משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי

ממצאים מרכזיים לשנת 2019

פשיעה

 • סך תיקים כללי- בשנת 2019חלה ירידה של 1%בכמות תיקי החקירה שנפתחו(פ״א, ט’ ו-ט״מ) בהשוואה לשנת 2018; בשנת 2019נפתחו 301,149תיקים, לעומת 320,712תיקים שנפתחו בשנת 2018.
 • סך פשיעה לאלף תושבים – שיעור שיעור הפשיעה המדווחת בשנת 2019ממשיךבמגמת הירידה הרציפה בעשור האחרון והינו 7תיקים לאלף תושבים.
 • כתבי אישום ללא הסדר מותנה – בשנת 2019חלה עליה של 5%בשיעור הגשתכתבי אישום מכלל התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2018; בשנת 2019הוגשו כתבי אישום ב- 45,478תיקים מתוך 301,149תיקים שנפתחו (15.1%), לעומת שנת 2018, בה הוגשו כתבי אישום ב- 46,964תיקים מתוך 320,712תיקים שנפתחו (14.6%).
 • תיקים עם הסדר מותנה– בשנת 2019הופקו 5,919הצעות להסדר מותנה לפי שנתהפקת ההצעה. בשנת 2019נחתמו 4,949חוזים של הסדר מותנה לפי שנת חתימת חוזה.
 • תיקים גלויים – אחוז התיקים הגלויים מכלל התיקים בשנת 2019הינו 7%.
 • עבירות אלימות:

0 אלימות גופנית ואיומים – בשנת 2019נפתחו 94,033תיקים בגין אלימות גופניתואיומים, לעומת 96,668תיקים שנפתחו בשנת 2018. זוהי ירידה של 2.7%.

0 אלימות גופנית – בשנת 2019נפתחו 59,303תיקים בגין אלימות גופנית, לעומת60,883תיקים שנפתחו בשנת 2018. זוהי ירידה של 2.6%.

° תיקי רצח על רקע פלילי – בשנת 2019נפתחו 136תיקי רצח על רקע פלילי.

בשנת 2019סך קורבנות רצח נשים ירד ל- 17נשים לעומת 29נשים אשתקד. מתוכן: בשנת 2019נרצחו 5נשים בידי בן זוגן לעומת 8נשים בשנת 2018. כמו כן, ממניעים שונים נרצחו 12נשים בשנת 2019לעומת 21אשתקד.

° תקיפה (למעט עובדי ציבור) – בשנת 2019חלה ירידה של 3.7%בכמות תיקיחקירה בגין תקיפה (למעט עובדי ציבור) בהשוואה לשנת 2018; 49,481תיקים בשנת 2019לעומת 51,376תיקים בשנת 2018.

° עבירות שוד – בשנת 2019חלה ירידה של 5.0%בסל עבירות השוד; 1,398תיקיםבשנת 2019לעומת 1,471בשנת 2018. כמו כן במהלך 5השנים האחרונות חלה ירידה של 25.7%בסל עבירות השוד מ-1,881תיקים בשנת 2015ל-1,398תיקים בשנת 2019.

° תקיפת עובד ציבור – בשנת 2019חלה ירידה של 8.2%בכמות תיקי חקירהבגין תקיפת עובד ציבור לעומת אשתקד; 799תיקים בשנת 2019לעומת 870תיקים בשנת 2018. במהלך חמש השנים האחרונות חלה ירידה של 16.9%,׳, fמ■” ־״ ”’” ■י•2“״■״ ■־״ ■״ .

7

 

° עבירות אלימות גופנית (ללא איומים) במשפחה נגד קטינים – בשנת 2019נפתחו3,677תיקי חקירה בגין עבירות אלימות במשפחה שבוצעו כנגד קטינים. זוהי עלייה של 5.2%ביחס לאשתקד.

° עבירות בין בני זוג – בשנת 2019חלה עלייה של 1.5%בכמות תיקי חקירה בגיןעבירות בין בני זוג בהשוואה לשנת 2018; 23,208תיקים בעבירות בין בני זוג בשנת 2019לעומת 22,862תיקים בשנת 2018.

 • עבירות רכוש – תיקי חקירה בגין עבירות רכוש מהווים 8%מכלל התיקים בישראל,מהם 13.0%הם בגין עבירות פע״ר (עבירות פע״ר כוללות התפרצות לבתי דירה, התפרצות לבתי עסק, גניבה מתוך רכב וגניבת רכב).

ב -5השנים האחרונות (2015 -2019) קיימת מגמת ירידה בכמות תיקי עבירות רכוש מ- 149,494תיקים בשנת 2015ל- 122,867תיקים בשנת 2019, ירידה של 17.8%.

בשנת 2019חלה ירידה של 6.8%בתיקי פע״ר בהשוואה לשנת 2018; 39,048תיקים בשנת 2019לעומת 41,891תיקים בשנת 2018.

 • פשיעה חקלאית – בשנת 2019נפתחו 793תיקי חקירה בגין עבירות חקלאיות, ירידהשל 9%; לעומת שנת 2018בה נפתחו 921תיקים בגין עבירות חקלאיות.
 • עבירות חשיפה – תיקי חקירה בגין עבירות חשיפה מהווים 7%מכלל התיקיםשנפתחו. בשנת 2019חלה ירידה של 12.5%בכמות התיקים; 62,384תיקים בשנת 2019לעומת 71,287תיקים בשנת 2018.

° שב”ח (שהייה בלתי חוקית) – בשנת 2019חלה ירידה של 8.0%בכמות תיקיחקירה בגין שהייה בלתי חוקית בהשוואה לשנת 2018; 14,234תיקים בשנת 2019לעומת 15,468תיקים בשנת 2018.

° סחיטה – בשנת 2019חלה ירידה של 8.5%בכמות תיקי חקירה בגין סחיטהבהשוואה לשנת 2018; 1,500תיקים בשנת 2019לעומת 1,639תיקים בשנת 2018.

° עבירות אמל”ח (אמצעי לחימה) – בשנת 2019חלה עלייה של 12.7%בכמותתיקי חקירה בגין עבירות אמל”ח בהשוואה לשנת 2018; 3,910תיקים בשנת 2019לעומת 3,469תיקים בשנת 2018.

° עבירות סמים – כמות התיקים הפליליים בשימוש בסמים בשנת 2019ירדהב-31.7%לעומת שנת 2018; 18,761תיקים בשנת 2019לעומת 27,468תיקים בשנת 2018. הירידה בעבירות השימוש בסמים נובעת כתוצאה משינו” חקיקה. החל מאפריל 2019נכנס לתוקפו חוק הקובע ששימוש ראשון ושני בקנבוס לצריכה עצמית הינה עבירת קנס מינהלית, ומתקופה זו ניתנו 10,375דוחות מינהליים. בגין עבירת סחר בסמים נפתחו בשנת 2019- 13,428תיקים לעומת 13,250תיקים בשנת 2018; מגמה דומה בין השנים.

 • פשיעת זרים – בשנת 2019חלה ירידה של 4%בכמות התיקים שבהם החשוד הוא

, , ממוצא זר (שאינו יליד ישראל או שאינו תושב הרשות הפלסטינית) בהשוואה לשנת 1 \ 2018. 3,576תיקים בשנת 2019לעומת 3,946תיקים בשנת 2018. משנת 2015d            ועד שנת 2017הייתה יציבות במספרים. בשנת 2019כמות התיקים דומה לכמות

התיקים בשנים 2017-2015.

 • עבירות מחשב – בשנת 2019חלה ירידה של 2%בכמות תיקי החקירה בגין עבירותמחשב בהשוואה לשנת 2018; 1,233תיקים בנושא עבירות מחשב בשנת 2019, לעומת 1,489תיקים בשנת 2018. סעיף האשמה השכיח ביותר בקבוצת עבירות זו הוא חדירה לחומרי מחשב (51.3%).
 • עבריינים – בשנת 2019התגלו 159,563עבריינים בביצוע עבירה פלילית, ירידה של5%לעומת שנת 2018בה התגלו 170,699עבריינים..
 • תיקי נוער (תיקי קטינים גלויים) – בשנת 2019חלה ירידה של 2%בכמות תיקיחקירת בני נוער בהשוואה לשנת 2018. בשנת 2019נפתחו 22,154תיקים לעומת 23,629תיקים בשנת 2018.
 • מעצרים – בשנת 2019בוצעו 51,128מעצרים פליליים לעומת 53,267מעצריםפליליים בשנת 2018; ירידה של 0%לעומת אשתקד.

0 בשנת 2019חלה ירידה של 7.5%באחוז המעצרים עם כתב אישום מתוך כללהמעצרים בהשוואה לשנת 2018.

0 בשנת 2019, 65.6%מכלל המעצרים הם בגין עבירות סדר ציבורי, 28.4%מכללהמעצרים בגין עבירות רכוש.

 • תביעות- נוסף השנה פרק חדש ובו פירוט תפוקת חטיבת התביעות במשטרתישראל.

מוקד 105

מוקד 105הוא מוקד לאומי (משטרתי-אזרחי) של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.

 • בשנת 2019טופלו במוקד 7,665אירועים, מהם 7,218התקבלו במוקד ישירות.
 • כמות הפניות הרבה ביותר למוקד הינה בקטגוריית: “בריונות/ הצקה/ ביוש”.
 • למעלה משליש מהפניות למוקד 105נוגעות לפגיעות על רקע מיני (שידול והטרדתקטינים, עבירות מין, הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני).
 • הזירות בהן כמות הפניות הרבה ביותר הן: אינסטגרם, ווטסאפ ופייסבוק, בהן גולשיםרוב הקטינים בישראל.
 • טווח הגילים של מרב הנפגעים נשמר בעקביות ונע מגיל 12ועד 14, בקרב הנפגעים69%הן ילדות ונערות ו- 31%ילדים ונערים. בשולי הטווח ישנם נפגעים גם בני 9-10ואף פחות, וכן בני 17-15.
 • טווח גילאי מרב הפוגעים הוא 13- מספר הפוגעים הרב ביותר הוא בגילאי 13ו- 14. כ- 70%מהפוגעים הינם קטינים.

רוב מובהק של הפוגעים הוא זכרים (77%) והשאר נקבות (23%).

 

מוקדים

בשנת 2019התקבלו 8,815,017שיחות במוקדי 1001,952,490-1שיחות במוקד 110.

זוהי עלייה של 6.4%משנת 2018בשיחות מוקד 100.

תנועה

 • תאונות דרכים – בשנת 2019חלה ירידה של 1%בתאונות הדרכים; ירידה של 0.6%בתאונות הדרכים הקלות וירידה של 3.4%בתאונות הדרכים החמורות (תאונות קשות וקטלניות) בהשוואה לשנת 2018.
 • הרוגים בתאונות דרכים – בשנת 2019חלה עלייה של 0%בכמות ההרוגיםבתאונות דרכים.

סקרים במשטרת ישראל

 • סקר אמון ועמדות הציבור
 • 56%מאזרחי ישראל נותנים אמון במשטרה ו- 55%מרוצים מתפקודה.
 • 72%מאזרחי המדינה חשים ביטחון אישי באזור מגוריהם.
 • 24%מהאזרחים סבורים כי במהלך השנה השתפר תפקוד המשטרה באזורמגוריהם.
 • 17%מהנבדקים נפגעו מעבירה כלשהיא בשנה האחרונה, ירידה באחוז בהשוואהלאשתקד.
 • 77%מהנפגעים דיווחו למשטרה על הפגיעה, כאשר מרביתם פנו למוקד 100;זהה לאחוז אשתקד.
 • סקר השירות לאזרח

בשנת 2019ציון שביעות הרצון הכללית של הציבור מהשירות שמעניקה משטרת ישראל הינו 8.2; הציון הגבוה ביותר ניתן למוקדי 100של המשטרה (8.6).

 

משאבי אנוש

מצבת כח האדם במשטרת ישראל לשנת 2019מונה 31,887שוטרים, מתוכם 4,532שוטרי חובה. קיימת מגמת עלייה רציפה ועקבית בכמות המשרתים בארגון לאורך השנים.

בשנת 2019נרשמה עלייה של 0.4%בכמות המשרתים לעומת שנת 2018.

נתוני שירות כלליים – שוטרי קבע

 • דרגות- מבין משרתי הקבע- 5,956קצינים ו- 20,940נגדים.

דרגת רפ״ק היא הדרגה השכיחה ביותר בקרב הקצינים.

דרגת רס״ר היא הדרגה השכיחה ביותר בקרב הנגדים.

 • מגדר– אחוז הנשים מבין משרתי הקבע הינו 0%.
 • ותק– 2%מבין שוטרי הקבע הם בעלי ותק של עד 5שנים כולל.
 • גיל– 4%מבין שוטרי הקבע, גילם עד 40שנה.
 • דת– אוכלוסיית הלא-יהודים מבין משרתי הקבע מונה 3,535שוטרים, ומהווה 1%.

מתנדבים

 • מצבת המתנדבים בשנת 2019מונה 25,520מתנדבים.

תקציב

 • תקציבה הכולל של משטרת ישראל לשנת 2019עומד על 12,731מיליארד ₪.

אוכלוסיית מדינת ישראל – נתונים דמוגרפיים

לוח 0.1אוכלוסייה[*][†]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010            2011            2012           2013             2014            2015            2016            2017            2018            2019

לוח 0.2אוכלוסייה – לפי קבוצת אוכלוסייה

7220000 [__________________

7094000 L____________________ J

6956000 ,j

6834000 L_________________

6705000 L|

6577000 ________________

6450000 L______________

6337300 ______________

6226900 ________

6122000 L___________

לוח 0.3עולים לפי שנת עלייה[‡]

2010             2011             2012             2013             2014             2015             2016             2017             2018             2019

 

 

לוח 0.5רשימת מחוזות, מרחבים ותחנות במשטרת ישראל
תחנה מרחב מחוז תחנה מרחב מחוז
תחנת לב הבירה מרחב ציון ירושלים תחנת גולן מרחב כנרת צפון
תחנת מוריה תחנת קרית-שמונה
תחנת הראל תחנת ירדן
תחנת בית-שמש תחנת צפת
תחנת מטה יהודה תחנת טבריה
תחנת שפט מרחב קדם תחנת מעלות תרשיחא
תחנת שלם תחנת כרמיאל מרחב גליל
תחנת מג׳ד אל-כרום
תחנת עוז
תחנת משגב
מרחב דוד
תחנת טמרה
תחנת השכונות מרחב יפתח ת״א תחנת שפרעם
תחנת יפו תחנת כפר כנא מרחב עמקים
תחנת שר״ת תחנת נצרת
תחנת בני ברק מרחב דן תוזנת נוף הגליל
תחנת מסובים תחנת עפולה
תחנת גבעתיים תחנת מגדל-העמק
תחנת תל אביב צפון תחנת בית-שאן
תחנת גלילות מרחב ירקון תחנת נהריה מרחב אשר חוף
תחנת לב תל אביב תחנת עכו
מרחב איילון תחנת זבולון
תחנת ערוער מרחב נגב דרום תחנת חיפה
תחנת טירת-הכרמל
תחנת באר-שבע
תחנת אום אל פאחם מרחב מנשה
תחנת העיירות
תחנת עירון
תחנת דימונה
תחנת באקה אל-ע׳רביה
תחנת רהט
תחנת זכרון-יעקב
תחנת אופקים
תחנת חדרה
תחנת נתיבות
תחנת ראשל״צ מרחב שפלה מרכז
תחנת ערד
תחנת רחובות
תחנת אשדוד מרחב לכיש תחנת יבנה
תחנת אשקלון תחנת רמלה
תחנת קרית-מלאכי תחנת מודיעין
תחנת קרית גת
תחנת לוד
תחנת שדרות תחנת נתניה מרחב שרון
מרחב אילת תחנת שדות
תחנת מודיעין עילית מרחב שומרון ש”׳ תחנת קדמה
תחנת בנימין תחנת כפר-סבא
תחנת פתח-תקווה
תחנת אריאל
תחנת מעלה אדומים מרחב יהודה תחנת ראש העין
תחנת חברון תחנת כפר קאסם
מרחב נתב״ג
תחנת עציון
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפשיעה בישראל[IV]

בפרק זה מוצגים נתונים על כמות תיקי החקירה שנפתחו בהתפלגות לפי עבירות פליליות.

תיקי חקירה עשויים לכלול יותר מעבירה פלילית אחת, ולכן כמות התיקים בסיכום לפי עבירות עשויה להיות גדולה יותר מכמות תיקי החקירה.

ספירת הנתונים כללה תיקים בסיווג: פ”א, ט’, ט״מ.

הנתונים נשלפו מתוך מערכת נתונים חדשה ומעודכנת.

מערכת נתונים זו, הנשענת על בסיס נתונים רחב, מאפשרת לתעד בכל תיק את כל העבירות הקשורות אליו ללא מגבלה על כמות העבירות. העבירות המיוחסות לחשוד או לנילון בתיק הן אלו שנקבעו בהחלטה השיפוטית, ואם לא נתקבלה החלטה שיפוטית – לפי העבירות שיוחסו לו בחקירה.

פילוח התיקים לשנים ולחודשים מתייחס לתאריך פתיחת התיק, אלא אם כן צוין אחרת. כלל נתוני הפשיעה מתייחסים לפשיעה המדווחת למשטרת ישראל.

מושגים והגדרות לפרק הפשיעה

 • תיק חקירה– תיק הנפתח בעקבות חשד לביצוע עבירה פלילית ובו מאוגדות ישויותמידע רבות הנוגעות לחקירת המשטרה. תיק חקירה כולל עבירה פלילית אחת או יותר. תיקי חקירה פליליים מסווגים במערכות משטרת ישראל באחד מהסיווגים האלה: פ”א (פרטי אירוע), ט’ (טיפול) ו-ט״מ (טיפול מותנה).
 • תיק פ״א– הסיווג הסטנדרטי לתיקי חקירה פליליים במערכות משטרת ישראל.
 • תיקי ט’ ותיקי ט״מ– סיווגים “חודיים לתיקים שבהם הנילון הוא קטין.

(ט’- טיפול, מיועד לקטינים מתחת לגיל 12שהוא גיל האחריות הפלילית,

ט”מ – טיפול מותנה, מיועד לקטינים בני 17-12).

השימוש בסיווגים אלה נעשה בהתאם לקריטריונים “חודיים שנקבעו לצורך מניעת תיוג בני נוער כעבריינים לאחר ביצוע עבירה ראשונה.

 • תיק ס.מ:תיק מנהלי אשר נפתח לאדם בגין עבירה לפי חוק הסמים המסוכנים(עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה).
 • תיקים גלויים– תיקים אשר יש בהם חשוד או נילון. השנה נלקחו כלל החשודיםוהנילונים.
 • קטין- מעורב בתיק שבזמן ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18שנים.
 • קשיש- מעורב בתיק שבזמן ביצוע העבירה הוא בגיל 65ומעלה.
 • כתב אישום– מסמך המוגש לבית משפט בתחילת ההליך המשפטי ובו פירוט שלהמעשים והראיות המגבשות את החשד נגד החשוד בדבר ביצועה של עבירה פלילית. מסמך זה מוגש כאשר רשויות התביעה מחליטות כי בתיק החקירה יש די ראיות להוכחת אשמתו של חשוד. אדם אשר הוגש נגדו כתב אישום הופך מחשוד לנאשם.

 

•     כלל המעצרים– כמות המעצרים הפליליים מכל הסוגים: מעצר ימים, מעצר עד תוםההליכים ומעצר עד החלטה אחרת.

•     מעצר עד תום הליכים או עד החלטה אחרת– מעצר אדם שהוגש נגדו כתב אישוםוהתקבלה החלטת בית משפט על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו או עד שיקבל בית המשפט החלטה אחרת.

•     מעצר ימים– כל מעצר פלילי (עם הארכת מעצר או ללא הארכת מעצר) אשר לאהסתיים במעצר עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת.

•     חשוד או נילון– מעורב שיש נגדו חשד לכאורה לביצוע עבירה פלילית שבגינה נפתחתיק פ”א או תיק ט״מ, או תיק ט’, בין שנחקר על כך ובין שלא. ההבדל בין נילון לחשוד הוא באופן הטיפול המשפטי.

•     עבריין– אדם אשר נפתחו נגדו תיקים שהיה חשוד או נילון בהם. עבריין נספרפעם אחת בתקופה גם אם היה חשוד או נילון בכמה תיקים שנפתחו נגדו במהלך התקופה.

•     עבירה פלילית- מעשה או מחדל אשר בעשייתו מתקיימת הפרה של החוק.

•     עבירות חשיפה– עבירות שאין בהן מתלוננים ולפיכך אינן מדווחות למשטרה, וניתןלגלותן אך ורק על ידי פעילות יזומה של המשטרה. העבירות העיקריות בקבוצה זו הן אלה: עבירות סמים, עבירות שוחד, משחקים אסורים והימורים, עבירות מוסר וזנות, סחיטה, נשיאת סכין, עבירות אמצעי לחימה (אמל״ח), סחר ואחזקת רכוש גנוב, חוק הכניסה לישראל ועוד.

•     קבוצה סטטיסטית– הקבצה של סוגי עבירות בעלות מכנה משותף רחב, לדוגמה:עבירות מין, עבירות רכוש.

•     סוג סטטיסטי– תת-קבוצה של עבירות בתוך הקבוצה הסטטיסטית, לדוגמה:עבירות אינוס, מעשה מגונה והטרדה מינית הם סוגים סטטיסטיים בתוך הקבוצה הסטטיסטית “עבירות מין”.

•     תיקי פע״ר– תיקים בעבירות הרכוש האלה: גניבת רכב, גניבה מתוך רכב והתפרצויותלבית ולעסק.

•     סל עבירות השוד– הסל כולל את העבירות הבאות: שוד, שוד בנסיבות חמורות,תקיפה לשם גניבה וחטיפת ארנקים.

 

סיווג העבירות לקבוצות סטטיסטיות

ספירת הנתונים כוללתתיקיםברזולוציה של קבוצה סטטיסטית.

קבוצה סטטיסטית כוללת תתי-קבוצות של עבירות הנקראות סוג סטטיסטי.

להלן פירוט הקבוצות הסטטיסטיות כפי שמסווגות במאגרי המשטרה:

 • ‘עבירות רכוש׳– כוללות בין היתר את הסוגים הסטטיסטיים: שוד, התפרצויות לבתידירה ולבתי עסק, גניבות רכב, גניבות מתוך רכב, גניבות חלקי רכב, גרימת נזק לרכוש בזדון, הצתה, החזקת רכוש גנוב, גניבות אופניים, כייסות וגניבות אחרות.
 • ׳עבירות כנגד ם” אדם׳– כוללות בין היתר עבירות רצח, ניסיון לרצח, הריגה וגרימתמוות ברשלנות.
 • ׳עבירות נגד גוף אדם׳– כוללות בין היתר עבירות חבלה גופנית חמורה, תקיפה ושארעבירות נגד גוף אדם.
 • ׳עבירות מין’– כוללות בין היתר עבירות אינוס, מעשה מגונה, הטרדה מינית ועוד.
 • ׳עבירות מוסר׳– כוללות בין היתר עבירות סרסרות ושידול למעשה זנות, שימושוסחר בסמים, גידול וייצור סמים.
 • ׳עבירות סדר ציבורי׳– כוללות בין היתר עבירות נגד הסדר הציבורי, הכשלת עובדציבור, תקיפה והכשלת שוטר, קטטות והפרעות ברחובות ובמוסדות, איומים, שוחד, התקהלות או התאגדות, מטרד רעש וחסימת דרך, הסגות גבול ועבירות נגד חוק הכניסה לישראל.
 • ׳עבירות מרמה׳– כוללות בין היתר עבירות זיוף, מרמה ועושק, עבירות הנוגעותלכרטיסי חיוב ועבירות כלכליות.
 • ׳עבירות ביטחון׳– כוללות בין היתר עבירות מרד, הסתה, הסתננות, השלכת בקבוקתבערה, ״דוי אבנים ועבירות אמל״ח (אמצעי לחימה).
 • ׳עבירות מנהליות׳– כוללות בין היתר עבירות על חוקי עזר עירוניים, עבירות הקשורותבדיני עבודה ועוד.
 • ׳עבירות כלכליות׳– כוללות בין היתר עבירות הקשורות בפיקוח הכלכלי, עבירות קנייןרוחני, עבירות פיסקאליות ועוד.
 • ׳עבירות רישוי׳– כוללות בין היתר עבירות רדיו וטלוויזיה, נשק, תחמושת וחומרי נפץ,מלאכות, תעשיות, עסקים, עבירות נגד הסביבה.

 

עבירת קנס מיוחדת – קנבוס

ביום 26.7.18פורסמה ברשומות הצעת חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה) הקובעת את העבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קנבוס לצריכה עצמית או שימוש בו, הנעברת בפעם הראשונה או השניה, כ”עבירת קנס מיוחדת”. בגין עבירה ראשונה יוטל על אדם קנס בסך 1,000₪ ובגין עבירה שניה – כפל הקנס – 2,000₪ (להלן: “מודל הקנסות”).

החוק נכנס לתוקפו ביום 01.04.2019על-מנת לאפשר למשטרה הערכות מתאימה ליישומו, בשלב ראשון יושם החוק כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים ממועד התחולה.

התיקון לחוק מאמץ מודל של “אי הפללה” במסגרתו נאכפת העבירה של החזקה או שימוש לצריכה עצמית בדרך מתונה של מתן קנס מנהלי ובשום אופן לא מודל של לגליזציה ההופכת את המעשה האסור למותר.

אין בקביעה של העבירה כעבירת קנס מיוחדת כדי לשנות את סיווג העבירה כעבירת עוון. מודל הקנסות חל על בגירים בלבד, בשל ההסכמה כי הטיפול באוכלוסיית הקטינים יעשה, במידת האפשר, באמצעים טיפוליים, חינוכיים והסברתיים. הסדרת הנושא מבוצעת בנוהל בין-משרדי משותף למשטרה, למשרד לבט״פ ולמשרד המשפטים.

במשטרה מנוהל מאגר מידע משטרתי מיוחד (מנהלי), אשר כולל את הרישום אודות הודעת הקנס בעבירה ראשונה או שניה. המרשם המשטרתי המיוחד יכלול מידע על הודעות קנס, הליכים שבוטלו, הליכים, משפטיים ותיקים שנסגרו בהעדר ראיות.

לאחר כניסת החוק לתוקף, החל מתאריך 01.04.2019כל התיקים בגין עבירת שימוש בסמים העונים לקריטריונים הקבועים בחוק נרשמים במאגר המנהלי ולא במאגר התיקים הפליליים.

בעקבות הרישום המנהלי, קיימת ירידה משמעותית בכמות התיקים הפליליים בעבירה – שימוש בסמים מסוכנים, יחסית לשנים טרום כניסת החוק לתוקף.

כדי שניתן יהיה לקבל תמונה מלאה אודות כמות התיקים שנפתחו בגין עבירת שימוש בסמים מסוכנים, הוספנו, בשורה נפרדת, גם את כמות התיקים המנהליים שנפתחו החל מתאריך 01.04.2019.

 

נתוני כשיער. כלליים

פרק זר מציג נתונים כלליים של כמות רתיקים שנפתחו, תיקים גלויים, תיקים עם כתבי אישום ומעצרים.

בתרשים שלהלן מוצגים נתוני כלל התיקים שנפתחו (פשיעה מדווחת) בשנים 2019-2015. האחוזים בתרשימים מייצגים את השינוי במספר התיקים שנפתחו בכל שנה לעומת השנה שקדמה לה.

לוח 1.1תיקים ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

 

 

2019                    2018                    2017                    2016                    2015

 

 

 

 

 

 

בשנת 2019חלה ירידה של 11.4%בכמות התיקים שנפתחו לעומת שנת 2015.

לוח 1.2שיעור פשיעה לאלף תושבים[**][††] לפי שנים

בתרשים שלהלן מוצגים שיעורי פשיעה במונחי תיקים לאלף נפש.

 

 

 

49.6
464           44.9            44.8
” ״״            40.3

,                  37.6           38.1

35.3

 

 

 

 

 

 

 

 

מחוז ת”א הוא המחוז עם כמות התיקים הגבוהה ביותר בשנת 2019.

לוח 1.4תיקים לפי סוגי עבירות לפי שנים

בשורה הראשונה בטבלה מוצגים סך התיקים שנפתחו בכל שנה, וביתר השורות מוצגים סך התיקים בכל קבוצת עבירה לאורך שנים.

בתיק שיש בו כמה עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר התיק בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד.

“סך כל התיקים” מייצג את מספר התיקים שנפתחו בפועל, ללא כפילויות.

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 339,804 328,681 329,265 320,712 301,149
עבירות כלפי הרכוש 149,494 144,215 138,663 129,935 122,867
עבירות סדר ציבורי 121,017 115,758 119,445 120,093 116,472
עבירות נגד גוף 57,894 58,337 58,225 59,253 58,095
עבירות כלפי המוסר 28,870 31,766 36,415 38,062 30,094
עבירות מרמה 18,075 16,695 14,989 15,709 15,952
עבירות בטחון 17,052 13,309 13,897 12,299 11,472
עבירות מין 5,640 5,651 6,003 6,158 6,152
עבירות אחרות 4,821 3,994 4,720 4,705 4,507
עבירות נגד אדם 936 872 785 804 858

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

 

 

לוח 1.5תיקים, תיקים גלויים ותיקים עם כתבי אישום* לפי שנים

 

 

 

 

170,616 184,131 183,071 179,158 188,999 •- תיקים גלויים לפי
» שנת פתיחת התיק
45,478 46,964 45,877 45,799 54,315
תיקים עם כתב אישום
לפי שנת ההגשה
2019 2018 2017 2016 2015

 

בשנת 2019נפתחו 301,149תיקים, מהם 170,616תיקים גלויים.

בשנת 2019הוגשו כתבי אישום ב -45,478תיקים.

* כתבי האישום אינם כוללים הצעות להסדר מותנה.

לוח 1.6מעצרים פליליים בפילוח לסוגי הארכות* לפי שנים

סה״כ מעצרים החלטה אחרת תום הליכים■ ימים ■

60,074                              60,834                              61,339

6,343                                6,605                               6,927                                    53,267                      51,128

14,036 13,559 13,548 6,079 6,268
12,598 10,981
40,960 40,670 39,599 34,590 33,879

2015                      2016                      2017                      2018                      2019

 

מסתמנת ירידה של 4% בכמות המעצרים ב -2019לעומת 2018.

33.7%מכלל המעצרים בשנת 2019הם מעצרים עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת.[‡‡]

הפשיעה בממד הזמן

לוח 1.7תיקים לפי חודשי השנה בשנת 2019(לפי תאריך פתיחת התיק)

שבת                      שישי                     חמישי                     רביעי                     שלישי                       שני

 

תיקים גלויים* לפי שנת פתיחת התיק
תיקים גלויים – תיקים שיש בהם חשוד או נילון בביצוע העבירה
*השנה נלקחו כלל החשודים והנילונים.

לוח 1.9תיקים גלויים ושיעור התיקים הגלויים באחוזים לפי שנים

54.51%                            55.60%                            57.41%

 

בשנת 2019נרשמו 170,616תיקים גלויים ושיעור הגילוי השנתי עומד על 56.6%.

לוח 1.10תיקים גלויים לפי מחוזות – 2019

 

מחוז דרומי הינו המחוז עם כמות התיקים הגלויים הגדולה ביותר בשנת 2019.

לוח 1.11תיקים גלויים לפי עבירות

בטבלה שלהלן מוצגים נתוני התפלגות התיקים הגלויים בחלוקה לסוגי עבירות בשנים 2019-2015(לפי שנת פתיחת תיק). בשורה הראשונה של הטבלה מוצג סך כל התיקים הגלויים. בכל אחת מהשורות הנוספות מוצג סך כל מספרי התיקים בקבוצת אותה העבירה, לאורך השנים.

אם בתיק מסוים יש מספר עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר התיק בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד. סך כל התיקים מייצג את מספר התיקים הגלויים בפועל, ללא כפילויות.

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 188,999 179,158 183,071 184,131 170,616
עבירות סדר ציבורי 97,126 91,080 93,775 94,853 92,026
עבירות נגד גוף 46,839 46,390 45,804 46,806 45,816
עבירות כלפי הרכוש 39,964 37,324 37,640 38,238 36,834
עבירות כלפי המוסר 27,502 30,039 33,878 35,297 27,646
עבירות בטחון 11,633 9,190 9,311 8,229 8,140
עבירות מרמה 10,819 8,648 6,998 6,952 6,371
עבירות מין 4,284 4,267 4,517 4,683 4,694
עבירות אחרות* 4,534 3,683 4,321 4,328 4,104
עבירות נגד אדם 742 704 636 683 742

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

 

לוח 1.12תיקי קטינים גלויים עם חשודים ונילונים לפי עבירות
קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 25,227 22,948 24,506 23,629 22,154
עבירות סדר ציבורי 11,060 9,862 10,627 10,382 10,041
עבירות כלפי המוסר 4,211 4,887 5,665 5,970 5,950
עבירות נגד גוף 5,861 5,351 5,469 5,301 4,779
עבירות כלפי הרכוש 6,197 5,292 5,408 4,913 4,253
עבירות בטחון 2,321 1,500 1,631 1,362 1,297
עבירות מין 703 754 625 707 666
עבירות מרמה 594 388 393 343 304
עבירות אחרות* 466 443 360 296 279
עבירות נגד אדם 88 121 72 63 68

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

 

לוח 1.13תיקים גלויים לפי דת ומגדר החשוד

מוצג בלוח סך כל התיקים הגלויים לאורך השנים לפי דת ומגדר החשוד או הנילון.

סך כל התיקים לפי דת ומגדר גבוה מסך כל התיקים הגלויים, כי “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משני המינים או הדתות.

חשוד/ שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך תיקים גלויים 188,999 179,158 183,071 184,131 170,616
יהודי 118,671 114,184 113,085 112,571 102,630
לא יהודי 72,650 67,687 72,487 74,301 70,418
2015 2016 2017 2018 2019
סך תיקים גלויים 188,999 179,158 183,071 184,131 170,616
זכר 167,141 159,169 163,057 163,683 151,482
נקבה 31,601 30,390 30,232 31,091 29,181

 

 

תיקים עם כתב אישום לפי שנת הגשת כתב אישום

בפרק זה שילבנו נתוני תיקים עם כתב אישום ללא הליך הסדר מותנה לוח 1.14תיקים עם כתב אישום ושיעור התיקים עם כתב אישום* ללא הסדר מותנה, באחוזים לפי שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנת 2019חלה ירידה של 3.2%בכמות התיקים שהוגש בהם כתב אישום ללא הסדר מותנה לעומת אשתקד, וכן חלה ירידה של 6.1%בכמות התיקים שנפתחו.

 

שיעור כתבי האישום* ללא הסדר מותנה ביחס לתיקים שנפתחו עומד על 15.1%בשנת 2019.

*תיקים עם כתב אישום נספריםלפישנתההגשה (ולא מתוך התיקים שנפתחו) ולכן שיעור כתבי האישום כוללגם תיקיםשנפתחובשניםקודמות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחוזות דרומי ומרכז הינם המחוזות שבהם כמות התיקים עם כתב אישום היא הגדולה ביותר בשנת 2019.

 

לוח 1.16תיקים עם כתב אישום לפי עבירות ללא הסדר מותנה

הטבלה שלהלן מציגה את כמות התיקים שבהם הוגש כתב אישום* ללא הסדר מותנה בשנים 2019-2015 , בחלוקה לעבירות.

תיק שיש בו כמה כתבי אישום כנגד כמה חשודים “ספר פעם אחת בכל עבירה ובסך כל התיקים.

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 54,315 45,799 45,877 46,964 45,478
עבירות סדר ציבורי 25,082 21,899 21,866 22,823 23,532
עבירות כלפי הרכוש 12,478 10,651 10,743 11,512 12,427
עבירות כלפי המוסר 7,684 7,354 8,018 9,786 9,887
עבירות נגד גוף 10,161 8,364 8,006 8,305 9,405
עבירות בטחון 5,191 4,626 5,114 4,683 3,923
עבירות מרמה 6,340 3,646 3,435 3,256 2,894
עבירות אחרות 2,353 2,093 2,484 2,356 1,903
עבירות מין 1,089 972 965 875 1,012
עבירות נגד אדם 285 281 262 285 409

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

לוח 1.17תיקי קטינים עם כתב אישום ללא הסדר מותנה לפי עבירות

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 6,271 5,345 5,642 5,591 4,774
עבירות סדר ציבורי 2,646 2,238 2,150 2,286 2,269
עבירות כלפי הרכוש 1,823 1,599 1,603 1,785 1,516
עבירות כלפי המוסר 742 872 1,144 1,128 1,077
עבירות נגד גוף 1,178 976 968 1,020 976
עבירות בטחון 1,038 739 966 848 637
עבירות אחרות* 335 313 254 203 137
עבירות מין 130 145 108 105 134
עבירות מרמה 208 113 117 153 121
עבירות נגד אדם 28 58 17 32 40

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

לוח 1.18תיקים עם כתב אישום לפי דת ומגדר החשוד

מוצגים בלוח סך כל התיקים עם כתב אישום לאורך השנים לפי דת ומגדר החשוד או הנילון (לפי שנת הגשת כתב האישום).

סך כל התיקים עם כתב אישום לפי דת ומגדר גדול מסך כל התיקים עם כתב אישום שכן “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משני המינים או משתי הדתות.

28

 

מעצרים פליליים

בנתוני המעצרים סופרים כל פעולת מעצר המלווה בפתיחת אסמכתא לכליאה. אדם
שנעצר כמה פעמים באירועים שונים “ספר בנפרד בכל אחד מהאירועים (ולא פעם
אחת בשנה).

לוח 1.19מעצרים פליליים ושיעור מעצרים עם כתב אישום באחוזים לפי שנים

יחס מעצרים עם כ״א למעצרים כללי           מעצרים עם כתב אישום מעצרים

בשנת 2019ביצעה המשטרה 51,128מעצרים פליליים; ירידה של 4.0%לעומת אשתקד.

 

 

מחוז דרומי הוא המחוז עם כמות המעצרים הגדולה ביותר בשנת 2019.

 

 

לוח 1.21מעצרים פליליים לפי עבירה ושנה

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 61,339 60,834 60,074 53,267 51,128
עבירות סדר ציבורי 34,928 36,472 36,024 32,568 33,524
עבירות כלפי הרכוש 17,324 15,943 15,672 14,396 14,518
עבירות נגד גוף 16,300 15,458 14,670 13,739 14,265
עבירות בטחון 8,682 8,451 8,942 8,009 7,931
עבירות כלפי המוסר 5,878 5,953 6,741 7,079 6,788
עבירות אחרות* 2,189 2,056 2,096 1,985 1,728
עבירות מרמה 2,342 2,286 2,223 1,739 1,692
עבירות מין 1,634 1,591 1,645 1,497 1,519
עבירות נגד אדם 1,005 932 964 888 999

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

עבירות בולטות בשנת 2019:

65.6%מכלל המעצרים הפליליים הם בגין עבירות סדר ציבורי.

28.4%מכלל המעצרים הפליליים הם בגין בעבירות רכוש.

לוח 1.22מעצרי קטינים* לפי עבירה ושנה

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 5,948 5,087 5,357 4,213 3,879
עבירות סדר ציבורי 2,951 2,677 2,733 2,353 2,327
עבירות כלפי הרכוש 2,057 1,698 1,679 1,294 1,207
עבירות נגד גוף 1,508 1,208 1,258 1,118 1,118
עבירות בטחון 1,341 1,046 1,315 1,028 993
עבירות כלפי המוסר 327 337 393 390 341
עבירות מין 144 148 127 120 125
עבירות אחרות* 189 192 180 140 105
עבירות מרמה 108 91 81 62 67
עבירות נגד אדם 65 112 46 45 62

 

* הספירה היא לפי גיל במועד המעצר.

**בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

יעור מעצרי הקטינים מכלל המעצרים בשנת 2019עומד על 7.6%.

לוח 1.23מעצרים לפי דת ומגדר

להלן סך כל המעצרים לפי שנת המעצר ולפי דת ומגדר העצור*.

עצור/ שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך מעצרים 61,339 60,834 60,074 53,267 51,128
יהודי 27,884 26,431 24,451 21,251 19,725
לא יהודי 33,437 34,385 35,601 32,002 31,389
2015 2016 2017 2018 2019
סך מעצרים 61,339 60,834 60,074 53,267 51,128
זכר 58,787 58,314 57,599 51,126 49,206
נקבה 2,532 2,494 2,453 2,121 1,906

 

*מסיבות שונות יש מעט מאוד מעצרים שבהם המגדר והדת לא ידועים, ולכן סיכום המעצרים לפי דת או מגדר נמוך מעט מסך כל המעצרים.

עבריינים לפי שנת פתיחת התיק

הנתונים מייצגים את כל החשודים והנילונים בתיקי פ״א, ט’ וט״מ.

עבריין נספר פעם אחת בלבד בשנה, גם אם נחקר כחשוד או נילון בכמה תיקים פליליים שונים במהלך השנה.

לוח 1.24עבריינים ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

2019                     2018                     2017                     2016                     2015

בשנת 2019חלה ירידה של 6.5%בכמות העבריינים שנחשדו בביצוע עבירה פלילית, לעומת אשתקד.

ב- 5השנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה של 11.1%בכמות העבריינים.

לוח 1.25עבריינים לפי מחוזות- 2019

 

עבריין שהיה פעיל בשני מחוזות שונים “ספר בכל מחוז בנפרד.

מחוז דרומי הוא המחוז עם כמות העבריינים הגדולה ביותר בשנת 2019.

לוח 1.26עבריינים לפי עבירה ושנה

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 179,548 168,731 171,343 170,699 159,563
עבירות סדר ציבורי 102,094 94,456 95,816 95,630 94,498
עבירות נגד גוף 54,855 53,777 52,926 54,709 53,637
עבירות כלפי הרכוש 37,284 34,378 34,162 34,141 33,488
עבירות כלפי המוסר 26,118 28,763 32,181 34,102 26,412
עבירות בטחון 15,345 11,887 11,724 10,588 10,613
עבירות מרמה 7,813 6,735 6,410 5,781 5,230
עבירות אחרות* 4,868 4,387 4,594 5,056 4,947
עבירות מין 4,003 4,045 4,234 4,375 4,450
עבירות נגד אדם 1,238 1,181 1,197 1,120 1,315

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

לוח 1.27עבריינים קטינים לפי עבירה ושנה (גיל הקטינים לפי מועד ביצוע העבירה)

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 20,864 19,864 20,381 19,590 18,174
עבירות סדר ציבורי 9,941 9,247 9,477 9,005 8,713
עבירות נגד גוף 6,490 6,009 5,890 5,779 5,246
עבירות כלפי המוסר 3,611 4,413 4,876 5,341 5,189
עבירות כלפי הרכוש 5,855 5,161 5,264 4,662 4,030
עבירות בטחון 2,386 1,713 1,872 1,632 1,476
עבירות מין 801 818 713 751 736
עבירות מרמה 526 416 410 362 338
עבירות אחרות* 443 458 401 341 315
עבירות נגד אדם 97 156 83 61 83

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

שיעור העבריינים הקטינים בשנת 2019עומד על 11.4%מכלל העבריינים.

לוח 1.28עבריינים לפי דת ומגדר

עבריין/ שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 179,548 168,731 171,343 170,699 159,563
יהודי 100,711 97,677 96,731 95,372 86,669
לא יהודי 78,836 71,053 74,611 75,325 72,893
2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 179,548 168,731 171,343 170,699 159,563
זכר 152,803 142,749 145,559 144,385 134,498
נקבה 26,737 25,975 25,779 26,303 25,057

 

 

עבירות רכוש

לוח 1.29תיקי רכוש ופע״ר ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

149,494
144,215
138,663
129,935
-3.9%
122,867
-3.5%
-3.8%
-5.4%
-6.3%

רכוש

56,552פע״ר 53,789                                                                    49,162                                  41,891                             39,048
-4.3% 6.8%-                             ־/־14.8-                            8.6%                                  4.9%
2019
2017                      2018
2015                      2016

 

ב -5השנים האחרונות אפשר לראות מגמת ירידה רציפה ועקבית של 17.8%בתיקי עבירות הרכוש.

 • בשנת 2019כמות תיקי הרכוש והפע״ר היא הנמוכה ביותר במהלך תקופה זו של5שנים.
 • תיקי הפע”ר מהווים 0%מכלל התיקים (39,048תיקי פע”ר מתוך 301,149תיקיםשנפתחו).
 • תיקי הרכוש מהווים 8%מכלל התיקים שנפתחו בשנת 2019 (122,867תיקי רכושמתוך סך כל התיקים בשנת 2019- 301,149תיקים).

 

 

 

לוח 1.30תיקי רכוש ומתוכם שיעור תיקי פע”ר באחוזים לפי מחוזות – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחוזות תל אביב ומרכז הם המחוזות עם כמות תיקי הרכוש והפע״ר הגדולה ביותר בשנת 2019.

 

 

 

2010       2011
2012
2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 1.31 ב תיקי פע״ר בעשור האחרון – פילוח לעבירות

התפרצות לבית דירה
גניבה שמוש רכב ללא רשות
גניבה מתוך רכב
13,535

,             12,753

התפרצות לבתי עסק ומוסדות
8,799
8,098        7,939
7,130        6,788        6,609        6,552

 

 

 

בעשור האחרון נצפתה ירידה רציפה ועקבית של 49.4%בכלל עבירות הפע״ר (מ- 77,109תיקים בשנת 2010ל -39,048תיקים בשנת 2019).

בעבירות התפרצות לדירה רואים ירידה של 13.1%בכמות התיקים בין שנת 2019לאשתקד.

 

לוח 1.32עבירות רכוש נבחרות – לפי עבירה[§§] ושנה

תאור סטטיסטי עבירה 2015 2016 2017 2018 2019
סך עבירות רכוש 149,494 144,215 138,663 129,935 122,867
גניבות אחרות 57,444 55,107 52,290 50,152 46,277
גרימת נזק לרכוש בזדון 31,098 30,661 31,001 30,405 29,505
עבירות רכוש אחרות** 18,308 17,721 18,027 18,002 16,600
התפרצות לבית דירה 20,125 18,523 17,645 14,144 12,296
גניבה שמוש רכב ללא רשות*** 16,905 16,629 13,221 11,450 11,114
גניבה מתוך רכב 13,535 12,753 13,010 10,934 10,462
התפרצות לבתי עסק ומוסדות 6,609 6,552 5,789 5,799 5,535

 

*סך כל העבירות גדול מסך כל התיקים, שכן ׳יתכן שבאותו התיק נכללות כמה עבירות רכוש.

**בקטגוריית ‘עבירות רכוש אחרות’ נכללות בין היתר עבירות החזקה וקבלה של רכוש גנוב, גניבת אופניים ועוד.

***כמות תיקי גניבות רכב ולא כמות גניבות הרכב עצמן אשר מופיעות בלוח 1.35.

לוח 1.33תיקי רכוש גלויים – לפי גיל ודת החשוד

בלוח מוצגים סך כל תיקי רכוש גלויים לאורך השנים לפי דת וגיל החשוד או הנילון (לפי שנת גילוי).

סך כל תיקי רכוש גלויים לפי דת וגיל גבוה מסך כל תיקי רכוש גלויים, שכן “תכן שבתיק אחד יכולים להיות חשודים או נילונים משתי קבוצות הגיל או הדת.

חשוד/ שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 39,964 37,324 37,640 38,238 36,834
יהודי 25,794 24,087 23,758 24,216 22,776
לא יהודי 14,353 13,678 14,281 14,423 14,509
2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 39,964 37,324 37,640 38,238 36,834
בגיר 32,888 31,308 31,488 32,519 31,825
קטין 6,197 5,292 5,408 4,913 4,253
קשיש 1,024 1,006 1,083 1,123 1,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019

בעשור האחרון חלה מגמת ירידה של 44.0%בשיעור של עבירות הרכוש.

*כמות התושבים ע”פ הלמ”ס בחישוב להלן היא 9,211,518.

לוח 1.35שיעור גניבות כלי רכב לאלף כלי רכב מנועיים* [***]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פשיעה חקלאית

“פשיעה חקלאית” מורכבת משילוב של אלה:

סוג עבירה:גניבות, התפרצויות והיזקים לרכוש, כמו גרימות נזק, הסגות גבול והצתות;סוג מקום ביצוע העבירה:מקומות “חקלאיים”, כמו שדות, מטעים, חממות, לולים ורפתות;סוג הרכוש עם זיקה חקלאית:כמו בעלי חיים: פרות, עגלים וכבשים, תוצרת חקלאית:ירקות, פירות וביצים, ציוד חקלאי.

לוח 1.36פשיעה חקלאית לפי קבוצת עבירות לפי שנים

 

 

 

*גניבת בע״ח כולל גניבת עופות ודגים.
בשנת 2018נפתחו 921תיקים ובשנת 2019נפתחו 793תיקים, ירידה של 13.9%.

ברוב קבוצות גניבת רכוש חקלאי חלה ירידה בכמות התיקים בשנת 2019לעומת אשתקד.

לוח 1.37 עבירות פשיעה חקלאית לפי מחוז ביצוע העבירה** – 2019

מחוז צפון הוא המחוז הטריטוריאלי עם כמות תיקי הפשיעה החקלאית הגדולה ביותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנת 2019.

** לא כולל 24תיקים שלא סווגו למחוז עקב חוסר מידע על “שוב

 

עבירות אלימות

בעבירות האלימות נכללות עבירות האלימות הגופנית שאליהן נוספת עבירת האיומים. עבירות האלימות הגופנית כוללות: תקיפות, חבלה גופנית חמורה, רצח, ניסיון לרצח, הריגה, עבירות מין חמורות ושוד.

לוח 1.38עבירות אלימות ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

94,033 96,668 95,972 95,138 95,664 אלימות גופנית ואיומים
-2.7% 0.7% 0.9% -0.5% -2.8%
59,303 60,883 60,150 59,930 59,844 אלימות
גופנית
-2.6% 1.2% 0.4% 0.1% -1.6%

 

2015                    2016                    2017                    2018                    2019

בשנת 2019חלה ירידה קלה בעבירות אלימות גופנית ואיומים, בשיעור של 2.7%לעומת אשתקד.

בשנת 2019חלה ירידה קלה בעבירות אלימות גופנית, בשיעור של 2.6%לעומת אשתקד.

לוח 1.39עבירות אלימות לפי מחוזות- 2019

 

במחוז דרומי כמות התיקים הגבוהה ביותר בעבירות אלימות גופנית (עם וללא איומים) בשנת 2019.

לוח 1.40עבירות אלימות נבחרות לפי שנים

בטבלה שלהלן מוצגת התפלגות עבירות אלימות גופנית עם וללא איומים, בשנים

2019-2015.

בשורה הראשונה של הטבלה מוצגים כל התיקים שנפתחו בכל שנה.

בכל אחת מהשורות הנוספות מוצגים כל התיקים בקבוצת אותה העבירה לאורך השנים.

בתיק שיש בו כמה עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר התיק בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד.

סך כל התיקים מייצג את מספר התיקים שנפתח בפועל, ללא כפילויות.

ישלשיםלבלכמותהגדולהשלתיקיאיומים(ברביםמהםעבירתהאיומיםנלווית לעבירתהתקיפה).

סוג סטטיסטי 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל אלימות גופנית ואיומים 95,664 95,138 95,972 96,668 94,033
סך- הכל אלימות גופנית 59,844 59,930 60,150 60,883 59,303
איומים 53,016 52,799 53,555 54,140 52,412
תקיפה (למעט עובדי ציבור) 50,435 50,858 50,694 51,376 49,481
חבלה גופנית חמורה 5,088 5,350 5,299 5,636 6,411
מעשה מגונה בכח 2,880 2,904 3,178 3,151 3,052
אינוס בכח או באיומים 1,025 1,027 1,054 1,153 1,137
תקיפת עובדי צבור בתפקיד 962 862 959 870 799
סל עבירות השוד** 1,881 1,541 1,634 1,471 1,398
אינוס ובעילה שלא כחוק 395 391 414 362 316
תקיפה לשם גניבה 427 345 357 323 269
רצח 190 172 168 152 188
נסיון לרצח 266 234 185 182 164
חטיפת ארנקים 157 112 156 102 78
הריגה 38 43 37 20 13
הריגה 38 43 37 20 13

*תיקי רצח – הנתון כולל תיקי רצח עם מניע פלילי ולאומני. נתונים מפורטים על תיקי רצח פלילי יוצגו בנפרד בלוחות: 1.47+1.48.

”הגדרה לסל עבירות השוד, ראה עמוד 16.

 

 

לוח 1.41עבירות אלימות גופנית ואיומים – תיקים גלויים לפי דת וגיל החשוד ולפי שנים בלוח מוצגים כל תיקי האלימות לאורך השנים לפי דת וגיל החשוד או הנילון (לפי שנת פתיחת התיק).

סך כל תיקי האלימות לפי דת וגיל גבוה מסך כל תיקי האלימות, שכן “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משתי קבוצות הגיל או הדת.

חשוד / שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך תיקי אלימות גופנית ואיומים 74,454 72,618 72,907 73,733 71,604
יהודי 53,949 52,881 52,944 52,575 49,596
לא יהודי 20,878 20,445 20,678 22,027 22,816
2015 2016 2017 2018 2019
סך תיקי אלימות גופנית ואיומים 74,454 72,618 72,907 73,733 71,604
בגיר 63,878 62,693 62,708 63,719 62,636
קטין 8,004 7,462 7,592 7,348 6,652
קשיש 3,305 3,431 3,561 3,619 3,303

 

לוח 1.42עבירות אלימות גופנית – לפי דת וגיל החשוד ולפי שנים

חשוד/ שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך תיקי אלימות גופנית 48,034 47,430 47,164 47,909 46,761
יהודי 34,570 34,564 34,203 34,214 32,541
לא יהודי 13,849 13,444 13,551 14,374 14,868
2015 2016 2017 2018 2019
סך תיקי אלימות גופנית 48,034 47,430 47,164 47,909 46,761
בגיר 40,293 40,045 39,735 40,558 40,245
קטין 6,280 5,867 5,873 5,676 5,108
קשיש 2,062 2,221 2,247 2,376 2,150

 

לוח 1.43עבירות אלימות גופנית ואיומים – שבוצעו בתוך המשפחה או בין בני זוג

2015 2016 2017 2018 2019
במשפחה- סך הכל 27,377 28,052 27,584 27,879 29,363
מזה: במשפחה – קורבן קטין 3,822 3,699 3,667 3,666 3,876
בני זוג 16,780 17,385 17,428 17,913 18,413

 

לוח 1.44עבירות אלימות גופנית – שבוצעו בתוך המשפחה או בין בני זוג

 

לוח 1.45כלל תיקי העבירות במשפחה* ובין בני זוג**

2015 2016 2017 2018 2019
במשפחה 32,348 32,892 32,048 32,224 33,647
מזה: במשפחה- קורבן קטין 4,055 3,910 3,824 3,865 4,140
בני זוג 21,611 22,180 22,106 22,862 23,208

 

העבירות כוללות לא רק עבירות אלימות גופנית, אלא גם עבירות רכוש, הסגות גבול, הפרות צווים ועוד.

לוח 1.46 תיקי עבירות בין בני זוג*** לפי מגדר החשוד

 

העבירות כוללות לא רק עבירות אלימות גופנית, אלא גם עבירות רכוש, הסגות גבול, הפרות צווים ועוד.

*תיקי עבירות במשפחה – תיקים שבהם הזיקה בין הקורבן לחשוד או לנילון היא זיקה במשפחה (אב, אם, אח/אחות, אחיין/אחיינית, אישה, בעל, בן/בת זוג, גרוש, גרושה, בן/בת חורג/ת, דוד/דודה, הורה חורג, נכד/ נכדה סב/סבתא) ללא תלות בעבירה.

**תיקי עבירות בין בני זוג – תיקים שבהם הזיקה בין הקורבן לחשוד או לנילון היא זיקה בין בני זוג (אישה, בעל, בן/ בת זוג, גרוש/ה) ללא תלות בעבירה.

*** בלוח 1.46הסיכום של תיקי זכר ונקבה גבוה מסך כל התיקים בעבירות בין בני זוג בגלל תיקים שבהם תלונות הדדיות.

תיקים וקורבנות רצח* (תיקים עם מניע פלילי)

לוח 1.47תיקי* רצח לפי שנים לפי דת הקורבן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I                                   1                                  1                                  1                                  1                                  1

2015                2016                2017                2018                2019

בשנת 2019נפתחו 136תיקי רצח על רקע פלילי.

*בתיק רצח יכולים להיות כמה קורבנות.

לוח 1.48קורבנות רצח נשים לפי דת הקורבן ולפי שנים

2015 2016 2017 2018 2019
קורבנות רצח נשים – כללי 28 28 21 29 17
קורבנות רצח נשים ע׳׳י בן זוג 11 12 10 8 5
קורבנות רצח נשים ע׳׳י בן זוג במגזר יהודי 7 5 10 6 3
קורבנות רצח נשים ע׳׳י בן זוג במגזר שאינו יהודי 4 7 0 2 2
קורבנות רצח נשים ממניעים שונים 17 16 11 21 12
קורבנות רצח נשים ממניעים שונים במגזר יהודי 5 9 1 6 5
קורבנות רצח נשים ממניעים שונים במגזר לא יהודי 12 7 10 15 7

 

2017מניעים שונים – אישה נוספה בעקבות סנכרון איסוף נתונים.

2016מניעים שונים – שתי נשים נוספו בעקבות סנכרון איסוף נתונים.

2015בני זוג – נתוני סך הכל נותרו כפי שהיו, הנתונים לפי מגזרים שונו מבחינת הגדרות, לפיהם נשים ממוצא רוסי תחשבנה מגזר יהודי.

בשנת 2019סך קורבנות רצח נשים ירד ל- 17נשים לעומת 29נשים אשתקד. מתוכן: בשנת 2019נרצחו 5נשים בידי בן זוגן לעומת 8נשים בשנת 2018. כמו כן, ממניעים שונים נרצחו 12נשים בשנת 2019לעומת 21אשתקד.

*** הנתונים התקבלו מאגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל.

עבירות חשיפה

עבירות חשיפה הן עבירות שניתן לגלותן רק על ידי פעילות יזומה של המשטרה, משום שאין בהן מתלוננים. ככלל, בשל אופיין, המשטרה מעוניינת להגדיל את מספר התיקים שייפתחו בגינן.

לוח 1.49עבירות חשיפה ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019                                  2018                                   2017                                  2016                                   2015

בשנת 2019מהווים תיקי החשיפה 20.7%מכלל התיקים שנפתחו (62,384תיקי חשיפה מתוך 301,149תיקים). בשנה זו חלה ירידה של 12.5%בכמות תיקי החשיפה לעומת אשתקד.

בעקבות הרישום המנהלי, קיימת ירידה משמעותית בכמות התיקים הפליליים בעבירה – שימוש בסמים מסוכנים, יחסית לשנים טרום כניסת החוק לתוקף – ראה עמ’18.

 

 

 

לוח 1.50עבירות חשיפה לפי מחוזות- 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגרף האחוזי מייצג את חלקם היחסי של תיקי חשיפה מתוך כלל התיקים שנפתחו במחוז. מחוזות צפון, תל אביב, דרומי ומרכז הם המחוזות שבהם כמות תיקי החשיפה הגדולה ביותר בשנת 2019.

* אחוז תיקי החשיפה אינו כולל דוחות מינהליים.

לוח 1.51עבירות חשיבה נבחרות – לפי שנים

עבירה/ שנה 2015 2016 2017 2018 2019
סך עבירות חשיפה 67,532 64,622 70,962 71,287 62,384
שימוש בסמים – לא כולל דוחות קנבוס 21,122 23,882 27,189 27,468 18,761
החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית-עבירת קנס מיוחד (החל מאבריל 2019) 10,375
שב״ח 17,884 13,926 15,658 15,468 14,234
סחר בסמים כולל החזקה ,גידול וייצור 9,695 9,574 11,286 13,250 13,428
אמל״ח 3,001 3,322 3,476 3,469 3,910
ממ”מ – מעסיקים , מלינים , מסיעים 4,459 3,579 3,784 3,445 3,559
רכוש גנוב ( קבלה והחזקה ) 4,696 4,118 4,095 3,470 2,801
סחיטה 1,414 1,430 1,314 1,639 1,500

 

*שב”ח – שהייה בלתי חוקית – עבירות על חוק הכניסה לישראל.

”ממ”מ- מעסיקים, מלינים, מסיעים – עבירות על חוק הכניסה לישראל.

לוח 1.52עבירות חשיבה לבי דת וגיל החשוד

בלוח מוצגים כל תיקי חשיבה לאורך השנים לבי דת וגיל החשוד או הנילון (לבי שנת בתיחת התיק).

סך כל תיקי חשיבה לבי דת וגיל גבוה מסך כל תיקי חשיבה, שכן “תכן שבתיק אחד יש חשודים או נילונים משתי קבוצות הגיל או הדת.

 

פשיעת זרים*

*”זרים” נחשבים כל החשודים או הנילונים שאינם ישראלים או פלסטינים, כגון: תיירים, עובדים זרים ומסתננים.

בלוחות להלן נספרו תיקים אשר יש בהם חשוד או נילון זר.

לוח 1.53פשיעת זרים ושיעור השינוי באחוזים לפי שנים

 

 

 

לוח 1.55תיקי זרים לפי עבירה ושנה

בטבלה שלהלן מוצגת התפלגות תיקי הזרים לפי עבירות בשנים 2019-2015.

בשורה הראשונה של הטבלה מוצגים כל התיקים שנפתחו בכל שנה.

בכל אחת מהשורות הנוספות מוצגים כל התיקים בקבוצת כל עבירה לאורך השנים.

תיק שבו מספר עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות, “ספר בכל קבוצה סטטיסטית בנפרד, אך “ספר רק פעם אחת בשורת הסך הכול.

סך כל התיקים מייצג את מספר תיקי הזרים שנפתחו בפועל, ללא כפילויות.

קבוצה סטטיסטית 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 3,577 3,656 3,619 3,946 3,576
עבירות נגד גוף 1,286 1,305 1,272 1,350 1,385
עבירות סדר ציבורי 1,513 1,435 1,499 1,550 1,373
עבירות כלפי הרכוש 936 905 908 1,036 941
עבירות כלפי המוסר 402 507 583 518 504
עבירות מרמה 350 405 260 401 192
עבירות מין 127 123 144 158 132
עבירות אחרות* 89 41 114 148 109
עבירות בטחון 49 36 41 59 51
עבירות נגד אדם 9 13 9 10 21

*בקטגוריית ‘עבירות אחרות’ נכללות בין היתר עבירות כלכליות, עבירות רישוי, עבירות מנהליות ושאר עבירות.

 

העבירות השכיחות מתוך כלל תיקי הזרים בשנת 2019הן עבירות נגד גוף (38.7%), נגד הסדר הציבורי (38.4%) ועבירות כלפי הרכוש (26.3%).

עבירות מחשב

פרק זה מתייחס לעבירות המחשב הכלולות ב”חוק המחשבים תשנ’ה-1995″, סעיפים ראשיים 5-2בעבירות אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

לוח 1.56עבירות מחשב נבחרות לפי שנים

1,489

1,233

1,273

1,154

־”־                                                            1,025

עבירות אחרות העברת מידע כוזב במחשבmחדירה לחומר מחשב חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת

סך עבירות מחשב

 

 • בכמות הכוללת של עבירות מחשב מסתמנת עלייה של 3%בכמות התיקים. מ-1,025תיקים בשנת 2015ל- 1,233תיקים בשנת 2019.
 • העבירה השכיחה ביותר מבין עבירות המחשב בשנת 2019היא “חדירה לחומרמחשב”(51.3%).

נתוני חטיבת התביעות

חטיבת התביעות במשטרה מטפלת בקרוב ל- 90אחוזים מההליכים הפליליים במדינת ישראל, המתנהלים בגין עבירות המשפיעות באופן ישיר על תחושת בטחון הציבור.

תובעי חטיבת התביעות מטפלים בעשרות אלפי תיקי חקירה החל משלב ליווי החקירה המשטרתית, בחינת התשתית הראייתית וכלה בקבלת החלטה בדבר הגשת כתב אישום או גניזת התיק.

בכל מקרה בו הוחלט על הגשת כתב אישום, יחידות התביעות בשטח אמונות על ניהול ההליכים בבתי המשפט.

בחודש יולי 2019הצטרפה מחלקת תביעות תעבורה לחטיבת התביעות ומאז החטיבה אמונה על הטיפול במרבית התיקים הפליליים ותיקי התעבורה במדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תביעה 77%
עיון

2%

החלטה/המלצה/התייעצות

2%

סגירה 18%

בשנת 2019חלה ירידה של 0.6%בכמות התיקים שהוגש בהם כתב אישום מתוך כלל התיקים שהועברו לתביעות, לעומת אשתקד, וכן חלה ירידה של 3.7%בכמות התיקים שהועברו לתביעות. שיעור כתבי האישום ביחס לתיקים שהועברו לתביעות הינו 47.6%בשנת 2019.

לוח 1.58תיקים שהועברו לתביעות ב 2019לפי סיבת העברה

אחר

0% גניזת תיק/ סגירת חשוד 1%

מתוך התיקים שהועברו לתביעות, סיבת ההעברה השכיחה ביותר היא לשם תביעה (77%).

לוח 1.59תיקים עם כתב אישום שעברו לתביעות לפי סוג עבירה

בטבלה להלן מוצגת כמות תיקים בהם הוגש כתב אישום ע׳׳י התביעות, בשנים 2019-2015, בחלוקה לעבירות. תיק שיש בו כמה כתבי אישום כנגד כמה חשודים “סכר פעם אחת בכל עבירה ובסך כל התיקים.

קבוצה סטטיסטית סך הכל 2015 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 183,025 40,520 35,011 34,838 36,897 36,691
עבירות סדר ציבורי 97,161 21,358 18,837 18,632 19,444 19,465
עבירות כלפי הרכוש 49,372 10,531 9,017 9,242 9,935 10,828
עבירות כלפי המוסר 37,580 6,266 6,618 7,100 8,880 8,879
עבירות נגד גוף 37,814 8,608 7,091 6,878 7,172 8,127
עבירות מרמה 11,108 3,561 1,974 1,906 1,899 1,796
אחר 9,001 1,842 1,584 1,800 1,872 1,925

 

לוח 1.60תיקים עם כתב אישום שהועברו לתביעות בשנת 2019לפי סוג עבירה

 

 

לוח 1.61תיקים בהם הוגשו בקשות מעצר לפי שנת הפצה לבית משפט 2019-2015הטבלה שלהלן מציגה את כמות התיקים בהם הוגשו בקשות למעצר עד תום ההליכים, בשנים 2019-2015, לפי שנת הפצה לבית משפט. תיק שיש בו כמה בקשות כנגד כמה חשודים “ספר פעם אחת בכל עבירה ובסך כל התיקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 1.62תנועות איתור – לפי שנת תנועה

הגרף שלהלן מציג את כמות התיקים שההליכים בהם בוטלו או הותלו בין השנים 2019-2015בבית המשפט, לאחר שהנאשם לא התייצב למשפטו, לפי שנת מחיקת התיק מבית המשפט. יצוין כי התיקים הועברו יחד עם צו מעצר ליחידה החוקרת על מנת שתאתר את הנאשמים.

ספירת התיקים נעשתה לפי תיקים שנמחקו מבית המשפט ולא לפי ספירת נאשמים, כך שתיק שיש בו כמה נאשמים “ספר פעם אחת.

 

 

 

4,810
2015
2016
2017
2018
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיקים שנערך בהם הליך הסדר מותנה

בפרק זה שילבנו נתוני תיקים עם הליך הסדר מותנה. נתוני ההסדרים המותנים המוצגים בפרק זה מנוהלים ע״י חטיבת התביעות של משטרת ישראל

הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין רשויות התביעה השונות של מדינת ישראל לבין החשוד. במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו מודה החשוד בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר. מנגד, רשות התביעה מתחייבת שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד.

מכתב הצעה הוא מסמך הנשלח לחשוד אשר ביצע עבירה המזמין אותו להגיע למשרדי התביעה לשם בחינת עניינו לשם שקילת קיום הליך הסדר מותנה.

היחידה להסדר תיק מותנה הוקמה בשנת 2016בהנחיית השר לביטחון פנים ומפכ״ל המשטרה, תפקידה של היחידה לערוך הסדרים מותנים עם עוברי חוק נורמטיביים, אשר עבירה פלילית אינה מאפיינת או אינה דומיננטית באורח חייהם.

לוח 1.63* תיקים עם הסדר מותנה בלבד בפילוח שנת הפקת הצעה- לפי עבירות

קבוצה סטטיסטית שנתון 2016 2017 2018 2019
סך- הכל 182 1,465 5,835 5,919
עבירות סדר ציבורי 139 938 2,983 2,994
עבירות נגד גוף 49 432 2,266 2,364
עבירות כלפי הרכוש 1 353 2,127 2,078
עבירות מרמה 3 20 129
עבירות כלפי המוסר 11 47
עבירות אחרות 8 16 23
עבירות בטחון 1 6 15
עבירות מין 3 5 6
עבירות נגד אדם 1 1

 

לוח 1.64* תיקים עם הסדר מותנה בלבד לפי שנת חתימת חוזה- בפילוח ל- 10העבירות הבולטות

תאור סטטיסטי עבירה-מלא 2016 2017 2018 2019
סך עבירות בולטות 135 1,011 5,313 4,949
0206- איומים 96 548 1,982 1,823
0404- תקיפה (למעט עובדי ציבור) 5 137 1,662 1,727
0715- גניבות אחרות 99 1,080 947
0719- גרימת נזק לרכוש בזדון 72 734 658
0215- עבירות נגד הסדר הצבורי 103 594 476
0405- רשלנות ופחזות פלילית 33 147 284 240
0207- עבירות הנוגעות לנחלת משפט 1 30 225 212
0216- תקיפת והכשלת שוטר 1 7 49 152
0204- הסגות גבול 11 40 157 140
0203- קטטות והפרעות ברחובות 7 95 95

*הנתונים בלוחות מתייחסים לעבירות כפי שסווגו בפתיחת התיק ולא במעמד ההסדר המותנה.

נתוני מוקד 105

נתוני מוקד 105לשנת 2019* – המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

מוקד 105הוא מוקד לאומי (משטרתי-אזרחי) של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.

המוקד פועל 24/7והינו כתובת לדיווח טלפוני ישיר על פגיעות בקטינים במרחב המקוון. על המענה והטיפול בפניות אמונים שוטרים, לצד אזרחים, מומחים בהגנה על קטינים ברשת, הפועלים בגישה הוליסטית וייחודית ברמה לאומית ובין-לאומית.

*הנתונים המוצגים בפרק זה מתייחסים לתאריכים: 1/1/2019 – 31/12/2019.

ילדים, בני נוער, הורים, אנשי מקצוע וכלל הציבור יכולים לפנות למוקד 105בכל נושא של פגיעה בקטינים ברשת [מלידה ועד גיל 18] כדלקמן:

 • דיווח מיידי על פגיעות פליליות ברשת – סחיטה, איומים, התחזות, הימורים, סמים,מרמה ועוד.
 • פגיעות מיניות ברשת – מעשה מגונה, אונס/ניסיון לאונס, הטרדות מיניות, זנות,הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני ועוד.
 • עבירות רשת נגד ילדים ובני נוער (עבירות פליליות המתבצעות ברשת).
 • בריונות ברשת נגד ילדים ובני נוער – ביוש (שיימינג), נידוי, חרם (ברובן פגיעותאזרחיות ולא פליליות). בריונות ברשת מוגדרת התנהגות פוגענית במרחב המקוון, שמבצעיה משתמשים באמצעים טכנולוגיים שונים, כמו מחשב או טלפון נייד, על מנת להשמיץ, לאיים, להביך או לתקוף פרט או קבוצה.
 • עזרה בהסרת תכנים פוגעניים.
 • התייעצות ומידע על גלישה בטוחה ועל הסכנות לפגיעות בקטינים.

ממצאים נבחרים:

 • בשנת 2019טופלו במוקד 7,665אירועים, מהם 7,218התקבלו במוקד ישירות.
 • קיימת עלייה משמעותית* בכמות הפניות ביחס לאשתקד (2,871פניות למוקדבשנת 2018מתוכן 2,338פניות ישירות למוקד).
 • כמות הפניות הגבוהה ביותר למוקד הינה בקטגוריית: “בריונות/ הצקה/ ביוש”.
 • למעלה משליש מהפניות למוקד 105נוגעות לפגיעות על רקע מיני (שידול והטרדתקטינים, עבירות מין, הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני).
 • הזירות בהן כמות הפניות הרבה ביותר הן: אינסטגרם, ווטסאפ ופייסבוק, בהןגולשים רוב הקטינים בישראל.
 • טווח הגילים של מרב הנפגעים נשמר בעקביות ונע מגיל 12ועד 14, בקרב הנפגעים69%הם ילדות ונערות ו- 31%ילדים ונערים. בשולי הטווח ישנם נפגעים גם בני 9-10ואף פחות, וכן בני 17-15.
 • טווח גילאי מרב הפוגעים הוא 13- מספר הפוגעים הרב ביותר הוא בגילאי 13ו- 14. כ- 70%מהפוגעים הינם קטינים.

רוב מובהק של הפוגעים הוא זכרים (77%) והשאר נקבות (23%).

*הפער בין השנים 2018ו 2019נובע משינוי במתכונת פעילות מוקד 105:

ב -6בפברואר בשנת 2018החל המוקד לפעול במתכונת חלקית, ועבר לפעילות מלאה 24/7רק באמצע נובמבר (19.11.18).

לוח 2.1כמות האירועים ומקור השיחות שטופלו במוקד

מספר אירועים מקור אירוע
11 מחוז ש”׳
24 מחוז צפון
31 מחוז ירושלים
36 מחוז דרום
44 מצודה ארצית*
65 מחוז תל אביב
90 מחוז מרכז
146 מחוז חוף
7,218 ישירות למוקד 105
7,665 סך הכל אירועים

 

מתוך סך אירועים של 7,665, הגיעו 7,218אירועים ישירות למוקד 105, ו- 447אירועים הגיעו ממקורות חיצוניים.

*מצודה ארצית הינה מרכז השליטה של המטה הארצי.

לוח 2.2אירועי מוקד 105לפי סיווג האירוע (כולל ממקורות חיצוניים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמחצית מהאירועים (3,695) סווגו כאירועים משולבים (פליליים-אזרחיים)

פחות משליש מהאירועים (1,997) סווגו כאירועים אזרחיים (כמו: ביוש, חרם ועוד)

750אירועים סווגו כאירועי חירום*

ו- 315מהאירועים הם לצורך “עוץ והסברה.

*”אירועי חירום” – אירוע שדורש התערבות מיידית. בדרך כלל מדובר על חשש לח” אדם/הצלת חיים.

**”לא בנ.ה”- לא בנושא ההתעניינות של מוקד 105, אך עדיין מטופל ע׳׳י המוקד. למשל, פניות של בגירים או פניות בנוגע למרחב הפיזי.

 

לוח 2.3אירועי מוקד 105לפי סיווג פניות (העמודות האדומות – פגיעות על רקע מיני)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הזירות השכיחות: 2,312- אינסטגרם; 1,891- ווטסאפ; 453- פייסבוק

*קטגוריה “כללי”- זירה אינה ידועה בעת הדיווח/ פנייה לקבלת “עוץ וחומרי הסברה ועוד.

55

תחום הפגיעות השכיח ביותר הינו פגיעות על רקע מיני, אירועים מסוג זה מהווים 36%מאירועי המוקד.

הקטגוריה השכיחה ביותר הינה: בריונות/ הצקה/ ביוש, אירועים מסוג זה מהווים 16%מאירועי המוקד.

לוח 2.4אירועי מוקד 105לפי זירת ביצוע העבירה (הזירות הדומיננטיות ביותר)

Instagram WhatsApp

*כללי

Facebook

מרחב פיזי ■

פורום – סטיפס טלפון/פלאפון ■

 • youtube Telegram discord
 • Fortnite
 • AskPeople – פורום

לוח 2.5אירועי מוקד 105לפי גיל הנפגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

כמות הנפגעים הגדולה ביותר – גילאי 13- 954נפגעים

סך הכול 5,687נפגעים מאותרים מהם 69% (3,916) – ילדות ונערות

ו- 31% (1,771) – ילדים ונערים

לוח 2.6אירועי מוקד 105לפי גיל הפוגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

סך הכול 2,767פוגעים

77%מהם (2,136) – זכרים

23%מהם (631) – נקבות

כ-30%מהפוגעים הינם בגירים

 

וגוי)

 

2019: פנו למוקד 2,943הורים, 2,175נפגעים, 787גורמי חינוך, 496עדים לפגיעה באחר, 395אגודות/פורומים.

לוח 2.8אזורי מגורים של נפגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

2019: הערים בהן אותרו מרב הנפגעים:

ירושלים – 290, תל אביב- 241, חיפה -225ופתח תקווה – 218.

 

לוח 2.9אזורי מגורים של פוגעים (מוצגות העמודות המשמעותיות ביותר)

 

2019: הערים בהן אותרו מרב הפוגעים:

ירושלים – 120, באר שבע- 86, תל אביב- 81, חיפה – 78.

2019: עיקר האירועים התקבלו בין השעות 10:00עד 18:00. שעות שיא הפניות היו בשעות 10:00, 11:00וב 15:00.

בין השעות 24:00עד 07:00ישנה כמות מצומצמת של פניות למוקד.

לוח 2.11ממוצע ומספר אירועים לפי ימים

כמות אירועים ממוצע אירועים ליום

 

2019: מרב האירועים התקבלו בימים ראשון עד חמישי, ביום שלישי התקבלה כמות האירועים הרבה ביותר.

מיעוט פניות בימים שישי – שבת, ביום שבת התקבלה כמות הפניות הקטנה ביותר בשבוע.

 

פניות אזרחים למוקד[†††]

מוקד 100– מוקד המשל״ט (מכלול שליטה) המחוזי, ולו כמה עמדות מוקדנים העונים לקריאות אזרחים שחייגו את המספר 100. תכלית מוקד 100להציל חיים, ובה בעת לשמור על רמה מבצעית ועל רמת שירות גבוהות.

מוקד 110[‡‡‡]– מוקד טלפוני המספק מידע לציבור בכל התחומים שבאחריות משטרת ישראל בשגרה ובחירום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61
 • בשנת 2019שונתה מערכת מוקדים ומערכת הטלפוניה במוקדי ה-100, דברשהוביל לשינוי במערכות שליפת הנתונים.
 • מוקד 110הוקם ביוני -2015לכן נתוני 2015של מוקד 110הינם לתקופה יוני- דצמבר.

 

לוח 3.2שיחות נכנסות למוקד 100בשנת 2019בחלוקה למחוזות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירועי תגובה[§§§]

אירועי תגובה – מענה לאירוע עקב קריאה שנתקבלה מהציבור או זיהוי עצמי של שוטר אשר פתח אירוע במוקד.

לוח 3.4אירועי תגובה לאורך שנים

 

 

 

 

—• 2,606,551
2015
2016                    2017                    2018                    2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.5אירועי תגובה בשנת 2019בחלוקה למחוזות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.6אירועי תגובה בחלוקה למחוזות ובהשוואה בין השנים 2019-2017
לוח 3.7אירועי תגובה בשנת 2019לפי סוגים*
*במהלך השנים בוצעו שינויים בסיווג האירועים אשר משפיעים על כמות האירועים בתוך קבוצות אירועי התגובה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.8אירועי תגובה בשנת 2019בחלוקה לחודשי השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי

יוני        מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

 

 

 

 

 

 

לוח 3.9אירועי תגובה בשנת 2018בחלוקה לימי השבוע*

קבוצות אירועי תגובה א ב ג ד ה ו שבת סה״כ
תנועה 134,747 75,438 126,051 152,128 143,603 142,314 136,738 911,019
איכות חיים 28,744 41,606 43,384 37,590 26,271 27,642 26,281 231,518
אלימות 43,298 39,746 46,281 45,837 43,500 44,481 42,435 305,578
חירום וסכנות לציבור 56,716 48,534 59,529 61,030 59,052 58,643 55,908 399,412
בטחון 22,258 12,553 16,646 22,206 21,465 22,001 20,469 137,598
פעילות משטרתית 29,198 15,096 20,806 29,132 28,827 29,219 28,964 181,242
רכוש 49,693 32,604 46,069 50,222 48,889 49,317 47,591 324,385
סדר ציבורי 4,435 4,829 5,202 4,770 4,655 5,769 4,308 33,968
סמים ואלכוהול 5,727 4,321 4,920 5,518 5,655 5,740 5,518 37,399
מין 1,554 1,111 1,332 1,631 1,529 1,554 1,431 10,142
עבירות ברשת 140 82 88 106 113 110 106 745
היסטורי 505 197 239 455 477 514 538 2,925
פח״ע 5,560 2,298 3,234 4,906 4,716 4,961 4,993 30,668
סה״כ 382,575 278,415 373,781 415,531 388,752 392,265 375,280 2,606,599

 

מרבית אירועי התגובה בשנת 2019הינם בקבוצת עבירות התנועה; יום רביעי הינו היום העמוס בשבוע במספר אירועי התגובה.

*הנתון המודגש מציין את מספר האירועים הגבוה ביותר בכל יום בתוך כל קבוצת אירועים.

אירועי איכות חיים*

בשנת 2019טופלו 231,510אירועי איכות חיים שהם כ -9% מסך כל אירועי התגובה.

לוח 3.10אירועי איכות חיים בחלוקה למחוזות בין השנים 2019-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 3.11התפלגות אירועי איכות חיים בשנת 2019

קבוצת אירועי איכות חיים כוללת עבירות שונות על פי הפירוט שלהלן:

שנת 2019 איכות חיים
5,406 גרימת רעש
108,094 גרימת רעש מבית
64,859 גרימת רעש ממקום ציבורי
22,292 גרימת רעש מעסק
7,579 גרימת רעש-רכב
5,739 גרימת רעש-שטח פתוח
2,326 גרימת רעש-מוסד
2,094 גרימת רעש-אתר בניה
3,174 גרימת רעש מבית תפילה
6,261 השלכת פסולת
3,693 עבירות רישוי מנהליות
1 עברות מנהליות-הטרדה ביריונית
231,518 סה״כ
*לנוכח השינויים בסיווגי האירועים השייכים לקבוצת אירועי איכות חיים, “תכנו פערים בין הנתונים המוצגים בפרק זה לאלו המוצגים בשנתונים קודמים.

 

אירועי תנועה

בשנת 2019טופלו 911,018אירועי תנועה שהם כ -35%מסך כל אירועי התגובה.

לוח 3.12אירועי תנועה* בחלוקה למחוזות בין השנים 2019-2017

ש”׳              צפון            ירושלים          דרום               חוף           תל אביב
248,292

276,503

250,318

מרכז
2019 ■2018 ■2017 ■
לוח 3.13התפלגות אירועי תנועה בשנת 2019
שנת 2019 אירועי תנועה
347,654 חסימת מעבר
100,295 רכב חונה באיסור
96,290 רכב משתולל
69,945 סכנה תקלה תשתית מכשול בדרך
68,415 תאונת דרכים
43,936 הפרעה לתנועה
45,517 עבירות תעבורה תנועה
2,816 עבירות תנועה- נהג שיכור
55,803 רכב תקוע בכביש
29,421 רמזורים תקלה
21,558 עומס שיבושי תנועה
26,236 סירוב במסירת פרטים ת.ד נ.ב
1,507 תאונת דרכים פגע וברח
1,368 תאונת דרכים חריגה
233 תקלה ברמזור רכבת
17 מחסום רכבת תקוע
9 מכשול במסילת רכבת
911,020 סה״כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאונות דרכים ונפגעים[****]

בשנת 2019התרחשו 12,238תאונות דרכים ונפגעו בהן 22,305בני אדם.

לוח 4.1תאונות דרכים לאורך שנים

14,980

2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019

לוח 4.2תאונות דרכים בשנת 2019בפילוח לפי חומרת התאונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.4תאונות דרכים חמורות (קשות וקטלניות) לאורך שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010       2011       2012       2013       2014        2015       2016       2017       2018       2019

* הפערים בנתוני השנתון הנוכחי, לעומת שנתונים קודמים, נובעים משינוי בבסיס הנתונים ומשיטת ספירת הפטירות המאוחרות עד 30יום. על מנת לדייק, זמן הפטירה חושב בחלון זמן של 30יום ע״פ שעות ולא ימים.

לוח 4.6נפגעי תאונות דרכים בשנת 2019בפילוח לפי חומרת הפגיעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאונות דרכים ונפגעים בתחום העירוני
ובתחום הבין-עירוני[††††][‡‡‡‡]

לוח 4.8תאונות דרכים לאורך שנים בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני

801,.           7־0,6           9,325          9,380          223,.             ■                  706.־          ^“1^07■”

3,563          3,573          779׳3              3,387          3,482          3,323                3,639         3,514         3,745           3“3,9

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

תאונות בתחום הבין-עירוני— תאונות בתחום העירוני— —

* הפערים בנתוני השנתון הנוכחי, לעומת שנתונים קודמים, נובעים מטיוב ועדכון נתוני המערכת ועדכון גבולות גזרה, שבוצעו בין התחום העירוני לתחום הבין-עירוני.

בעבר הסתמכו על בסיס איסוף ידני והחל משנת 2018מסתמכים על מערכות מידע בלבד.

תאונות דרכים בפילוח על פי חומרת התאונה בשנת 2019

לוח 4.10בתחום הבין-עירוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.11תאונות דרכים קטלניות בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני לאורך שנים

176 179                                1!4                                                                                 174              188                 170

1———– 139                                   157                                  157                   •                   •                   7                  148

143 153                                                                                                     ,                 155              162

139                                      130                                    134                 126              126

 

לוח 4.12נפגעי תאונות דרכים לאורך שנים בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני

18,537       18,095

15 925        16,391

15,078         15,041       14,816        14,716                                ,         .,,י■■■■־־

13,201       13,754                                    ———————————————————-

10,825                         10,447                            9,811                            9,728               8,945           9,257        9,105          9,747              9,116          9,104

2019 2018      2017      2016      2015      2014      2013      2012       2011     2010

נפגעים בתאונות בתחום הבין-עירוני •—          נפגעים בתאונות בתחום העירוני – —

 

* בעבר הסתמכו על בסיס איסוף ידני והחל משנת 2018מסתמכים על מערכות מידע בלבד.

** בשנת 2019חלה ירידה של 4% במספר הנפגעים בתאונות בתחום העירוני בהשוואה לשנת 2018.

בשנת 2019חלה ירידה של 0.1%במספר הנפגעים בתאונות בתחום הבין-עירוני בהשוואה לשנת 2018.

נפגעים בתאונות דרכים בשנת 2019בפילוח לפי חומרת ההפגיעה

 

לוח 4.13בתחום העירוני

לוח 4.14בתחום הבין-עירוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.15הרוגי תאונות דרכים בתחום העירוני ובתחום הבין-עירוני לאורך שנים

205 224              232                                                                                                    239

224                                                                                                    208                                    210

•                   •                  166              174              182        [§§§§]              •        177

י ■ י
150 170              161                                                                               _

137              137              137               147       137              154       140

 

 

 

*** בשנת 2019חלה עליה של 7.1%במספר ההרוגים בתאונות הקטלניות בתחום העירוני בהשוואה לשנת 2018בשנת 2019חלה עליה של 15.8%במספר ההרוגים בתאונות הקטלניות בתחום הבין-עירוני בהשוואה לשנת 2018.

תאונות דרכים ונפגעים בממד הזמן

לוח 4.16תאונות דרכים ונפגעים לפי חודשי השנה בשנת 2019

1,679       1,635       1,681       1,776       1,886          ״.1-°״2

1,112             994         1,091             957         1,143                      1,039                       1,082             919    1,042             915     986           958

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי                   יוני        מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

נפגעים – — תאונות—

 

 

 

 

593 623 606
136 127
’׳^ ’*(ס ‘?0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.19תאונות דרכים קטלניות והרוגים לפי חודשי השנה בשנת 2019

42

 

דצמבר נובמבר אוקטוברספטמבר אוגוסט יולי           יוני         מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

הרוגים— — תאונות קטלניות9

לוח 4.20תאונות דרכים קטלניות והרוגים לפי ימות השבוע בשנת 2019

 

שבת                שישי              חמישי              רביעי                 שלישי             שני                ראשון

הרוגים — תאונות קטלניות9—

לוח 4.21תאונות דרכים קטלניות והרוגים לפי שעות היממה בשנת 2019

 

xP xP _xP״        cP        _xP״ cP״ KxP xP cP cP <p .d5 cP xP .<P xP xP xP ,xP rxP

’cP’״$ א׳ *<P’ *P* •0* *P’ *P’ jP’ jj« א« ’P* אי אי ’cP’ cP’ d*’ cP’ cP’ cP* cP’ *Pxr_ גז.״ xr .xr_ גז.״ עז._ x? .xr_ עז עז., xr rtxr _xr. גז.״ עז”xr״ xr. עז” גז” עז” גי•” ג? עז”

’fp     ־P’        <^’ *p׳            ־P* ־%\ ’0׳    *P* *P״        ’P’       *P«         ’׳0׳ אי              ’cP’            cP ־cP’ cP ־cP ־cP־׳?ז ’cP

הרוגים—           תאונות קטלניות •

 

תאונות דרכים מסוג “כללי עם נפגע

תאונות מסוג “כללי עם נפגע” מוגדרות תאונות עם נפגעים שנגרמו עקב ביצוע עבירה שאינה חמורה (על פי נוהל מחלקת התנועה באגף התנועה). לרוב, תאונות אלו מאופיינות באזרחים שנפגעו קלות.

לוח 4.22תאונות דרכים מסוג “כללי עם נפגע” לאורך שנים

 

2010      2011      2012      2013      2014      2015       2016      2017      2018      2019

* הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת בשל דיווחים מאוחרים על תאונות דרכים ועדכון נתונים במערכות המשטרתיות.

 

היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים

לוח 4.23הולכי רגל נפגעי תאונות דרכים לאורך שנים

 

 

 

* הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת בשל דיווחים מאוחרים על תאונות דרכים ועדכון נתונים במערכות המשטרתיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 4.24סיבות* להיפגעות הולכי רגל בשנת 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעורבות נהגים בתאונות דרכים

לוח 4.26מעורבות נהגים בתאונות דרכים לפי לאום הנהג* לאורך שנים

 

שיעור הנהגים הלא-יהודים, המעורבים בתאונות דרכים בשנת 2019, הוא 28.7%לעומת שיעורם באוכלוסיה, העומד על כ -21%בשנה זו.

לוח 4.27נפגעים בתאונות דרכים לפי לאום הנפגע* לאורך שנים

 

שיעור הנפגעים הלא-יהודים, המעורבים בתאונות דרכים בשנת 2019, הוא 33.2%לעומת שיעורם באוכלוסיה, העומד על כ -21%בשנה זו.

 

** האחוזים הם מכלל כלי הרכב המעורבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אכיפה – נתונים ומגמות

לוח 4.30דוחות בפילוח לפי סוג הדוח* לאורך שנים

 

נתוני הדוחות החל משנת 2018גבוהים משמעותית ביחס לשנים 2016-2012, בשל שינוי במדיניות האכיפה, תוך שימת דגש על עבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש.

* ספירת הדוחות היא לפי מסלול דוח ראשוני. התפלגות הדוחות לפי מסלול הדוח עשויה להיות מושפעת משינוי חקיקה ושינוים במדיניות האכיפה.

לוח 4.31דוחות בפילוח לפי סוג הדוח** לאורך השנים

אורך כבישים בתחום פעילותה של סתנ״א[*****]

לוח 4.32אורכי הכבישים[†††††] לפי ימת״א[‡‡‡‡‡] נכון לדצמבר שנת 2019

שם מתנ״א שם ימת״א סך ק״מ כביש חד מסלולי סך ק״מ כביש דו מסלולי סך ק״מ כביש סלול אחוז כבישים סלולים מהמירבית
צפון גליל 176 1458 1,634 100%
עמקים 178 578 756 46%
כרמל 353 249 602 37%
חיפה 266 255 521 32%
מרכז שפלה 519 163 682 42%
שרון 447 165 613 38%
ירושלים 111 305 415 25%
תל אביב 299 3 302 19%
דרום נגב 341 693 1,034 63%
ערבה 30 797 826 51%
לכיש 314 217 531 32%
אילת 69 441 511 31%
ש׳׳י את׳׳ן יהודה 95 747 842 52%
את׳׳ן שומרון 39 626 665 41%

 

לוח 4.33תרשים אורכי הכבישים** לפי ימת״א*** נכון לדצמבר שנת 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקרי עמדות במשטרת ישראל

בפרק זה יובאו עיקרי ממצאי שני הסקרים המרכזיים שנערכו במהלך שנת 2019, סקר אמון ועמדות הציבור וסקר השירות.

הסקרים נערכו עבור משטרת ישראל על ידי חברת “mis- מחקרים שיווקיים” בע״מ.

א. סקר אמון ועמדות הציבור 2019

סקר העמדות 2019נערך במתכונת זהה לסקר כפי שנערך בשלוש השנים האחרונות מבחינת הרציונל, השאלון וההיקפים, כפי שיפורט להלן.

כבשנים 2016- 2018, גם השנה, בחן הסקר את עמדות הציבור כלפי המשטרה במספר מתחמי שאלות מרכזיים:

 • אמון ושביעות רצון מהמשטרה באופן כללי
 • שביעות רצון מתפקוד ופעילות המשטרה באזור המגורים
 • היפגעות ודיווח

מטרות הסקר:

 1. בחינת רמת אמון הציבור במשטרה, שביעות הרצון הנתפשת מתפקוד המשטרה, הן באופן כללי והן באזור המגורים, דיווחיות והיפגעות.
 2. מתן כלי עבודה למפקדי התחנות, המשקף תמונת מצב ממוקדת של עמדות התושבים באזורם כלפי המשטרה, כזו אשר תאפשר מיקוד אופרטיבי ושיפור השירות.

אוכלוסייה ומדגם:

סקר 2019כולל מדגם כללי של 26,889מרואיינים המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי +18).

נכון לראשית שנת 2019, כל תחנות המשטרה קיבלו “צוג מבחינת נדגמי הסקר ונחלקו לכ-240יחידות דגימה, המביאות לביטוי שונויות שנמצא כי נכון לשקף למפקד הטריטוריאלי.

ברוב השאלות סולם המדידה הוא 10-1. 10מציין מרוצה במידה רבה מאוד ו-1מציין לא מרוצה כלל. בגרפים אלה מוצגים שיעור המרוצים (מדרגי 10-7) ושיעור הלא-מרוצים (מדרגי 4-1).

ממצאים מרכזיים:

עמדות כלפי המשטרה המקומית באזור המגורים

הנסקרים נשאלו:

“באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקוד המשטרה באזור מגוריך?”

לוח 5.א.1

 

“באיזו מידה את/ה חש ביטחון אישי באזור מגוריך?

לוח 5.א.3

 

 

 

72%מאזרחי

האישי גבוהה משמעותית בקרב החברה היהודית, בהשוואה לתחושת הביטחון בחברה הערבית.

“באיזו מידה את/ה חש שהמשטרה תורמת לתחושת הביטחון האישי באזור מגוריך?

לוח 5.א.4

 

ביחס לשנים קודמות, בשנת 2019ניכר שיפור קל במידה בה מיוחסת תחושת הביטחון האישי לעשייתה של המשטרה ברמה הארצית.

הנסקרים נשאלו:

“האם לדעתך תפקוד המשטרה באזור מגוריך השתנה בשנה האחרונה?”

לוח 5.א.5

 

 

 

 

 

 

 

 

חברה חברה חברה חברה חברה חברה
2019 2018 2017 ערבית ערבית ערבית יהודית יהודית יהודית
2019 2018 2017 2019 2018 2017
24,137 26,542 25,885 4,882 5,823 5,334 17,840 20,719 N=20,570

 

24%מהאזרחים ציינו שתפקוד המשטרה באזור מגוריהם השתפר בשנה האחרונה (הרוב לא חשו בשינוי).

נתון משמעותי הראוי לציון הוא כי 42%מנדגמי החברה הערבית בסקר חשו שיפור בתפקוד המשטרה באזור מגוריהם בשנה האחרונה.

בקרב החברה היהודית נתון זה עומד על 20%בלבד.

היפגעות מעבירות

הנדגמים נשאלו על היפגעות מעבירה ודיווח למשטרה.

הנסקרים נשאלו:

“האם בשנה האחרונה אתה או מישהו מבני ביתך נפגעתם מעבירה כלשהי [כגון: עבירות אלימות, רכוש, תנועה/עבירות בכביש, רעש]”– מענה: כן/לא

לוח 5.א.6

 

 

 

ארצי                                                                    חברה יהודית / ערבית

 

 

 

 

חברה חברה חברה חברה חברה חברה
2019 2018 2017 ערבית ערבית ערבית יהודית יהודית יהודית
2019 2018 2017 2019 2018 2017
26,889 26,542 25,885 5,030 5,823 5,334 20,259 20,719 N=20,570

 

יציבות בשיעור ההיפגעות – 17%ממשקי הבית שנדגמו נפגעו מעבירה כלשהי בשנה האחרונה לעומת אשתקד.

שיעור הנפגעים בקרב החברה הערבית נמוך בהשוואה לחברה היהודית, אך רשם עליה בשנת 2019.

שיעור הדיווח למשטרה

“האם דיווחת למשטרה או הגשת תלונה בעקבות העבירה ממנה נפגעת?”

לוח 5.א.7

 

 

 

ארצי                                                                  חברה יהודית / ערבית
3,669                   3,473                      4,849
879
N=3,009        2,899          3,744          663           574

 

 

 

 

 

 

 

ככלל לא ניכר שינוי בהיקף הדיווח, העומד בשנת 2019על 77%. בקרב החברה הערבית נרשמה ירידה קלה ברמת הדיווח.

תעדוף עבירות ארצי 2019

נדגמי הסקר התבקשו לתעדף את העבירות המטרידות אותם באזור מגוריהם, על מנת שתעדוף זה ישמש את מפקדי השטח הטריטוריאליים בבנייתם את תכניות העבודה לשנת העבודה 2020. להלן הממצאים: לוח 5.א.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממצאים כלליים לשם השוואה:

אמון במשטרת ישראל

הנדגמים נשאלו: “באיזו מידה את/ה נותן אמון במשטרת ישראל?”

לוח 5.א.9

 

במשטרה ברמה הארצית.

שביעות רצון כללית מתפקוד משטרת ישראל

הנדגמים נשאלו:

“חשוב על משטרת ישראל באופן כללי. באיזו מידה את/ה שבע רצון מתפקוד משטרת ישראל?”

לוח 5.א.10

ארצי                                                                   חברה יהודית / ערבית

 

ב. סקר השירות לאזרח

במטרה לשפר את איכות השירות הניתן לאזרח, בוחנת משטרת ישראל לעומק את שביעות רצון האזרחים אשר קיבלו שירותי משטרה מיחידות הבאות במגע עימם, בשלוש רמות:

 • ברמה הארצית: מוקד מידע ארצי (110) הכולל את מוקד פניות נהגים ארצי (מפנ״א).
 • ברמת המחוז: מוקדי
 • ברמת התחנה: מרכז השירות לאזרח (מש״ל) וסיור.

מטרת הסקר

מדידת שביעות רצונם של האזרחים מהשירות אותו קיבלו בעת פנייתם למשטרה, ובתוך כך, איתור נקודות לשיפור ולשימור .

מודל הסקר

סקר השירות לשנת 2019בחן את שביעות הרצון הכוללת מהשירות, ופרמטרים נוספים הקשורים לטיב השירות של השוטר במפגש עם האזרח. בנוסף, התבקשו הנבדקים להעלות נושאים והערות הנוגעים לשירות שקיבלו (לחיוב או לשלילה) במטרה להבין את הסיבות לשביעות רצונם או היעדרה.

על מנת להפוך את סקר השירות לכלי עבודה בידי מפקדים, אשר ישמש אותם לזיהוי ליקויים במתן השירות ולתיקונם המהיר, סקר השירות 2019נערך באופן רציף, לאורך השנה כולה, ונותח בכל רבעון.

סולם המדידה

המרואיינים דירגו את שביעות רצונם מהשירות בסולם של 10דרגות, בו 1מציין שביעות רצון נמוכה מאוד ו-10מציין שביעות רצון גבוהה מאוד. הציונים המחושבים במרבית הפרמטרים הנמדדים הם הציון הממוצע (10-1) וכן אחוז המרוצים (מצייני 10-7) ואחוז הלא-מרוצים (מצייני 4-1).

אוכלוסייה ומדגם

סקר השירות 2019נערך בקרב 19,104מרואיינים אשר קיבלו שירות מהמשטרה בחודשים ינואר עד דצמבר, על פי החלוקה הבאה:

1,400אזרחים שפנו למוקד 100של המשטרה.

9,266אזרחים שקיבלו שירות משוטר סיור בשטח

8,078אזרחים שפנו למש״ל (מרכז השירות לאזרח) לקבלת שירות.

360אזרחים שפנו למוקד המידע הארצי (110) של המשטרה (הכולל בתוכו גם את מוקד פניות הנהגים הארצי של המשטרה).

לוח 5.ב.1. ציון ממוצע שביעות הרצון הכללית מהשירות (מוקד, סיור ומש״ל*)

ציון כללי – מחושב על פי 1/3מש”ל, 1/3סיור ו- 1/3מוקד 100

*מש״ל- מרכז שירות לאזרח

בשנת 2019ציון שביעות הרצון הכללית מהשירות של משטרת ישראל הוא 8.2.

 

לוח 5.ב.2. ציון ממוצע שביעות הרצון הכללית מהשירות (מוקד, סיור ומש”ל) – השוואה בין המחוזות

 

מבין המחוזות, בולטים לטובה מחוזות ש”•, ירושלים ומרכז, הזוכים לציון שביעות רצון כללית גבוה מהממוצע הארצי (8.2).

לוח 5.ב.3. ציון ממוצע שביעות הרצון הכללית מהשירות במחוזות- השוואה בין מגזרי השירות בחלוקה למחוזות

 

בכל המחוזות למעט ת”א, מוקד 100מקבל את הציון הגבוה ביותר מבין מגזרי השירות.

שירות המוקדן במוקד 100

שירות המוקדן נבחן על פי שלושת הפרמטרים הבאים: הקשבה, מענה ענייני ומאמץ לסייע לאזרח.

 

שביעות הרצון משירות המוקדן במוקד 100גבוהה. ציון המוקדן על הקשבה הוא הגבוה ביותר (9.0).

 

שירות הסייר

לוח 5.ב.5. ציון ממוצע שביעות הרצון משירות הסייר בהתייחס לפרמטרים המשפיעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השירות שנתן שוטר הסיור נבחן על פי הפרמטרים הבאים: יחס מכבד, הקשבה, מאמץ לסייע, מענה ענייני והסבר ברור. בנוסף, נשאלו הנבדקים באיזו מידה זמן ההמתנה לשוטרים היה סביר, לדעתם.

שביעות הרצון של מקבלי השירות גבוהה בעיקר בפרמטר ‘יחס מכבד'(9.1). הפרמטר ‘זמן ההמתנה לשוטרים’ נתפס כסביר במידה בינונית (7.9).

שירות החוקר

שביעות הרצון משירות החוקר במרכז לשירות האזרח נבחנה על פי הפרמטרים הבאים: יחס מכבד, הקשבה, מענה ענייני, מאמץ לסייע, הסבר ברור וזמן המתנה (המידה בה נתפס כסביר).

לחוקר

שביעות הרצון של הפונים למש”ל גבוהה בעיקר בפרמטר ‘יחס מכבד'(9.1) ובמידה בינונית מהפרמטר ‘מאמץ החוקר לסייע'(7.8).

שביעות הרצון של מקבלי השירות בחברה הערבית[XX]

לוח 5.ב.7. ציון ממוצע שביעות רצון מקבלי השירות בשלשת מערכי השירות ובהשוואה בין חברה יהודית לחברה ערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארצי חברה יהודית חברה ערבית
ציון כללי 8.1 8.3 8.0
מש״ל 7.7 7.8 7.4
סיור 8.3 8.3 8.3
מוקד 100 8.6 8.7 8.2

 

לוח 5.ב.8. ציון ממוצע שביעות רצון כללית מהשירות המשטרתי בסיור בקרב מרואיינים מהחברה הערבית (בכל תחנות המשטרה) בהשוואה לחברה היהודית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שביעות הרצון הכללית של נבדקים בחברה הערבית מהשירות של שוטרי הסיור היא בממוצע 8.3, זהה לחברה היהודית.

לוח 5.ב.9. ציון ממוצע שביעות רצון כללית מהשירות במש״ל בקרב מרואיינים מהחברה הערבית (בכל תחנות המשטרה) בהשוואה לחברה היהודית

 

 

 

חברה ערבית
חברה יהודית

 

 

 

 

 

 

 

 

שביעות הרצון הכללית של אזרחי החברה הערבית מהשירות שקיבלו במש”ל היא 7.5בממוצע.

 

משאבי אנוש[******]

לוח 6.1מצבת כוח אדם – כלל האוכלוסיות[††††††] בין השנים 2019-2015

 

 

 

2015                     2016                     2017                     2018                     2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.2התפלגות שוטרי קבע ושוטרי חובה בחלוקה לפי מחוזות בשנת 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעמד- אחר כלולים : שרות לאומי, שרות אזרחי בטחוני, חניך/שוליה.
*** מטה ארצי כולל :אח״מ, אמ״ש, אג״ת, את״ל, את״ן, הדרכה, אטו״ב, מנהל חשבות, מנהל יועמ״ש, מנהל תביעות,

 

 

 

 

 

 

לוח 6.3מצבת שוטרי קבע – בחלוקה לפי מגדר במחוזות בשנת 2019

 

מאפייני שוטרי קבע

בתרשימים שלהלן יוצגו מאפייני שוטרי קבע בשנת 2019.

לוח 6.5שוטרי קבע בחלוקה לפי דרגות כתף

 

 

 

לוח 6.6שוטרי קבע בחלוקה לפי קצינים* ונגדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.7שוטרי קבע בפילוח לפי קצינים ונגדים בחלוקה למגדר ומגזר מקצועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.8שוטרי קבע בחלוקה לפי שנות ותק
לוח 6.10שוטרי קבע בחלוקה לפי דת
בדת ‘אחר’ נכללים: שומרונים ודת שאינה מוזנת למערכת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיוסים ושחרורים של שוטרי קבע

לוח 6.11גיוסים לעומת שחרורים[‡‡‡‡‡‡][§§§§§§] של שוטרי קבע בין השנים 2019-2015

 

 

 

2019                           2018                            2017                           2016                            2015                            2014

 

 

 

 

 

לאור קיצוץ תקציבי קטנו מכסות הגיוס בשנת 2019ולכן חלה ירידה בגיוסים.

שחרורים גיוסים

לוח 6.12גיוסים של שוטרי קבע בשנת 2018בחלוקה לפי מחוזות ובחלוקה למגדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6.13שחרורים של שוטרי קבע בשנת 2019לפי סיבות שחרור

 

מתנדבים[*******]

מתנדב משמר אזרחי

מתנדב במשמר האזרחי הוא אדם הפועל במסגרת משטרת ישראל מתוך רצון חופשי וללא קבלת תמורה חומרית, על מנת לתרום למדינה, לחברה ולקהילה.

יחידות מתנדבים

יחידות משמר אזרחי (משא״ז)

מתנדבי אבטחה הם מתנדבי משמר אזרחי (משא״ז) קלאסי, כפי שהיה עם הקמתהמשמר האזרחי.

מטרתה העיקרית של פעילות המתנדבים היא להגביר את רמת הביטחון האישי של האזרחים ולהדק את הקשר בין המשטרה לקהילה. על כן עיקר פעילותו של מתנדב אבטחה נעשית באזור מגוריו, במסגרת מרכז השיטור הקהילתי (מש״ק) או בסיס הפעלת המתנדבים השכונתי.

מתנדבי האבטחה מבצעים פעולות אבטחה בלבד, כגון סיורים ברחבי שכונות מגורים. מתנדבי אבטחה פועלים ללא מדים ולובשים אמצעי זיהוי חלופי (כגון אפודה זוהרת ועליה הכיתוב: “מתנדב משא״ז”).

עם מתנדבים אלו נמנים גם מתנדבי הנוער בני 18-17. בצד התרומה לקהילה, פעילותם היא בעלת ערך חינוכי וערכי.

יחידות מתנדבים במדים או יחידות מתנדבים מיוחדות

מתנדבים במדים או מתנדבי יחידות מיוחדות (יח״ם) הנם מתנדבים שמטרת פעילותםלסייע ליחידות המשטרה בביצוע משימות שיטור ואכיפה. מתנדבים אלו פועלים ביחידות שטח מרכזיות בארגון, בראשן יחידות סיור, תנועה ומג״ב. מיעוטם פועלים ביחידות בילוש. פעילותם מתבצעת בצמידות לשוטר מהיחידה שבה הם מתנדבים, במסגרת צוות משולב של שוטרים ומתנדבים או כצוות עצמאי של מתנדבים.

מתנדבים אלו עוברים הכשרה המסמיכה אותם לבצע את תפקידם בתחום שבו הוצבו במשטרה, ופעילותם מתבצעת במדים.

יחידות מתנדבים בעלי מומחיות מקצועית

מתנדבי יחידות מומחים הנם בעלי מומחיות מקצועית ובאמצעותה הם תורמים לארגוןומסייעים לו לעמוד ביעדיו. מומחיות זו נרכשת, לעיתים, מחוץ למשטרה. עם מתנדבים אלו נמנים מתנדבי יחידות חילוץ, מתנדבי זק״א, רופאי שיניים (המסייעים בזיהוי קורבנות) ועוד.

 

לוח 7.1מצבת המתנדבים* לאורך שנים
לוח 7.2מתנדבים – פילוח לפי מגדר
לוח 7.3מתנדבים – פילוח לפי גיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקציב משטרת ישראל*

תקציב המדינה

בתאריך 11.01.18התקבלה החלטת הממשלה מספר 3410המאשרת את הצעת תקציב המדינה לשנת 2019ובתאריך 15.03.18אושרו בכנסת תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנת 2019בקריאה שניה ושלישית.

מסגרת התקציב לשנת 2019עמדה על כ- 479מיליארד ₪, בחלוקה הבאה:

לוח 8.1התפלגות תקציב המדינה בין משרדי ממשלה לשנת 2019(במיליארד ₪).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקציב משרד הביטחון (55), המשרד לביטחון הפנים (18), וביטחון אחר (14) הם חלק מקטגוריית “ביטחון וסדר ציבורי” שתקציבה הכולל הוא 87מיליארד ש״ח.

לוח 8.2התפלגות תקציב המשרד לביטחון פנים (במיליארד ₪)

תקציב המשרד לשנת 2019מנה 18.4מיליארד ש״ח.

 

הנתונים בפרק זה התקבלו ממחלקת משאבים באגף התכנון והארגון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 8.3התפלגות תקציב משטרת ישראל לשנת 2019(במיליארד ₪)

 

 

 

15.880מיליארד ש״ח
השתתפות משרדי ממשלה 0.5524%
תקציב ישיר 12.73192%
הוצאה מותנית בהכנסה 0.5974%

 

 

 

 

 

 

 

תקציב ישיר– התקציב המוקצה מאוצר המדינה.

השתתפות משרדי ממשלה– תקציב המתקבל ממשרד ממשלתי שאינו משרד האוצר כגון: המשרד לביטחון הפנים, משרד התחבורה, משרד הביטחון, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.

לדוגמא: משרד התחבורה משתתף בתשלום לשוטרים עבור הסדרת התנועה בפרויקט הרכבת הקלה.

הוצאה מותנית בהכנסה– תקציב המתקבל מגורמים ציבוריים/פרטיים שאינם משרדי ממשלה כגון: רשויות מקומיות, בתי חולים, קרן הוצל״פ.

לוח 8.4התפתחות התקציב הישיר של משטרת ישראל בפילוח נושאי (במיליארד ₪) התקציב הישיר בשנת 2019מהווה 92%מתקציב המשטרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתרשים שלעיל ניתן לראות כי קיימת מגמת עלייה בתקציב המשטרה לאורך השנים. הגידול בין השנים 2019-2018הינו כ- 5%ונובע בעיקר מתוספות חד פעמיות שהתקבלו בשנת 2018והוסדרו בבסיס תקציב 2019, כגון: חיזוק המגזר הערבי, חיזוק ירושלים, שיטור עירוני ומועצתי, הרחבת השיטור הרגלי, כביש הטבעת המזרחי, הר הבית – מרחב דוד, שדה תעופה תמנע – רמון, קנאביס, חיזוק מערך מאו״ר, אלימות במשפחה, סגירת תיק מותנה ועוד.

לוח 8.5התפלגות התקציב הישיר של משטרת ישראל לשנת 2019(במיליארד ₪) בשנת 2019התקציב הישיר 12.731מיליארד ₪ התפלג על-פי החלוקה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 8.6מרכיבי תקציב הקניות והפיתוח של משטרת ישראל לשנת 2019(במיליארד ₪) מרכיבי הקניות והפיתוח מהווים 22%מכלל התקציב של משטרת ישראל

 

 

 

רזרבה אוצרית
0.169
105
אחזקת מבנים ומשרדים 0.49317%
2.856מיליארד ש״ח
שיטור וביטחון 0.0432%
כ״א אזרחי 0.66023%
חקירות בילוש ומודיעין 0.099

3%

שירותי מידע 0.1385%
הוצאות רכב 0.35112%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משטרת ישראל .אגף התכנון והארגון

 • מחלקת אסטרטגיההשנתון הסטטיסטי :מדור מדידה ומידע

2019

[*] הנתונים בפרק זה נלקחו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה מס’ 413/2019

[†] חברה יהודית ואחרים – בקבוצה זו נכללים יהודים, נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וללא סיווג דת במרשם האוכלוסין.

[‡] הנתונים לגרף זה נלקחו ממשרד העלייה והקליטה.

[IV] הנתונים בפרק זה הופקו במדור מדידה ומידע במחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון של משטרת ישראל. פערים בנתוני שנתון זה לעומת שנתונים קודמים נובעים מעדכונים מאוחרים, שינויים בסטטוס תיקים ושינויים בסיווג עבירות, במיוחד לאחר החלטה שיפוטית (גזר-דין).

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

בתרשים אפשר לראות מגמת ירידה רציפה בשיעורי הפשיעה בעשור האחרון. בשנת 2019 נרשמו שיעורי הפשיעה הנמוכים ביותר לאלף נפש בעשור האחרון. משנת 2010 ועד שנת 2019 חלה ירידה של 34.1% בשיעורי הפשיעה.

[††]כמות התושבים ע”פ הלמ”ס בחישוב להלן הינה 9,211,518.

[‡‡] הגדרות לסוגי הארכות – מעצר ימים, מעצר עד תום הליכים או עד החלטה אחרת – ראה בדף ההגדרות למונחים המופיעים בשנתון. עצור נספר לפי סוג הארכת המעצר “הגבוהה”: עד תום הליכים, עד החלטה אחרת ולבסוף מעצר ימים.

אם אחת מהארכות המעצר הייתה תום הליכים, סוג המעצר יהיה תום הליכים.

אם הייתה הארכת מעצר עד החלטה אחרת ולא הייתה הארכה של תום הליכים, סוג המעצר יהיה עד החלטה אחרת. אם כל ההארכות היו רק של מעצר ימים, סוג המעצר יהיה מעצר ימים.

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

[***]כמות כלי הרכב המנועיים לשנת 2019 מעודכנת על בסיס שנת 2018 כפי שהתקבל מנתוני הלמ״ס.

בשנים 2019-2010 מסתמנת ירידה של 63.8% בשיעור גניבות כלי רכב לאלף כלי רכב. בשנת 2019 היו 9,869 גניבות כלי רכב מתוך 3,495,412 כלי רכב מנועיים.

[†††] הנתונים בפרק זה ממחלקת סיור באגף המבצעים של משטרת ישראל.

[‡‡‡] נתוני מוקד 110 מוצגים מחודש הקמתו – יוני 2015.

[§§§] עקב שינוי וטיוב במערכות המידע וכן לנוכח השינויים בסיווגי האירועים השייכים לקבוצת אירועי התגובה, “תכנו פערים בין הנתונים המוצגים בפרק זה לאלו שהוצגו בשנתונים קודמים.

[****]הנתונים בפרק זה התקבלו ממחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה של משטרת ישראל. הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת בשל דיווחים מאוחרים על תאונות דרכים ועדכון נתונים במערכות המשטרתיות.

תאונות קטלניות בתחום העירוני – —

[‡‡‡‡] בשנת 2019 חלה עליה של 2.9% בכמות התאונות הקטלניות בתחום העירוני בהשוואה לשנת 2018. בשנת 2019 חלה עליה של 18.9% בכמות התאונות הקטלניות בתחום הבין-עירוני בהשוואה לשנת 2018.

[§§§§] בעבר הסתמכו על בסיס איסוף ידני והחל משנת 2018 מסתמכים על מערכות מידע בלבד.

[*****] מתנ״א – משטרת התנועה הארצית.

[†††††] אורך הכבישים מחושב לפי צירוף 2 כיווני הנסיעה. הנתונים נמדדו על סמך מערכת מידע גיאוגרפית והם דומים לנתוני האמת.

ימת״א – יחידת משטרת התנועה הארצית.

[XX] נתוני החברה הערבית מתייחסים לכלל המשיבים שציינו בסקר כי הם ערביים אזרחי ישראל וקיבלו שירות מכל

תחנות המשטרה ברחבי הארץ.

[******]במעמד קבע כלולים שוטר ,שמ״ז, שת״מ, סטודנט שמ״ז, שמ״ז על תקן חל״ד, מושאל למשטרה

מנהל אוכלוסייה ותקשורת, אגף השיטור, סמפכ״ל, יחידות מפכ”ל, יחידות בט״פ ומח״ש. ****במהלך שנת 2019 מערך התביעות באת״ן עבר למנהל התביעות במטא״ר.

[‡‡‡‡‡‡] נתוני השחרורים מתייחסים לסיבות השחרור האלה: פיטורין, התפטרות ופרישה לגמלאות.

[§§§§§§] יחידות המטה הארצי: אמ״ש, אג״ת, את״ל, הדרכה, אטו״ב, מנהל חשבות, מנהל יועמ״ש, מנהל תביעות, מנהל אוכלוסיה ותקשורת, אגף השיטור, סמפכ”ל, יחידות מפכ”ל, יחידות בט”פ ומח״ש.

[*******] הנתונים בפרק זה התקבלו ממחלקת מתנדבים באגף המבצעים של משטרת ישראל.

 

שנתון סטטיסטי 2018

shanton_2018

עורכי דין מומלצים בתחום