הגשת תצהיר לבית משפט | טופס תצהיר להגשה בבית משפט

חוק ושרותים משפטיים
טופס תצהיר
תצהיר זה אינו החלטה שיפוטית או אישור מכל סוג שהוא. אישורו של תצהיר זה אינו ראיה לכך שהאמור בו הוא אמת.

מצהיר 1: אני הח״מ…………………………………………………………………………..

שם פרטי                     שם משפחה                   מספר זהות

 

מצהיר 2: אני הח״מ…………………………………………………………………………..

שם פרטי                       שם משפחה                 מספר זהות

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

תאריך חתימת מצהיר 1חתימת מצהיר 2

למילוי ע״י מורשה להזהיר על פני תצהיר

אני הח״מ______________________________________________

שם פרטי                שם משפחה                 תפקיד                              יחידה

מאשר בזה כי ביום הופיע/ה בפניי בבית המשפט

מר/גב׳ , שזיהיתי לפי

{מצהיר 1}                                                  { מצהיר 2}

תעודת זהות שמספרה_____________________________________

{מצהיר 1}                                                  { מצהיר 2}

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ״ל וחתם עליה.

תאריך                                                                  חתימת המאשר

ט’101 (מהדורה ראשונה)