טופס בקשה לקבלת מידע נפגעי עבירה לפי לחוק זכויות נפגעי עבירה

עורך דין פלילי

עורך דין מומלץ

(תקנה 9 (ב))

בקשה לקבלת מידע לפי סעיפים 8(ב) ו־(ג), ו- 10לחוק זכויות נפגעי עבירה,
התשס״א־ 2001

תאריך

אל יחידת המשטרה_______________________________

  1. אני(שם פרטי ושם משפחה)

מספר ת.ז כתובת

טלפון (קווי)-_________________ טלפון נייד-

דואר אלקטרוני (אם יש)

פרטי אפוטרופוס/ אחר[במקרים המתאימים לפי תקנה 18]

נפגע עבירה בתיק משטרה (תיק_פ.א.)

פרטי העבירה__________________

מבקש/ת בזאת לקבל מידע באמצעות המענה הממוחשב (להלן- המידע) כמפורט בתקנה 9לתקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס״ב – 2002 (להלן – התקנות).

  1. ידוע לי שכדי לקבל את המידע עלי לפנות, מזמן לזמן, למענה הממוחשב ביוזמתי.
  2. □ אני מאשר/ת כי הוסבר לי שעלי לפנות ל לצורך קבלת קוד אישי.

□ אני מאשר/ת כי קיבלתי קוד אישי לשם קבלת המידע.

 

  1. לגבי חלק מהמידע, יוכל המענה הממוחשב ליצור עמך קשר ולמסור לך הודעה יזומה. ההודעה היזומה תאמר לך שממתין עבורך מידע, שתוכל לקבלו אם תתקשר למענה הממוחשב.

אם ברצונך לקבל הודעות יזומות כאמור נא סמן/י במקומות המתאימים:

  • אני מבקש/ ת לקבל הודעה יזומה מהמענה הממוחשב, בדרך הבאה:
  • הודעה קולית
  • הודעה אלקטרונית כתובה

לכתובת דואר אלקטרוני או

לטלפון (במסרון/8ס8)____________________

  • הודעה קולית והודעה אלקטרונית כתובה
  • אני מבקש/ת לקבל את ההודעה היזומה בשפה ה­

עברית / אנגלית / ערבית / רוסית (נא סמנ/י את המתאים)

שים/י לב:

ההודעה היזומה תישלח רק לגבי חלק מהמידע שיהיה קיים במענה הממוחשב.

ההודעה היזומה תימסר בדרך ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת לעיל.

אתה רשאי/ת בכל עת לבקש להפסיק לקבל את ההודעות היזומות, זאת באמצעות פניה ליחידת מרכז השירות לאזרח בתחנת המשטרה או באמצעות המענה הקולי.

  1. בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים שמסרתי, לרבות כתובות או מספרי הטלפון, אדאג לעדכנם באמצעות יחידת מרכז השירות לאזרח שבתחנת המשטרה.

הכתובות ומספרי הטלפון שמסרת לעיל הם לצורך מסירת המידע לפי החוק בלבד, לא ייעשה בהם שימוש אחר והם לא יועברו לחשוד / נאשם / נידון.

בכל פנייה למענה הממוחשב תידרש להזדהות באמצעות הקוד האישי שניתן לך. אם אינך זוכר/ת את הקוד האישי עליך לפנות למרכז לשירות האזרח עם תעודה מזהה ולפעול על פי הנחייתם.

טופס 2

(תקנה 11)

עורכי דין מומלצים בתחום