טופס בקשה לתעודת מידע פלילי | תעודת יושר | היעדר מרשם פלילי

כל אדם רשאי לפנות לכל תחנת משטרה על מנת להזמין תעודה בדבר המידע הפלילי/תעבורתי שלו, אשר תשלח בהתאם לחוק, ישירות לנציגויות הזרות בישראל, לנציגויות הישראליות בחו”ל או לרשויות לאימוץ בין ארצי, בהתאם למידע הקיים.

עורך דין מומלץ

להגשת בקשה לתעודת מידע פלילי לחץ כאן

להגשת בקשה לתעודת מידע תעבורתי לחץ כאן

 

בקשה לתעודת “תעודת מידע פלילי / תעבורתי”, תוגש בכל תחנת משטרה, על ידי מי שהמידע על אודותיו, לאחר שהזדהה בתעודת זהות או דרכון, או ע״י מי שהוא ייפה את כוחו בייפוי כוח ספציפי ולאחר שמיופה הכוח הזדהה בתעודת זהות/דרכון בר תוקף, הציג ייפוי כוח וצילום העמוד הראשון בדרכונו של המבקש, בו מופיעים פרטי המבקש.

 1. התעודה תופק בשפה העברית והאנגלית ויצוינו בה הפרטים הדמוגרפים של המבקש, היעד ועצם קיומו/העדרו של מידע פלילי/תעבורתי אודותיו. במידה וקיים מידע פלילי/תעבורתי אודות המבקש (הרשעות שניתנו בבית משפט, אשר טרם התיישנו ותיקים הממתינים לבירור דין – מב״ד), יצורף פירוט ההרשעות, ככל שישנן, ויופיע בשפה העברית בלבד, שכן המרשם הפלילי/תעבורתי מנוהל בשפה העברית.
 2. התעודה תשלח לנציגויות זרות בישראל ישירות בדואר, לנציגויות ישראל בחו״ל, באמצעות משרד החוץ, וישירות לרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי (אימוץ בחו״ל). יצוין כי קונסול כבוד אינו מהווה נציגות זרה בישראל לצורך זה, אלא אם אין נציגות בישראל לאותה מדינה. בנוסף מדינות אשר אין להן נציגות ישראלית, ניתן להעביר האישור באמצעות מדינה ״אמונה״ על פי הנחיית משרד החוץ.
 3. בהתאם להוראות החוק, לא ניתן למסור התעודה, או העתק ממנה, ישירות למבקש או לבא כוחו. התעודה נשלחת ישירות לגוף הזכאי לקבלה בלבד (שגרירות/קונסוליות/משרד הרווחה).
 4. תשלום אגרת אפוסטיל:
 • בעת הגשת בקשה ל”תעודת מידע פלילי/תעבורתי”, המיועדת לנציגות ישראלית במדינה החתומה על אמנת האג, על המבקש לשלם אגרת אפוסטיל עבור ״חותמת אפוסטיל״ המוטבעת על ידי משרד החוץ, ולציין את מספר הקבלה במעמד הגשת הבקשה כתנאי להשלמת תהליך הטיפול בבקשה.
 • בעת הגשת בקשה בתחנה – עליך לצרף את הקבלה המקורית על תשלום האגרה. בעת הפקת התעודה, מספרה הקבלה יירשם על גבי התעודה, והתעודה תועבר, על ידי משרד החוץ, לנציגות הישראלית בחו״ל בצירוף החתימה.
 • התשלום עבור חותמת אפוסטיל עומד על סך 34 ₪ והוא מיועד למשרד החוץ. (זוהי עלות התשלום לשנת 2016 והעלות מתעדכנת מידי שנה ע״י משרד החוץ).
 • את התשלום ניתן לבצע בכל סניפי בנק הדואר למסי ח-ן 0-026789 וכן באמצעות שרת התשלומים דרך אתר האינטרנט של משרד החוץmfa.gov.il.
 • לבירורים:
 • משלוח תעודה מהמשטרה למשרד החוץ: 02-5429799/8 בימים אי-ה’ בין השעות -13:0015:00
 • משלוח התעודה ממשרד החוץ ליעדה בחו״ל: 02-5303301/58.

 

בקשה לאישור בדבר היעדר מרשם פלילי/תיקים תלויים ועומדים

להורדת הטופס תעודת יושר (קובץ PDF)

Teudat_Yosher_-_Hebrew-English

REQUEST FOR CONFIRMATION OF NON-CRIMINAL RECORDS/UNDECIDED CASES

הוראות מילוי למבקש:                    Instructions for Filling in the Form

 1. Include a copy of passport.
 2. Form must be signed by the applicant.
 3. All parts must be filled out.

א. פרטי השגרירות/הקונסוליה בארץ או נציגות ישראל בחו״ל, או הרשות המרכזית לאימוץ בין־ארצי.

 1. Address & phone of embassy, consulate or Israeli authority abroad, or central authority for international adoption

המטרה אשר לשמה נדרש האישור: □אימוץ □הגשה לרשות ממלכתית זרה

Filing to foreign authority Adoption                                     Purpose for requesting confirmation

ב. פרטי המבקש: particulars ׳B. applicants

First names: current, additional, former שמות פרטיים: נוכחי, נוסף, קודםLast names: current, additional, former שמות משפחה: נוכחי, נוסף, קודםNational Identification No. מספר זהות1 1 1 1 1 1 1 1
Date of Birth תאריך לידה

1 H

שמות האם (ציין אם יש יותר מאחד)

Mother’s names Of more than one name)

שמות האב (ציין אם יש יותר מאחד)

Father’s names (if more than one name)

 

ארץ לידה

I I I

לשימוש המשרד

For office use only

Place of Birth ארץ לידהFamily Status מצב משפחתימין Sex

□זכר □נקבה

passport No. מספר דרכוןForeign Citizenship אזרחות זרה
Telephone טלפוןPostal Code מיקוד                       Address: City, street, House No. המען: ישוב, רחוב, מס׳ בית

 

 

 

 

 

ג. חלק זה יש לרשום באותיות לטיניות כפי שמופיע בדרכונך במדוייק:

 1. Fill in this part in English, exacdy as appears in your passport.
Father’s Name שם האבFirst Name שם פרטיLast name before Marriage שם משפחה לפני נישואיןLast Name שם משפחה
Postal Code מיקוד                                                                                                         Address: City, street, House No. המען: ישוב, רחוב, מס’ בית

 

ד. אני, החתום מטה, מסכים כי משטרת ישראל תעביר את הרישומים שבנדון המנוהלים על שמי לגורם המבקש/למען הרשום על בקשתי. אני מצהיר, שידוע לי כי זכותי לעיין ברישומים המנוהלים על שמי במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל, קודם הגשת בקשתי זו.

 1. I, the undersigned, agree that the Israel Police pass relevant records about me to the requestor/address written on this application. I am aware of my right to view, at the Data Bank of the Israel Police, records concerning myself before I file this application.

Signature*                                                                         *חתימה

Signature of applicant, or proxy with specific power of attorney for this purpose. .יחתום בעל הבקשה בעצמו או מיופה כוחו עם יפו׳ כוח מיוחד לעניין זה *

 

 

את הטופס יש לשלוח במעטפה לכתובת: מטא״ר/מדור מיד״פ/חוליית העבות מידע

 

הנני הח״מ, מאשר כי ביום……………………………………………   זוהה     מגיש הבקשה ע״פ: □ תעודת זהות □דרכון

תאריך הגשת הבקשה

וכי התצלום המצ״ב והפרטים הרשומים בטופס, זהים לפרטים הרשומים בתעודת הזהות/בדרכון.

 

 

 

מספר אישי                    דרגה                         תפקיד
שם פרטי ושם משפחה
היחידה

 

 

ט״3019(מק״ט 13330196)

שאלה: אני תושב “זר” ללא תעודת זהות ישראלית. האם אני רשאי לקבל “תעודת מידע פלילי / תעבורתי” עבור רשות ממלכתית זרה (שגרירויות/קונסוליות)?

תשובה: כן, כל אדם רשאי לבקש תעודת מידע פלילי/תעבורתי, גם אם אינו אזרח ישראלי, ובתנאי שיציג דרכון בר תוקף.

שאלה: מהו משך הזמן לטיפול בבקשה?

תשובה: משך הזמן לטיפול בבקשה, מיום הגשת הבקשה בתחנת המשטרה ועד להגעתה ליעדה, הוא כשלושה שבועות. מומלץ להקדים ולפנות כדי למנוע עיכוב בהגעת התעודה ליעדה.

שאלה: האם חובה לצרף צילום דרכון?

תשובה: לא, אך עליך להזדהות בתחנת המשטרה באמצעות דרכון בר תוקף, כיוון שהשגרירויות מחייבות כי הפרטים המופיעים בתעודה יהיו זהים לפרטים שבדרכון. במידה ואין התאמה בין הדרכון למסמכים אחרים יש לפנות למשרד הפנים לביצוע העדכון ולאחר מכן לפנות בבקשה לתעודה על פי הרשום בדרכון.

שאלה: אני בחו”ל ומבקש להוציא תעודת “תעודת מידע פלילי / תעבורתי” מה עליי לעשות?

תשובה: קיימות מספר אפשרויות-

 • לגשת לשגרירות/קונסוליה הישראלית, להזדהות באמצעות דרכון בר תוקף ולהגיש את הבקשה.
 • לפנות לתחנת משטרה בארץ באמצעות מיופה כח.
 • אזרח ישראלי בעל תעודת זהות ישראלית, רשאי להגיש בקשה דרך אתר המשטרה

באינטרנט.

שאלה: האם ייפוי הכח צריך להיות נוטריוני?

תשובה: לא, על מייפה הכוח לכתוב ייפוי כוח ספציפי.

שאלה: האם אפשר לפקסס אלי עותק מ – “תעודת מידע פלילי / תעבורתי”?

תשובה: לא, מונפקת תעודה מקורית אחת והיא נשלחת לייעד המבוקש, כמפורט בבקשה.

שאלה: האם אפשר לשלוח את “תעודת מידע פלילי / תעבורתי” לכמה יעדים?

תשובה: לכל יעד צריך למלא בקשה נפרדת. באם מדובר במדינה שחברה באמנת “האג”, יש לשלם

 

אגרת אפוסטיל עבור כל תעודה.

שאלה: האם יש לתעודת מידע פלילי או תעבורתי תאריך סיום תוקף?

תשובה: התעודה נכונה ליום הפקתה ואינה נושאת תאריך סיום תוקף.

שאלה: הגשתי בקשה ל “תעודת מידע פלילי / תעבורתי” לפני חמישה חודשים עבור שגרירות בארץ, ואני זקוק להעתק נוסף. האם אני צריך למלא בקשה חדשה?

תשובה: טופסי הבקשה נשמרים למשך שנה. אם ברצונך ב “תעודת מידע פלילי / תעבורתי” נוספת עבור השגרירות ובלבד שלא חלפה שנה, אין צורך למלא טופס חדש. עליך לגשת לתחנת המשטרה ולבקש “חידוש בקשה”. לחילופין, באפשרותך להגיש בקשה חדשה באינטרנט, או לבקש “חידוש בקשה” בפנייה טלפונית לחוליית שירות לציבור במדור מידע פלילי, בטלפון 02-5429799/8 בימים א’-ה’ בין השעות 13:00-15:00.

שאלה: מאיזה גיל אפשר להוציא תעודת מידע פלילי או תעבורתי?

תשובה: מגיל האחריות הפלילית (12 שנים). הליך מילוי טופס הבקשה הוא כפי שמפורט לעיל באופן הגשת הבקשה או באמצעות מיופה כוח.

עורך דין מומחה בינלאומי