טופס מקוון – אונליין

עורך דין מומלץ

פניה לעו"ד

צוואה

היות:   ואין איש יודע את יום מותו.

והיות: וברצוני לצוות מה ייעשה ברכושי לאחר שלא אהיה בחיים.

לכן:   אני החתום מטה ת.ז. … המתגורר ברח׳.

בהיותי בדעה צלולה ומבלי שהופעל עלי לחץ או איום כלשהו מצווה בזה לאמור:

1.   הנני מצווה בזאת את כל רכושי שיישאר אחרי מותי מכל סוג ומין ללא יוצא מן

הכלל לרבות מקרקעין, מיטלטלין זכויות והכספים והכולל בין היתר את חלקי במגרש וכל הבנוי עליו, הנמצא באזור התעשיה ב והידוע גם כחלקה____________________________ בגוש

בית מגוריי ברח׳הבנוי בחלקה__________________ בגוש וכן כל

השייך לחלקה זו שכוללת מגרש ושני בתים הבנויים עליו על כל תכולתם, כל כלי הרכב שבבעלותי, כספי בחשבונותי בנקים, חלקי בכספים המופקדים בחשבונות המשותפים שלי ושל אשתי.

כל הרכוש הנ״ל אשר ייקרא להלן: “עזבוני” יתחלק בהתאם לאמור בצוואתי.

2.   אני מצווה בזה את עזבוני לאשתי ת.ז. … בלבד. (להלן: “אשתי”).

3.   כל מי שיש לו תביעה כלשהי לעזבוני, פרט לאשתי, מקבל 1 ₪ בלבד.

4.   את כל הנ״ל עשיתי והצהרתי בתנאים הבאים.

א.   שכל עוד אני בחיים אהיה רשאי לעשות בעזבוני כפי שארצה מזמן לזמן.

ב.   שכל ימי חיי אהיה רשאי בכל עת ובכל שעה שארצה לשנות את צוואתי זו להוסיף עליה לגרוע ממנה ולבטלה כליל. אולם כל זמן שלא אעשה כן תעמוד צוואתי זו בתוקף מוחלט כתוקף של שטר צוואת בריא.

5.   צוואה זו מבטלת כל צוואה קודמת וכל מסמך אחר שנעשו על ידי לפני צוואה זו.

6.   הנני חותם על צוואה זאת ללא אונס וכפיה במעמד שני עדים בפניהם אני מצהיר כי זאת צוואתי.

ולראיה באתי על החתום בתל אביב

היום:

________!־________

 

 

“אנו החתומים מטה:

1.               עו״ד ת.ז.מרח׳.

2.               ת.ז.מרח׳.

מאשרים בזאת שהמצווה חתם בפנינו על הצוואה דלעיל, כשהוא בדעה

צלולה ומיושבת וללא כפיה או אונס, אחרי שהצהיר בפנינו שזאת צוואתו, וכי אנו חתמנו אתו במעמד אחד על אישור זה.

ולראיה באנו על החתום היום:


______ עו״ד                            ”

 

הורדה: נוסח צוואה קובץ DOC

נוסח צוואה בכתב יד

צוואה הדדית

עריכת צוואה בחינם – דוגמא רשמית

[insert page=’%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94′ display=’excerpt’] [insert page=’%d7%a6%d7%95-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94′ display=’excerpt’] [insert page=’%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%92%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94′ display=’excerpt’] [insert page=’%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94′ display=’excerpt’]

עורך דין מומחה בינלאומי