חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-2012*

 

עורך דין מומלץ

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),
התשע״ב2012*

 1. בחוק זה –

״הטבות״ – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;

״השבת תמורה״ – כמשמעותה בסעיף 3)א))2);

״חבילת תיור״ – צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה;

״חניית ביניים״ – שהות ביעד ביניים לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

״טיסה״ – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

״טיסה שבוטלה״ – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

)1) טיסה שלא התקיימה;

)2) טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6)ח);

״יעד סופי״ – היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה, או – בטיסה הכוללת חניית ביניים – היעד האחרון הנקוב בכרטיס הטיסה;

״כרטיס טיסה״ – אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה, “אישור” – לרבות במסר אלקטרוני;

״כרטיס טיסה חלופי״ – כמשמעותו בסעיף 3)א))3);

״מארגן״ – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

״מפעיל טיסה״ – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה;

״נותן שירותי סוכנות נסיעות״ – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות;

״פיצוי כספי״ – כמשמעותו בסעיף 3)א))4) או )5), לפי העניין;

״עילה מזכה״ – עילה המזכה נוסע בקבלת הטבות כאמור בסעיפים 5עד 9;

״רשות שדות התעופה״ – רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-11977;

״שירותי סוכנות נסיעות״ – כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו-21976;

״שירותי סיוע״ – שירותים לנוסע המנויים בסעיף 3)א))1);

״השר״ – שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.

 

2 .     (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי

להטבות, כולן או חלקן, אם התייצב במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור לאותה טיסה – התייצב במועד לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-31963, ואולם נוסע אינו מחויב להתייצב במועד כאמור, אם הטיסה בוטלה; בסעיף קטן זה, ״התייצבות במועד״ – התייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא יידרש להתייצב יותר משלוש שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות –

(1)      אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;

(2)      אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן

 1. 3. (א) ההטבות לפי חוק זה הן:

(1)      שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:

(א) מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

(ב) אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

(ג) שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

(ד) שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);

(2)      השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 21ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב;

(3)      כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה;

(4)      פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 45ימים מהיום שהנוסע או נותן שירותי סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב; הפיצוי ישולם במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו;

3 ס״ח התשכ״ג, עמי 104.

ספר החוקים 2360, חי בסיוון התשע״ב, 29.5.2012

 

(5)      פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 21ימים ממועד הטיסה, במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו.

(ב) לעניין השבת תמורה –

(1)     נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה גם אם קטע מהטיסה התקיים בפועל ובלבד שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

(2)      נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה הכוללת חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; לעניין כרטיס טיסה כאמור לטיסה הכוללת חניית ביניים – התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

(3)      הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט בתוספת השלישית, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;

(4)      בכפוף להוראות פסקאות (1) ו־(2), נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל הצעה זו – יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה.

(ג) בסעיף קטן (ב) –

״חניית ביניים״ – שהות ביעד ביניים, במשך 24שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי;

״כרטיס טיסה הלוך ושוב״ – כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא, ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי אותו מפעיל טיסה;

״מפעיל טיסה״ – מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה, לרבות מארגן או מי מטעמם

 1. 4. יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות לפי חוק זה

 

 1. 5. (א) מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות

בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן; בסעיף קטן זה, ״רישום יתר״ – רישום מקומות מוזמנים בכלי טיס, שאישר מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס.

(ב) נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, וכן לפי בחירת הנוסע – השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1)      עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000ק״מ;

(2)      עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000ק״מ ואינו עולה על 4,500ק״מ;

(3)      עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500ק״מ.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), נוסע יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או ממארגן שסירב להטיסו בשל טעמי ביטחון כאמור באותו סעיף קטן, פיצוי כספי לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1)      הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן;

(2)      הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו;

(3)      מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

6   .  (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה

או מהמארגן הטבות אלה:

(1)      שירותי סיוע;

(2)      השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

(3)      פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה

(ב) מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי כאמור בסעיף קטן (א)(2), והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1)      עד שעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000ק״מ;

(2)      עד שלוש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500ק״מ;

 

(3)      עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500ק״מ.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך –

(1)      14ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה;

(2)      בין שבעה ל־14ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

(3)      פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

(1)     הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;

(2)      הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;

(3)      הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג .

(ו) מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על טיסה שבוטלה יציג לפניו חלופות להגעה ליעד הסופי

(ז) חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן.

(ח) השר, בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאי להגדיל או להפחית את מספר השעות הנקוב בהגדרה “טיסה שבוטלה”, ובלבד שלא ישנה את מספר השעות ביותר מארבע שעות לעומת המספר הנקוב כאמור; הפחית השר את מספר השעות, יקבע הוראות התאמה לעניין הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור

7   .   (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות

מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד

 

8   .  (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות

ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ־14ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:

(1)     פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ה)( 1) ו־(2);

(2)      השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

9   .  (א) החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה

בכרטיס הטיסה שהונפק לו, לא ידרוש מהנוסע תשלום נוסף בשל העברה כאמור

(ב) החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, ישלם לנוסע פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה, בסכום שיחושב כשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע ואם הטיסה כוללת חניית ביניים – בסכום השווה למחיר ששולם בעד כרטיס הטיסה כשהוא מוכפל ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר כאמור ובין מרחק הטיסה הכולל; נרכש כרטיס הטיסה כחלק מחבילת תיור – יחושב מחיר כרטיס הטיסה לעניין סעיף קטן זה לפי הוראות סעיף 3(ב)(3).

 1. (א) מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך לא ינפיקו לנוסע כרטיס טיסה שמועד

הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, אלא אם כן –

(1)      הנוסע קיבל הודעה על מועד הטיסה שאושר ממפעיל הטיסה, מהמארגן או ממי שהסמיכו לכך, שלושה חודשים לפחות לפני אותו מועד;

(2)      רשות שדות התעופה אישרה בדיעבד את מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן

11     (א) בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים

בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000שקלים חדשים, אם מצא כי נעשה ביודעין אחד מאלה:

(1)      מפעיל טיסה או מארגן –

(א) לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5;

(ב) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6;

(ג) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7;

(ד) לא נתן הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, בניגוד להוראות סעיף 8;

(ה) לא נתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כאמור בתוספת השנייה, לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו, בניגוד להוראות סעיף 9(ב);

(2)      מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך הנפיק לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש, ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, בניגוד להוראות סעיף 10, והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה

(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה:

(1)      אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(2)      עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;

(3)      היות ההפרה הפרה חוזרת;

(4)      חומרת ההפרה ונסיבותיה;

(5)      שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה .

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע להטבות בשל אותה הפרה.

 1. 1 המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני משטח כדורי
 2. 1 הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב־1בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד; בסעיף קטן זה –

״המדד החדש״ – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

״המדד הבסיסי״ – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;

״מדד״ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 1. 1 (א) (1) מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל, מודעה המפרטת

את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה (בסעיף זה – מידע לנוסע), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות

(2)      מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט

(3)      בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס, התשע״א-42011, יציב בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע, במקום הנראה לעין באותיות ברורות וקריאות

(4)      השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע, ובכלל זה לעניין נוסח המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות

(ג) מפעיל טיסה או מארגן המנפיק לנוסע כרטיס טיסה, ימסור לו פרטים בדבר מקום הימצאו בשדה התעופה של מי שמונה לפי הוראות סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-1963, לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק זה ובדבר דרכי ההתקשרות עמו; החובה למסור פרטים כאמור תחול גם על נותן שירותי סוכנות נסיעות שמוכר לנוסע כרטיס טיסה, ובלבד שקיבל את הפרטים ממפעיל טיסה או מהמארגן

 1. 1 לשם קבלת פיצוי כספי או השבת תמורה, רשאי נוסע לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות; ביקש הנוסע כאמור, יפנה נותן שירותי סוכנות הנסיעות למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות חוק זה
 2. 1 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין
 3. 1 אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הנוסע.

18הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור אלא לפי הוראות שקבע השר; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע בין השאר נסיבות שבהן לא יינתן פיצוי כאמור

 1. תקופת ההתיישנות של תביעה בשל הפרת הוראות חוק זה היא ארבע שנים מיום שנוצרה עילה מזכה

20   . נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל נסיבות המקימות עילה מזכה, לא יהיה זכאי להטבות

לפי חוק זה מאותו סוג שקיבל כאמור.

21   . השר רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה.

22   . (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה .

(ב) תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

23   . בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-51963-

(1)       בסעיף 6, במקום “טיסות” יבוא “הפעלות”;

(2)       בסעיף 8, בכל מקום, במקום “שר התחבורה” יבוא “השר”;

(3)       בסעיף 8ג, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

“(א1) (1) המנהל לא ייתן היתר הפעלה, אלא אם כן התחייב מבקש ההיתר למנות אדם מטעמו לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק פיצוי וסיוע, בכל טיסה שהוא מפעיל, שיהיה נוכח בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה, ועד תום 30דקות לאחר המראתה.

(2) החובה למנות אדם לפי הוראות פסקה (1) תחול גם בשדה תעופה מחוץ לישראל, לגבי טיסה לישראל, ובלבד שהונפק לנוסע כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה מישראל ואליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים.

(3)       בסעיף קטן זה –

״חוק פיצוי וסיוע״ – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-62012;

״חניית ביניים״ ו״נותן שירותי סוכנות נסיעות״ – כהגדרתם בחוק פיצוי וסיוע;

״כרטיס טיסה הלוך ושוב״ – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק פיצוי וסיוע .״

24    . (א) תחילתו של חוק זה ביום כ״ח באב התשע״ב (16באוגוסט 2012) (להלן – יום

התחילה)

(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 18יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום התחילה; לא הובאו תקנות כאמור עד אותו מועד, יחולו הוראות חוק זה לעניין פיצוי כספי גם על נוסע בטיסה פנים־ארצית.

25    . בתקופה שמיום התחילה ועד יום י’ בטבת התשע״ה (1בינואר 2015), יקראו את פסקאות

(1) עד (3) שבסעיף 6(ב) כך:

(1)       בפסקה (1), במקום ״עד שעתיים״ יקראו ״עד ארבע שעות״;

(2)       בפסקה (2), במקום ״עד שלוש שעות״ יקראו ״עד חמש שעות״;

(3)       בפסקה (3), במקום ״עד ארבע שעות״ יקראו ״עד שש שעות״

תוספת ראשונה

(סעיף 3(א)(4))

פיצוי כספי

מרחק הטיסה (בק״מ)                                                 הסכום (בשקלים חדשים)

עד 2,000                                                                         1,250

עד 4,500                                                                         2,000

מעל 4,500                                                                      3,000

תוספת שנייה

(סעיף 3(א)(5))

פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

השיעור ממחיר כרטיס השינוי בתנאי כרטיס הטיסה  הטיסה ששילם הנוסע

העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים                   60%

העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים                   80%

העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים                  90%

העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת

תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500ק״מ

 

תוספת שלישית

(סעיף 3(ב)(3))

מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק״מ)

עד 2,000        עד 4,500        מעל 4,500

סוג הטיסה וסוג מחלקת השירותמחיר (בשקלים חדשים)
טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים2,500                   1,500                   750
טיסה סדירה במחלקת עסקים טיסה סדירה במחלקה ראשונה6,250                  3,500                 2,000

12,500                7,000                 4,000

בנימין נתניהו ראש הממשלהישראל כץ שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

 

שמעון פרס                ראובן ריבלין

נשיא המדינה              יושב ראש הכנסת


חוק שירותי תעופה קורונה
חוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תיקון
חוק טיבי ביטול טיסה
ביטול טיסה על ידי חברת התעופה
חוק ביטול טיסה
צו שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה
חוק שירותי תעופה דברי הסבר
חוק שירותי תיירות


הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-2011*

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-2011*

הגדרות                          1. בחוק זה –

״הטבות״ – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;

״השבת תמורה״ – כמשמעותה בסעיף 3(2);

״הוועדה״ – ועדת הכלכלה של הכנסת;

״חבילת תיור״ – צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה;

״טיסה״ – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

״טיסה שבוטלה״ – טיסה שלא התקיימה או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה;

״יעד סופי״ – היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה, או היעד האחרון הנקוב בכרטיס טיסה בטיסה המשולבת עם טיסה אחרת;

״כרטיס טיסה״ – אישור שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהוסמך לכך על ידם בדבר התחייבות להטיס נוסע, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה, ״אישור״ – לרבות מסר אלקטרוני;

״כרטיס טיסה חלופי״ – כמשמעותו בסעיף 3(3);

״מארגן״ – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

הצעת חוק מס’ פ/1374/18; הועברה לוועדה ביום ט״ז בתמוז התשס״ט (8ביולי 2009).

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 31.10.2011

״מפעיל טיסה״ – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל,

אליה או בשטחה;

״נותן שירותי סוכנות נסיעות״ – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו-1976י;

״פיצוי כספי״ – כמשמעותו בסעיף 3(4);

״רישום יתר״ – רישום מקומות מוזמנים ומאושרים על ידי מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס;

״רשות שדות התעופה״ – רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-21977;

״שירותי סיוע״ – שירותים לנוסע המנויים בסעיף 3(1);

״השר״ – שר התחבורה והבטיחות בדרכים

2 .        (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימות בה נסיבות המקימות עילה לקבלת תנאים לזכאות

הטבות כאמור בסעיפים 5עד 8, לפי העניין, זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם הגיע לשדה להטבותהתעופה והתייצב בדלפק הבידוק (Check In Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה במועד, אלא אם כן קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה; לעניין זה יראו התייצבות במועד כהתייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בעת הזמנת כרטיס הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90דקות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.

(ב)        על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות אם קיבל את כרטיס הטיסה או את חבילת התיור ללא תשלום או אם הם נרכשו בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן כרטיס הטיסה הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.

 1. ההטבות לפי חוק זה הן: סוגי ההטבות

(1)        שירותי סיוע ללא תשלום, כמפורט להלן:

(א)       מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה;

(ב)        אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע;

 

 

 

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 2011 .31.10

 

(ג)        שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב);

(ד)        שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע;

(2)        השבת תמורה בסכום ששולם בשל רכישת כרטיס טיסה לטיסה שעוכבה או בוטלה או לחלק בטיסה שעוכב או בוטל; נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לטוס בטיסה אחרת שמפעיל הטיסה או המארגן שעיכב או ביטל את הטיסה כאמור הציע לו, ובלבד שאם הוצעה לו טיסה ליעד שאינו היעד הסופי, יהיה זכאי להשבת תמורה בסכום ההוצאות בשל הסעה לשדה התעופה ביעד הסופי; מפעיל טיסה או מארגן ישיב את התמורה כאמור בתוך 21ימים מהיום שהנוסע פנה אליו בכתב;

(3)        כרטיס טיסה ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל הניתן לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לנוסע ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה האחרת;

(4)        פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה; הפיצוי הכספי ישולם לנוסע בתוך 45ימים מהיום שפנה בכתב למפעיל הטיסה או למארגן, במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עם הנוסע.

מפעיל טיסה או מארגן שאין בינו ובין הנוסע התחייבות חוזית והנוסע מקבל ממנו שירות, יראו אותו, לעניין חוק זה, כמי שמקיים את ההתחייבויות החוזיות מטעם האדם או הגוף שהנוסע התקשר עמו בחוזה.

(א)       מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן.

(ב)        נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי, וכן השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.

(ג)        על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 7(ד), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

 

 

 

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 31.10.2011

 

(1)        עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000ק״מ;

(2)        עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000ק״מ ואינו עולה על 4,500ק״מ;

(3)        עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500ק״מ.

(ד)        הוראות סעיף זה לא יחולו אם בשל טעמי ביטחון או בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.

 1. 6. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד עיכוב טיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע כאמור בסעיף

3(1)(א) ו־(ד).

(ב)        בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי סיוע כאמור בסעיף 3(1)(ב) ו־(ג); ואולם, המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן לשירותי סיוע כאמור בסעיף 3(1)(א) ו־(ד), בלבד.

 1. 7. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, זכאי לקבל ממפעיל טיסה או ביטול טיסה מהמארגן הטבות אלה:

(1)        השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

(2)        שירותי סיוע;

(3)        פיצוי כספי

(ב)        מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי כאמור בסעיף קטן (א)(1),

והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות חוק זה, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה   באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1)        עד     שעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000ק״מ;

(2)        עד     שלוש שעות – אם הטיסה היא         במרחק שאינו עולה על 4,500ק״מ;

(3)        עד     ארבע שעות – אם הטיסה היא        במרחק העולה על 4,500ק״מ.

(ג)        על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי בהתקיים אחד מאלה:

(1)        מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות הודיע לנוסע על ביטול הטיסה 14ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, או אם הודעה כאמור נמסרה לנוסע בין שבעה ימים ל־14ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד הגעתה ליעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

 

 

 

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 2011 .31.10

 

(2)        מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות הודיע לו על ביטול הטיסה פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה והציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

(3)        מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי ביטול הטיסה נבע מנסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות;

(4)        מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג

(ד)        הוראות סעיף קטן (ג)(1) ו־(2) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם הנלווה אליו לטיסה בהתאם להודעת הנוסע, או משום שנבצר ממנו לטוס בטיסה החלופית מטעמי דת, ביטחון או מגבלה רפואית.

(ה)        מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על ביטול טיסה יציג בפני הנוסע אפשרויות הגעה חלופיות ליעד הסופי שאליו ביקש להגיע.

(ו)         חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על ביטול טיסה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן

(א)       החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, לא ידרוש מהנוסע תשלום נוסף בשל העברה כאמור.

(ב)        החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, ישלם לנוסע, בתוך 14ימים ממועד הטיסה, פיצוי בסכום שיחושב בהתאם למחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע ולמרחק הטיסה, כמפורט בתוספת השנייה, ואם כללה הטיסה תחנת ביניים אחת או יותר – בסכום השווה למחיר ששולם בעבור כרטיס הטיסה כשהוא מוכפל ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר כאמור ובין מרחק הטיסה הכולל; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם הנוסע הסכים לפיצוי אחר או להטבה שהציע לו מפעיל הטיסה או המארגן, ששוויים לא יפחת מהסכום כאמור

 

 

 

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 31.10.2011

 

(א) בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000שקלים חדשים אם מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם הנפיקו ביודעין לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש, ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה; לעניין זה, לא יראו הנפקת כרטיס טיסה כהנפקה ביודעין אם כרטיס הטיסה הונפק שישה חודשים לפחות לפני מועד הטיסה והודעה על מועד הטיסה שאושר נמסרה לנוסע

ארבעה חודשים לפחות לפני אותו מועד

(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה:

(1)        אכיפת החוק והרתעה מפני הטעיה;

(2)        עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;

(3)        היות ההפרה הפרה חוזרת;

(4)        חומרת ההטעיה ונסיבותיה;

(5)        שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההטעיה.

(ג)        אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכאותו של נוסע להטבות לפי חוק זה.

(ד)        הוראות סעיף זה לא יחולו על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן.

10     .  המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני חישוב מרחקים

משטח כדורי

11     . הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב־1בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם עדכון סכומים

לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את הסכומים המעודכנים; בסעיף קטן

זה –

״המדד החדש״ – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

 

 

 

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 2011 .31.10

 

״המדד הבסיסי״ – המדד שפורסם ב־………. “;

״מדד״ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(א)       בלי לגרוע מהוראות כל דין, מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה או ביטולה, וכן יפרסם מידע כאמור באופן בולט באתר האינטרנט שלו, אם קיים.

(ב)        רשות שדות התעופה תציב בכל שדה תעופה, במקום הנראה לעין, שילוט המציג את המידע האמור בסעיף קטן (א), באותיות ברורות וקריאות.

(ג)        השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה את נוסח המודעות והשילוט

(ד)        נוסע שלא טס בטיסה שלגביה הונפק לו כרטיס טיסה בשל סירוב להטיסו כאמור בסעיף 5, בשל עיכוב בטיסה כאמור בסעיף 6או בשל ביטול טיסה כאמור בסעיף 7, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין

הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד

הוראות חוק זה יחולו גם לגבי נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, אולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור אלא לפי הוראות שקבע השר, באישור הוועדה; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע בין השאר נסיבות שבהן לא יינתן פיצוי כאמור

השר, באישור הוועדה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

 

 

 

המדד הבסיסי ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 31.10.2011

 1. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל עניין ביצוע ותקנות

הנוגע לביצועו.

בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-31963, אחרי סעיף 6יבוא:

……………………  . ,

“נציג מטעם מארגן 6א.   (א) המנהל לא ייתן אישור להפעלת טיסת שכר אלא אם כן

בטיסות שכר                                      התחייב המארגן למנות נציג מטעמו בשדה התעופה בישראל

לצורך מתן סיוע לנוסעים בהתאם להוראות חוק פיצוי וסיוע; נציג שמונה כאמור יהיה נוכח בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.

(ב)        מארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות המוכר כרטיס טיסה לטיסת שכר ימסור לנוסע פרטים בדבר הנציג מטעם המארגן שיהיה נוכח בשדה התעופה כאמור בסעיף קטן (א), לרבות בדבר מקום הימצאו של הנציג בשדה התעופה ודרכי ההתקשרות עמו.

(ג)        הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן

(ד)        בסעיף זה –

״חוק פיצוי וסיוע״ – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-2011;

״מארגן״ ו־״נותן שירותי סוכנות נסיעות״ – כהגדרתם בחוק פיצוי וסיוע;

״טיסת שכר״ – טיסה שבה אדם שוכר קיבולת של כלי טיס, כולה או חלקה, לשם מכירתה.”

 

 

 

 

 

3 ס״ח התשכ״ג, עמי 104; התשע״א, עמי 902.

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 2011 .31.10תקנות ראשונות 19 . תקנות ראשונות לפי סעיף 15יובאו לאישור הוועדה בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

תוספת ראשונה

)סעיף 3(4))

פיצוי כספי

מרחק טיסה                                                             סכום הפיצוי הבספי

(בק״מ)                                                                (בשקלים חדשים)

עד 2,000                                                                         1,250

עד 4,500                                                                       2,000

מעל 4,500                                                                      3,000

תוספת שנייה

(סעיף 8(ב))

פיצוי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

מרחק טיסהשיעור ממחיר
(בק״מ)כרטיס הטיסה ששילם הנוסע
עד 2,00050%
עד 4,500

מעל 4,500

75%

100%

 

יוזמים: חברי הכנסת אחמד טיבי, אברהים צרצור, טלב אלסאנע, מסעוד גנאים

הצעות חוק הכנסת – 413, ג’ בחשוון התשע״ב, 31.10.2011

 

המחיר 4.05שקלים חדשים

 

ISSN 0334-3030

 

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע”ב–2012 (להלן – החוק), מחייב את חברות התעופה להעניק לנוסעים הטבות בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה מסיבות שאינן תלויות בנוסע. התפשטות מגפת הקורונה הביאה למשבר חמור וחסר תקדים בענף התעופה, להשבתה כמעט מוחלטת של התעבורה האווירית מישראל ואליה ולמצוקה תזרימית של חברות התעופה. לפיכך נקבעו הוראות שמטרתן לסייע לענף זה, ובפרט לחברות התעופה הישראליות שנפגעו קשות עקב המשבר, להתמודד עמו. זאת, כהוראת שעה מוגבלת בזמן. הוראת השעה חלה על כל טיסה מישראל ואליה, וכן על טיסת פנים, שמועד המראתה הוא החל ב-1.3.2020 ועד ל-31.8.2020. בנוסף, הוראת השעה חלה על טיסות שמועד המראתן המתוכנן היה לפני ה-1.3.2020, אם הן היו ליעדים או מיעדים שחלה לגביהם חובת בידוד בשל נגיף הקורונה. לעניין טיסות שהוראת השעה חלה לגביהן, הוארכה התקופה הקבועה בחוק להשבת התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה לנוסע הזכאי לכך (כלומר, מועד ההחזר הכספי לנוסע), מ-21 ימים לאחר פנייתו של הנוסע בכתב לחברת התעופה, ל-90 ימים מיום ההמראה המתוכננת, ללא צורך בפנייה של הנוסע לחברה. לעניין טיסות שכבר חלף לגביהן מועד זה, חברות התעופה מחויבות להשיב את הכסף לנוסעים עד ליום 14.8.2020.

חוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תיקון
חוק ביטול טיסה
ביטול טיסה על ידי חברת התעופה
ביטול טיסה ישראייר
ארקיע ביטול טיסה לאילת
ארקיע ביטול טיסה קורונה
ביטול טיסה אל על פיצוי קורונה

לגבי טיסה שבוטלה, המוגדרת בחוק גם כטיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות, נקבע בהוראת השעה כי נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי בשל הביטול, אולם יוסיף להיות זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי. חברת התעופה תוכל לתת לנוסע שובר זיכוי במקום השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי רק אם הנוסע בחר בכך והסכים לכך בכתב, ועל שובר הזיכוי לעמוד בהוראות הקבועות בהוראת השעה, שמטרתן להגן על הנוסע. בין הוראות אלה – אפשרות להעברת השובר לאדם אחר בלא תשלום נוסף; אפשרות לממש את השובר במשך שנה לפחות ולכל שירות שמציעה חברת התעופה, ועוד. נוסף על כך, הוגבלה זכאותם של נוסעים שטיסתם בוטלה לשירותי לינה בבית מלון לשני לילות לכל היותר. עוד נקבע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את תוקפה של הוראת השעה בתקופות נוספות, שכולן יחד לא יעלו במצטבר על 9 חודשים, אם קיימות מגבלות עקב נגיף הקורונה המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.


הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020

לעניין טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31במאי 2020) (להלן – התקופה הקובעת), יקראו את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) , התשע״ב-12012(להלן – החוק העיקרי), כך:

 

הנקוב בכרטיס הטיסה הוא בתקופה הקובעת

 

 

 

דברי

כללי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) , התשע״ב-2012(להלן

– חוק שירותי תעופה), קובע שלוש הטבות שלהן זכאי נוסע עקב ביטול טיסה על ידי חברת תעופה או בשל טיסה שהמריאה בהקדמה או באיחור העולים על 8שעות ממועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה:

(1)         שירותי סיוע;

(2)         השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

(3)         פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.

שירותי הסיוע הם שירותים מיידיים למזון, שתייה, הסעה משדה התעופה או אליו, שירותי לינה ושירותי תקשורת. השבת התמורה או כרטיס חלופי, לפי בחירת הנוסע, נועדו למנוע את ההפסד הישיר כתוצאה מרכישת שירות שבוטל. בסעיף 3לחוק שירותי תעופה נקבעו הוראות מפורטות ומפורשות לעניין מהותם של השבת תמורה ושל כרטיס טיסה חלופי; ואילו רכיב הפיצוי הכספי נועד לפצות את הנוסע על עוגמת הנפש והטרחה שנגרמה לו נוסף על השבת התמורה של מחיר הכרטיס.

נכון למועד הגשת הצעת החוק הפיצוי כאמור עומד על סכומים אלה (י״פ התש״ף, עמי 1941):

מרחק הטיסה                                  הסכום

בק״מ                               (בשקלים חדשים)

״עד 2,000                                                            1,300

עד 4,500                                                               2,090

מעל 4,500                                                          3,130״

ככלל, לפי סעיפים 67ו־8לחוק שירותי תעופה –

טיסה שיוצאת באיחור של עד שעתיים – הנוסע אינו זכאי להטבות כלל;

טיסה שיוצאת באיחור של יותר משעתיים ועד חמש שעות – הנוסע זכאי לשירותי סיוע של מזון ומשקאות ושירותי תקשורת (סעיף 7(א) לחוק שירותי תעופה);

הסבר

טיסה שיוצאת באיחור של בין חמש שעות לשמונה שעות – הנוסע זכאי לכל אלה:

–       שירותי סיוע;

–       השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; לגבי נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו – הוא זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה (סעיף 7(ב) לחוק העיקרי);

טיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות מהמועד המקורי, וניתנה על כך הודעה לנוסע פחות מ־14ימים לפני מועד הטיסה הנקוב על הכרטיס – הנוסע זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו (סעיף 8(א) לחוק שירותי תעופה);

טיסה שיוצאת באיחור או בהקדמה של יותר משמונה שעות, או שבוטלה, הנוסע זכאי –

–       להשבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו;

–       לפיצוי כספי על עוגמת הנפש כאמור בתוספת הראשונה;

–       לשירותי סיוע (באיחור או ביטול בלבד, ולא בהקדמת הטיסה); (סעיפים 6, 8(ב) והגדרת “טיסה שבוטלה” בסעיף 1לחוק שירותי תעופה).

נוסף על כך, לפי סעיף 11(א)(1) לחוק שירותי התעופה, במקרה שבו חברת התעופה, ביודעין, אינה מעניקה לנוסע את ההטבות כאמור שלהן הוא זכאי, בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע “פיצויים שאינם תלויים בנזק” (פיצויים לדוגמה), בסכום של עד 10,430שקלים חדשים.

ההסדר כאמור מהווה איזון ראוי בין חוסר הנוחות ונזקים הנגרמים לנוסע שטיסתו אינה ממריאה בשעה הייעודה לבין האילוצים התפעוליים שאליהם כפופות כלל חברות התעופה (תקלה טכנית בלתי צפויה בכלי הטיס, אילוצי מזג אוויר, מרחב אווירי שנסגר בשל נסיבות פתאומיות, אי־זמינות זמנית של מסלולי המראה או נחיתה וכיוצא בזה), הגורמים לעתים לאיחור בטיסות ואף לביטולן.

 

(ו) בסעיף ו –

(א) לפני ההגדרה “הטבות” יבוא:

 

 

 

דברי

הסדר זה נקבע למציאות של משק תעופה הפועל בתנאים רגילים, כאשר חברת התעופה מנהלת את תחזית הביקושים שלה על יסוד הנחות כלכליות “רגילות”.

ואולם המציאות בימינו שונה באופן קיצוני מהמציאות שאליה הותאם חוק שירותי תעופה: בשל החששות העולמיים ממגפת הקורונה עובר משק התעופה העולמי שינויים קיצוניים בזמן קצר – נפח התנועה האוירית העולמית יורד בצורה דרסטית וזאת בשל ביטול טיסות על ידי נוסעים, בשל חששות ממגיפת הקורונה ובשל מגבלות על כניסת בני אדם לשטחן של מדינות שקובעות המדינות השונות, כל אחת בהתאם למדיניות שלה.

מתחילת חודש פברואר נוצר מצב, שהחריף עם הזמן, ובו נוסעים רבים מבטלים את טיסתם מישראל ואליה, וחברות התעופה הישראליות נותרות עם טיסות רבות שהן “כמעט ריקות”, כלומר שתפוסת הנוסעים בהן קטנה מאוד, והוצאתן לפועל בלתי סבירה בעליל במונחים כלכליים, וגורמת להפסד ישיר וחריג לחברת התעופה. מצב זה נגרם, בין השאר, בשל איסורים והגבלות שהוטלו על כניסת אזרחי מדינות שונות לישראל, בשל מגפת נגיף הקורונה החדש והמלצת הגורמים המקצועיים, וכן בשל חובת בידוד שהוטלה על חוזרים מחו״ל, מתחילת חודש פברואר 2020

–    על חוזרים ממדינות ספציפיות, ובהמשך החל מיום י״ד באדר התש״ף (10במרס 2020) – על כלל החוזרים מחו״ל.

במצב הנוכחי, שבו חברות התעופה נפגעו אנושות ממשבר נגיף הקורונה החדש (להלן – משבר הקורונה)

–    בשל ירידה עצומה בהיקף הביקושים, לעומת הוצאות קבועות גבוהות שיכולתן לצמצם אותן מוגבלת מאוד (כגון מימון המטוסים). התמשכות מצב זה מהווה סכנה ממשית להמשך קיומן של חברות התעופה הישראליות כחברות בנות־קיימא.

נוסף על כך, חברות תעופה זרות רבות השעו את טיסותיהן לישראל, כך שזמינות השירות של טיסות בין־ לאומיות מישראל ואליה יורדת מיום ליום בקצב מהיר.

בשל המצב הגאופוליטי של ישראל שלפיו היא, הלכה למעשה, מדינת אי בלא קשר יבשתי לשותפי הסחר והתיירות העיקריים שלה, קווי התעופה מהווים גשר עיקרי של מדינת ישראל לעולם בהקשר של מעבר בני אדם וכן של סחורות בעלות מאפיינים מסוימים (כגון סחורות רגישות לזמן); לפיכך יש חשיבות למשק בשימור יכולת הפעילות של חברות התעופה בכלל והישראליות בפרט.

בנסיבות שנוצרו יש למצוא דרכים להקטין את הנזקים שנגרמים לחברות התעופה עקב המשבר החריף בענף, ותיקון החוק המוצע הוא אחת מהן.

בשל האמור, במסגרת הצעת חוק זו מוצע לקבוע הוראת שעה לגבי טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה שמיום תחילתו של

הסבר

החוק המוצע עד יום חי בסיוון התש״ף (51במאי 2020) (להלן – התקופה הקובעת), שלפיה נוסעי אותן טיסות יהיו זכאים להטבות מצומצמות יותר כפי שמפורט להלן, באופן שיאפשר לחברות התעופה “לאחד” כמה טיסות לאותו יעד על פני יממה שלמה, או להציע לנוסע כרטיס טיסה למועד אחר, בלא צורך בהשבת הכסף או בפיצוי כספי:

–       לגבי טיסה שיוצאת באיחור של עד שעתיים – הנוסע לא יהיה זכאי להטבות כלל – בדומה למצב הקיים היום;

–       לגבי טיסה שיוצאת באיחור של יותר משעתיים – הנוסע יהיה זכאי לשירותי סיוע של מזון ומשקאות ושירותי תקשורת – בדומה למצב הקיים היום;

–       לגבי טיסה שיוצאת באיחור או בהקדמה של בין חמש שעות עד שתים עשרה שעות –

–       הנוסע יהיה זכאי לשירותי סיוע של מזון ומשקאות ושירותי תקשורת, ככל שלנוסע יש צורך בכך;

–       אם הנוסע לא הודיע כי הוא מסכים לעלות על הטיסה, מפעיל הטיסה, או המארגן ינפיק לו שובר זיכוי לכרטיס טיסה חלופי שיעמוד בתוקף עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (51בדצמבר 2020); אם הנוסע לא ינצל את השובר עד המועד האמור, מפעיל הטיסה או המארגן ישיב לו את ההתמורה במועד שלא יאוחר מיום חי בשבט התשפ״א (21בינואר 2021) (ראו פירוט למטה מכאן).

–       לגבי נוסע שטיסתו בוטלה, או שמועד המראתה הוא מאוחר או מוקדם ביותר מ־2ו שעות ממועד ההמראה המקורי –

–       הוא יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי או להשבת תמורה;

–       במסגרת שירותי הלינה הוא יהיה זכאי ל־2לילות בלבד, במחיר מרבי של עד 100דולרים של ארה״ב ללילה, בהתאם לשער היציג במועד הלינה;

–       הוא לא יהיה זכאי לפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה לחוק.

סעיף 1 – הוראת שעה לעניין טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה הקובעת

מוצע לקבוע את הוראת השעה, שבמסגרתה יוחלו התיקונים לחוק שמפורטים להלן, לגבי טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה הקובעת, קרי מיום התחילה של החוק המוצע (יום פרסומו ברשומות) ועד יום ח׳ בסיוון התש״ף (51במאי 2020), המוצע כתאריך משוער לתחילת חזרה לשגרה של ענף התעופה. יובהר שבין השאר, כנגזרת מכך, ההסדר שיפורט בדברי ההסבר לפסקה (2), ולפיו חובת חברת התעופה להשבת תמורה תהיה בתוך 90ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה אל חברת התעופה,

 

״״הוראת השעה״ – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020;”;

(ב) במקום ההגדרה “טיסה שבוטלה” יבוא:

״״טיסה שבוטלה״ – אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

(ו) טיסה שלא התקיימה; ואולם קיבל נוסע הודעה ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה (בפסקה זו – הטיסה המקורית), ומועד ההמראה של הטיסה האחרת כאמור מאוחר או מוקדם למועד ההמראה של הטיסה המקורית בפחות מ־2ו שעות, יראו את הטיסה המקורית כטיסה שהמריאה בהקדמה או באיחור ולא כטיסה שבוטלה;

(2) טיסה שהמריאה בהקדמה או באיחור של 2ו שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה;״;

(2)      בסעיף 3(א)(2), במקום ״ו2ימים״ יבוא ״90ימים”;

(3)      בסעיף 6(א) –

(א) בפסקה ( ו), בסופה יבוא “למעט שירותי לינה ליותר משני לילות במחיר מרבי של 00ו דולרים של ארצות הברית ללילה, בהתאם לשער היציג במועד הלינה״;

 

 

 

דברי

במקום בתוך 21ימים, יחול על כל טיסה שתוכננה להמריא בתקופה הקובעת, ובכלל זה טיסה כאמור שתוכננה ל־21הימים האחרונים של התקופה הקובעת.

לפסקה (1)

נכון למועד פרסום הצעת חוק זו, לפי פסקה (2) להגדרה “טיסה שבוטלה” שבסעיף ו לחוק שירותי תעופה, טיסה שהמריאה באיחור של 8שעות משעת ההמראה הייעודה, נחשבת כטיסה שבוטלה, והמשמעות היא שהנוסע יהיה זכאי להטבות לפי סעיף 6לחוק שירותי תעופה.

בפסקה זו מוצע לקבוע כי לעניין טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה הקובעת, טיסה שבוטלה תיחשב טיסה שהמריאה באיחור או בהקדמה של 2ו שעות או יותר לעומת מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה. משמעות התיקון המוצע בפסקה זו הוא שיותר טיסות לא ייחשבו כטיסות שבוטלו ויחולו לגביהן ההטבות הקבועות בסעיף ו(4) להצעת חוק זו.

נוסף על כך, למען הסר ספק, מוצע לקבוע כי אם מפעיל הטיסה העביר את הנוסע לטיסה אחרת, שמועד ההמראה שלה מוקדם או מאוחר לטיסה המקורית לפרק זמן של עד 2ו שעות, לא יראו בכך כטיסה שבוטלה אלא כטיסה שהמריאה באיחור או בהקדמה, לפי העניין.

רכיב זה נחוץ כחלק מההסדר שנועד לתמרץ את חברות התעופה להוציא טיסה יומית אחת לפחות לכל יעד, במקום לבטל את כל הטיסות היומיות לאותו יעד. זאת על רקע מצב הדברים שבו לוח הטיסות המתוכנן של חברות התעופה תוכנן להיקף ביקושים גדול בעשרות אחוזים, כך

הסבר

שמספר התדירויות היומיות לאותו יעד אינו סביר ואינו מוצדק כלכלית לנוכח היקף הביקושים המצומצם – ראו הסבר מפורט לפסקה (4).

לפסקה (2)

בשל קשיי תזרים מזומנים משמעותיים שנגרמו לחברות התעופה עקב ירידה חריפה בביקושים לכרטיסי טיסה כמו גם ביטול כרטיסי טיסה שנרכשו בהיקפים גדולים, מוצע לקבוע בפסקה זו כי לגבי טיסות שמועד ההמראה המתכונן שלהן היה בתקופה הקובעת, חובת השבת התמורה, במקרים שבהם הנוסע זכאי לכך, תהיה בתוך 90ימים ולא בתוך ו2ימים, וזאת כדי להקל מאוד על התזרים הכספי של חברות התעופה. דחיית המועד אמורה, בין השאר, להבטיח את השבת התמורה לצרכנים.

יצוין כי אין הכוונה לשנות את עצם החיוב להשבת תמורה אלא רק לייצר לחברות התעופה “מרווח נשימה” הכרחי לביצועו, שכן כרגע, לפי הידוע, חלק מהחברות לא השיבו את הכספים. המשמעות הנוספת היא כי השבת תמורה בתוך 90ימים תעמוד במגבלות החוק ולכן לא תהווה עילה לפסיקת פיצויים לדוגמה לפי סעיף וו לחוק שירותי תעופה, ולא תישא ריבית.

לפסקה (3)

בפסקה זו מוצע לשנות את הזכאויות של נוסע שטיסתו בוטלה (ובכלל זה טיסה שמועד המראתה הוקדם או אוחר בשתים עשרה שעות או יותר) –

– הגבלת שירותי הלינה לשני לילות בעלות מרבית של עד 00ו דולרים של ארה״ב ללילה.

 

(ב) פסקה (3) – לא תיקרא;

(4)      במקום סעיף 7יבוא:

(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות ושירותי תקשורת,

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור או בהקדמה של יותר מ־5שעות ופחות מ־2ו שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, והוא קיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ־4ו ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ואותו נוסע לא הודיע למי שהודיע לו על שינוי מועד ההמראה כאמור, כי הוא מסכים לטוס באותה טיסה, יניפק לו מפעיל הטיסה או המארגן, לפי העניין, שובר זיכוי לכרטיס טיסה חלופי, שתוקפו עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (ו3בדצמבר 2020); על אף האמור בסעיף 2(א), נוסע אינו חייב להתייצב בדלפק הבידוק או לפני אדם שמונה על ידי מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(או)(ו) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-963ו2, לשם קבלת שובר הזיכוי כאמור

 

 

 

דברי

חוק שירותי תעופה לא קובע מגבלה על שירותי הלינה, במטרה לתמרץ את חברת התעופה להטיס את הנוסע בטיסה חלופית מוקדם ככל האפשר, על רקע לוח טיסות שבו חברת התעופה יכולה, באופן סביר, להציע כרטיס טיסה חלופי בטווח זמן קצר, השינוי הדרסטי בביקושים לטיסות, וכתוצאה מכך בלוח הטיסות הריאלי, אינו מאפשר לחברת התעופה להציע כרטיס טיסה חלופי בפרק זמן סביר, מאחר שמצב זה נגרם בשל נסיבות קיצוניות, חיצוניות לחברות התעופה, אין זה סביר לחייב את חברות התעופה בהלנה מתמשכת של נוסעים שלא ניתן להטיסם ליעדם מסיבות שאינן תלויות בחברת התעופה,

משכך, מוצע בפסקה זו להגביל את שירותי הלינה שנוסע שטיסתו בוטלה יהיה זכאי להם לעד שני לילות בעלות מרבית של עד 00ו דולרים של ארה״ב ללילה, בהתאם לשער היציג במועד הלינה,

– הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי הכספי לפי התוספת

הראשונה,

יובהר כי לפי סעיף 6(ג)(ו) לחוק שירותי תעופה חברת התעופה אינה חייבת בתשלום פיצוי כספי אם היא מבטלת את הטיסה 14ימים לפני קיומה, אך בעיתוי הנוכחי הביטולים הם מיום ליום בשל התנודתיות הרבה בביטולי הלקוחות, ובמגבלות שמטילות המדינות השונות,

הטלת חובת הפיצוי על חברת התעופה במקרה של ביטול טיסה על ידה, מושתתת על ההנחה כי חברת התעופה יכלה למנוע את ביטול הטיסה, ויש לה תרומה לכך כך לפי סעיף 6(ה)(ו) לחוק שירותי תעופה נקבע כי:

הסבר

“(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

(ו) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות,” כלומר, כבר כיום המחוקק קבע כי כאשר ביטול הטיסה הוא בשל נסיבות מיוחדות שאינן בשליטת חברת התעופה, לא תחול עליה חובת פיצוי,

עם זאת, המילים “גם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות” מעוררות חוסר ודאות אם בכל מקרה בית המשפט יכריע כי ביטול הטיסה על ידי המפעיל האווירי עצמו, שנעשה על יסוד שיקולים מסחריים הנובעים מנסיבות חריגות מאוד שהוא לא יכול היה לצפות ולתכנן, אכן נכנס לגדר סעיף זה,

לפיכך, למען הסר ספק, ובמטרה שהדבר לא יושאר לשיקול דעת פרטני בכל הליך משפטי , מוצע לקבוע בצורה ברורה כי נוסע בטיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה היה בתקופה הקובעת, לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור, אין ספק כי מבחינת כוונת חוק שירותי תעופה, ביטולי הטיסות עקב ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה, אינם דבר שבשליטת חברת התעופה, ולכן התיקון המוצע עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק המקורית, לפסקאות (4) עד (6)

בפסקאות (4) ו־(6) מוצע לאחד את ההטבות החלות במקרה של הקדמה או של איחור בהמראה בטווח הזמנים

 

(ג) לא ניצל הנוסע את שובר הזיכוי כאמור בסעיף קטן (ב), ישיב לו מפעיל הטיסה או המארגן, לפי העניין, את התמורה לא יאוחר מיום ח׳ בשבט התשפ״א (21בינואר 2021), ולא יחולו על השבת תמורה לפי סעיף קטן זה הוראות הסיפה של סעיף 3(א)(2).”;

(5)      אחרי סעיף 7יבוא:

“מועד אחרון 7א. נמסרה הודעה לפי סעיף 7(ב) פחות מ־24שעות לפני מועד עמסיקתבה1זאעיעל                                                 ההמראה המקורי או מועד ההמראה המתוכנן, לפי המוקדם

איחור של טיסה                        מביניהם – יחולו הוראות סעיפים 1ו־7או 8, כנוסחם ערב

תחילתה של הוראת השעה, לפי העניין, בשינויים אלה:

(1)       סעיף 8(ב)(1) – לא ייקרא;

(2)       השבת התמורה תהיה בתוך 90ימים ממועד הפנייה בכתב למארגן או למפעיל הטיסה.”;

(6)      סעיף 8- לא ייקרא;

 

 

 

דברי

שבין 5שעות לבין 12שעות לפני או אחרי מועד ההמראה המקורי, לפי העניין.

ראשית, מוצע לשמר את זכאותו של הנוסע למזון, למשקאות ולשירותי תקשורת, לטיסה שהמריאה באיחור של מעל שעתיים.

לצד זאת, נכון למועד הגשת הצעת החוק, מרגע שטיסה ממריאה באיחור או בהקדמה של בין 5ל־8שעות, וניתנה על כך הודעה לנוסע פחות מ־14ימים לפני מועד ההמראה המתוכנן, הנוסע זכאי לכרטיס חלופי או להשבת תמורה במקום לטוס בטיסה המאחרת או המקדימה. זיכוי הנוסע בהשבת תמורה, אם הוא חפץ בכך, במקרה של חריגה של מעל 5שעות ממועד ההמראה המתוכנן, היוותה איזון נכון בין הנוסע לחברת התעופה בתקופה שלפני פרוץ משבר הקורונה, שכן לוח הטיסות מישראל ואליה בשנים האחרונות הפך עמוס ביותר. חברות תעופה רבות הציעו כמה טיסות לאותו יעד על פני היממה – וזאת כפונקציה של היקף הביקושים באותו קו.

ואולם המצב במועד הגשת הצעת החוק, לאור משבר הקורונה, הוא שלוח הטיסות דולל באופן כה משמעותי, עד שאין לחברות התעופה יכולת סבירה להבטיח טיסה חלופית בתוך 5שעות (לשם הדוגמה, בימים האחרונים של חודש מרס לוח הטיסות בנמל התעופה בן גוריון כלל כ־30טיסות בין־לאומיות במשך כל היממה (נחיתות והמראות גם יחד) – פחות מהכמות השעתית בשעת שיא שהיתה בשנת 2019).

נכון למועד הגשת הצעת החוק, לוח הטיסות לעונת הקיץ הקרובה (דהיינו עד סוף אוקטובר 2020) כבר פורסם ויש לגביו הזמנות בהיקף משמעותי בחלק מהיעדים לוח הטיסות כלל מספר תדירויות על פני היממה לאותו יעד, על ידי אותה חברה או חברות אחרות.

הסבר

מטבע הדברים, חברות התעופה טרם ביטלו את הטיסות המתוכננות לעונת הקיץ, אלא ממתינות לשינוי במצב ולהתאוששות השוק. הצפי הוא כי השוק יתאושש באופן הדרגתי, כלומר הטיסות יחודשו בהדרגה ויעבור פרק זמן של כמה חודשים עד לחזרת הביקושים ולוח הטיסות למצב הדומה למצב שהיה ערב משבר הקורונה.

לאור הצפי להתאוששות הדרגתית של לוח הטיסות, ההסדר המוצע בפסקאות אלה נועד לאפשר לחברות התעופה לאחד כמה טיסות לאותו יעד על פני יממה, ולהגביל את ההטבות שבהן היא תהיה מחויבת כתוצאה מכך.

כך, מוצע כי במקרה שבו הנוסע לא מסר הסכמה פוזיטיבית לטוס בטיסה שמועד המראתה הוקדם או אוחר ביותר מ־5שעות ובפחות מ־12שעות, חברת התעופה או המארגן ינפיקו לו שובר זיכוי לכרטיס טיסה חלופי שיעמוד בתוקף עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31בדצמבר 2020). אם נוסע יבחר שלא לממש את שובר הזיכוי חברת התעופה או המארגן ישיבו לו את התמורה עד יום ח׳ בשבט התשפ״א (21בינואר 2021). הנוסע יהיה זכאי להטבה זו אף על פי שלא התייצב בדלפק החברה או לפני אדם שמונה על ידי מפעיל הטיסה לשם סיוע לנוסעים לממש את זכותם, בהתאם להוראות סעיף 2לחוק שירותי תעופה.

ככל שיתאפשר לחברות התעופה לאחד טיסות על פני היממה, והן לא יחויבו בהשבת תמורה מיידית לנוסע שלא יהיה מעוניין לטוס בטיסה “המאוחדת”, אלא יתאפשר להן להקנות לנוסע זכאות לכרטיס טיסה חלופי, שתוקפו מוגבל כאמור לעיל, הדבר יתמרץ את חברות התעופה להפעיל טיסות בהתאם לביקושים האמיתיים (בהתקיים אחוז תפוסה סביר המספק כדאיות כלכליות לקיום הטיסה), ובכך לאפשר קיומו של קשר תעופתי מינימלי עם יעדים שונים בעולם.

 

(7)       בסעיף וו(א), בפסקה (ו)(ד), במקום ״סעיף 8״ יבוא ״סעיף 7״;

(8)       בסעיף 8ו, במקום הסיפה החל במילים “ואולם לא יינתן” יבוא “ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור, על אף כל הוראה שקבע השר לפני יום תחילתה של הוראת השעה”;

 

 

 

דברי

לגבי נוסעים שרכשו כרטיס טיסה אחרי יום תחילתה של התקופה הקובעת – הם ייקחו הסדר זה בחשבון בעת רכישת כרטיס הטיסה. לגבי נוסעים שרכשו כרטיס טיסה לפני יום תחילתה של התקופה הקובעת – ההסדר החדש דוחה את זכאותם להשבת תמורה בכמה חודשים בממוצע (לעומת המצב החוקי הקיים), אך באיזון הכולל שבין האינטרס באפשרות לקיים לוח טיסות ריאלי, על רקע הדילול הדרסטי של לוח הטיסות בשל נסיבות שהן חיצוניות לחברת התעופה ואשר אינן באחריותה, לבין הבטחת הטבות לנוסע באותו היקף שלהן היה זכאי ערב פרוץ משבר הקורונה, זהו איזון ראוי.

לאור איחוד ההטבות כאמור, מוצע כי לגבי טיסות שחלה לגביהן הוראת השעה המוצעת בסעיף ו להצעת חוק זו, לא יקראו את סעיף 8לחוק שירותי תעופה שנוסחו כמפורט להלן:

״8. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ־4ו ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

(ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:

(ו) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ה)(ו) ו־(2);

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.”

נוסף על כך, בשל מתן גמישות לחברת התעופה לאחד טיסות לאותו יעד על פני יממה שלמה בלי שאותן טיסות ייחשבו כמבוטלות, מוצע להתנות הסדר ייחודי זה בכך שחברת התעופה תמסור לנוסע הודעה מוקדמת די זמן מראש – לפחות 24שעות – באופן שיאפשר לו להתארגן לשינוי מועד הטיסה, ולהחליט אם הוא חפץ לטוס על אף השינוי, או שיבחר לקבל זיכוי פתוח עד לסוף שנת 2020לכרטיס טיסה חלופי. להודעה מוקדמת זאת משנה חשיבות בעת הקדמת טיסה ב־2ו שעות. אם חברת התעופה לא תודיע לנוסע מבעוד מועד על השינוי במועד הטיסה, הרי שיחולו לגבי אותו נוסע ההטבות הקבועות בסעיפים 7ו־8

הסבר

לחוק שירותי התעופה כנוסחו לפני התיקון המוצע בהוראת השעה, למעט הזכות לפיצוי כספי במקרה של הקדמת טיסה מעל 8שעות. עיקר המשמעות היא כי באיחור או בהקדמה של טיסה של 5שעות ומעלה, הנוסע יהיה זכאי להשבת תמורה בתוך 90ימים (במקום זיכוי פתוח לכרטיס חלופי שיעמוד בתוקפו עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31בדצמבר 2020), ורק לאחר מכן, אם לא ניצל את הזיכוי – להשבת תמורה).

לפסקה (7)

בסעיף וו לחוק העיקרי הוסמך בית משפט לפסוק פיצויים לדוגמה (בלא הוכחת נזק) בסכום העומד היום על כ־0,500ו שקלים חדשים, במקרים שבהם חברת התעופה אינה מעניקה את ההטבות המגיעות לנוסע לפי החוק.

בשל התיקון המוצע בפסקאות (4) ו־(6), מוצע להבהיר כי לעניין טיסות שחלה לגביהן הוראת השעה, הפיצויים לדוגמה יחולו בנסיבות שבהן חברת התעופה אינה מעניקה את ההטבות שלהן זכאי הנוסע לפי סעיף 7לחוק שירותי תעופה, אשר מאחד את ההטבות שלהן נוסע זכאי אם הטיסה הוקדמה או אוחרה.

לפסקה (8)

סעיף 8ו לחוק שירותי תעופה מחיל את הוראות החוק על טיסה פנים־ארצית בשינויים המחויבים, אך מסמיך את השר לקבוע בתקנות הסדר לעניין רכיב הפיצוי בשל ביטול טיסה או הקדמה או איחור ניכרים שלה.

השר קבע הסדר לעניין זה בתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים־ארציות), התשע״ג-3ו20(ק״ת התשע״ג, עמי 479ו). משבר הקורונה פגע קשות גם בהיקף הטיסות הפנים- ארציות – כך לדוגמה, כמות הטיסות בקו נתב״ג-אילת -רמון ירד משמעותית בשל ירידה חדה בביקושים לטיסות בתקופת משבר הקורונה, בנסיבות שאינן באחריות חברות התעופה.

לפיכך, מאותם נימוקים שבשלהם מוצע לבטל את רכיב הפיצוי בהקשר של טיסות בין־לאומיות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן היה בתקופה הקובעת ובוטלו, מוצע כי חובת הפיצוי לא תחול גם לגבי טיסות פנים־ארציות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן היה באותה תקופה ובוטלו.

 

(9)      אחרי סעיף 20יבוא:

“הצמדה להשבת 20א. לעניין טיסות שהוראת השעה חלה לגביהן, השבת התמורה תמורה     תהיה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור שינוי המדד שהיה

ידוע ב־ ו בחודש שבו מבוצעת השבת התמורה, לעומת המדד שהיה ידוע ב־ו בחודש שבו היה על מפעיל הטיסה להשיב את התמורה אלמלא הוראת השעה; לעניין זה, ״המדד״ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.” לעניין טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביה קדם לתקופה הקובעת והתקיים לגביה אחד מהמפורטים להלן, יקראו את החוק העיקרי בתיקונים המפורטים בסעיף ו(2), (3), (8) ו־(9) לחוק זה:

(ו) הטיסה היא מיעד שחלה על חוזר ממנו חובת בידוד בית בהתאם לצו שניתן לפי סעיף 20לפקודת בריאות העם, 940ו3, בשל נגיף הקורונה החדש, או שהטיסה היא ליעד כאמור;

(2) מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה היה ביום ה׳ באדר התש״ף (ו במרס 2020)

או אחריו.

 

 

 

דברי

לפסקה (9)

לפי הצעת החוק, זכאות הנוסע להשבת התמורה נדחית במקרה של ביטול טיסה, כך שבמקום שהשבת התמורה תבוצע בתוך 21ימים מיום שפנה הנוסע בכתב בעניין לחברת התעופה, השבת התמורה תבוצע בתוך 90ימים מהיום כאמור. במקרה של איחוד טיסות על פני היממה שניתנה לגביו הודעה של 24שעות מראש, הזכאות להשבת התמורה נדחית עד יום ח׳ בשבט התשפ״א (ו2בינואר ו202), באותם מקרים שבהם הנוסע לא ניצל את השובר שלו לכרטיס טיסה חלופי עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (ו3בדצמבר 2020). בשל כך שמדובר בפרק זמן ארוך יחסית, מוצע לקבוע כי הסכום שיושב יהיה בתוספת הפרשי הצמדה לפי השינוי שחל במדד המחירים לצרכן, בין מועד השבת התמורה לפי החוק המוצע ובין המועד המקורי שהיה על חברת התעופה להשיב את התמורה אלמלא החוק המוצע.

סעיף 2- החלת הוראות מהוראת השעה על טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביהן קדם לתקופה הקובעת

לגבי ארבעה רכיבי הוראת השעה האלה: ביטול רכיב הפיצוי לטיסות שבוטלו, דחיית חובת השבת התמורה ל־90ימים, תוספת הפרשי הצמדה לתמורה שמושבת והגבלת חובת הלינה ל־2לילות בעלות מרבית של 00ו דולר ארה״ב ללילה; מוצעת תחולה רטרואקטיבית, לגבי התקופה שקדמה ליום התחילה של התקופה הקובעת, כמפורט להלן:

מוצע כי הם יחולו לגבי טיסות מיעדים או אל יעדים שהוטלה על חוזרים מהם חובת בידוד בית בהתאם לצווים שהוציא המנהל הכללי של משרד הבריאות מכוח סמכותו לפי פקודת בריאות העם, 940ו. כך, ביום ז׳ בשבט התש״ף (2בפברואר 2020) פורסם לראשונה צו בריאות העם

הסבר

(נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש״ף-2020(ק״ת התש״ף, עמי 6ו5), שהטיל חובת בידוד בית על החוזרים מסין – דבר שהביא לביטול הטיסות לסין בטווח של ימים ספורים; בהמשך לכך, ביום כ״ב בשבט התש״ף (7ו בפברואר 2020) תוקן הצו האמור והוטלה חובת בידוד בית גם על החוזרים מסינגפור, ממקאו, מתאילנד ומהונג קונג – דבר שהביא לירידת ביקושים חריפה וביטולי טיסות ליעדים אלה; ביום כ״ח בשבט התש״ף (23בפברואר 2020) תוקן הצו האמור פעם נוספת כך שחובת בידוד בית הורחבה גם לגבי החוזרים מדרום קוריאה ומיפן – ושוב הדבר היה מלווה בירידות ביקושים חדות וביטולי טיסות; ביום ב׳ באדר התש״ף (27בפברואר 2020) הורחבה חובת בידוד הבית, כך שחלה גם על החוזרים מאיטליה, מה שהוביל לביטול עשרות התדירויות השבועיות בין נמל התעופה בן גוריון ליעדים השונים באיטליה; בהמשך, ביום ט׳ באדר התש״ף (5במרס 2020) הורחבה חובת בידוד הבית, כך שחלה גם על החוזרים מצרפת, מגרמניה, מספרד, משוויץ, מאוסטריה, מסן מרינו או מאנדורה; ביום י״ב באדר התש״ף (8במרס 2020) הוחלה חובת בידוד הבית גם על החוזרים ממצרים; ולבסוף ביום י״ד באדר התש״ף (0ו במרס 2020) הורחבה חובת בידוד הבית, כך שחלה על החוזרים מכל מקום בעולם שהוא מחוץ לישראל.

ואולם הירידה בביקושים היתה לא רק מאותם יעדים “מוגבלים” (אשר לגבי החוזרים מהם הוטלה חובת בידוד בית) או אל אותם יעדים, אלא השוק חווה ירידה חדה בביקוש לשירותי תעופה בכלל – דבר המשקף את החשש של ציבור הנוסעים מהתפתחויות מגפת נגיף הקורונה החדש, ומכך שיוטלו מגבלות על יעדים נוספים.

כך, יום ה׳ באדר התש״ף (ו במרס 2020) הוא מועד שבו ניתן להצביע בבירור על ירידה משמעותית בביקושים לשירותי תעופה, החורגת באופן ניכר מהיקף הטיסות

 

השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה, ובאישור ועדה מוועדות הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת לתקופות נוספות של עד חודש כל אחת, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה במצטבר על 9חודשים, והכול כל עוד קיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.

 

 

 

 

דברי

לאותם יעדים שלגבי החוזרים מהם הוטלה חובת בידוד בית, אשר הובילה לביטול טיסות בהיקף נרחב מיעדים שונים בעולם.

לפיכך מוצע גם כי הרכיבים המפורטים לעיל (ביטול רכיב הפיצוי והגבלת חובת ההלנה בטיסה שבוטלה וכן דחיית חובת השבת התמורה בצירוף הפרשי הצמדה) יחולו על כל טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה חל החל ביום הי באדר (1במרס 2020) עד יום תחילתה של התקופה הקובעת.

סעיף 3- הארכת התקופה הקובעת

מאחר שכאמור לעיל, משך המשבר המשפיע בצורה ישירה על מצבן של חברות התעופה שבו אנו נמצאים אינו

הסבר

ידוע, מוצע להסמיך את שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הכלכלה, ובאישור ועדה מוועדות הכנסת, להאריך את תוקפה של הוראת השעה לתקופות נוספות של עד חודש בכל פעם, ובסך הכול לתקופה של עד 9חודשים, וזאת כל עוד המגבלות שהטילו המדינות השונות על כניסת בני אדם לשטחן או על ביצוע טיסות לשטחן משפיעות באופן משמעותי על הביקושים לטיסות לישראל וממנה. ההנחה היא כי ביטול המגבלות שהטילו המדינות השונות

משמעו כי השפעות נגיף הקורונה החדש יהיו בדעיכה, דבר שיאפשר התאוששות בביקוש לשירותי תעופה, ותכנון לוח הטיסות על בסיס צפי סביר ומהימן.


חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
(נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש״ף-2020*

1רלעניין טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה הוא בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף )1במרס 2020) עד יום י״א באלול התש״ף )31באוגוסט 2020) (להלן – התקופה הקובעת), יקראו את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-12012, בשינויים אלה:

(1)      בסעיף 1, לפני ההגדרה “הטבות” יבוא:

״״הוראת השעה״ – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש״ף-2020;”;

(2)      בסעיף 3(א)(2), במקום ״21ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב״ יבוא ״90ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד כ״ד באב התש״ף (14באוגוסט 2020), לפי המאוחר”;

(3)      בסעיף 5(ג), אחרי “כאמור בסעיף 6(ד)” יבוא “כנוסחו ערב תחילתה של הוראת השעה”;

(4)      בסעיף 6, במקום סעיפים קטנים (א) עד (ה) יבוא:

“(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

(1)      שירותי סיוע; ואולם לעניין שירותי לינה – תוגבל הזכאות לשני לילות;

(2)      השבת תמורה; ואולם מפעיל הטיסה או המארגן רשאי להציע לנוסע, עד תום התקופה האמורה בסעיף 3(א)(2), חלף השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי בהתאם להוראות סעיף קטן (א1) (בסעיף זה – שובר זיכוי), לפי בחירת הנוסע; לעניין חוק זה, יראו את שובר הזיכוי כהטבה.

(א1) (1) מפעיל הטיסה או המארגן יודיע באופן ברור לנוסע על זכאותו לבחור בין ההטבות לפי סעיף קטן (א)(2); הסכמת הנוסע לקבלת שובר זיכוי תימסר בכתב.

(2)      שובר הזיכוי יהיה לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, ואם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת תיור – יחושב הסכום לפי סעיף 3(ב)(3); השובר יונפק בתוך 14ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע או עד תום התקופה להשבת התמורה כאמור בסעיף 3(א)(2), לפי המוקדם.

(3)      שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה לפחות, ויהיה ניתן לממשו לרכישת כל שירות שמפעיל הטיסה או המארגן מציע למכירה, אף אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת תוקפו של השובר.

(4)      נוסע שקיבל שובר זיכוי זכאי להעבירו לאדם אחר; מפעיל הטיסה או המארגן שהנפיק את השובר לא יתנה העברה כאמור בתנאים כלשהם או בתוספת תשלום.

 

(5)       נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי בתקופת תוקפו או מימש חלק ממנו זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה, לפי העניין, בתוך 21ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן בכתב; ואולם הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות רשאי לפנות כאמור החל מ־21ימים לפני תום תוקפו של השובר

(6)       לעניין סעיף 2(ב)(2), לא יראו כרטיס טיסה שנרכש באמצעות מימוש שובר זיכוי ככרטיס טיסה שהתקבל בלא תשלום או שנרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין.”;

(5)       בסעיף 8(ב), פסקה (1) – לא תיקרא;

(6)       בסעיף 18, במקום הסיפה החל במילים “ואולם לא יינתן” יבוא “ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור, על אף כל הוראה שקבע השר לפני יום תחילתה של הוראת השעה.”.

 1. 2. הוראות סעיף 1יחולו גם על טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה קדם ליום ה׳ באדר התש״ף (1במרס 2020), ובלבד שהטיסה הייתה מיעד שבמועד ההמראה האמור חלה על חוזר ממנו חובת בידוד בית לפי צו בידוד בית או שהטיסה הייתה ליעד כאמור; בסעיף זה, ״צו בידוד בית״ – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-22020, כפי שתוקן מעת לעת.
 2. 3. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת בתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה במצטבר על תשעה חודשים, והכול כל עוד קיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.

בנימין נתניהו              מירי רגב

ראש הממשלה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ראובן ריבלין                 יריב לוין

נשיא המדינה               יושב ראש הכנסת


הוארכה התקופה הקבועה בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת השעה – תיקון), התש”ף–2020, להשבת תמורה לנוסע שטיסתו בוטלה או חל שינוי בתנאיה עקב משבר הקורונה.

תיקון חוק טיבי
דיזנהאוז החזר כספי
החזר טיסה
צו שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה
המועצה לצרכנות ביטול טיסה
כשל תמורה טיסה
איך לתבוע חברת תעופה
תביעות על טיסות שבוטלו

הארכת התקופה כאמור חלה על מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של 2020 ירד בשיעור של 70% לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2019 ושהודיע על כך למנהל רשות התעופה האזרחית. התקופה להשבת התמורה על ידי מפעיל טיסה או מארגן כאמור הוארכה עד ל-1.10.2020 במקום עד ל-14.8.2020. לפיכך, על מפעיל טיסה או מארגן כאמור להשיב את התמורה לנוסע עד 90 ימים ממועד המראתה המתוכנן של הטיסה או עד ל-1.10.2020, לפי המאוחר מבין המועדים. כמו כן, נקבע כי מפעיל טיסה או מארגן שהארכת התקופה חלה לגביהם יפרסמו הודעה על כך באתר האינטרנט שלהם, וכן תפורסם רשימת מפעילי הטיסה והמארגנים כאמור באתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית.


חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
(נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש״ף-2020*

1רלעניין טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה הוא בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף )1במרס 2020) עד יום י״א באלול התש״ף )31באוגוסט 2020) (להלן – התקופה הקובעת), יקראו את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-12012, בשינויים אלה:

(1)      בסעיף 1, לפני ההגדרה “הטבות” יבוא:

״״הוראת השעה״ – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש״ף-2020;”;

(2)      בסעיף 3(א)(2), במקום ״21ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב״ יבוא ״90ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד כ״ד באב התש״ף (14באוגוסט 2020), לפי המאוחר”;

(3)      בסעיף 5(ג), אחרי “כאמור בסעיף 6(ד)” יבוא “כנוסחו ערב תחילתה של הוראת השעה”;

(4)      בסעיף 6, במקום סעיפים קטנים (א) עד (ה) יבוא:

“(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

(1)      שירותי סיוע; ואולם לעניין שירותי לינה – תוגבל הזכאות לשני לילות;

(2)      השבת תמורה; ואולם מפעיל הטיסה או המארגן רשאי להציע לנוסע, עד תום התקופה האמורה בסעיף 3(א)(2), חלף השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי בהתאם להוראות סעיף קטן (א1) (בסעיף זה – שובר זיכוי), לפי בחירת הנוסע; לעניין חוק זה, יראו את שובר הזיכוי כהטבה.

(א1) (1) מפעיל הטיסה או המארגן יודיע באופן ברור לנוסע על זכאותו לבחור בין ההטבות לפי סעיף קטן (א)(2); הסכמת הנוסע לקבלת שובר זיכוי תימסר בכתב.

(2)      שובר הזיכוי יהיה לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, ואם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת תיור – יחושב הסכום לפי סעיף 3(ב)(3); השובר יונפק בתוך 14ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע או עד תום התקופה להשבת התמורה כאמור בסעיף 3(א)(2), לפי המוקדם.

(3)      שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה לפחות, ויהיה ניתן לממשו לרכישת כל שירות שמפעיל הטיסה או המארגן מציע למכירה, אף אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת תוקפו של השובר.

(4)      נוסע שקיבל שובר זיכוי זכאי להעבירו לאדם אחר; מפעיל הטיסה או המארגן שהנפיק את השובר לא יתנה העברה כאמור בתנאים כלשהם או בתוספת תשלום.

 

(5)       נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי בתקופת תוקפו או מימש חלק ממנו זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה, לפי העניין, בתוך 21ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן בכתב; ואולם הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות רשאי לפנות כאמור החל מ־21ימים לפני תום תוקפו של השובר

(6)       לעניין סעיף 2(ב)(2), לא יראו כרטיס טיסה שנרכש באמצעות מימוש שובר זיכוי ככרטיס טיסה שהתקבל בלא תשלום או שנרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין.”;

(5)       בסעיף 8(ב), פסקה (1) – לא תיקרא;

(6)       בסעיף 18, במקום הסיפה החל במילים “ואולם לא יינתן” יבוא “ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור, על אף כל הוראה שקבע השר לפני יום תחילתה של הוראת השעה.”.

 1. 2. הוראות סעיף 1יחולו גם על טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה קדם ליום ה׳ באדר התש״ף (1במרס 2020), ובלבד שהטיסה הייתה מיעד שבמועד ההמראה האמור חלה על חוזר ממנו חובת בידוד בית לפי צו בידוד בית או שהטיסה הייתה ליעד כאמור; בסעיף זה, ״צו בידוד בית״ – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-22020, כפי שתוקן מעת לעת.
 2. 3. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת בתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה במצטבר על תשעה חודשים, והכול כל עוד קיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.

בנימין נתניהו              מירי רגב

ראש הממשלה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ראובן ריבלין                 יריב לוין

נשיא המדינה               יושב ראש הכנסת


חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף
הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון מסי 2), התשפ״א-2020*

1רבחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש״ף-2020ו(להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי פסקה (5) יבוא:

״(5א) בסעיף 15, האמור בו יסומן “(א)” ואחריו יבוא:

“(ב) נותן שירותי סוכנות נסיעות שקיבל ממפעיל טיסה או ממארגן תשלום בעד הטבה שנוסע זכאי לה (בסעיף קטן זה – תשלום), יעביר לנוסע את התשלום בתוך 15ימי עסקים ממועד קבלתו, ואם קיבל את התשלום לפני יום כ״ט בכסלו התשפ״א (15בדצמבר 2020) – יעביר אותו לנוסע בתוך 15ימי עסקים מהמועד האמור; נותן שירותי סוכנות הנסיעות רשאי להפחית מהתשלום סכום עבור שירותיו שהוסכם עליו עם הנוסע במועד רכישת כרטיס הטיסה.”

 1. אחרי סעיף 2לחוק העיקרי יבוא:

2א. על אף האמור בחוק זה, לעניין טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה הוא מיום כ”ט בכסלו התשפ״א (15בדצמבר 2020) ואילך, יקראו את סעיף 1בשינויים אלה:

(1) במקום פסקה (2) יבוא:

“(2) בסעיף 3(א)(2), במקום “21ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב” יבוא “30ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה;”;

(2)       פסקה (2א) – לא תיקרא;

(3)       בפסקה (4), בסעיפים קטנים (א)(2) ו־(א1)(2) המובאים בה, המילים “או (2א)” – לא ייקראו.”

בנימין נתניהו              מירי רגב

ראש הממשלה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת

דברי הסבר

כללי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-2ו20(להלן – חוק שירותי תעופה הקבוע), כנוסחו ערב תחילתו של משבר מגפת הקורונה, חייב חברת תעופה להעניק לנוסעיה הטבות מסוימות בשל איחור בטיסה או ביטולה: שירותי סיוע בפועל (כגון מזון ושתייה, שירותי תקשורת, הלנה, הסעה) – במקרה של איחור בטיסה מעל שעתיים; השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי – במקרה של איחור או הקדמה במועד המראת הטיסה מעל 5שעות; וכן פיצוי כספי – במקרה של ביטול טיסה או איחור או הקדמה במועד המראתה מעל 8שעות.

הטבות אלה נקבעו על יסוד הנחות של משק תעופה המתנהל כסדרו, ובכלל זה: כי חברת תעופה יכולה, באופן סביר, לתכנן את לוח הטיסות שלה על בסיס תחזית ביקושים שהיא מבצעת; כי קיימת ציפייה סבירה מחברת התעופה לקיים את לוח הטיסות שפרסמה בטווחי הקדמה או איחור של שעות ספורות; וכי עליה לסייע לנוסעיה אם היא אינה עומדת בכך.

מגפת הקורונה העולמית והשפעותיה הדרסטיות על ענף התעופה האזרחית הבין־לאומית, ובייחוד ההיקף העצום של ביטול כרטיסי טיסה והירידה החדה בהיקף הביקוש העתידי לטיסות, ונוסף על כך הטלת הגבלות מצד מדינות העולם על כניסה לשטחן של בני אדם שאינם אזרחי אותה מדינה ועל ביצוע טיסות לשטחן – כל אלה הקשו מאוד על חברות התעופה לבצע את לוח הטיסות המתוכנן, וכן הקשו על תכנון לוח טיסות עתידי שניתן להתחייב לו ולעמוד בו בחריגה של מספר מועט של שעות.

מצב דברים זה הביא את הממשלה להתאים את ההטבות שלהן הנוסעים זכאים עקב ביטול טיסה או איחור במועד ההמראה שלה לפי חוק שירותי תעופה, למצב הדברים בענף התעופה בעקבות משבר מגפת הקורונה. הוראת השעה מייצרת למעשה איזון בין חובות חברות התעופה לבין הזכויות הצרכניות בנסיבות החדשות שנגרמו בענף בשל התפרצות הנגיף.

כפועל יוצא מכך ביום טי באב התש״ף (4ו ביולי 2020) פורסם חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש״ף-2020(להלן – חוק הוראת השעה), אשר שינה באופן זמני את זכאויות הנוסעים להטבות עקב ביטול טיסה או איחור או הקדמה במועד ההמראה שלה לפי חוק שירותי תעופה.

אחד השינויים בהטבות שלהן הנוסעים זכאים לפי חוק שירותי תעופה הקבוע, שנקבע בסעיף ו(2) לחוק הוראת השעה, הוא כי מועד הזכאות להשבת תמורה בנסיבות המזכות בהטבה זו התארך מ־ו2ימים מיום שהנוסע או סוכן הנסיעות הודיע בכתב למפעיל האווירי או למארגן על רצונו בהשבת תמורה, ל־90ימים ממועד המראת הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לאותו נוסע. יושם אל לב כי סעיף זה שינה הן את משך הזמן עד להשבת התמורה (מ־ו2ימים ל־90ימים), והן את נקודת הזמן שממנה יש למנות את מספר הימים עד להשבת התמורה (מרגע פנייתו בכתב של הנוסע למפעיל האווירי או למארגן, למועד הנקוב בכרטיס הטיסה). נוסף על כך, לעניין טיסות שבוטלו ומועד המראתן היה לפני יותר מ־90ימים מיום פרסום חוק הוראת השעה, נקבע הסדר שנתן לחברות התעופה חודש ימים נוסף להשבת התמורה (עד יום י’ באלול התש״ף (4ו באוגוסט 2020)).

זה נוסחו של סעיף ו(2) לחוק הוראת השעה: “בסעיף 3(א)(2) [לחוק הקבוע], במקום “ו2ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 5ו, לפי העניין, פנה אליו בכתב״ יבוא ״90ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד כ״ד באב התש״ף (4ו באוגוסט 2020), לפי המאוחר”.

לאחר מכן, ביום כ״ג באב התש״ף (3ו באוגוסט 2020) תוקן חוק הוראת השעה באופן שאפשר דחייה נוספת בהשבת התמורה לטיסות שמועד המראתן היה לפני יותר מ־90ימים כאמור, וזאת עד יום י״ג בתשרי התשפ״א (ו באוקטובר 2020). הארכה נוספת זאת יועדה רק לחברות תעופה ומארגנים שמחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2020ירד בשיעור של 70אחוזים לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 9ו20. לפיכך נקבע כי הארכה זו תחול רק לגבי חברות תעופה ומארגנים שיגישו למנהל רשות התעופה האזרחית הודעה על ירידה בהכנסותיהם כאמור. יצוין כי ו2חברות תעופה ומארגנים הגישו הודעה כאמור.

הוראות אלה הוספו כפסקה (2א) לסעיף ו לחוק הוראת השעה, וזה נוסחה:

 

״(2א) (א) על אף האמור בפסקה (2), מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2020ירד בשיעור של 70אחוזים לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 9ו20, ישיב לנוסע את התמורה בתוך 90ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד י״ג בתשרי התשפ״א (ו באוקטובר 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהודיע בכתב למנהל רשות התעופה האזרחית, על ירידה בהכנסות כאמור, עד יום כ״ד באב התש״ף (4ו באוגוסט 2020).

(ב) מפעיל טיסה או מארגן שהודיע כאמור בפסקת משנה (א) יפרסם באתר האינטרנט שלו, במקום בולט, הודעה על דחיית המועד להשבת התמורה בשל הירידה במחזור הכנסותיו; רשות התעופה האזרחית תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת מפעילי הטיסה והמארגנים שמסרו הודעה על ירידה במחזור הכנסותיהם ושהמועד להשבת התמורה לגביהם נדחה בשל כך;”.

לפי סעיף ו לחוק הוראת השעה, הוראת השעה חלה על טיסות שמועד המראתן מיום ה׳ באדר א׳ התש״ף (ו במרס 2020) עד יום י״א באלול התש״ף (31באוגוסט 2020) – תקופה הנקראת בחוק הוראת השעה “התקופה הקובעת”.

בסעיף 3לחוק הוראת השעה הוסמכה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת להאריך, בצו, את התקופה הקובעת בתקופות נוספות, שבמצטבר לא יעלו על 9חודשים, כלומר לכל היותר עד יום כ׳ בסיוון התשפ״א (31במאי 2021); סמכות הארכה זו ניתנה בכפוף לקיומן של הגבלות שמטילות מדינות על כניסת בני אדם לשטחן לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.

בתוקף סמכותה כאמור, ועקב התמשכות משבר הקורונה והשפעתו על ענף התעופה וכמו כן ההגבלות על מעבר בני אדם ממדינה למדינה, האריכה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים את התקופה הקובעת בצו2, כך שנכון להיום הוראת השעה חלה על טיסות שמועד המראתן עד יום י״ד בכסלו התשפ״א

(30בנובמבר 2020), ויש כוונה להאריכה לתקופה נוספת בשל כך שהנסיבות להארכתה עדיין מתקיימות.

בחלוף כ־8חודשים מאז פרוץ משבר הקורונה, ולאחר שמרבית חברות התעופה (הן הישראליות והן הזרות) קיבלו סיוע ממשלתי שהיה אמור לסייע משמעותית במצוקה התזרימית הקשה שאליה נקלעו, ההערכה היא כי מבחינת תזרים המזומנים מרבית חברות התעופה והמארגנים יכולים לעמוד בהשבת תמורה בטווחי זמן קצרים כמוסדר בחוק שירותי תעופה הקבוע, ואין עוד הצדקה לדחייה כה משמעותית בהשבת התמורה; וכמו כן, להשבת התמורה בטווח זמן קצר יותר יכולה להיות משמעות רבה מבחינת ציבור הנוסעים, בייחוד בטיסות שהן למטרות חיוניות.

סעיף ו הוספת סעיף 2א ״הוראת שעה – המועד להשבת התמורה”

מוצע לקצר את המועד להשבת התמורה, בדומה להסדר המקורי בחוק שירותי תעופה הקבוע. ואולם בחוק שירותי תעופה הקבוע, המועד להשבת תמורה הוא ו2ימים מיום שהנוסע או סוכן שירותי הנסיעות הודיעו לחברת התעופה או למארגן בכתב על רצונו של הנוסע בהשבת התמורה; בשל החשש כי זמינות חלקית של חברות התעופה והמארגנים תפגע ביכולתו של הנוסע להוכיח כי אכן פנה בכתב לחברת התעופה או למארגן, מוצע לקבוע כי המועד להשבת התמורה יהיה 30ימים ממועד ההמראה המתוכנן; בהתחשב במשך זמן ממוצע של סו ימים לפניית הנוסע בכתב לחברת התעופה, הרי שמדובר בפרק זמן דומה לזה שבחוק שירותי תעופה הקבוע, אך בלא הטלת הנטל על הנוסע לפנות לחברת התעופה בכתב.

לפיכך, מוצע להוסיף בחוק הוראת השעה סעיף הוראת שעה ולפיו לגבי טיסות שמועד המראתן מיום ט״ו בכסלו התשפ״א (ו בדצמבר 2020) ואילך, המועד להשבת התמורה יהיה 30ימים ממועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. תאריך זה מוצע בהנחה שתיקון חוק הוראת השעה יאושר עד מועד זה, ואין הכוונה ליצור תחולה רטרואקטיבית לתיקון חוק הוראת השעה המוצע.

 

עורך דין מומחה בינלאומי