משטרת ישראל שימוש במערכת פגסוס ללא צו שיפוטי: ממצאי צוות הבדיקה מררי בעניין האזנות סתר בתקשורת בין מחשבים

הודעה לעיתונות: ממצאי צוות הבדיקה בעניין האזנות סתר בתקשורת בין מחשבים: אין כל אינדיקציות שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות מערכת פגסוס שבידיה ללא צו שיפוטי מכשיר טלפון של מי מבין האנשים שפורסמו בתקשורת:

עורך דין מומלץ

צוות הבדיקה בראשות עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (פלילי) ובהשתתפות שני ראשי אגפים בדימוס בשב”כ, שמונה לבדוק טענות שונות שעלו בפרסומים בתקשורת על אודות שימוש לא חוקי לכאורה באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים (להלן גם: הדבקה), הגיש את ממצאיו ליועצת המשפטית לממשלה.

הצוות, אשר הסתייע גם במומחים טכנולוגיים, בדק האם בוצעה הדבקה למכשירי טלפון ניידים השייכים אל מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת, באמצעות תוכנת פגסוס שבשימוש משטרת ישראל (סייפן), ללא צו שיפוטי.

עיקרי ממצאי הצוות: עם השלמת הבדיקה הטכנולוגית המקיפה של צוות הבדיקה והמומחים הטכנולוגים, אשר נשענה גם על מידע שהגיע מידי מומחים של חברת NSO, עלה כי אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות תוכנת פגסוס שבידיה, ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת.

לפי המידע שהועבר לצוות קיימים צווים להאזנת סתר מסוג תקשורת בין מחשבים לגבי שלושה מבין האנשים שהופיעו ברשימה שפורסמה, כאשר לגבי שניים מתוכם על פי ממצאי הצוות אכן בוצע ניסיון הדבקה, ורק לגבי אחד מהשניים לגביהם ניתן צו ההדבקה הצליחה.

הבדיקה בוצעה גם ביחס למערכת נוספת שנכנסה לשימוש לאחרונה, אשר גם בעניינה לא היתה כל אינדיקציה לכך שבוצעה הדבקה או ניסיונות הדבקה לטלפונים הניידים של אף אחד מרשימת האנשים שפורסמו.
עוד יצויין, כי בדיקה טכנולוגית מעמיקה נעשתה במערכת פגסוס ובמערכת הנוספת גם ביחס למכשירי הטלפון הנייד שהיו ברשותם של שלושת המנהלים הכלליים לשעבר של משרדי הממשלה ששמותיהם פורסמו, בין היתר באמצעות נתונים שהועברו על ידם בעקבות פנית הצוות לצורך בדיקות אלה.

בדיקה זו העלתה אף היא כי אין כל אינדיקציה לכך שבוצעה על ידי משטרת ישראל האזנת סתר לטלפונים הניידים שלהם בדרך של תקשורת בין מחשבים, במערכות המשטרה שנבדקו.
בדיקות מעמיקות ומקיפות אלה חייבו מספר סבבי בדיקה גם אל מול החברה והאריכו את הליך הבדיקה מעבר למתוכנן.
הרקע לקיום הבדיקה: כזכור, הצוות מונה על רקע טענות שונות שהתפרסמו ביחס לחריגה מהסמכויות הנתונות למשטרת ישראל בכל הנוגע להאזנות לתקשורת בין מחשבים, ובכלל זה טענות לעניין כך שבעת ביצוע האזנת סתר כאמור מתקבל בידי משטרת ישראל חומר נוסף החורג מהמותר על פי דין.

בהמשך לפרסומים אלו, ביום 7.2.2022 פורסם כי משטרת ישראל מבצעת פעולות אקטיביות עצמאיות למעקב טכנולוגי אחר אזרחים, לעיתים אף ללא קשר לחקירה מתנהלת או לברור חשדות לביצוע עבירות פליליות, וממילא מבלי שהתקבל צו שיפוטי.

אם כן, ביחס לטענה הנוספת האמורה, נטען כי:
(1) הפעולות הנטענות נעשו על ידי משטרת ישראל; (2) הפעולות נעשו באמצעות תוכנת פגסוס שבידי משטרת ישראל שפותחה על ידי חברת NSO; (3) ההדבקה בוצעה, למכשירי טלפון של רשימת אנשים אשר פורסמה.
קשה להפריז בחומרתן של הטענות, הנוגעות לליבת שלטון החוק במדינה דמוקרטית.
נוכח האמור, הונחה צוות הבדיקה בדיון בראשות ראש הממשלה בשלב ראשון לקיים בדיקה ממוקדת ויסודית ביחס לטענות הנוספות, וזאת על פי שלושת המאפיינים שתוארו לעיל.
בשלב זה לא נבדקו שאלות נוספות שנדרשות לבדיקה, המפורטות להלן בסוף ההודעה.

צוות הבדיקה בסיועם של מומחים טכנולוגיים מגופי ביטחון, קיים בדיקה טכנולוגית יסודית ומעמיקה, בין הימים 9 עד ה-20 בפברואר 2022.
תמצית הליך הבדיקה: הבדיקה נעשתה אל מול כלל הנתונים המשקפים את פעולות המשטרה לביצוע האזנות הסתר בדרך של תקשורת בין מחשבים במערכת פגסוס מאז מועד תחילת הפעלתה במשטרת ישראל ועד היום, למול נתונים שהופקו על ידי החברה מבסיס הנתונים הפנימי של המערכת.

יצוין כי המערכת מותקנת במתקני משטרת ישראל בלבד. לפי המידע שנמסר מחברת NSO, אין למשטרה גישה אל בסיס הנתונים הפנימי של המערכת, וגישתה היחידה אל המערכת היא באמצעות ממשק המשתמש. על כן, נתונים עליהם הסתמכה הבדיקה אינם חשופים לשינויים שמקורם בממשק המשתמש.

הבדיקה נעשתה על פי מספרי טלפונים ניידים שבשימוש רשימת האנשים, שגובשה והועברה על ידי המשטרה לצורך הבדיקה. יצוין כי לגבי רוב האנשים שברשימה מספריהם אומתו על ידי צוות הבדיקה באופן בלתי אמצעי.

הבדיקה בוצעה רק באמצעים טכנולוגיים, וביחס לטענה שפורסמה ביום 7.2.22 לפיה משטרת ישראל מבצעת מעקב טכנולוגי אחר אזרחים ללא קשר לחקירה או ללא צו שיפוטי.

ככל שלא יוחלט על ידי הגורמים המוסמכים על מתווה בדיקה שונה, הצוות עתיד להמשיך את עבודתו ביחס לבחינת העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, לרבות הרחבת הבדיקה בדבר הטענות לשימוש במערכות ללא צו מעבר לרשימת האנשים שפורסמו, על בסיס הנתונים שנותחו ונאספו על ידי המומחים הטכנולוגים עד כה, מידת ואופן התאמתם של הכלים המצויים בידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על-פי דין ואופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות בעלות מאפיינים שונים המאפשרות האזנה לתקשורת בין מחשבים המצויות או שנמצאו בשימוש משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום, והיבטים נוספים.

כפי שמסרנו בעבר, יובהר, כי ככל שבהמשך בדיקות הצוות יעלו ממצאים המעידים על התנהגות פסולה שיש בה משום חשד לעבירה פלילית, יועבר הטיפול בממצאים הקונקרטיים לרשויות המוסמכות לכך.

ממצאים מפורטים יותר ביחס לתהליך הבדיקה מצויים בדו”ח חסוי של צוות הבדיקה.