הסכם לבניית אתר אינטרנט מקוון (אונליין)

 

עורך דין מומלץ

הסכם בניית אתר אינטרנט
הסכם שנחתם ביום: _____________________, בתל אביב.
בין :
________________________ (להלן: בונה ה אתר )
מצד אחד
לבין:
_______________________ (להלן: המזמין)
מהצד השני

הואיל ובונה ה אתר מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.
הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון, ובניה אתר י אינטרנט המבוססים על תוכנות חופשיות (שאינן מוגנות בזכויות יוצרים ו/או פטנטים).
הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.
הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:
המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.
בסמוך לחתימת הסכם זה יחל בונה אתר בהקמת אתר אינטרנט בהתאם לאפיון המצורף לחוזה זה בנספח א’ (להלן: ” אתר ה אינטרנט “) עבור המזמין לפילוח הזמנים הבא:.
הקמת תשתיות (01.12.2020)
סיום פיתוח צד לקוח שלב א’ (01.01.2021)
סיום פיתוח צד שרת שלב א’ (21.01.2021)
הטמעת עיצוב גרפי ב אתר (15.02.2021)
סיום פיתוח צד לקוח שלב ב’ (01.03.2021)
סיום פיתוח שרת שלב ב’ (15.03.2021)
סבב תיקונים ראשון (22.03.2021)
סבב תיקונים שני (21.04.2021)
במידה ויהיו סבבי תיקונים נוספים הם יהיו בתשלום נוסף וכן לוח הזמנים יידחה למשך שבועיים לכל סבב תיקונים.
לוח הזמנים לא יוקדם מכל סיבה שהיא.
אבן דרך 1 (21.01.2021)
סיום פיתוח צד לקוח שלב א’ ופיתוח צד שרת שלב א’.
אבן דרך 2 (15.03.2021)
סיום פיתוח צד לקוח שלב ב’, פיתוח צד שרת שלב ב’ והטמעת עיצוב גרפי.
גרסת אלפא (22.03.2021)
גרסת בטא (29.03.2021)
גרסה סופית (21.04.2021)

גרסה עובדת על שרת האחסון של הלקוח (21.04.2021), מסירת קבצי המקור בדיסק או בכל מדיה אחרת והדרכה בת 10 שעות לשימוש באתר .

עיצוב גרפי
יימסר על ידי מזמין העבודה בליווי מקצועי של בונה ה אתר .

תכנות
1. אתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת רישיון קוד פתוח ועל שפות תכנות שגם הן תחת רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון הקוד הפתוח ולתנאיו.
2. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד הפתוח יהיה תואם את הרישיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרישיון במתכוון או שלא במתכוון.
2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר ה אינטרנט הן בבעלות בונה אתר ה אינטרנט ולמזמין ניתן רישיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.

תוכן האתר
1. האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית. בונה האתר אינו אחראי על הזנת תוכן כלשהו.
2. התכנים המוזנים לאתר לא יועתקו מתוכנת עיבוד תמלילים כלשהי אלא ייכתבו ישירות במערכת הזנת הנתונים.
3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.

אחריות
1. אחריותל אתר ה אינטרנט ניתנתלתקופהשלעד3חודשיםמהצגתהגרסההעובדתללקוח.
2. עלבונה אתר ה אינטרנט לתקןליקוייםשוניםשאינםתואמיםאתהאפיוןשיתגלוב אתר ה אינטרנט , פרצותאבטחהשונותאוכלתקלהבתוכנה.
3. בונה אתר ה אינטרנט אינואחראיעלתקלותהנובעותמשרתיספקהאחסון.
4. תקלהשמשביתהחלקמהותי, קריאת אתר ה אינטרנט אודףברמההראשונהשלהיררכיתהמידעתתוקןתוך24שעות.
5. תקלהשמשביתהכלחלקאחרב אתר ה אינטרנט תתוקןתוך5ימים.
6. איןהאחריותתקפהבמידהוצדשלישיכלשהוביצעשינוייםבקודהמקורשלה אתר .

הגבלתאחריות
א. מובהרבזאתכילאחרתוםתקופתהאחריותלאתהיהלבונהה אתר חבותכלשהיכלפיהמזמין.
ב. לאחרתוםתקופתהאחריותבונהה אתר לאישפהאתהמזמיןבגיןנזקאוטענהכלשהי.
ג. תוכןהמידעשיועלהל אתר ה אינטרנט יהיהבשליטה, באחריותובידיעהבלעדיתשלהמזמין. בונהה אתר לאיהיהאחראיבכלמובןאואופןלתוכןשיועלהאויוכנסל אתר ה אינטרנט עלידיהמזמיןאומימטעמו, ובכללכךתוכןמפרזכויותיוצרים, תוכןפוגעניותוכןהאסורעלפיכלדין.
ד. יובהרכיבונהה אתר יהיהפטורמכלאחריותלתוכןשיועלהל אתר ה אינטרנט שלהמזמין, כאמורלעיל, אףבמידהותוכןזהיובאלידיעתובכלדרךשהיא.

נזקים
א. גובההחבותשישביןבונהה אתר למזמיןאינויעלהעלסךהתמורהשהמזמיןשילםלבונהה אתר .
ב. בשוםמקרהבונהה אתר לאאחראילנזקתוצאתיאונסיבתיכלשהו (כוללכל, בלייוצאמןהכלל, המקריםשלהפסדרווחים, הפסקתפעילותעסקית, אבדתמידעעסקי, אואבדותכספיותאחרות), הקשוריםבמישריןאובעקיפיןל אתר ה אינטרנט .
ג. במידהותשלוםכלשהולאיועברבמועדו, בונה אתר ה אינטרנט יוכללדחותאתלוחהזמניםאףמעברלימיהאיחורבתשלום.
ד. במידהשבונהה אתר לאיעמודבלוחהזמנים, הואישפהאתהמזמיןבסכוםשל100שקליםחדשיםלכלשבועאיחורעדלגובההתשלוםששולםכבר.
ה. בונהה אתר יוכללבטלאתההסכםבכלעת. במידהויעשהכןיחזירלמזמיןאתהתמורהששילם.
ו. מקוםהשיפוטהבלעדילכלעניןהנוגעלהסכםזההינובבתיהמשפטהמוסמכיםבאיזורירושלים.

תשלום
המזמיןישלםתמורהשלסך _____ שקליםחדשיםלפילוחהזמניםכדלהלן:
15% (סךשל _____ שקליםחדשיםבהעברה בנקאית) תוך 15 ימים ממועדחתימתהסכםזה.
20% (סךשל _______ שקליםחדשיםבהעברה בנקאית) לאחראבן דרך 1.
20% (סךשל _______ שקליםחדשיםבהעברה בנקאית) לאחראבן דרך 2.
45% (סךשל _______ שקליםחדשיםבהעברה בנקאית) במועדסיוםההטמעהבשרתיהלקוחוהעברתקבציהמקור, גרסה סופית.

הפיתוח יבוצע בהתאם לאפיון, דרישות ותיקונים שלא נמצאות באפיון יתומחרו בנפרד מהסכם זה.
סבביתיקוניםנוספיםמעברלשלושתסבביהתיקוניםהמוסכמים הם בתשלום נוסף.
לראייהעלהסכמתהצדדיםלכלאמורלעיל, באנועלהחתום:
______________
המזמין
_____________________
בונהה אתר
היום: ____________________

 


הסכם פיתוח האינטרנט בחינם
הסכמי פיתוח אתרים מנוסחים בדרך כלל לתיעוד התנאים ופרטי התשלום לפיתוח אתרים שיינתנו. עם חתימות מהמפתח ובעל האתר, זה … קרא עוד

בחר עיר

דוגמה לתבנית הסכם לפיתוח אתרים
איך זה עובד
אודות המסמך
מסמכים קשורים

מסמכים משפטיים עסקים וחוזים חוזי שירות חוזים עצמאיים ליצירה הסכם פיתוח אתרים
איך זה עובד
צור את המסמך שלך

ענה על כמה שאלות פשוטות כדי ליצור את המסמך שלך תוך מספר דקות

שמור, הדפס ושתף

שמור התקדמות וסיים בכל מכשיר; הורד והדפס בכל עת

חתום והפוך אותו לחוקי

חתמו בצורה מאובטחת באופן מקוון והזמינו אחרים לחתום

ביצוע הסכם לפיתוח אתרים

מהו הסכם פיתוח אתרים?
הסכמי פיתוח אתרים מנוסחים בדרך כלל לתיעוד התנאים ופרטי התשלום לפיתוח אתרים שיינתנו. עם חתימות מהמפתח ובעל האתר, מסמך חיוני זה מסייע לכל אחד מהצדדים לקבוע ציפיות. שונה משאר האתרים שאתה עלול להיתקל בהם, יש יותר מעורכי דין justice israel מאשר תבניות.

האם מפתחי אתרים עצמאיים צריכים תמיד לכתוב הסכמי פיתוח אתרים?
לא משנה כמה שעות העבודה תיקח, יצירת תיעוד של ההסכמים שלכם עם הלקוח היא המפתח. ככל הנראה הפיכת מסמך זה תועיל לך בגלל היתרונות המפורטים להלן:

אורך החוזה נקבע
שני הצדדים יודעים מתי ,תונפק חשבונית
תפקידים ואחריות מובנים על ידי שני הצדדים
השלכות מאי קיום מסמך זה עשויות לכלול ציפיות לא מעשיות, גרירת לוחות זמנים, תשלומים לא שלמים ועוד חששות פוטנציאליים.

איזה מידע מכיל בדרך כלל תבנית חוזה לפיתוח אתרים?
הפרטים הבסיסיים שאתה עשוי להתבקש לכסות בהסכם פיתוח האינטרנט שלך הם:

פרטי הקשר של בעל האתר
על אילו משימות תהיה אחראי (תכנון, פיתוח, בדיקות וכו ‘)
כמה זמן החוזה יימשך

אילו עמלות יחויבו ובאילו אבני דרך
כרגיל, חוזה זה הבנוי על עורך דין רוקט כולל גם את השפה המשפטית הסטנדרטית הנוגעת ליחסי עבודה עצמאיים בין הצדדים, הגנה על מידע פרטי, בעלות על נכסים, אחריות להפסדים, ולבסוף, אופן (ים) ליישוב סכסוכים. בעת בניית החוזה שלך, תוכל גם לקבוע את תחום השיפוט לפיו הוא יוחל. ניתן להוסיף מידע נוסף, כגון תהליכי שינוי ואישור או תיעוד QA, במידת הצורך.

מי מספק את חוזה עיצוב האתרים?
אם אתה המעצב ועובד עם לקוחות קטנים, סביר להניח שאתה זה שירכיב את החוזה. ייתכן שהלקוח שלך לא יודע מה מעורב בבניית אתר, והם יצטרכו להסתמך על המומחיות שלך כדי לוודא שהכל כלול. היתרונות לביצוע חוזה משלך הם שתוכל לקבוע לעצמך מועדים מציאותיים ותוכל לטפל בבעיות נפוצות מראש. לפעמים יש ללקוחות גדולים מסמכים משלהם לעבודה עם קבלנים. בשני המקרים, יכול להיות מועיל שעורך דין יבדוק את ההסכם לפני שתחתום.

כמה אני יכול בדרך כלל לשלם עבור עורך דין כדי ליצור חוזה לפיתוח אתרים?
עלות המציאה וההעסקה של משרד עורכי דין קונבנציונאלי עשויה להיות בין כמה מאות שקלים לאלפים. אם תבחר ליצור הסכם פיתוח אתרים בחינם עם עורך דין ג’אסטיס (jus-tice.co.il), לחץ על “צור מסמך” כדי להתחיל בתהליך. תוכל גם לשקול לבקש מעו”ד ברשת On Call שלנו לבחון זאת עבורך לאחר יצירתו.

אם יש לך חששות לגבי התהליך, פנה לעורך דין . אל תהסס לבדוק את מבחר המסמכים המשפטיים העסקיים המלאים שלנו .