד, יש לבצע חיטוי ידיים ולחטא את דלפק הקבלה לפני קבלת המטופל הבא.

אם המטופל בטלפון:

הפנה את השיחה למוקד 101 או לרופא.

אם מופנה למלר״ד, על צוות המרפאה להתקשר ולהודיע מראש על הפניית מטופל

חשוד כחולה ב-19-ס0¥1ס.

נספח 2 – מספרי טלפון של רופאי מחוז, רופאים נוספים ומוקדים טלפוניים
בלשכות הבריאות

מחוז מספר טלפון לפניות ללשכת הבריאות בשעות העבודה מספרי טלפון של רופאי מחוז ורופאים נוספים לפניות לאחר שעות העבודה
שם תפקיד טלפון
ירושלים בימים א׳-ה׳ בשעות 08:00-16:00 02-5314813 02-5314814 ביום ו׳ בשעות 08:00-12:00 02-5314856 02-5314864 ד״ר חן שטיין-זמיר רופאת המחוז 050-6242601
ד״ר ניצה אברמסון סגנית רופאת מחוז 050-6242614
ד״ר ליה מור שמשי סגנית רופאת המחוז 050-6265170
ד״ר אירה סוקולוב רופאת לשכה 050-6260575
תל אביב בימים א׳-ה׳

בשעות 08:00-16:00 ביום ו׳

בשעות 08:00-12:00 03-5634753 03-5684603

ד״ר רבקה שפר רופאת המחוז 050-6242644
ד״ר מיכל סביון סגנית רופאת המחוז 050-6266065
פרופ׳ זהר מור אחראי מחקר 050-6242655
ד״ר דנה גפן סגנית רופאת מחוז 050-6243437
חיפה בימים א׳-ה׳

בשעות 08:00-16:00 ביום ו׳

בשעות 08:00-12:00 04-8633140

פרופ׳ שמואל רשפון רופא המחוז 050-6242501
ד” ר סוניה חביב סגנית רופא המחוז 050-6242576
ד״ר יהונתן דובנוב סגן רופא מחוז 050-6242506
ד״ר אירנה וולוביק רופאת נפת חדרה 050-6242527
מרכז בימים א׳-ה׳

בשעות 08:00-16:00 08-9788671

ד״ר עפרה חבקין רופאת המחוז 050-6242666
ד״ר מרינה פוליאקוב רופאת נפה רחובות 050-6242651
ד״ר ילנה קנבסקי רופאת נפה רמלה 050-6240367
ד״ר ערן קופל רופא נפה פ״ת 050-6243950
ד״ר בלה שולמן רופאת נפה נתניה 050-6242528
צפון בימים א׳-ה׳

בשעות 08:00-16:00 ביום ו׳

בשעות 08:00-12:00 04-6462634

ד״ר מיכל כהן-דר רופאת המחוז 050-6242552
ד״ר אולגה ויניצקי סגנית רופאת המחוז 050-6243102
ד״ר מאיה בוטארה סגנית רופאת המחוז 050-6243802
דרום יש לפנות לרופאים בעמודה משמאל פרופ׳ מיכאל גדלביץ׳ רופא המחוז 050-6267100
ד״ר פרחאן אלסאנע סגן רופא מחוז דרום 050-6243739
ד״ר מאיה גרברניק רופאת נפה אילת 050-6242867
ד״ר לריסה דוחן רופאה אחראית אפיד׳ 050-6243338
אשקלון יש לפנות לרופאים בעמודה משמאל פרופ׳ נטליה בילנקו רופאת המחוז 050-6243335
צה״ל מוקד צה״ל מוקד צה״ל רופא מחוז צה״ל או מי מטעמו 052-9411292
שב״ס, רשות פלסטינית ואחרים יש לפנות לרופאה בעמודה משמאל ד״ר ענת צוראל פרבר עוזרת ראש שירותי ברה״צ 052-9241076

נספח 3אי – הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי, למי שחזר מחו״ל או
היה ב״מגע הדוק” עם חולה מאומת ולא פיתח תסמינים

הנחיות אלו מיועדות לכל מי ששהה בחו״ל או היה במגע הדוק עם חולה מאומת במהלך 14 הימים האחרונים ואין לו תסמינים (להלן – המבודד).

באחריות קופת החולים המבטחת או לשכת הבריאות:

הדרכת המבודד ובני ביתו ביום הכניסה לבידוד על היגיינה אישית, עקרונות בסיסיים במניעת זיהומים, כיצד לטפל במבודד בצורה בטיחותית, כיצד למנוע התפשטות הזיהום ועל מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של הופעת חום או תסמינים נשימתיים.

הדרכת המבודד לגבי הפעולות שיש לנקוט במידה ובמהלך הבידוד מתפתחת מחלה כלשהי.

ביצוע מעקב יזום לפי הצורך.

הנחיות למבודד:

/ יש לדווח על בידוד בית לפי ההנחיות בנספח 10.

/ ככלל, אין לצאת מהבית.

/ יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף (בעדיפות במסכת אף-פה). במידה וישנם מספר מבודדים באותו משק בית, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר. במידה וכל בני הבית נדרשים לבידוד, אין כל מגבלות מיוחדות בתוך הבית.

/ יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.

/ במידת האפשר, יש להקצות למבודדים שירותים נפרדים.

/ יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי.

/ בכל מקרה של בעיה רפואית, יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד 101 של מד״א.

הנחיות כלליות לגבי ציוד ושאר בני הבית:

/ מומלץ לצמצם את מספר האנשים הנמצאים בבית שלא מבודדים הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע.

/ אין להכניס מבקרים לבית.

/ יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב.

/ בכניסה לחדר הבידוד מומלץ לכסות את הפה והאף, בעדיפות עם מסכת פה-אף אך אפשר להשתמש גם בבד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי.

/ מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד וסביבת חדר הבידוד כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.

/ מומלץ להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה, שתן וצואה

הנחיות תברואיות/סביבתיות לשמירת הניקיון בבידוד בית:

J יש לנקות ולחטא לפחות פעם ביום משטחים כגון, ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה החשוד, עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס כלור או אלכוהול לפחות 70%). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מג׳יל כלור (למשל “אקונומיקה” המכילה תת כלוריט הנתרן – יש לקחת 40 מ״ל אקונומיקה ולמהול ב-1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים.

J מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה החשוד, יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני.

J יש להימנע משימוש משותף עם החולה החשוד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכד׳.

J על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת.

J ניקוי כלי אוכל – עדיפות להדחת כלים במדיח כלים בתכנית עם טמ״פ של לפחות 65 מעלות צלזיוס. במידה ואין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית יש לשטוף היטב את הכלים במים חמים וסבון כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים לחלוטין. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו”ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים.

J כביסה – יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקיה. על המבודד לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד, בתכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה ילבש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70%.

Z כללי – להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי.

J יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים.

 

נספח 3בי – הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי לאדם עם חום או
תסמינים נשימתיים או לחולה מאומת

הנחיות אלו מיועדות לכל מי שמפתח מחלת חום או תסמינים נשימתיים בעת בידוד במסגרת שאינה במוסד רפואי ומפתח חום ו/או תסמינים נשימתיים או חולה מאומת .

הנחיות לביצוע בידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי:

באחריות הקופה המבטחת/ לשכת הבריאות לפי העניין:

נציג הקופה/הלשכה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום על פי הצורך, לרבות: הדרכת המטופל ובני ביתו על היגיינה אישית, עקרונות בסיסיים במניעת זיהומים, כיצד לטפל בחולה בצורה בטיחותית, וכיצד למנוע התפשטות הזיהום למגעים הדוקים כמפורט להלן.

תנאי הבידוד הנדרשים:

אין לאפשר למבודד לצאת מביתו אלא לצורך קבלת טיפול רפואי במידת הצורך.

החולה ישהה בחדר נפרד, מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה כירורגית (מסכת אף-פה).

יש לצמצם את מספר האנשים הנכנסים לחדר החולה, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע המגבירות את הסיכון (להלן המטפל). אין להכניס מבקרים.

יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב.

אין להכניס מבקרים לבית.

הנחיות למטפל:

J מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע.

J יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף בכניסתו לחדר החולה. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. אם המסכה מתלכלכת או נרטבת, יש להחליפה מידית. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול.

J ישתמש בכפפות וחלוק חד-פעמיים בעת כל מגע עם החולה וסביבתו כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.

J יימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של החולה.

J ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול אחרי כל מגע עם החולה או עם סביבתו המידית, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים. יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין.

הנחיות למבודד:

/ יש לדווח על בידוד בית לפי ההנחיות בנספח 10.

/ חולה העונה להגדרת חשוד, גם לאחר קבלת תוצאה שלילית ^2-SARS-CoV, ישלים את תקופת הבידוד של 14 הימים מאז צאתו מחו״ל או מגע אחרון עם חולה מאומת.

/ חולה מאומת, ישלים את תקופת הבידוד עד ל״החלמה” לפי הגדרתה בפרק 6 לנוהל.

/ ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.

/ יקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול.

הנחיות תברואיות/סביבתיות לשמירת הניקיון בבידוד בית:

/ יש לנקות ולחטא פעם ביום משטחים כגון, ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס כלור או אלכוהול לפחות 70%). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מג״ל כלור (למשל “אקונומיקה” המכילה תת כלוריט הנתרן- יש לקחת 40 מ״ל אקונומיקה ולמהול ב-1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים.

/ מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני.

/ יש להימנע משימוש משותף עם החולה בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדי.

/ על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת.

/ ניקוי כלי אוכל – עדיפות להדחת כלים במדיח כלים בתכנית עם טמ״פ של לפחות 65 מעלות צלזיוס. במידה ואין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית יש לשטוף היטב את הכלים במים חמים וסבון כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים לחלוטין. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו״ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים.

/ כביסה – יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקיה, למי שבבידוד לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד, בתכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה ילבש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70%.

/ כללי – להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי.

נספח 4א’ – לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקורונה החדש
2-SARS-C0V למעבדות מורשות

הנחיות כלליות :

יש לשלוח דגימות רק ממקרים העונים להגדרת מקרה חשוד ולהתוויות לנטילת דגימות לאחר אישור מד״א/ רופא יעודי בבי״ח/ רופא קופת חולים, בהתאם לתרשים הזרימה בנספח 1א לנוהל זה. בנוסף, יבוצעו בדיקות גם במרפאות זקיף בקהילה ובבתי החולים בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק 6 בהנחיות.

לקיחת הדגימות תעשה בחדר בו מאושפז/ מבודד החולה תוך הקפדה יתרה על מיגון הצוות הרפואי בהתאם לאמור בנספח 4ב׳ ומניעת זיהום הסביבה.

אריזת הדגימות תעשה לפי נוהלי משרד הבריאות לדגימות מסוג Biohazard לפי עיקרון האריזה המשולשת: יש להכניס את מיכלי הדגימות לתוך שקית Biohazard סגורה ואת השקית לתוך קופסת פלסטיק קשיח עם מכסה מתברג. את טופס הדגימה עם הפרטים המזהים של הנבדק יש להכניס לכיס החיצוני של שקית Biohazard או בשקית נפרדת ולארוז ביחד עם הדגימה. את קופסת הפלסטיק יש להכניס עם המיכל לתוך אריזת “קלקר” בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג. ניתן להוסיף יותר מדגימה אחת לאריזת הקלקר.

יש לסגור את האריזה החיצונית בסרט טייפ רחב מכל הצדדים. יש לסמן את האריזה מבחוץ בסימון Biohazard ו-״קורונה.

יש להקפיד על סגירה הרמטית של מיכלי הדגימות וקיבוע שלהם בתוך הקופסא על מנת שחומר הדגימה לא יישפך בזמן ההעברה.

יש לסמן כל מיכל דגימה בנפרד עם שם החולה, מספר תעודת זהות או דרכון וסוג הדגימה.

יש לצרף טופס הפניה לבדיקת “קורונה” (נספח 8).

יש לשלוח את הדגימות במהירות המרבית ולא לעכב אותן. הדגימות חייבות להיות טריות ובקירור

.(2-8oC)

פתיחת דגימות ובדיקות על דגימות העלולות להכיל נגיף חי (דגימות מדרכי הנשימה) יש לבצע בתנאי BSL2 בלבד. יש לוודא קיום ציוד ונהלים מתאימים במעבדות הבודקות בבית החולים. ראה נספח 4 בי להלן הכולל הנחיות בנושאים אלו.

אסור לבצע תרבית רקמה לבידוד נגיפים אלא בדיקות מולקולריות בלבד. יש לוודא אינאקטיבציה מהירה של הדגימה ולמנוע פיזור של דגימה לסביבה. יש לשמור את הדגימות העלולות להכיל נגיף חי בקופסה סגורה נפרדת ואין להשליכן עד להשלמת הבדיקות.

מסירת תשובות מבחני המעבדה:

בהתאם לחובת הדיווח לפי הוראות תקנה 65 לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל״ז- 1977 (להלן התקנות), כל תוצאה, חיובית או שלילית, תדווח מידית על ידי מנהל המעבדה במערכת הדיווח הממוחשבת של משרד הבריאות שהוקמה לצורך זה. כמו כן, יש לדווח בתיק הרפואי של המטופל.

המעבדה לא תפרסם, לא תדווח ולא תעביר תוצאות בדיקה ל -2-SARS-CoV לכל גורם אחר, מלבד הגורמים לדיווח מידי כאמור לעיל.

הקופה המבטחת תקבל דיווח על כל בדיקה דרך הממשק של משרד הבריאות שהוקם לצורך זה. הקופה המבטחת תודיע למטופל על קבלת תשובה חיובית או שלילית ל-2-SARS-CoV . מי שאינו מבוטח על ידי אחת מהקופות, באחריות הלשכה המחוזית להודיע לו על קבלת התשובה.

אין באמור כדי לגרוע מהחובות החלות על המעבדות לפי כל דין.

יצוין, כי נכון להיום תוצאת מעבדה שלילית לכל המחוללים שנבדקו כולל נגיף 2-SARS-CoV אינה שוללת לחלוטין אפשרות הדבקה בנגיף 2-SARS-CoV.

סוגי הדגימות :

א. כיח ליחה, משטף אף (2-3 מ״ל לתוך כוס סטרילית) .

לצורך משלוח הדגימה למעבדה המורשית לבדיקת 2-SARS-CoV, יש לפעול בהתאם לאפשרויות הבאות:

משטח לוע ואף: יש לקחת דגימה מדרכי הנשימה העליונות במבחנה ייעודית לבדיקה וירולוגית (Virocult) הארוזה במארז אינדיבידואלי יחד עם מטוש אחד עבור כל חולה. יש לדגום באמצעות המטוש תחילה את עומק הלוע, ולאחר מכן את עומק חלל האף (נאזופארינקס). המטוש יוכנס לתוך המבחנה, שתסומן עם כל פרטי החולה.

דרכי הנשימה התחתונות: באם ניתן, יש להעדיף נטילה של דוגמה מדרכי הנשימה התחתונות (כגון: (Bronchoalveolar lavage (BAL או שטיפות של קנה הנשימה וכיח), מאחר ואלה מכילות ריכוז גבוה יותר של הנגיף ביחס לדרכי הנשימה העליונות ורגישות יותר לזיהוי נוכחות של 2-SARS-CoV. יש לקחת דגימה זו במבחנה סגורה וסטרילית ללא תוספת חומר משמר.

אין לשלוח מטושים במצעים בקטריאליים.

אין לשלוח רקמות שעברו פיקסציה בפורמלין.

אין לשלוח מזרקים עם או בלי מחטים

אין להקפיא את הדגימות

לקיחת דגימות לאחר המוות (P.M).

יש לקחת דגימות מוקדם ככל האפשר.

יש להכניס נוזלי גוף למיכלים אטומים (5-10 מ״ל לדגימה).

יש להכניס חלקי רקמות לתוך מיכלים אטומים בתוספת כמות קטנה של Saline.

במידה ואין ברירה ניתן לשלוח גם דגימות בפורמלין לצורך משלוח לחו״ל.

מבחני המעבדה

המעבדה המבצעת תבצע מבחנים שונים ספציפיים לנגיף SARS-CoV-2-n על פי השיטה שאושרה כתקיפה בעת משלוח הדגימה.

נספח 4בי – מהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים
ו
/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-SARS-CoV)

מבוא:

בחודש דצמבר 2019 החלה התפרצות של מחלה (19-COVID) הנגרמת על ידי נגיף קורונה החדש, המכונה 2-SARS-CoV (“הנגיף”). על רקע אירועי ההתפרצות ההולכת ומתפתחת בכל העולם והצטברות מידע בנוגע להעברת הנגיף מאדם לאדם, עלה הצורך לבצע בדיקות מעבדה רפואיות (“מעבדה”) לצורך אבחון הנגיף ובדיקות מעבדה נוספות לטובת מניעת הדבקה, טיפול ומעקב אחר נבדקים חשודים וחולים מאומתים.

בשלב זה קיים מידע מועט על הסיכונים לעובדי מעבדה מדגימות של חולי 19-COVID :

דגימות מדרכי נשימה ולעתים דגימות צואה, עלולות להכיל כמות גדולה של נגיפים ולכן מהוות סיכון משמעותי בחשיפה.

דגימות דם – מכילות נגיפים במיעוט החולים, ומהוות סיכון פוטנציאלי בחשיפה ישירה בדקירה, מגע עם ריריות או דרכי הנשימה במקרה של יצירת אירוסולים.

מטרה:

מטרת הנחיות אלה היא לספק מידע והכוונה בתחום הבטיחות לצוותי המעבדות הרפואיות ולבעלי תפקידים הקשורים באיסוף והעברת הדגימות למעבדות.

הגדרות בנספח זה:

נבדק חשוד או מאומת – נבדק המתאים להגדרת חולה חשוד או מאומת, או נדרש לבידוד בית או בידוד באשפוז לפי צו בריאות הציבור, כמפורט בסעיף “הגדרת מקרה” בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש (19-COVID).

מעבדה מורשית – מעבדה שאושרה על-ידי ראש שירותי בריאות הציבור לביצוע בדיקה לנגיף

2-SARS-CoV כמפורט בנספח 5אי.

טיפול בדגימות סגורות – לא מתבצעת פתיחה של הדגימה, לרבות הכנסת מבחנות למכשירים סגורים, אחסון דגימות סגורות במקררים, מקפיאים וכוי.

טיפול בדגימות פתוחות – ביצוע פעולות על דגימות דם, נוזלי גוף ורקמות, הכוללות את פתיחת הדגימות, עיבוד שלהן, סרכוז וכוי.

טיפול בדגימות פתוחות העלולות לייצר אירוסולים (תרסיס) או שפך – כגון בדיקות לקביעת רמות גזים בדם או פעולות כגון ערבול , חלוקה, מיהול, זריעות מיקרוביאליות, כתישה, סוניקציה, טיפול בדגימות מרקמות נגועות, הכנת משטח-סליידים להסתכלות במיקרוסקופ, הפקת חומצות גרעין וכוי המתבצעות על דגימות נשימתיות, צואה ונוזלי גוף אחרים.

התמגנות צוותי המעבדה:

עובדים המטפלים בדגימות פתוחות של נבדק חשוד או מאומת חייבים לעשות שימוש בציוד מגן מלא. ציוד זה כולל (לפי סדר הלבישה):

חלוק מעבדה ארוך עם שרוולים ארוכים, רכוס

חלוק חד-פעמי, עמיד לנוזלים, אשר יילבש מעל חלוק המעבדה

מסכת 95-N

משקפי מגן/מגן פנים

עובדים המטפלים אך ורק בדגימות סגורות חייבים במיגון הסטנדרטי, דהיינו חלוק מעבדה ארוך, רכוס ועם שרוולים ארוכים וכפפות חד פעמיות.

בעת העבודה עם כפפות יש להימנע ממגע בעיניים, באף או בעור.

סדר ההפשטה בסיום הטיפול בדגימות: כפפות, משקף, חלוק חד פעמי, מסכה. המוצרים החד פעמיים יושלכו לפח לפסולת Biohazard.

אין לעזוב את עמדת העבודה לפני הסרת כל ציוד המגן.

לאחר הסרת ציוד המגן יש לשטוף היטב את הידיים עם מים וסבון.

סדר לבישה והפשטה של ציוד מיגון אישי מפורט בנספח מספר 11 לעיל, בנוהל זה.

הטיפול בדגימות במעבדה מנבדק חשוד או מאומת:

במשך כל זמן העבודה עם דגימה של נבדק חשוד או מאומת יש לסגור את דלת חדרי המעבדה, ולוודא סימון אזהרה על הצד החיצוני של הדלת, בנוסח ״זהירות חומרים מדבקים, Biohazard.

טיפול בדגימות העלולות לייצר אירוסולים (תרסיס) או שפך יבוצע במנדף ביולוגי Class II, אלא אם כן היא מתבצעת בתוך מכשיר מעבדה סגור.

במידה ולא ניתן להכניס מכשיר בדיקה למנדף ביולוגי, יש לבצע הפרדה פיזית של המכשיר לחדר סגור מסומן Biohazard ולהגביל את הגישה אליו למורשים בלבד.

במקרה של בדיקת גזים בדם, המבוצעת לרוב ביחידה לטיפול נמרץ, אם אין אפשרות להעבירה לחדר נפרד סגור, יש לייעד חלל נפרד מסומן Biohazard עם גישה מוגבלת לסגל רפואי ופרא-רפואי ממוגן בלבד. רצוי כי חלל זה יהיה החלל הסמוך לחולה הנמצא בבידוד נשימתי. המכשיר עצמו יסומן היטב כמכשיר ייעודי לביצוע בדיקות לנבדק חשוד או מאומת.

כל פרוצדורה מחוץ למנדף ביולוגי תבוצע באופן שמקטין את הסיכון לחשיפה לשחרור אירוסולים או גרימת שפך מדגימה.

בתהליכי סרכוז, יש להשתמש במכשירי צנטריפוגה Biohazard עם רוטורים אטומים. בתום תהליכי הסרכוז, יש להמתין כ-10 דקות עד לשקיעת האירוסולים במבחנות ורק אז לפתוח את מכסי הצנטריפוגה ואת המבחנה.

אין לסרכז או לטפל בדגימות מנבדקים חשודים או מחולים בנגיף יחד עם דגימות אחרות.

חובה לדאוג לסגור מבחנות פתוחות בתום שלבי הטיפול בהן.

באחריות מנהל המעבדה לבצע הערכת סיכונים במעבדה, ולקבוע הנחיות בהתאם לתנאים ולציוד של המעבדה. יש לשים דגש על מניעת היווצרות אירוסולים ושפך, מיגון העובד וסביבת העבודה.

תקשורת בזמן אמת בין הצוותים הקליניים לבין צוותי המעבדות הינה קריטית למזעור סיכונים, העלולים להתרחש בעת הטיפול בדגימות מנבדק חשוד או מאומת.

יש לסמן את הדגימות של נבדק חשוד או מאומת במהלך כל תהליכי העבודה והטיפול בהן.

יש להפריד את תהליכי הטיפול בדגימות של נבדק חשוד או מאומת משאר דגימות המעבדה.

יש לדאוג לחטא את המכשור, הציוד, משטחי העבודה, צנטריפוגות ומנדף לאחר סיום עבודה עם דגימה של נבדק חשוד או מאומת.

תמיסת חיטוי מקובלת היא חומצה היפוכלורית 5.25% מהולה במי ברז ביחס 1:10 או אלכוהול 70%.

את התמיסה יש להכין בכל יום מחדש.

על מנהל אגף המעבדות המוסדי להסדיר את ההנחיות לעיל באמצעות נוהל כתוב.

מנהל המעבדה רשאי לבדוק את נחיצות הבדיקות מול הרופא ששלח את הבדיקות או מול מנהל היחידה למחלות זיהומיות או מנהל היחידה למניעת זיהומים.

איסוף ושינוע דגימות למעבדות:

דגימות הנאספות לבדיקות מעבדתיות מנבדק חשוד או מאומת, חובה שיוגדרו ויסומנו וחובה להעביר ו/או לשנע אותן בהתאם לחוזר משרד הבריאות “בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית”.

במעבדה יימצאו נוהלי ביצוע תיקניים (SOPs) לטיפול בטיחותי בדגימות.

במעבדה תתבצע הדרכה של העובדים בנושא איסוף ושנוע דגימות ממטופל חשוד או מאומת, והעברתן למעבדה מורשית.

יש לוודא שהדגימה תתקבל על ידי אדם מוסמך, בעת שהוא מצוי במעבדה.

יש להבטיח שכוח האדם המעביר או משנע את הדגימות בתוך בית החולים או מחוץ לבית החולים, עושה שימוש בכפפות חד פעמיות בעת טיפול באריזות המכילות את הדגימות, ומיומן בשינוע בטיחותי ובטיפול וחיטוי של שפך ביולוגי.

ברכב המשנע את הדגימות למעבדה תהיה ערכת טיפול בשפך ביולוגי.

בתוך בית החולים, יש להעביר את הדגימות באופן ידני. אסור להשתמש במערכות פנאומטיות לשינוע דגימות מנבדק חשוד או מאומת.

בתוך בית חולים יש להעביר דגימות למעבדה בתוך שקית Biohazard סגורה היטב, ונתונה בתוך מיכל פלסטיק עם פקק מתברג או בצידנית, המסומנים אף הם Biohazards.

דגימות שמשונעות החוצה מבית החולים יש להעביר באריזה משולשת:

יש להכניס את הדגימה לשקית סגורה המסומנת Biohazard.

השקית העטופה תוכנס לתוך מיכל עם פקק מתברג מסומן Biohazard.

המיכל יוכנס לתוך אריזת קלקר בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג.

יש לסגור היטב את האריזה עם נייר דבק סביב הכלי (על מנת למנוע פתיחה), או צידנית בעלת דופן קשיחה, המסומנת Biohazard.

חובה לצרף לכל דגימה טופס ובו פרטי הנבדק, כולל שם מלא ומספר זיהוי (מספר תעודת זהות או דרכון), בנוסף לבדיקות הנדרשות.

אין להעביר למעבדה דגימות בתוך מזרק, למעט בדיקה לקביעת רמות גזים בדם, שתבוצע בתוך בית החולים. במקרה כזה יש לוודא על-ידי הגורם השולח, שהמזרק סגור ואטום היטב.

הטיפול בפסולת ביולוגית ותהליכי החיטוי:

במקרה של נתזים ושפכים מדגימות של נבדק חשוד או מאומת, יש להרחיק תחילה את כל הנוכחים מהחדר ולהפסיק את מערכת האוורור, במידה וניתן.

יש להמתין מחוץ לחדר כ-15 דקות, על מנת לתת לטיפות ואירוסולים לשקוע.

יש ליידע בהקדם את מנהל המעבדה ואת האחראי על הבטיחות במעבדה אודות האירוע.

בתום 15 הדקות יש לטפל בשפך באמצעות ערכת שפך ביולוגי תקנית, לפי ההוראות לטיפול בשפך ביולוגי ראה מסמך ישים 9.1, להלן.

במהלך כל הפעולות חובה ללבוש ציוד מגן מלא, כמפורט בסעיף 4 לעיל. (סדר לבישה והפשטה מפורט בנספח 11 לעיל, בנוהל זה).

יש לכסות את השפך בנייר סופג או כל חומר סופג אחר.

לאחר מכן יש לפזר חומר חיטוי סביב אזור הנתז ועל גבי החומר הסופג למשך כ-10 דקות.

יש לנקות את תערובת הנתז והחומר הסופג על-ידי חומר סופג נוסף, ולאסוף אותם לתוך מיכל פסולת מזוהמת ומסומנת Biohazards.

את שטח הפנים של מקום השפך/נתז יש לנגב שנית עם חומר החיטוי.

דקירות מחט, חתכים, שריטות או זיהום עורי, שזוהמו על ידי נתזים או שפכים של חומר מזוהם, יישטפו באופן מידי ויסודי עם מים וסבון. במידה ויש דימום, יש לעודד את הדימום מהפצעים.

כל תאונה, הכוללת חשיפה לחומר מזהם, תדווח מייד למנהל המעבדה. יש לשמור על עותק רשום של כל תקרית כזו. יש לקיים מיד הערכה רפואית במסגרת המוסד, ובמידת הצורך להעניק טיפול רפואי, יעוץ ומעקב רפואי.

כלים חד פעמיים לאחר שימוש יוכנסו למכלים ייעודיים מסומנים Biohazard, שיפונו כפסולת Biohazard .

נוזלים המכילים חומר מזוהם ייאספו במיכל המסומן Biohazard, ניתן לאטימה ומכיל תמיסת חומצה היפוכלורית במיהול 1:10 מתמיסת מרוכזת של 5.25%. המיהול יוכן מחדש מדי יום.

עם סיום העבודה יוכנסו חלוקים מזוהמים (שאינם חד פעמיים) למכלים נפרדים עם סימון Biohazard בתוך המעבדה, ויכובסו בהתאם להוראות הכביסה של כביסת חולה חשוד או מאומת.

הטיפול והסילוק של אריזות הקלקרים והקרחומים המשמשים לשינוע הדגימות למעבדות.

בכל מעבדת בדיקה מצטברים אריזות הקלקרים והקרחומים שבתוכן, המשמשים לשינוע בטיחותי של הדגימות למעבדה.

לאחר הוצאת כל הדגימות מהאריזות יש לפעול לפי ההנחיות הנ״ל:במידה ולא מאובחן שפך בתוך הקלקר או נזק לאריזה המשולשת של הדגימות ניתן לעשות בו שימוש חוזר על ידי החזרתו למד״א או לחלופין, לסלק את הקלקר כפסולת לא זיהומית לאחר עטיפתם בשתי שקיות.

במידה ומאובחן שפך או נזק לאריזה המשולשת של הדגימות יש להתייחס לקלקר כפסולת זיהומית ונדרש לסלקו בתוך שקית ביוהזרד.

את הקרחומים בתוך הקלקר ניתן לחטא בתמיסות כלור (בריכוז 1000 ppm) או בתמיסת אלכוהול 70% לצורך שימוש חוזר או לסלוק כפסולת לא זיהומית (ראה סעיף 8.2).

אנשי קשר במחלקה למעבדות לטובת ברורים:

ד״ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב״ר, טל. 050-6242126

ד״ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב״ר, 050-6243140

ד״ר חיים חכם, אחראי על בטיחות ואבטחת איכות במחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב״ר, 050-6242788

מסמכים ישימים:

נוהלי בטיחות לעובדי מעבדה רפואית ועובדי פתולוגיה לטיפול במחוללי מחלות בסיכון גבוה (AIDS, Hepatitis B)

חוזר מינהל רפואה 21/2014 נוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית.

Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases – Interim guidance 14 January 2020, World Health Organization.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html.

נספח 5א’ – מעבדות המורשות לאבחון 2-SARS-CoV

המעבדה המרכזית לנגיפים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר:

בשעות העבודה: 03-5302455

03-5302388

מחוץ לשעות העבודה: פרופ׳ אלה מנדלסון 050-6242759

ד״ר מיכל מנדלבוים 050-6243315

ד״ר דנית סופר 050-6243455

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

ד״ר שרון עמית : 03-5302305, 052-7360361

המעבדה לוירולוגיה, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע

בשעות העבודה: 08-6403133 08-6400801

מחוץ לשעות העבודה: פרופ׳ יונת שמר אבני 052-6250504

המעבדה לוירולוגיה קלינית, מרכז רפואי רמב״ם, חיפה

בשעות העבודה: 04-7773065 , ימי א׳-ה׳ בין 8.00-16.0

מחוץ לשעות העבודה: 04-7772442, עד שעה 18.30, בניין ראשי, קומה 8, חדר 720

בכל זמן אחר: ד״ר מורן שוורצוורט כהן 050-2062790

המעבדה לוירולוגיה קלינית, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים

בשעות העבודה: 02-6778570 , ימי א׳-ה׳ בין 8.00-16.00

מחוץ לשעות העבודה: פרטי אנשי הקשר נמצאים בידי רופאי המחוז ואנשי מד״א

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית בית חולים בלינסון, פתח-תקווה

ד״ר חיים בן צבי – 03-9376725, 052-4442460

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית בית חולים העמק

ד״ר מרב שטראוס: 04-6495587, 054-6344027

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים כרמל

ד״ר פנינית שקד משען: 04-8250456, 054-4726077

המעבדה למיקרוביולוגיה,בית חולים פוריה ע״ש ברוך פדה, טבריה

ד״ר אבי פרץ: 04-665-2322, 050-6268012

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים וולפסון, חולון

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים מאיר, כפר סבא

ד״ר יוסי פייטן: 09-7472371, 054-2478547

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, המרכז הרפואי גליל , נהריה

בשעות פעילות המעבדה: 04-9107759 שעות פעילות המעבדה: 8:00-16:00

מחוץ לשעות העבודה: ד״ר חגי רכניצר: 050-7887683

ד״ר סימונה רוזן : 054-9968703

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים האוניברסיטאי, אסותא אשדוד

ד״ר חנה לסקס: 072-3398159, 052-6959900

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, המרכז הרפואי תל אביב על-שם סוראסקי

בשעות פעילות המעבדה: 03-6973851, 03-6974157

שעות פעילות המעבדה: א-ה: 7:00-23:00 שישי-שבת: 8:00-15:00

ד״ר עמוס אדלר: 052-7360780

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים ברזילי

ד״ר דיאנה רויף קמינסקי: 052-3945580

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים קפלן

ד״ר ריטה ברדינשטיין: 050-8460492

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים שמיר (אסף הרופא)

ד״ר עדינה בר-חיים: 053-7346999

ד״ר ציליה לזרוביץ: 053-7345862

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים בני ציון, חיפה

פרופ׳ יצחק סרוגו: 0506267218

ד״ר אורית גולן שני: 0542478547

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים הילל יפה

ד״ר שרית פרימן: 0544983357

מעבדה למיקרוביולוגיה (פרזיטולוגיה ובקטריולוגיה), מרכז רפואי שערי צדק

ד״ר מרק עשוש: 02-6555789, 050-8685108

נורית אלגור: 050-8685770

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים זיו, צפת

הילה ר־ר ו\הור־ר־1.

ד״ר יפעת צבעוני: 05-06266054

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים מעייני הישועה

ד״ר יהודית שינדלר: 054-4418179

המעבדה הצה״לית לזיהוי נגיף הקורונה, צריפין

רס״ן סער בורשטיין: 052-9464110

מעבדת ייעוץ לנגיף קורונה החדש, המכון למחקר ביולוגי, נס ציונה

ד״ר אור-לי לסקר: 052-3123109

קופת חולים כללית- מעבדת עתידים, פארק עתידים

ד״ר ענת בן דור: 7687333 -050-4057367,03

קופת חולים כללית- נשר

ד״ר מירה ברק: 050-6261331

ד״ר שיפרה קן דרור: 050-6261392קופת חולים מאוחדת, לוד

ד״ר ג׳ורג׳ פרחגרוד: 050-8801634

ד״ר אורית טרייגרמן: 050-6616945

קופת חולים לאומית

ד״ר קרן דותן: 0768889214, 054-4624023

ד״ר יותם שנער: 050-2088493

קופת חולים מכבי פארק המדע רחובות

ד״ר תמר וולף: 050-8800679

המעבדה הארצית לבריאות הציבור בירושלים, משרד הבריאות

ד״ר לאה ולינסקי: 050-6242449

המעבדה הארצית לבריאות הציבור בתל אביב, משרד הבריאות

ד״ר אפרת רורמן: 050-6242904

מעבדה לבדיקות נגיף קורונה החדש, מכון וייצמן למדע, רחובות

ד״ר חגית שפירא: 054-7555576

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים אוגוסטה ויקטוריה, הר הצופים, ירושלים

ד״ר מוסא הינדייא: 052-7412254

נספח 5בי – הנחיות לתיאום מעבדות מורשות –19-COVID

רקע:

בעקבות התפרצות המחלה הנגרמת מנגיף קורונה החדש (19-COVID) נוצר צורך במענה נרחב של מעבדות, המורשות לבצע את הבדיקה לזיהוי הנגיף. מטרת מסמך זה היא לתת הנחיות להתנהלות ולתאום בין המעבדות המורשות לבדיקת הנגיף לבין רופאי לשכות הבריאות, המנפיקים אישור לבדיקה ומד״א.

הגדרות:

“גורם מאשר”- הגורם המוסמך לאשר ביצוע בדיקת קורונה. יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה על-פי הנהלים הבאים:

1 . מד״א מאשרת את הבדיקות באופן עצמאי בהתאם לנהלים המפורטים בנספח 1 אי.

דגימה שנלקחת בתוך בית חולים של מטופל או של צוות רפואי בתוך המוסד תאושר על ידי רופא ייעודי שמונה לכך מטעם בית החולים.

בקרב אנשים בסיכון לתחלואה קשה ב 19-COVID בעלי תסמינים קליניים תבוצע בדיקה במסגרת הקצאת בדיקות עבור מקרים קליניים על פי שיקול דעתו של הרופא המטפל.

בצה״ל, יש לקבל אישור מראש ענף בריאות הצבא או נציגו (נספח 2).

שב״ס ואחרים- יפנו לקבלת אישור מד״ר ענת צוראל-פרבר (נספח 2).

במרפאות הזקיף (sentinel) – יש לקבל אישור מהרופא הייעודי במקום ובהיעדרו מד״ר אהרונה פרידמן מהמלב״ם טלי 050-6242054.

כמו כן, רופאי לשכות הבריאות רשאים לאשר לבצע בדיקות.

“גורם מפנה”- הגורם שמבצע את לקיחת הדגימה מהנבדק, בעת הזו כולל את מד״א, בתי החולים ומרפאות זקיף. מוקד מד״א ללא המתנה לשימוש המעבדות: 03-7386895

״מעבדות מורשות״- המעבדות המורשות לביצוע בדיקה ל- 2-SARS-CoV כמפורט בנספח 5 אי.

חלוקת הדגימות למעבדות מורשות על פי מיקום גאוגרפי ועומס

בעת מילוי טופס האישור לבדיקה, הגורם המאשר בוחר את המעבדה שאליה תשלח הדגימה.

במידה והבדיקה נלקחת במוסד רפואי בו יש מעבדה מורשית לבדיקת 2-SARS-CoV, הבדיקה תשלח, בהתאם לנהלים שבנספח 4 בי, אל המעבדה באותו המוסד.

בנספח 5 א’ מובאים פרטי התקשרות ושעות העבודה של המעבדות המורשות.

תכנית ניתוב דגימות מעבדה ממוסדות גריאטריים

על מנת לייצר מענה לדגימות שנלקחו ממוסדות על פי תעדוף מכלול גריאטריה בתוך 24 שעות, מד״א יפנה את הדגימות הנלקחות מהמוסדות על פי תיאום יומי מול מחלקת המעבדות של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. מד״א יסמן על קופסאות שינוע הדגימות כי מקור הדגימות הינו מוסד גריאטרי ויכלול את שם המוסד. סימון הדגימות הוא לצורך תעדוף ביצוע הדגימות ע״י המעבדה ובכדי להבטיח קבלת תשובה תוך 24 שעות.

הנחיות כלליות למעבדה:

א. המעבדה תפעל על פי ההנחיות המקצועיות המפורטות בהנחיות משרד הבריאות בנספחים:

נספח 4א’ – ״לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקורונה החדש ״2-SARS-CoV״

נספח 4ב׳ – “נוהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים ו/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-SARS-CoV)״.

העברת מידע אישי בנוגע לנבדקים

הגורם המאשר יזין את פרטי הנבדק בטופס ממוחשב “אישור בדיקה לנגיף קורונה החדש”.

בעת מילוי טופס האישור, הגורם המאשר יסמן את המעבדה שאליה תשלח הדגימה. המידע האישי של הנבדק יוצג במערכת הממוחשבת של המעבדה שנבחרה בלבד ולא יהיה זמין לכלל המעבדות.

המעבדה תזין את תוצאות הבדיקות אל מערכת המחשוב שהוקמה לצורך זה.

מידע אישי של נבדקים, כולל תוצאות הבדיקה, יוזן ויועבר באמצעות המערכת הממוחשבת בלבד, אין להשתמש באמצעים אחרים (למשל, יישומון “וואטסאפ”).

אימות תוצאה החשודה כחיובית

יש לבצע אימות לבדיקה במקרים הבאים בלבד:

במקרה והביקורת הפנימית לא עברה.

במידה והתוצאה הינה ״”inconclusive״ יש לתקף בעזרת קיט נוסף של BGI ומאותה הפקת RNA.

כל מעבדה תבצע תיקוף בעצמה ולא באמצעות מעבדה נוספת.

דיווח על קבלת תוצאה

1) דיווח דרך המערכת הממוחשבת בלבד בצורה מקוונת ולכלול את הפרטים הבאים:

מספר ת.ז או דרכון

שם משפחה

שם פרטי

שנת לידה

ישוב מגורים

טלפון נייד. אם אין – טלפון קווי

התנהלות במצבים בהם הגיעה דגימה למעבדה, אך פרטי הנבדק לא זמינים במערכת הממוחשבת של המעבדה:

אם ידועה זהות הרופא שאישר את הבדיקה:

יש ליצור עמו קשר ולוודא כי הזין את פרטי הנבדק למערכת וכי הקצה את הבדיקה למעבדה אליה הגיעה הדגימה.

במידה וחלה טעות ודגימה שהוקצתה למעבדה אחת, נשלחה למעבדה אחרת, לרופא יש אפשרות לשנות במערכת הממוחשבת את שם ה״מעבדה המבצעת”.

יש לבצע את הבדיקה

אם לא ידועה זהות הרופא שאישר את הבדיקה:

i. יש לפנות לגורם המפנה (בית החולים או מד״א) ולבקש שיצרו קשר עם הרופא שאישר את הבדיקה בכדי שיזין את המידע למערכת ויקצה את הבדיקה למעבדה.

ii .במידה ובבירור עם הגורם המפנה מסתבר שאין אישור לבדיקה, אין לבצע את הבדיקה.

  נספח 6 – שאלון חקירת מקרה 19-COVID
  גרסה 1 – מעודכנת ל- 23.1.20
הודעה: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה         חודש        יום

דווח: מעבדה הודעה אינדיבידואלית

תאריך חקירה:        ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה         חודש        יום

מקום ביצוע החקירה: בית בית-חולים שדה תעופה מוסד אחר

לפון:_____________________ ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

ןלקטרוני של המדווח:______

__ו__ו__ו שם ותפקיד מבצע החקירה:       

מס׳ טלפון:______________ ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

דואר אלקטרוני:                        

חתימה:                                      

 

א׳: פרטים אישיים
טי: שם משפחה: מין:         זכר          נקבה מס׳ ת. ז. / דרכון:

ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

אזרחות: ישראלית אחרת:___________
   
ומדובר בקטין: שם האב:     _________ שם האם:___________ תאריך לידה:        ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה   חודש    יום

 

עם: □ יהודי □ מוסלמי □ נוצרי □ אחר:

: כללית מכבי לאומית מאוחדת אחר:____________________________ מרפאה:______________
ופא המטפל: מס׳ טל:                ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו
מגורים ישוב:                                     רחוב ומס׳ הבית: מס׳ נפשות בבית:   ו__ו__ו
קשר עם החולה מס׳ טל׳ בבית: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__| מס׳ טל׳ נייד:   ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__|
  עובד בריאות_______________________ אחר_____________________________

 

ב׳: פרטים קליניים
תאריך תחילת המחלה: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה   חודש   יום

 
ימפטומים □    חום: ערך מירבי: ו__ו. ו__ו__ו

שיעול

כאב גרון

קוצר נשימה

□    צמרמורת

כאבי ראש

כאבי שרירים

כאבי בטן

□    הקאות

שלשולים

איבוד חוש הטעם

אחר:___________________

קע רפואי □    מחלת לב

סוכרת

יתר לחץ דם

□    הריון

דיכוי חיסוני

□    מחלת ריאות כרונית

מחלת כבד כרונית

אחר______________________

טים נוספים □   הפוקסיה (סטורציה באוויר חדר

<94%)

חיסון שפעת בחורף 2019/20

צילום חזה: □     לא בוצע

בוצע וללא ממצא

תסנינים (דלקת ריאות או RDS)

אשפוז: □      כן

לא

ביה״ח:____________ כניסה לאשפוז: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש יום

שחרור מאשפוז:

ו ו ו ו ו ו ו

שנה חודש יום
האם: טפול נמרץ          הנשמה ECMO פטירה

 

ג׳: פרטים על חשיפה אפשרית
ה בחו״ל בחודש האחרון
ה וערים תאריך כניסה תאריך יציאה  
  ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שנה חודש יום ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שנה חודש יום  
  ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שנה חודש יום ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שנה חודש יום  
  ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שנה חודש יום ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שנה חודש יום  
ה אחרונה לישראל: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש יום

פרטי טיסה:_________________________________________________
נת לאתר המגעים בטיסה האם הנך מאשר\ת ר את פרטיך לחברת התעופה? כן לא על מנת לאתר מגעים, האם הנך מאשר\ת למסור פרטיך לרשויות בריאות הציבור במדינות מהן חזרת? כן לא

פה ידועה לחולה או חשוד COVID-19-b

1 חשיפה ידועה לחולה מאומת /חשוד למחלה: □ לא ידוע □ כן: נא לפרט –

יך החשיפה: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו שם החולה:          ת.ז. ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש יום

כתובת:טלפון: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו__|

־ החשיפה: בן בית טיפול רפואי אחר:

חשיפה: מגע יומיומי רגיל מגע עם הפרשות או נוזלי גוף מגע עם מת אחר:

ן ד׳: תוצאות מעבדה

* וסוג הבדיקה מעבדה מבצעת*  
_______________ ו__| תאריך: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש                                        יום

תוצאה:
ו__| תאריך: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש          יום

תוצאה:
  ו__| תאריך: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש          יום

תוצאה:
בדות מבצעות 1. המעבדה המרכזית לנגיפים        2.______________________________________________

ה׳: סיכום תוצאות החקירה

מה להגדרת המקרה העדכנית     □ מאומת □ חשוד □ לא מתאים

קיימת אבחנה אלטרנטיבית        □ לא       □ כן:

ת:

– תודה על מילוי השאלון-

יש לשלוח את השאלון המלא והמסמכים הנלווים לאגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור, רח׳
ירמיהו 39, משרד הבריאות ירושלים
באמצעות הדואר האלקטרוני כמסמך סרוק לכתובת: epidemdiv@moh.health.gov.il

או לפקס: 02-5655950

נספח 7 – טופס מגעים 19-COVID

ים של:             שם חולה:ת.ז.

  קרבה גיל מקום כתובת וטלפון
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
מגעים שאותרו: |_ |__ |__ | הערות:_________________________________

נספח 8 – טופס הפניה לבדיקת נגיף קורונה 2019 2-SARS-CoV

.ונים 03-5302388 03-5302455 משרד הבריאות
ו 03-5302457 המעבדה המרכזית לנגיפים
  המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

וי החולה

פרטי: שם משפחה: מס׳ ת. ז. / דרכון:

|__|__ ו_ ו_ ו_ ו_ ו_ ו_ ו_ ו

תאריך לידה:        ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו

שנה חודש יום

גיל: |_ |_ | O בחודשים O שנים

□ זכר           □ נקבה ארץ לידה:_____________
/מרפאה: ______________ קופ״ח/בי״ח/אחר____________________

בת: ישוב:רחוב:מס׳ בית

‘יך תחילת המחלה: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו תאריך לקיחת דגימה: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו תאריך אשפוז: ו__ו__ו__ו__ו__ו__ו
שנה חודש יום שנה חודש יום שנה חודש יום

וחתימת הרופא המטפל: שם חתימה:

(פטומים/ אבחנות

ימנים כלליים 4. דרכי נשימה
.1 חום גבוה/ נמוך משך הזמן______________ URTI 4.1 □
.1 כאבי ראש Bronchitis/ Bronchiolitis 4.2 □
.1 כאבי שרירים Pneumonia 4.3 □
.1 כאבי פרקים ARDS 4.4 □
.1 הגדלת בלוטות SARS 4.5 □
.1 הגדלת כבד/טחול 4.6 אחר (פרט)_________________
.1 צהבת 5. מערכת העצבים
.1 דלקת כבד Meningitis 5.1 □
Parotitis 1. Encephalitis 5.2 □
1.9 אחר (פרט)____________ 5.99 אחר (פרט)__________________________
פרחת 6. לב
.2 סוג__________ Pericarditis 6.1 □
*כי עיכול Myocarditis 6.2 □
GIT /3 כאבי בטן. Endocarditis 6.3 □
.3 שלשול 6.99 אחר (פרט)_________
.3 הקאה 7. עיניים
Pancreatitis 3. 7.1 אחר (פרט)_________
3.9 אחר______________  

וי דגימה

. משטח אף+גרון – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 8. נוזל פלויראלי – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו
. כיח (ליחה) – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 9. ביופסיה (פרט) – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו
. N.S suction – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 10. דם ללימפוציטים 8 ml – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו
. BAL – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 11. ניסיוב 5 ml מתחילת המחלה – תאריך לקיחה: ו__ ו_ ו_ ו_ ו/ו_ ו_ ו/ו_ ו_ ו
. צואה 10 ml – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 12. ניסיוב 3 5 ml שב׳ מתחילת המחלה – ת. לקיחה: ו___ ו_ ו_ ו_ ו/ו_ ו_ ו/ו_ ו_ ו
. שתן 50 ml – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 13. אחר (פרט)___________ – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__
. נוזל פריקרדיאלי – תאריך לקיחה: ו__ו__ו__ו__ו/ו__ו__ו/ו__ו__ו 14. דגימות □-P.M (פרט________ ) – תאריך לקיחה: ו_ו__ו__ו__ו/ו__ו_ו/ו__ו_

ות:

נספח 9 שילוט למבקרים במוסדות רפואיים: בעברית, אנגלית, ערבית, רוסית
ואמהרית

מבקר/ת יקר/ה,

אם יש לך מחלת חום או שיעול או קושי בנשימה, ושהית ב-14 הימים האחרונים בחו״ל או ברשות הפלסטינית,

אם היית במגע עם חולה שאובחן עם נגיף קורונה החדש

COVID -19

נא לגשת למשרד, להסביר את הסיבה לפנייתך למרפאה\מלר״ד, ולבקש להצטייד במסכת פה-אף כירורגית כאמצעי זהירות.

צוות המרפאה יכוון אותך לחדר הבדיקה.

תודה

,(*)JljJl ^JJ jl JUlJI jl ^^Jl JSx 4jl^jx ^l jol ^J oj$^ 11ג                                        •

<i^ll Ojj jl 11ב^ג ^ jlA OjiA 3ג OSj ^Ajjll J <jjx^ .Ajl^UI Ixjj 14 J^A Ajjjkll A »^jA uil f2    ^Ajjx ax Jjjj J^ljj J& O£ Hl                           •

.COVID-19 ^l bjjj£ ^jJA g^j ^j^ jo £j^j ^IL&lj 4JL£l^I ^j£x Jl A^jlll jJl j^Jl ^j^l ^1גג1^ §גjl JLj 4 ^jlj^Jl Jl jl 611*ג/ג Jl ”                     .Jib -J-^

 

*aw

bWb: AA 0^ ?^׳}^.A 7He AA1)׳P’

horn inc $£+(& ?<־™ימ tun

AA^b !4 **rAF n^^Ad^y״ h-b3??״^ ?’bn?®^ tun

nA׳%A- ?he4׳? q£^A 07i> AA0־b (ti׳b^Am*)           2C ?497די- tun-

AQhJP’}           uhT׳?  ?״Tt’m-n-b’} ?1‘P’B’-b ^°7A&^7!!

AA^AX <nt\£% AUhy1*? QA^f^ £Adv:־

A£’fr*־P’ (tQ£\ PAW ?A«S׳b״i (״P^^! n<”Vn<b?1’ £m£<fe::

?hAAfr ׳^,״bS^F         ::

AA-bAfl^־} ASWWSA’H!!

Dear visitor,

If you have a fever OR a cough OR breathing difficulties,

And have been abroad or in the Palestinian Authority in the past 14 days,

Or if you have recently been in contact with a COVID-19 case Please approach the help-desk, inform the staff why you are seeking care and request a surgical face mask for you to use as a protective measure.

YBa^aeMtiH noceTUTeat,

Ecuu y Bac BBicoKaa meMnepamypa (>K־ap) iliii 1<a111ej1־ iliii 3aTpygHeHH0e gbixanne, u Bt1 b Te’ieiiHe nocnegnnx 14 gnefi naxognnncb 3a rpannu,en hhh , b HanecTHncKOH aBT0H0MHH

Ecnn Bb KonTaKTnpoBann c SontHtiM, y KoToporo gnarnocTnpoBaH COVID-2019 (KopoHaBupyc -2019)

Bn ,־lo.T/Kiibi oSpaTHTtca b perHcTparypy noaHKHHHHKH /npueMHoro noKoa, oSbacHHTt npHHHHy oopameiiHM h nonpocuTt xnpyprH11ec1<y10

(MegHUHHcKyrn) MacKy b KanecTBe cpegcTBa npo^uaaKTUKu.

 

 1. נספח 10 – מעקב אחרי מטופל בבידוד

  על כל מי שמחויב בבידוד בית בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל, למלא דיווח אינטרנטי )באתר משרד הבריאות) או טלפוני (במספר 5400*) עם הגעתו לארץ/ כניסתו לבידוד לאחר מגע עם חולה

  .COVID-19

  בכל קופת חולים/צה״ל/לשכת בריאות יהיה איש קשר לאגף לאפידמיולוגיה, שיהיה אחראי לקבלת מידע על מבוטח שאמור להימצא בבידוד למשך 14 יום.

  כלל הגורמים יקבלו כל יום רשימת מבוטחים שלהן, שדיווחו כי החלו בידוד בית.

  מעקב אחרי אנשים שאינם חברי קופת חולים יבוצע על ידי לשכת הבריאות שבשטחה גר המבודד.

  מעקב אחרי חיילים בסדיר יבוצע על ידי צה״ל.

  באחריות הגורם המבצע את המעקב לבצע שיחת טלפון תוך 24 השעות הראשונות מקבלת הדיווח, בה יינתנו הדגשים הבאים:

  וידוא שהמבודד שוהה בבידוד והסבר על חשיבות הבידוד למשך 14 ימים מלאים עד להחלמה.

  הדרכה על היגיינה אישית והתנהלות בבידוד בבית.

  הדרכה כי במידה ומצבו הרפואי משתנה – יש להתקשר למוקד של מד״א ולציין כי הוא נמצא בבידוד ומרגיש ברע.

  בהמשך יתבצע מעקב טלפוני בהתאם לצורך אחר מצבם הקליני של השוהים בבידוד ביתי, באמצעות תשאול לגבי חום, תסמינים נשימתיים ומצבם הכללי. דיווח על ידי המטופל באפליקציה ייעודית יכול להוות חלופה למעקב טלפוני. במקרה כזה על קופת החולים לעקוב אחר הדיווחים וליצור קשר עם השוהה בבידוד במידה ודיווח על הופעת תסמיני מחלה.

  אם יופיעו תסמינים המתאימים להגדרת מקרה חשוד של נגיף הקורונה החדש 19-COVID, ניתן לתאם הגעה של צוות מד״א לבית המבודד ללקיחת דגימה. אם מצבו הקליני של המבודד אינו מאפשר זאת, יופנה המטופל למלר״ד.

  לתנאי בידוד בית במקרה של מבודד המפתח חום או תסמינים נשימתיים וכן תנאי הבידוד לחולה מאומת ל-19-ם0071, יש לעיין בנספח 3ב לעיל.

 

נספח 11 – סדר הלבשה והפשטה של ציוד מגן אישי

 

נספח 12 – הנחיות רפואיות למיגון והימנעות מהדבקה של שוטרים ומאבטחים בהתמודדות עם חולים או חשודים למחלת 19-COVID

רקע

המחלה הנגרמת ע״י נגיף קורונה החדש גורמת לתסמונת נשימתית הדומה לשפעת, אך יכולה להיות חמורה, במיוחד באנשים מבוגרים ועם מחלות רקע. הנחיות אלו מיועדות להדריך שוטרים ומאבטחי מוסדות רפואיים, בהתנהלותם מול חולים חשודים או מאומתים עם נגיף קורונה החדש, להם נדרשת התערבות סמכויות האכיפה. המלצות אלה מתייחסות לנגיף שבנדון בלבד.

מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, ההמלצות במסמך תתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות.

רקע משפטי

מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940, בחלק אי, ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ( International Health 2005 ,Regulations) של ארגון הבריאות העולמי.

בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID), הוכרזה כמחלה מדבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודה. ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת, מקנה למנכ״ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו, סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה.

בהמשך להכרזה זו, ננקטו על ידי משרד הבריאות מספר צעדים משמעותיים לצורך מניעת התפשטות המחלה:

נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף- 2020 (להלן: “צו בידוד בית”). בהתאם לצו המעודכן, חלה חובת בידוד בית, וחובת דיווח למשרד הבריאות על הבידוד לכל מי ששב מחו״ל במהלך 14 הימים שלאחר חזרתו וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת. כמו כן, נקבע בצו כי אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד. חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס במשך 48 שעות ברציפות לפחות.

עוד נקבע בצו, כי מי שנחשף במוסד רפואי לחולה ופעל לפי הנחיות המיגון של משרד הבריאות לא יהיה חייב בבידוד בית. וכי אישור ליציאה מבידוד יינתן רק על ידי ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או רופא מחוזי או סגנו.

בנוסף, נקבעה בצו האפשרות להורות על שהייה של חולה בבידוד בית, בתנאים המפורטים.

כן נקבעו בצו איסורים על התכנסות בין-לאומית בישראל והתקהלות למעט אנשים הגרים באותו מקום, וכן התקהלות במרחב ציבורי, למעט בכנסת, בתי המשפט ובתי דין.

נקבעו תנאים לפתיחת חנות מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, וכן לפתיחת חנויות אחרות, הסעת אנשים ברכבת או במטוס, תנאים לגבי מקום עבודה. כן נקבע איסור על שהיית מעל 5 אנשים במקום עבודה שהוא בית אוכל.

כמו כן נקבעו איסורים ומגבלות על פעילות בילוי ופנאי ונקבע, כי ראש השירות או המנהל רשאי לאשר פעילות בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם – ואולם הסעיף האמור לא יחול בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת פעילות שלהלן.

חל איסור על עובדי מערכת הבריאות לנסוע אל מחוץ לישראל, ונקבע כי מעסיק לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, אלא באישור מיוחד שייתן ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או המנהל ובתנאים שיורה עליהם. הסמכות למתן אישורים חריגים כאמור ניתנה למנהלי בתי החולים, קופות החולים ומנהלי ארגוני רפואת החירום. פורטו בצו אילו פעילויות בילוי ופנאי אסורות, עוד נקבע בצו כי לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד. כן נקבע כי מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי הצו.

פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), תש״ף-2020. צו זה קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה וכי מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. על העובד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.

פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל״ו- 1976. התעודה עומדת בתוקפה ביחס לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית, ובכפוף להצהרה שימלא העובד, המצורפת לתעודת המחלה הגורפת. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו. ככל שמדובר בעובד ששוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל מחו״ל, תצורף לתעודת המחלה ולהצהרה, הוכחת העובד על שהייתו באחד מיעדים אלה. בהתאם לצו, מעסיק לא ידרוש מעובד שהגיש הצהרה כאמור תעודת מחלה נוספת כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה, תשל״ז-1976.

נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף- 2020. לפי הצו, רופא מומחה בבית חולים מוסמך להורות כי חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, בתנאים ולתקופה כפי שיקבע הרופא. כמו כן, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו, רופא מחוזי, נפתי וסגניהם, מוסמכים להורות כי אדם המצוי בבידוד לפי צו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים. בנוסף, הצו נותן סמכות למאבטחי בית החולים לפעול לאכיפת הבידוד ולעיכוב המטופל לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר. בהתאם לכך, נחתמו ופורסמו הנחיות בנושא אכיפת הוראות הצו שבנדון, החלות על המאבטחים וצוותי בתי החולים.

נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש״ף- 2020. לפי הצו, לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך המפורטים בצו, וכן לא יתקיימו פעילויות במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי. יחד עם זאת, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך, ולעניין מוסדות שבסמכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור המנהל ובהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר, לאשר פעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי פורמלי, וזאת בהתאם לתנאי האישור והוראות המנהל. בנוסף, מפורטות בצו פעילויות המותרות בכפוף לאישור המנהל.

נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף-2020 (להלן – “תקנות

הגבלת פעילות”). התקנות קובעות, כי אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המפורטות בתקנות, ונקבעו כללים להתנהגות במרחב הציבורי. עוד נקבע איסור השתתפות בחתונות במרחב הציבורי, או קיום תפילות במרחב הציבורי של יותר מאדם אחד, שהייה בפארקים, גנים וחופי רחצה, נקבעו מגבלות על תחבורה ציבורית ותנאים לביצוע משלוחים מחנויות כן נקבעה אחריות מעסיק למילוי הצהרה יומי של עובדיו, בעניין היעדר חום או תסמינים, שמירה על מרחקים בין עובדים, היגיינה ועוד. לצד זאת, נקבע עונש מאסר של שישה חודשים Ma’-i «—»X-*—1 SKI  ז-ריו     VX «—• XXVxXS י- S X X  י— «י> X «י ז-ריו

נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) ( בידוד במקום לבידוד שנקבע על ידי המדינה), התש״ף-2020. לפי התקנות, מי שהגיע לישראל מחוצה לה ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה במשך 14 יום בהתאם להוראות הנציג המוסמך, עם הגעתו לישראל, אלא אם הנציג השתכנע כי החוזר יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו. עוד נקבע בתקנות, כי רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד שאינו חוזר כי ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אם מצא כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו.

עוד נקבע במסגרת התקנות כי ניתן להגיש השגה על החלטת הנציג המוסמך לרופא מחוזי, וכי ניתן להגיש עתירה מנהלית על החלטת הרופא המחוזי.

חוזר שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה או אדם המצוי בבידוד

שהפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות בבידוד במקום בידוד מטעם המדינה, דינו – שישה חודשי מאסר או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל״ז-1977.שיטה

שוטר או מאבטח עלול לבוא במגע עם חולה במחלת הקורונה (חשוד או מאומת) או עם השוהה בבידוד בעקבות צו בריאות העם-בידוד בית, בנסיבות הבאות:

הפרת הוראה לאשפוז/בידוד בבי״ח או מתקן רפואי

הפרת הוראה לבידוד בית

התקהלות או פעילות אסורה בהתאם לתקנות או לצווים.

הנחיות אלו תקפות למצבים אלה וכן לכל מצב בו שוטר/מאבטח נדרש להתערבות מול חולה חשוד/מאומת עם קורונה.

מיגון

1 . מיגון לשוטר/מאבטח הנדרש להיות במגע עם אדם הנדרש לשהות בבידוד או חולה (חשוד או מאומת) (לפי סדר הלבשה): חלוק חד-פעמי, מסכה כירורגית, משקף, כפפות.

סדר הפשטה: כפפות, משקף, חלוק, מסכה.

לאחר הסרת הכפפות, אין לגעת בצד הקדמי של החלוק או מסכה, אלא רק בחוטים לצורך התרה ובצד הפנימי לצורך קיפול והשלכה לפח.

סדר הלבשה והפשטה מפורט בנספח 11 לעיל, לנוהל זה (ראה פירוט גם      מנהל

רפואה 10 2010).

הנחיות למגע עם אדם הנדרש להיות בבידוד או באשפוז:

1 . יש לעמוד מחוץ לבית בו נמצא חדר הבידוד, כאשר הדלת סגורה.

אין להיות במגע עם מי ששוהה בבידוד או להיכנס לחדר הבידוד, אלא אם כן הדבר הכרחי לצורך אכיפת הבידוד. במידה ויש הכרח בכניסה לחדר, יש להקפיד על השארת חלון פתוח.

לפני מגע עם השוהה בבידוד או כניסה לחדר יש להתמגן כמפורט בסעיף 3.1. במהלך המגע עם השוהה בבידוד, יש להקפיד לא לגעת עם הידיים בחלק הקדמי של המסכה, בעיניים או באזורים חשופים אחרים של השוטר/המאבטח.

רצוי להמעיט את המגע עם האדם בבידוד למינימום הנדרש לביצוע המשימה. רצוי להימנע במיוחד ממגע עם הפרשות מהפה, האף או העיניים של השוהה בבידוד.

במידת האפשר, השוהה בבידוד ילבש מסכה המכסה את האף והפה (“מסכה כירורגית”) בעת כניסת השוטר לחדר.

אין להתהלך מחוץ לחדר הבידוד עם הציוד המגן שנלבש בחדר המטופל או במהלך המגע עמו.

עם סיום המגע והיציאה מהחדר יש לפשוט את המיגון על פי סדר ההפשטה (סעיף 3אי לעיל) ולהשליכו לשקית סגורה, אותה יש להשליך לפח אשפה רגיל. מיד לאחר מכן, יש לשטוף את הידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול. במידה ועל הידיים ישנו לכלוך הנראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון.

בסיום יום העבודה, יש להקפיד על כביסת המדים במכונת כביסה רגילה.

הסעה של אדם בבידוד

1 . אם מתעורר הצורך להסיע אדם בבידוד ברכב, יש להמעיט ככל הניתן את מספר הנוסעים עמו ברכב. ישנה עדיפות לרכב שבו ישנה מחיצה בין תא הנהג לתא הנוסעים. במידת האפשר, יש לנסוע כשחלונות הרכב פתוחים.

המלווים ברכב יתמגנו בציוד מיגון מלא (סעיף 3אי).

לאחר יציאת העצור מן הרכב, יש לנקות את הרכב בעזרת תמיסת כלור בריכוז 1000 ppm. מנקה הרכב יתמגן אף הוא במיגון מלא. החומר ישהה על המשטחים במשך 10 דקות ולאחר מכן יישטף במים. לאחר מכן, יש לאוורר את הרכב במשך שעה. כניסת נוסעים לרכב לא תורשה עד סיום הניקוי והאוורור.

עם סיום המגע עם האדם בבידוד, יש להפשיט את המיגון על פי סדר ההפשטה (סעיף 3בי) ולהשליכו לשקית ניילון סגורה, אותה יש להשליך לפח אשפה רגיל. מיד לאחר מכן יש לשטוף את הידיים במים וסבון או בחומר חיטוי אלכוהולי. במידה ועל הידיים ישנו לכלוך הנראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון.

בסיום יום העבודה, יש להקפיד על כביסת המדים במכונה הביתית

רישום ודיווח ללשכת הבריאות המחוזית

על המשטרה/מוסד רפואי לערוך רשימה של שוטרים/מאבטחים שהיו במגע עם האדם בבידוד. המשטרה תעביר רשימה זו ללשכת הבריאות המחוזית. הרשימה צריכה לכלול את פרטי השוטר כולל אמצעי התקשרות והן את פרטי האדם בבידוד. במידה והמקרה הנדון יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 בנוהל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 בנוהל, שיפתח מחלת חום תוך 14 ימים מהחשיפה יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לבירור והערכה.

נספח 13א’ – כניסת תלמידים שחזרו מיעדים מחו״ל למוסדות חינוך ומוסדות
להשכלה גבוהה – מבוטל

מבוטל

נספח 13ב’ – נגיף הקורונה – מידע להורים, לתלמידים ולאנשי צוות במוסדות
החינוך בישראל – מבוטל

מבוטל

נספח 14 – עדכון לנוהל תרומת דם – מבוטל

מבוטל

 

נספח 15 – נוהל לכלי שייט

הנחיות אלו תקפות לגבי כלל כלי השייט אשר מגיעים לישראל מכל יעד בחו״ל או שיש עליהם נוסעים מיעדים אלו.

לחוזר זה הגדרות

חולה חשוד- כמתואר בסעיף 6 לחוזר זה ובפרט מי שסובל מחום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר.

כניסת בני אדם השוהים על כלי שייט לישראל

1 . בעל כלי השייט אחראי להעביר הנחיה זו לאנשים הרלוונטיים בספינתו. כל המידע צריך להישלח אל הרופא המחוזי בתחומו נמצאת נקודת הכניסה באמצעות הצהרת הבריאות.

באחריות קברניט כלי השייט לקבל ולסכם לדו״ח הצהרת בריאות את כלל נתוני הבריאות של הנוסעים על ספינתו.

במקרה בו נדרש פינוי של אדם ממעבר הגבול הימי יש לפנות למד״א לאחר קבלת אישור של הרופא המחוזי תוך ציון העובדה שמדובר באדם החשוד כחולה בקורונה.

כלי השייט היה בכל יעד בחו״ל:

נוסע שהוא תושב או אזרח ישראל – יש לאפשר לו להיכנס לארץ .

אם היה בריא לאורך כל הדרך יכנס לבידוד למשך 14 יום, בהתאם לנוהל בידוד בית, תוך עדכון משרד הבריאות באתר המשרד או במוקד כל הבריאות בטלפון 5400*

אם היה חולה, יש להמשיך לטפל בו בתיאום עם הרופא המחוזי בהתאם לנוהל טיפול בחשוד לקורונה.

נוסע שאינו תושב או אזרח ישראל – אינו יכול להיכנס לישראל.

סחורות ומזון

סחורות ומזון יכולים להיכנס לישראל על פי הנהלים השגרתיים של מדינת ישראל. אין מניעה מפריקת סחורות גם במצב בו מי מהנוסעים מנוע מלהיכנס לישראל.

חלפו 14 ימים ממועד היציאה מהיעד ואין חשד לחולה על הספינה:

ניתן לפרוק את הסחורות

אין צורך במיגון כלשהוא

לא חלפו 14 ימים ממועד היציאה מהיעד ואין חשד לחולה על הספינה:

ניתן לפרוק את הסחורות.

יש להימנע ככל הניתן ממגע עם אנשי הספינה (הגדרת מגע: שהייה של יותר מ-15 דקות במרחק של פחות מ-2 מטר). אם אין אפשרות להימנע ממגע איתם, וקיים סיכון כי יתקיים מגע- יש להשתמש במסכות כירורגיות וכפפות.

אין סיכון למי שלא בא במגע עם צוות הספינה והם אינם זקוקים למיגון כלשהוא.

יש חשוד כחולה על הספינה (אדם שהגיע מחו״ל ויש לו חום ו/או תסמינים נשימתיים תוך 14 יום

מהיציאה מהיעד בחו״ל, כמוגדר בסעיף 1):

ההחלטה לגבי היותו חשוד תהיה בסמכות של רופא לשכת הבריאות המחוזית הרלבנטית.

ניתן לפרוק את הסחורות.

יש לוודא כי החשוד נמצא בחדר סגור וכי אין מגע איתו.

למי שעולה לספינה במצב זה נדרש המיגון הבא: יש להשתמש במסיכה כירורגית וכפפות.

בעלי חיים מסין אסורים מלהיכנס לישראל.

נספח 16 – הנחיות טיפול בכביסה מחולה נגיף הקורונה – עדכון 23.3.2020

1 . מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, מסמך זה כולל הנחיות ביניים שתתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות.

בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כאירוע חירום בבריאות הציבור (PHEIC) בעל השלכות בינלאומיות. בשלב זה, פעילויות משרד הבריאות בישראל מתמקדות בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור. לאור הדרישה מהשטח, נכתבו הנחיות אלו לצורך טיפול בכביסה שמגיעה מחולה בנגיף הקורונה.

הנחות יסוד:

נגיף 2-SARS-CoV מועבר מאדם לאדם, בעיקר במגע ובהעברה טיפתית.

הקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויה למנוע את התפשטות המחלה.

שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים לעובדי מכבסות יהיה יעיל במניעת הדבקה של העובדים.

הנחיות למנהלי המכבסות בתי החולים הכלליים והחיצוניים:

כביסה תפונה ככל כביסה אחרת בבית החולים ותטופל בהתאם להנחיות המפורטות           מנהל

רפואה מס’ 3/2011.

כבכל כביסה במוסד רפואי, יש לאסוף את הכביסה באוגר בלתי חדיר למים.

על אוגר הכביסה להיות תמיד סגור, הן בחדר המטופל והן בעת השינוע במכבסה. באזור פתיחת האוגרים, יש לוודא שימוש במיגון, בהתאם להנחיות בחוזר הנ״ל.

את עגלות השינוע והאוגרים יש לנקות כמפורט בהנחיות.

הנחיות לנשאי הנגיף שלא במוסד רפואי:

יש לכבס בנפרד את כביסת החולה (בגדים, מצעים, מגבות וכד’) בתכנית כביסה בטמפרטורה של 60 מעלות ומעלה.

ייבוש הכביסה במייבש או בשמש.

הואילו להעביר את העדכונים לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה, טל ניקחו

מנהל תחום מנהל ומשק אגף רפואה כללית

נספח 17 – טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים

הגדרות:

חולה = חולה 19-COVID מאומת

חשוד = חשוד למחלת 19-covid

מטופל = כל אדם המקבל טיפול רפואי, בין אם חולה/חשוד 19-COVID, בין אם לא

ן פעילות ן סוג מגע כפפות מסיכה כירורגית מסיכת

N-95

מגן פנים/ משקף מגן גוף שגרתי1 מגן גוף למצבים מיוחדים2 הערות
  צוות מד״א המטפל בחולה/חשוד V V* V* V   V *מסכה בהתאם לסוג החולה: מצב קל – מסכה כירורגית; מצב לא קל – מסכת 95-N
החולה/חשוד שמועבר באמבולנס   V          
  כל עובד בית החולים   #V         בכל מרחב בית החולים #מסכה אחת ליום
מבקר/ מטופל הנכנס למוסד רפואי   V         יש לחבוש את המסכה כל זמן השהות במוסד. אין להתיר כניסת אדם ללא מסכה. יש למזער כניסות לא חיוניות למוסדות רפואה.
מאבטח מלווה חולה/חשוד V V          
מאבטח בעת אכיפת אשפוז בכפייה3 V V   V   V  
מלווה של חולה/חשוד לתוך חדר הבידוד V V* V* V V   יש להתיר כניסת מלווה רק במצבים מיוחדים, לדוג׳ הורה המלווה ילד. *סוג מסכה על פי מתאר האשפוז
צוות רפואי המטפל בחולה/חשוד מצב “קל”4 V V   V V    
צוות רפואי המטפל בחולה/חשוד שאינו מוגדר קל V   V V   V  

 

פעילות ן סוג מגע כפפות מסיכה כירורגית מסיכת

N-95

מגן פנים/ משקף מגן גוף שגרתי1 מגן גוף למצבים מיוחדים2 הערות
  צוות המבצע פעילות הכרוכה בסיכון לשפך ביולוגי ו/או קריעה של ציוד המיגון V   V V   V  
צוות רפואי המטפל בחולה במחלקת בידוד ייעודית לחולי

קורונה

V   V V   V  
צוות רפואי המטפל במטופל עם חום ותסמינים נשימתיים V V #V V   #V # בחולים נתמכים נשימתית או פעולות אירוסול נדרש N95 ומגף גוף בהתאם להנחיות. לאחר שלילת קורונה אין צורך בהמשך מיגון מלא.
  רופא/ת עיניים או א.א.ג המטפל במגע הדוק עם כל חולה   V   **V     **לרופא עיניים- שימוש בחוצץ על מנורת הסדק מייתר צורך במגן פנים/משקף
  מיילדות ורופאים מיילדים בעת לידה V V   V V    
פעולות אנדוסקופיות כולל *TEE V   V V   V *בעת זו פעוללות אלה תתבצענה על בסיס פעולה דחופה בלבד
מוביל דגימות ארוזות V V          
צוות המנקה חדר של חולה/חשוד* *אותו מיגון כמו צוות רפואי (בתלות אם עונה על הגדרת “קל” או לא)
  צוותי חיטוי מבנים, ציוד, רכב שהיו במגע עם חולה/חשוד             כמו צוות רפואי, לפי דרגת המחלה של החולה (כמפורט לעיל)
  שוטר בעת אכיפת בידוד/אשפוז

בכפייה של חולה/

חשוד

V V   V   V מיגון מלא גם בחיטוי הרכב בו הסיעו את החולה החשוד
שוטר בכל משימה אחרת   V        

 

ן פעילות ן סוג מגע כפפות מסיכה כירורגית מסיכת

N-95

מגן פנים/ משקף מגן גוף שגרתי1 מגן גוף למצבים מיוחדים2 הערות
  כל עובד מרפאה   #V         #מסכה אחת ליום
כל מטופל ומלווה המגיע למרפאה   V         יש להתיר כניסת מלווה למרפאה רק במצבים מיוחדים לדוג׳ הורה המלווה ילד.
צוות רפואי המטפל במבודד בית או חולה מאובחן במרפאה בקהילה V V   V V    
צוות רפואי המטפל בקהילה בחולה מאובחן או מבודד בית באינהלציה או במטופל מונשם V   V V V   במידה וניתן לבצע אינהלציה עם SPACER ניתן להסתפק במסיכה כירורגית
צוות רפואי המטפל במונשם בית שאינו חולה מאובחן /חשוד V V   V      
רופא/ת עיניים או א.א.ג המטפל במגע הדוק עם כל חולה   V   **V     **לרופא עיניים- שימוש בחוצץ על מנורת הסדק מייתר צורך במגן פנים/משקף
רופא שיניים בקהילה לטיפול דחוף למי שאינו עם מחלת חום או תסמינים נשימתיים או מבודד בית או חולה מאובחן V V   V     מקרים שאינם עונים לקריטריונים יטופלו בבי״ח על פי נוהל ייעודי.
מוביל דגימות ארוזות V V          
צוות נקיון במרפאה V V     V    

 

הערות מגן גוף למצבים מיוחדים2 מגן גוף שגרתי1 מגן פנים/ משקף מסיכת

N-95

מסיכה כירורגית כפפות סוג מגע ן פעילות ן
חומר ביולוגי מחשוד/ חולה אשר יש צורך להוציאו ממבחנה (מיקרוביולוגיה, גאזים, קרישה, שתן כללית ובדיקות נוספות)   V

(מעל חלוק המעבדה הרגיל)

V V   V עובד מעבדה המטפל בדגימות פתוחות של נבדק חשוד או מאומת  
*ללא שינוי משגרה על פי הפעילות הנדרשת עבודה רוטינית במעבדה*
בדיקות אשר מתבצעות ללא פתיחת מבחנה

(דקירת ספטום) או פתיחה ללא יצירת אירוסול במערכת אוטומטית

  V     V V חולה/חשוד/: דגימות “סגורות”
עובד המטפל בשפך ביולוגי על רצפת המעבדה: בתוספת ערדליים אטומות למים V   V V   V חולה/ חשוד: שפך ביולוגי
          V V עובדים העולים על אוניית משא, בעת העליה על האוניה ן נמלים ןן

חלוק בידוד רגיל (כחול).

עדיפות לחלוק מוגן מים וכיסוי ראש.

בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח עם ערכת מיגון מלא, כולל מגן גוף למצבים מיוחדים, שיוכל המאבטח ללבוש במהירות בעת הצורך.

לצורך מיגון, חולה במצב קל נחשב חולה שאינו זקוק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן).

5- במקרה בו איש הצוות הרפואי והמטופל עטו מסיכה כירורגית ובדיעבד הסתבר כי מדובר בחולה, לא יידרש איש הצוות לבידוד ,בכפוף להפעלת שיקול דעת פרטני הנוגע לנסיבות המקרה

 

 • נספח 18 – בריאות הסביבה

  נספח 18אי – דגשים למניעת לגיונלה במערכות מים במבני אשפוז/בידוד
  קורונה

  סימוכין:

  הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים – 2011

  הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים – פרק המים – 2012

  הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתיה – 2013

  מדריך עזר לבקרה פנימית למניעת התרבות חיידקי לגיונלה באתרים, מוסדות ועסקים – 2015 (מצ״ב קישור למסמך באתר המחלקה)

  משבר הקורונה מעלה בין השאר את הצורך לתפעל מערכות מים באופן שונה מתפעולן בשגרה, בשל מספר סיבות:

  בינוי מואץ של מחלקות מאולתרות בתחומי מוסדות רפואה

  אשפוז במחלקות בהן היו חדרים לא מאוכלסים

  הסבת בניינים ועסקי אירוח למטרות בידוד, אשפוז, טיפול ומעקב

  פגיעה בשגרת התחזוקה של מערכות מים עקב מחסור במשאבים ומגבלות תנועה

  במבנים מושבתים נמנעת הזרמה של מים טריים, מה שגורם לתופעה של “מים עומדים”, אשר בהם עלולים להתפתח תנאים המעודדים יצירת משקעים, תהליכי קורוזיה, צמיחת ביופילם והתרבות גורמי תחלואה, לרבות חיידקי לגיונלה. מסיבות אלה, ניהול אתרים מסוג זה מחייב תשומת לב מיוחדת למערכת המים, בהחזרתה לאחר השבתה, ובמצבים בהם נמצאת במבנה אוכלוסייה בסיכון.

  מומלץ לפעול בהתאם למסמכים המצורפים בסימוכין.

  לאור הנסיבות, להלן מספר דגשים ודרישות מתוך המסמכים הנ״ל:

  לאחר השבתה, ולפני החזרת המערכת לעבודה:

  1 ניקוי וחיטוי אוגרים ומערכת אספקת המים כולל ראשי מקלחת, בהתאם להנחיות שבסימוכין 3

  2 דיגום לעכירות, כלור נותר, טמפרטורה, לגיונלה וספירה כללית בנקודות מייצגות את המערכת

  3 הקפדה על מיגון מפני תרסיסי מים ראשונים לאנשי התחזוקה של המבנה

  תחזוקה שוטפת של מערכת המים באשפוז:

  1 טמפרטורת המים החמים באוגר לא תרד מ- 60°C, ולא תרד מ- 55°C בנקודת החזרה לאוגר

  ובנקודות הקצה – ראשי מקלחות וברזי כיורים (אחרי הזרמה של דקה)

  2 העלאת טמפרטורת המים באוגר המים החמים אחת ליום ל- 65°C למשך שעתיים

  3 ניקוז יומי של משקעים באוגרי המים החמים והקרים

  4 הזרמה יזומה של מים חמים וקרים מדי פעם בנקודות הקצה (במיוחד בחדרים לא מאוכלסים) עד

  הגעת מים טריים ובטמפרטורה יציבה מהמערכת

  5 ריכוז הכלור הנותר לא ירד מ – 0.5 מג״ל בברזים לאחר הזרמה של דקה

  6 ביצוע בדיקת שדה לכלור, טמפרטורה, ועכירות אחת ליום בנקודות מייצגות, ובדיקה ללגיונלה וספירה כללית אחת לרבעון

  7 נפח האגירה של המים הקרים, לא יעלה על שלושה ימי צריכה

  8 תגבור הכלרה במאגרים בעלי נפח גדול משלושה ימי צריכה, או שרמת הכלור במערכת אינה תקינה

  ב.9 חיטוי תקופתי של ראשי המקלחות וברזי כיורים

  10 תיעוד הפעולות שננקטו ותוצאות הדיגומים

  הערות:

  1 ניתן לבצע בדיקות מהירות ללגיונלה המתקבלות בתוך מספר שעות

  2 לבירורים והבהרות, ניתן לפנות ללשכות הבריאות המחוזיות ו/או למטה בריאות הסביבה

 

 • נספח 18בי- שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים – בעסקים, מקומות
  עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה

  כללי –

  ניקוי משטחים – לפחות פעם ביום, יש לבצע חיטוי על משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה (כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות ומשטחי עבודה) עם חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 % או באמצעות תמיסת כלור (למשל 0.1% sodium hypochlorite), עד לייבוש המשטחים (למשל הכנת תמיסה המורכבת מ- 40 מ״ל אקונומיקה ו- 1 ליטר מים). החיטוי יתבצע על משטחים ולא ערפול בחלל/באמצעות “פוגר”. החיטוי אפקטיבי יותר על משטחים נקיים. משמעות הדבר היא כי יש לנקות תחילה את המשטח המיועד לחיטוי ורק לאחר מכן לחטא.

  במקום ציבורי סגור, מומלץ לבצע חיטוי בהתאם למפורט בסעיף אי. מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין (כניסה לבניין, מבואה של חדרי מדרגות ומעליות, מבואה לחדרי שירותים, מטבחונים וכד׳).

  במקומות ציבוריים בשטח פתוח (כגון מתקני שעשועים, ספסלים, תחנות אוטובוס ברחוב, מתקני ספורט בשטח פתוח, מדרכות) הסיכוי להדבקות ממשטח הוא מזערי ולכן אין צורך בביצוע חיטוי כולל ביצוע חיטוי באמצעות מטוסי ריסוס או ערפול ביישובים.

  במרכולים בתי מרקחת ובתי עסק אחרים: החיטוי יתבצע על משטחים (כמפורט בסעיף א׳) ולא ערפול בחלל/באמצעות “פוגר”. מומלץ לבצע חיטוי מספר פעמים ביום בניגוב על משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה, למשל בידיות של עגלות סופר, קופות ומשטחים אחרים בהם יש מגע של אנשים רבים. מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

  במרכולים, אין לבצע חיטוי ישיר על מזון בין אם הוא ארוז או חשוף (פירות וירקות, לחמים וקטניות).

  יש להקפיד על ניקוי וחיטוי חדרי שירותים, המצאות סבון ידיים, נייר לניגוב ידיים, נייר טואלט ופחי אשפה.

  יש לתכנן את המרחב בעסקים ובאתרים בכדי לצמצם ככל האפשר תורים וצפיפות של אנשים. לשם כך יש לסמן מקומות לעמידה באזורי הקופות ובאזורים שיש תורים.

  כביסה –

  יש לבצע החלפת מצעים, מגבות, חלוקים וכד׳ ובין אדם לאדם.

  יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקיה (באמצעות הפרדת אזורים לכביסה נקיה וכביסה מלוכלכת).

  לנמצאים בבידוד יש לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד. לכבס את הכביסה בתכנית של לפחות 65 מעלות צלזיוס.

  מי שמטפל בכביסה ילבש כפפות ומסכה. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות.

  מיגון עובדי ניקיון – כפפות ושטיפת ידיים במים וסבון.

  4. טיפול בפסולת –

  מכלי אשפה יכללו בתוכן שקית אטומה הניתנת לסגירה.

  יש לפנות את האשפה במילוי של עד 75 אחוז מנפח השקית ולפחות פעם ביום.

  יש לפנות את השקית אל מיכל/ פח אשפה מרכזי.

  יש להקפיד שאשפה לא תהיה פזורה בעסק או במרחב הציבורי.

  עסקים– מנהלי ומפעילי עסקים יוודאו שהם מקפידים ופועלים בהתאם לתקנות והנחיות המשרד:

  עסקי הכנה ושיווק מזון (בתי אוכל ומרכולים) יעמדו בהנחיות המפורסמות באתר

  https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental Health/food/Pages/default.aspx

  בנוסף בתקופת החירום, במרכולים ובקיוסקים­

  אסורה מכירת דברי מאפה ומזון מוכן לאכילה בתפזורת (שאינם ארוזים מראש) בשירות עצמי, כאלו אשר לא נדרש עבורם טיפול נוסף כדי להבטיח את בטיחותם התברואית. (כדוגמה חמוצים, קטניות, גרעינים, אגוזים וכוי).

  למרות האמור בסעיף 1 ניתן למכור בתפזורת, אבל יש לכסות את המוצרים בניילון. יש לספק כפפות כדי לאפשר לקחת את המוצרים. בתנאים אילו אין צורך באריזה מראש. לחילופין ניתן לארוז מראש ואז אין צורך בכיסוי או אספקת כפפות.

  אסורה קבלת אריזות בקבוקים למחזור

  משלוחים בבתי אוכל יהיו בהתאם לפרק המשלוחים במסמך זה.

  עובד העוסק במזון מוכן לאכילה בתפזורת במרכולים, יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף , את המסכה יש לזרוק לפח בסיום השימוש או כשמתלכלך, ולאחר מכן לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים.

  מקוואות גברים אסורים בשימוש.

  קישור לדף האינטרנט בנושא מקוואות נשים –

  https: //www .health.gov.il/Subj ects/Environmental Health/bathing sites/Mikve/Pages/de

  דגשים והמלצות לתפעול ותחזוקת מקוואות טהרה לנשים בתקופת חרום . fault.aspx https://www.health.gov.il/hozer/bsv-162053620.pdf קורונה

  6. הנחיות נוספות לתפעול מערך מזון בבתי אוכל (בנוסף לדרישות תקנות תנאי

  תברואה לבתי אוכל)

  יש לתכנן את המרחב בו תתקיים חלוקת המזון כך שלא ייווצרו תורים ועומסים בנקודות לחלוקת אוכל, על ידי פיזור והוספת נקודות חלוקה.

  הגשת המזון תהיה דרך דלפק הגשה בלבד (ללא שירות עצמי).

  עובד העוסק במזון מוכן לאכילה, יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף , את המסכה יש לזרוק לפח בסיום השימוש או כשמתלכלך, ולאחר מכן לשטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים.

  דלפק הגשה (להכנת משלוחים) יהיה עם מגן עיטוש מצד המגיש וסגור מצד הלקוחות.

  עדיפות להגשת מזון המחולק למנות אישיות מראש.

  הדחת כלים תעשה באמצעות מדיח כלים בתכנית המאפשרת חיטוי הכלים (טמפ׳ של לפחות 70 מעלות), או באמצעות הדחה ידנית הכוללת תהליך ניקוי היסודי של הכלים עם סבון, שטיפה וחיטוי הכלים על ידי השריית הכלים במים עם טמ״פ של 80 מעלות צלזיוס למשך 30 שניות לפחות או באמצעות השריית הכלים בתמיסת חומר חיטוי המבוססת כלור בריכוז של 100 מג״ל למשך 60 שניות , במידה ואין אפשרות הדחה יש להשתמש בכלים חד-פעמיים.

  לצורך ניקוי ויבוש משטחים ואביזרים יעשה שימוש בנייר חד פעמי.

  עובדי מטבח והגשה יקפידו על שטיפת ידים במים וסבון והיגיינה אישית גבוהה.

  כיור לנטילת ידיים בהגשה ולשימוש לקוחות יהיה במרחק סביר הכולל מים זורמים, סבון נוזלי, נייר לניגוב ידיים, פח אשפה ומתקן לחיטוי ידיים.

  י. צוות הניקיון ילבש כפפות חד פעמיות ובגדי עבודה חד פעמיים.

  יא. במידה ונדרש תשלום עבור המזון, התשלום עבור השירות יהיה מופרד מהגשת מזון.

  7. הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל

  כללי

  ההנחיות כוללות תנאים תברואיים לבתי אוכל שעובדים עם רישיונות עסק ומעוניינים להמשיך בפעילות ללא צריכה במקום, באמצעות משלוח מזון לצרכנים.

  המסמך כולל הנחיות לעניין מניעת זיהום צולב ושמירה על שרשרת טמפרטורה מתאימה ומבוקרת בכל שלביה: אריזה, אחזקה, הרכבת המשלוח והובלתו לצרכן.

  בעל העסק אחראי לוודא שעובדיו בריאים ואין להם תסמינים של חום, שיעול, שלשולים וכו׳ והם אינם מקבוצת האנשים הצריכים להיות בבידוד.

  לעובד בבית האוכל אסור להגיע לעבודה כשהוא חולה ועד להחלמה מלאה או סיום תקופת הבידוד, במידה ונדרש לכך. במקרה של חום, העובד לא יגיע למקום העבודה עד 48 שעות לאחר חלוף החום.

  5 . משלוח מאכלים מבית האוכל יהיה מתוך תפריט בית האוכל, ובהתאם למותר בפריט הרישוי שלו.

  תוקף מסמך זה הוא עד לסיום תקופת החירום או עד עדכון מסמך זה, המוקדם מבין השניים.

  הגדרות:

  1 . משלוח לצרכן – משלוח בכלי רכב של מצרכים מבית האוכל ישירות (ללא תחנות ביניים) לבית הלקוח.

  רכב משלוח מזון – כלי רכב המשמש לשינוע מצרכים לצרכן.

  טמפרטורה מבוקרת – טמפרטורה שנשלטת במתקני צינון/קירור/הקפאה/חימום פעילים, בעלי יכולת לשמירת טמפרטורה לאורך זמן, ברציפות, בצורה אוטומטית והיא נמדדת, נרשמת ומתועדת.

  כלי קיבול מבודד – כלי המיועד לשמירה על טמפרטורת מזון, כדוגמת: תרמופורטר, צידנית, תרמו קרטון, וכדומה.

  עטיפה משנית מאגדת – עטיפה מאגדת מצרכים לצורך הובלתם לבית הלקוח, כדוגמת, קופסה, ארגז, קרטון/צידנית/שקית או עטיפה שוות ערך.

  מזון רגיש עם פוטנציאל סיכון גבוה (מס״ג) – מזון שנדרש להחזיקו בטמפרטורה וזמן מבוקרים ומוגדרים, על מנת למנוע התרבות חיידקים. בין היתר מזון מוכן לאכילה, מוצרים הדורשים קירור וכדומה.

  מסירה אישית ללקוח – מסירת משלוח לידי הלקוח, או מי מטעמו. לאזרחים בבידוד, לאחר תיאום משאירים משלוח ליד הדלת באריזה של צרכן.

  אחריות:

  בעל העסק אחראי על בטיחות המזון ותקינותו, כולל מסירתו ללקוח.

  תשתית למשלוחים

  1. נדרש לשמור על תזרים תקין מרגע הכנה עד להוצאת המזון למשלוח תוך שמירה על מניעת הצטלבות בין המאכלים בשלבי הכנתם.

  2. נדרש שטח ייעודי נפרד/מדור עבודה נפרד, למשלוח (החזקה, ואריזה) בגודל מתאים להיקף הפעילות על מנת להבטיח תנאי תברואה נאותים ולמנוע צפיפות.

  3. נדרש נפח קירור/חימום מספיק להחזקת המאכלים המיועדים למשלוח על מנת להבטיח שמירה על רצף הטמפרטורה במאכלים הנצרכים חמים בטמפרטורה מעל 65 מע״צ מאכלים קרים מ 0 עד 5 מע״צ .

  4. הרכבת ואריזה של משלוח תבוצע באזור לטיפול במזון מוכן לאכילה, או באזור הגשת מזון (לא בקרבה לאזור טיפול במזון גולמי). באזור זה יהיה משטח עבודה, ציוד אריזה, מדפים, מתקני חימום מזון ומקררים להחזקת מרכיבי המשלוח, אריזות ריקות וכוי. בנוסף יהיה בסמוך כיור לרחיצת ידיים ומומלץ מתקן לחיטוי ידיים.

  5. אזור הכנת המשלוח ימוקם בצורה שמונעת כניסת המובילים לתוך שטחי המטבח,

  או למדור להרכבת המשלוח.

  תפעול:

  1. עד להוצאת המשלוח מאכלים המיועדים לאכילה כמאכלים קרים יהיו בטמפי שלא

  תעלה על 5 מע״צ, מאכלים המיועדים להגשה כמאכלים חמים יהיו בטמפי שלא תפחת מ- 65 מע״צ.

  2. זמן החזקת מזון מוכן לאכילה רגיש (מס״ג) המיועד להרכבת המנות לפני משלוח במתקן הגשה קר או חם בטמפרטורה מבוקרת לא יעלה על שעתיים.

  3. אין להכין מנות משולבות המורכבות ממזון שחייב להיות חם, לבין מזון שחייב להיות קר (לדוגמה שווארמה בפיתה עם חומוס וסלט), ניתן לספק את המזון כשהוא מופרד ותהליך הרכבת המנה יעשה על ידי הצרכן.

  4. נדרש לשמור על הפרדה באריזה מאגדת בין מאכלים חמים למאכלים הנשלחים קרים. חל אסור לשלוח מזון קר וחם באותה אריזה.

  5. כלי קיבול מבודד יהיה בעל סגירה המונעת חדירת זיהום מכל סוג שהוא, והוא יבטיח שמירה על טמפרטורה מתאימה, הכלי יהיה שלם, בעל מכסה הנסגר היטב ולהיות נקי, מחומר רחיץ, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל,

  6. עובד העוסק במזון מוכן לאכילה, יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף , את המסכה יש לזרוק לפח בסיום השימוש או כשמתלכלך, ולאחר מכן לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים.

  7. אריזות הבאות במגע עם מזון מוכן יהיה נקיות, שלמות, ומיועדות למזון בלבד. יש

  להקפיד על התאמת האריזות לת״י רשמי 5113, אריזות העשויות פלסטיק או המכילות פלסטיק הבאות במגע ישיר במזון/משקה.

  כלי הרכב לשליחת המזון ותנאים למשלוח

  1. כלי הרכב צריך להיות נקי. אין להוביל בכלי זה מוצרים או חפצים, או כל דבר

  (פסולת) העלול לזהם את המזון.

  2. משך הזמן המקסימלי למסירת המזון ללקוח לא יעלה על שעה מעת הוצאתו מהעסק.

  3. מאכלים קרים יש לשמור עד הגעה לצרכן, בטמפי שלא תעלה על 5 מע״צ, מאכלים המיועדים להגשה כמאכלים חמים בטמפי שלא תפחת מ- 65 מע״צ.

  4. מסירת המזון תהיה במסירה אישית ללקוח. (השארה המשלוח על/ליד דלת

  המזמין).

  עקיבות:

  1. עבור כל אחד מהמשלוחים תונפק מדבקת ובה תיעוד של הפרטים הבאים:

  1.1. תאריך ושעת יציאת משלוח מזון לצרכן.

  1.2.         שם וכתובתו של העסק ממנו סופק המשלוח.

  1.3 .        מדבקות זיהוי יודבקו על גבי כל אריזה

  . הנחיות זמניות (בתקופת החירום) למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים, פריטים 4.7 בי ו 4.7 די בצו רישוי עסקים עדכון 23.3.2020

  בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כאירוע חירום בבריאות הציבור (PHEIC) בעל השלכות בינלאומיות. בשלב זה פעילויות משרד הבריאות בישראל מתמקדות, בניסיון למנוע את המשך הגעת הנגיף לישראל ואת התפשטותו, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור הנשקפת מהנגיף.

  בהתאם לצו ותקנות החרום המיוחד שניתן, ועל מנת למנוע התרחבות התחלואה נסגרו עסקים רבים למעט מקומות למכירת מזון שלגביהן ניתנו הוראות שונות הקשורות להתנהלות העסקים.

  במצב שנוצר חלק ניכר מהאוכלוסייה מבצע רכישה של מוצרי מזון ומצרכים נוספים באמצעות משלוחים. לשכות הבריאות ורשויות מקומיות מתבקשות להעביר תנאים אלה לבעלי מרכולים המעוניינים לבצע משלוחי מזון.

  מטרה:

  הסדרת תחום המשלוחים ממרכולים בהיבטים התברואיים, כך שלא יעלה סיכון לבריאות הציבור מפעילות זו.

  הסדרת משלוח בהזמנה מראש – שירות לצרכן המזמין מראש את המצרכים (טלפונית או באמצעות האינטרנט), ואשר פעולות הליקוט, ההרכבה והמשלוח מתבצעים באופן מלא על ידי המרכול.

  קביעת הדרישות התברואיות הנדרשות לפעילות הנ׳יל בתחום המרכול, בעת שינוע ועד מסירת המשלוח לצרכן.

  תחולה:

  ההוראות להלן חלות על עסק מסוג (פריטים 4.7 ב’ ו 4.7 ד’ ( בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2019, והן מיועדות לתקופת החירום.

  הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות שהוצאו בתאריך 16.03.2020

  רקע:

  תהליך המשלוח כולל בתוכו הרכבת המשלוח בתחום העסק והובלתו עד למסירתו ללקוח. במשלוחי מצרכי מכולת ישנם מוצרי מזון רגישים, מצרכים באריזות שונות (זכוכית, נייר וכו׳) ומצרכים שונים שאינם מזון.

  ההנחיות כוללות תנאים תברואיים לעניין ליקוט, אריזה, אחסון, הרכבת המשלוח והובלתו, ובין היתר, מניעת זיהום צולב ושמירה על שרשרת טמפרטורה מתאימה ומבוקרת של מזון רגיש, מאיסוף המזון ועד מסירתו לצרכן.

  הגדרות:

  מרכול מסוג מרכז שילוח – מרכול המיועד אך ורק להכנת משלוחי מצרכי מרכול ושליחתם לצרכן.

  משלוח מצרכים – מכלול המוצרים העוברים את מגוון הפעולות הבאות: ליקוט מצרכים, הרכבה וארגון מארזים, החזקה בתנאי קירור למזון רגיש, הובלה ומסירה ללקוחות, בהזמנה מראש או על ידי לקוח.

  משלוח לצרכן – העברת המשלוח לצרכנים.

  רכב משלוח רכב המשמש להעברת מצרכים ממרכול לצרכן.

  רכב משלוח בקירור – רכב מבודד או כלי קיבול מבודד המונח ברכב, והכולל מיתקן קירור (מנוע חשמלי לקירור).

  טמפרטורה מבוקרת טמפרטורה שנשלטת על ידי מתקני צינון/קירור/הקפאה/חימום פעילים, בעלי יכולת לשמירת טמפרטורה לאורך זמן, ברציפות, בצורה אוטומטית והיא נמדדת, נרשמת ומתועדת.

  קרחומים אמצעי המפזר קור לשמירת טמ״פ, רב פעמי או חד פעמי.

  כלי משלוח מבודד – כלי קיבול מבודד לשמירה על טמפרטורת מזון, בתוספת קרחומים או אמצעי קירור שווה ערך, כגון: תרמופורטר, צידנית, תרמו קרטון, וכדומה, בעל סגירה המונעת חדירת זיהום מכל סוג שהוא.

  עטיפה משנית מאגדת – עטיפה מאגדת מצרכים לצורך הובלתם לבית הלקוח, כדוגמת קופסה, ארגז, קרטון/צידנית/שקית או עטיפה שוות ערך.

  טיפול במזון – חיתוך, פריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפייה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.

  מזון רגיש עם פוטנציאל סיכון גבוה (מס״ג) – מזון שנדרש להחזיקו בטמפרטורה וזמן מבוקרים ומוגדרים, על מנת למנוע התרבות חיידקים. בין היתר מזון מוכן לאכילה, מוצרי חלב, גלידה וכדומה, וכן מוצרי מזון מן החי, כגון: ביצים, דגים, בשר, בשר בעלי כנף.

  מסירה אישית ללקוח – מסירת משלוח לידי הלקוח, או מי מטעמו.

  הנחיות למשלוח בהזמנה מראש

  אחריות:

  בעל העסק (המרכול) אחראי על איכות המזון ותקינותו, כולל מסירתו ללקוח.

  בעל עסק אחראי למניעת צפיפות אנשים בעסק בהתאם להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת

  תכנון פיזי, תהליכי:

  יוקצה מקום/אזור ייעודי להרכבת משלוחים.

  חומרי אריזה יהיו נקיים; יוקצו אזורי אחסון לחומרי אריזה וציוד לשימוש רב פעמי (כדוגמת תרמפורטרים, קרחומים, ארגזי פלסטיק, עגלות, וכוי) בהפרדה בין נקי למלוכלך.

  לעובדי הרכבה ואחסון יהיה כיור אחד לפחות לצרכי שמירה על היגיינת העובדים, עם מים זורמים, סבון, מגבות נייר, ופח אשפה (מותר במשותף עם המרכול).

  לא יבוצעו פעולות טיפול במזון.

  יהיה מלאי קרחומים (או אמצעי קירור אחרים) למשלוחים, בכמות מספקת

  קרחומים לשימוש חוזר יעברו תהליך הקפאה במתקן הקפאה ייעודי נפרד

  שמירה על שרשרת טמפרטורה ושילוח מס״ג ממרכול:

  מזון מס׳׳ג יוחזק בכל עת בטמפ׳ כלהלן מהמרכול ועד למסירתו לצרכן:

  מזון מוכן לאכילה מצונן – בטווח טמפ׳ פלוס 0-4 מע״צ.

  מוצרי בשר, בשר בע׳׳כ, דגים מצוננים – בטווח טמפ׳ פלוס 0-4 מע׳׳צ.

  בשר, בשר בעלי כנף ודגים טחונים – בטווח טמפ׳ 0-2 מע׳׳צ.

  ביצים – טמפ׳ עד פלוס 20 מע״צ (מומלץ שלא תרד מ 7 מע׳׳צ).

  מזון קפוא בטמפ׳ שלא תעלה על מינוס 12 מע׳׳צ

  ניתן להחזיק בטמפ׳ גבוהה מהמפורט בסעיף זה, באחד מהתנאים הבאים:

  1 . יש הוראות יצרן הקובעות טמפ׳ אחרת לאחזקת המוצר.

  קיים תקן ישראלי הקובע טמפ׳ אחרת לאחזקת המוצר.

  מס״ג לא יוחזק/יאוחסן במרכול בכלי מבודד עם קרחומים, שלא במתקן קירור פעיל, יותר משלוש שעות.

  שינוע מס״ג תהיה אפשרית באחת מהחלופות הבאות:

  רכב קירור.

  כלים מבודדים עם אמצעי קירור (צידניות, קרחומים וכדו׳).

  שילוב של סעיפים א׳ + ב׳ (רכב קירור וכלים מבודדים).

  משך הזמן המקסימלי להובלת המזון המס׳׳ג ללקוח:

  ברכב בעל מתקן קירור כמפורט בסעיף 7.3 א׳ ו7.3 ג׳ לא יעלה על 8 שעות.

  בכלי משלוח מבודד כמפורט בסעיף 7.3 ב׳ לא יעלה על 3 שעות.

  המנהל רשאי לאשר זמנים ארוכים יותר להובלת מס׳׳ג, לאחר שהוגש לו מסמך המוכיח שקיימת שיטת עבודה המבטיחה טמפ׳ כמפורט בסעיף 7.1 ובתנאים שייקבע.

  תנאים להפרדה בין סוגי מצרכי מרכול :

  המצרכים יהיו באריזה/עטיפה ראשונית וייארזו ויסופקו ללקוח באריזה משנית מאגדת.

  המצרכים מהסוגים המפורטים להלן, יופרדו בכל עת בהתאם לסוגם, באופן המונע זיהום צולב, ולא יארזו ביחד באריזה משנית מאגדת:

  1 . מצרכי מרכול שאינם מזון (חומרי ניקוי, טואלטיקה, קוסמטיקה ומוצרים שבירים וכד׳).

  מוצרי מזון גולמיים מן החי (בשר בקר, עופות, דגים, ביצים וכד׳)

  מוצרי מזון מוכנים לאכילה (דברי מאפה, דברי חלב וכר).

  דרישות לרכב משלוח מצרכי מרכול:

  מקום אחסון/אחזקת המצרכים ברכב יהיה מחומר רחיץ, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל, ואינו עשוי או מכיל חומר העלול להזיק לבריאות האדם.

  בעת השילוח יהיה מקום האחסון ברכב פנוי מכל חפץ שלא שייך למשלוח מצרכי המרכול.

  רכב לא יעביר מוצרים, מהסוגים הבאים: חומרי הדברה, חומרים מסוכנים, נדיפים או כל חומר אחר העלול לזהם מזון ולהזיק לבריאות האדם, אף לא בעת שאינו בשימוש שילוח מזון, אלא אם כן הם המוצרים המותרים למכירה במרכול.

  הרכב יהיה נקי בכל עת ומצב הניקיון ייבדק על ידי עובד אחראי של המרכול לפני העמסת הרכב, ויתועד ביומן.

  יש להבטיח את יציבותן של האריזות, כדי למנוע זיהום של מזון.

  רכב קירור (במידה וקיים) להובלת משלוחים יצויד במד חום רושם הכולל אגירת נתונים. הנתונים ישמרו בעסק במשך שלושה חודשים לפחות.

  עקיבות:

  א. עבור משלוחי מס״ג, תונפק תעודה זיהוי/תעודת משלוח ובה תיעוד של הפרטים הבאים:

  1 . תאריך ושעת יציאת משלוח מזון ממרכול לצרכן.

  שם וכתובתו של העסק ממנו סופק המשלוח.

  ר. בקרה עצמית ותיעוד:

  במרכול למשלוח מצרכים תבוצע בקרה עצמית על יישום ההנחיות.

  תערך מדידת טמפי מדגמית במספר מארזי מס״ג.

  שונות:

  מס״ג שהובל אך לא נמסר לצרכן – יושמד בסוף אותו יום. השמדות אלו יתועדו.

  במשלוח, לאחר תיאום, יושאר את המשלוח ליד הדלת באריזה מחוץ לדלת של הצרכן.

 

נספח 19 – הריון, לידה והנקה

הריון

נשים בהריון הנדרשות לבידוד בית, תשהינה בבידוד על פי ההנחיות החלות על כלל האוכלוסייה. אם בתקופת הבידוד יש תור למעקב\טיפול טרום-לידתי, יש ליצור קשר עם המרפאה על מנת לבדוק את נחיצות הביקור. במידה שאין אפשרות על פי החלטת הרופא המטפל לדחייה למועד לאחר הבידוד, המרפאה תתכונן מראש לקבלת האישה עם התמגנות מתאימה תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת (נספח 17).

לידה

יולדת השוהה בבידוד (ללא תסמינים):

במהלך האשפוז, היילוד ישהה עם אימו בבידוד. ניתן להניק. במידה ויולדת מעוניינת לשאוב, יש להשתמש במשאבה אישית ולא במשאבה של בית החולים.

אם מצב היילוד מתדרדר וזקוק להשגחה:

יש לקחת בדיקה 2-SARS-CoV לאמא ולילוד.

הילוד ישהה בתינוקיה / פגיה בבידוד עד קבלת התשובה ^2-SARS-CoV.

אם האמא מפתחת תסמינים נשימתיים לאחר הלידה –

האם והיילוד ייבדקו ^2-SARS-CoV.

יש לשקול להפריד בין הילוד ליולדת עד לקבלת התשובה.

הבידוד לילוד במקרה זה – בידוד מגע וטיפתי, לא אווירני.

– יש לאפשר מתן חלב אם שאוב לילוד (יחד עם מתן הדרכת היולדת לשטיפת ידיים, שימוש במסיכה בעת השאיבה).

יילוד מונשם – בחדר בידוד אווירני, במידת האפשר – לחץ שלילי.

יולדת חשודה\מאומתת ל-19-מ0¥1ס על פי הגדרת המקרה:

ככלל, יש לשקול לאפשר ליולדת הרוצה בכך, גם אם היא חולה מאומתת ב-19-פ€0¥1, להיות עם היילוד במהלך האשפוז כולל אשפוז בית ובשחרור היולדת לביתה, תוך היצמדות להנחיות:

ליולדת שאומתה, יש לשקול להפריד בין הילוד ליולדת מיד אחרי הלידה, ולבדוק את היילוד ^2-SARS-CoV.

ליולדת העונה להגדרת מקרה חשוד, יש לקחת בדיקה בחדר לידה. יש להפריד בין הילוד ליולדת עד קבלת התשובה.

אם התשובה של בדיקת האם שלילית – יש לטפל בה על פי הנחיות לאישה בבידוד המפורטות בסעיף ב-1 לעיל, מעקב שגרתי אחר הילוד לאחר שחרורו (צהבת יילודים וכדי)

אם התשובה של בדיקת האם חיובית – יש לקחת בדיקה לילוד:

ילוד חיובי: חזרה לשהייה עם האם. אם אין אפשרות – הילוד ישהה בבידוד מגע וטיפתי. ניתן להניק או לשאוב חלב אם במשאבה אישית.

ילוד שלילי: הפרדה של הילוד מאימו עד החלמת האם (2 בדיקות שליליות בהפרש של 24 שעות לפחות). יש לאפשר למתן חלב אם שאוב לילוד.

על אף האמור לעיל, אמא מאומתת ל-19-ס0¥1ס המעדיפה ביות (rooming in) , בין אם במחלקת יולדות, בין אם במחלקת התפרצות, אשפוז בית או אשפוז במלון – ניתן לאפשר זאת, תוך כדי שמירה במידת האפשר על הפרדה של 2 מטר לפחות בין הילוד לאימו, שימוש במסיכה לאם בעת הנקה ויתר ההנחיות בסעיף ג (הנקה).

ליילוד ששוחרר וחוזר לאשפוז עקב הידרדרות במצבו הרפואי תבוצע בדיקה

.SARS-CoV-2^

ן    
  אום חשודה ל-19-ם1ע€0  
  (על פי הגדרת המקרה)  
     
 1. * אלא אם כן האם מעדיפה ביות (rooming-in) על פי סעיף 2.5.

  שחרור יולדות וילוד:

  ניתן לאפשר שחרור מוקדם כל עוד מוודאים קיום המעקב הנדרש אחר היילוד, ביצוע בדיקות סקר וצהבת ומתן תמיכה הולמת להנקה / קבלת חלב אם.

  מעקב צהבת לילוד יעשה באשפוז לפי הנוהל הרגיל, ואם יש צורך המשך המעקב בקהילה יבוצע
  על פי הנהלים הרגילים ע״י בן אדם אחר שאינו חולה 19-COVID ואינו נמצא בבידוד בית.

  הנקה

  עד עתה, נגיף 2-SARS-CoV לא בודד מחלב אם ולכן אינו מועבר כנראה בהנקה. ראוי לציין כי הנקה היא מגע קרוב אשר עלול להעביר את הנגיף בחשיפה להפרשות מדרכי הנשימה או במגע. אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה כל עוד לא הופיעו תסמינים.

  1 . אישה מאושפזת, המעוניינת להניק צריכה להקפיד על רחיצת ידיים יסודית לפני ההנקה ועל כיסוי הפה והאף במסכה או בד זמין אחר בעת ההנקה.

  אשה מניקה המאושפזת בבית חולים, השאיבה תיעשה בחדר היולדת ולא בחדר ההנקה המשותף. יש להשתמש במשאבה אישית בלבד.

  חלב אם שאוב של חולה חשודה או מאומתת:

  יש לעטות כפפות בעת מגע עם בקבוק חלב האם השאוב

  יש לשמור את החלב השאוב במקרר בתוך שקית סגורה נפרדת

  אישה המוגדרת כחשודה או כחולה מאומתת המעוניינת לשאוב חלב-אם צריכה להקפיד על רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק.

  לאישה מניקה המעוברת לטיפול נמרץ מכל סיבה שהיא, יש להתייחס בין השאר למצב ההנקה. במקרה שמצב האישה דורש גמילה לטובת מצבה הרפואי, יש לעשות זאת תוך כדי המעטה בתדירות השאיבות על מנת למנוע גודש וזיהום משני של השד.

 

נספח 20 – הפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש״ח)

עדכון, 30.3.20

עקב התמודדות עם התפשטות נגיף קורונה החדש ובהתאם להנחיות לצימצום התקהלויות וריחוק חברתי, להלן הנחיות הקשורות לתפעול המלש״ח בעת הזו:

פעילות במרפאה עצמה – סדרי העדיפויות:

1 . לצוות המטפל יש להשתמש במיגון על פי הנחיות המעודכנות של משרד הבריאות: כפפות, חלוק, מסכה כירורגית, מיגון עיניים ( ויזור).

כל מטופל עם תסמינים נשימתיים או חום (38 ומעלה) חייב לעטות מסכה כירורגית בעת שהותו במלש״ח.

יש להסדיר מענה טלפוני בכל שעות הפעילות של המלש״ח על מנת לתאם, עד כמה שניתן, ביקורי מטופלים לפי תור.

בקביעת תורים לביקור העדיפות תינתן לחולים פעילים ולביצוע בירור מגעיהם ההדוקים. שאר הפניות הינן ברמת עדיפות נמוכה יותר ויכולות להתבצע כל עוד שמספר הנוכחים במלש״ח לא יעלה על 10 איש בו זמנית, שיהיו במרחק 2 מטר לפחות אחד מהשני.

התארגנות למתן הטיפול התרופתי בהשגחה ישירה (Directly Observed Therapy – DOT) בקהילה:

על המלש״ח להמשיך לארגן את מתן הטיפול בשיטת ההשגחה הישירה (DOT) לכל חולי השחפת, אך הנחיות אלה באות להגדיר את דרך הבקרה:

לכל חולה יש לקבוע משגיח DOT יחיד מתוך צוות סיעודי של המלש״ח או של לשכת הבריאות, שילווה את החולה במהלך כל משך הטיפול בקהילה.

קיימת אופציה נוספת של DOT – מדובר על Video Observed Therapy) VOT), המתוארת להלן: על משגיח ייחודי זה להיות בקשר יומי עם החולה ולתאם עימו השגחה ישירה של בליעת הטיפול תוך כדי שיחת וידאו (באמצעות אפליקציית TEAMS) ולא בהקלטה והעברת קובץ וידאו.

הפעלת שירות שיחת וידיאו ניתנת מהארגון בלבד ותוך שימוש בשירות מאובטח מקצה לקצה. דוגמא לשירות שניתן להשתמש בו 365 (TEAMS), שירותים אחרים ניתן להפעלה לאחר בדיקה ע״י ממוני אבטחת מידע ויועץ משפטי של הארגונים ששירותים אלה עומדים בכל נהלי וחוזרי משרד הבריאות, חוקי מדינה ישראל ותקנות הגנת הפרטיות וביצוע מבדק אבטחת מידע וניהול סיכונים.

מצ״ב הוראות התחברות ושימוש באפליקציית TEAMS. כמו כן, לתמיכה ניתן לפנות למייל teams@moh.gov.il ואנשי מחשוב ינסו לעזור.

שיחה זאת תתבצע בתדירות הנדרשת למתן טיפול ב- DOT רגיל, בשעות עבודה של האחות ובאחריותה. יש לציין ששיחות אלה הינן בנוסף לביקור החודשי במלש״ח עצמו.

במקרים בהם ישנה אפשרות טכנית למתן DOT באמצעות שיחת וידאו ובתנאי שצפויה היענות טובה של המטופל, ניתן להנפיק את התרופות לחודש ימים.

למטופלים בטיפול מניעתי לשחפת ניתן להנפיק את התרופות לחודש ימים ללא צורך DOPT-n (Directly Observed Preventive Therapy).

חולי שחפת עמידה (XDR ,MDR ,RR), חולי שחפת עם תחלואה מרובה במחלות אחרות לרבות נשאות ^HIV וחולי שחפת מבוגרים בגיל השלישי מהווים אוכלוסייה בעדיפות ראשונה להעברה לטיפול בהשגחה ישירה מרחוק (VOT).

לשאלות נוספות ניתן לפנות לד״ר דניאל שם טוב, מנהל המחלקה לשחפת ואיידס, האגף לאפידמיולוגיה: או בטלפון: 050-6242194.

 

נספח 21 – הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה
החדש (
19-COVID)

הנחיות אלה מחליפות את ״נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה החדש (19-COVID)״ מתאריך 17.3.20 מס׳ סימוכין 159234220.

רקע:

מחלת נגיף קורונה החדש (19-COVID) היא מחלה נגיפית הפוגעת בעיקר בריאות. על פי הידע העדכני, נגיף הקורונה החדש (2-SARS-CoV) מועבר מאדם לאדם בהעברה טיפתית או במגע. אפשרות להעברה אווירנית קיימת בעיקר בעת ביצוע פרוצדורות המייצרות אירוסול. על פי          ארגון

הבריאות העולמי, אין נכון להיום עדות להדבקה של אדם בנגיף קורונה החדש דרך חשיפה לגופה, אך לא ניתן לשלול שהעברה כזו עלולה להתרחש.

נוהל זה בא להסדיר את הצורך להגן על בריאותם של כל הבאים במגע עם גופה של נפטר חשוד או מאובחן כחולה 19-COVID תוך רצון לשמור על כבוד המת ועל מסורות ומנהגים דתיים.

הגדרות:

גוף מורשה לטיפול בנפטרים – חברות-הקדישא, גופי וצוותי הקבורה המיוחדים שיעסקו בפינוי וקבורת נפטרים באירוע ביולוגי, כפי שיוגדר על ידי המשרד לשירותי דת (אחראי על גופים העוסקים בטיפול בנפטרים יהודים ובכאלה שביקשו להיקבר בקבורה אזרחית), ועל ידי משרד הפנים (אחראי על גופים שיעסקו בטיפול בנפטרים לא יהודים).

מתקן ייעודי לטיפול בנפטר – אתר מוגדר, תחום ומבודד אשר יוכשר לביצוע טהרה והכנה לקבורה. הכניסה אליו תותר רק לצוות הייעודי (ראה להלן).

צוות מטפל – חברי גוף מורשה לטיפול בנפטרים המשתתפים באופן פעיל בטיפול בגופה.

צוות ייעודי – צוות לביצוע טהרה בנפטר מ- 19-COVID, כפי שיוגדר על ידי המשרד לשירותי דת האחראי על גופים העוסקים בטיפול בנפטרים יהודים ובכאלה שביקשו להיקבר בקבורה אזרחית.

נאמן בטיחות – ממונה מטעם גוף מורשה לטיפול בנפטרים, שתפקידו הינם:

הכרת נוהלי תפעול תקלות בטיחות.

אבטחת בטיחות בלבישת ופשיטת ציוד המגן האישי, לאחר שעבר הכשרה ע״י מד״א.

ניהול מעקב רישומי קבורה ביומן בית העלמין. ברישום יצוינו פרטי הנפטר, מועד הקבורה, שמות

אנשי הצוות שהשתתפו בקבורה, וכן שהנפטר סבל ממחלת מידבקת (19-COVID), שחייבה שימוש באמצעי זהירות מחמירים.

ניטור יזום של תחלואה ובירור סיבות היעדרות בקרב הצוות המוביל והמטפל בגופות (קברנים,

נהגים וכו׳).

חומרי חיטוי – חומרי ניקיון המיועדים להשמדת נגיפים. חומרי החיטוי הרלוונטיים למסמך זה:

אלכוהול – כל תכשיר המכיל אלכוהול בריכוז של 70% לפחות

כלור בריכוז 1000ppm – להכנת תמיסה יש למהול 40 מ״ל אקונומיקה ביתית ב- 1 ליטר מים.

חומר ייעודי לטיפול בשפכים מזוהמים – מענה לשימוש בחומר זה יינתן על פי צורך פרטני.

הטיפול בנפטר

טיפול בנפטר במוסד רפואי

זיהוי הנפטר ייעשה עם הפטירה, באחריות הצוות שטיפל בנפטר.

על הצוות המטפל בגופה ללבוש ציוד מגן אישי כמקובל בטיפול בחולה במחלקה בה התרחשה הפטירה.

יש להסיר צנרת רפואית או כל אביזר פולשני אחר.

עטיפת הנפטר תבוצע אך ורק ע״י הצוות שטיפל בנפטר על פי סעיף 3.4. יש להקפיד כי הנפטר יהיה שכוב על גבו.

לאחר עטיפת הנפטר ועד הפינוי לקבורה, ניתן לאחסן את הגופה בחדר קירור כמקובל.

את בגדי ההגנה והסדינים של המנוח, יש לפנות בהתאם לנספח 16 בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש.

ציוד חד פעמי יטופל כאשפה על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ״ז-1997. ציוד רב פעמי יעוקר.

חפצים אישיים של הנפטר (ארנק, טלפון וכוי) יועברו למשפחה לאחר חיטוי באלכוהול. חפצים אשר לא ניתנים לחיטוי בנוזל יארזו בשקית אטומה, אשר תחוטא מצידה החיצוני ותועבר למשפחת הנפטר עם הנחיה לפתיחה רק לאחר שבוע מיום הפטירה.

הזמנת האמבולנס לפינוי הנפטר מהמוסד הרפואי לקבורה בבית העלמין או למתקן ייעודי לטיפול בנפטר תבוצע ע״י המוסד, באמצעות מוקד הקבורה (ראה נספח א׳). המוסד אחראי גם על מסירת נספח ב׳ לצוות הפינוי כאסמכתא.

טיפול בנפטר בקהילה

הרופא שקבע מוות יציין באופן בולט על הודעת הפטירה את האבחנה או החשד ל-19-ס0¥1ס. פרמדיק יציין זאת בכתב יד ובאופן בולט לעין, על גבי הדו״ח הרפואי המצורף להודעת הפטירה.

הזמנת האמבולנס לפינוי הנפטר לקבורה בבית העלמין או למתקן ייעודי לטיפול בנפטר ומסירת נספח ב׳ לצוות הפינוי כאסמכתא יבוצעו באחריות הרופא או הפרמדיק הנוכח, דרך מוקד הקבורה (ראה נספח א׳).

על אנשי הצוות המטפל ללבוש ציוד מגן אישי הכולל מסכה כירורגית, חלוק חד פעמי עם שרוולים ארוכים וזוג כפפות (המכסה את השרוולים). סדר הלבישה וההפשטה מפורטים בנספח 11 בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש.

הצוות המטפל יוודא מול המשטרה, כי אין התנגדות להוצאת רישיון קבורה (ט׳ 3037 של משטרת ישראל). ככלל, יש להימנע מכניסה של השוטר לחדר בו נמצא הנפטר. באם נדרש להיכנס, עליו להשתמש בכפפות ובמסכת פה-אף.

הזיהוי יתבצע ע״י בן משפחה או שותף למגורים, הנמצא במקום, לפני עטיפת הגופה. המזהה ימוגן בכפפות ובמסכת פה-אף. במידה ולא נמצא במקום איש קשר היכול לזהות את הנפטר, הזיהוי יתבצע במקום אליו תועבר הגופה, בהתאם להנחיות הרופא המחוזי של משרד הבריאות.

עטיפת הגופה תתבצע במקום הפטירה של המנוח כמפורט בסעיף 3.4.

הובלת הגופה לבית העלמין או למתקן ייעודי לטיפול בנפטר תתבצע כמפורט בסעיף 3.5.

לאחר פינוי הגופה, ימלא נאמן הבטיחות רישום של כל האנשים שטיפלו בגופה ויבצע מעקב כמתואר בסעיף “תחלואה בקרב הצוות המוביל והמטפל בגופה” למטה.

לאחר פינוי הגופה יבוצע ניקוי וחיטוי של המקום בו שהה החולה, לרבות כביסה של בגדים וכלי מיטה ששימשו אותו, על פי ההנחיות לבידוד בית בנספח 3ב׳ בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש.

פסולת מתהליך פינוי הגופה תיארז בשקית סגורה ותיזרק לפח אשפה.

נתיחה לאחר המוות

ככלל, אין צורך בנתיחת גופות (post mortem) לצורך ביסוס אבחנה של 19-COVID. במקרים מיוחדים, נתיחת גופה של חולה 19-1-COVID תתבצע באישור רופא המחוז של משרד הבריאות.

מהלך הנתיחה יוגבל לפעולות הכרחיות בלבד, בכדי לצמצם אירועי נתז ורסס (לדוגמא: הימנעות מניסור עצמות).

הנתיחה תבוצע ע״י צוות מיומן מהמכון הפתולוגי. יש לצמצם את מספר המשתתפים בנתיחה ככל האפשר, ולכלול בה אנשי מקצוע חיוניים בלבד.

הנתיחות יבוצעו באתר המספק בידוד הולם, כולל תת-לחץ ושימוש בסינון האוויר הנפלט דרך מסנני HEPA.

צוות המכון הפתולוגי יבצע ריענון ותרגול שימוש באמצעי מיגון למניעת הדבקה אירוסולית. באחריות מנהל המכון לוודא כי הנושא ירוענן ויתורגל טרם ביצוע הנתיחה הראשונה.

צוות הנתיחה יתמגן באמצעים למניעת העברה במגע:

ביגוד חד פעמי עמיד לנוזלים

שני זוגות כפפות חד פעמיות, כשבניהן כפפות העשויות מחומר עמיד לחיתוך בסכין

כובע חד פעמי

ערדליים

בתנאי נתז וחשד להעברה אירוסולית: ברדס אקטיבי ( Powered Air Purifying Respirator- PAPR).

בדיקות אבחנתיות לבידוד הנגיף או זיהויו יבוצעו ע״י מעבדה שאושרה לצורך כך על ידי משרד הבריאות (נספח 5 א’ להנחיות).

ציוד חד פעמי יועבר בסיום הנתיחה לשקיות פסולת להשמדה, שיטופלו כאשפה על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ״ז-1997. ציוד רב פעמי יעוקר.

לפני העברה לקבורה יש לעטוף את הגופה בעטיפה כפולה של שקי פלסטיק בלתי חדירים, כמתואר בסעיף 3.4 להלן.

עטיפת הנפטר

הנפטר לא יעבור טיהור (דקונטמינציה) או שימור (ע”י הזרקת חומרים) מסוג כל שהוא.

הנפטר ייעטף בשני שקי פוליאתילן (polyethylene) ייעודיים, רצוי עם חלון שקוף לזיהוי, ובסמוך ככל הניתן למועד פטירתו, כאשר גופו מכוסה בסדין של המיטה עליה שכב טרם מותו. יש לסגור את השקיות באופן מוחלט (הרמטי).

במהלך העטיפה, לאחר סגירת השק הראשון, הצוות יסיר כפפות, יבצע היגיינת ידיים, ויעטה זוג כפפות חדש. במידה והחלוק החד פעמי התלכלך במהלך הכנסת הגופה לשק הראשון יש להחליף גם אותו, או לחילופין לעטות חלוק נוסף מעליו. לאחר סגירת השק השני, כל ציוד המיגון יושלך לפח האשפה.

לאחר סיום העטיפה, יש לחטא את השקית בחומר חיטוי ולהעבירה למיטה נקיה.

לגופת הנפטר העטופה תוצמד מדבקה/טופס אזהרה בצבע אדום והנחייה כתובה מפורטת, לחברת הקבורה או הנציג שהתבקש להוביל את הנפטר, המזהירה מפני הדבקה ודורשת הקפדה על הנוהל (נספח ב׳). על גבי הטופס/מדבקה יירשמו פרטי הנפטר, כולל: שם פרטי ומשפחה, מספר זיהוי או דרכון, תאריך ומקום הפטירה.

העברת הנפטר

נהג האמבולנס והמלווה יתמגנו בכפפות.

לא תותר עלייה לאמבולנס של בן משפחה או מלווה אחר, שאינו חלק מהצוות המקצועי.

על נהג האמבולנס להקפיד להסיר את הכפפות בטרם הנהיגה ולעטות זוג חדש טרם הוצאת הנפטר מהאמבולנס.

האמבולנס יהיה מצויד באמצעי קשר קבוע או נייד.

ניתן להפעיל מיזוג או חימום באמבולנס, כאשר המתג מופעל על כניסת אוויר טרי מבחוץ (ולא סחרור אוויר קיים).

הנהג או המלווה ימסור לנציג בית העלמין, כי מדובר במנוח שחשוד/שנפטר ^19-COVID, המחייב אמצעי זהירות מחמירים.

לאחר ההובלה ינוקה האמבולנס ביסודיות, בבית-העלמין, במים וחומר ניקוי על בסיס סבון. אין צורך בשימוש בציוד מגן אישי, פרט לכפפות.

במקרה של שפך נוזלי מהגופה, אין להמשיך בתהליך הטיפול בגופה (כולל קבורה) עד לקבלת הנחיות מלשכת הבריאות המחוזית. יש לנטרל את השפך באמצעות חומר ייעודי לטיפול בשפכים מזוהמים. לאחר מכן, יש לחזור על תהליך החיטוי ולהשלים את פעולת הניקיון בהתאם להנחיות לחיטוי אמבולנס מד״א כמתואר בפרק 8 – ״הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה״ – בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש.

טהרת הגופה /טיפול בגופה טרם קבורה

הטהרה היהודית:

טהרת גופה תתבצע רק במתקן ייעודי לטיפול בנפטר. אין לבצע טהרה בכל מקום אחר.

יוקמו עד 4 מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר היהודי, בערים חיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע.

טהרת נפטר תבוצע אך ורק על ידי צוות ייעודי.

על אנשי הצוות הייעודי המטפל להתמגן בציוד מגן אישי, הכולל חלוק חד פעמי עם

שרוולים ארוכים, זוג כפפות (המכסה את השרוולים), מסכה כירורגית, משקפי מגן/מגן פנים וכיסויי נעליים. סדר הלבישה וההפשטה מפורטים בנספח 11   להתמודדות

עם תחלואה מנגיף קורונה החדש.

החדר והמתקנים יחוטאו בחומר חיטוי לפני ואחרי התהליך.

הנפטר יוצא מהעטיפות ויחוטא בחומר חיטוי. נקבי הגופה יסתמו באמצעות צמר גפן ואז תבוצע טהרה חיצונית בלבד, והנפטר יולבש בתכריכים.

זיהוי הנפטר יתבצע ע״י צילום הנפטר ממספר זוויות, התמונות יודפסו, יוצמדו לשקית הנפטר ויוצגו למשפחה לצורך זיהוי. יש לוודא שציוד הצילום יעבור חיטוי באלכוהול לאחר השימוש.

לפני העברה לקבורה יש לעטוף מחדש את הגופה בעטיפה כפולה של שקי פלסטיק בלתי חדירים, כאמור בסעיף 3.4. לאחר מכן יובא הנפטר לקבורה.

הטיפול בגופה בעדות אחרות יבוצע על פי נוהל משרד הפנים הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 19-COVID במגזר הלא יהודי מעודכן לתאריך 29.3.2020. (ראה נספח ג׳)

את בגדי ההגנה והסדינים של המנוח יש לפנות בהתאם לנספח 16 בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש.

ציוד חד פעמי יטופל כאשפה על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ״ז-1997.

נהלי בטיחות עבור חברה קדישא או צוות המטפל בגופה העטופה

השקיות העוטפות את הגופה לא ייפתחו, אלא ע״י צוות ייעודי או באישור רופא המחוז של משרד הבריאות.

על עובדי חברת קדישא, עובדי גופי הקבורה וכל מי שבא במגע פיזי עם הגופה העטופה (לרבות הקברנים והנהגים), ללבוש כפפות חד פעמיות.

יש לרחוץ ידיים במים ובסבון בסיום הטיפול בגופה העטופה.

בכל מקרה של תקלת בטיחות, יש לפעול ע״פ הכללים הבאים:

קרע בכפפת המטפל או דקירה – הסרת הכפפות ורחיצה יסודית וממושכת (דקה לפחות) בתרחיץ על-בסיס יוד או כלורהקסידין (4% (chlorhexidine. לאחר מכן יש לעטות כפפות חדשות. במקרה דקירה יש לחטא את פצע הדקירה באלכוהול.

התזת חומר חשוד לפה או לעיניים – שטיפה מידית של הפה או העיניים בכמות גדולה של מים.

התזת חומר חשוד על העור – רחיצת המקום למשך דקה בתרחיץ על בסיס יוד או כלורהקסידין

.4% (chlorhexidine)

על כל תקלת בטיחות יש לדווח ללשכת הבריאות המחוזית ולפעול לפי הוראותיה.

כל הציוד החד פעמי, לרבות כפפות משומשות, ייארז בשקיות וייזרק בפח לפסולת רגילה.

הלוויה וניחום אבלים

ההלוויה תיערך בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) העדכני.

ככלל, אנשים המחוייבים בבידוד בית לא יורשו להשתתף בהלוויות. השתתפות של אדם שנמצא בבידוד בית בהלוויה תתאפשר רק במקרה מוות של אדם מדרגת קרבה ראשונה, ובכפוף לאישור וקבלת הדרכה ממשרד הבריאות דרך מוקד קול הבריאות, בטלפון 5400*.

חל איסור על המלווים לגעת בגופה. אין למנוע מהמלווים לשהות בסמוך לגופה העטופה כנדרש ואין צורך בהגבלת המרחק בין המלווים לגופה העטופה, כל עוד אינם נוגעים בה.

מלווים אינם נדרשים לציוד מגן אישי.

מנהגי אבלות וניחום האבלים יתקיימו בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) העדכני בכל הנוגע להתקהלויות והתכנסויות.

קבורה

אין צורך בקבורת הנפטרים בחלקות נפרדות.

נפטרים שנקברו שלא על פי הנהלים (הן מאחר שבעת פטירתם לא הייתה ידועה סיבת המוות, או מסיבות אחרות) לא יוצאו מקבריהם ללא אישור בכתב מרופא המחוז. קברים אלו יסומנו ברישומי גוף הקבורה ובית העלמין, כקברים שבהם נטמנו נפטרים שסבלו ממחלה מידבקת (19-COVID), שחייבה אמצעי זהירות מחמירים.

תחלואה בקרב הצוות המוביל והמטפל בגופה

ניטור תחלואה בקרב הצוות המטפל יבוצע באופן יזום על ידי נאמן הבטיחות שהוכשר לכך, על פי הנחיות משרד הבריאות.

בכל מקרה של התפתחות חום או תסמינים נשימתיים בקרב הצוות, שהופיעו תוך 14 ימים לאחר קבורת נפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID), על החולה להיכנס מייד לבידוד בית ולדווח למוקד מד״א 101. יש לעדכן את לשכת הבריאות המחוזית על המקרה ולציין האם:

טיפל ב-14 הימים האחרונים בנפטר שסבל ממחלה, העלולה לגרום לתסמינים שהופיעו

קרתה תקלת בטיחות במהלך הטיפול בגופה

ייתכן כי אנשי צוות אחרים נחשפו גם כן

ייתכן מקור אחר להדבקה (כגון שהייה בחו״ל)

הופיעה מחלה בקרב בני משפחתו של איש הצוות

גופות נפטרים מחו״ל

בעת הזו, ההתייחסות לכל גופה המועברת לישראל היא כמו לנפטר ^19-COVID. לפיכך נדרש שכל גופה מועברת תהיה:

לאחר תהליך זיהוי בחו״ל

עטופה בשתי שקיות פוליאתילן

סגורה בארון חתום עם דופן מתכתית או שני ארונות עץ, האחד בתוך השני.

לא יביא גורם כלשהו גופת נפטר מחו״ל אלא אם כן יש ברשותו מסמכים רשמיים מהמדינה בה אירעה הפטירה, בהם מצוינת סיבת המוות וכן אישור קונסולרי.

רישיון קבורה יינתן ע״י לשכות הבריאות, כאמור בסעיף 8 לפקודת בריאות העם 1940 לאחר הגעת הגופה לישראל ובטרם הוצאתה מן הארון.

לאחר הוצאת הגופה העטופה מן הארון, יש לחטא את השקית בחומר חיטוי לפני העטיפה בתכריכים או הקבורה.

במקרה של שפך נוזלי בארון, יש לנטרלו באמצעות חומר ייעודי לטיפול בשפכים מזוהמים, ואין להמשיך בתהליך הטיפול בגופה (כולל קבורה) עד לקבלת הנחיות מלשכת הבריאות המחוזית.

ההתייחסות בתהליך ההעברה וההבאה לקבורה עבור כל גופה שהובאה מחו״ל היא כמו לנפטר מנגיף קורונה החדש (19-COVID) כמתואר בנוהל זה, ורק ע״י גוף מורשה לטיפול בנפטרים.

נספח 21 א’

פינוי נפטרים שחלו או היו חשודים כחולי 19-COVID

להלן ההנחיות לשינוע של נפטרים לקבורה ועדכון גופי הקבורה במקרה של פטירה של אדם חשוד או מאובחן בנגיף קורונה החדש (19-COVID) :

פטירה בקהילה

במקרה של פטירה בבית של נפטר שהוכרז כחולה בקורונה או כחשוד שנדבק בקורונה, על הרופא או הפרמדיק שמילא את טופס ההכרזה על המוות להודיע למוקד הקבורה שמספרו 077-2231142 על מנת להזמין פינוי לנפטר. המוקד יעדכן את גוף הקבורה להיערך לקליטת הנפטר.

פטירה במוסד רפואי

במקרה של פטירה במוסד רפואי של נפטר שהוכרז כחולה בקורונה או כחשוד שנדבק בקורונה, הנהלת המוסד הרפואי לדווח למוקד הקבורה שמספרו 077-2231142 על מנת שהוא יעדכן את גוף הקבורה להיערך בהתאם לפינוי וקבורה של הנפטר.

נפטר שלא ידווח למוקד לא יפונה לקבורה.

חל איסור להעביר את הנפטר לאף גוף או גורם אלא בתאום ואישור מוקד הקבורה.

 

נספח 21 בי

טופס מלווה לגופת נפטר שסבל ממחלה מידבקת שמצריכה אמצעי זהירות מחמירים ועלולה לעבור במגע או בהפרשות.

תאריך 

טופס מלווה לגופת נפטר שסבל ממחלה ממחלת נגיף קורונה החדש (19-COVID)

אל: אנשי חברה קדישא / גוף המבצע את הקבורה

המנוח/ה שגופתו/ה נמסרת לך לקבורה סבל/ה ממחלה זיהומית, העלולה להיות מידבקת במגע והפרשות.

על כן היא עטופה בשני כיסויי ניילון אטומים וכל טיפול בה מצריך אמצעי זהירות מחמירים על פי הנוהל.

מקום הפטירה:

האדם המזהה (כולל הקירבה למנוחגה)

שם הגורם הרפואי קובע המוות ומקום עבודתו:

חתימת הגורם הרפואי קובע המוות

נספח 21 ג׳

נוהל משרד הפנים

כ״ט באדר תש״פ

29 במרץ 2020

0600-1033-2020-0026431

הנדון: הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 19-COVID במגזר הלא
יהודי
מעודכן לתאריך :29.3.2020

כללי:

במקרה של טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 19-COVID במגזר הלא יהודי יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות המעודכנות. (הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 19-COVID (.

הנחיות ועדכונים אלו באו לידיעתם ואישורם של מנהיגי וראשי הדתות במגזר הלא יהודי.

להלן ההנחיות/ עדכונים כתוספת להנחיות משרד הבריאות למגזר הלא יהודי.

טהרה:

לא תתבצע טהרה. ( כלל העדות) הן במוסד רפואי והן בקהילה.

ארון קבורה:

הקבורה ככלל תתקיים בארון למעט המוסלמים.

אחריות אספקת הארון חלה על המשפחה או עמותת הקבורה הרלוונטית.

תכריכי קדושה:

אין צורך בתכריכים למעט לעדה הדרוזית.

הנחת התכריכים תהיה סביב השקית החיצונית ובאחריות המשפחה.

הנחת הגופה בארון קבורה:

הנחת הנפטר בתוך ארון הקבורה הינה באחריות הצוות המטפל במוסד הרפואי / צוות ייעודי בקהילה.

הובלת הנפטר ממוסד רפואי:

הובלת הנפטר תתבצע לבניין הרשות המקומית – באחריות הצוות הייעודי.

הובלת הנפטר מבניין הרשות המקומית לבית הלוויות/ בית הקברות- באחריות המשפחה.

עדות/ ישובים אשר מופעל בהם עמותות קבורה מוסדרות- הובלת הנפטר ממוסד רפואי לישוב- באחריות העמותה.

ישובים שאין בהם רשות מקומית- מסירת הנפטר למשפחה תתבצע בבניין הרשות המקומית הקרוב ביותר.

הובלת נפטר בקהילה- לישוב בו תתקיים ההלוויה באחריות הצוות הייעודי.

הובלת נפטר בקהילה:

אחריות הובלת נפטר בקהילה- צוות ייעודי.

הובלת נפטר למקום הקבורה בישוב אחר-באחריות צוות ייעודי בתנאי שמתקיים סעיף ה.

טיפול בקהילה בנפטר- אישה:

בעת קיום נוהל טיפול בגופה של אישה (מוסלמית או דרוזית) בקהילה על ידי הצוות הייעודי נציג אחד מהמשפחה קרבה ראשונה ישהה בחדר רחוק ככל האפשר, בצמוד לדלת/ חלון פתוח ועם מסיכת מיגון.

דגשים:

חבירת צוות ייעודי למשפחת הנפטר בקהילה תתקיים במבנה הרשות המקומית.

האחריות לדווח לעמותת הקבורה חלה על המשפחה.

טכס הלוויה- יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

ניחום אבלים- במגבלות ההנחיות של משרד הבריאות.

 

נספח 22 – נוהל אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים

נוהל זה מיועד לצוותים הרפואיים בבתי החולים ובקופות החולים ומטרתו להבהיר את דרכי הפעולה ואת מדיניות האשפוז של חולים מאומתים לנגיף, על מנת להימנע מהדבקה של אנשים נוספים.

הנוהל עוסק בנושאים הבאים:

I –עקרונות מדיניות האשפוז

רקע

שיטת העברת תשובות חיוביות והחלטה על הטיפול

שיקולים לשיחרור חולה מבית חולים לקהילה

הגדרת “מחלים”

מקומות אשפוז

כוח אדם מינימאלי הנדרש לטיפול על פי המתארים השונים

שיטת הבינוי וההפרדות בכל אחד מהמתארים

נוהל הטיפול בחולי 19 -COVID שמצבם קל, בבית מלון

נוהל הטיפול בחולי 19 -COVID שמצבם קל, בבית

מרפאת התפרצות

נספחים:

אמות מידה להפניה לאשפוז.

שאלות למעקב רפואי לחולה המאושפז בבית מלון / בית.

עקרונות לניטור חולה המאושפז בבית מלון/בית.

אוכלוסיות בעדיפות לחלוקת ערכות ניטור.

תנאי התנהלות בבידוד בבית מלון.

נוהל הפעלה לבידוד חולי קורונה קלים וחייבים בבידוד בבית מלון (נספח להסכם להפעלת בתי מלון כמתקני שהייה לחולים ומבודדי נגיף הקורונה).

המלצות להסבת מערכות קיימות של מיזוג אוויר לטובת התאמת מחלקות אשפוז למונשמי/מטופלי קורונה

עקרונות מדיניות האשפוז

רקע

1 . קביעת מדיניות האשפוז הלאומית של החולים המאומתים תבוצע על ידי חטיבת הרפואה באמצעות האגף לשעת חירום, בהתאם ליצירת מחסניות אשפוז בבתי החולים, על מנת לווסת את העומסים. מחסניות האשפוז תפורסמנה פעמיים בכל יום או בהתאם לצורך ובהתאם להערכת המצב העיתית.

בית חולים, קופת חולים ומשל״ט פקע״ר יעבירו דיווח פעמיים ביום, (שעה 7:00 ושעה 18:00) לחמ״ל אשפוז במשרד הבריאות, על כמות חולי 19-COVID המאומתים המאושפזים בבית חולים או שוהים בבית / בית מלון בהתאמה, דירוג מצבם (קשה, בינוני, קל) והערכת הטיפול הנדרש ל-24 השעות הקרובות. עד להפעלת מערכת ממוחשבת, הדיווח יועבר באופן מקוון.

החולים המאושפזים בבתי חולים יקובצו במחלקה ייעודית לחולי 19 -COVID.

ב. קבלת תשובות חיוביות וההחלטה על אופן הטיפול, בזמן אמת, יועברו למערכת המידע BI של כל קופה. קופות החולים תפעלנה מוקד עם רופאים כוננים בכל שעות היממה לצורך ההחלטה על אופן הטיפול מיד עם קבלת תשובה חיובית. לשם כך, יתקיים מפגש רפואי ראשון עם מאובחנים חדשים הנמצאים בביתם, וזאת לצורך החלטה על אחד מהבאים:

1 . הפניה לאשפוז בבית החולים.

ההפניה לאשפוז תתואם בין קופת החולים ומד״א, ותהיה בהתאם למחסניות שתינתנה על ידי מכלול אשפוז על פי תכנית האשפוז. אמות מידה להפניה לאשפוז מופיעים בנספח א’.

הפנייה לטיפול “בקהילה”.

טיפול בקהילה יכול שיהיה באחד משני האתרים: א. בית מלון (ברירת המחדל). ב. בית.

מעקב בבית / בית מלון יעשה עפ״י המפורט בנספח ב׳ או ג׳ , לפי אתר הטיפול (בית או בית מלון).

בעת החלטה על טיפול קהילה בבית המלון, על הקופה לציין סדר עדיפויות/דחיפות בפינוי לבית המלון.

שחרור חולה מבית החולים והעברת מטופלים לקהילה

1 . שחרור מאשפוז בבית החולים יכול שיהיה לאחת מהמסגרות הבאות פי שיקול דעת קליני של רופא בכיר בבית החולים ובהתאם למצבו של המטופל:

מרכז גריאטרי ראשון /שמואל הרופא (step down);

בית מלון;

בית החולה;

מוסד סיעודי מותאם לטיפול בחולה קורונה.

לאחר החלטת יעד השחרור

יעביר בית החולים את רשימת המשוחררים לבתי מלון לחמ״ל פקע״ר

.hotels3refua@mail.idf.il

בית החולים יעביר את רשימת המשוחררים גם ליחידות הקשר של קופות החולים.

בתי החולים יוודאו עם יחידות הקשר של קופות החולים כי מצבם הרפואי, הסיעודי והסוציאלי של המטופלים מאפשר את שחרורם ליעד המתוכנן (מלון או בית). אין בתהליך זה בכדי לעכב את השחרור.

ההעברה למסגרת אחרת תעשה על ידי הסעה ברכב ייעודי, שהנמצאים בו ממוגנים, בהתאם להנחיות העדכניות באותה עת.

קופת החולים תיצור קשר עם החולה המשוחרר לביתו או לבית מלון ותתדרך אותו באשר להמשך המעקב הרפואי; אין בסעיף זה כדי לעכב את השחרור.

הגדרת מחלים

ניתן להגדיר חולה מאומת עם 19-COVID, כ״מחלים” כאשר:

חולה מאומת עם תסמינים:

העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות.

שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות.

הבדיקה הראשונה תילקח 7 ימים לפחות מתחילת התסמינים.

חולה מאומת ללא תסמינים:

שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות, כאשר הבדיקה הראשונה מהן תילקח 5 ימים לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון.

מקומות אשפוז (מדרגות ואפשרויות) (מספרים אלו לא כוללים את מי שמטופל בקהילה – קרי בבית או בבית מלון):

1 . חולים, שהוגדרו במצב קל ואינם זקוקים לטיפול רפואי או ניטור של בית חולים כללי , אך נדרש אשפוז, יאושפזו במתקנים ייעודיים (מרכז גריאטרי ראשון כ-350 מיטות (טרם מוכן, יופעל ע״י צה״ל) ושמואל הרופא (כ-70 מיטות).

יודגש כי שהות חולים ב״קהילה” תתקיים בבית מלון או בבית החולה, באחריות קופות החולים ובהתאם למפורט בהמשך.

II. הטיפול בחולי 19-COVID שמצבם קל בבית מלון

כללי:

1 . המעקב והטיפול אחר חולים שמצבם קל יתבצעו בבית מלון (כברירת המחדל) או בבית המטופל;

הגעת החולים למלונות תתבצע באופן מתואם ישירות מהקהילה או מבתי החולים, באחריות פקע״ר;

בתי המלון יהוו אכסניה לחולים שמצבם הרפואי מוגדר כקל , שהינם עצמאיים בתפקודם, ויאפשרו את בידודם עוד תום מחלתם בהתאם לנוהל הבידוד שפרסם המשרד;

המעקב והטיפול הרפואי אחר החולים יתבצעו באחריות קופות החולים;

חולים המגיעים לטיפול בבית המלון יגיעו עם ציוד אישי וחיוני לשהות ממושכת, וכן עם תרופות כרוניות (במידה ונדרשות).

מערכת הפיקוד והשליטה בבתי המלון תופעל באחריות פקע״ר;

אספקת ציוד מיגון לצוות המלון – באחריות פקע״ר/ צה״ל;

מעטפת לוגיסטית אישית למטופלים באחריות פקע״ר;

שמירת הסדר הציבורי במלון תתקיים באחריות משטרת ישראל;

קיום בקרות אחר קיום נהלי בקרת זיהומים ובריאות הסביבה יתבצעו באחריות משרד הבריאות;

שירותי מלונאות יינתנו באחריות צוות בית המלון (כלכלה, ניקיון) בהתאם להנחיות בריאות הציבור במשרד הבריאות.

ראו נוהל מלונות מצ״ב בנספח ו׳

קליטת מטופלים להמשך טיפול בבתי המלון

קליטת חולים מבתי חולים:

שחרור חולים שמצבם קל מבית החולים יתואם עם משל״ט פקע״ר. פקע״ר ינחה את בתי החולים באופן העברת המידע אליו. חמ״ל פקע״ר יתאם את העברתו מבית החולים למלון ואת קליטתו במלון.

לבית המלון יופנו רק חולים עצמאיים במצב קל

קליטת חולים ישירות מהקהילה:

לאחר החלטת רופא הקופה על טיפול במלון (כאשר המטופל אינו נזקק לאשפוז בבית חולים), קופת החולים תודיע לחמ״ל פקע״ר על הצורך בקליטתו;

חמ״ל פקע״ר יתאם את הגעת החולה למלון;

עד הגעת החולה למלון יימשך המעקב הרפואי אחר החולה גם בביתו, באחריות קופת החולים.

בני ביתו של חולה שנקלט מהקהילה למלון חייבים בבידוד בית למשך 14 יום מעת העברתו למלון.

עקרונות בהפעלת המלון

1 . במלון יפעל חמ״ל במהלך כל שעות היממה באחריות פקע״ר. תפקידיו יהיו:

תיאום קליטת חולים עם קופות החולים השונות, כולל תיאום הסעת חולים אל המלון וממנו;

דיווח לקופת חולים בעת הגעת חולה למלון ובעת שחרורו;

מעקב אחר מספר השוהים במלון ומצאי החדרים הפנויים;

סיוע בקליטת חולים חדשים, חלוקת ציוד ניטור מטעם קופות החולים, תזמון קריאת חולים מחדריהם לצורך קבלת תרופות או ביצוע בדיקות רפואיות על פי צורך;

סיוע לחולים ביצירת קשר עם קופות החולים על פי הצורך;

סיוע לקופות חולים ביצירת קשר עם חולים על פי הצורך;

הפעלת מד״א במצבי חירום רפואיים;

סיוע למטופלים בצרכיהם האישיים;

העברת דו״ח יומי של שוהים בכלל המלונות לאגף לשעת חירום.

בכל מלון יוקצה חדר שיאפשר בדיקת חולים בפרטיות על פי צורך. ארגון הציוד הנדרש בחדר יהיה באחריות קופת חולים כללית (ספת בדיקה, ציוד בדיקה בסיסי).

המעקב הרפואי אחר כל חולה יהיה באחריות קופת החולים, בהתאם לעקרונות הבאים:

הסבר למטופלים אודות נוהלי הבידוד ואופן המעקב הרפואי במלון: טלפונית או באמצעות דפי הסבר.

יתקיים קשר עם המטופל – לפחות פעמיים ביום.

המעקב הנדרש מפורט בנספח ב׳ וכן הצורך בניטור סימנים חיוניים פעמיים ביום: דופק, חום, רווי חמצן ותיעוד בתיק הרפואי של החולה.

קיום מפגש רפואי מרחוק בעת חשד להחמרה לצורך קבלת החלטה על פינוי לבית החולים ותיעוד בתיק הרפואי של החולה.

בעת החמרה משמעותית במצב המטופל, הוא יונחה ליצור קשר מידי עם מוקד 101 ועם חמ״ל המלון.

מפגש רפואי בנוכחות המטופל על ידי צוות רפואי מקופת החולים יתקיים בבית המלון בהתאם לצורך הרפואי ובהעדר יכולת לקיימו באמצעי “רפואה מרחוק” (ולא בהכרח בהקשר למחלה החריפה). המפגש יתועד בתיק הרפואי של החולה.

אספקת תרופות כרוניות ולמצב האקוטי וציוד רפואי אחר למלון.

שחרור המטופל בעת החלמה (בהתאם להגדרה העדכנית באותה העת).

בעת פרסום נוהל זה הקריטריונים להחלמה הינם:

חולה מאומת עם תסמינים:

העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות.

שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות.

הבדיקה הראשונה תילקח 7 ימים לפחות מתחילת התסמינים.

חולה מאומת ללא תסמינים:

שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות, כאשר הבדיקה הראשונה מהן תילקח 5 ימים לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון.

על מנת לאשר החלמה ושחרור החולה לביתו יש ליטול דגימות מהחולה בבית המלון. ביצוע הבדיקות ושינוען למעבדה, באחריות הקופה המבטחת.

 

 • נוהל הטיפול בחולי 19-COVID שמצבם קל – בבית

  כללי

  1 . במידה ומתקבלת החלטה על שהות מטופל בבית, המעקב והטיפול בו יהיה באחריות הקופה (בהתאם לפירוט בנספח ב)

  המענה הרפואי המועדף לחולים הקלים בקהילה יהיה באמצעות הפעלת “רפואה מרחוק” ובעת הצורך באמצעות הגעת צוות רפואי ממוגן לבית המטופל.

  יינתן מענה רפואי מרפאתי ייעודי למבודדים ולחולים (בנפרד) על מנת למזער חשיפת אוכלוסייה בריאה למחלה.

  בעת מעקב אחר החולה, יש להתרשם ממידת קיום תנאי הבידוד.

  מצבים בהם אין אפשרות להפנות מטופל לטיפול בית:

  בהיבט הפסיכוסוציאלי:

  חסר בית או ערירי;

  ללא תמיכה משפחתית מספקת;

  סובל ממצב נפשי או מהנמכה קוגניטיבית ללא מסגרת המאפשרת השגחה;

  לא נראה כי יוכל לקיים תקשורת רציפה ואמינה עם קופת החולים.

  בידוד החולה בביתו עלול לסכן אחרים בהדבקה:

  נראה כי לא מתקיימים תנאים המאפשרים את בידודו בבית (למשל, מצב בו החולה מתגורר עם אנשים רבים ללא אפשרות מעשית לבידוד).

  יש בן בית העלול להיות בעל סיכון מוגבר לתחלואה או אישה בהריון.

  קיים חשש כי אין בכוונת החולה להקפיד על הנחיות הבידוד.

  בכל הנ״ל, יש להפנות את החולה לטיפול בבית מלון או באשפוז.

  ניטור וטיפול על ידי קופות החולים בחולים בביתם

  1 . מענה רפואי לחולים יינתן בזמינות של 24/7 באמצעות מוקד רפואה מרחוק.

  מטרת המעקב הרפואי:

  לזהות מוקדם ככל הניתן התדרדרות במצבם של החולים ולהפנותם לבית החולים;

  מניעת החמרה במצבים רפואיים קיימים באמצעות שמירת רצף טיפולי;

  מניעת מצב בו החולה עוזב את ביתו לצורך קבלת סיוע רפואי במצבים שאינם מחייבים זאת.

  הנחיית החולה בנושאים הבאים: הנחיות הבידוד, סימפטומים וסימנים בעטיים יש לפנות לסיוע רפואי.

  יתקיים קשר עם המטופל – לפחות פעמיים ביום.

  המעקב הנדרש מפורט בנספח ב׳ וכן הצורך בניטור סימנים חיוניים פעמיים ביום: דופק, חום, רווי חמצן ותיעוד בתיק הרפואי של החולה.

  יתקיים מפגש רפואי מרחוק עם רופא מקופת החולים, במצב בו קיים חשד להחמרה במצבו הרפואי של חולה. רופא הקופה יחליט אם מצבו של המטופל מאפשר את המשך הטיפול בקהילה או מחייב פינוי מתואם לבית החולים (נדרש תאום מול מד״א / בית החולים).

  בעת החמרה משמעותית במצב המטופל, הוא יונחה ליצור קשר מידי עם מוקד 101.

  בדיקה או טיפול בנוכחות פיזית של צוות רפואי על מנת לאבחן את מצבו הרפואי או לטפל בו (מכל סיבה שהיא) תתקיים במידה ולא ניתן לדחות את המפגש הרפואי לתום תקופת הבידוד. במקרה זה יישלח לבית המטופל צוות מטפלים ממוגן.

  אספקת תרופות למטופלים תתבצע באמצעות משלוח לביתם ובהתאם לנהלים המקובלים בקופת החולים (למעט במקרים חריגים).

  תאום מפגש רפואי מרפאתי, יתקיים בעדיפות במרפאת התפרצות (אם הופעלה), בהיעדר אפשרות לקיים מפגש רפואי בבית המטופל ובמקרים בהם לא ניתן לדחות את הבדיקה / הטיפול.

  11 . המטופל יונחה להגיע למרפאת ההתפרצות תוך שימוש במסכת פה – אף. אין להגיע מהבידוד או לשוב מהבידוד באמצעות תחבורה ציבורית.

  ככלל, העדיפות הינה כי המעקב אחר החולים יתבצע על ידי רופאם האישי במסגרת שירותי רפואה מרחוק.

  קיום מפגש רפואי (באמצעות רפואה מרחוק) עם חולה חדש הנמצא בביתו סמוך ככל הניתן לאבחונו הראשוני או לשחרורו מבית החולים (במקרים בהם חולה במצב קל שוחרר מאשפוז לביתו ולא למלונית) לצורך הערכת מצבו הרפואי ואופן השימוש בציוד הניטור שחולק לו.

  אספקת ערכת ניטור הכוללת מדחום, מד ריווי חמצן ומסכות כירורגיות לחולים, על פי שיקול דעת רפואי. מומלץ כי ציוד הניטור יחולק לכלל החולים. בעת מחסור בציוד כאמור תינתן עדיפות לאוכלוסיות החולים המוזכרות בסעיף IV להלן.

  יציאת חולה מבידוד תהיה רק לאחר הגדרתו כמחלים עפ״י הקריטריונים המעודכנים לאותה העת. בעת פירסום נוהל זה הקריטריונים להחלמה הינם:

  ניתן להגדיר חולה מאומת עם 19-COVID, כ״החלים” כאשר:

  חולה מאומת עם תסמינים:

  העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות.

  שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות.

  הבדיקה הראשונה תילקח 7 ימים לפחות מתחילת התסמינים.

  חולה מאומת ללא תסמינים:

  שתי בדיקות שליליות ^2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות, כאשר הבדיקה הראשונה מהן תילקח 5 ימים לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון.

  בשני המצבים, הבדיקה הראשונה חייבת להילקח במקום בו החולה שוהה בבידוד. באם הבדיקה הראשונה שלילית, השנייה יכולה להילקח גם במתקן של “הבדק וסע”. למתחמי “תיבדק וסע” ניתן להגיע ברכב פרטי, לאחר קביעת תור ובהתאם לכללים המפורסמים בנושא באתר משרד הבריאות.

  נטילת בדיקה ממטופל תתואם על ידי קופת החולים ובאחריותה כולל הגעה למעבדה.

  בני ביתו של מטופל ששהו בבית במהלך תקופת מחלתו חייבים בבידוד למשך 14 יום מאז המגע האחרון עם החולה.

  מרפאות התפרצות

  מרפאות התפרצות הינן מרפאות נפרדות מהמרפאות הרגילות.

  פתיחת מרפאות התפרצות למבודדים או לחולים תתבצע אך ורק באישור משרד הבריאות ולנוכח קיום צורך מקומי.

  בעת הצורך ועל פי הנחיית משרד הבריאות יופעלו מרפאות התפרצות במתכונת מענה אחוד.

  מרפאות ההתפרצות תטפלנה רק במטופלים השוהים בבידוד או בחולים (בשעות נפרדות).

  לא תתאפשר כניסה למרפאה למטופלים אחרים.

  קופת החולים תפרסם למבוטחיה באתר האינטרנט ובתקשורת את פריסת מרפאות ההתפרצות הפועלות בכל עת, את זמני הקבלה לאוכלוסיות המטופלים בבידוד ולאוכלוסיית החולים ואת אופן תאום ההגעה למרפאה.

  מטופלים השוהים בבידוד וחולי 19-COVID יונחו לא להגיע למרפאתם הקבועה כי אם לפנות בעת הצורך לקופת החולים לתאום הגעתם למרפאת ההתפרצות.

  הפניית מטופל למרפאת התפרצות תתבצע רק לאחר בחינת האפשרות למתן מענה רפואי בביתו באמצעות רפואה מרחוק או צוותי היחידה לטיפולי בית.

  המטופל יונחה להגיע למרפאת התפרצות תוך שימוש במסכת פה-אף ולא באמצעות תחבורה ציבורית.

  י. מרפאת ההתפרצות תקיים הפרדה מוחלטת בין חולים לבין מטופלים השוהים בבידוד. רצוי כי אוכלוסיות אלו תטופלנה במסגרת המרפאה בימים נפרדים או בשעות נפרדות. במידת הניתן יתקיים הטיפול גם באתרים נפרדים בתוך מרפאת ההתפרצות (חדרים יעודים וציוד ייעודי לכל אוכלוסיית מטופלים).

  יא. הצוות במרפאת ההתפרצות יכלול לפחות רופא, אחות, איש צוות מנהלה בהתאם לצורך, מנקה ואיש

  אבטחה.

  יב. במסגרת המרפאה יינתנו לפחות שירותי רפואה ראשונית ושירותי סיעוד ובכלל זאת נטילת בדיקות מעבדה. בהתאם לצורך, ניתן יהיה להפעיל במרפאת ההתפרצות שירותי רפואה מקצועית.

  יג. צוות המרפאה יקיים רצף טיפולי המותאם לצורך אל מול רופאו האישי של המטופל ובכלל זאת במצב בו ניתן מענה אחוד והמטופל משויך לקופת חולים אחרת.

  יד.              פינוי מטופלים מהמרפאה למלר״ד יתבצע בתאום (נדרש תאום מול מד״א / בית החולים).

  טו.             מיגון בעת טיפול בפונים למרפאות ההתפרצות: בכפוף להנחיות המיגון, שיתקיימו באותה עת.

  טז.             עקרונות ניהול בקרת הזיהומים במרפאת ההתפרצות:

  הפרדה של מבנה המרפאה ממרפאה המשרתת אוכלוסייה שאינה מבודדת או חולה.

  הפרדה בין שירותי צוות לשירותי מטופלים.

  הקפדה על מיגון הצוות.

  הקפדה על ניהול התורים לצורך צמצום מספר השוהים במרפאה בו זמנית.

  הפרדה מוחלטת בין חולים ידועים למטופלים השוהים בבידוד.

  הקפדה על נהלי ניקוי וחיטוי בהתאם להנחיות שיתקיימו באותה עת.

  הקפדה על נהלי טיפול בכביסה ופינוי אשפה.

  נטילה ושליחת בדיקות מעבדה בהתאם להנחיות הנוהגות.

  הגדרת אזורי התמגנות והתפשטות.

  הגדרת אזור ריענון לצוות מחוץ לשטח הפעילות.

  מינוי אחות אחראית בקרת זיהומים.

  ביצוע תדריך יומי לצוות.

  מעקב יומי אחר היארעות תחלואה בקרב הצוות.

 

 • נספח 23 – הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב”בידוד בית”
  לאחר חשיפה לחולה
  19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות
  חולים

  תיקון , תאריך פרסום: 29.3.20

  ככלל, יש להרחיק מהעבודה במוסד רפואי, עובד בריאות שנחשף חשיפה משמעותית לחולה 19-COVID ללא מיגון מתאים, למשך 14 ימים מהחשיפה בהתאם לנוהל “בידוד בית” של משרד הבריאות.

  יחד עם זאת, להלן הנחיות לחריגה מכלל זה בהקשר להעסקת עובדי בריאות חיוניים, הנמצאים בבידוד בית לאחר חשיפה לחולה 19-COVID, על פי חלוקה לקבוצות:

  עבור כלל העובדים החיוניים:

  בשל מצוקת מערכת הבריאות בעת מגפת הקורונה, ניתן לקצר את זמן הבידוד, במבודד אסימפטומטי, ל- 12 יום בתנאים הבאים:

  ביום ה -12 לחשיפה נלקחה בדיקה לגילוי SARS-COV2 והיא שלילית.

  1.2 . העובד יעטה מסכה כירורגית בכל עת שהותו במוסד הרפואי עד לחלוף 14 ימים מהחשיפה.

  במידה ויופיעו חום ו/או תסמינים נשימתיים, יש להרחיקו מידית ממקום העבודה ולבצע לו

  בדיקה אבחנתית ל- 19-COVID.

  עובדים חיוניים באופן מיוחד:

  עובד בריאות, שנוכחותו במוסד הרפואי חיונית והיעדרותו עלולה לסכן את הטיפול הרפואי הניתן במוסד (להלן עובד חיוני באופן מיוחד), יוחרג מכללי הבידוד הרגילים בתנאים הבאים:

  לא ניתן למצוא לעובד מחליף.

  אין תחליף מתאים למילוי תפקידו.

  מנהל בית חולים יפנה למרכז הארצי למניעת זיהומים בבקשה לקבלת אישור פרטני לעבודת העובד במוסד הרפואי בזמן שהוא אמור להיות בבידוד בית. לבקשה יצורף הסבר בנוגע לחיוניותו של העובד, החלופות האפשריות בעת היעדרותו, והשיקולים לבקשה חריגה זו.

  מנהל אגף רפואי בקופת החולים יפנה באופן דומה לאגף לרפואה קהילתית לד״ר יאיר ברק.

  .barak@MOH.GOV.IL

  סייגים לאישור למיזעור הסיכון להדבקה.

  לפני כל כניסה למוסד הרפואי יש לוודא כי העובד ללא חום ו/או תסמינים נשימתיים (אסימפטומטי).

  נלקחה לעובד החיוני בדיקה לגילוי SARS-COV2 והיא שלילית. העובד יוכל לשהות במוסד הרפואי ב- 24 השעות מעת לקיחת הדגימה השלילית. יש לחזור על הדגימה לפני כל משמרת.

  יש לצמצם למינימום את משך השהות של העובד החיוני במוסד הרפואי.

  על העובד החיוני לחבוש מסיכה כירורגית בכל זמן שהותו במוסד הרפואי.

  יש לצמצם למינימום מגעים עם עובדים נוספים או חולים, ולשמור על מרחק של 2 מטרים ככל שניתן.

  יש להקצות אזור משרדי/מנוחה נפרד לעובד בו ישהה בזמנים בו אינו מחויב להיות באזורים משותפים.

  יש לבצע רישום של כל העובדים או החולים הבאים במגע עם העובד החיוני.

  במידה והעובד החיוני מפתח חום ו/או תסמינים נשימתיים, יש להרחיקו מידית מהעבודה, לבצע לו בדיקה אבחנתית ל- 19-OVID, ולדוח על כך למרכז הארצי למחלות זיהומיות.

  במידה והעובד החיוני מאובחן עם 19-COVID יש לתחקר את החשיפה לעובדים נוספים ו/או חולים בהתאם לנוהל ״חשיפה ל- 19-COVID במוסד אשפוז רפואי”, המרכז הארצי למניעת זיהומים.

  דגשים חשובים:

  לא תותר העסקת עובד נשא ל- 19-COVID בתוך מוסד רפואי.

  מומלץ כי כל מוסד רפואי יגדיר מראש עובדים חיוניים באופן מיוחד, ויבצע צעדים לצמצום סכנת חשיפת עובדים אלו להדבקה ב- 19-COVID.

 

 1. נספח 24 – הנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי ומרפאות בקהילה בתקופת מגיפת ה 19-COVID

  כללי:

  שימוש במכשירי אינהלציה למתן תרופות בשאיפה מוגדר כהליך המייצר אירוסולים (-aerosol generating medical procedure).

  1 . מכשירים אלו כוללים נבולייזרים המופעלים ע״י קומפרסור חשמלי או באמצעות אוויר או חמצן ממקור שבקיר החדר. אירוסולים הנם חלקיקים קטנים היכולים לשאת את נגיף ה 2-SARS-CoV (הגורם ל 19-COVID), העלול להישאר מספר שעות באוויר.

  במרבית המקרים, ניתן להשתמש בחלופות לאינהלציה שאינן נופלות ביעילותן, כגון שימוש במשאפים מסוג MDI ללא או עם מתווך (ספייסר). החברה הישראלית לריאות ילדים, המליצה על שימוש בחלופות אלו.

  הוראות:

  בעת הזו, יש להימנע ממתן תרופות באינהלציה בתוך מוסדות אשפוז ומרפאות בקהילה, בשל הסיכון הגבוה לפיזור אווירני של הנגיף מנדבקים לא מאובחנים, לצורך מניעת חשיפת עובדי בריאות ומטופלים אחרים.

  במקרים בהם לא ניתן להשתמש בחלופה למכשיר אינהלציה, כגון מחלה נשימתית קשה ומסכנת חיים,

  או בהיעדר תגובה מספקת למשאפים, מתן תרופות באינהלציה ייעשה בתנאים הבאים בלבד:

  אינהלציה תינתן רק לאחר קבלת אישור הרופא הבכיר במתחם;

  על המטופל לשהות בחדר בתנאי בידוד אוויר (לחץ שלילי או חדר בודד עם דלת סגורה וחלון פתוח), בזמן מתן האינהלציה;

  על הצוות הרפואי להתמגן במיגון מלא, הכולל מסיכת N95, מגן פנים, חלוק וכפפות.

  במקרה שהטיפול באינהלציה ניתן ללא קיום התנאים לעיל, יש לתעד את רשימת החשופים (אנשי צוות ומטופלים אחרים), ולשלוח למטופל בדיקה אבחנתית ל- 19-COVID. אם תוצאת הבדיקה תהיה חיובית, יש לפעול לפי הנחיות החשיפה המקובלות ולדווח על האירוע ליחידה הארצית למניעת זיהומים, בהתאם לנוהל ״חשיפה ל- 19-COVID במוסד אשפוז רפואי”.

 

נספח 25 – המלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה
בישראל

אל: מר משה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות

הנדון: המלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל – מעודכן לתאריך 13.04.20

חברי הוועדה: פרופ׳ רן בליצר, ד״ר עמית הופרט, פרופ׳ חיתאם מוחסן, מר רפי מירון, פרופ׳ סיגל סדצקי (מחליף דר׳ אודי קלינר), ד״ר יאיר שינדל, פרופ׳ יהושע (שוקי) שמר.

להלן המלצות הוועדה:

הצוות הוקם על מנת לסייע למשרד הבריאות בגיבוש ההנחיות הספציפיות לביצוע בדיקות מעבדה בישראל לצורך התמודדות עם נגיף קורונה החדש. הצפי הינו שהצוות ימשיך לייעץ בנושא התווית המדיניות כאמור במהלך האירוע עד שלב recovery-n ועד החזרה לשגרה.

מטרות ביצוע הבדיקות בישראל

1 . איתור חולים לשם מניעת המשך הפצת ההדבקות מנגיף הקורונה.

ניטור- קבלת תמונת מצב אפידמיולוגית להמצאות והתפשטות הנגיף בישראל.

עקרונות

1 . יש להפריד בין ההתוויות והשיטות שנועדו למטרת איתור לאלה שייועדו לניטור.

הבדיקות הינן משאב לאומי ולכן יש לבצע תיעדוף להקצאת הבדיקות בהתאם.

בבדיקות לאיתור חולים – המטרה היא לזהות במהירות גבוהה ככל האפשר את כל החולים הן כדי למנוע הדבקת אחרים והן לאבחון מוקדם של אוכלוסיות בסיכון עבורן התערבות בשלב מוקדם של המחלה עשויה לשפר את הפרוגנוזה.

כמות הבדיקות הנדרשות לכל קהל יעד תוקצה במדרגות עפ״י תיעדוף בהתחשב באילוץ של מספר הבדיקות הכולל העומד לרשותנו.

יש לשאוף להימנע משינויים תכופים בהתוויית הבדיקות עקב המשמעויות הלוגיסטיות והציבוריות.

יש להגדיר את קהל היעד לכל בדיקה.

בדיקות יכולות לשמש ליותר ממטרה אחת.

ההתוויות שבמסמך מחולקות להתוויות יסוד הכרחיות וכאלו שבתיעדוף משני (על פי סדר חשיבותן).

יש לנטר את כמות הבדיקות וכמות התוצאות שיתקבלו מכל אוכלוסייה ולהיעזר בנתונים להערכת שכיחות המחלה בתתי אוכלוסיות.

המלצות לצורך איתור

מטרה- בלימת ההפצה של נגיף הקורונה באמצעות איתור מהיר ככל האפשר של אנשים העלולים להפיץ את הנגיף: חולים, מגעים של חולים, בעתיד ואם יוחלט מגעים של מגעים של חולים, ובידודם.

לשם כך, יש לבצע את הבדיקה סמוך ככל האפשר להופעת התסמינים הקליניים (או החשד האפידמיולוגי), להחזיר תשובה תקפה מהר ככל האפשר לחולה ולמגעיו, ולסגור מעגל התערבות מהיר על כל תוצאה חיובית לנוכחות נגיף קורונה.

עקרונות:

1 . לבדוק ולאבחן כמה שיותר אנשים הנמצאים בסיכון לפיתוח מחלה קשה או תמותה בדגש על אוכלוסיית הקשישים המאושפזים במוסדות סגורים ועל חולים כרוניים.

לבדוק ולאבחן כמה שיותר אנשים חיוביים לנגיף שעלולים להדביק אוכלוסיות מוחלשות (דגש על צוות רפואי וצוות במוסדות סיעוד וגריאטריה).

לבדוק ולאבחן כמה שיותר חולים חדשים מהאוכלוסייה הכללית הניתנים לזיהוי ולאבחון בצורה יעילה, לדוגמה: מגעים של חולים.

לבדוק ולאבחן כמה שיותר חיוביים שעלולים להדביק קבוצות נרחבות גם בהינתן סגר, כגון צוות רפואי/ סיעודי, נותני שירות לקהל רחב, ואנשים שמשתייכים למסגרות גדולות החיות בתנאי צפיפות.

לבדוק ולאבחן כמה שיותר אנשים חיוביים לנגיף שעלולים להדביק אוכלוסיות חיוניות (צוותי רפואה, עובדים חיוניים).

הגדרות

1 . תסמינים קליניים: חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (לא כולל נזלת כתסמין בודד).

מוסדות עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב- COVID19 – בתי אבות, בתי חולים שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים, מעונות לקשישים, דיור מוגן ומקבצי דיור.

אדם בסיכון לתחלואה קשה ב- 19-Covid: בן 50-69 עם 2 נקודת סיכון ויותר, או בן 30-49 עם 4 נקודות סיכון ויותר. זאת בנוסף לכל בני 70 ומעלה.

נקודת סיכון אחת (לפי מודל מכון כללית למחקר) תינתן לקיומם כל אחד מהבאים: *מחלת לב וכלי דם, *סוכרת, *יתר לחץ דם, *עישון מצטבר של מעל 10 שנות חפיסה, *השמנת יתר (30<BMI), *אשפוז בשלוש השנים האחרונות למעט לידות (כל אשפוז נוסף מוסיף נקודת סיכון).

מסגרות צפופות או קהילות מיוחדות המתקשות לשמור על כללי בידוד – בתי כלא, קהילות הדרות באתרי מחייה צפופים וכן מסגרות חוץ- ביתיות לבעלי מוגבלויות.

מוסדות בהם נתגלתה תחלואה מאומתת בקורונה – מוסד בו אובחן מקרה אחד לפחות ב-30 יום האחרונים של קורונה (מקרה מאומת מעבדתית) בקרב דייר או עובד.

התוויות מוצעות לבדיקות איתור (לא כולל בדיקות ניטור ומרפאות זקיף) עדיפות 1: התוויות הכרחיות לבדיקת איתור לנגיף קורונה.

מודגש כי בסעיף זה מפורטות ההתוויות אשר הכרחי לבצע בגינן בדיקה, בעדיפות זהה לכלל ההתוויות בסעיף. ההערכה היא שיש צורך בכ-6,000 בדיקות ליום על מנת לענות על הצורך בביצוע בדיקות איתור לפי ההתוויות המפורטות בסעיף זה.

1 . בעלי תסמינים קליניים, שהינם מגעים של חולים מאומתים.

בעלי תסמינים קליניים אשר שבו מחו״ל או מהרשות הפלסטינית ב-14 הימים האחרונים.

בעלי תסמינים קליניים הגרים/ מאושפזים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב- COVID19 וכן עובדים במוסדות אלו.

סיקור של חסרי תסמינים הגרים/מאושפזים או עובדים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה COVID19-2 בו נתגלתה תחלואה. הסיקור יתבצע על ידי 3 בדיקות (אחת עם אבחון החולה הראשון, ועוד שתיים בהפרש של 5 ימים אחת מהשנייה). הבדיקות יבוצעו ל:

דיירים/מאושפזים השוהים באותה היחידה בה שהה החולה או אשר טופלו ע״י איש צוות מהיחידה בה שהה החולה.

אנשי צוות שעבדו במחלקה בה שהה החולה או באו במגע עם איש צוות חולה.

היקף הבדיקות יבוצע בהתאם לחקירה האפידמיולוגית ולשיקול דעתו המקצועית של רופא המחוז של לשכת הבריאות המחוזית.

חסרי-תסמינים השבים מחו״ל ממדינות ואזורים עם תחלואה נרחבת COVID-19-n הקשורים לצבר הדבקה ידוע (לדוגמא קבוצת בית חב״ד שהגיעו לישראל מצבר תחלואה ידוע בניו יורק). הנחייה זו תבוצע על ידי רופא מחוזי או ראש השרות או סגנו, במקרים מיוחדים.

בעלי תסמינים קליניים ביישוב בו הוגדר צבר התפרצות ובפרט אוכלוסיות בסיכון לתחלואה קשה ב- COVID19.

בעלי תסמינים קליניים הגרים/ מאושפזים במסגרות צפופות או קהילות מיוחדות המתקשות לשמור על כללי בידוד וכן עובדים במסגרות אלו.

חולים בתחלואה נשימתית קשה:

מקרי מחלה קשה של חום מעל 38 מעלות ומצוקה נשימתית המחייבים סיוע נשימתי בהנשמה או בECMO באשפוז בהעדר סיבה אחרת למחלה.

חולים עם דלקת ריאות מאובחנת בהדמיה המחייבות אשפוז, בהעדר סיבה אחרת לדלקת ראות.

בעלי תסמינים קליניים מקרב עובדי בריאות.

מטופל חסר תסמינים העובר למוסד טיפולי או לבית אבות מבית חולים או מוסד טיפולי אחר.

עדיפות 2: התוויות נוספות מומלצות

בסעיף זה מפורטות ההתוויות אשר מומלץ לבצע עבורן בדיקה לזיהוי נגיף הקורונה בדרכי הנשימה, זאת על פי סדר העדיפויות הלאומי וכתלות בזמינות המשאבים לצורך ביצוע הבדיקות.

הרשימה על פי סדר עדיפות יורד ויש לבצע את הבדיקות על פי סדר הקדימויות ברשימה זו:

11 . בעלי תסמינים קליניים בקרב אנשים בסיכון לתחלואה קשה ב -COVID19. לעת הזו, התוויה זו

תבוצע במסגרת הקצאת בדיקות עבור מקרים קליניים לשיקול דעתו של הרופא המטפל

בעלי תסמינים קליניים מקרב עובדים חיוניים.

בעלי תסמינים קליניים המאושפזים בבתי החולים. לא מאושר לביצוע לעת הזו. יישקל שנית עם הגדלת מספר הבדיקות.

בעלי תסמינים קליניים בנותני שירות בתקופת סגר לקהל הרחב, כגון: קופאיות ושליחים, לא מאושר לביצוע לעת הזו. יישקל שנית עם הגדלת מספר הבדיקות.

בברכה,

פרופ׳ סיגל סדצקי ראש שרותי בריאות הציבור

 

 • נספח 26 – הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור
  הרחב ולציבור העובדים

  המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה 2-SARS-CoV הגורם למחלה 19-COVID (להלן: “המחלה” או ״הנגיף״) התפרצה במהלך חודש דצמבר 2019. מאז הגעת המחלה לישראל, מתמקדת פעילות משרד הבריאות בהאטת קצב התפשטות המחלה. כחלק ממאמצי משרד הבריאות תוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף- 2020 (להלן – התקנות) וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-2020 (להלן – הצו).

  לפי סעיף 2 לתקנות, שכותרתו “צמצום יציאה למרחב הציבורי”, אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המותרות לפי התקנות (בהן, גם יציאה וחזרה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו על פי דין).

  יציאה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי למטרות שהותרו, תתבצע על פי ההנחיות שלהלן.

  הנחיות כלליות לתחבורה ציבורית:

  נוסע עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי

  בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר) לא יעלה על התחבורה הציבורית, כאשר

  האחריות חלה על הנוסע.

  על הנוסע להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון לאחר כל נסיעה.

  חלונות כלי הרכב, במידה וישנם חלונות נפתחים, יהיו פתוחים בעת הסעת נוסעים.

  יש לאוורר את כלי הרכב לאחר כל נסיעה.

  יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים עם

  מים וסבון או חומר ניקוי אחר לאחר כל נסיעה.

  הפעלת אוטובוסים, רכבות, רכבת קלה או שירותי הסעות

  פעילותם תתקיים לפי הנחיות שר התחבורה. בכפוף לאישור להמשך פעילותם:

  יש להשאיר שורה אחת ריקה מהנהג.

  אין הגבלה של מספר נוסעים אך יש לוודא שאין שני נוסעים היושבים בצמידות, כלומר יישב נוסע אחד בלבד בכל אחד משני צידי המעבר בכל אחד מן הספסלים. במושבים שהם פונים אחד אל השני, דהיינו 4 מושבים, ישב אדם אחד בכל רביעייה.

  על הנוסעים העומדים לשמור על מרחק של לפחות 2 מטר אחד מהשני, גם מן הנוסעים היושבים, ככל שניתן.

  שורת המושבים שמאחורי הנהג תישאר ריקה.

  שירותי מוניות:

  הנחייה כללית: על הנוסעים במונית להקפיד לשבת בספסל האחורי, ולנסוע עם חלונות פתוחים.

  ככלל, הפעלת מונית תהיה עם נוסע אחד.

  במקרים הבאים מותרת נסיעה במונית של נוסע ומלווה: הסעת אדם לצורך רפואי, הסעה לצורך העברת קטין בין הורים גרושים, הסעה עם קטין שהאחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין מבוגר אחר במקום המגורים שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו, נסיעה לצורך טיפול במסגרת רווחה.

  נסיעה ברכב פרטי:

  ככלל, נסיעה ברכב פרטי תהיה עם שני נוסעים בלבד (נהג ונוסע).

  לצורך חיוני, בין היתר: הסעת אדם לצורך רפואי, הסעה לצורך העברת קטין בין הורים גרושים, הסעה עם קטין שהאחראי עליו נדרש לצאת כאמור לעיל או נסיעה לצורך טיפול במסגרת רווחה – ניתן לנסוע עם יותר משני נוסעים ברכב.

  על אף האמור, גם בנסיעה לצורך חיוני, מומלץ להימנע, ככל שניתן, מנסיעה של יותר מ – 3 אנשים ברכב.

  הסעות עובדים

  בהתאם לסעיף 3ב)א))2))א) לתקנות, ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל.

  בהוראות אלה:

  ״שירות הסעה לעובדים״ – הסעת עובדים למקום העבודה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

  להלן הנחיות המנהל לעניין הסעות עובדים:

  הסעות עובדים באמצעות רכב פרטי או במונית, יהיו עם עד 3 נוסעים ברכב (נהג ושני נוסעים).

  הנסיעה תהיה בכפוף ליתר ההנחיות הכלליות האמורות לעיל לעניין אוורור וחיטוי.

  הסעת עובדים באמצעות אוטובוס או הסעה תהיה בהתאם להנחיות האמורות לעיל, לעניין שמירה על מרווחים.

 

נספח 27- הנחיות לטיפול בהמודיאליזה בתקופת מגפת הקורונה

רקע כללי

J אוכלוסיית מטופלי הדיאליזה פגיעה במיוחד ל 19-COVID

J שני מקרי התמותה הראשונים בארצות הברית בעקבות הנגיף היו של חולים תחת טיפולי דיאליזה אמבולטוריים באזור סיאטל.

הגדרת אוכלוסיות מטופלי המודיאליזה

לצרכי מסמך זה, ניתן לחלק את אוכלוסיית מטופלי המודיאליזה ל 3 קבוצות:

J מטופלי דיאליזה שאינם חשודים כנשאי 19-COVID

o ללא כל תסמינים

o עם תסמינים

J מטופלים “חשודים”

o ללא כל תסמינים

o עם תסמינים

מטופלים עם 19-COVID מוכח

מטופלי דיאליזה שאינם חשודים כנשאי 19-COVID

הגדרה: מטופל דיאליזה המבצע דיאליזה רגילה בקהילה או במרכז רפואי אשר לא חזר לאחרונה מחו״ל ולא נחשף לחולה 19-covid.

/ כללי: יש להבהיר לכל מטופלי הדיאליזה הבריאים את חשיבות

היגיינת ידיים

היגיינה נשימתית

הרגלי שיעול, כולל הוראה כיצד להשתמש במסכת פנים וטישיו לכיסוי האף והפה בעת שיעול, עם הדרכה כיצד להיפטר בצורה הולמת מחפצים ורקמות מזוהמים.

J זיהוי תסמינים: יש לנקוט בכל המאמצים לזהות בין המטופלים הנ״ל תסמינים של זיהום נשימתי, כולל חום (מעל 37.5 C), נזלת ו/או שיעול, עוד בטרם כניסתם לאזור הטיפול, כשהאמצעים המומלצים הם:

o הסבר למטופלים כי עליהם להתקשר מראש ולדווח על חום או תסמינים נשימתיים, כך שיחידת הדיאליזה תוכל להתכונן להגעתם או להעבירם לתנאים מתאימים יותר (דוגמת מיחידת הקהילה ליחידה בבית חולים).

o לפני כניסה לאולם הדיאליזה, על איש הצוות הסיעודי של היחידה לצאת לחדר ההמתנה כשהוא ממוגן (מסכה כירורגית, חלוק חד-פעמי), למדוד את חום הגוף של המטופל (עם מד­חום ללא מגע ישיר), לתחקר אותו אם היתה עלייה בחום הגוף בבית ואם יש שיעול, קוצר נשימה ו/או נזלת.

מקום ביצוע הדיאליזה:

מטופלים שאינם חשודים כנשאים וללא תסמינים יבצעו דיאליזה במתחמי הדיאליזה הרגילים, אם ביחידות הדיאליזה בקהילה או בבתי החולים.

מטופלים שאינם חשודים כנשאי 19-COVID אך המפתחים תסמיני זיהום נשימתי ושיציבים קלינית – יוחלט ע״י מנהל היחידה באם להפנותם בדחיפות לברור בבי״ח או להמשיך טיפול ביחידה לפי הקווים הבאים:

לחולים עם תסמינים של זיהום נשימתי, יש לספק מסיכת פנים כירורגית בקבלה ולהורות להם להקפיד על שימוש במסכה זו, כולל כיסוי האף, עד עזיבתם את המקום.

יש להקצות ביחידות הדיאליזה שטח המאפשר למטופלים לשבת בנפרד מהמטופלים האחרים; במידה ואין חדר נפרד זמין, ניתן לטפל בחולה עם מסכה בפינה או בקצה החדר, תוך הקפדה על מרחק של לפחות 2 מטרים בין חולה תסמיני עם מסכה כירורגית ובין מטופלים אחרים

יש להעביר מטופלים עם תסמינים נשימתיים במהרה לאזור הטיפול המתאים במטרה לצמצם את השהות בחדר ההמתנה

במידה ונשלח המטופל לברור בבי״ח, יש לידע את המיון העוסק ב 19-COVID בבית החולים ואת יחידת הדיאליזה שם על שליחת המטופל ופרטיו.

מטופלי דיאליזה ״חשודים״ להדבקות ב 19-COVID

הגדרה: “חשוד” הוא מטופל דיאליזה שנמצא בבידוד, אם עקב שהיה בחו״ל וחזר ארצה (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) או שנחשף לחולה 19-COVID מוכח (על פי הנחיות משרד הבריאות); ההתייחסות של הצוות כלפי המטופל תהיה כאל נשא מוכח, עד שהוכח ההיפך

J מקום ביצוע הדיאליזה; יש להפנותו להמשך טיפול בדיאליזה בקהילה או במרכז רפואי בו פועלת יחידת דיאליזה שהוכשרה ייעודית לטיפול בחולים חשודים. בהעדר כל אפשרות לטיפול ביחידה ייעודית נפרדת, ניתן לבודד את המטופל במשמרת נפרדת (כגון משמרת לילה) ביחידת דיאליזה רגילה, עם נוהל חיטוי והקפדה יתרה על מיגון הצוות, כמפורט מטה .

z אפיון יחידת דיאליזה שהוכשרה ייעודית לטיפול בחולים “חשודים”:

יכולה להיות ממוקמת בבית חולים או בקהילה

ביחידה יופעלו עמדות דיאליזה ייעודיות למטופלים חשודים, ולא ישמשו ציבור אחר של מטופלים

היחידה תהיה ממוקמת באזור המופרד והמבודד מאזור הטיפול במטופלי דיאליזה אחרים

S הציוד – כורסאות/מיטות עבור המטופלים ומכונות הדיאליזה – יעברו חיטוי וניקוי לפי הנוהל

התנהלות כללית של הצוות מול מטופל:

מיגון הצוות בעת הגישה למטופלים יכלול מיגון הכולל כפפות, חלוק חד פעמי מעל הסינר, מסיכה כירורגית ומגן עיניים כשסדר ההלבשה של בגדי המגן וההתמגנות בהתאם להנחיות.

המטופל יהיה בכל זמן הטיפול עם מסכה כירורגית

הצוות ישהה באולם הטיפולים את מינימום הזמן הנדרש

הניטור אחר המטופלים יהיה בהסתכלות על המטופלים ומכונות הדיאליזה מרחוק, רצוי מאוד מאחורי מיגון פיזי.

התנהלות פרטנית של הצוות מול מטופל;

המטופלים יתאמו את בואם ליחידה עם הנהלת יחידת הדיאליזה באמצעות הטלפון

הצוות המזמן את המטופלים יתחקר קודם לכן את המטופלים להופעת תסמיני מחלת

COVID-19

מכאן מתחלקת אוכלוסיית המטופלים ל 2 :

מטופלים “חשודים” ללא תסמינים: במידה ואין תסמינים, המטופל יוזמן להתייצב ביחידת הדיאליזה הייעודית ל״חשודים” בשעה נתונה, שם יתקבל על ידי איש צוות ממוגן אשר יוביל את המטופל עם מסכה כירורגית לעמדת הטיפול.

מטופלים ״חשודים״ עם תסמינים: במידה והופיעו תסמינים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

o על הצוות להפנות את המטופלים לבדיקה לקורונה באמצעות מד״א או בדיקה בביה״ח המגבה ולא לזמנם ליחידה

o ניתן לזמנם לבצע את הדיאליזה רק לאחר שהתקבלה תשובה שלילית

o במידה ותתקבל תשובה חיובית, יש להפנות את המטופלים להמשך טיפול במחלקת קורונה יעודית במרכז רפואי מתאים

טיפול בו-זמני במספר מטופלים “חשודים”:

o מומלץ לבצע בו-זמנית דיאליזה למספר הקטן ביותר האפשרי של מטופלים “חשודים”, תוך התאמה לצרכי השעה והנסיבות.

o על הצוות להקפיד להחליף את חלוק בין מטופל אחד לשני בכדי לא להעביר את הוירוס בין המטופלים החשודים במידה ואכן נגועים.

o במקרה של 2 מטופלים בו-זמנית, אחות תלבש חלוק חד-פעמי בנוסף על החלוק חסין המים, ובתום הטיפול במטופל הראשון תחליף את החלוק העליון ואת הכפפות, כשמגן העיניים יחוטא עם חומר חיטוי (Clinell או כל חומר חיטוי מאושר אחר, כולל כלור 1,000 PPM) – לפני הגישה למטופל השני.

V שחרור המטופל בתום הדיאליזה:

o המטופל ה״חשוד” ישתחרר בתום הדיאליזה חזרה לבידוד בביתו או בכל מקום אחר שבו מבודד

o הצוות יחטא ויטהר את אולם הדיאליזה ואת כל המכשור הייעודי על פי כל הכללים המחמירים הנהוגים

מטופלי דיאליזה עם 19-COVID מוכח

הגדרה: מטופל דיאליזה שבו נמצאה הבדיקה לוירוס הקורונה חיובית, עם או בלתי תסמינים

יבצע דיאליזה במתחם “מחלקת קורונה” ייעודית במרכז הרפואי המתאים

ציוד – מכונת דיאליזה ואוסמוזה הפוכה ניידת – שיהיו ייעודיות למטרה זו ויוכנסו באופן קבוע ל”מחלקת הקורונה

מיגון הצוות- מקסימלי

התנהגות הצוות – זהה להתנהגות כל הצוות המטפל במתחם “מחלקת קורונה”, ללא פשרה

טכניקות ניקוי וטיהור

טכניקות ניקוי וטיהור שגרתיות ^19-COVID הן מתאימות בתנאי דיאליזה.

יש להקפיד על חיטוי או זריקה של כל משטחים וציוד הממוקמים במרחק של 2 מטרים מחולה עם תסמינים של המחלה הנגיפית.

מבחנות שבהן נשלחות בדיקות דם ואחרות ממטופלים חשודים או חולים ב 19-COVID יעברו חיטוי עם Clinell או כל חומר חיטוי מאושר אחר (כולל כלור 1,000 PPM) וישלחו בשקית המסומנת כ – Biohazard.

הנחיה כללית כלפי אנשי צוות הדיאליזה

ההמלצות אודות זיהוי ובידוד אנשי צוות עם זיהומים נשימתיים כוללות:

הקפדה על מדיניות חופשת מחלה גמישה, ללא ענישה

מתן אפשרות לאנשי צוות רפואי חולים להישאר בביתם

חלוקת ארוחות למטופלים

על כל יחידת דיאליזה להתאים את היכולות שלה בחלוקת מזון למטופלי הדיאליזה בהתאם למצוי בכל יחדיה ויחידה, תוך הקפדה מרבית על הנחיות המומחים למחלות זיהומיות – במטרה למנוע העברת הנגיף בעת חלוקת הארוחות למטופלים.

הערה: מסמך זה חובר בתחילת שבוע הרביעי של מרץ 2020, כשמגיפת הקורונה עדיין בהליך התפשטות ומהווה הנחיות עבודה כלליות ליחידות דיאליזה בנקודת זמן זו. יש להניח שיהיה צורך בהתאמת ההנחיות בהמשך, בהתאם להתפתחויות שהיו בשטח במהלך השבועות הקרובים.

 

נספח 28 – הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה

רקע :

מצב החירום הנמשך על פני שבועות רבים ובו אוכלוסייה רבה הנמצאת בבתים, מחייב התייחסות לתזונה של כלל האוכלוסייה כמרכיב מניעתי וכמרכיב טיפולי תומך משמעותית.

הציבור הרחב, ובמיוחד הקשישים, הנכים, בעלי הצרכים המיוחדים, מבודדי הבית, החולים בקורונה, השוהים בבית, במלונות, המאושפזים ואלו הנמצאים בטיפול נמרץ, על כולם להקפיד על כללי תזונה בריאה המסייעת עם ההתמודדות מפני מחלות זיהומיות ושמירה על סטטוס תזונתי תקין.

רציונל:

1 . מצב תזונתי תקין ותזונה בריאה יכולים לסייע בתמיכה בהתמודדות טובה יותר של האדם עם מגפת הקורונה. נמצא כי חולה שנמצא בחסרים תזונתיים ההחלמה וההבראה נמצאים בסיכון לתחלואה ותמותה.

עליה במשקל והשמנה יכולות אף הן להחריף את המחלה ועל כן, בעת הזו במיוחד, חשוב לשמור על משקל גוף תקין. בנוסף, מצבים אלו מהווים גורמי סיכון לתחלואה כרונית במחלות אחרות שאף היא מסוכנת בפני עצמה.

שיטות ואמצעים:

תהליך היישום וההטמעה יתבצע כמפורט עבור הגורמים הרלוונטיים הבאים:

1 . רשויות מקומיות– תדאגנה למענה תזונתי מותאם לכלל האוכלוסייה ברשות המקומית, באמצעות התזונאית העירונית או ביעוץ חיצוני של תזונאית. המענה התזונתי יכלול את הנושאים הבאים:

חבילות מזון/ ארוחות חמות/ תלושים למזון בריא לאוכלוסיות באי ביטחון תזונתי כפי שיאותרו ברשות.

עזרה הדדית, בהובלה והכנת מזון לאוכלוסיות בסיכון, או כל צורך אחר שמתעורר, תחת פיקוח והדרכה תזונתית מתאימה.

סל המזון צריך להתאם לאוכלוסייה לה הוא מחולק בהתאם להנחיות אגף התזונה ואגף בריאות הסביבה במשרד הבריאות.

יש לתת דגש מיוחד לאוכלוסיית הקשישים הידועה כזקוקה לרווחה ע״י חלוקת חבילות מזון וארוחות חמות, בהתאם להרכב שנקבע באגף התזונה במשרד הבריאות.

מפרט המלצות אגף לתזונה לסל מזון בריא בעת התפשטות נגיף קורונה

סל מזון לקשישים

המלצות להכנה ומשלוח אוכל ביתי בטוחים לבני משפחה/חברים או קשישים

מלונות קורונה– מפעילי מלונות בהם שוהים מבודדי בית וחולי קורונה מחויבים להקפיד על כללי התזונה הבריאה והתפריטים של אגף התזונה וזאת בכדי לשמור על מצב תזונתי תקין ושיפור ההתמודדות עם מגפת הקורונה.

נוהל הזנת מבודדים במלונות

קופות החולים– הצוות שמקיים שיח עם מבודדי הבית ישאל שאלות סיקור על המצב התזונתי ובמידה ונמצא כי מבודד הבית סובל מאתגר תזונתי כלשהו יופנה לתזונאית להמשך טיפול.

כלל המבוטחים ימשיכו לקבל את הטיפול התזונתי מרחוק כנדרש בהתאם למצבם ובהתאם להנחיות המחלקה לתזונה בכל קופת חולים.

בתי החולים– ידאגו לשפר ו/או לשמר את המצב התזונתי של כל חולי הקורונה המאושפזים כולל המונשמים כך שיקבלו הזנה מותאמת לצורכיהם לפי והנחיות ESPEN, והנחיות התזונה של עמותת עתיד להזנת החולה האקוטי המונשם בזמן אפידמיית -COVID כל זאת בהובלת המחלקות לתזונה של בתי החולים, בטיפול מרחוק או בהתאם לכללי הזהירות המתבקשים מהמצב.

מוסדות גריאטריים- המאושפזים בבתי החולים הגריאטריים ובמוסדות הגריאטריים השונים ימשיכו לקבל את תכנית ההזנה המותאמת אישית בפיקוח תזונאית המטפלת מרחוק או בהתאם לכללי הזהירות המתבקשים מהמצב, כך שישפרו ו/או ישמרו על מצב תזונתי תקין לחיזוק ושימור של חוסנם הגופני והמצב התזונתי. חולים מונשמים יוזנו בהתאם להנחיות אגף התזונה, “מערך הטיפול התזונתי במטופלים הנתמכים בהנשמה” מלאכותית ממושכת” או הנחיות התזונה של עמותת עתיד להזנת החולה האקוטי המונשם בזמן אפידמיית COVID.

מוסדות בריאות הנפש– מטופלים הנמצאים במערך זה ימשיכו לקבל טיפול תזונתי מותאם אישית בפיקוח התזונאית המטפלת מרחוק או בהתאם לכללי הזהירות המתבקשים מהמצב. עבודה מרחוק לדיאטניות של בתי חולים לבריאות הנפש

היערכות בשעת חירום – קורונה בתחום התזונה באשפוזיות

מעונות יום שיקומיים– מאחר ומסגרות אלו אינן מתקיימות כרגע, חשוב להמשיך ולקיים קשר רציף עם המשפחות ולתת מענה תזונתי לפעוטות ולהקפיד על מעקב מרחוק באמצעות שירותי רפואה מרחוק.

קישור לנוהל עבודה מרחוק

רצף הטיפול התזונתי- במעבר חולה קורונה ממוסד רפואי אחד לאחר יש להקפיד על צירוף מכתב שחרור רפואי הכולל סיכום מצב תזונתי והנחיות להמשך טיפול תזונתי.

הציבור הרחב המלצות תזונתיות נמצאות באתרי משרד הבריאות. בנוסף יש המלצה לשמור על סטטוס ויטמין D תקין באמצעות יציאה לשמש בזרועות חשופות למשך 20 דקות מצטברות ליום בשעות השמש (בין השעות 11-16), או לקיחת תוסף של 800-1,000 יחידות ויטמין D ליום בעיקר לקשישים ולמי שאינו חשוף לשמש. אוכלוסיית הקשישים יכלה להעזר בתיסוף של מולטיויטמין במידה ואינה מגיעה למימוש ההמלצות התזונתיות לאכילה מגוונת.

נייר עמדה בנושא ויטמין D

ונייר עמדה תוספי תזונה

אתר אפשרי בריא:         גם כשלא יוצאים מהבית – זה אפשריבריא לאכול בריא

ובאתר משרד הבריאות- זמן לתזונה בריאה

 

** הסיקור יתבצע על ידי 3 בדיקות (אחת עם אבחון החולה הראשון, ועוד שתיים בהפרש של 5 ימים אחת מהשנייה). הבדיקות יבוצעו ל:

דיירים/מאושפזים השוהים באותה היחידה בה שהה החולה או אשר טופלו ע״י איש צוות מהיחידה בה שהה החולה.

אנשי צוות שעבדו במחלקה בה שהה החולה או באו במגע הדוק עם איש צוות חולה.

היקף הבדיקות יתבצע בהתאם לחקירה האפידמיולוגית ולשיקול דעתו המקצועית של רופא המחוז של לשכת הבריאות המחוזית.

[*] לא כולל נזלת כתסמין בודד

לקיחת דגימה חוזרת לאחר קבלת תוצאה של בדיקה פסולה

[‡] לא כולל נזלת כתסמין בודד

 • ״מגע הדוק״: לצורך הגדרת מקרה זה, מגע הדוק מוגדר:
 • חשיפה, ללא ציוד מגן כמתואר בהנחיות לצוותים הרפואיים בפרק 7, סעיף וי להלן, כולל טיפול ישיר

בחולה 19-COVID, עבודה עם עובדי בריאות שחלו                        ב-19-ס0¥1ס,       ביקור חולה

19-C0VID, או שהייה בחדר עם חולה 19-C0VID.

 • שהייה במרחק של עד 2 מטר, במשך 15 דקות לפחות עם חולה 19-C0VID מאומת.
 • עבודה בצמוד עם או שהייה באותה כיתה של חולה 19-C0VID מאומת.
 • נסיעה יחד עם חולה 19-C0VID בכל אמצעי תחבורה.
 • בני ביתו של חולה 19-C0VID מאומת.
 • עובדי בריאות בקהילה יוכלו לבצע את הבדיקה באמצעות מד״א או בבית החולים הקרוב המורשה לבצעבדיקה ^2-SARS-CoV, בתיאום עם אחראי על בקרת זיהומים באותו מוסד )לא דרך המלר״ד).

הנבדק לא יגיע למקום עבודתו עד קבלת תוצאת הבדיקה ^2-SARS-CoV, תוך יידוע משאבי האנוש של המוסד הרפואי בו הוא מועסק. במקרה שהתוצאה חיובית, יישאר בבידוד עד להחלמה בהתאם להגדרת מחלים ו/או נספח מספר 23 במקרה של עובדים חיוניים. במקרה שהתוצאה שלילית, ישהה בביתו עד יומיים לאחר חלוף התסמינים )לא כולל שיעול טורדני יבש) או ירידת החום.

[IV]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE use-2020.1-eng.pdf.

[V]

חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
מאמר:  קורונה: הנחיות המשטרה לפסח
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *