בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו־(ג) ו־(2)(א) לפקודת בריאות העם (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:

בצו זה –

״אורח״ – מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו עובד המוסד, שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם דייר, שאינו מפקח מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מטעם משרד הבריאות ושאינו נותן שירותים סדירים ומתוכננים למוסד;

״חוזר״ – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

״חולה״ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ^nCoV;

״אדם המצוי בבידוד״ – אחד מאלה:

חוזר;

מי שהיה במגע הדוק עם חולה;

מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;

״בחירות״ – הבחירות לכנסת ה-23;

״הוראות המנהל״ – הוראות המנהל לפי הפקודה;

״היעדים״ – (נמחקה);

״התכנסות בין-לאומית” – התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים ממדינה אחת או יותר, שאינה ישראל;

״התקהלות מאורגנת״ – התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע ספורט, כנס, הצגה, מופע;

״מגע הדוק״ – כל אחד מאלה:

חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;

עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;

נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;

בני ביתו של חולה.

כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;

״מוסד בריאות״ – כל אחד מאלה:

בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו-גריאטריות, וכן הוסטל לניצולי שואה;

מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש;

מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;

״מוסד רווחה״ – מעון לזקנים או מעון לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כמשמעותם בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה-1963, המשמש כמקום למגורים, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב-2012;

״מקצוע בריאות״ – מקצוע המנוי בהגדרת “מטפל” בחוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996, וכן עוזר כהגדרתו בתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס״א-2001;

״מקום למכירת מזון״ – חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול, בית אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים;

״עובד״ – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

״עובד מערכת הבריאות״ – אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה-1965, וכן תלמיד, סטז׳ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;

״צו בידוד בבית חולים״ – צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף-2020;

״קופת חולים״ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994;

״ראש השירות״ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;

״רופא״ – רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל – רופא בשירות חיל הרפואה;

מאמר:  הנחיות הקורונה: בפגישה עם שוטר - יש להסביר לשוטר לאן אתה הולך

״רופא מחוזי״ – לרבות סגנו;

״תסמינים״ – חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה.

(א) אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו

את תנאי הבידוד (להלן – מקום הבידוד).

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד הבריאות לבירור הספק.

הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).

אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.

(ו1) אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.

במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה.

חובת בידוד לפי צו זה לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.

2א. על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א) ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969, ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה, ״רכב ציבורי״ – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.

2א1. (א) אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי

סעיף 2(א).

סעיף 2(ד), (ה) ו־(ז), יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), במהלך הבידוד יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס, במשך 48 שעות ברציפות לפחות.

2ב. (א) חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

I

היה החולה מאושפז בבית חולים – רופא מומחה בבית חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית, לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בבית חולים;

היה החולה בבית – רופא הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל;

לא היה החולה רשום בקופת חולים – רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל.

תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא, יהיו לפי הוראות המנהל.

הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.

מאמר:  קורונה: תקנות שעת חירום - לקוחות שהשיקים שלהם חזרו חשבונם לא יוקפא

חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:

במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו חולה בבידוד;

רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן ההעברה.

על רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל החלטה לפי סעיפים קטנים (א),

או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:

קבלת ממצא חיובי ^nCoV;

החלטה בדבר מקום הבידוד;

החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר או לבית חולים;

יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.

(א) על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל

זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל כאמור בסעיף 2(ג) או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.

דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.

3א. (א) אין לקיים התכנסות בין־לאומית בישראל.

אין לקיים התקהלות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות במרחב הציבורי בהשתתפות 10 אנשים ומעלה גם אם ההתקהלות אינה במבנה ואין להשתתף בהתקהלויות כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ככל הניתן לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים;

ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר, ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים;

במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום, ככל הניתן;

(נמחק);

במוסד להשכלה גבוהה המפורט להלן אסורה הוראה פרונטלית וכן קיום בחינות בקבוצה הדורשות נוכחות בקבוצה; ואולם מותרת עבודת מחקר וכן הדרכה אישית בקבוצות של עד 5 אנשים:

מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(נמחקה);

(נמחקה);

אין לקיים אירוע ספורט;

על אף האמור בפסקה (3), במוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודה מותרת המשך פעילות לפי הוראות המנהל ובכלל זה לעניין התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים;

אין לקיים טיול מאורגן, גם בהשתתפות של פחות מ־10 אנשים בכלי רכב או במקום מוגדר אחד;

על אף האמור בפסקה (3), במקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז-1967, מותרת המשך פעילות בכפוף להוראות המנהל לעניין מגזר מסוים או סוג פעילות.

מאמר:  קורונה: אושרו תקנות חירום להגבלת הפעילות

(ג1) טקס דתי ובכלל זה חתונה והלוויה, ניתן לערוך בהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.

אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת לא ישתתף בהתקהלות ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר את קיומה של התכנסות בין־לאומית כאמור בסעיף קטן (א) או של התקהלות כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן (ב), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

3ב. (א) עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לישראל, ומעסיק במערכת הבריאות

לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל.

(ב) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר נסיעה של עובד מערכת הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ לישראל בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

3ג. (א) אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן: קניון למעט מקום למכירת מזון,

בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון, דיסקוטק, בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, מוזיאון, ספריה, שמורת טבע, גן לאומי ואתרי מורשת, לעניין זה –

״פעילות״ – לרבות כניסת אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת מזון לצריכה מחוץ למקום העסק;

״גן לאומי״ ו״שמורת טבע״ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998.

(ב) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר פעילות או סוג של פעילויות כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

3ד. (א) לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור

לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד.

מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים, או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיפים 2 או 2ב.

על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר ביקור של אורח או סוג של אורחים כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

תוקפו של צו זה 90 ימים.

צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.

ז’ בשבט התש״ף (2 בפברואר 2020)

משה בר־סימן טוב

המנהל הכללי של משרד הבריאות

Kor01
חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *