בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 

 

בג״ץ 2109/20

בג״ץ 2135/20

בג״ץ 2141/20

 

עתירות למתן צו על תנאי וצו ביניים

 

 • . בדיון שהתקיים בעתירה היום – 19.3.2020 – הועלו סוגיות משפטיות כבדות

משקל הנוגעות, בין היתר, להעדר קיומו של פיקוח פרלמנטרי על הליך התקנת התקנות ועל אופן יישומן, וכן שאלות חוקתיות הדורשות עיון.

 • . העתירות בבג״ץ 2135/20 ובבג״ץ 2141/20 הוגשו בסמוך לשעה שבה נתבקשו

המשיבים למסור את תגובתם לעתירה בבג״ץ 2109/20 שהוגשה יום קודם לכן. משכך לא היה סיפק בידי המשיבים לגבש טרם הדיון בעתירות את תגובתם בכתב לטענות שהועלו בשתי עתירות אלה. המשיבים ביקשו כי נאפשר להם להגיש השלמת טיעון בהקשר זה ובשל דחיפות העניין אנו מורים כי זו תוגש עד יום אי, בשעה 17:00. בהשלמת הטיעון המעדכנת יתייחסו המשיבים לשאלות העקרוניות הבאות:

 • האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, נוגעת גם למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות?
 • האם מתוקף סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-2002 ניתן להקנות לשירות הביטחון הכללי סמכויות לפעול בתחום שאינו נוגע לביטחון המדינה?
 • האם סעיף 9 3(ד) לחוק יסוד: הממשלה אשר קובע כי “אין בכוחן של תקנות שעת חירום […] להתיר פגיעה בכבוד האדם” מטיל מגבלה מוחלטת על הפגיעה בזכות לכבוד האדם או שמא פגיעה זו כפופה לתנאים הקבועים בסעיף 12 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?
 • . בשלב זה אנו עושים צו ביניים המורה כי:
 • באשר לתקנות השב״כ – ככל שעד יום שלישי, 24.3.2020, בשעה 12:00 לא תוקמנה על-ידי הכנסת הוועדות הרלוונטיות כדי לאפשר פיקוח פרלמנטרי על תקנות אלה, לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בסמכויות המוקנות על פיהן מאותו מועד ועד החלטה אחרת.
 • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א) לעיל, תקנות השב”כ יופעלו בשלב זה אך ורק לצורך איתור מי ששהו בסביבת חולים עם ממצא מעבדתי חיובי 7-nCoV, ובהתאם להנחיות המסווגות שהוצגו בפנינו, בהסכמת העותרים, במעמד צד אחד ואשר אושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
 • ככל שתתקבל החלטה בדבר הטלת סגר כללי לפני יום שלישי, 24.3.2020, ניתן יהיה אז לשוב ולבחון את הצורך בהפעלת הסמכויות על פי תקנות השב״כ ואת התאמת צו הביניים למצב דברים זה.
 • בשלב זה ועד החלטה אחרת, אין לעשות שימוש בסמכויות המוקנות מכוח תקנות המשטרה. בהקשר זה יצוין כי במהלך הדיון שהתקיים בפנינו הודיעו המשיבים כי בשלב זה טרם הושלמה קביעת הנוהל הנזכר בסעיף 4(א2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס״ח-2007 (להלן: חוק נתוני תקשורת) אשר הוסף לחוק זה על פי תקנות המשטרה וכי כתוצאה מכך תקנות אלה ממילא טרם הופעלו. כמו כן, הוברר כי בשלב זה אין כוונה לעשות שימוש בסמכות המוקנית למשטרה מכוח תקנות אלה בסעיף 4(א1)(1)(א) לחוק נתוני תקשורת.
 • . בהיאסף החומר הנזכר בפיסקה 3 לעיל, נחליט בדבר המשך הטיפול בעתירות,במכלול.

ניתנה היום, כ״ג באדר התש״ף (19.3.2020).

ה נ ש י א ה                                     המשנה לנשיאה                                             ש ו פ ט

20021090_V09.docx דז

מרכז מידע, טל’ 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט, http://supreme.court.gov.il

1584646745390_2109-20

 

 

חוות דעת
דרג
[Total: 0 Average: 0]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *