משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי

ממצאים מרכזיים לשנת 2019

עורך דין מומלץ

פשיעה

 • סך תיקים כללי- בשנת 2019חלה ירידה של 1%בכמות תיקי החקירה שנפתחו(פ״א, ט’ ו-ט״מ) בהשוואה לשנת 2018; בשנת 2019נפתחו 301,149תיקים, לעומת 320,712תיקים שנפתחו בשנת 2018.
 • סך פשיעה לאלף תושבים – שיעור שיעור הפשיעה המדווחת בשנת 2019ממשיךבמגמת הירידה הרציפה בעשור האחרון והינו 7תיקים לאלף תושבים.
 • כתבי אישום ללא הסדר מותנה – בשנת 2019חלה עליה של 5%בשיעור הגשתכתבי אישום מכלל התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2018; בשנת 2019הוגשו כתבי אישום ב- 45,478תיקים מתוך 301,149תיקים שנפתחו (15.1%), לעומת שנת 2018, בה הוגשו כתבי אישום ב- 46,964תיקים מתוך 320,712תיקים שנפתחו (14.6%).
 • תיקים עם הסדר מותנה– בשנת 2019הופקו 5,919הצעות להסדר מותנה לפי שנתהפקת ההצעה. בשנת 2019נחתמו 4,949חוזים של הסדר מותנה לפי שנת חתימת חוזה.
 • תיקים גלויים – אחוז התיקים הגלויים מכלל התיקים בשנת 2019הינו 7%.
 • עבירות אלימות:

0 אלימות גופנית ואיומים – בשנת 2019נפתחו 94,033תיקים בגין אלימות גופניתואיומים, לעומת 96,668תיקים שנפתחו בשנת 2018. זוהי ירידה של 2.7%.

0 אלימות גופנית – בשנת 2019נפתחו 59,303תיקים בגין אלימות גופנית, לעומת60,883תיקים שנפתחו בשנת 2018. זוהי ירידה של 2.6%.

° תיקי רצח על רקע פלילי – בשנת 2019נפתחו 136תיקי רצח על רקע פלילי.

בשנת 2019סך קורבנות רצח נשים ירד ל- 17נשים לעומת 29נשים אשתקד. מתוכן: בשנת 2019נרצחו 5נשים בידי בן זוגן לעומת 8נשים בשנת 2018. כמו כן, ממניעים שונים נרצחו 12נשים בשנת 2019לעומת 21אשתקד.

° תקיפה (למעט עובדי ציבור) – בשנת 2019חלה ירידה של 3.7%בכמות תיקיחקירה בגין תקיפה (למעט עובדי ציבור) בהשוואה לשנת 2018; 49,481תיקים בשנת 2019לעומת 51,376תיקים בשנת 2018.

° עבירות שוד – בשנת 2019חלה ירידה של 5.0%בסל עבירות השוד; 1,398תיקיםבשנת 2019לעומת 1,471בשנת 2018. כמו כן במהלך 5השנים האחרונות חלה ירידה של 25.7%בסל עבירות השוד מ-1,881תיקים בשנת 2015ל-1,398תיקים בשנת 2019.

° תקיפת עובד ציבור – בשנת 2019חלה ירידה של 8.2%בכמות תיקי חקירהבגין תקיפת עובד ציבור לעומת אשתקד; 799תיקים בשנת 2019לעומת 870תיקים בשנת 2018. במהלך חמש השנים האחרונות חלה ירידה של 16.9%,׳, fמ■” ־״ ”’” ■י•2“״■״ ■־״ ■״ .

7

 

° עבירות אלימות גופנית (ללא איומים) במשפחה נגד קטינים – בשנת 2019נפתחו3,677תיקי חקירה בגין עבירות אלימות במשפחה שבוצעו כנגד קטינים. זוהי עלייה של 5.2%ביחס לאשתקד.

° עבירות בין בני זוג – בשנת 2019חלה עלייה של 1.5%בכמות תיקי חקירה בגיןעבירות בין בני זוג בהשוואה לשנת 2018; 23,208תיקים בעבירות בין בני זוג בשנת 2019לעומת 22,862תיקים בשנת 2018.

 • עבירות רכוש – תיקי חקירה בגין עבירות רכוש מהווים 8%מכלל התיקים בישראל,מהם 13.0%הם בגין עבירות פע״ר (עבירות פע״ר כוללות התפרצות לבתי דירה, התפרצות לבתי עסק, גניבה מתוך רכב וגניבת רכב).

ב -5השנים האחרונות (2015 -2019) קיימת מגמת ירידה בכמות תיקי עבירות רכוש מ- 149,494תיקים בשנת 2015ל- 122,867תיקים בשנת 2019, ירידה של 17.8%.

בשנת 2019חלה ירידה של 6.8%בתיקי פע״ר בהשוואה לשנת 2018; 39,048תיקים בשנת 2019לעומת 41,891תיקים בשנת 2018.

 • פשיעה חקלאית – בשנת 2019נפתחו 793תיקי חקירה בגין עבירות חקלאיות, ירידהשל 9%; לעומת שנת 2018בה נפתחו 921תיקים בגין עבירות חקלאיות.
 • עבירות חשיפה – תיקי חקירה בגין עבירות חשיפה מהווים 7%מכלל התיקיםשנפתחו. בשנת 2019חלה ירידה של 12.5%בכמות התיקים; 62,384תיקים בשנת 2019לעומת 71,287תיקים בשנת 2018.

° שב”ח (שהייה בלתי חוקית) – בשנת 2019חלה ירידה של 8.0%בכמות תיקיחקירה בגין שהייה בלתי חוקית בהשוואה לשנת 2018; 14,234תיקים בשנת 2019לעומת 15,468תיקים בשנת 2018.

° סחיטה – בשנת 2019חלה ירידה של 8.5%בכמות תיקי חקירה בגין סחיטהבהשוואה לשנת 2018; 1,500תיקים בשנת 2019לעומת 1,639תיקים בשנת 2018.

° עבירות אמל”ח (אמצעי לחימה) – בשנת 2019חלה עלייה של 12.7%בכמותתיקי חקירה בגין עבירות אמל”ח בהשוואה לשנת 2018; 3,910תיקים בשנת 2019לעומת 3,469תיקים בשנת 2018.

° עבירות סמים – כמות התיקים הפליליים בשימוש בסמים בשנת 2019ירדהב-31.7%לעומת שנת 2018; 18,761תיקים בשנת 2019לעומת 27,468תיקים בשנת 2018. הירידה בעבירות השימוש בסמים נובעת כתוצאה משינו” חקיקה. החל מאפריל 2019נכנס לתוקפו חוק הקובע ששימוש ראשון ושני בקנבוס לצריכה עצמית הינה עבירת קנס מינהלית, ומתקופה זו ניתנו 10,375דוחות מינהליים. בגין עבירת סחר בסמים נפתחו בשנת 2019- 13,428תיקים לעומת 13,250תיקים בשנת 2018; מגמה דומה בין השנים.

 • פשיעת זרים – בשנת 2019חלה ירידה של 4%בכמות התיקים שבהם החשוד הוא

, , ממוצא זר (שאינו יליד ישראל או שאינו תושב הרשות הפלסטינית) בהשוואה לשנת 1 \ 2018. 3,576תיקים בשנת 2019לעומת 3,946תיקים בשנת 2018. משנת 2015d            ועד שנת 2017הייתה יציבות במספרים. בשנת 2019כמות התיקים דומה לכמות

התיקים בשנים 2017-2015.

 • עבירות מחשב – בשנת 2019חלה ירידה של 2%בכמות תיקי החקירה בגין עבירותמחשב בהשוואה לשנת 2018; 1,233תיקים בנושא עבירות מחשב בשנת 2019, לעומת 1,489תיקים בשנת 2018. סעיף האשמה השכיח ביותר בקבוצת עבירות זו הוא חדירה לחומרי מחשב (51.3%).
 • עבריינים – בשנת 2019התגלו 159,563עבריינים בביצוע עבירה פלילית, ירידה של5%לעומת שנת 2018בה התגלו 170,699עבריינים..
 • תיקי נוער (תיקי קטינים גלויים) – בשנת 2019חלה ירידה של 2%בכמות תיקיחקירת בני נוער בהשוואה לשנת 2018. בשנת 2019נפתחו 22,154תיקים לעומת 23,629תיקים בשנת 2018.
 • מעצרים – בשנת 2019בוצעו 51,128מעצרים פליליים לעומת 53,267מעצריםפליליים בשנת 2018; ירידה של 0%לעומת אשתקד.

0 בשנת 2019חלה ירידה של 7.5%באחוז המעצרים עם כתב אישום מתוך כללהמעצרים בהשוואה לשנת 2018.

0 בשנת 2019, 65.6%מכלל המעצרים הם בגין עבירות סדר ציבורי, 28.4%מכללהמעצרים בגין עבירות רכוש.

 • תביעות- נוסף השנה פרק חדש ובו פירוט תפוקת חטיבת התביעות במשטרתישראל.

מוקד 105

מוקד 105הוא מוקד לאומי (משטרתי-אזרחי) של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.

 • בשנת 2019טופלו במוקד 7,665אירועים, מהם 7,218התקבלו במוקד ישירות.
 • כמות הפניות הרבה ביותר למוקד הינה בקטגוריית: “בריונות/ הצקה/ ביוש”.
 • למעלה משליש מהפניות למוקד 105נוגעות לפגיעות על רקע מיני (שידול והטרדתקטינים, עבירות מין, הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני).
 • הזירות בהן כמות הפניות הרבה ביותר הן: אינסטגרם, ווטסאפ ופייסבוק, בהן גולשיםרוב הקטינים בישראל.
 • טווח הגילים של מרב הנפגעים נשמר בעקביות ונע מגיל 12ועד 14, בקרב הנפגעים69%הן ילדות ונערות ו- 31%ילדים ונערים. בשולי הטווח ישנם נפגעים גם בני 9-10ואף פחות, וכן בני 17-15.
 • טווח גילאי מרב הפוגעים הוא 13- מספר הפוגעים הרב ביותר הוא בגילאי 13ו- 14. כ- 70%מהפוגעים הינם קטינים.

רוב מובהק של הפוגעים הוא זכרים (77%) והשאר נקבות (23%).

 

מוקדים

בשנת 2019התקבלו 8,815,017שיחות במוקדי 1001,952,490-1שיחות במוקד 110.

זוהי עלייה של 6.4%משנת 2018בשיחות מוקד 100.

תנועה

 • תאונות דרכים – בשנת 2019חלה ירידה של 1%בתאונות הדרכים; ירידה של 0.6%בתאונות הדרכים הקלות וירידה של 3.4%בתאונות הדרכים החמורות (תאונות קשות וקטלניות) בהשוואה לשנת 2018.
 • הרוגים בתאונות דרכים – בשנת 2019חלה עלייה של 0%בכמות ההרוגיםבתאונות דרכים.

סקרים במשטרת ישראל

 • סקר אמון ועמדות הציבור
 • 56%מאזרחי ישראל נותנים אמון במשטרה ו- 55%מרוצים מתפקודה.
 • 72%מאזרחי המדינה חשים ביטחון אישי באזור מגוריהם.
 • 24%מהאזרחים סבורים כי במהלך השנה השתפר תפקוד המשטרה באזורמגוריהם.
 • 17%מהנבדקים נפגעו מעבירה כלשהיא בשנה האחרונה, ירידה באחוז בהשוואהלאשתקד.
 • 77%מהנפגעים דיווחו למשטרה על הפגיעה, כאשר מרביתם פנו למוקד 100;זהה לאחוז אשתקד.
 • סקר השירות לאזרח

בשנת 2019ציון שביעות הרצון הכללית של הציבור מהשירות שמעניקה משטרת ישראל הינו 8.2; הציון הגבוה ביותר ניתן למוקדי 100של המשטרה (8.6).

 

משאבי אנוש

מצבת כח האדם במשטרת ישראל לשנת 2019מונה 31,887שוטרים, מתוכם 4,532שוטרי חובה. קיימת מגמת עלייה רציפה ועקבית בכמות המשרתים בארגון לאורך השנים.

בשנת 2019נרשמה עלייה של 0.4%בכמות המשרתים לעומת שנת 2018.

נתוני שירות כלליים – שוטרי קבע

 • דרגות- מבין משרתי הקבע- 5,956קצינים ו- 20,940נגדים.

דרגת רפ״ק היא הדרגה השכיחה ביותר בקרב הקצינים.

דרגת רס״ר היא הדרגה השכיחה ביותר בקרב הנגדים.

 • מגדר– אחוז הנשים מבין משרתי הקבע הינו 0%.
 • ותק– 2%מבין שוטרי הקבע הם בעלי ותק של עד 5שנים כולל.
 • גיל– 4%מבין שוטרי הקבע, גילם עד 40שנה.
 • דת– אוכלוסיית הלא-יהודים מבין משרתי הקבע מונה 3,535שוטרים, ומהווה 1%.

מתנדבים

 • מצבת המתנדבים בשנת 2019מונה 25,520מתנדבים.

תקציב

 • תקציבה הכולל של משטרת ישראל לשנת 2019עומד על 12,731מיליארד ₪.

אוכלוסיית מדינת ישראל – נתונים דמוגרפיים

לוח 0.1אוכלוסייה[*][†]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010            2011            2012           2013             2014            2015            2016            2017            2018            2019

לוח 0.2אוכלוסייה – לפי קבוצת אוכלוסייה

7220000 [__________________

7094000 L____________________ J

6956000 ,j

6834000 L_________________

6705000 L|

6577000 ________________

6450000 L______________

6337300 ______________

6226900 ________

6122000 L___________

לוח 0.3עולים לפי שנת עלייה[‡]

2010             2011             2012             2013             2014             2015             2016             2017             2018             2019

 

 

לוח 0.5רשימת מחוזות, מרחבים ותחנות במשטרת ישראל
תחנהמרחבמחוזתחנהמרחבמחוז
תחנת לב הבירהמרחב ציוןירושליםתחנת גולןמרחב כנרתצפון
תחנת מוריהתחנת קרית-שמונה
תחנת הראלתחנת ירדן
תחנת בית-שמשתחנת צפת
תחנת מטה יהודהתחנת טבריה
תחנת שפטמרחב קדםתחנת מעלות תרשיחא
תחנת שלםתחנת כרמיאלמרחב גליל
תחנת מג׳ד אל-כרום
תחנת עוז
תחנת משגב
מרחב דוד
תחנת טמרה
תחנת השכונותמרחב יפתחת״אתחנת שפרעם
תחנת יפותחנת כפר כנאמרחב עמקים
תחנת שר״תתחנת נצרת
תחנת בני ברקמרחב דןתוזנת נוף הגליל
תחנת מסוביםתחנת עפולה
תחנת גבעתייםתחנת מגדל-העמק
תחנת תל אביב צפוןתחנת בית-שאן
תחנת גלילותמרחב ירקוןתחנת נהריהמרחב אשרחוף
תחנת לב תל אביבתחנת עכו
מרחב איילוןתחנת זבולון
תחנת ערוערמרחב נגבדרוםתחנת חיפה
תחנת טירת-הכרמל
תחנת באר-שבע
תחנת אום אל פאחםמרחב מנשה
תחנת העיירות
תחנת עירון
תחנת דימונה
תחנת באקה אל-ע׳רביה
תחנת רהט
תחנת זכרון-יעקב
תחנת אופקים
תחנת חדרה
תחנת נתיבות
תחנת ראשל״צמרחב שפלהמרכז
תחנת ערד
תחנת רחובות
תחנת אשדודמרחב לכישתחנת יבנה
תחנת אשקלוןתחנת רמלה
תחנת קרית-מלאכיתחנת מודיעין
תחנת קרית גת
תחנת לוד
תחנת שדרותתחנת נתניהמרחב שרון
מרחב אילתתחנת שדות
תחנת מודיעין עיליתמרחב שומרוןש”׳תחנת קדמה
תחנת בנימיןתחנת כפר-סבא
תחנת פתח-תקווה
תחנת אריאל
תחנת מעלה אדומיםמרחב יהודהתחנת ראש העין
תחנת חברוןתחנת כפר קאסם
מרחב נתב״ג
תחנת עציון
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפשיעה בישראל[IV]

בפרק זה מוצגים נתונים על כמות תיקי החקירה שנפתחו בהתפלגות לפי עבירות פליליות.

תיקי חקירה עשויים לכלול יותר מעבירה פלילית אחת, ולכן כמות התיקים בסיכום לפי עבירות עשויה להיות גדולה יותר מכמות תיקי החקירה.

ספירת הנתונים כללה תיקים בסיווג: פ”א, ט’, ט״מ.

הנתונים נשלפו מתוך מערכת נתונים חדשה ומעודכנת.

מערכת נתונים זו, הנשענת על בסיס נתונים רחב, מאפשרת לתעד בכל תיק את כל העבירות הקשורות אליו ללא מגבלה על כמות העבירות. העבירות המיוחסות לחשוד או לנילון בתיק הן אלו שנקבעו בהחלטה השיפוטית, ואם לא נתקבלה החלטה שיפוטית – לפי העבירות שיוחסו לו בחקירה.

פילוח התיקים לשנים ולחודשים מתייחס לתאריך פתיחת התיק, אלא אם כן צוין אחרת. כלל נתוני הפשיעה מתייחסים לפשיעה המדווחת למשטרת ישראל.

מושגים והגדרות לפרק הפשיעה

 • תיק חקירה– תיק הנפתח בעקבות חשד לביצוע עבירה פלילית ובו מאוגדות ישויותמידע רבות הנוגעות לחקירת המשטרה. תיק חקירה כולל עבירה פלילית אחת או יותר. תיקי חקירה פליליים מסווגים במערכות משטרת ישראל באחד מהסיווגים האלה: פ”א (פרטי אירוע), ט’ (טיפול) ו-ט״מ (טיפול מותנה).
 • תיק פ״א– הסיווג הסטנדרטי לתיקי חקירה פליליים במערכות משטרת ישראל.
 • תיקי ט’ ותיקי ט״מ– סיווגים “חודיים לתיקים שבהם הנילון הוא קטין.

(ט’- טיפול, מיועד לקטינים מתחת לגיל 12שהוא גיל האחריות הפלילית,

ט”מ – טיפול מותנה, מיועד לקטינים בני 17-12).

השימוש בסיווגים אלה נעשה בהתאם לקריטריונים “חודיים שנקבעו לצורך מניעת תיוג בני נוער כעבריינים לאחר ביצוע עבירה ראשונה.

 • תיק ס.מ:תיק מנהלי אשר נפתח לאדם בגין עבירה לפי חוק הסמים המסוכנים(עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה).
 • תיקים גלויים– תיקים אשר יש בהם חשוד או נילון. השנה נלקחו כלל החשודיםוהנילונים.
 • קטין- מעורב בתיק שבזמן ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18שנים.
 • קשיש- מעורב בתיק שבזמן ביצוע העבירה הוא בגיל 65ומעלה.
 • כתב אישום– מסמך המוגש לבית משפט בתחילת ההליך המשפטי ובו פירוט שלהמעשים והראיות המגבשות את החשד נגד החשוד בדבר ביצועה של עבירה פלילית. מסמך זה מוגש כאשר רשויות התביעה מחליטות כי בתיק החקירה יש די ראיות להוכחת אשמתו של חשוד. אדם אשר הוגש נגדו כתב אישום הופך מחשוד לנאשם.

 

•     כלל המעצרים– כמות המעצרים הפליליים מכל הסוגים: מעצר ימים, מעצר עד תוםההליכים ומעצר עד החלטה אחרת.

•     מעצר עד תום הליכים או עד החלטה אחרת– מעצר אדם שהוגש נגדו כתב אישוםוהתקבלה החלטת בית משפט על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו או עד שיקבל בית המשפט החלטה אחרת.

•     מעצר ימים– כל מעצר פלילי (עם הארכת מעצר או ללא הארכת מעצר) אשר לאהסתיים במעצר עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת.

•     חשוד או נילון– מעורב שיש נגדו חשד לכאורה לביצוע עבירה פלילית שבגינה נפתחתיק פ”א או תיק ט״מ, או תיק ט’, בין שנחקר על כך ובין שלא. ההבדל בין נילון לחשוד הוא באופן הטיפול המשפטי.

•     עבריין– אדם אשר נפתחו נגדו תיקים שהיה חשוד או נילון בהם. עבריין נספרפעם אחת בתקופה גם אם היה חשוד או נילון בכמה תיקים שנפתחו נגדו במהלך התקופה.

•     עבירה פלילית- מעשה או מחדל אשר בעשייתו מתקיימת הפרה של החוק.

•     עבירות חשיפה– עבירות שאין בהן מתלוננים ולפיכך אינן מדווחות למשטרה, וניתןלגלותן אך ורק על ידי פעילות יזומה של המשטרה. העבירות העיקריות בקבוצה זו הן אלה: עבירות סמים, עבירות שוחד, משחקים אסורים והימורים, עבירות מוסר וזנות, סחיטה, נשיאת סכין, עבירות אמצעי לחימה (אמל״ח), סחר ואחזקת רכוש גנוב, חוק הכניסה לישראל ועוד.

•     קבוצה סטטיסטית– הקבצה של סוגי עבירות בעלות מכנה משותף רחב, לדוגמה:עבירות מין, עבירות רכוש.

•     סוג סטטיסטי– תת-קבוצה של עבירות בתוך הקבוצה הסטטיסטית, לדוגמה:עבירות אינוס, מעשה מגונה והטרדה מינית הם סוגים סטטיסטיים בתוך הקבוצה הסטטיסטית “עבירות מין”.

•     תיקי פע״ר– תיקים בעבירות הרכוש האלה: גניבת רכב, גניבה מתוך רכב והתפרצויותלבית ולעסק.

•     סל עבירות השוד– הסל כולל את העבירות הבאות: שוד, שוד בנסיבות חמורות,תקיפה לשם גניבה וחטיפת ארנקים.

 

סיווג העבירות לקבוצות סטטיסטיות

ספירת הנתונים כוללתתיקיםברזולוציה של קבוצה סטטיסטית.

קבוצה סטטיסטית כוללת תתי-קבוצות של עבירות הנקראות סוג סטטיסטי.

להלן פירוט הקבוצות הסטטיסטיות כפי שמסווגות במאגרי המשטרה:

 • ‘עבירות רכוש׳– כוללות בין היתר את הסוגים הסטטיסטיים: שוד, התפרצויות לבתידירה ולבתי עסק, גניבות רכב, גניבות מתוך רכב, גניבות חלקי רכב, גרימת נזק לרכוש בזדון, הצתה, החזקת רכוש גנוב, גניבות אופניים, כייסות וגניבות אחרות.
 • ׳עבירות כנגד ם” אדם׳– כוללות בין היתר עבירות רצח, ניסיון לרצח, הריגה וגרימתמוות ברשלנות.
 • ׳עבירות נגד גוף אדם׳– כוללות בין היתר עבירות חבלה גופנית חמורה, תקיפה ושארעבירות נגד גוף אדם.
 • ׳עבירות מין’– כוללות בין היתר עבירות אינוס, מעשה מגונה, הטרדה מינית ועוד.
 • ׳עבירות מוסר׳– כוללות בין היתר עבירות סרסרות ושידול למעשה זנות, שימושוסחר בסמים, גידול וייצור סמים.
 • ׳עבירות סדר ציבורי׳– כוללות בין היתר עבירות נגד הסדר הציבורי, הכשלת עובדציבור, תקיפה והכשלת שוטר, קטטות והפרעות ברחובות ובמוסדות, איומים, שוחד, התקהלות או התאגדות, מטרד רעש וחסימת דרך, הסגות גבול ועבירות נגד חוק הכניסה לישראל.
 • ׳עבירות מרמה׳– כוללות בין היתר עבירות זיוף, מרמה ועושק, עבירות הנוגעותלכרטיסי חיוב ועבירות כלכליות.
 • ׳עבירות ביטחון׳– כוללות בין היתר עבירות מרד, הסתה, הסתננות, השלכת בקבוקתבערה, ״דוי אבנים ועבירות אמל״ח (אמצעי לחימה).
 • ׳עבירות מנהליות׳– כוללות בין היתר עבירות על חוקי עזר עירוניים, עבירות הקשורותבדיני עבודה ועוד.
 • ׳עבירות כלכליות׳– כוללות בין היתר עבירות הקשורות בפיקוח הכלכלי, עבירות קנייןרוחני, עבירות פיסקאליות ועוד.
 • ׳עבירות רישוי׳– כוללות בין היתר עבירות רדיו וטלוויזיה, נשק, תחמושת וחומרי נפץ,מלאכות, תעשיות, עסקים, עבירות נגד הסביבה.

 

עבירת קנס מיוחדת – קנבוס

ביום 26.7.18פורסמה ברשומות הצעת חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה) הקובעת את העבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קנבוס לצריכה עצמית או שימוש בו, הנעברת בפעם הראשונה או השניה, כ”עבירת קנס מיוחדת”. בגין עבירה ראשונה יוטל על אדם קנס בסך 1,000₪ ובגין עבירה שניה – כפל הקנס – 2,000₪ (להלן: “מודל הקנסות”).

החוק נכנס לתוקפו ביום 01.04.2019על-מנת לאפשר למשטרה הערכות מתאימה ליישומו, בשלב ראשון יושם החוק כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים ממועד התחולה.

התיקון לחוק מאמץ מודל של “אי הפללה” במסגרתו נאכפת העבירה של החזקה או שימוש לצריכה עצמית בדרך מתונה של מתן קנס מנהלי ובשום אופן לא מודל של לגליזציה ההופכת את המעשה האסור למותר.

אין בקביעה של העבירה כעבירת קנס מיוחדת כדי לשנות את סיווג העבירה כעבירת עוון. מודל הקנסות חל על בגירים בלבד, בשל ההסכמה כי הטיפול באוכלוסיית הקטינים יעשה, במידת האפשר, באמצעים טיפוליים, חינוכיים והסברתיים. הסדרת הנושא מבוצעת בנוהל בין-משרדי משותף למשטרה, למשרד לבט״פ ולמשרד המשפטים.

במשטרה מנוהל מאגר מידע משטרתי מיוחד (מנהלי), אשר כולל את הרישום אודות הודעת הקנס בעבירה ראשונה או שניה. המרשם המשטרתי המיוחד יכלול מידע על הודעות קנס, הליכים שבוטלו, הליכים, משפטיים ותיקים שנסגרו בהעדר ראיות.

לאחר כניסת החוק לתוקף, החל מתאריך 01.04.2019כל התיקים בגין עבירת שימוש בסמים העונים לקריטריונים הקבועים בחוק נרשמים במאגר המנהלי ולא במאגר התיקים הפליליים.

בעקבות הרישום המנהלי, קיימת ירידה משמעותית בכמות התיקים הפליליים בעבירה – שימוש בסמים מסוכנים, יחסית לשנים טרום כניסת החוק לתוקף.

כדי שניתן יהיה לקבל תמונה מלאה אודות כמות התיקים שנפתחו בגין עבירת שימוש בסמים מסוכנים, הוספנו, בשורה נפרדת, גם את כמות התיקים המנהליים שנפתחו החל מתאריך 01.04.2019.

 

נתוני כשיער. כלליים

פרק זר מציג נתונים כלליים של כמות רתיקים שנפתחו, תיקים גלויים, תיקים עם כתבי אישום ומעצרים.

בתרשים שלהלן מוצגים נתוני כלל התיקים שנפתחו (פשיעה מדווחת) בשנים 2019-2015. האחוזים בתרשימים מייצגים את השינוי במספר התיקים שנפתחו בכל שנה לעומת השנה שקדמה לה.

לוח 1.1תיקים ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

 

 

2019                    2018                    2017                    2016                    2015

 

 

 

 

 

 

בשנת 2019חלה ירידה של 11.4%בכמות התיקים שנפתחו לעומת שנת 2015.

לוח 1.2שיעור פשיעה לאלף תושבים[**][††] לפי שנים

בתרשים שלהלן מוצגים שיעורי פשיעה במונחי תיקים לאלף נפש.

 

 

 

49.6
464           44.9            44.8
” ״״            40.3

,                  37.6           38.1

35.3

 

 

 

 

 

 

 

 

מחוז ת”א הוא המחוז עם כמות התיקים הגבוהה ביותר בשנת 2019.

לוח 1.4תיקים לפי סוגי עבירות לפי שנים

בשורה הראשונה בטבלה מוצגים סך התיקים שנפתחו בכל שנה, וביתר השורות מוצגים סך התיקים בכל קבוצת עבירה לאורך שנים.

בתיק שיש בו כמה עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר התיק בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד.

“סך כל התיקים” מייצג את מספר התיקים שנפתחו בפועל, ללא כפילויות.

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל339,804328,681329,265320,712301,149
עבירות כלפי הרכוש149,494144,215138,663129,935122,867
עבירות סדר ציבורי121,017115,758119,445120,093116,472
עבירות נגד גוף57,89458,33758,22559,25358,095
עבירות כלפי המוסר28,87031,76636,41538,06230,094
עבירות מרמה18,07516,69514,98915,70915,952
עבירות בטחון17,05213,30913,89712,29911,472
עבירות מין5,6405,6516,0036,1586,152
עבירות אחרות4,8213,9944,7204,7054,507
עבירות נגד אדם936872785804858

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

 

 

לוח 1.5תיקים, תיקים גלויים ותיקים עם כתבי אישום* לפי שנים

 

 

 

 

170,616184,131183,071179,158188,999 •- תיקים גלויים לפי
»שנת פתיחת התיק
45,47846,96445,87745,79954,315
תיקים עם כתב אישום
לפי שנת ההגשה
20192018201720162015

 

בשנת 2019נפתחו 301,149תיקים, מהם 170,616תיקים גלויים.

בשנת 2019הוגשו כתבי אישום ב -45,478תיקים.

* כתבי האישום אינם כוללים הצעות להסדר מותנה.

לוח 1.6מעצרים פליליים בפילוח לסוגי הארכות* לפי שנים

סה״כ מעצרים החלטה אחרת תום הליכים■ ימים ■

60,074                              60,834                              61,339

6,343                                6,605                               6,927                                    53,267                      51,128

14,03613,55913,5486,0796,268
12,59810,981
40,96040,67039,59934,59033,879

2015                      2016                      2017                      2018                      2019

 

מסתמנת ירידה של 4% בכמות המעצרים ב -2019לעומת 2018.

33.7%מכלל המעצרים בשנת 2019הם מעצרים עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת.[‡‡]

הפשיעה בממד הזמן

לוח 1.7תיקים לפי חודשי השנה בשנת 2019(לפי תאריך פתיחת התיק)

שבת                      שישי                     חמישי                     רביעי                     שלישי                       שני

 

תיקים גלויים* לפי שנת פתיחת התיק
תיקים גלויים – תיקים שיש בהם חשוד או נילון בביצוע העבירה
*השנה נלקחו כלל החשודים והנילונים.

לוח 1.9תיקים גלויים ושיעור התיקים הגלויים באחוזים לפי שנים

54.51%                            55.60%                            57.41%

 

בשנת 2019נרשמו 170,616תיקים גלויים ושיעור הגילוי השנתי עומד על 56.6%.

לוח 1.10תיקים גלויים לפי מחוזות – 2019

 

מחוז דרומי הינו המחוז עם כמות התיקים הגלויים הגדולה ביותר בשנת 2019.

לוח 1.11תיקים גלויים לפי עבירות

בטבלה שלהלן מוצגים נתוני התפלגות התיקים הגלויים בחלוקה לסוגי עבירות בשנים 2019-2015(לפי שנת פתיחת תיק). בשורה הראשונה של הטבלה מוצג סך כל התיקים הגלויים. בכל אחת מהשורות הנוספות מוצג סך כל מספרי התיקים בקבוצת אותה העבירה, לאורך השנים.

אם בתיק מסוים יש מספר עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר התיק בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד. סך כל התיקים מייצג את מספר התיקים הגלויים בפועל, ללא כפילויות.

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל188,999179,158183,071184,131170,616
עבירות סדר ציבורי97,12691,08093,77594,85392,026
עבירות נגד גוף46,83946,39045,80446,80645,816
עבירות כלפי הרכוש39,96437,32437,64038,23836,834
עבירות כלפי המוסר27,50230,03933,87835,29727,646
עבירות בטחון11,6339,1909,3118,2298,140
עבירות מרמה10,8198,6486,9986,9526,371
עבירות מין4,2844,2674,5174,6834,694
עבירות אחרות*4,5343,6834,3214,3284,104
עבירות נגד אדם742704636683742

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

 

לוח 1.12תיקי קטינים גלויים עם חשודים ונילונים לפי עבירות
קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל25,22722,94824,50623,62922,154
עבירות סדר ציבורי11,0609,86210,62710,38210,041
עבירות כלפי המוסר4,2114,8875,6655,9705,950
עבירות נגד גוף5,8615,3515,4695,3014,779
עבירות כלפי הרכוש6,1975,2925,4084,9134,253
עבירות בטחון2,3211,5001,6311,3621,297
עבירות מין703754625707666
עבירות מרמה594388393343304
עבירות אחרות*466443360296279
עבירות נגד אדם88121726368

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

 

לוח 1.13תיקים גלויים לפי דת ומגדר החשוד

מוצג בלוח סך כל התיקים הגלויים לאורך השנים לפי דת ומגדר החשוד או הנילון.

סך כל התיקים לפי דת ומגדר גבוה מסך כל התיקים הגלויים, כי “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משני המינים או הדתות.

חשוד/ שנה20152016201720182019
סך תיקים גלויים188,999179,158183,071184,131170,616
יהודי118,671114,184113,085112,571102,630
לא יהודי72,65067,68772,48774,30170,418
20152016201720182019
סך תיקים גלויים188,999179,158183,071184,131170,616
זכר167,141159,169163,057163,683151,482
נקבה31,60130,39030,23231,09129,181

 

 

תיקים עם כתב אישום לפי שנת הגשת כתב אישום

בפרק זה שילבנו נתוני תיקים עם כתב אישום ללא הליך הסדר מותנה לוח 1.14תיקים עם כתב אישום ושיעור התיקים עם כתב אישום* ללא הסדר מותנה, באחוזים לפי שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנת 2019חלה ירידה של 3.2%בכמות התיקים שהוגש בהם כתב אישום ללא הסדר מותנה לעומת אשתקד, וכן חלה ירידה של 6.1%בכמות התיקים שנפתחו.

 

שיעור כתבי האישום* ללא הסדר מותנה ביחס לתיקים שנפתחו עומד על 15.1%בשנת 2019.

*תיקים עם כתב אישום נספריםלפישנתההגשה (ולא מתוך התיקים שנפתחו) ולכן שיעור כתבי האישום כוללגם תיקיםשנפתחובשניםקודמות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחוזות דרומי ומרכז הינם המחוזות שבהם כמות התיקים עם כתב אישום היא הגדולה ביותר בשנת 2019.

 

לוח 1.16תיקים עם כתב אישום לפי עבירות ללא הסדר מותנה

הטבלה שלהלן מציגה את כמות התיקים שבהם הוגש כתב אישום* ללא הסדר מותנה בשנים 2019-2015 , בחלוקה לעבירות.

תיק שיש בו כמה כתבי אישום כנגד כמה חשודים “ספר פעם אחת בכל עבירה ובסך כל התיקים.

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל54,31545,79945,87746,96445,478
עבירות סדר ציבורי25,08221,89921,86622,82323,532
עבירות כלפי הרכוש12,47810,65110,74311,51212,427
עבירות כלפי המוסר7,6847,3548,0189,7869,887
עבירות נגד גוף10,1618,3648,0068,3059,405
עבירות בטחון5,1914,6265,1144,6833,923
עבירות מרמה6,3403,6463,4353,2562,894
עבירות אחרות2,3532,0932,4842,3561,903
עבירות מין1,0899729658751,012
עבירות נגד אדם285281262285409

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

לוח 1.17תיקי קטינים עם כתב אישום ללא הסדר מותנה לפי עבירות

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל6,2715,3455,6425,5914,774
עבירות סדר ציבורי2,6462,2382,1502,2862,269
עבירות כלפי הרכוש1,8231,5991,6031,7851,516
עבירות כלפי המוסר7428721,1441,1281,077
עבירות נגד גוף1,1789769681,020976
עבירות בטחון1,038739966848637
עבירות אחרות*335313254203137
עבירות מין130145108105134
עבירות מרמה208113117153121
עבירות נגד אדם2858173240

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

לוח 1.18תיקים עם כתב אישום לפי דת ומגדר החשוד

מוצגים בלוח סך כל התיקים עם כתב אישום לאורך השנים לפי דת ומגדר החשוד או הנילון (לפי שנת הגשת כתב האישום).

סך כל התיקים עם כתב אישום לפי דת ומגדר גדול מסך כל התיקים עם כתב אישום שכן “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משני המינים או משתי הדתות.

28

 

מעצרים פליליים

בנתוני המעצרים סופרים כל פעולת מעצר המלווה בפתיחת אסמכתא לכליאה. אדם
שנעצר כמה פעמים באירועים שונים “ספר בנפרד בכל אחד מהאירועים (ולא פעם
אחת בשנה).

לוח 1.19מעצרים פליליים ושיעור מעצרים עם כתב אישום באחוזים לפי שנים

יחס מעצרים עם כ״א למעצרים כללי           מעצרים עם כתב אישום מעצרים

בשנת 2019ביצעה המשטרה 51,128מעצרים פליליים; ירידה של 4.0%לעומת אשתקד.

 

 

מחוז דרומי הוא המחוז עם כמות המעצרים הגדולה ביותר בשנת 2019.

 

 

לוח 1.21מעצרים פליליים לפי עבירה ושנה

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל61,33960,83460,07453,26751,128
עבירות סדר ציבורי34,92836,47236,02432,56833,524
עבירות כלפי הרכוש17,32415,94315,67214,39614,518
עבירות נגד גוף16,30015,45814,67013,73914,265
עבירות בטחון8,6828,4518,9428,0097,931
עבירות כלפי המוסר5,8785,9536,7417,0796,788
עבירות אחרות*2,1892,0562,0961,9851,728
עבירות מרמה2,3422,2862,2231,7391,692
עבירות מין1,6341,5911,6451,4971,519
עבירות נגד אדם1,005932964888999

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

עבירות בולטות בשנת 2019:

65.6%מכלל המעצרים הפליליים הם בגין עבירות סדר ציבורי.

28.4%מכלל המעצרים הפליליים הם בגין בעבירות רכוש.

לוח 1.22מעצרי קטינים* לפי עבירה ושנה

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל5,9485,0875,3574,2133,879
עבירות סדר ציבורי2,9512,6772,7332,3532,327
עבירות כלפי הרכוש2,0571,6981,6791,2941,207
עבירות נגד גוף1,5081,2081,2581,1181,118
עבירות בטחון1,3411,0461,3151,028993
עבירות כלפי המוסר327337393390341
עבירות מין144148127120125
עבירות אחרות*189192180140105
עבירות מרמה10891816267
עבירות נגד אדם65112464562

 

* הספירה היא לפי גיל במועד המעצר.

**בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

יעור מעצרי הקטינים מכלל המעצרים בשנת 2019עומד על 7.6%.

לוח 1.23מעצרים לפי דת ומגדר

להלן סך כל המעצרים לפי שנת המעצר ולפי דת ומגדר העצור*.

עצור/ שנה20152016201720182019
סך מעצרים61,33960,83460,07453,26751,128
יהודי27,88426,43124,45121,25119,725
לא יהודי33,43734,38535,60132,00231,389
20152016201720182019
סך מעצרים61,33960,83460,07453,26751,128
זכר58,78758,31457,59951,12649,206
נקבה2,5322,4942,4532,1211,906

 

*מסיבות שונות יש מעט מאוד מעצרים שבהם המגדר והדת לא ידועים, ולכן סיכום המעצרים לפי דת או מגדר נמוך מעט מסך כל המעצרים.

עבריינים לפי שנת פתיחת התיק

הנתונים מייצגים את כל החשודים והנילונים בתיקי פ״א, ט’ וט״מ.

עבריין נספר פעם אחת בלבד בשנה, גם אם נחקר כחשוד או נילון בכמה תיקים פליליים שונים במהלך השנה.

לוח 1.24עבריינים ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

2019                     2018                     2017                     2016                     2015

בשנת 2019חלה ירידה של 6.5%בכמות העבריינים שנחשדו בביצוע עבירה פלילית, לעומת אשתקד.

ב- 5השנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה של 11.1%בכמות העבריינים.

לוח 1.25עבריינים לפי מחוזות- 2019

 

עבריין שהיה פעיל בשני מחוזות שונים “ספר בכל מחוז בנפרד.

מחוז דרומי הוא המחוז עם כמות העבריינים הגדולה ביותר בשנת 2019.

לוח 1.26עבריינים לפי עבירה ושנה

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל179,548168,731171,343170,699159,563
עבירות סדר ציבורי102,09494,45695,81695,63094,498
עבירות נגד גוף54,85553,77752,92654,70953,637
עבירות כלפי הרכוש37,28434,37834,16234,14133,488
עבירות כלפי המוסר26,11828,76332,18134,10226,412
עבירות בטחון15,34511,88711,72410,58810,613
עבירות מרמה7,8136,7356,4105,7815,230
עבירות אחרות*4,8684,3874,5945,0564,947
עבירות מין4,0034,0454,2344,3754,450
עבירות נגד אדם1,2381,1811,1971,1201,315

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

לוח 1.27עבריינים קטינים לפי עבירה ושנה (גיל הקטינים לפי מועד ביצוע העבירה)

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל20,86419,86420,38119,59018,174
עבירות סדר ציבורי9,9419,2479,4779,0058,713
עבירות נגד גוף6,4906,0095,8905,7795,246
עבירות כלפי המוסר3,6114,4134,8765,3415,189
עבירות כלפי הרכוש5,8555,1615,2644,6624,030
עבירות בטחון2,3861,7131,8721,6321,476
עבירות מין801818713751736
עבירות מרמה526416410362338
עבירות אחרות*443458401341315
עבירות נגד אדם97156836183

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

שיעור העבריינים הקטינים בשנת 2019עומד על 11.4%מכלל העבריינים.

לוח 1.28עבריינים לפי דת ומגדר

עבריין/ שנה20152016201720182019
סך- הכל179,548168,731171,343170,699159,563
יהודי100,71197,67796,73195,37286,669
לא יהודי78,83671,05374,61175,32572,893
20152016201720182019
סך- הכל179,548168,731171,343170,699159,563
זכר152,803142,749145,559144,385134,498
נקבה26,73725,97525,77926,30325,057

 

 

עבירות רכוש

לוח 1.29תיקי רכוש ופע״ר ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

149,494
144,215
138,663
129,935
-3.9%
122,867
-3.5%
-3.8%
-5.4%
-6.3%

רכוש

56,552פע״ר53,789                                                                    49,162                                  41,891                             39,048
-4.3%6.8%-                             ־/־14.8-                            8.6%                                  4.9%
2019
2017                      2018
2015                      2016

 

ב -5השנים האחרונות אפשר לראות מגמת ירידה רציפה ועקבית של 17.8%בתיקי עבירות הרכוש.

 • בשנת 2019כמות תיקי הרכוש והפע״ר היא הנמוכה ביותר במהלך תקופה זו של5שנים.
 • תיקי הפע”ר מהווים 0%מכלל התיקים (39,048תיקי פע”ר מתוך 301,149תיקיםשנפתחו).
 • תיקי הרכוש מהווים 8%מכלל התיקים שנפתחו בשנת 2019 (122,867תיקי רכושמתוך סך כל התיקים בשנת 2019- 301,149תיקים).

 

 

 

לוח 1.30תיקי רכוש ומתוכם שיעור תיקי פע”ר באחוזים לפי מחוזות – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחוזות תל אביב ומרכז הם המחוזות עם כמות תיקי הרכוש והפע״ר הגדולה ביותר בשנת 2019.

 

 

 

2010       2011
2012
2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 1.31 ב תיקי פע״ר בעשור האחרון – פילוח לעבירות

התפרצות לבית דירה
גניבה שמוש רכב ללא רשות
גניבה מתוך רכב
13,535

,             12,753

התפרצות לבתי עסק ומוסדות
8,799
8,098        7,939
7,130        6,788        6,609        6,552

 

 

 

בעשור האחרון נצפתה ירידה רציפה ועקבית של 49.4%בכלל עבירות הפע״ר (מ- 77,109תיקים בשנת 2010ל -39,048תיקים בשנת 2019).

בעבירות התפרצות לדירה רואים ירידה של 13.1%בכמות התיקים בין שנת 2019לאשתקד.

 

לוח 1.32עבירות רכוש נבחרות – לפי עבירה[§§] ושנה

תאור סטטיסטי עבירה20152016201720182019
סך עבירות רכוש149,494144,215138,663129,935122,867
גניבות אחרות57,44455,10752,29050,15246,277
גרימת נזק לרכוש בזדון31,09830,66131,00130,40529,505
עבירות רכוש אחרות**18,30817,72118,02718,00216,600
התפרצות לבית דירה20,12518,52317,64514,14412,296
גניבה שמוש רכב ללא רשות***16,90516,62913,22111,45011,114
גניבה מתוך רכב13,53512,75313,01010,93410,462
התפרצות לבתי עסק ומוסדות6,6096,5525,7895,7995,535

 

*סך כל העבירות גדול מסך כל התיקים, שכן ׳יתכן שבאותו התיק נכללות כמה עבירות רכוש.

**בקטגוריית ‘עבירות רכוש אחרות’ נכללות בין היתר עבירות החזקה וקבלה של רכוש גנוב, גניבת אופניים ועוד.

***כמות תיקי גניבות רכב ולא כמות גניבות הרכב עצמן אשר מופיעות בלוח 1.35.

לוח 1.33תיקי רכוש גלויים – לפי גיל ודת החשוד

בלוח מוצגים סך כל תיקי רכוש גלויים לאורך השנים לפי דת וגיל החשוד או הנילון (לפי שנת גילוי).

סך כל תיקי רכוש גלויים לפי דת וגיל גבוה מסך כל תיקי רכוש גלויים, שכן “תכן שבתיק אחד יכולים להיות חשודים או נילונים משתי קבוצות הגיל או הדת.

חשוד/ שנה20152016201720182019
סך- הכל39,96437,32437,64038,23836,834
יהודי25,79424,08723,75824,21622,776
לא יהודי14,35313,67814,28114,42314,509
20152016201720182019
סך- הכל39,96437,32437,64038,23836,834
בגיר32,88831,30831,48832,51931,825
קטין6,1975,2925,4084,9134,253
קשיש1,0241,0061,0831,1231,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019

בעשור האחרון חלה מגמת ירידה של 44.0%בשיעור של עבירות הרכוש.

*כמות התושבים ע”פ הלמ”ס בחישוב להלן היא 9,211,518.

לוח 1.35שיעור גניבות כלי רכב לאלף כלי רכב מנועיים* [***]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פשיעה חקלאית

“פשיעה חקלאית” מורכבת משילוב של אלה:

סוג עבירה:גניבות, התפרצויות והיזקים לרכוש, כמו גרימות נזק, הסגות גבול והצתות;סוג מקום ביצוע העבירה:מקומות “חקלאיים”, כמו שדות, מטעים, חממות, לולים ורפתות;סוג הרכוש עם זיקה חקלאית:כמו בעלי חיים: פרות, עגלים וכבשים, תוצרת חקלאית:ירקות, פירות וביצים, ציוד חקלאי.

לוח 1.36פשיעה חקלאית לפי קבוצת עבירות לפי שנים

 

 

 

*גניבת בע״ח כולל גניבת עופות ודגים.
בשנת 2018נפתחו 921תיקים ובשנת 2019נפתחו 793תיקים, ירידה של 13.9%.

ברוב קבוצות גניבת רכוש חקלאי חלה ירידה בכמות התיקים בשנת 2019לעומת אשתקד.

לוח 1.37 עבירות פשיעה חקלאית לפי מחוז ביצוע העבירה** – 2019

מחוז צפון הוא המחוז הטריטוריאלי עם כמות תיקי הפשיעה החקלאית הגדולה ביותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנת 2019.

** לא כולל 24תיקים שלא סווגו למחוז עקב חוסר מידע על “שוב

 

עבירות אלימות

בעבירות האלימות נכללות עבירות האלימות הגופנית שאליהן נוספת עבירת האיומים. עבירות האלימות הגופנית כוללות: תקיפות, חבלה גופנית חמורה, רצח, ניסיון לרצח, הריגה, עבירות מין חמורות ושוד.

לוח 1.38עבירות אלימות ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

94,03396,66895,97295,13895,664אלימות גופנית ואיומים
-2.7%0.7%0.9%-0.5%-2.8%
59,30360,88360,15059,93059,844אלימות
גופנית
-2.6%1.2%0.4%0.1%-1.6%

 

2015                    2016                    2017                    2018                    2019

בשנת 2019חלה ירידה קלה בעבירות אלימות גופנית ואיומים, בשיעור של 2.7%לעומת אשתקד.

בשנת 2019חלה ירידה קלה בעבירות אלימות גופנית, בשיעור של 2.6%לעומת אשתקד.

לוח 1.39עבירות אלימות לפי מחוזות- 2019

 

במחוז דרומי כמות התיקים הגבוהה ביותר בעבירות אלימות גופנית (עם וללא איומים) בשנת 2019.

לוח 1.40עבירות אלימות נבחרות לפי שנים

בטבלה שלהלן מוצגת התפלגות עבירות אלימות גופנית עם וללא איומים, בשנים

2019-2015.

בשורה הראשונה של הטבלה מוצגים כל התיקים שנפתחו בכל שנה.

בכל אחת מהשורות הנוספות מוצגים כל התיקים בקבוצת אותה העבירה לאורך השנים.

בתיק שיש בו כמה עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר התיק בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד.

סך כל התיקים מייצג את מספר התיקים שנפתח בפועל, ללא כפילויות.

ישלשיםלבלכמותהגדולהשלתיקיאיומים(ברביםמהםעבירתהאיומיםנלווית לעבירתהתקיפה).

סוג סטטיסטי20152016201720182019
סך- הכל אלימות גופנית ואיומים95,66495,13895,97296,66894,033
סך- הכל אלימות גופנית59,84459,93060,15060,88359,303
איומים53,01652,79953,55554,14052,412
תקיפה (למעט עובדי ציבור)50,43550,85850,69451,37649,481
חבלה גופנית חמורה5,0885,3505,2995,6366,411
מעשה מגונה בכח2,8802,9043,1783,1513,052
אינוס בכח או באיומים1,0251,0271,0541,1531,137
תקיפת עובדי צבור בתפקיד962862959870799
סל עבירות השוד**1,8811,5411,6341,4711,398
אינוס ובעילה שלא כחוק395391414362316
תקיפה לשם גניבה427345357323269
רצח190172168152188
נסיון לרצח266234185182164
חטיפת ארנקים15711215610278
הריגה3843372013
הריגה3843372013

*תיקי רצח – הנתון כולל תיקי רצח עם מניע פלילי ולאומני. נתונים מפורטים על תיקי רצח פלילי יוצגו בנפרד בלוחות: 1.47+1.48.

”הגדרה לסל עבירות השוד, ראה עמוד 16.

 

 

לוח 1.41עבירות אלימות גופנית ואיומים – תיקים גלויים לפי דת וגיל החשוד ולפי שנים בלוח מוצגים כל תיקי האלימות לאורך השנים לפי דת וגיל החשוד או הנילון (לפי שנת פתיחת התיק).

סך כל תיקי האלימות לפי דת וגיל גבוה מסך כל תיקי האלימות, שכן “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משתי קבוצות הגיל או הדת.

חשוד / שנה20152016201720182019
סך תיקי אלימות גופנית ואיומים74,45472,61872,90773,73371,604
יהודי53,94952,88152,94452,57549,596
לא יהודי20,87820,44520,67822,02722,816
20152016201720182019
סך תיקי אלימות גופנית ואיומים74,45472,61872,90773,73371,604
בגיר63,87862,69362,70863,71962,636
קטין8,0047,4627,5927,3486,652
קשיש3,3053,4313,5613,6193,303

 

לוח 1.42עבירות אלימות גופנית – לפי דת וגיל החשוד ולפי שנים

חשוד/ שנה20152016201720182019
סך תיקי אלימות גופנית48,03447,43047,16447,90946,761
יהודי34,57034,56434,20334,21432,541
לא יהודי13,84913,44413,55114,37414,868
20152016201720182019
סך תיקי אלימות גופנית48,03447,43047,16447,90946,761
בגיר40,29340,04539,73540,55840,245
קטין6,2805,8675,8735,6765,108
קשיש2,0622,2212,2472,3762,150

 

לוח 1.43עבירות אלימות גופנית ואיומים – שבוצעו בתוך המשפחה או בין בני זוג

20152016201720182019
במשפחה- סך הכל27,37728,05227,58427,87929,363
מזה: במשפחה – קורבן קטין3,8223,6993,6673,6663,876
בני זוג16,78017,38517,42817,91318,413

 

לוח 1.44עבירות אלימות גופנית – שבוצעו בתוך המשפחה או בין בני זוג

 

לוח 1.45כלל תיקי העבירות במשפחה* ובין בני זוג**

20152016201720182019
במשפחה32,34832,89232,04832,22433,647
מזה: במשפחה- קורבן קטין4,0553,9103,8243,8654,140
בני זוג21,61122,18022,10622,86223,208

 

העבירות כוללות לא רק עבירות אלימות גופנית, אלא גם עבירות רכוש, הסגות גבול, הפרות צווים ועוד.

לוח 1.46 תיקי עבירות בין בני זוג*** לפי מגדר החשוד

 

העבירות כוללות לא רק עבירות אלימות גופנית, אלא גם עבירות רכוש, הסגות גבול, הפרות צווים ועוד.

*תיקי עבירות במשפחה – תיקים שבהם הזיקה בין הקורבן לחשוד או לנילון היא זיקה במשפחה (אב, אם, אח/אחות, אחיין/אחיינית, אישה, בעל, בן/בת זוג, גרוש, גרושה, בן/בת חורג/ת, דוד/דודה, הורה חורג, נכד/ נכדה סב/סבתא) ללא תלות בעבירה.

**תיקי עבירות בין בני זוג – תיקים שבהם הזיקה בין הקורבן לחשוד או לנילון היא זיקה בין בני זוג (אישה, בעל, בן/ בת זוג, גרוש/ה) ללא תלות בעבירה.

*** בלוח 1.46הסיכום של תיקי זכר ונקבה גבוה מסך כל התיקים בעבירות בין בני זוג בגלל תיקים שבהם תלונות הדדיות.

תיקים וקורבנות רצח* (תיקים עם מניע פלילי)

לוח 1.47תיקי* רצח לפי שנים לפי דת הקורבן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I                                   1                                  1                                  1                                  1                                  1

2015                2016                2017                2018                2019

בשנת 2019נפתחו 136תיקי רצח על רקע פלילי.

*בתיק רצח יכולים להיות כמה קורבנות.

לוח 1.48קורבנות רצח נשים לפי דת הקורבן ולפי שנים

20152016201720182019
קורבנות רצח נשים – כללי2828212917
קורבנות רצח נשים ע׳׳י בן זוג11121085
קורבנות רצח נשים ע׳׳י בן זוג במגזר יהודי751063
קורבנות רצח נשים ע׳׳י בן זוג במגזר שאינו יהודי47022
קורבנות רצח נשים ממניעים שונים1716112112
קורבנות רצח נשים ממניעים שונים במגזר יהודי59165
קורבנות רצח נשים ממניעים שונים במגזר לא יהודי12710157

 

2017מניעים שונים – אישה נוספה בעקבות סנכרון איסוף נתונים.

2016מניעים שונים – שתי נשים נוספו בעקבות סנכרון איסוף נתונים.

2015בני זוג – נתוני סך הכל נותרו כפי שהיו, הנתונים לפי מגזרים שונו מבחינת הגדרות, לפיהם נשים ממוצא רוסי תחשבנה מגזר יהודי.

בשנת 2019סך קורבנות רצח נשים ירד ל- 17נשים לעומת 29נשים אשתקד. מתוכן: בשנת 2019נרצחו 5נשים בידי בן זוגן לעומת 8נשים בשנת 2018. כמו כן, ממניעים שונים נרצחו 12נשים בשנת 2019לעומת 21אשתקד.

*** הנתונים התקבלו מאגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל.

עבירות חשיפה

עבירות חשיפה הן עבירות שניתן לגלותן רק על ידי פעילות יזומה של המשטרה, משום שאין בהן מתלוננים. ככלל, בשל אופיין, המשטרה מעוניינת להגדיל את מספר התיקים שייפתחו בגינן.

לוח 1.49עבירות חשיפה ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019                                  2018                                   2017                                  2016                                   2015

בשנת 2019מהווים תיקי החשיפה 20.7%מכלל התיקים שנפתחו (62,384תיקי חשיפה מתוך 301,149תיקים). בשנה זו חלה ירידה של 12.5%בכמות תיקי החשיפה לעומת אשתקד.

בעקבות הרישום המנהלי, קיימת ירידה משמעותית בכמות התיקים הפליליים בעבירה – שימוש בסמים מסוכנים, יחסית לשנים טרום כניסת החוק לתוקף – ראה עמ’18.

 

 

 

לוח 1.50עבירות חשיפה לפי מחוזות- 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגרף האחוזי מייצג את חלקם היחסי של תיקי חשיפה מתוך כלל התיקים שנפתחו במחוז. מחוזות צפון, תל אביב, דרומי ומרכז הם המחוזות שבהם כמות תיקי החשיפה הגדולה ביותר בשנת 2019.

* אחוז תיקי החשיפה אינו כולל דוחות מינהליים.

לוח 1.51עבירות חשיבה נבחרות – לפי שנים

עבירה/ שנה20152016201720182019
סך עבירות חשיפה67,53264,62270,96271,28762,384
שימוש בסמים – לא כולל דוחות קנבוס21,12223,88227,18927,46818,761
החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית-עבירת קנס מיוחד (החל מאבריל 2019)10,375
שב״ח17,88413,92615,65815,46814,234
סחר בסמים כולל החזקה ,גידול וייצור9,6959,57411,28613,25013,428
אמל״ח3,0013,3223,4763,4693,910
ממ”מ – מעסיקים , מלינים , מסיעים4,4593,5793,7843,4453,559
רכוש גנוב ( קבלה והחזקה )4,6964,1184,0953,4702,801
סחיטה1,4141,4301,3141,6391,500

 

*שב”ח – שהייה בלתי חוקית – עבירות על חוק הכניסה לישראל.

”ממ”מ- מעסיקים, מלינים, מסיעים – עבירות על חוק הכניסה לישראל.

לוח 1.52עבירות חשיבה לבי דת וגיל החשוד

בלוח מוצגים כל תיקי חשיבה לאורך השנים לבי דת וגיל החשוד או הנילון (לבי שנת בתיחת התיק).

סך כל תיקי חשיבה לבי דת וגיל גבוה מסך כל תיקי חשיבה, שכן “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משתי קבוצות הגיל או הדת.

 

פשיעת זרים*

*”זרים” נחשבים כל החשודים או הנילונים שאינם ישראלים או פלסטינים, כגון: תיירים, עובדים זרים ומסתננים.

בלוחות להלן נספרו תיקים אשר יש בהם חשוד או נילון זר.

לוח 1.53פשיעת זרים ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

 

 

לוח 1.55תיקי זרים לפי עבירה ושנה

בטבלה שלהלן מוצגת התפלגות תיקי הזרים לפי עבירות בשנים 2019-2015.

בשורה הראשונה של הטבלה מוצגים כל התיקים שנפתחו בכל שנה.

בכל אחת מהשורות הנוספות מוצגים כל התיקים בקבוצת כל עבירה לאורך השנים.

תיק שבו מספר עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד, אך “ספר רק פעם אחת בשורת הסך הכול.

סך כל התיקים מייצג את מספר תיקי הזרים שנפתחו בפועל, ללא כפילויות.

קבוצה סטטיסטית20152016201720182019
סך- הכל3,5773,6563,6193,9463,576
עבירות נגד גוף1,2861,3051,2721,3501,385
עבירות סדר ציבורי1,5131,4351,4991,5501,373
עבירות כלפי הרכוש9369059081,036941
עבירות כלפי המוסר402507583518504
עבירות מרמה350405260401192
עבירות מין127123144158132
עבירות אחרות*8941114148109
עבירות בטחון4936415951
עבירות נגד אדם91391021

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

העבירות השכיחות מתוך כלל תיקי הזרים בשנת 2019הן עבירות נגד גוף (38.7%), נגד הסדר הציבורי (38.4%) ועבירות כלפי הרכוש (26.3%).

עבירות מחשב

פרק זה מתייחס לעבירות המחשב הכלולות ב”חוק המחשבים תשנ’ה-1995″, סעיפים ראשיים 5-2בעבירות אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

לוח 1.56עבירות מחשב נבחרות לפי שנים

1,489

1,233

1,273

1,154

־”־                                                            1,025

עבירות אחרות העברת מידע כוזב במחשבmחדירה לחומר מחשב חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת

סך עבירות מחשב

 

 • בכמות הכוללת של עבירות מחשב מסתמנת עלייה של 3%בכמות התיקים. מ-1,025תיקים בשנת 2015ל- 1,233תיקים בשנת 2019.
 • העבירה השכיחה ביותר מבין עבירות המחשב בשנת 2019היא “חדירה לחומרמחשב”(51.3%).

נתוני חטיבת התביעות

חטיבת התביעות במשטרה מטפלת בקרוב ל- 90אחוזים מההליכים הפליליים במדינת ישראל, המתנהלים בגין עבירות המשפיעות באופן ישיר על תחושת בטחון הציבור.

תובעי חטיבת התביעות מטפלים בעשרות אלפי תיקי חקירה החל משלב ליווי החקירה המשטרתית, בחינת התשתית הראייתית וכלה בקבלת החלטה בדבר הגשת כתב אישום או גניזת התיק.

בכל מקרה בו הוחלט על הגשת כתב אישום, יחידות התביעות בשטח אמונות על ניהול ההליכים בבתי המשפט.

בחודש יולי 2019הצטרפה מחלקת תביעות תעבורה לחטיבת התביעות ומאז החטיבה אמונה על הטיפול במרבית התיקים הפליליים ותיקי התעבורה במדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תביעה 77%
עיון

2%

החלטה/המלצה/התייעצות

2%

סגירה 18%

בשנת 2019חלה ירידה של 0.6%בכמות התיקים שהוגש בהם כתב אישום מתוך כלל התיקים שהועברו לתביעות, לעומת אשתקד, וכן חלה ירידה של 3.7%בכמות התיקים שהועברו לתביעות. שיעור כתבי האישום ביחס לתיקים שהועברו לתביעות הינו 47.6%בשנת 2019.

לוח 1.58תיקים שהועברו לתביעות ב 2019לפי סיבת העברה

אחר

0% גניזת תיק/ סגירת חשוד 1%

מתוך התיקים שהועברו לתביעות, סיבת ההעברה השכיחה ביותר היא לשם תביעה (77%).

לוח 1.59תיקים עם כתב אישום שעברו לתביעות לפי סוג עבירה

בטבלה להלן מוצגת כמות תיקים בהם הוגש כתב אישום ע׳׳י התביעות, בשנים 2019-2015, בחלוקה לעבירות. תיק שיש בו כמה כתבי אישום כנגד כמה חשודים “סכר פעם אחת בכל עבירה ובסך כל התיקים.

קבוצה סטטיסטיתסך הכל20152016201720182019
סך- הכל183,02540,52035,01134,83836,89736,691
עבירות סדר ציבורי97,16121,35818,83718,63219,44419,465
עבירות כלפי הרכוש49,37210,5319,0179,2429,93510,828
עבירות כלפי המוסר37,5806,2666,6187,1008,8808,879
עבירות נגד גוף37,8148,6087,0916,8787,1728,127
עבירות מרמה11,1083,5611,9741,9061,8991,796
אחר9,0011,8421,5841,8001,8721,925

 

לוח 1.60תיקים עם כתב אישום שהועברו לתביעות בשנת 2019לפי סוג עבירה

 

 

לוח 1.61תיקים בהם הוגשו בקשות מעצר לפי שנת הפצה לבית משפט 2019-2015הטבלה שלהלן מציגה את כמות התיקים בהם הוגשו בקשות למעצר עד תום ההליכים, בשנים 2019-2015, לפי שנת הפצה לבית משפט. תיק שיש בו כמה בקשות כנגד כמה חשודים “ספר פעם אחת בכל עבירה ובסך כל התיקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 1.62תנועות איתור – לפי שנת תנועה

הגרף שלהלן מציג את כמות התיקים שההליכים בהם בוטלו או הותלו בין השנים 2019-2015בבית המשפט, לאחר שהנאשם לא התייצב למשפטו, לפי שנת מחיקת התיק מבית המשפט. יצוין כי התיקים הועברו יחד עם צו מעצר ליחידה החוקרת על מנת שתאתר את הנאשמים.

ספירת התיקים נעשתה לפי תיקים שנמחקו מבית המשפט ולא לפי ספירת נאשמים, כך שתיק שיש בו כמה נאשמים “ספר פעם אחת.

 

 

 

4,810
2015
2016
2017
2018
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיקים שנערך בהם הליך הסדר מותנה

בפרק זה שילבנו נתוני תיקים עם הליך הסדר מותנה. נתוני ההסדרים המותנים המוצגים בפרק זה מנוהלים ע״י חטיבת התביעות של משטרת ישראל

הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין רשויות התביעה השונות של מדינת ישראל לבין החשוד. במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו מודה החשוד בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר. מנגד, רשות התביעה מתחייבת שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד.

מכתב הצעה הוא מסמך הנשלח לחשוד אשר ביצע עבירה המזמין אותו להגיע למשרדי התביעה לשם בחינת עניינו לשם שקילת קיום הליך הסדר מותנה.

היחידה להסדר תיק מותנה הוקמה בשנת 2016בהנחיית השר לביטחון פנים ומפכ״ל המשטרה, תפקידה של היחידה לערוך הסדרים מותנים עם עוברי חוק נורמטיביים, אשר עבירה פלילית אינה מאפיינת או אינה דומיננטית באורח חייהם.

לוח 1.63* תיקים עם הסדר מותנה בלבד בפילוח שנת הפקת הצעה- לפי עבירות

קבוצה סטטיסטית שנתון2016201720182019
סך- הכל1821,4655,8355,919
עבירות סדר ציבורי1399382,9832,994
עבירות נגד גוף494322,2662,364
עבירות כלפי הרכוש13532,1272,078
עבירות מרמה320129
עבירות כלפי המוסר1147
עבירות אחרות81623
עבירות בטחון1615
עבירות מין356
עבירות נגד אדם11

 

לוח 1.64* תיקים עם הסדר מותנה בלבד לפי שנת חתימת חוזה- בפילוח ל- 10העבירות הבולטות

תאור סטטיסטי עבירה-מלא2016201720182019
סך עבירות בולטות1351,0115,3134,949
0206- איומים965481,9821,823
0404- תקיפה (למעט עובדי ציבור)51371,6621,727
0715- גניבות אחרות991,080947
0719- גרימת נזק לרכוש בזדון72734658
0215- עבירות נגד הסדר הצבורי103594476
0405- רשלנות ופחזות פלילית33147284240
0207- עבירות הנוגעות לנחלת משפט130225212
0216- תקיפת והכשלת שוטר1749152
0204- הסגות גבול1140157140
0203- קטטות והפרעות ברחובות79595

*הנתונים בלוחות מתייחסים לעבירות כפי שסווגו בפתיחת התיק ולא במעמד ההסדר המותנה.

נתוני מוקד 105

נתוני מוקד 105לשנת 2019* – המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

מוקד 105הוא מוקד לאומי (משטרתי-אזרחי) של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.

המוקד פועל 24/7והינו כתובת לדיווח טלפוני ישיר על פגיעות בקטינים במרחב המקוון. על המענה והטיפול בפניות אמונים שוטרים, לצד אזרחים, מומחים בהגנה על קטינים ברשת, הפועלים בגישה הוליסטית וייחודית ברמה לאומית ובין-לאומית.

*הנתונים המוצגים בפרק זה מתייחסים לתאריכים: 1/1/2019 – 31/12/2019.

ילדים, בני נוער, הורים, אנשי מקצוע וכלל הציבור יכולים לפנות למוקד 105בכל נושא של פגיעה בקטינים ברשת [מלידה ועד גיל 18] כדלקמן:

 • דיווח מיידי על פגיעות פליליות ברשת – סחיטה, איומים, התחזות, הימורים, סמים,מרמה ועוד.
 • פגיעות מיניות ברשת – מעשה מגונה, אונס/ניסיון לאונס, הטרדות מיניות, זנות,הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני ועוד.
 • עבירות רשת נגד ילדים ובני נוער (עבירות פליליות המתבצעות ברשת).
 • בריונות ברשת נגד ילדים ובני נוער – ביוש (שיימינג), נידוי, חרם (ברובן פגיעותאזרחיות ולא פליליות). בריונות ברשת מוגדרת התנהגות פוגענית במרחב המקוון, שמבצעיה משתמשים באמצעים טכנולוגיים שונים, כמו מחשב או טלפון נייד, על מנת להשמיץ, לאיים, להביך או לתקוף פרט או קבוצה.
 • עזרה בהסרת תכנים פוגעניים.
 • התייעצות ומידע על גלישה בטוחה ועל הסכנות לפגיעות בקטינים.

ממצאים נבחרים:

 • בשנת 2019טופלו במוקד 7,665אירועים, מהם 7,218התקבלו במוקד ישירות.
 • קיימת עלייה משמעותית* בכמות הפניות ביחס לאשתקד (2,871פניות למוקדבשנת 2018מתוכן 2,338פניות ישירות למוקד).
 • כמות הפניות הגבוהה ביותר למוקד הינה בקטגוריית: “בריונות/ הצקה/ ביוש”.
 • למעלה משליש מהפניות למוקד 105נוגעות לפגיעות על רקע מיני (שידול והטרדתקטינים, עבירות מין, הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני).
 • הזירות בהן כמות הפניות הרבה ביותר הן: אינסטגרם, ווטסאפ ופייסבוק, בהןגולשים רוב הקטינים בישראל.
 • טווח הגילים של מרב הנפגעים נשמר בעקביות ונע מגיל 12ועד 14, בקרב הנפגעים69%הם ילדות ונערות ו- 31%ילדים ונערים. בשולי הטווח ישנם נפגעים גם בני 9-10ואף פחות, וכן בני 17-15.
 • טווח גילאי מרב הפוגעים הוא 13- מספר הפוגעים הרב ביותר הוא בגילאי 13ו- 14. כ- 70%מהפוגעים הינם קטינים.

רוב מובהק של הפוגעים הוא זכרים (77%) והשאר נקבות (23%).

*הפער בין השנים 2018ו 2019נובע משינוי במתכונת פעילות מוקד 105:

ב -6בפברואר בשנת 2018החל המוקד לפעול במתכונת חלקית, ועבר לפעילות מלאה 24/7רק באמצע נובמבר (19.11.18).

לוח 2.1כמות האירועים ומקור השיחות שטופלו במוקד

מספר אירועיםמקור אירוע
11מחוז ש”׳
24מחוז צפון
31מחוז ירושלים
36מחוז דרום
44מצודה ארצית*
65מחוז תל אביב
90מחוז מרכז
146מחוז חוף
7,218ישירות למוקד 105
7,665סך הכל אירועים

 

מתוך סך אירועים של 7,665, הגיעו 7,218אירועים ישירות למוקד 105, ו- 447אירועים הגיעו ממקורות חיצוניים.

*מצודה ארצית הינה מרכז השליטה של המטה הארצי.

לוח 2.2אירועי מוקד 105לפי סיווג האירוע (כולל ממקורות חיצוניים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמחצית מהאירועים (3,695) סווגו כאירועים משולבים (פליליים-אזרחיים)

פחות משליש מהאירועים (1,997) סווגו כאירועים אזרחיים (כמו: ביוש, חרם ועוד)

750אירועים סווגו כאירועי חירום*

ו- 315מהאירועים הם לצורך “עוץ והסברה.

*”אירועי חירום” – אירוע שדורש התערבות מיידית. בדרך כלל מדובר על חשש לח” אדם/הצלת חיים.

**”לא בנ.ה”- לא בנושא ההתעניינות של מוקד 105, אך עדיין מטופל ע׳׳י המוקד. למשל, פניות של בגירים או פניות בנוגע למרחב הפיזי.

 

לוח 2.3אירועי מוקד 105לפי סיווג פניות (העמודות האדומות – פגיעות על רקע מיני)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הזירות השכיחות: 2,312- אינסטגרם; 1,891- ווטסאפ; 453- פייסבוק

*קטגוריה “כללי”- זירה אינה ידועה בעת הדיווח/ פנייה לקבלת “עוץ וחומרי הסברה ועוד.

55

תחום הפגיעות השכיח ביותר הינו פגיעות על רקע מיני, אירועים מסוג זה מהווים 36%מאירועי המוקד.

הקטגוריה השכיחה ביותר הינה: בריונות/ הצקה/ ביוש, אירועים מסוג זה מהווים 16%מאירועי המוקד.

לוח 2.4אירועי מוקד 105לפי זירת ביצוע העבירה (הזירות הדומיננטיות ביותר)

Instagram WhatsApp

*כללי

Facebook

מרחב פיזי ■

פורום – סטיפס טלפון/פלאפון ■

 • youtube Telegram discord
 • Fortnite
 • AskPeople – פורום

לוח 2.5אירועי מוקד 105לפי גיל הנפגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

כמות הנפגעים הגדולה ביותר – גילאי 13- 954נפגעים

סך הכול 5,687נפגעים מאותרים מהם 69% (3,916) – ילדות ונערות

ו- 31% (1,771) – ילדים ונערים

לוח 2.6אירועי מוקד 105לפי גיל הפוגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

סך הכול 2,767פוגעים

77%מהם (2,136) – זכרים

23%מהם (631) – נקבות

כ-30%מהפוגעים הינם בגירים

 

וגוי)

 

2019: פנו למוקד 2,943הורים, 2,175נפגעים, 787גורמי חינוך, 496עדים לפגיעה באחר, 395אגודות/פורומים.

לוח 2.8אזורי מגורים של נפגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

2019: הערים בהן אותרו מרב הנפגעים:

ירושלים – 290, תל אביב- 241, חיפה -225ופתח תקווה – 218.

 

לוח 2.9אזורי מגורים של פוגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

2019: הערים בהן אותרו מרב הפוגעים:

ירושלים – 120, באר שבע- 86, תל אביב- 81, חיפה – 78.

2019: עיקר האירועים התקבלו בין השעות 10:00עד 18:00. שעות שיא הפניות היו בשעות 10:00, 11:00וב 15:00.

בין השעות 24:00עד 07:00ישנה כמות מצומצמת של פניות למוקד.

לוח 2.11ממוצע ומספר אירועים לפי ימים

כמות אירועים ממוצע אירועים ליום

 

2019: מרב האירועים התקבלו בימים ראשון עד חמישי, ביום שלישי התקבלה כמות האירועים הרבה ביותר.

מיעוט פניות בימים שישי – שבת, ביום שבת התקבלה כמות הפניות הקטנה ביותר בשבוע.

 

פניות אזרחים למוקד[†††]

מוקד 100– מוקד המשל״ט (מכלול שליטה) המחוזי, ולו כמה עמדות מוקדנים העונים לקריאות אזרחים שחייגו את המספר 100. תכלית מוקד 100להציל חיים, ובה בעת לשמור על רמה מבצעית ועל רמת שירות גבוהות.

מוקד 110[‡‡‡]– מוקד טלפוני המספק מידע לציבור בכל התחומים שבאחריות משטרת ישראל בשגרה ובחירום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61
 • בשנת 2019שונתה מערכת מוקדים ומערכת הטלפוניה במוקדי ה-100, דברשהוביל לשינוי במערכות שליפת הנתונים.
 • מוקד 110הוקם ביוני -2015לכן נתוני 2015של מוקד 110הינם לתקופה יוני- דצמבר.

 

לוח 3.2שיחות נכנסות למוקד 100בשנת 2019בחלוקה למחוזות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירועי תגובה[§§§]

אירועי תגובה – מענה לאירוע עקב קריאה שנתקבלה מהציבור או זיהוי עצמי של שוטר אשר פתח אירוע במוקד.

לוח 3.4אירועי תגובה לאורך שנים

 

 

 

 

—• 2,606,551
2015
2016                    2017                    2018                    2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.5אירועי תגובה בשנת 2019בחלוקה למחוזות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.6אירועי תגובה בחלוקה למחוזות ובהשוואה בין השנים 2019-2017
לוח 3.7אירועי תגובה בשנת 2019לפי סוגים*
*במהלך השנים בוצעו שינויים בסיווג האירועים אשר משפיעים על כמות האירועים בתוך קבוצות אירועי התגובה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.8אירועי תגובה בשנת 2019בחלוקה לחודשי השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי

יוני        מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

 

 

 

 

 

 

לוח 3.9אירועי תגובה בשנת 2018בחלוקה לימי השבוע*

קבוצות אירועי תגובהאבגדהושבתסה״כ
תנועה134,74775,438126,051152,128143,603142,314136,738911,019
איכות חיים28,74441,60643,38437,59026,27127,64226,281231,518
אלימות43,29839,74646,28145,83743,50044,48142,435305,578
חירום וסכנות לציבור56,71648,53459,52961,03059,05258,64355,908399,412
בטחון22,25812,55316,64622,20621,46522,00120,469137,598
פעילות משטרתית29,19815,09620,80629,13228,82729,21928,964181,242
רכוש49,69332,60446,06950,22248,88949,31747,591324,385
סדר ציבורי4,4354,8295,2024,7704,6555,7694,30833,968
סמים ואלכוהול5,7274,3214,9205,5185,6555,7405,51837,399
מין1,5541,1111,3321,6311,5291,5541,43110,142
עבירות ברשת1408288106113110106745
היסטורי5051972394554775145382,925
פח״ע5,5602,2983,2344,9064,7164,9614,99330,668
סה״כ382,575278,415373,781415,531388,752392,265375,2802,606,599

 

מרבית אירועי התגובה בשנת 2019הינם בקבוצת עבירות התנועה; יום רביעי הינו היום העמוס בשבוע במספר אירועי התגובה.

*הנתון המודגש מציין את מספר האירועים הגבוה ביותר בכל יום בתוך כל קבוצת אירועים.

אירועי איכות חיים*

בשנת 2019טופלו 231,510אירועי איכות חיים שהם כ -9% מסך כל אירועי התגובה.

לוח 3.10אירועי איכות חיים בחלוקה למחוזות בין השנים 2019-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.11התפלגות אירועי איכות חיים בשנת 2019

קבוצת אירועי איכות חיים כוללת עבירות שונות על פי הפירוט שלהלן:

שנת 2019איכות חיים
5,406גרימת רעש
108,094גרימת רעש מבית
64,859גרימת רעש ממקום ציבורי
22,292גרימת רעש מעסק
7,579גרימת רעש-רכב
5,739גרימת רעש-שטח פתוח
2,326גרימת רעש-מוסד
2,094גרימת רעש-אתר בניה
3,174גרימת רעש מבית תפילה
6,261השלכת פסולת
3,693עבירות רישוי מנהליות
1עברות מנהליות-הטרדה ביריונית
231,518סה״כ
*לנוכח השינויים בסיווגי האירועים השייכים לקבוצת אירועי איכות חיים, “תכנו פערים בין הנתונים המוצגים בפרק זה לאלו המוצגים בשנתונים קודמים.

 

אירועי תנועה

בשנת 2019טופלו 911,018אירועי תנועה שהם כ -35%מסך כל אירועי התגובה.

לוח 3.12אירועי תנועה* בחלוקה למחוזות בין השנים 2019-2017

ש”׳              צפון            ירושלים          דרום               חוף           תל אביב
248,292

276,503

250,318

מרכז
2019 ■2018 ■2017 ■
לוח 3.13התפלגות אירועי תנועה בשנת 2019
שנת 2019אירועי תנועה
347,654חסימת מעבר
100,295רכב חונה באיסור
96,290רכב משתולל
69,945סכנה תקלה תשתית מכשול בדרך
68,415תאונת דרכים
43,936הפרעה לתנועה
45,517עבירות תעבורה תנועה
2,816עבירות תנועה- נהג שיכור
55,803רכב תקוע בכביש
29,421רמזורים תקלה
21,558עומס שיבושי תנועה
26,236סירוב במסירת פרטים ת.ד נ.ב
1,507תאונת דרכים פגע וברח
1,368תאונת דרכים חריגה
233תקלה ברמזור רכבת
17מחסום רכבת תקוע
9מכשול במסילת רכבת
911,020סה״כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאונות דרכים ונפגעים[****]

בשנת 2019התרחשו 12,238תאונות דרכים ונפגעו בהן 22,305בני אדם.

לוח 4.1תאונות דרכים לאורך שנים

14,980

2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019

לוח 4.2תאונות דרכים בשנת 2019בפילוח לפי חומרת התאונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.4תאונות דרכים חמורות (קשות וקטלניות) לאורך שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010       2011       2012       2013       2014        2015       2016       2017       2018       2019

* הפערים בנתוני השנתון הנוכחי, לעומת שנתונים קודמים, נובעים משינוי בבסיס הנתונים ומשיטת ספירת הפטירות המאוחרות עד 30יום. על מנת לדייק, זמן הפטירה חושב בחלון זמן של 30יום ע״פ שעות ולא ימים.

לוח 4.6נפגעי תאונות דרכים בשנת 2019בפילוח לפי חומרת הפגיעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאונות דרכים ונפגעים בתחום העירוני
ובתחום הבין-עירוני[††††][‡‡‡‡]

לוח 4.8תאונות דרכים לאורך שנים בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני

801,.           7־0,6           9,325          9,380          223,.             ■                  706.־          ^“1^07■”

3,563          3,573          779׳3              3,387          3,482          3,323                3,639         3,514         3,745           3“3,9

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

תאונות בתחום הבין-עירוני— תאונות בתחום העירוני— —

* הפערים בנתוני השנתון הנוכחי, לעומת שנתונים קודמים, נובעים מטיוב ועדכון נתוני המערכת ועדכון גבולות גזרה, שבוצעו בין התחום העירוני לתחום הבין-עירוני.

בעבר הסתמכו על בסיס איסוף ידני והחל משנת 2018מסתמכים על מערכות מידע בלבד.

תאונות דרכים בפילוח על פי חומרת התאונה בשנת 2019

לוח 4.10בתחום הבין-עירוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.11תאונות דרכים קטלניות בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני לאורך שנים

176179                                1!4                                                                                 174              188                 170

1———– 139                                   157                                  157                   •                   •                   7                  148

143153                                                                                                     ,                 155              162

139                                      130                                    134                 126              126

 

לוח 4.12נפגעי תאונות דרכים לאורך שנים בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני

18,537       18,095

15 925        16,391

15,078         15,041       14,816        14,716                                ,         .,,י■■■■־־

13,201       13,754                                    ———————————————————-

10,825                         10,447                            9,811                            9,728               8,945           9,257        9,105          9,747              9,116          9,104

20192018      2017      2016      2015      2014      2013      2012       2011     2010

נפגעים בתאונות בתחום הבין-עירוני •—          נפגעים בתאונות בתחום העירוני – —

 

* בעבר הסתמכו על בסיס איסוף ידני והחל משנת 2018מסתמכים על מערכות מידע בלבד.

** בשנת 2019חלה ירידה של 4% במספר הנפגעים בתאונות בתחום העירוני בהשוואה לשנת 2018.

בשנת 2019חלה ירידה של 0.1%במספר הנפגעים בתאונות בתחום הבין-עירוני בהשוואה לשנת 2018.

נפגעים בתאונות דרכים בשנת 2019בפילוח לפי חומרת ההפגיעה

 

לוח 4.13בתחום העירוני

לוח 4.14בתחום הבין-עירוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.15הרוגי תאונות דרכים בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני לאורך שנים

205224              232                                                                                                    239

224                                                                                                    208                                    210

•                   •                  166              174              182        [§§§§]              •        177

י ■ י
150170              161                                                                               _

137              137              137               147       137              154       140

 

 

 

*** בשנת 2019חלה עליה של 7.1%במספר ההרוגים בתאונות הקטלניות בתחום העירוני בהשוואה לשנת 2018בשנת 2019חלה עליה של 15.8%במספר ההרוגים בתאונות הקטלניות בתחום הבין-עירוני בהשוואה לשנת 2018.

תאונות דרכים ונפגעים בממד הזמן

לוח 4.16תאונות דרכים ונפגעים לפי חודשי השנה בשנת 2019

1,679       1,635       1,681       1,776       1,886          ״.1-°״2

1,112             994         1,091             957         1,143                      1,039                       1,082             919    1,042             915     986           958

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי                   יוני        מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

נפגעים – — תאונות—

 

 

 

 

593 623 606
136 127
’׳^ ’*(ס ‘?0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.19תאונות דרכים קטלניות והרוגים לפי חודשי השנה בשנת 2019

42

 

דצמבר נובמבר אוקטוברספטמבר אוגוסט יולי           יוני         מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

הרוגים— — תאונות קטלניות9

לוח 4.20תאונות דרכים קטלניות והרוגים לפי ימות השבוע בשנת 2019

 

שבת                שישי              חמישי              רביעי                 שלישי             שני                ראשון

הרוגים — תאונות קטלניות9—

לוח 4.21תאונות דרכים קטלניות והרוגים לפי שעות היממה בשנת 2019

 

xP xP _xP״        cP        _xP״ cP״ KxP xP cP cP <p .d5 cP xP .<P xP xP xP ,xP rxP

’cP’״$ א׳ *<P’ *P* •0* *P’ *P’ jP’ jj« א« ’P* אי אי ’cP’ cP’ d*’ cP’ cP’ cP* cP’ *Pxr_ גז.״ xr .xr_ גז.״ עז._ x? .xr_ עז עז., xr rtxr _xr. גז.״ עז”xr״ xr. עז” גז” עז” גי•” ג? עז”

’fp     ־P’        <^’ *p׳            ־P* ־%\ ’0׳    *P* *P״        ’P’       *P«         ’׳0׳ אי              ’cP’            cP ־cP’ cP ־cP ־cP־׳?ז ’cP

הרוגים—           תאונות קטלניות •

 

תאונות דרכים מסוג “כללי עם נפגע

תאונות מסוג “כללי עם נפגע” מוגדרות תאונות עם נפגעים שנגרמו עקב ביצוע עבירה שאינה חמורה (על פי נוהל מחלקת התנועה באגף התנועה). לרוב, תאונות אלו מאופיינות באזרחים שנפגעו קלות.

לוח 4.22תאונות דרכים מסוג “כללי עם נפגע” לאורך שנים

 

2010      2011      2012      2013      2014      2015       2016      2017      2018      2019

* הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת בשל דיווחים מאוחרים על תאונות דרכים ועדכון נתונים במערכות המשטרתיות.

 

היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים

לוח 4.23הולכי רגל נפגעי תאונות דרכים לאורך שנים

 

 

 

* הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת בשל דיווחים מאוחרים על תאונות דרכים ועדכון נתונים במערכות המשטרתיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.24סיבות* להיפגעות הולכי רגל בשנת 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעורבות נהגים בתאונות דרכים

לוח 4.26מעורבות נהגים בתאונות דרכים לפי לאום הנהג* לאורך שנים

 

שיעור הנהגים הלא-יהודים, המעורבים בתאונות דרכים בשנת 2019, הוא 28.7%לעומת שיעורם באוכלוסיה, העומד על כ -21%בשנה זו.

לוח 4.27נפגעים בתאונות דרכים לפי לאום הנפגע* לאורך שנים

 

שיעור הנפגעים הלא-יהודים, המעורבים בתאונות דרכים בשנת 2019, הוא 33.2%לעומת שיעורם באוכלוסיה, העומד על כ -21%בשנה זו.

 

** האחוזים הם מכלל כלי הרכב המעורבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אכיפה – נתונים ומגמות

לוח 4.30דוחות בפילוח לפי סוג הדוח* לאורך שנים

 

נתוני הדוחות החל משנת 2018גבוהים משמעותית ביחס לשנים 2016-2012, בשל שינוי במדיניות האכיפה, תוך שימת דגש על עבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש.

* ספירת הדוחות היא לפי מסלול דוח ראשוני. התפלגות הדוחות לפי מסלול הדוח עשויה להיות מושפעת משינוי חקיקה ושינוים במדיניות האכיפה.

לוח 4.31דוחות בפילוח לפי סוג הדוח** לאורך השנים

אורך כבישים בתחום פעילותה של סתנ״א[*****]

לוח 4.32אורכי הכבישים[†††††] לפי ימת״א[‡‡‡‡‡] נכון לדצמבר שנת 2019

שם מתנ״אשם ימת״אסך ק״מ כביש חד מסלוליסך ק״מ כביש דו מסלוליסך ק״מ כביש סלולאחוז כבישים סלולים מהמירבית
צפוןגליל17614581,634100%
עמקים17857875646%
כרמל35324960237%
חיפה26625552132%
מרכזשפלה51916368242%
שרון44716561338%
ירושלים11130541525%
תל אביב299330219%
דרוםנגב3416931,03463%
ערבה3079782651%
לכיש31421753132%
אילת6944151131%
ש׳׳יאת׳׳ן יהודה9574784252%
את׳׳ן שומרון3962666541%

 

לוח 4.33תרשים אורכי הכבישים** לפי ימת״א*** נכון לדצמבר שנת 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקרי עמדות במשטרת ישראל

בפרק זה יובאו עיקרי ממצאי שני הסקרים המרכזיים שנערכו במהלך שנת 2019, סקר אמון ועמדות הציבור וסקר השירות.

הסקרים נערכו עבור משטרת ישראל על ידי חברת “mis- מחקרים שיווקיים” בע״מ.

א. סקר אמון ועמדות הציבור 2019

סקר העמדות 2019נערך במתכונת זהה לסקר כפי שנערך בשלוש השנים האחרונות מבחינת הרציונל, השאלון וההיקפים, כפי שיפורט להלן.

כבשנים 2016- 2018, גם השנה, בחן הסקר את עמדות הציבור כלפי המשטרה במספר מתחמי שאלות מרכזיים:

 • אמון ושביעות רצון מהמשטרה באופן כללי
 • שביעות רצון מתפקוד ופעילות המשטרה באזור המגורים
 • היפגעות ודיווח

מטרות הסקר:

 1. בחינת רמת אמון הציבור במשטרה, שביעות הרצון הנתפשת מתפקוד המשטרה, הן באופן כללי והן באזור המגורים, דיווחיות והיפגעות.
 2. מתן כלי עבודה למפקדי התחנות, המשקף תמונת מצב ממוקדת של עמדות התושבים באזורם כלפי המשטרה, כזו אשר תאפשר מיקוד אופרטיבי ושיפור השירות.

אוכלוסייה ומדגם:

סקר 2019כולל מדגם כללי של 26,889מרואיינים המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי +18).

נכון לראשית שנת 2019, כל תחנות המשטרה קיבלו “צוג מבחינת נדגמי הסקר ונחלקו לכ-240יחידות דגימה, המביאות לביטוי שונויות שנמצא כי נכון לשקף למפקד הטריטוריאלי.

ברוב השאלות סולם המדידה הוא 10-1. 10מציין מרוצה במידה רבה מאוד ו-1מציין לא מרוצה כלל. בגרפים אלה מוצגים שיעור המרוצים (מדרגי 10-7) ושיעור הלא-מרוצים (מדרגי 4-1).

ממצאים מרכזיים:

עמדות כלפי המשטרה המקומית באזור המגורים

הנסקרים נשאלו:

“באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקוד המשטרה באזור מגוריך?”

לוח 5.א.1

 

“באיזו מידה את/ה חש ביטחון אישי באזור מגוריך?

לוח 5.א.3

 

 

 

72%מאזרחי

האישי גבוהה משמעותית בקרב החברה היהודית, בהשוואה לתחושת הביטחון בחברה הערבית.

“באיזו מידה את/ה חש שהמשטרה תורמת לתחושת הביטחון האישי באזור מגוריך?

לוח 5.א.4

 

ביחס לשנים קודמות, בשנת 2019ניכר שיפור קל במידה בה מיוחסת תחושת הביטחון האישי לעשייתה של המשטרה ברמה הארצית.

הנסקרים נשאלו:

“האם לדעתך תפקוד המשטרה באזור מגוריך השתנה בשנה האחרונה?”

לוח 5.א.5

 

 

 

 

 

 

 

 

חברהחברהחברהחברהחברהחברה
201920182017ערביתערביתערביתיהודיתיהודיתיהודית
201920182017201920182017
24,13726,54225,8854,8825,8235,33417,84020,719N=20,570

 

24%מהאזרחים ציינו שתפקוד המשטרה באזור מגוריהם השתפר בשנה האחרונה (הרוב לא חשו בשינוי).

נתון משמעותי הראוי לציון הוא כי 42%מנדגמי החברה הערבית בסקר חשו שיפור בתפקוד המשטרה באזור מגוריהם בשנה האחרונה.

בקרב החברה היהודית נתון זה עומד על 20%בלבד.

היפגעות מעבירות

הנדגמים נשאלו על היפגעות מעבירה ודיווח למשטרה.

הנסקרים נשאלו:

“האם בשנה האחרונה אתה או מישהו מבני ביתך נפגעתם מעבירה כלשהי [כגון: עבירות אלימות, רכוש, תנועה/עבירות בכביש, רעש]”– מענה: כן/לא

לוח 5.א.6

 

 

 

ארצי                                                                    חברה יהודית / ערבית

 

 

 

 

חברהחברהחברהחברהחברהחברה
201920182017ערביתערביתערביתיהודיתיהודיתיהודית
201920182017201920182017
26,88926,54225,8855,0305,8235,33420,25920,719N=20,570

 

יציבות בשיעור ההיפגעות – 17%ממשקי הבית שנדגמו נפגעו מעבירה כלשהי בשנה האחרונה לעומת אשתקד.

שיעור הנפגעים בקרב החברה הערבית נמוך בהשוואה לחברה היהודית, אך רשם עליה בשנת 2019.

שיעור הדיווח למשטרה

“האם דיווחת למשטרה או הגשת תלונה בעקבות העבירה ממנה נפגעת?”

לוח 5.א.7

 

 

 

ארצי                                                                  חברה יהודית / ערבית
3,669                   3,473                      4,849
879
N=3,009        2,899          3,744          663           574

 

 

 

 

 

 

 

ככלל לא ניכר שינוי בהיקף הדיווח, העומד בשנת 2019על 77%. בקרב החברה הערבית נרשמה ירידה קלה ברמת הדיווח.

תעדוף עבירות ארצי 2019

נדגמי הסקר התבקשו לתעדף את העבירות המטרידות אותם באזור מגוריהם, על מנת שתעדוף זה ישמש את מפקדי השטח הטריטוריאליים בבנייתם את תכניות העבודה לשנת העבודה 2020. להלן הממצאים: לוח 5.א.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממצאים כלליים לשם השוואה:

אמון במשטרת ישראל

הנדגמים נשאלו: “באיזו מידה את/ה נותן אמון במשטרת ישראל?”

לוח 5.א.9

 

במשטרה ברמה הארצית.

שביעות רצון כללית מתפקוד משטרת ישראל

הנדגמים נשאלו:

“חשוב על משטרת ישראל באופן כללי. באיזו מידה את/ה שבע רצון מתפקוד משטרת ישראל?”

לוח 5.א.10

ארצי                                                                   חברה יהודית / ערבית

 

ב. סקר השירות לאזרח

במטרה לשפר את איכות השירות הניתן לאזרח, בוחנת משטרת ישראל לעומק את שביעות רצון האזרחים אשר קיבלו שירותי משטרה מיחידות הבאות במגע עימם, בשלוש רמות:

 • ברמה הארצית: מוקד מידע ארצי (110) הכולל את מוקד פניות נהגים ארצי (מפנ״א).
 • ברמת המחוז: מוקדי
 • ברמת התחנה: מרכז השירות לאזרח (מש״ל) וסיור.

מטרת הסקר

מדידת שביעות רצונם של האזרחים מהשירות אותו קיבלו בעת פנייתם למשטרה, ובתוך כך, איתור נקודות לשיפור ולשימור .

מודל הסקר

סקר השירות לשנת 2019בחן את שביעות הרצון הכוללת מהשירות, ופרמטרים נוספים הקשורים לטיב השירות של השוטר במפגש עם האזרח. בנוסף, התבקשו הנבדקים להעלות נושאים והערות הנוגעים לשירות שקיבלו (לחיוב או לשלילה) במטרה להבין את הסיבות לשביעות רצונם או היעדרה.

על מנת להפוך את סקר השירות לכלי עבודה בידי מפקדים, אשר ישמש אותם לזיהוי ליקויים במתן השירות ולתיקונם המהיר, סקר השירות 2019נערך באופן רציף, לאורך השנה כולה, ונותח בכל רבעון.

סולם המדידה

המרואיינים דירגו את שביעות רצונם מהשירות בסולם של 10דרגות, בו 1מציין שביעות רצון נמוכה מאוד ו-10מציין שביעות רצון גבוהה מאוד. הציונים המחושבים במרבית הפרמטרים הנמדדים הם הציון הממוצע (10-1) וכן אחוז המרוצים (מצייני 10-7) ואחוז הלא-מרוצים (מצייני 4-1).

אוכלוסייה ומדגם

סקר השירות 2019נערך בקרב 19,104מרואיינים אשר קיבלו שירות מהמשטרה בחודשים ינואר עד דצמבר, על פי החלוקה הבאה:

1,400אזרחים שפנו למוקד 100של המשטרה.

9,266אזרחים שקיבלו שירות משוטר סיור בשטח

8,078אזרחים שפנו למש״ל (מרכז השירות לאזרח) לקבלת שירות.

360אזרחים שפנו למוקד המידע הארצי (110) של המשטרה (הכולל בתוכו גם את מוקד פניות הנהגים הארצי של המשטרה).

לוח 5.ב.1. ציון ממוצע שביעות הרצון הכללית מהשירות (מוקד, סיור ומש״ל*)

ציון כללי – מחושב על פי 1/3מש”ל, 1/3סיור ו- 1/3מוקד 100

*מש״ל- מרכז שירות לאזרח

בשנת 2019ציון שביעות הרצון הכללית מהשירות של משטרת ישראל הוא 8.2.

 

לוח 5.ב.2. ציון ממוצע שביעות הרצון הכללית מהשירות (מוקד, סיור ומש”ל) – השוואה בין המחוזות

 

מבין המחוזות, בולטים לטובה מחוזות ש”•, ירושלים ומרכז, הזוכים לציון שביעות רצון כללית גבוה מהממוצע הארצי (8.2).

לוח 5.ב.3. ציון ממוצע שביעות הרצון הכללית מהשירות במחוזות- השוואה בין מגזרי השירות בחלוקה למחוזות

 

בכל המחוזות למעט ת”א, מוקד 100מקבל את הציון הגבוה ביותר מבין מגזרי השירות.

שירות המוקדן במוקד 100

שירות המוקדן נבחן על פי שלושת הפרמטרים הבאים: הקשבה, מענה ענייני ומאמץ לסייע לאזרח.

 

שביעות הרצון משירות המוקדן במוקד 100גבוהה. ציון המוקדן על הקשבה הוא הגבוה ביותר (9.0).

 

שירות הסייר

לוח 5.ב.5. ציון ממוצע שביעות הרצון משירות הסייר בהתייחס לפרמטרים המשפיעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השירות שנתן שוטר הסיור נבחן על פי הפרמטרים הבאים: יחס מכבד, הקשבה, מאמץ לסייע, מענה ענייני והסבר ברור. בנוסף, נשאלו הנבדקים באיזו מידה זמן ההמתנה לשוטרים היה סביר, לדעתם.

שביעות הרצון של מקבלי השירות גבוהה בעיקר בפרמטר ‘יחס מכבד'(9.1). הפרמטר ‘זמן ההמתנה לשוטרים’ נתפס כסביר במידה בינונית (7.9).

שירות החוקר

שביעות הרצון משירות החוקר במרכז לשירות האזרח נבחנה על פי הפרמטרים הבאים: יחס מכבד, הקשבה, מענה ענייני, מאמץ לסייע, הסבר ברור וזמן המתנה (המידה בה נתפס כסביר).

לחוקר

שביעות הרצון של הפונים למש”ל גבוהה בעיקר בפרמטר ‘יחס מכבד'(9.1) ובמידה בינונית מהפרמטר ‘מאמץ החוקר לסייע'(7.8).

שביעות הרצון של מקבלי השירות בחברה הערבית[XX]

לוח 5.ב.7. ציון ממוצע שביעות רצון מקבלי השירות בשלשת מערכי השירות ובהשוואה בין חברה יהודית לחברה ערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארציחברה יהודיתחברה ערבית
ציון כללי8.18.38.0
מש״ל7.77.87.4
סיור8.38.38.3
מוקד 1008.68.78.2

 

לוח 5.ב.8. ציון ממוצע שביעות רצון כללית מהשירות המשטרתי בסיור בקרב מרואיינים מהחברה הערבית (בכל תחנות המשטרה) בהשוואה לחברה היהודית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שביעות הרצון הכללית של נבדקים בחברה הערבית מהשירות של שוטרי הסיור היא בממוצע 8.3, זהה לחברה היהודית.

לוח 5.ב.9. ציון ממוצע שביעות רצון כללית מהשירות במש״ל בקרב מרואיינים מהחברה הערבית (בכל תחנות המשטרה) בהשוואה לחברה היהודית

 

 

 

חברה ערבית
חברה יהודית

 

 

 

 

 

 

 

 

שביעות הרצון הכללית של אזרחי החברה הערבית מהשירות שקיבלו במש”ל היא 7.5בממוצע.

 

משאבי אנוש[******]

לוח 6.1מצבת כוח אדם – כלל האוכלוסיות[††††††] בין השנים 2019-2015

 

 

 

2015                     2016                     2017                     2018                     2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.2התפלגות שוטרי קבע ושוטרי חובה בחלוקה לפי מחוזות בשנת 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעמד- אחר כלולים : שרות לאומי, שרות אזרחי בטחוני, חניך/שוליה.
*** מטה ארצי כולל :אח״מ, אמ״ש, אג״ת, את״ל, את״ן, הדרכה, אטו״ב, מנהל חשבות, מנהל יועמ״ש, מנהל תביעות,

 

 

 

 

 

 

לוח 6.3מצבת שוטרי קבע – בחלוקה לפי מגדר במחוזות בשנת 2019

 

מאפייני שוטרי קבע

בתרשימים שלהלן יוצגו מאפייני שוטרי קבע בשנת 2019.

לוח 6.5שוטרי קבע בחלוקה לפי דרגות כתף

 

 

 

לוח 6.6שוטרי קבע בחלוקה לפי קצינים* ונגדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.7שוטרי קבע בפילוח לפי קצינים ונגדים בחלוקה למגדר ומגזר מקצועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.8שוטרי קבע בחלוקה לפי שנות ותק
לוח 6.10שוטרי קבע בחלוקה לפי דת
בדת ‘אחר’ נכללים: שומרונים ודת שאינה מוזנת למערכת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיוסים ושחרורים של שוטרי קבע

לוח 6.11גיוסים לעומת שחרורים[‡‡‡‡‡‡][§§§§§§] של שוטרי קבע בין השנים 2019-2015

 

 

 

2019                           2018                            2017                           2016                            2015                            2014

 

 

 

 

 

לאור קיצוץ תקציבי קטנו מכסות הגיוס בשנת 2019ולכן חלה ירידה בגיוסים.

שחרורים גיוסים

לוח 6.12גיוסים של שוטרי קבע בשנת 2018בחלוקה לפי מחוזות ובחלוקה למגדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.13שחרורים של שוטרי קבע בשנת 2019לפי סיבות שחרור

 

מתנדבים[*******]

מתנדב משמר אזרחי

מתנדב במשמר האזרחי הוא אדם הפועל במסגרת משטרת ישראל מתוך רצון חופשי וללא קבלת תמורה חומרית, על מנת לתרום למדינה, לחברה ולקהילה.

יחידות מתנדבים

יחידות משמר אזרחי (משא״ז)

מתנדבי אבטחה הם מתנדבי משמר אזרחי (משא״ז) קלאסי, כפי שהיה עם הקמתהמשמר האזרחי.

מטרתה העיקרית של פעילות המתנדבים היא להגביר את רמת הביטחון האישי של האזרחים ולהדק את הקשר בין המשטרה לקהילה. על כן עיקר פעילותו של מתנדב אבטחה נעשית באזור מגוריו, במסגרת מרכז השיטור הקהילתי (מש״ק) או בסיס הפעלת המתנדבים השכונתי.

מתנדבי האבטחה מבצעים פעולות אבטחה בלבד, כגון סיורים ברחבי שכונות מגורים. מתנדבי אבטחה פועלים ללא מדים ולובשים אמצעי זיהוי חלופי (כגון אפודה זוהרת ועליה הכיתוב: “מתנדב משא״ז”).

עם מתנדבים אלו נמנים גם מתנדבי הנוער בני 18-17. בצד התרומה לקהילה, פעילותם היא בעלת ערך חינוכי וערכי.

יחידות מתנדבים במדים או יחידות מתנדבים מיוחדות

מתנדבים במדים או מתנדבי יחידות מיוחדות (יח״ם) הנם מתנדבים שמטרת פעילותםלסייע ליחידות המשטרה בביצוע משימות שיטור ואכיפה. מתנדבים אלו פועלים ביחידות שטח מרכזיות בארגון, בראשן יחידות סיור, תנועה ומג״ב. מיעוטם פועלים ביחידות בילוש. פעילותם מתבצעת בצמידות לשוטר מהיחידה שבה הם מתנדבים, במסגרת צוות משולב של שוטרים ומתנדבים או כצוות עצמאי של מתנדבים.

מתנדבים אלו עוברים הכשרה המסמיכה אותם לבצע את תפקידם בתחום שבו הוצבו במשטרה, ופעילותם מתבצעת במדים.

יחידות מתנדבים בעלי מומחיות מקצועית

מתנדבי יחידות מומחים הנם בעלי מומחיות מקצועית ובאמצעותה הם תורמים לארגוןומסייעים לו לעמוד ביעדיו. מומחיות זו נרכשת, לעיתים, מחוץ למשטרה. עם מתנדבים אלו נמנים מתנדבי יחידות חילוץ, מתנדבי זק״א, רופאי שיניים (המסייעים בזיהוי קורבנות) ועוד.

 

לוח 7.1מצבת המתנדבים* לאורך שנים
לוח 7.2מתנדבים – פילוח לפי מגדר
לוח 7.3מתנדבים – פילוח לפי גיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקציב משטרת ישראל*

תקציב המדינה

בתאריך 11.01.18התקבלה החלטת הממשלה מספר 3410המאשרת את הצעת תקציב המדינה לשנת 2019ובתאריך 15.03.18אושרו בכנסת תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנת 2019בקריאה שניה ושלישית.

מסגרת התקציב לשנת 2019עמדה על כ- 479מיליארד ₪, בחלוקה הבאה:

לוח 8.1התפלגות תקציב המדינה בין משרדי ממשלה לשנת 2019(במיליארד ₪).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקציב משרד הביטחון (55), המשרד לביטחון הפנים (18), וביטחון אחר (14) הם חלק מקטגוריית “ביטחון וסדר ציבורי” שתקציבה הכולל הוא 87מיליארד ש״ח.

לוח 8.2התפלגות תקציב המשרד לביטחון פנים (במיליארד ₪)

תקציב המשרד לשנת 2019מנה 18.4מיליארד ש״ח.

 

הנתונים בפרק זה התקבלו ממחלקת משאבים באגף התכנון והארגון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 8.3התפלגות תקציב משטרת ישראל לשנת 2019(במיליארד ₪)

 

 

 

15.880מיליארד ש״ח
השתתפות משרדי ממשלה 0.5524%
תקציב ישיר 12.73192%
הוצאה מותנית בהכנסה 0.5974%

 

 

 

 

 

 

 

תקציב ישיר– התקציב המוקצה מאוצר המדינה.

השתתפות משרדי ממשלה– תקציב המתקבל ממשרד ממשלתי שאינו משרד האוצר כגון: המשרד לביטחון הפנים, משרד התחבורה, משרד הביטחון, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.

לדוגמא: משרד התחבורה משתתף בתשלום לשוטרים עבור הסדרת התנועה בפרויקט הרכבת הקלה.

הוצאה מותנית בהכנסה– תקציב המתקבל מגורמים ציבוריים/פרטיים שאינם משרדי ממשלה כגון: רשויות מקומיות, בתי חולים, קרן הוצל״פ.

לוח 8.4התפתחות התקציב הישיר של משטרת ישראל בפילוח נושאי (במיליארד ₪) התקציב הישיר בשנת 2019מהווה 92%מתקציב המשטרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתרשים שלעיל ניתן לראות כי קיימת מגמת עלייה בתקציב המשטרה לאורך השנים. הגידול בין השנים 2019-2018הינו כ- 5%ונובע בעיקר מתוספות חד פעמיות שהתקבלו בשנת 2018והוסדרו בבסיס תקציב 2019, כגון: חיזוק המגזר הערבי, חיזוק ירושלים, שיטור עירוני ומועצתי, הרחבת השיטור הרגלי, כביש הטבעת המזרחי, הר הבית – מרחב דוד, שדה תעופה תמנע – רמון, קנאביס, חיזוק מערך מאו״ר, אלימות במשפחה, סגירת תיק מותנה ועוד.

לוח 8.5התפלגות התקציב הישיר של משטרת ישראל לשנת 2019(במיליארד ₪) בשנת 2019התקציב הישיר 12.731מיליארד ₪ התפלג על-פי החלוקה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 8.6מרכיבי תקציב הקניות והפיתוח של משטרת ישראל לשנת 2019(במיליארד ₪) מרכיבי הקניות והפיתוח מהווים 22%מכלל התקציב של משטרת ישראל

 

 

 

רזרבה אוצרית
0.169
105
אחזקת מבנים ומשרדים 0.49317%
2.856מיליארד ש״ח
שיטור וביטחון 0.0432%
כ״א אזרחי 0.66023%
חקירות בילוש ומודיעין 0.099

3%

שירותי מידע 0.1385%
הוצאות רכב 0.35112%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משטרת ישראל .אגף התכנון והארגון

 • מחלקת אסטרטגיההשנתון הסטטיסטי :מדור מדידה ומידע

2019

[*] הנתונים בפרק זה נלקחו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה מס’ 413/2019

[†] חברה יהודית ואחרים – בקבוצה זו נכללים יהודים, נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וללא סיווג דת במרשם האוכלוסין.

[‡] הנתונים לגרף זה נלקחו ממשרד העלייה והקליטה.

[IV] הנתונים בפרק זה הופקו במדור מדידה ומידע במחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון של משטרת ישראל. פערים בנתוני שנתון זה לעומת שנתונים קודמים נובעים מעדכונים מאוחרים, שינויים בסטטוס תיקים ושינויים בסיווג עבירות, במיוחד לאחר החלטה שיפוטית (גזר-דין).

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

בתרשים אפשר לראות מגמת ירידה רציפה בשיעורי הפשיעה בעשור האחרון. בשנת 2019 נרשמו שיעורי הפשיעה הנמוכים ביותר לאלף נפש בעשור האחרון. משנת 2010 ועד שנת 2019 חלה ירידה של 34.1% בשיעורי הפשיעה.

[††]כמות התושבים ע”פ הלמ”ס בחישוב להלן הינה 9,211,518.

[‡‡] הגדרות לסוגי הארכות – מעצר ימים, מעצר עד תום הליכים או עד החלטה אחרת – ראה בדף ההגדרות למונחים המופיעים בשנתון. עצור נספר לפי סוג הארכת המעצר “הגבוהה”: עד תום הליכים, עד החלטה אחרת ולבסוף מעצר ימים.

אם אחת מהארכות המעצר הייתה תום הליכים, סוג המעצר יהיה תום הליכים.

אם הייתה הארכת מעצר עד החלטה אחרת ולא הייתה הארכה של תום הליכים, סוג המעצר יהיה עד החלטה אחרת. אם כל ההארכות היו רק של מעצר ימים, סוג המעצר יהיה מעצר ימים.

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

[***]כמות כלי הרכב המנועיים לשנת 2019 מעודכנת על בסיס שנת 2018 כפי שהתקבל מנתוני הלמ״ס.

בשנים 2019-2010 מסתמנת ירידה של 63.8% בשיעור גניבות כלי רכב לאלף כלי רכב. בשנת 2019 היו 9,869 גניבות כלי רכב מתוך 3,495,412 כלי רכב מנועיים.

[†††] הנתונים בפרק זה ממחלקת סיור באגף המבצעים של משטרת ישראל.

[‡‡‡] נתוני מוקד 110 מוצגים מחודש הקמתו – יוני 2015.

[§§§] עקב שינוי וטיוב במערכות המידע וכן לנוכח השינויים בסיווגי האירועים השייכים לקבוצת אירועי התגובה, “תכנו פערים בין הנתונים המוצגים בפרק זה לאלו שהוצגו בשנתונים קודמים.

[****]הנתונים בפרק זה התקבלו ממחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה של משטרת ישראל. הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת בשל דיווחים מאוחרים על תאונות דרכים ועדכון נתונים במערכות המשטרתיות.

תאונות קטלניות בתחום העירוני – —

[‡‡‡‡] בשנת 2019 חלה עליה של 2.9% בכמות התאונות הקטלניות בתחום העירוני בהשוואה לשנת 2018. בשנת 2019 חלה עליה של 18.9% בכמות התאונות הקטלניות בתחום הבין-עירוני בהשוואה לשנת 2018.

[§§§§] בעבר הסתמכו על בסיס איסוף ידני והחל משנת 2018 מסתמכים על מערכות מידע בלבד.

[*****] מתנ״א – משטרת התנועה הארצית.

[†††††] אורך הכבישים מחושב לפי צירוף 2 כיווני הנסיעה. הנתונים נמדדו על סמך מערכת מידע גיאוגרפית והם דומים לנתוני האמת.

ימת״א – יחידת משטרת התנועה הארצית.

[XX] נתוני החברה הערבית מתייחסים לכלל המשיבים שציינו בסקר כי הם ערביים אזרחי ישראל וקיבלו שירות מכל

תחנות המשטרה ברחבי הארץ.

[******]במעמד קבע כלולים שוטר ,שמ״ז, שת״מ, סטודנט שמ״ז, שמ״ז על תקן חל״ד, מושאל למשטרה

מנהל אוכלוסייה ותקשורת, אגף השיטור, סמפכ״ל, יחידות מפכ”ל, יחידות בט״פ ומח״ש. ****במהלך שנת 2019 מערך התביעות באת״ן עבר למנהל התביעות במטא״ר.

[‡‡‡‡‡‡] נתוני השחרורים מתייחסים לסיבות השחרור האלה: פיטורין, התפטרות ופרישה לגמלאות.

[§§§§§§] יחידות המטה הארצי: אמ״ש, אג״ת, את״ל, הדרכה, אטו״ב, מנהל חשבות, מנהל יועמ״ש, מנהל תביעות, מנהל אוכלוסיה ותקשורת, אגף השיטור, סמפכ”ל, יחידות מפכ”ל, יחידות בט”פ ומח״ש.

[*******] הנתונים בפרק זה התקבלו ממחלקת מתנדבים באגף המבצעים של משטרת ישראל.

 

שנתון סטטיסטי 2018

shanton_2018

עורכי דין מומלצים בתחום