1. כללי
 • משטרת ישראל רשאית לנהל רישומים משטרתיים הדרושים לה לצרכיה, בהתאם לאמור בסעיף 1(ג) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א – 1981 [להלן: החוק]. הרישומים המשטרתיים כוללים, בין היתר, מידע אודות תיקים סגורים.
 • בהתאם לחוק, ראש אגף החקירות והמודיעין [להלן: ר׳ אח״ם] או קצין משטרה בדרגת סנ״ץ שהוא הסמיך לכך (עפ״י נוהל זה – ראש מדור מידע פלילי [להלן: רמ״ד מיד״פ]), רשאים להורות על ביטול רישומי תיקים שנסגרו מעילה כלשהי, מרישומי המשטרה, לאחר שביקש זאת מי שהרישום אודותיו. ביטול זה נועד להביא לניקוי מלא של רישומיו של אדם, על מנת לאפשר לו “לפתוח דף חדש”, תרתי משמע, ברוח “תקנת השבים” הנזכרת בשמו של החוק.
 • מטרת הנוהל היא הסדרת אופן הטיפול בבקשות לביטול רישומי תיקים סגורים ויצירת אבחנה בין ביטול רישום שנעשה תוך הפעלת שיקול דעת פרטני לבין ביטול רישום שנעשה באופן אוטומטי וממוחשב.
 1. הגדרות
 • ״ביטול אוטומטי״ – ביטול לפי סעיף 1(ה) לחוק, הקובע כי רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 11א לחוק, בנוגע לעבירה שאינה פשע, יבוטל אוטומטית לבגיר בתום שבע שנים ולקטין על פי התקנות בתום חמש שנים, מיום האירוע אם יעמוד באמות המידה הקבועות בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס”ח-2008 [להלן: התקנות], ולא החליט לגביו הגורם המוסמך אחרת.

 

 • ״הגורם המוסמך״ – ר’ אח״ם או רמ״ד מיד״פ, כסגן-ניצב שר’ אח״ם הסמיך לכך בהתאם לנוהל זה, עפ״י

סע’ 1(ד)(1) לחוק [רצ״ב כתב ההסמכה כנספח לנוהל]

 

 • “מרשם פלילי
 • הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים, בשל פשעים ועוונות.
 • צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה (למעט צווים נגד מתלונן) וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה, והכול עקב עבירה.
 • קביעת בית משפט באישום בעבירה, כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכושרו השכלי.
 • קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 22 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א -1971.
 • שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין .
 • החלטת נשיא מדינה לפי סעיף 18.

ד. ״רישום משטרתי״ – לעניין נוהל זה – רישום המתנהל לפי סעי 1(ג) לחוק, הכולל:

 • תיקים הממתינים לבירור דינם (תיקי מב״ד).
 • תיקים שנסגרו לאחר קבלת החלטה שלא להעמיד לדין בעילות הקבועות בחוק.
 • תיקים שהוגש בהם כתב אישום ועוכבו בהם ההליכים.
 • תיקים שנסגרו לאחר קבלת החלטה שלא לחקור- תיקי אי תביעה ותיקי פ״א נילון.
 • החלטות של בתי משפט צבאיים ובתי משפט לעניינים מקומיים בשטחי איו״ש ועזה וכן רישומים של תיקי מב״ד ותיקים סגורים, בעניינים שהעמדה לדין בהם היא בסמכות של בתי המשפט כאמור.
 1. הבסיס החוקי
 • סעיף 1(א) לחוק קובע כי “המשטרה תנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת… “. בנוסף קובע סעיף 1(ג) לחוק כי “אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המשטרה לנהל רישומים אחרים הדרושים לה לצרכיה”. בהתאם לכך, מנהלת משטרת ישראל, מלבד המידע בדבר הרישומים הפליליים כהגדרתם בחוק, גם מידע בדבר הרישומים המשטרתיים, כמפורט להלן:
 • תיקי מב״ד.
 • תיקי חקירה שנסגרו ובכלל זה גם תיקים שעוכבו בהם הליכים.
 • תלונות שנגנזו באי תביעה (א״ת) ותיקי פ״א נילון סגורים.
 • החלטות של בתי-משפט צבאיים ובתי משפט לעניינים מקומיים שניתנו ע״י מפקד, כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל״ח -1977. וכן רישומים של תיקי מב״ד ותיקים סגורים, בעניינים שהעמדה לדין בהם היא בסמכות של בתי המשפט כאמור (להלן: רישומים מהאזור).
 • עבירות תעבורה – מידע על תיקי מב״ד ותיקים סגורים וכן אזהרות ופסילות מנהליות.
 • סעיף 12 לחוק מאפשר לכל אזרח לקבל תדפיס “זכות עיון” בתחנת המשטרה. התדפיס נועד לעיון האדם שהמידע מתייחס אליו בלבד, וזאת על מנת שידע מהם הרישומים שעל שמו ויוכל לפעול לתיקון טעויות, אם נפלו כאלה, בסוגי המידע השונים.
 • תדפיס המידע הנמסר לאדם במסגרת זכות העיון כולל: פרטי רישום מהמרשם הפלילי כמפורט לעיל בסע׳ 2.ג. ובהתאם לסעיף 2 לחוק, ומידע מרישומי המשטרה כמפורט לעיל בסע׳ 3.א. בהתאם לסעיף 1(ג) לחוק ופקודת המשטרה.
 • כאשר בתדפיס זכות העיון רואה האזרח כי קיימים לחובתו רישומים משטרתיים, רשאי הוא לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים אלה ובקשתו תיבחן במדור מיד״פ.
 • ביטול רישום משטרתי לפי הוראות סעיף 1(ד) לחוק (ביטול רישום בהפעלת שיקול דעת), יתבצע על ידי הגורם המוסמך, אשר רשאי לבטל רישום משטרתי בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 11א לחוק, ובלבד שנסתיימה התקופה (כמפורט להלן) ונשקלו אמות המידה לביטול רישום הקבועות בפרק ב׳ לתקנות.
 • הגורם המוסמך רשאי להורות על ביטול רישום משטרתי כאמור, רק אם חלף ממועד ביצוע העבירה (ולעניין חשד לביצוע מספר אירועים בידי אותו אדם הנחקרים באותו תיק חקירה – מועד ביצוע האירוע המאוחר), פרק זמן כמפורט להלן (להלן: תנאי הסף של חלוף התקופה):
 • בחשד לביצוע עבירה מסוג פשע”
 • בחשד לביצוע עבירה בידי בגיר – 7 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בחשד לביצוע עבירה בידי קטין – 5 שנים מיום ביצע העבירה.
 • בחשד לביצוע עבירה שאינה מסוג “פשע”
 • בחשד לביצוע עבירה בידי בגיר – 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בחשד לביצוע עבירה בידי קטין – 3 שנים מיום ביצוע העבירה.

 

 • “אמות המידה” שישקלו על ידי הגורם המוסמך בבואו להחליט בדבר ביטול רישום לאדם, הם בין היתר:
 • מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • חומרת הפגיעה הנטענת באדם.
 • היקף הפגיעה המיוחסת ברכוש, בהתחשב בין השאר, בסוג הרכוש, בערכו, ובהיותו רכוש פרטי או ציבורי.
 • קיומם של רישומים אחרים לחובתו, תכיפותם ונסיבותיהם.
 • ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים.

2) נסיבותיו האישיות של מי שהרישום לחובתו, בהתחשב גם באופן בו ביסס אותן ותמך אותן במסמכים מתאימים.

 • משך הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה.
 • גילו של מי שהרישום לחובתו, בעת ביצוע העבירה.
 1. הנחיות
 • הטיפול בבקשות לביטול רישוס תוך הפעלת שיקול דעת, ע״י הגורס המוסמך:
 • בקשה כאמור, אינה מחייבת פניה באמצעות עו”ד פלילי כב״כ, אך ניתן לפנות גם בדרך זו ובלבד שצורף לפניה יפוי כוח, בו צוין מפורשות, שניתן לצורך הטיפול בבקשה לביטול רישום פלילי.
 • יש לתמוך את הפניה, ככל הניתן, במסמכים מתאימים, לרבות מסמכים רפואיים והחלטות בתי משפט ובתי דין התומכים בנסיבות אישיות שתוארו, מסמכים המעידים על שירות צבאי או לאומי, לימודים, עבודה, התנדבות וכוי, מסמכים הכוללים המלצות וכדי, ככל שהדבר מתאים לנסיבות הפניה [להלן: מסמכים תומכים].
 • מענה לפונים יתבצע באמצעות הדואר בלבד על פי הכתובת שצוינה בפנייה. במידה והפונה לא ציין כתובת, ישלח מענה על פי הכתובת שתמצא במאגרי המידע שבידי המשטרה.
 • בקשה לביטול רישום תועבר לתחילת טיפול, אל ראש חוליית ביטול רישום במדור מיד״פ [להלן: רח״ל ביטול רישום], אשר יבחן את הפניה אל מול המידע הפלילי העדכני וישיב לפונה או יעביר להחלטת הגורם המוסמך כפי שיפורט להלן –
 • תשובה שלילית, המציינת את הנימוק המרכזי לשלילה, תוכל להינתן לפונה ע״י רח״ל ביטול רישום, ללא צורך בהעברה להמשך בחינת הגורם המוסמך, במצבים הבאים:
 • לפונה כבר בוטלו רישומים בעבר.
 • הפניה אינה עומדת בתנאי הסף של חלוף התקופה. במקרה כזה יובא לידיעת הפונה כי באפשרותו לפנות ליחידה החוקרת בבקשה לשינוי עילת הסגירה, בהתאם לסע׳ 22(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.
 • לחובת הפונה גם רישום פלילי שטרם נמחק. במקרה כזה יובא לידיעת הפונה כי באפשרותו לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקיצור תקופת המחיקה, בהתאם לחוק.
 • לחובת הפונה גם רישום של תיק מב״ד. במקרה כזה יובא לידיעת הפונה כי באפשרותו לפנות ליחידה החוקרת לצורך בירורים ביחס לתיק המב״ד.
 • לחובת הפונה למעלה מחמישה רישומים של תיקים סגורים. במקרה כזה יצוין ריבוי הרישומים, כנימוק לשלילה.
 • במצבים שאינם מאלה המפורטים לעיל בס״ק (א) או אם מצא רח״ל ביטול רישום, כי יש מקום לשקול את הפניה גם במצבים המפורטים לעיל ס״ק (א), יעבירה לרמ״ד מיד״פ בצירוף תדפיס המידע הפלילי העדכני ולאחר שוידא כי הפונה צירף מסמכים תומכים נדרשים.
 • רמ״ד מיד״פ יבחן את הפניה לאור אמות המידה וכדלקמן –
 • ככל שאין לחובת הפונה למעלה משלשה רישומים משטרתיים – יחליט רמ״ד מיד״פ, כמי שהוסמך ע״י ר׳ אח״ם בהתאם לחוק, האם להיענות לבקשה ולבטל את הרישומים או לדחות את הבקשה. החלטתו תועבר לרח״ל ביטול רישום להמשך טיפול בביצוע הביטול, אם כך הוחלט, ובמענה מתאים לפונה.
 • היו לחובת הפונה למעלה משלשה רישומים משטרתיים והחליט רמ״ד מיד״פ לדחות את הבקשה – תועבר החלטתו לרח״ל ביטול רישום להמשך טיפול במענה מתאים לפונה.
 • היו לחובת הפונה למעלה משלשה רישומים משטרתיים ומצא רמ״ד מיד״פ כי יש מקום לשקול בחיוב את הבקשה – יגבש רמ״ד מיד״פ את המלצתו ויעבירה בצירוף כל החומר, באמצעות רח״ל ביטול רישום, לר׳ חטיבת החקירות, [להלן: רח״ט חקירות] אשר יצרף את המלצתו ויעביר את הפניה להחלטת ר׳ אח״ם. החלטת ר׳ אח״ם תועבר למדור מיד״פ לשם ביצוע ההחלטה ומענה לפונה.
 • לפי הצורך ולשם החלטה בפניה, יתבקש הפונה להמציא מסמכים תומכים נוספים ואי המצאת המסמכים המבוקשים, ללא נימוק מספק לכך, יביא להפסקת הטיפול בפניה.
 • לפי הצורך ולשם החלטה בפניה, תתבקש יחידת החקירה להעביר למדור מיד״פ תיקי חקירה לצורך עיון בהם. במקרה כזה, יועברו תיקי החקירה ע״י היחידה, בהקדם האפשרי וללא דיחוי.
 • בכל מענה שלילי המתבסס על הפעלת שיקול דעת בהתאם לאמות המידה ולתבחינים האמורים, יצוין בפני הפונה כי פנייתו אינה עומדת בתבחינים שנקבעו לאור אמות המידה ויופנה לעיון בפירוט תבחינים אלה, באתר האינטרנט של המשטרה. יחד עם זאת, ככל שניתן להצביע על נימוק מרכזי אחד או יותר מבין אמות המידה, אשר הביאו להחלטה להשיב בשלילה, יצוין הדבר במענה.

2) השגות על החלטת הגורם המוסמך, יופנו בכתב באותו אופן ויועברו בצירוף המלצת רמ״ד מיד״פ לעיונו והחלטתו של ר׳ אח״ם, באמצעות רח״ט חקירות, שיצרף גם את המלצתו.

 • הטיפול בבקשות לביטול רישוס תיק שנסגר ע״י המחלקה לחקירות שוטריס במשרד המשפטיס (להלן: רישוס מח״ש(, תוך הפעלת שיקול דעת, ע״י הגורס המוסמך:

1) ככל שמדובר ברישום מח״ש לחובתו של שוטר שכבר אינו בשירות, תטופל הפניה כמותווה לעיל ביחס לבקשות לביטול רישום, תוך הפעלת שיקול דעת, ע״י הגורם המוסמך.

2) ככל שמדובר ברישום מח״ש של שוטר בשרות, לא יבוטל הרישום ע״י ר׳ אח״ם, אלא לאחר שקיבל את אישור המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים או תפקידים מיוחדים), לאחר שהועברה אליו המלצת ר׳ מח״ש, בהתאם לתקנות ולסדרי העבודה מול מח״ש, כמפורט להלן –

 • פניה שאינה עומדת בתנאי הסף של חלוף התקופה – תיענה בשלילה מבלי להעבירה למח״ש.
 • פניה העומדת בתנאי הסף של חלוף התקופה, אך לצד רישום מח״ש יש לפונה גם רישומים אחרים, שבגינם הייתה נדחית הבקשה על הסף, בהתאם להנחיות לעיל, תיענה אף היא בשלילה מבלי להעבירה למח״ש.
 • פניה שלגביה יש מקום להפעלת שיקול הדעת בבחינתה, אילו היה מדובר רק ברישום משטרתי, תועבר לבחינת מח״ש, כאשר עם העברתה כאמור, תועבר התייחסות רמ״ד מיד״פ, כדלהלן –
 • אם יש בין רישומי מח״ש גם רישום מח״ש בגין עבירה שבוצעה במסגרת תפקיד (ככל שניתן לדעת עפ״י פרטי הרישום) – לא תהיה התייחסות (גם לא לרישומי מח״ש שאינם בגין עבירה בתפקיד, בשל הצורך בהסתכלות כוללת).
 • אם מדובר רק ברישומי מח״ש בגין עבירות אחרות, שבוצעו ע״י שוטר – תהיה התייחסות לאופן בו היה נוהג אילו מדובר היה במי שאינו שוטר בשירות.
 • בכל מקרה, ככל שיש לשוטר רישומים נוספים, שאינם רישומי מח״ש – תהיה התייחסות להשלכות ביטול רישום מח״ש על יתר הרישומים.
 • הגורם המוסמך לעניין ביטול רישום מח״ש הוא ר׳ אח״ם בלבד ובכל מקרה בו מצא לנכון שלא לבטל רישום, אף שהמשנה לפרקליט המדינה אישר את ביטול הרישום, לא יעשה כן אלא לאחר שקיים היוועצות עם אותו משנה לפרקליט המדינה.
 • בכל מקרה, גם בפניה שהועברה לבחינת מח״ש, המענה לפונה בסיום הטיפול, יינתן ע״י מדור מיד״פ, וככל שהמענה הוא שלילי בהתאם לעמדת מח״ש והמשנה לפרקליט המדינה, יצוין הדבר במענה לפונה.
 • השגות על החלטה ביחס לרישומי מח״ש ייבחנו באותו מתווה טיפול וככל שההשגה נשלחה ישירות למח״ש, ישיבו ישירות לפונה עם העתק למדור מיד״פ, כאשר אין שינוי בהחלטה. החליטו לשנות את החלטתם – תועבר הפניה למדור מיד״פ עם העמדה העדכנית, להמשך טיפול כמתווה לעיל.
 • ככל שלא צוין כאן אחרת, יהיה אופן הטיפול בבקשות ביחס לרישומי מח״ש, כמותווה לעיל בבקשות שאין עניינן רישומי מח״ש, בשינויים המתחייבים.
 • אופן ביצוע הביטול האוטומטי:
 • ביטול אוטומטי של רישומים משטרתיים, יתבצע באופן ממוחשב ע״י מנ״ט, אחת לחודש.
 • המערכת הממוחשבת תבצע את הביטול האוטומטי, בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות, שעיקרן –

(א) מדובר ברישום בגין עבירה מסוג עוון, שאינה מן העבירות המפורטות בתקנות.

(ב) רישום זה הוא רישום יחידי ולא קיים רישום נוסף, פרט לרישום פלילי שהסתיימה לגביו תקופת המחיקה או שהנשיא נתן לגביו חנינה.

 • חלפו מיום ביצוע העבירה – 7 שנים למי שביצע את העבירה בהיותו בגיר או 5 שנים למי שביצע את העבירה בהיותו קטין.
 • לא בוצע ביטול במהלך תקופות אלה.
 • בסוף כל פעולת ביטול, יופק דו״ח המפרט את מספר הרישומים שבוטלו וכן את מספר הרישומים שלא בוטלו בהתאם לתקנות, בחלוקה לעילות השונות לאי ביצוע הביטול. דו״ח זה יועבר לעיונו וחתימתו של ר׳ אח״ם, כגורם המוסמך להורות שלא לבטל רישומים בביטול אוטומטי.
 1. נספח

א. כתב הסמכה של ר׳ אח״ם לרמ״ד מיד״פ לביטול רישומים משטרתיים בהתאם לנוהל זה.

 

נספח לנוהל 03.300.039

כתב הסמכה לביטול רישומים משטרתיים

בתוקף סמכותי לפי סעי 1(ד)(1) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א – 1981, להסמיך קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, לבטל מרישומי המשטרה רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסע׳ 11 א לחוק זה, לפי אמות המידה המפורטות בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס״ט – 2009, אני מסמיך לכך את ראש מדור מידע פלילי בחטיבת החקירות, בהתאם למפורט בנוהל חטיבת חקירות 03.300.049 – “טיפול בפניות לביטול רישומי תיקים סגורים ממאגר המידע הפלילי”.

הסמכה זו תיכנס לתוקפה בתאריך 10 ביוני 2012.

בברכה,

יואב סגלוביץ, ניצב ר׳ האגף לחקירות ולמודיעין

נוהל אח”מ300.09.049

 

משטרת ישראל
אגף חקירות ומודיעין
נוהל זה הותר לעיון על פי חוק חופש המידע
נהלי אח”מ פרק: I תת-פרק: I מספר:
חקירות מידע פלילי 300.09.049
תאריך פרסום: 01/02/2014 שם נוהל:
תאריך תחילה: 01/02/2014 טיפול בפניות לביטול רישומי תיקים סגורים ממאגר
תאריך ביטול: המידע הפלילי
נוסח: 1
מספר נוהל ישן 03.300.049

 

חוות דעת
דרג
[Total: 1 Average: 5]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *