קורונה: הארכת תקופת תוקף רישיון רכב 16/03/2020

חוק ושרותים משפטיים

 

צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התש״ף 2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א1) לפקודת התעבורה1, אני מצווה לאמור

רישיון רכב אשר תקופת תוקפו מסתיימת בתקופה שמיום פרסומו של צו זה עד יום כ״ב בניסן התש׳״ף (16 באפריל 2020), תקופת תוקפו תוארך ב-30 ימים.

 

התייעצ/י עם עורך דין תעבורה

תקנות התעבורה (הוראת שעה), התש״ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת התעבורה (להלן־ הפקודה), אני מתקין תקנות אלה

הוראת שעה תוקף רישיונות נהיגה

 

על אף האמור בתקנות 173, 174(א), 174א(א). 196(ד) ו-207ב לתקנות

התעבורה, החשכ״א־961ך (להלן התקנות העיקריות) בתקופה שמיום

פרסומן של תקנות אלה עד יום כ״ב בסיון התש״ ף (14 ביוני 2020) (להלן -התקופה הקובעת), יחולו הוראות אלה:

  • רישיון נהיגה אשר תקופת תוקפו מסתיימת בתקופה הקובעת מחודש בזאת לתקופה של 90 ימים מתום תקופת תוקפו (להלן תקופת הארכה).
  • אגרה בעד תקופת ההארכה תיכלל באגרת חידוש רישיון הנהיגה לפי תקנה 174(א) לתקנות העיקריות, ובעל רישיון נהיגה שהוארך כאמור ישלס אותה עד 90 ימים מתום תקופת ההארכה.
  • בעל רישיון נהיגה החייב בבדיקות רפואיות חוזרות כאמור בתקנה 196 לתקנות העיקריות, יעבור אותן עד 90 ימים מתום תקופת ההארכה.
  • בעל רישיון נהיגה החייב בבחינות או בבדיקות לפי תקנה 207ב לתקנות העיקריות יעמוד בחן עד 90 ימים מתום תקופת ההארכה.
  • מי שבמהלך התקופה הקובעת הסתיימה התקופה שבה הוא היה נהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה, והוא זכאי לחידוש רישיונו לפי תקנה 173(א)(6). לא ייחשב נהג חדש בתקופת ההארכה.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

מי שהותלה רישיון הנהיגה שבבעלותו ערב התקופה הקובעת לפי תקנה 551(ה) לתקנות העיקריות, תיחשב ההתליה כבטלה עד ליום כ״ו באלול התש״ף (15 בספטמבר 2020), והיא תחודש בתום התקופה האמורה.