נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים

תקנות התעבורה (תיקון מסי 4), התש״ף2020

עורך דין מומלץ

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

  1. בתקנות התעבורה, התשכ״א-11961, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

״(ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורשות הרישוי תחדש את רישיונו בתום התקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו;”.

  1. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בניסן התש״ף (6 באפריל 2020).

ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020)

(חמ 3-83-ת1)

בצלאל סמוטריץ׳

שר התחבורה והבטיחות בדרכים