השופט אביגדור דורות: החלטה בתיק חדלות פירעון של חברת סטודיו C (חדל”ת 41109-07-21)

חוק ושרותים משפטיים

ביום 19.7.21 הוגשה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים מטעם חברת סטודיו סי בע״מ (להלן: ״החברה״), בהתאם לסעיף 23 (א))2) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע״ח-2018 (להלן: “חוק חדלות פירעון”או “החוק”). בבקשה נטען, כי החברה, שתחום עיסוקה הוא אימוני סטודיו לנשים, נפגעה באופן אנוש במהלך השנה וחצי האחרונות מאז פרוץ מגפת הקורונה. לטענת החברה, בעלי מניותיה, שרכשו אותן מבעליה הקודמים של החברה בחודש נובמבר 2019, עשו כל אשר לעיל ידם על מנת לשקם את החברה מהנזקים שנגרמו לה, תוך חתימה על ערבויות אישיות, צמצום מצבת העובדים, העתקת מטה החברה וסגירת סניפים והכל מתוך ציפייה כי החברה תתחיל ליצר פעילות משמעותית ורווחית בסיום מגפת הקורונה. נטען, כי נוכח התפרצותו המחודשת של נגיף הקורונה, אין מנוס מלהורות על פירוק החברה וחלוקת יתרת הכספים בקופתה בין נושיה, הואיל וסך התחייבויות החברה עולה באופן משמעותי על סך הכנסותיה ואין צפי לגידול בהכנסות.

 1. 2. ביום 21.7.21 הגישה החברה בקשה למתן סעדים זמניים ולקיום דיון דחוף בבקשה. החברה עתרה למינוי נאמן זמני לפי סעיף 20 (א))2) לחוק וכן, עתרה למתן צו הקפאת כלל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדה, לרבות הליכי גבייה ולרבות מימוש ערבויות בנקאיות. באותו יום ניתן על ידי צו ארעי המעכב הליכים משפטיים, לרבות הליכי גבייה ומימוש ערבויות בנקאיות, וכן נקבע דיון להיום בבוקר. בבקשה נטען, כי ישנן ראיות לכאורה לכך שמתקיימים התנאים למתן צו לפתיחת הליכים, וכי מאזן הנוחות מצדיק את מתן הסעדים הזמניים המבוקשים. החברה טענה, כי הסעד הזמני העיקרי שנדרש בשלב זה, לבד מהקפאת ההליכים המשפטיים ופעולות הגבייה על ידי הנושים, הוא מינוי נאמן זמני שיפעיל את החברה בתקופה הקרובה, בין על דרך של הפעלה בפירוק לפי סעיף 97 לחוק, ובין על דרך של הפעלה זמנית לפי סעיף 20)א))2) לחוק, שכן קיים סיכוי מסוים כי במהלך ההליך תבוצע רכישה של החברה או של פעילותה, מהלכים שלא יתקיימו במצב בו פעילות החברה לא תועבר לניהול נאמן. נטען כי מטרת הבקשה היא להבטיח התנהלות תקינה והוגנת מול נושיה הרבים של המבקשת בעת הקרובה ולמנוע מצב שבו תיווצר העדפת נושים פסולה.
 2. 3. לקראת הדיון הוגשה התנגדות לבקשה למתן סעדים זמניים מטעם המשיבה 5 (בקשה מספר 9) ; בקשה למתן צו איסור דיספוזיציה בכספי המזומנים והמחאות לפירעון מידי שבידי החברה בעקבות מבצע לשיווק מנויים חדשים שהתנהל לאחרונה, מטעם המשיבה 6 (בקשה מספר 14); בקשה למתן אישור לפתיחת תובענה ייצוגית כנגד החברה מטעם

 

המשיבה 6 בשם קבוצת הלקוחות ששילמו עבור מנויים חדשים (בקשה מספר 13) ; בקשה לצירוף הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להצטרף לדיון, על מנת להביע את עמדתה לשם הבטחת זכויות הצרכנים (בקשה מספר 12), ובקשה לביטול הצו הארעי ככל שהוא מתייחס לערבויות בנקאיות, מטעם המשיבה מספר 7.

עמדות הצדדים

 1. 4. במהלך הדיון היום, נמסר על ידי בא כוח החברה כי שמונה גורמים שונים פנו לחברה בתקופה האחרונה, ובחנו אפשרות של השקעה או רכישת פעילות החברה, ונטען כי נאמן זמני שימונה, יוכל למצוא רוכש שיסכים להזרים כספים להבטחת פעילות החברה. עורך דין אופיר רונן, המייצג חלק מעובדות החברה, ביקש כי יינתן צו לפתיחת הליכים עוד היום, מאחר ובוצע פרסום של הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים והדבר אף פורסם בכלי התקשורת. נטען, כי צו לפתיחת הליכים לא גורע מהאפשרות למכור את החברה כעסק חי ולהמשיך להפעילה. עוד נטען, כי נפתחה פעילות בשם “סטודיו סי אונליין” על ידי חברה אחרת, תוך שימוש בנכס של חברה שלישית שנמצאת בבעלות בעלי המניות של החברה, תוך שימוש באמצעים של החברה. עורכת דין סיגל רוזן-רכב, המייצגת כ-85 לקוחות של החברה הדגישה כי יש חשיבות למינוי נאמן שיפעיל את החברה עד למכירתה, בטרם ימצאו הלקוחות מכונים אחרים ומדריכות הרשת ימצאו תעסוקה אחרת. עורך דין רפאל פישר, המייצג גם הוא לקוחות של החברה, תמך בדיון במינוי נאמן זמני שיבחן את הסוגיות שעל הפרק תוך תקופה קצרה, וינסה למצוא משקיע בהקדם האפשרי. גם עורך דין אסף אמון המייצג לקוחות רבים של החברה, תמך בהפעלת החברה בטווח המידי, על מנת שלא לאבד את המשאב המשמעותי ביותר של החברה שהוא לקוחותיה (המנויים).
 2. 5. בא כוח הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, טען ביחס למבצע לגיוס לקוחות שהתנהל לאחרונה, כי זכות הלקוחות לבטל עסקה תוך 14 ימים וראוי כי בית המשפט יורה לחברה להשיב למנויים ששילמו ב-14 ימים האחרונים את כספם, חרף הבקשה לפתיחת הליכים.
 3. 6. בא כוח חברת מינוס בע״מ, שהינה בעלת נכס המושכר לחברה, טען כי לא ברור אם הסמכות המקומית מסורה לבית משפט זה, לאור המען הרשום ברשם החברות (גבעת שמואל). נטען, כי ככל שימונה בעל תפקיד, יהיה עליו להמשיך ולשלם את דמי השכירות השוטפים לצורך המשך השימוש בנכס של החברה.
 4. 7. בא כוח הממונה התייחס בדבריו לטענות באי כוח הצדדים האחרים, וטען כי אין מניעה לתת כבר היום צו לפתיחת הליכים, במסגרתו יורה בית המשפט על פירוק החברה. נטען, כי אפשר להפעיל את החברה לתקופה קצרה ביותר, לצורך מציאת משקיע שיהיה מוכן לממן הפעלה זמנית של החברה.

דיון והכרעה

 1. 8. מהדברים שנשמעו בדיון היום, עולה כי יש הסכמה רחבה לכך שהנכס העיקרי של החברה הוא המנויים הרבים, דהיינו, לקוחות החברה. קיים חשש ממשי כי אם לא ימצא פתרון שיעמיד את העסק על רגליו, הלקוחות ימצאו חדרי כושר אחרים, חלק מן העובדים ימצאו מקומות עבודה מתחרים וחלקם ימצאו את עצמם ללא פרנסה. במצב כזה, יפגעו גם בעלי הנכסים שהשכירו לחברה את אולמות הסטודיו.
 2. 9. יחד עם זאת, קיים בהפעלת החברה קושי הנעוץ בכך שהחברה לא עתרה להפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי (על פי סעיף 23(א)(1) לחוק), והן, משום סירוב בעלי המניות להמשיך ולממן הפעלה גירעונית, כפי שנטען כי עשו בתקופה האחרונה. לקראת סיום הדיון, מסר בא כוח החברה כי יש אפשרות לחברה לממן את המשך הפעילות למשך זמן קצר, ומצאתי כי כך ראוי לעשות, כדי לאפשר לבעל התפקיד שימונה לבחון במהירות אפשרות של הכנסת משקיע שיממן את המשך פעילות החברה.
 3. 1 הואיל ובוצע פרסום באתר הממונה של דבר הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים, וכן, הדבר פורסם באמצעי התקשורת השונים, אין מניעה למתן צו לפתיחת הליכים כבר היום, כפי שביקש בא כוח חלק מן העובדים וכפי שסבר בא כוח הממונה בדיון היום. לנוכח הוצאת צו זה, יש מקום למינוי נאמן בהתאם לסעיף 33 לחוק, לשם יישום הליכי חדלות הפירעון. בא כוח הממונה המליץ בדיון היום, על מינוי נאמן מתוך חמישה מועמדים שהוצעו על ידו, שכללו 3 עורכי דין ו-2 רואי חשבון. לנוכח מורכבות הנושאים שעל הפרק, ההיקף הכספי שבו מדובר והדחיפות הרבה בבחינת האפשרות של הכנסת משקיע, אני סבור שראוי למנות שני בעלי תפקיד. בהתאם להצעת הממונה, יתמנו כנאמנים עורך דין איל אייכל ממשרד “יגאל ארנון” בירושלים, ורואה חשבון דרור אברהם-אטיאס ממשרד “רואי חשבון ברזלי רשות׳” מירושלים. הנאמנים חתמו על תצהיר העדר זיקה וניגוד עניינים שהוצג בדיון על ידי בא כוח הממונה. על הנאמנים להגיש עד ליום 28.7.21 התחייבות עצמית בסך של 200,000 ₪ כל אחד. הנאמנים יגישו חוות דעת ראשונית עד ליום 8.8.21לאחר שיבחנו האם קיים משקיע שמוכן לממן מתווה של הפעלה זמנית לצורך מכירת פעילות החברה, כולה או חלקה.
 4. 1 בד בבד, עם מתן הצו לפתיחת הליכים, לא ייפרעו חובות העבר של החברה מנכסי קופת הנשייה אלא לפי הוראות חוק חדלות פירעון, ויוקפאו ההליכים נגד החברה בהתאם לסעיף 25)א) לחוק.
 5. 1 בשלב שני, יבחנו הנאמנים את הסוגיות שהועלו על ידי באי כוח הצדדים בבקשות בכתב ובדיון היום, לרבות בקשה למתן אישור לפתיחת תובענה ייצוגית כנגד החברה; בקשת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להורות על השבת כספי מנויים בעסקאות שבוטלו תוך 14 ימים; בקשה לביטול הצו הארעי ככל שהוא מתייחס לערבויות בנקאיות שנמסרו על ידי החברה לבעלי הנכסים להבטחת חובות דמי שכירות והבקשה בעניין הפעלת “סטודיו סי אונליין”, תוך שימוש באמצעים של החברה. דו״ח נוסף שיתייחס לסוגיות הנ״ל יוגש על ידי הנאמנים עד ליום 9.9.21.
 6. 1 ניתן בזאת צו איסור דיספוזיציה ביחס לכספים וההמחאות שנשמרו עד כה בנפרד בכספת החברה, אשר גויסו לאחרונה במבצע שיווק של מנוי שנתי בהנחה. כספים אלה יועברו מיידית על ידי מנהלי החברה לנאמנים, אשר יפתחו חשבון בנק לצורך שמירתם בנפרד של אותם כספים והמחאות.
 7. 1 בכל הנוגע לסמכות המקומית, אני מקבל את עמדת הממונה לפיה, לאור מקום עיסוקה של החברה הכולל את ירושלים (ראו הגדרת “בית משפט” בסעיף 4 לחוק חדלות פירעון), ולאור העלאת הטענה בשלב מאוחר מאוד בדיון היום, על מנת למנוע פגיעה נוספת בצדדים כתוצאה מהעברת הדיון לבית משפט אחר, אין מקום לקבלת הטענה כי יש להעביר את הדיון לבית המשפט המחוזי מרכז.
 8. 1 סוף דבר

בהתאם לאמור לעיל, ניתן צו לפתיחת הליכים בהתאם לסעיף 23(א)(2) לחוק חדלות פירעון. עם מתן הצו, מונו נאמנים ליישום הליכי חדלות הפירעון של החברה, אשר יידרשו בשלב הראשון למציאת משקיע שיזרים כספים לשם המשך הפעלתה הזמנית של החברה, ובשלב השני, יידרשו לסוגיות הנוספות שפורטו לעיל בפסקה 12 ויגישו דו״ח נוסף, כאמור, עד ליום 9.9.21.

הדיון שנקבע ליום 12.10.21מבוטל.

המזכירות תשלח את ההחלטה לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, ט״ז אב תשפ״א, 25יולי 2021, בהעדר הצדדים.

 

בית המשפט המחוזי בירושלים

חדל״ת 41109-07-21 סטודיו סי בע״מ נ׳ ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים ואח׳

תיק חיצוני:

בפני כבוד השופט אביגדור דורות

המבקשת: סטודיו סי בע״מ

ע״י ב״כ עו״ד אשר אקסלרדמספר זיהוי צד א’

נגד

המשיבים: 1. הממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים ע״י ב״כ עו״ד אורן זילברברג

2. אפרת קפלן ו-23 אחרים

ע״י ב״כ עו״ד מור לוסקי-יסעור

3. ורד משולם ו-80 אחרים

ע״י ב״כ עו״ד סיגל רוזן-רכב

4. לימור עירוני ו-24 אחרים

ע״י ב״כ עו״ד אופיר רונן

5. א.א.י. שטרן אחזקות והשקעות בע״מ

ע״י ב״כ עו״ד הדר דגני

6. אורית ונגלוביץ דוד

ע״י ב״כ עו״ד רפאל פישר

7. שפע ידיד בע״מ

ע״י ב״כ עו״ד עובד לוי

8. מינוס בע״מ

ע״י ב״כ עו״ד יניב אילוביץ

9. קרסו מרכזים מסחריים בע״מ ע״י ב״כ עו״ד יותם לאושיד

10. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

ע״י ב״כ עו״ד עמיחי גמיאני מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)