מעצר ימים

מעצר ימים הוא מעצר טרם הגשת כתב אישום ומטרתו היא לאפשר למשטרה לנהל חקירה נגד החשוד בעבירה ללא חשש לשיבוש הליכי משפט. מעצר ימים טעון את אישורו של בית המשפט, המורה על מעצר ימים בהתאם לבקשת המשטרה המוגשת לו. לייצוג המשפטי בהליך המעצר חשיבות רבה משום שכאשר החשוד מיוצג על ידי עורך דין פלילי, ניתן במקרים רבים להביא לדחיית הבקשה ולשחרור החשוד לביתו.

עורך דין מומלץ

מהו מעצר ימים?

כאשר אדם נחשד בביצוע עבירה פלילית, נתונה למשטרה הסמכות לעצור אותו לפרק זמן של עד 24 שעות. סמכות זו נתונה לה בחוק והיא אינה נדרשת לפנות לבית המשפט לשם הפעלתה. אולם, בסיומן, אם תרצה המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד, אז עליה יהיה להגיש בקשה לבית משפט השלום וזהו מעצר ימים. כשמו כן הוא, מדובר במעצר בן מספר ימים, כאשר המשטרה יכולה להגיש כמה בקשות להארכות מעצר עד לתקופה מקסימאלית של מעצר רצוף בן 30 יום. במקרים חריגים בלבד יכול בית משפט השלום להורות על הארכת מעצר ימים לתקופה של עד 75 יום, כאשר לבית המשפט העליון נתונה סמכות ייחודית להאריך את מעצרו של החשוד עד לתקופה של 90 יום.

מעצר לצרכי חקירה

חשוב להבהיר כי מעצר ימים הנו מעצר לצרכי חקירה בלבד ומדובר בפגיעה בחופש התנועה של מי שטרם הוגש נגדו כתב אישום והנו בחזקת חף מפשע. ואכן, במקרים רבים מאוד, בזכות ייצוג מקצועי של עורך דין פלילי, תיקי חקירה נסגרים ללא העמדה לדין משמתברר כי אין כל תשתית עובדתית להוכחת אשמתו של החשוד בעבירה. מצב זה מחייב כי השימוש בכלי זה של מעצר ימים, ייעשה רק במקרים בהם נסיבות העניין מחייבות את המשך מעצרו של החשוד ובלעדיו, לא תוכל המשטרה בשום אופן להמשיך בחקירתה. אולם, הלכה למעשה, השימוש במעצר ימים הוא תדיר מאוד ולא אחת, ללא הצדקה ממשית ולשם כך זקוק החשוד לייצוג משפטי מקצועי אשר יפעל לשחרור החשוד וכמובן לסגירת התיק ללא כתב אישום.

מהם התנאים למעצר ימים?

מעצר ימים מחייב קבלת צו שופט ועל כן, על המשטרה להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט אשר יחליט האם להאריך את מעצרו של החשוד. לעניין זה, ישנם ארבעה תנאים שרק בהתקיימם בית המשפט יקבל את בקשת המשטרה:

  1. חשד סביר לביצוע עבירה: המשטרה צריכה להוכיח קיומו של חשד סביר כי החשוד ביצע את העבירה המיוחסת לו.
  1. קיומה של עילת מעצר: ישנה עילה להמשך מעצרו של החשוד כגון שיבוש הליכי חקירה או מסוכנות.
  1. המעצר נדרש להמשך החקירה: ללא המשך מעצרו של החשוד, לא תוכל המשטרה להמשיך בחקירתה בשל עילת המעצר.
  1. העדרה של חלופת מעצר: על המשטרה לנמק מדוע אין חלופת מעצר מתאימה בנסיבות העניין, כגון צו הרחקה, שחרור בהפקדה כספית וכדומה.


חשיבותו של הייצוג משפטי

מעצר ימים מחייב כאמור קבלת צו שופט, המורה על המשך מעצרו של החשוד. חשוב להבין כי במקרים רבים, ניתן למנוע את המשך המעצר, אך לשם כך זקוק החשוד לייצוג משפטי של עורך דין פלילי. תפקידו של עורך הדין הוא להציג טענות נגד לנימוקי המשטרה ולהוכיח לבית המשפט כי התנאים שלעיל אינם מתקיימים ולפיכך אין הצדקה להמשך המעצר. כמו כן, היה ויש בסיס לטענות המשטרה, יפעל עורך דין פלילי לקיצור תקופת המעצר שביקשה המשטרה, או יציג אפשרות לחלופת מעצר מתאימה. כמו כן, במקביל, יפעל עורך הדין להפרכת הראיות שבידי המשטרה על מנת למנוע בסופו של יום הגשת כתב אישום.

עורכי דין מומלצים בתחום