תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס״ב-2002

עורך דין פלילי

עורך דין מומלץ

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(א),11ו-28לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א-20012 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. הגדרת

בתקנות אלה –

״מחלקה לשירותים חברתיים״ – לשכת סעד כמשמעותה בסעיף 2לחוק שירותי הסעד, התשי״ח- 1958;

״מענה ממוחשב״ – מערכת ממוחשבת למסירת מידע לנפגע עבירה שיזוהה באמצעות קוד מזהה אישי, על ידי מענה קולי או כתוב באמצעות טלפון, טלפון נייד, אתר אינטרנט או בדרך תקשורת אחרת שתיקבע בנהלי משטרת ישראל;

2

״פקיד סעד״ ו- ״חסר ישע״- כהגדרתם בסימן ו׳1לפרק י׳ בחוק העונשין, תשל״ז-21977;

״קטין״ – מי שלא מלאו לו 18שנה.

 1. מידע בדבר זכויות והליכים

לצורך מימוש זכותו לקבלת מידע של נפגע עבירה, לפי סעיף 8(א) לחוק, יופקדו במקומות המפורטים בתקנה 5, דפי מידע שיפרטו מהן הזכויות שמעניק החוק לנפגע עבירה, ויתארו באופן כללי את השלבים בניהולו של הליך פלילי.

 1. מידע על שירותי סיוע

לצורך מימוש זכותו לקבלת מידע של נפגע עבירה, לפי סעיף 11לחוק, יופקדו במקומות המפורטים בתקנה 5דפי מידע שיכללו, בין השאר, מספרי טלפון של הגופים או סניפיהם המקומיים של הגופים, שאליהם יוכל הנפגע לפנות, כמפורט להלן:

 • מחלקות לשירותים חברתיים;
 • מרכזים למניעת אלימות במשפחה;
 • גופים אחרים שנותנים סיוע לנפגעי עבירה, שראש מדור נפגעי עבירות במשטרת ישראל החליט לכלול בדפים, בתיאום עם פרקליטות המדינה ועם משרד העבודה והרווחה.
 1. מידע על דרכי הגנה

לצורך מימוש זכותו לקבלת מידע של נפגעי עבירה, לפי סעיף 6(3) לחוק, יופקדו במקומות המפורטים בתקנה 5, דפי מידע שיפרטו, באופן כללי, דרכי הגנה אפשריות.

1פורסמו בק”ת התשס”ב, עמי 1327, תיקון אחרון פורסם בק״ת התשס”ה, עמי 1016

2ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226 ; התש״ן, עמ׳ 10.

 • ס״ח התשס״ג, עמי 824.
 • ק״ת התשס״ה, עמי 476.
 1. הפצת דפי המידע

דפי המידע לפי תקנות 3 ,2ו-4 (להלן – דפי המידע) יופקדו במקום נגיש ובולט לעין, ככל האפשר, בכל אחד ממקומות אלה:

 • תחנות משטרה ומרכזי שיטור קהילתי;
 • משרדי המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים;
 • בתי המשפט;
 • מזכירויות פליליות בפרקליטויות מחוז ומזכירות פרקליטות המדינה;
 • מחלקות לשירותים חברתיים;
 • מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקות לשירותים חברתיים;
 • חדרי מיון בבתי חולים;
 • תחנות שירות ייעוץ לאזרח של משרד העבודה והרווחה (שי״ל);
 • לשכות הסיוע המשפטי הפועלות לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל״ב-19724 ;
 • תחנות מגן דוד אדום.
 1. דפי המידע בשפות שונות

דפי המידע יהיו בשפות העברית, הערבית, הרוסית, האמהרית והאנגלית, וכן בצורה המותאמת לעיוורים.

 1. עיון וקבלת העתק מכתב האישום
 • בסעיף זה, ״הגורם האחראי״ – ראש לשכת התביעות או פרקליט המחוז שהגישו את כתב האישום, לפי הענין, או מי מטעמם.
 • מימוש זכותו של נפגע עבירה לפי סעיף 9בחוק יהיה באחת מהדרכים האלה, לפי הנחיית הגורם האחראי:
 • עיון הנפגע או בא כוחו בכתב האישום וקבלת העתק ממנו, במועד ובמקום שתואם מראש עם הגורם האחראי;
 • שליחת העתק מכתב האישום לנפגע או לבא כוחו, בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, לפי פרטים שמסר למטרה זו.
 • עיון והעתקה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שהמבקש הזדהה באמצעות תעודה מזהה, או בדרך אחרת לפי הנחיית הגורם האחראי; היה המבקש נציג של נפגע העבירה – יציג גם מסמך ייפוי כוח, בדרך שיורה הגורם האחראי.
 1. מסירת מידע על ידי גוף חוקר
 • החוקר יזדהה בפני נפגע העבירה בעת חקירתו.
 • הגוף החוקר יביא לידיעת נפגע עבירה, בעת חקירתו או בסמוך לאחריה, את אלה:
 • שם החוקר שמונה לאחראי על חקירת העבירה, אם הוא ידוע,_ או את פרטי בעל התפקיד בגוף החוקר שיוכל לקבל ממנו מידע על זהות החוקר האחראי כאמור;
 • זכותו להגיש בקשה לקבלת מידע על שלבים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שנפגע ממנה ועל מהלך מאסר של הנידון בעקבות העבירה בהתאם להוראות סעיפים 8(ב) ו-(ג) ו-10לחוק בדרכים כמפורט בתקנות 9ו- 10;
 • זכותו להגיש הצהרה על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה לפי סעיף 18(א) לחוק כאמור בתקנה 11, עד למועד הדיון בגזר הדין.
 • גרמה העבירה למותו של אדם, יביא הגוף החוקר את המידע האמור בתקנת משנה (ב) לידיעת אחד מבני המשפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, גם אם לא נגבתה ממנו הודעה, ככל שניתן לפי סדר קדימויות הקבוע בסעיף 22לחוק, סמוך ככל האפשר למועד הפתיחה של חקירת העבירה.
 1. מסירת מידע באמצעות מענה ממוחשב לפי סעיפים 8 (ב) ו־(ג) ו- 10לחוק
 • בתקנה זו, ״מידע״- מידע על השלבים המנויים –
 • בתוספת השניה לחוק, למעט כאמור בתקנה 10 ;
 • בפרט 1- למעט כאמור בתקנה 10- ובפרטים 2ו- 4לתוספת השלישית לחוק;
 • בפרטים 1עד 6לתוספת הרביעית לחוק, בנוגע למידע שמוסר שירות בתי הסוהר.
 • נפגע עבירה המבקש לקבל מידע יגיש בקשתו בכתב, למשטרת ישראל, לפי טופס 1שבתוספת (להלן-בקשה לקבלת מידע).
 • הגיש נפגע עבירה בקשה לקבלת מידע, תיתן לו משטרת ישראל במועד הגשת הבקשה או סמוך לאחר מכן, קוד מזהה אישי לשם קבלת המידע מהמענה הממוחשב.
 • מצא החוקר האחראי או התובע כי לא ניתן למסור המידע, כולו או חלקו, באמצעות המענה הממוחשב, יודיע לנפגע העבירה כי באפשרותו לקבל את המידע באמצעות טלפון או בכתב, כפי שייקבע בנהלי משטרת ישראל או פרקליטות המדינה, לפי הענין.
 • משטרת ישראל רשאית, לבקשת נפגע עבירה שהוא בעל מוגבלות חושית או אחרת שאינה מאפשרת לו לקבל מידע מהמענה הממוחשב, למסור את הקוד המזהה האישי כאמור בתקנת משנה (ג), לאדם אחר שהוא ייפה את כוחו בכתב לענין זה.
 • נפגע עבירה שביקש לקבל מידע כאמור בתקנה זו רשאי, בכל עת, לבקש להפסיק לקבל המידע.
 1. מסירת מידע מהמחלקה לחקירת שוטרים לפי סעיף 8 (ב) ו־ (ג) לחוק

מידע על השלבים המנויים בפרטים 1עד 3בתוספת השניה לחוק ובפרט 1בתוספת השלישית לחוק, שמוסרת המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים, יימסר לנפגע עבירה שביקש זאת באמצעות טלפון או בכתב, כפי שייקבע בנהלי המחלקה האמורה.

 1. הצהרת נפגע לפי סעיף 18לחוק
 • נפגע עבירה זכאי למסור לחוקר בעת חקירתו או בסמוך לאחר מכן, בהתאם להנחיית החוקר, הצהרה בכתב, ערוכה לפי טופס 2שבתוספת, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה לפי סעיף 18(א) לחוק;_חוקר שקיבל הצהרה לפי תקנת משנה זו, יעבירה לתובע עם חומר החקירה.
 • הועבר חומר החקירה לתובע ולא מסר נפגע העבירה הצהרה לחוקר כאמור בתקנת משנה
 • , או שברצונו למסור הצהרה מעודכנת, זכאי נפגע העבירה למסור ההצהרה למזכירות לשכת התביעות המשטרתית או למזכירות הפרקליטות הפלילית שהועבר אליה חומר החקירה, במשלוח בדואר רשום, בפקסימילה או במסירה אישית, בכל עת עד למועד הדיון בגזר הדין.
 • הצהרת הנפגע תובא לפני בית המשפט בעת הדיון בענין גזר הדין כאמור בסעיף 18לחוק, אם קיבל אותה התובע לפני מועד הדיון האמור.
 1. עמדת נפגע עבירה לועדת שחרורים לפי סעיף 19לחוק
 • נפגע עבירת מין או אלימות המבקש להביע עמדה לפני וועדת השחרורים לפי סעיף 19לחוק, ישלח במהלך 6החודשים שלפני מועד הדיון בוועדת שחרורים ולא יאוחר משבוע לפני המועד האמור, עמדה בכתב ערוכה לפי טופס 3שבתוספת לקצין שירות בתי הסוהר במחלקת האסיר, נציבות שירות בתי הסוהר (להלן־קצין שירות בתי הסוהר).
 • קצין שירות בתי הסוהר ידאג להעברת עמדת נפגע העבירה, שהגיעה אליו כאמור בתקנת משנה (א), לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה; בא כוח היועץ המשפטי לממשלה יגיש עמדה שקיבל כאמור לועדת שחרורים, בהתאם להוראות חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א – 3
 • נפגע עבירה שמבקש לעדכן או לתקן את העמדה ששלח ישלח עמדה מעודכנת וירשום עליה כי מדובר בעמדה מעודכנת, ובלבד שיגישה במסגרת המועדים האמורים בתקנת משנה (א).
 1. הגנה לנפגע עבירה בבית משפט לפי סעיף 6(2) לחוק
 • לצורך מימוש זכותו של נפגע עבירה לקבל הגנה בבית המשפט לפי סעיף 6(2) לחוק, ייעשו הפעולות הבאות על ידי הנהלת בתי המשפט :
 • יוקצה, ככל הניתן, בכל בית משפט שמתנהלים בו הליכים פליליים חדר או אזור שיוכל בו הנפגע להמתין עד לתחילת הדיון בהליך הפלילי בקשר לעבירה שנפגע ממנה (בתקנה זו – הדיון), ושאליו לא תותר כניסת החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו;
 • בבית משפט שלא ניתן להקצות בו חדר או אזור כאמור בפסקה (1), יתאפשר לנפגע, לאחר תיאום מראש, להמתין לדיון במקום שבסמוך אליו נמצא מאבטח של משמר בתי המשפט, שימנע ככל הניתן מגע או קשר בלתי נחוץ בין הנפגע לבין החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו.
 • נפגע עבירה שמבקש לממש את זכותו לפי סעיף 6(2) לחוק, יפנה טלפונית, או ככל שהדבר יתאפשר באמצעות האינטרנט, למוקד הבקרה המחוזי של משמר בתי המשפט, כעשרים וארבע שעות לפני מועד הדיון, כדי לקבל הנחיות בדבר מימוש זכותו בהתאם לאמור בתקנת משנה (א); התובע רשאי לפנות בבקשה כאמור מיוזמתו; לענין זה, “מוקד הבקרה המחוזי״ – במחוז בו יושב בית המשפט שבו יתקיים הדיון.
 • הנהלת בתי המשפט תפרסם באתר האינטרנט שלה את מספרי הטלפון, ודרכי התקשרות אחרות אם יתאפשרו, לצורך האמור בתקנת משנה (ב).

3ס”ח תשס”א, עמי 410

 1. הודעה על כוונח לעכב הליכים ועל הזכות להביע עמדה לפי סעיף 16לחוק

מידע על פרט 3בתוספת השלישית לחוק יימסר על ידי נציג היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך על ידו, לנפגע עבירת מין או אלימות חמורה באמצעות טלפון או בכתב; המידע יכלול את זכותו של נפגע העבירה למסור עמדתו בכתב לענין הכוונה לעכב את ההליכים נגד הנאשם תוך 14ימים מיום מסירת המידע.

 1. הודעה בעניו הסדר טיעון ועל זכות להביע עמדה לפי סעיף 17לחוק

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שקיבל מידע על החלטה להעמיד את החשוד לדין ועל זכאותו להביע עמדה בעניין אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם, כאמור בפרט 4לתוספת השלישית לחוק, זכאי למסור עמדתו בענין זה בהודעה בכתב ללשכת התביעות או למזכירות פרקליטות המחוז שהגישו את כתב האישום, או למזכירות הפרקליטות המטפלת בערעור, תוך 14ימים מהמועד שהמידע הובא לידיעתו, אלא אם כן הודיע לו תובע על אפשרות למסור לו הודעה במועד אחר או בדרך אחרת.

 1. מידע על בקשה לחנינה ״ו להקלה בעונש מנשיא המדינה לפי סעיף 20לחוק
 • נפגע עבירת מין או אלימות, שביקש זאת לפי תקנת משנה (ב), זכאי לקבל מידע כאמור בפרט 7או 8לתוספת הרביעית לחוק.
 • בקשה לקבלת מידע כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בכתב למחלקת החנינות, משרד המשפטים, רחוב צלאח א-דין 29ירושלים 91490, או באמצעות פקסימילה מספר -026466813; בפניה יפורטו שמו המלא של הנידון, מספר הזהות שלו ומספר ההליך שהתנהל בבית המשפט – ככל שהם ידועים לו, וכן כתובת מדויקת של נפגע העבירה למשלוח דואר ומספר טלפון, לצורך מסירת המידע.
 • נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל מידע כאמור בתקנת משנה (א), והוא מבקש לממש את זכותו להביע עמדה לפי סעיף 20לחוק, ישלח עמדה בכתב, ערוכה לפי טופס 4שבתוספת, למחלקת החנינות במשרד המשפטים, תוך 14ימים מיום מסירת המידע; מחלקת החנינות תעביר את העמדה לגורמים הממליצים וללשכת נשיא המדינה.
 1. מידע מבתי חולים
 • נפגע עבירת מין או אלימות, שביקש זאת כאמור בתקנת משנה (ב), זכאי לקבל מידע לענין אשפוזו של הנאשם בבית חולים, כאמור בפרטים 1, 2, 5ו- 6לתוספת הרביעית לחוק.
 • בקשה כאמור תיערך על פי טופס 5שבתוספת ותופנה בכתב לראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או למנהל בית החולים שבו מאושפז הנאשם, אם ידוע לנפגע היכן הוא מאושפז; בפניה יפורטו שמו המלא של הנאשם ופרטי זיהוי נוספים שלו, ככל שידועים לנפגע, וכן כתובת מדויקת של הנפגע למשלוח דואר ומספר טלפון, לצורך מסירת המידע.
 • המידע יימסר בכתב או בטלפון בידי ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או בידי מנהל בית החולים שבו מאושפז הנאשם, או מי שהם הסמיכו.
 1. קטין או חסד ישע – הודאות מיוחדות
 • בתקנה זו –

״אדם אחר״ – לרבות הקטין או חסר הישע;

״בן משפחה אחר״ – הורה, הורה של הורה, בן זוגו של כל אחד מאלה אף אם אינו נשוי לו, אח או אחות, לרבות אח או אחות חורגים, וצאצאיהם של כל אחד מאלה, דוד או דודה וצאצאיהם, גיס או גיסה, או בן משפחה אחר הגר עם הנפגע בבית.

 • זכויותיו לפי החוק של קטין שטרם מלאו לו 14שנים או של חסר ישע ניתנות למימוש באמצעות הורהו או אפוטרופסו.
 • זכויותיו לפי החוק של קטין שמלאו לו 14שנים ניתנות למימוש על ידי הקטין וכן באמצעות הורהו או אפוטרופסו, אלא אם כן ביקש הקטין שהמימוש ייעשה על ידו בלבד.
 • על אף הוראות תקנות משנה (ב) ו- (ג), לא ימומשו זכויות לפי החוק באמצעות הורה או אפוטרופוס, אלא באמצעות אדם אחר שהחליט עליו חוקר, לאחר שהתייעץ בפקיד סעד ובמידת האפשר לאחר ששמע את עמדת הקטין או חסר הישע, אם נתקיים אחד מאלה:
 • ההורה או האפוטרופוס חשוד או מעורב בביצוע העבירה שנפגע ממנה חסר הישע או הקטין;
 • מימוש הזכויות באמצעות ההורה או האפוטרופוס עלול לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של חסר הישע או הקטין;
 • על אף הוראות תקנות משנה (ב) ו- (ג), אם סבר חוקר, לאחר שהתייעץ בפקיד סעד, כי קיים חשש שזכויות חסר הישע או הקטין לא ימומשו כראוי על ידי ההורה או האפוטרופוס, מחמת שבן משפחה אחר של הקטין או של האפוטרופוס חשוד או מעורב בביצוע העבירה שנפגע ממנה חסר הישע או הקטין, יורה על מימוש הזכויות כאמור באמצעות אדם אחר, לאחר שהתייעץ בפקיד סעד ובמידת האפשר לאחר ששמע את עמדת הקטין או חסר הישע לענין זהותו של האדם האחר.
 1. אימות זהות הנפגע

פנה אדם בבקשה לקבלת מידע או למימוש זכות לפי תקנות אלה, ולא ניתן היה על פי המידע שבידי הגורם אליו פנה האדם לאמת כי הפונה הוא נפגע עבירה, יתבקש האדם, כתנאי למסירת המידע להמציא אישור מתובע על כך שהוא נפגע העבירה.

 1. תחילה

תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 60,7ימים מיום פרסומן.

עורכי דין מומלצים בתחום