הודעה מוקדמת לפיטורים | דוגמא למכתב פיטורין

מעסיק הרוצה לפטר עובד, מחויב לתת לו התראה מראש ובכתב הנקראת הודעה מוקדמת. גם עובד המעוניין להתפטר מעבודתו חב למעסיקו הודעה מוקדמת. בתקופה זו ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד והעובד זכאי לשכר מלא ולכל הזכויות הסוציאליות.

 

הודעה מוקדמת – מהי?

הודעה מוקדמת היא התראה בכתב הניתנת לעובד על ידי המעסיק בעת פיטורים ועל ידי עובד למעסיק בעת התפטרותו ממקום העבודה. משכה של ההודעה המוקדמת נקבע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001 והיא תלויה, כפי שיוסבר להלן, בסוג העובד ובוותק שלו.

 

מהי מטרתה של ההודעה המוקדמת?

במקרה של פיטורים, נועדה ההודעה המוקדמת לתת לעובד שהות לחפש עבודה חדשה וכן לבדוק את זכאותו לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. בעת התפטרות של עובד, מחויב הוא  במתן התראה למעסיק, כדי שזה יוכל למצוא עובד חדש לאיוש התפקיד ושפעילותו העסקית לא תיפגע כתוצאה מהתפטרות העובד.

 

משכה של הודעה מוקדמת

על מנת לדעת לכמה זמן הודעה מוקדמת זכאי עובד לקבל בעת פיטורים או לתת בעת התפטרות, יש לדעת האם הנו עובד חודשי או שעתי ומהו הוותק במקום העבודה. בכל מקרה, הודעה מוקדמת מקסימאלית על פי חוק הוא 30 יום. הצדדים יכולים להסכים בחוזה על הודעה מוקדמת ארוכה יותר, אך המעסיק אינו יכול לכפות זאת על עובד ללא שנתן את הסכמתו הברורה והמפורשת לכך.

הבחנה בין עובד חודשי לעובד שעתי

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001 מבחין בין עובד חודשי לבין עובד שעתי. כך למשל, עובד חודשי שעבד שנתיים יהיה זכאי לחודש הודעה מוקדמת, בעוד שעובד חודשי שעבד גם הוא שנתיים יהיה זכאי להודעה מוקדמת של שבועיים בלבד. נדגיש כי הודעה מוקדמת נספרת באופן קלנדרי ולא על פי ימי עבודה בפועל.

 

 

זכויות העובד בתקופת ההודעה המוקדמת

בתקופת ההודעה המוקדמת מתקיימים יחסי עובד מעביד ואלו מתנתקים רק במועד סיומה. המשמעות היא כי העובד זכאי לקבל מהמעסיק את כל תנאי ההעסקה אשר קיבל לאורך כל תקופת העבודה, החל ממעמדו בעבודה ותחומי האחריות שלו וכלה בשכר עבודה וזכויות סוציאליות. בהתאמה, העובד מחויב להמשיך למלא את תפקידו במקצועיות ובמסירות ולעמוד לרשות המעסיק כפי שעשה לאורך כל תקופת ההעסקה שלו.

אי מתן הודעה מוקדמת

מעביד אשר פיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. כך גם עובד אשר התפטר מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת להתפטרות, ישלם למעסיק פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה כאמור.

 

חלף הודעה מוקדמת

החוק מאפשר למעסיק לוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובלבד כי ישלם לו את מלוא שכרו עבור פרק הזמן הזה. תשלום זה נקרא חלף הודעה מוקדמת. חשוב לציין כי גם במקרה של התפטרות, הזכות להחליט האם העובד יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת או אם לאו, נתונה למעסיק.

 

קיזוז משכר העובד

כאשר עובד התפטר ולא נתן הודעה מוקדמת, או לחילופין, כאשר פוטר והמעסיק לא ויתר על עבודתו בפועל, רשאי המעסיק לקזז משכרו האחרון של העובד את הפיצוי עבור אי הודעה מוקדמת. אולם שימו לב, כי המעסיק אינו רשאי לקזז על דעת עצמו כל סכום אחר כפיצוי עבור הנזק שנגרם לו עקב הפרת חובתו של העובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. לשם כך, יהיה עליו להגיש תביעה נזיקית נגד העובד בבית הדין האזורי לעבודה.

 

חפיפה בין הודעה מוקדמת לחופשה שנתית

בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, מעסיק אינו יכול לכפות על עובד לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין חופשה שנתית (זאת בהנחה כי לעובד נותרו ימי חופשה לא מנוצלים) החריג לכך הוא מצב שבו נעשה הדבר בתום לב ומשיקול של צרכי עבודה. גם אז, מחייב החוק כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה.

 

הודעה מוקדמת בעת חילופי מעסיקים

חובתו של המעביד לתת הודעה מוקדמת לעובד חלה גם בעת חילופי מעסיקים, אף אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעסיקו החדש. אם לא עשה כן, יהיה זכאי העובד לפיצוי כספי בשווי השכר אשר היה מגיע לו בגין ההודעה המוקדמת. כמובן כי ככל שהמעסיק החדש יפטר את העובד בשלב כלשהו בתקופת ההעסקה, יידרש גם הוא לתת הודעה מוקדמת לעובד כחוק, בהתאם לסוג ההעסקה (עבודה חודשית או שעתית) ובהתאם לוותק של העובד.

חקיקה רלוונטית:

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001

חוק הגנת השכר, תשי”ח – 1958

 

 

למידע נוסף:

הודעה מוקדמת לפיטורים | כל זכות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

המוסד לביטוח לאומי – דמי אבטלה

דוגמא למכתב פיטורין

הנדון: הודעה מוקדמת

תאריך: ______

לכבוד ______________

 

הודעת פיטורים

עובד יקר, הננו מצטערים להודיעך על הפסקת עבודתך בחברתנו החל מתאריך __________.

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001 ניתנת לך בזאת באופן רשמי הודעה מוקדמת לפיטורים של ________ ימים, כמתחייב על פי חוק/ההסכם בינינו.

הינך מתבקש/ת להעביר את תפקידך, עד לתאריך הנ”ל, בצורה מסודרת.

הינך/ אינך נדרש/ת לעבוד בחברה בתקופת ההודעה המוקדמת והחברה תשלם לך את שכרך הרגיל עבור תקופה זו. תשלומים אלו אינם כוללים תשלומים להחזרי הוצאות.

ישולמו לך במועד תשלום שכר החודש האחרון לעבודתך:

  • דמי הבראה בשיעור של ______
  • פדיון חופשה בגין ימי החופשה שלא נוצלו.

מועד תשלום פיצויי פיטורים: תוך 15 יום מיום ניתוק יחסי העבודה ו/או מכתב לשחרור כספי הפיצויים הצבורים בקופת הגמל, התשלום יועבר לקופה תוך 15 יום ממועד הפיטורים.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך ומודים לך על תרומתך לחברה.

 

בכבוד רב

__________________

 

חוות דעת
דרג
[Total: 1 Average: 5]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *