הממשלה אישרה:
(ההחלטות יכנסו לתוקף החל ממחר (ד׳) ה-1.4.2020)

* תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון) –

– במקום עבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מ-10 עובדים או 15% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. על אף האמור, רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח למנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם כאמור. (מתייחס למקום עבודה לא חיוני)

– מנכ”ל בעסק שהוגדר כמקום עבודה חיוני לא יוכל לאפשר לעובדי המנהלה להגיע אלא במקרים שנוכחותם חיונית.

– לא תתאפשר קבלת קהל במקום העבודה אלא לצורך אספקת מוצרים או שירותים חיוניים ובלבד שצומצמו ככל הניתן מספר נותני השירות. (מתייחס למקום עבודה לא חיוני)

– במקום עבודה שבו מועסקים דרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

* היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה (תיקון החלטת ממשלה) –

– במטרה להפחית את מספר עובדי המגזר הציבורי השוהים במקום העבודה, נקבע כי החל ממחר (ד׳) מנכ”ל לא יאפשר כניסה או שהיה של עובדים חיוניים, במקום העבודה, בשיעור העולה על 20% ממצבת העובדים. על כל חריגה נדרש המנהל להגיש דיווח לנציב שירות המדינה לגבי היקף העובדים החיוניים הנוספים שנוכחותם חיונית והטעמים לכך.

– הממשלה אישרה להוסיף עובדי פיקוח מהמגזר הציבורי המוסמכים בהטלת קנסות, שאינם עובדים חיונים במשרדיהם, כדי לסייע בהגברת האכיפה של הצווים והתקנות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

מאמר:  עצמאים ופרילנסרים | זכויות בעקבות משבר הקורונה

 

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התש״ף2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

 1. בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-22020 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1 –
 • לפני ההגדרה “הוועדה לאנרגיה אטומית” יבוא:

״״אזור״ ו״ישראל״ – כהגדרתם בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-31967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;”;

 • אחרי ההגדרה “חברה ממשלתית” יבוא:

“”מוסד להשכלה גבוהה” – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-41958;”;

 • בהגדרה ״הממונה״, בפסקה (6), המילים “כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-1958״ והמילים ״שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק האמור״ – יימחקו;
 • בהגדרה ״מעסיק״, בסופה יבוא ״ולעניין האזור – מעסיק כאמור שהוא ממשלת ישראל או ישראלי”;
 • בהגדרה “עובד”, ברישה, אחרי “מדינת ישראל” יבוא “או באזור”;
 • אחרי ההגדרה ״עובד״ יבוא:

“”עובד מעטפת” – עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב;”;

 1. בתקנה 2 לתקנות העיקריות –
 • בתקנת משנה (א), במקום “30 אחוזים” יבוא “15 אחוזים” ובסופה יבוא “על אף האמור, רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו־זמנית עד לשיעור של 30 אחוזים ממצבת העובדים, ובלבד שהעלאה כאמור חיונית לפעילות השוטפת של אותו מקום עבודה, ושהמעסיק שלח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, בדרך שהורה המנהל הכללי באתר האינטרנט של המשרד, הודעה שבה פירט את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם כאמור”;
 • בתקנת משנה (ג)(2), במקום “30 אחוזים” יבוא “15 אחוזים” ובסופה יבוא “על אף האמור, רשאי מעסיק במפעל כאמור להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו־זמנית עד לשיעור של 30 אחוזים ממצבת העובדים, ובלבד שהעלאה כאמור חיונית לפעילות השוטפת של אותו מפעל, ושהמעסיק שלח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, בדרך שהורה המנהל הכללי באתר האינטרנט של המשרד, הודעה שבה פירט את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם כאמור”;
 • בתקנת משנה (ו), במקום “אם לא ניתן אישור, לגבי אותו עובד, מאת מנכ״ל הגוף, ולפיו” יבוא “אלא אם כן קבע מנכ״ל הגוף כי”;
 • אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:
מאמר:  תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988

“(ו1) נוסף על האמור בתקנת משנה (ה), מעסיק שהוראות תקנות משנה (א) או (ג)(2) חלות לגביו לא יאפשר כניסה של עובד מעטפת למקום העבודה ושהייה של עובד מעטפת במקום העבודה, אלא אם כן נוכחותו של עובד המעטפת במקום העבודה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה והמעסיק שלח לגביו הודעה למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, בדרך שהורה המנהל הכללי באתר האינטרנט של המשרד, שבה פירט את שמו של העובד, את תפקידו ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותו כאמור.”;

 • בתקנת משנה (ז), במקום “בתקנות משנה (א) עד (ו)” יבוא “בתקנות משנה (א) עד (ו1)”;
 • אחרי תקנת משנה (ז) יבוא:

“(ז1) מעסיק שהוראות תקנת משנה (א) חלות לגביו לא יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.”;

 • אחרי תקנת משנה (ח) יבוא:

“(ח1) במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.”;

 • בתקנת משנה (י), ברישה, במקום “הוראות תקנה זו” יבוא “תקנות משנה (א) עד (ט)”;
 • אחרי תקנת משנה (י) יבוא:

“(יא) מעסיק בגוף שתקנת משנה (י) חלה עליו, לא יאפשר כניסה של עובד מעטפת למקום העבודה ושהייה של עובד מעטפת במקום העבודה אלא אם כן קבע כי אותו עובד מעטפת נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת של הגוף האמור וכי חיוני שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה.”

3 . בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בהגדרה “מעסיק”, אחרי “שירות בתי הסוהר” יבוא “מוסד להשכלה גבוהה”.

 1. תחילתן של תקנות שעת חירום אלה ביום ז׳ בניסן התש״ף (1 באפריל 2020).
מאמר:  תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020)

(חמ 3-5993)

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

.קובץ התלונות 8439, ו׳ בניסן התש״ף, 31.3.2020 O מעזרו המשפטים י

קובץ התקנות-8439
חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *