הודעה לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור

רשומות

ילקוט הפרסומים

כ׳ באדר התש״ף                      8747                                               16 במרס 2020

עמוד

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה –

הודעה לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור………… 5064

הודעות מאת הוועדות המקומיות…………………………….. 5064

 

הודעה לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראות שעה), התשע״ד-2014, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: בית שמש הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מסי: תמל/ 2008

שם התכנית: התחדשות עירונית רמת לח״י – בית שמש נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 21 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראות שעה) התשע״ד-2014, בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מסי: תמל/ 2008 הוראות – 119

תשריט – 69

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: בית שמש רחוב: השבעה 147.

ישוב: בית שמש רחוב: יהודה המכבי 7, 13.

ישוב: בית שמש רחוב: השבעה 20, 15.

ישוב: בית שמש רחוב: יהודה המכבי 15, 9, 11.

ישוב: בית שמש רחוב: השבעה 146, 148.

קואורדינטה 198414 :X

קואורדינטה 628481 :Y

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 5210 חלקי חלקות: 44, 78.

גוש: 5211 חלקות במלואן: 152, 153, 154, 157,156,155, 158, 160,159, 161, 162, 165,164,163, 166, 167, 170,168, 171, 176,172, 178, 188. גוש: 5211 חלקי חלקות: 133, 199.

גוש: 5213 חלקות במלואן: 1, 4, 10, 77, 78, 79, 159, 162, 165, 167. גוש: 5213 חלקי חלקות: 196.

מטרת התכנית:

התחדשות עירונית בשכונת רמת לח״י בבית שמש באמצעות פנוי והריסה של 176 יח״ד ישנות והחלפתן ביח״ד חדשות תוך שדרוג המרחב הציבורי

עיקרי הוראות התכנית:

 1. שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים, שצ״פ, מגורים ומסחר, שטח לבנייני ציבורי לאזור מגורים די, מגורים די עם חזית מסחרית, שטח ציבורי פתוח, שטח לבנייני ציבור, דרך מוצעת, דרך מאושרת.
 2. קביעת שימושים ותכליות מותרות לכל יעוד קרקע.
 3. קביעת זכויות והוראות בנייה לכל יעוד קרקע.
 4. קביעת 1,053 יח״ד בשטח התכנית.
 5. קביעת מסי הקומות וגובה הבנייה במתחם.
 6. קביעת הוראות בנייה וקווי בנין.
 7. הנחיות בדבר שמירה על עצים.
 8. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 9. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
 10. קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות סביבתיות.
 11. קביעת הוראות בדבר תנאים להוצאת היתר בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 15/11/2019, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך 18/11/2019 ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך 11/11/2019.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים, טלי 0747578186. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בית שמש, נחל שורק 10 בית שמש 99100 טלי 02-9900778 ובאתר באינטרנט של מנהל התכנון: www.iplan.gov.il וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

סרוק לצפייה במסמכים

 

אריאל יוצר

יושב ראש הוועדה למתחמים
מועדפים לדיור

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

הודעות מאת הוועדות המקומיות

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מסי 413-0627455 שם תכנית: רצ/מק/10/1/ב/34 רח׳ החרצית 13,9 – תוספת מרפסות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה- 1965, בדבר אישור תכנית מסי 413-0627455 מונה תדפיס הוראות: 9, מונה תדפיס התשריט: 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות:

רצ/1/1/יג                                 כפיפות

רצ/10/1/ב                                כפיפות

רצ/1/1/ז                                   כפיפות

רצ/מק/1/1/ז/1 כפיפות

רצ/מק/1/1/ז/2 כפיפות

רצ/מק/1/1/ז/3 כפיפות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ראשון לציון,

כתובת: רחוב החרצית 9

רחוב החרצית 13

גושים חלקות:

גוש: 5036 חלקה: 33

מטרת התכנית:

שינוי בקו בניין קדמי לצורך בניית מרפסות בבית משותף קיים.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי בקו בניין קדמי מ-6.00 מי ל-2.50 מי עבור תוספת מרפסות. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 15/11/2019 ובילקוט הפרסומים 8508 בתאריך 06/11/2019

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשל״צ, הכרמל 20 ראשל״צ, טל’: 03-9547579 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, קריית ממשלה, רמלה, טל’: 0747697390. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רז קינסטליך

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית תכנית מתאר מקומית מס’251-0595306

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס’: 251-0595306 גרסת הוראות: 19 גרסת תשריט: 13

המתייחסות לתכניות הבאות :

שינוי ג / 10115

כפיפות ג / 14573

שינוי ג / 8772

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב : יבנאל

גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 15437 חלקי מחלקה: 42 עד: 42 שלם

שטח התכנית : 30515.000 מ״ר

מטרת התכנית :

איחוד וחלוקה מחדש תוך שינוי הוראות וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית :

 1. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים.
 2. תוספת שטח עיקרי למגרש.
 3. הרחבת דרך.
 4. שינוי גודל תכסית למגרש.
 5. שיווי קווי בנין בהתאם לחלוקה.
 6. שינוי גודל מגרש מינימלי.
 7. תוספת יח״ד.
 8. מתן הוראות בינוי ועצוב אדריכלי בהתאם.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי, מגדל השעון ת.ד. 515 כפר תבור העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת: שדרות מעלות יצחק 29 מבנה סיטי 1, ת.ד 595 נצרת עילית, טל’: 04-6508555). התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט-1989.

בנצי יעקב בן ציון

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה המקומית מס’ 214-0692939

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה – 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן מופקדת תכנית מס’ 214-0692939. גרסת הוראות: 18 גרסת תשריט: 9

שטח תוכנית בדונם: 1.040

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

בישוב: כנרת מושבה

מטרת התכנית :

תוספת יח״ד וזכויות בנייה בחלקה מסי 297 – מושבה כנרת

גושים וחלקות:

גוש: 15308 מחלקה: 297 עד: 297

עיקרי הוראות התכנית:

 1. תוספת יח״ד אחת לפי סעיף 62(א)א 8 לחוק התו״ב.
 2. תוספת זכויות בנייה למגרש מגורים לפי סעיף 62(א)א17 לחוק התו״ב.
 3. שינוי תכסית קרקע לפי סעיף 62(א)
 4. שינוי גודל מגרש מינימלי ל-500 מ”ר לפי סעיף 62(א)

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה הרגילות. כל המעוניין בקרקע, בניין או בכל פרט תכנוני אחר והרואה עצמו נפגע על-ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו בעיתון, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן – מרכז אזורי צמח, טל’ 04-6757635-6. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון שדר’ מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000, טל’ 04-6505808.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

עידן גרינבאום

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק הירדן

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מתחם רפאלי מס’604-0196576

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיפים 89 ו-89א לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הדרום, מופקדת תכנית מפורטת מתחם רפאלי מס׳ 604-0196576. גירסה :17 תשריט,27 הוראות תכנית

המהווה שינוי לתכנית :

4 / 02 / 101 / 123

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

רשות מקומית: אשקלון

ישוב: אשקלון

שכונה: רמת כרמים, “רפאלי”.

רחובות: דרך היין, הבוסתן, מעלה הגת, שד׳ ירושלים.

גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 2753 חלקות: 138, 143, 158

גוש: 2754 חלקות: 13-17, ח.חלקה: 170

עיקרי הוראות התכנית:

 • איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע (לפי סעיף 62א(א)(1) לחוק.
 • שינוי בקווי בניין וקביעת קוו בניין (לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק. (לפי תשריט)
 • הגדלת תכסית הבנייה במגרש ספורט מ-30% ל-75% משטח המגרש ובמגרשים נוספים (לפי סעיף 62א(א)(5) לחוק).
 • שינוי בינוי במגרשי המגורים ומסחר ותוספת קומות עליונות ותת קרקעיות (לפי סעיפים 62א(א)(4א) ו-62א(א)(5) לחוק).
 • ניוד שטח עקרי של 1,080 מ”ר ממגרש 600 למגרשים 101 ו- 102 (לפי סעיף 62א(א)(6) לחוק).
 • תוספת זכויות בנייה במגרש לספורט ונופש (500 מ”ר) ובמגרשים למסחר (799 מ”ר) (לפי סעיף 62א(א)(16) לחוק.
 • הוספת שטחי שרות תת-קרקעיים בשטח של קומת מרתף על מלוא שטח כל מגרש בנייה לפי סעיף 62א(א)(15) לחוק.
 • תוספת של 1000 מ”ר עיקריים עבור מגורים לתאי שטח 101 ו- 102 לפי סעיף 62א(א)(16) לחוק.

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/תכניות קיימות:

איחוד וחלוקת המגרשים, הגדלה של זכויות בנייה, ניוד שטחי הבנייה בין מגרשים שונים ושינוי קווי בניין ותכסית.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר מינהל התכנון www.iplan.gov.il כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע״י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע״פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, רח׳ הגבורה 7 מרכז נפתי אשקלון, טל׳: 086792290. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: רח׳ התקווה 4 קריית הממשלה ב”ש, טל׳: 086263784) ניתן לעיין בתכנית המופקדת במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל ומשרדי הוועדה המחוזית בשעות קבלת הקהל ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ”ט – 1989.

מיריי אלטיט

מ”מ יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובנייה אשקלון

מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס’

652-0798355

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס׳ 652-0798355 – מגרש 8 שכ׳ 45, כסייפה. גרסת הוראות 8 תשריט 6

המהווה שינוי לתכניות הבאות:

כפיפות 652-0391524

החלפה 348/03/7

החלפה 2/248/02/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

רשות מקומית: כסיפה

שכ׳ 45 מגרש 8, כסיפה

גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 100566 חלקות במלואן: 25

מטרת התכנית:

קביעת קוי בנין, קביעת מס׳ מבנים במגרש 8 שכ׳ 45 כסייפה

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת קוי בניין חדשים על פי סעיף 62א(א)סעיף קטן 4.

קביעת מס׳ מבנים על פי סעיף 62א(א) סעיף קטן 5.

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל, או באתר מינהל התכנון בכתובת: www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע”י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע”פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובנייה נגב מזרחי, רחוב קק”ל 139 בית ידיעות אחרונות באר שבע טל׳: 08-6230966. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח׳ התקווה 4 באר שבע טל׳: 08-6263791).

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ”ט – 1989.

דוד בונפלד

יושב ראש הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה נגב מזרחי

חוות דעת
דרג
[Total: 1 Average: 5]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *