15_lsr_300368

 

ההסברים להצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מוצע לחייב מעבידים לתת הודעה מוקדמת לעובד שיש כוונה לפטרו. מועד מתן ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק העובד, בהתחשב באופן תשלום השכר וצורת העסקתו.

מוצע להחיל הוראה מקבילה על עובדים ולחייבם ליתן למעביד הודעה מוקדמת לכוונת התפטרות.
חיוב שני הצדדים ליחסי העבודה יאפשר למי מהם להתכונן לסיום היחסים ולחפש מקום עבודה או מעביד חלופיים.
מעביד אשר לא ייתן הודעה מוקדמת לעובד שבכוונתו לפטר יחויב בפיצויים.

עוד מוצע לתת בידי המעביד אפשרות לוותר על נוכחותו ועבודתו בפועל של עובד, בין אם בכוונתו לפטרו ובין אם העובד הודיע על התפטרותו, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השכר השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה .ויתר על עבודתו.
נוסף על כך, מוצע לעגן את חובתו של המעביד למסור לעובר, בסיום יחסי העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.

הוראה זו נשענת על כך שכיום, בחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-963ו, לא מעוגנת חובתו של מעביד לצייד עובד, אשר פוטר או שתקופת העסקתו בחוזה הגיעה לקיצה, במכתב פיטורים רשמי. מצב זה גורם לעובדים שסיימו את עבודתם קשיים רבים בבואם לממש את זכויותיהם על פי חוק.

לפיכך מוצע לעגן את החובה כאמור, וכן לקבוע כי מעביד אשר יפר חובה זו יהיה צפוי לקנס וכך גם נושא משרה בתאגיד שלא עשה כל שניתן למניעת הפרת החובות המוטלות עליו לפי החוק המוצע.

 

טופס הודעה על התפטרות מעבודה

חובת מסירת הודעות למעביד

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד נגיף הקורונה החדש

Cite this article as: jus-tice, "חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות עם הסברים לחוק המקורי," in עורכי דין מומלצים, 2020-10-20, https://jus-tice.co.il/labor-law/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA.
חוות דעת
דרג
[Total: 0 Average: 0]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *