מה זה חוזה? | עורך דין חוזים

מה זה חוזה

החוזה הוא אחד הכלים המשפטיים הנפוצים ביותר והוא מסדיר את מפגש הרצונות של מי שמבקשים להתקשר בעסקה. מדובר במסמך בעל תוקף משפטי מחייב ולכן אין לחתום עליו בנקל, אלא לאחר קבלת ייעוץ משפטי. כמו כן, על מנת שההסכם יכלול את כל פרטי העסקה ויעניק לצדדים הגנה משפטית אפקטיבית, מומלץ לפנות לעורך דין לצורך עריכת החוזה.

מה זה חוזה?

חוזה הוא מסמך משפטי המסדיר את רצונם של שני צדדים או יותר להתקשר בעסקה כלשהי. כאשר הצדדים חתמו על ההסכם, הוא מחייב אותם ומשמעות הדבר היא כי בעת הפרת חוזה, זכאי הצד הנפגע לסעדים שונים: ביטול החוזה, פיצוי כספי ואכיפת ההסכם. ישנם סוגים שונים של חוזים ולמעשה בכל תחום משפטי ניתן למצוא הסכמים. כך למשל בתחום המקרקעין ישנו הסכם מכר דירה, חוזה שכירות, הסכם קומבינציה וכיו”ב. בתחום המשפט המסחרי ישנו חוזה משקיעים, הסכם זכיינות, חוזה שותפות ועוד.

תנאים לכריתת חוזה

[wiki title=”דיני חוזים” base=”HE”]דיני החוזים[/wiki] קובעים שני תנאים אשר חייבים להתקיים כדי שנוכל לומר כי ישנו חוזה משפטי מחייב: הצעה וקיבול, כאשר כל אחד מאלו כולל שני מרכיבים נוספים, כפי שנסביר להלן.

ראשית הדרך היא כמובן בהצעה ותנאי זה כולל שני רכיבים:

  1. גמירות דעת.

  2. מסוימות.

גמירות דעת משמעותה, כוונה ליצור יחסים משפטיים מחייבים.

דרישת המסוימות משמעותה מתן פרטים בסיסיים אודות [wiki title=”עסקה” base=”HE”]העסקה[/wiki]: מהו המוצר/שירות שהמציע מעוניין לתת או לקבל, מהי התמורה שהוא מעוניין לשלם או לקבל וכיו”ב.

כמו כן, צריך להיות צד המקבל את ההצעה וזוהי דרישת הקיבול, הכוללת תנאי של הודעה למציע, כי הצעתו התקבלה וגמירות דעת, שהיא כאמור הכוונה ליצור קשר משפטי מחייב.

מה זה חוזה

כללים לניסוח חוזה

מטרתו של החוזה היא לעגן את ההתחייבויות של הצדדים זה כלפי זה ועל כן, עליו להיות מנוסח באופן ברור ומפורט ולכלול את כל תנאי העסקה. ככל שההסכם יהיה מפורט יותר, כך ניתן לצמצם את הסיכוי למחלוקות עתידיות בין הצדדים ולאפשר לקיים את העסקה ביניהם על סדרה. משכך, על עורך הדין המנסח את החוזה, להתאימו אישית לצדדים ולנסיבותיהם ולתת מענה בחוזה לשאלות או בעיות עתידיות שעלולות להיווצר בעתיד ולסכן את קיומו של ההסכם. כמו כן, על מנת שהחוזה יהיה תקף משפטית, עליו להיות תואם לחוק ולפסיקה בתחום הרלוונטי. כך למשל אם מדובר על חוזה עבודה אישי, יש לנסח את החוזה בהתאם לחוקי המגן בדיני העבודה. כל הוראה הסותרת אותם תהיה בטלה ולא יהיה לה תוקף משפטי.

חוזה שבעל פה

נהוג לחשוב כי רק הסכם בכתב הנו בעל תוקף משפטי מחייב, אך למעשה הסכמה חוזית יכול שתיעשה גם בעל פה, אלא אם קיימת חובה בחוק להסכם בכתב. כך למשל, יש חובה לערוך חוזה הנוגע לעסקת מקרקעין בכתב והסכם בעל פה לא יהיה תקף. לכן בין היתר הסכם מכר דירה יהיה תמיד בכתב. אם הסכם שבעל פה הנו תקף אלא אם נקבע בחוק אחרת, אם כך מדוע אנו זקוקים לחוזה בכתב? משום שללא הסכם בכתב, בכל מקרה של הפרת חוזה ניתקל בבעיה ראייתית להוכיח מה סוכם בין הצדדים וכך נתקשה מאוד לקבל סעד מביהמ”ש. לכן, חשוב מאוד כי כל חוזה ייערך בכתב וינוסח על ידי עורך דין, אשר יכין הסכם מקיף ומפורט המעגן את הסכמות הצדדים וצופה פני עתיד על מנת לצמצם סיכוי למחלוקות בין הצדדים בהמשך.

הפרת חוזה

ישנם מקרים רבים בהם אחד מהצדדים מפר את החוזה, כלומר, אינו מקיים את התחייבויותיו כלפי הצד השני. היות שחוזה הנו בעל תוקף משפטי מחייב, הפרת חוזה מקימה לצד הנפגע אפשרות לבטל את החוזה, כפי שנפרט להלן. כמו כן, יכול הנפגע לדרוש פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה. כמו כן נציין כי ככל והנפגע מעוניין בהמשך החוזה, יוכל הוא לתבוע סעד של אכיפה, במסגרתו מבקש הוא מביהמ”ש כי יורה לצד השני לקיים את ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת החוזה. עולה השאלה מדוע שנרצה לאכוף את ההסכם מול אדם שהפר את התחייבויותיו? ובכן, בדרך כלל השיקול הוא כלכלי, כאשר השקענו משאבים רבים לצורך החוזה  ו/או כאשר הוא עתיד להניב לנו רווח כלכלי רב, אזי נרצה בהמשך קיומו ולא בביטולו.

ביטול חוזה

כאמור מעלה, צד שנפגע מהפרת חוזה זכאי לביטול החוזה, לסעד של אכיפה ולסעד של פיצוי כספי בגין נזקי ההפרה. על סעד האכיפה דיברנו לעיל ומה בדבר ביטול ההסכם? סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970 קובע כי בעת הפרת חוזה, הצד שנפגע זכאי לבטלו. לעניין זה מבחינים בין הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית. במקרה הראשון, ראשי הנפגע לתת הודעה על ביטול הסכם ובזאת בא החוזה לסיומו. אולם, היכן שמדובר על הפרה לא יסודית, חייב הנפגע לתת לצד המפר הזדמנות לקיים את החוזה ורק אם לא עשה כן תוך זמן סביר, אז יוכל להודיע לו על ביטול ההסכם.

דרך הביטול

ככלל, צד המבקש לבטל חוזה, יעשה כן בהודעה בכתב לצד השני. כמו כן, חוזה יתבטל כאשר הצדדים חתמו על חוזה חדש המחליף את ההסכם הקודם ביניהם. ישנה גם אפשרות נוספת והיא ביטול חוזה בהתנהגות. זהו מצב שבו למרות כי לא ניתנה הודעה בכתב על ביטול ההסכם ולא נערך בכתב חוזה חדש, אחד הצדדים להסכם טוען שהחוזה למעשה בוטל, בשל התנהגות הצדדים. ביהמ”ש קבע כי הצד הטוען לכך, צריך להוכיח גמירות דעת המעידה על כוונתו של הצד השני לבטל את ההסכם.

סעיפי מפתח בחוזה

לכל סוג של הסכם יש סעיפי חובה אשר חייבים להופיע בו וזאת בהתאם לסוג החוזה, כך למשל, במסגרת הסכם מכר דירה, יש לציין מהי התמורה עבור הנכס ומהי כוללת, מהו לוח התשלומים, מהו מועד מסירת החזקה בנכס ועוד. אם מדובר על חוזה עבודה אישי, יש לכלול בו את הגדרת התפקיד ותחומי האחריות של העובד, למי העובד כפוף, מהי מסגרת שעות העבודה, סעיף שמירה על סודיות, אי תחרות ועוד. כמו כן בכל הסכם מומלץ לכלול מנגנון יישוב סכסוכים, אשר קובע אל מי הצדדים יפנו במקרה של מחלוקת. מנגנון זה נועד לאפשר את הפתרון המשבר בצורה היעילה ביותר כדי שאפשר יהיה להמשיך בפעילות העסקית ולמנוע נזק כספי למי מהצדדים.

עורך דין חוזים

חשיבות עורך הדין בעריכת חוזה

לעיתים קרובות, מסתפקים צדדים לחוזה בהסכם סטנדרטי שהורידו מהאינטרנט ואינם פונים לשירותיו של עורך דין. ראשית, על מנת לחסוך את עלות שכר הטרחה ושנית, בשל ההנחה כי החוזה הסטנדרטי מתאים לכולם. אולם, המציאות מלמדת כי חסכון זה עלול לעלות ביוקר. מדוע? משום שכל חוזה, מכל סוג שהוא, חייב להיות מותאם לנסיבות הספציפיות של הצדדים ורק עורך דין בעל הידע המשפטי והניסיון המקצועי, יכול לבנות הסכם אשר יעגן כהלכה את התחייבויות הצדדים. ללא קבלת ייעוץ משפטי, יתגלעו עד מהרה מחלוקות מהותיות בין הצדדים אשר לעיתים קרובות מובילות לתביעה משפטית ולנזק כספי רב.

מעוניין לרכוש או למכור דירה? אתה עתיד לחתום על חוזה עסקי? על הסכם עבודה? צור עמנו קשר ונתאים לך את עורך הדין הנכון מצוות Justice israel.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *