שקיפות ושיתוף הציבור בנתוני פשיעה ופעילות משטרה

בשנת 2014מכון ראנד (RAND) בארה”ב פרסם דוח על ‘שיטור יעיל בישראל של המאה ה- 21’ובו הומלץ על שיפור השקיפות של משטרת ישראל ועל הצורך לספק לציבור מידע מפורט על פשיעה, על מגמות הפשיעה ועל ביצועי המשטרה (למשל, מהירות התגובה לפניות הציבור ושיעור הפיענוח של פשעים). לדברי החוקרים, “מידע כזה יכול לקדם דיון מושכל יותר, וביקורתי פחות, על ביטחון הקהילה וביצועי המשטרה. אפשר להשתמש באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות כדי להבליט הישגים, להצביע על שיפור במגמות, או להסביר כיצד המשטרה משנה את גישתה כדי לטפל בבעיות מתמשכות (או מחמירות) או בירידה בביצועים שלה.”

עורך דין מומלץ

בהמשך המחקר של המכון נכתב כי “כיום נוטים כוחות משטרה להנגיש לציבור יותר ויותר מידע על הפשיעה ועל פעולות המשטרה. בלוס אנג‘לס אפשר להזין כתובת לאתר מקוון המנוהל בידי המשטרה, ולקבל מיפוי של הפשעים שבוצעו בתוך רדיוס מוגדר סביב הכתובת לאורך תקופה מוגדרת. היו שטענו שהנגשת מידע מהסוג הזה עלולה להדאיג את הציבור, לגרום לאנשים לחוש בטוחים פחות, לספק מידע מועיל לעבריינים ואפילו להגביר את סכנת הניכור בקרב קבוצות המצויות בקצות הספקטרום הפוליטי. אבל בפועל לא גרמה הנגשת המידע על הפשיעה ועל המשטרה לדבר מן הדברים האלה . .מחקרים מלמדים שאספקת מידע מדויק על שיעורי הפשיעה, גם כשאלה גבוהים, מובילה ליתר שביעות רצון של הציבור מהמשטרה. כשהציבור מקבל מידע טוב יותר על הפשיעה ועל ביצועי המשטרה, ומיטיב להבין את מחויבותה של המשטרה לשקיפות ולשיפור הביצועים, הציבור עשוי להגביר את אמונו בהנהגת המשטרה ולהגביר את תמיכתו בארגון“.2

סקירה זו מציגה את מדיניות חשיפת מידע לציבור אודות נתוני פשיעה במדינות בעולם (ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, צרפת, גרמניה והולנד). בסקירה נתמקד בחקיקה של שקיפות וחשיפת מידע, מטרותיה, סוג המידע שנחשף, פורמט הצגת הנתונים, עדכניות ורזולוציה של הנתונים, התייחסות הציבור לחשיפת מידע משטרתי וסוגיות שונות העולות מהחשיפה, לרבות אתגרים של פרטיות, השפעתה על פשיעה, על ענפי הביטוח והנדל”ן וכן שקיפות בתחום מדדי איכות של תפקוד המשטרה והצגת נתונים פיננסים הקשורים לתפעול גופי אכיפה.

2     Saunders, J. M., Popper, S. W., Morral, A. R., Davis, R. C., Berrebi, C., Leuschner, K. J., Efron, S., Segalovitz, B., ( Riley, K. J. )2014(. Effective Policing For 21st-century Israel. Rand Corporation. )Hebrew version(https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR287z1.html

מדיניות של שקיפות

חוקים של חופש המידע

חוקי חופש המידע מאפשרים לציבור הרחב גישה לנתונים המוחזקים על ידי ממשלות לאומיות ומחוזיות, ובמידת העניין, על ידי ערים ורשויות מקומיות. הופעתה של חקיקת חופש המידע הייתה תגובה להתגברות חוסר שביעות הרצון מהסודיות הנתפסת סביב פיתוח מדיניות הממשלה וקבלת החלטותיה. בשנים האחרונות נעשה שימוש גם בחוקי הגישה למידע. החוקים קובעים הליך משפטי המכונה “זכות לדעת” שבאמצעותו ניתן להגיש בקשות לקבלת מידע שבשלטון. המידע יתקבל באופן חופשי או בעלות מינימלית, למעט חריגים סטנדרטיים בהם קיימת חובת החשאיות. הממשלות בדרך כלל מחויבות לפרסם ולקדם שקיפות ופתיחות ע”י רשומות פתוחות (Public records) או באמצעות חקיקה של חוקי שמש (sunshine laws) הנהוגים בארצות הברית. בנוסף, ב’מטרות לפיתוח בר-קיימא’ של האו”ם (Sustainable Development Goals) מספר 16, יש מטרה להבטיח גישה ציבורית למידע והגנה על חירויות יסוד בהתאם להסכמים בין לאומיים:

Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements” )SDG 16.10(.3

עד כה, למעלה מ-100מדינות בעולם החילו על מאגרי מידע ממשלתיים גרסאות שונות של חוקי חופש המידע (Freedom of Information) למיניהם ו’זכות הציבור לדעת’.4

כוח המשימה הנשיאותי בשיטור במאה ה-21

בשנת 2015, המליץ ‘כוח המשימה הנשיאותי בשיטור במאה ה-21’בארה”ב לבסס תרבות של שקיפות ואחריותיות בגופי משטרה כדי לבנות את אמון ותחושת לגיטימיות בעיני הציבור כלפי המשטרה. הדוח המליץ לגופי אכיפה לפרסם את כל מסמכי המדיניות של

3     General Assembly. )2017(. Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.https://digitallibrary.un.org/record/1291226?ln=en

4     Access to Information Laws: Overview and Statutory Goals — Right2Info.org. )2013(.

https://www.right2info.org/access-to-information-laws/access-to-information-laws#_ftnref7

המשטרה לביקורת ציבורית, זאת לצד הצגה של מידע תדיר ומקיף אודות מעצרים, נתוני פשיעה ומידע אכיפה נוסף לפי פילוח דמוגרפי, בתוך אתרי האינטרנט של מחלקות האכיפה.5

חוק קלרי (Clery Law)

בשנת 1998אושר בקונגרס האמריקאי חוק למניעת אלימות נגד נשים – המכונה ‘חוק קלרי’

( Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy ( Campus Crime StatisticsAct). חוק קלרי מחייב את כל המכללות והאוניברסיטאות המקבלות סיוע פיננסי פדרלי לשמור ולחשוף מידע על פשיעה בקמפוסים ובסמוך להם. משרד החינוך של ארצות הברית אמון על אכיפת החוק, והוא רשאי להטיל קנסות אזרחיים נגד מוסדות בגין כל הפרה ואף להשעות מוסדות מהשתתפות בתכניות סיוע פיננסי לסטודנטים. המוסדות מחויבים לפרסם נתונים אלו מדי שנה ועד הראשון לחודש אוקטובר, ולהציג נתונים עדכניים אודות שלוש השנים האחרונות.6 החוק נוסד אחרי רצח ואונס של סטודנטית באחת האוניברסיטאות בידי סטודנט אחר. הוריה טענו נגד המוסד שאילו פרסמו נתונים אודות שיעור הגבוה של פשיעה בקמפוס, הקורבן הייתה מקבלת החלטה שונה בנוגע למקום לימודיה.7

המוסדות אמורים לאסוף את נתוני הפשיעה של עצמם ולצרף אליהם נתונים מגופי אכיפה הפועלים בסביבת הקמפוסים. נתוני הפשיעה יכללו עבירות בתחום תקיפה, שוד, אלימות, עבירות עם אלכוהול וסמים, אלימות מינית, אלמ”ב, עבירות עם כלי רכב, הצתה, וונדליזם, פשעי שנאה ועוד.8

5     President’s Task Force on 21st Century Policing. )2015(. Final Report of the President’s Task Force on 21st Century Policing. Office of Community Oriented Policing Services.

https://cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/TaskForce_FinalReport.pdf

6     20 U.S. Code § 1092 – Institutional and financial assistance information for students | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute. )n.d.(. Retrieved July 20, 2021, from https://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/1092#f

7     Clery Act Frequently Asked Questions | Crime Info | Police Department | Vanderbilt University. )n.d.(. Retrieved July 20, 2021, fromhttps://police.vanderbilt.edu/crimeinfo/cleryactfaq.php

8     UCOP. )2020(. Clery Act Appendix for FSA Handbook . University of California.

https://fsapartners.ed.gov/sites/default/files/attachments/2020-10/CleryAppendixFinal.pdf

יתרונות בחשיפת נתוני פשיעה

הנגישות של מידע ממשלתי לציבור מייעלת את ההתנהלות הממשלתית, חוסכת זמן ומבטיחה נוחות למשתמשים. יתר על כן, נגישות המידע לטובת מגזר ספציפי עשויה להיות בעלת השלכות כלכליות. יצירת שקיפות תביא לשביעות רצון גבוהה יותר של האזרחים, להתייעלות בביצועים ולנכונותם לשתף פעולה עם המשטרה ולדווח על מקרי פשיעה.9

באופן מסורתי, גופי אכיפה ראו בערך השקיפות ככלי המיועד ליחסי ציבור, ושחרור מידע אודות חקירה פלילית מתמשכת למטרה של ניהול הנרטיב ולהגן על שמה הטוב של המשטרה.10 אולם, מחקרים אמפיריים מצביעים על מספר סיבות נוספות בגינן המשטרה משתפת מידע עם הציבור: לעיתים קרובות גופי אכיפה מעוניינים לתת מענה לדרישה חיצונית כגון חוק המחייב איסוף ופרסום מידע באופן קבוע (לדוגמה חוק קלרי המוזכר בסקירה), או חוק ‘חופש המידע’ של גופי זכויות אזרח (כגון American Civil LibertiesUnion) המחייב מענה לפנייה ישירה. פתיחות של המשטרה מאפשרת דיאלוג בין הממשל לאזרח והיא מגבירה את השתתפות הציבור בקבלת החלטות על מדיניות. שקיפות משפרת את תחושת האחריותיות (accountability) של גופי האכיפה, תומכת בפיקוח הציבור ובצמצום השחיתות. יתר על כן, תחושת אמון וביטחון האזרח בממשל עשויה לגדול בהתאם לרמת הגישה למידע. סקירה משנת 2011מצביעה על כך שגופי אכיפה המיישמים גישה של שיטור מכוון קהילה (community oriented policing) נוטים יותר לשתף מידע דרך האתר הרשמי כהכרה שלגיטימיות המשטרה בעיני הציבור משפיעה על רמת השליטה על הפשיעה.11 מומלץ לשתף פעולה עם חוקרים והחברה האזרחית כדי לקדם מדיניות מבוססת נתונים ולפרסם דוחות והמלצות המתבססים על ניתוח הנתונים.12

9     Ghanim, B. )n.d.(. Transparency in the Israeli public sector and in the Israeli police in particular. Retrieved July 15, 2021, fromhttps://mcd.org.il/site/wp-content/uploads/2018/11/transparency-in-

10      Mawby, R. C. )2002(. Continuity and change, convergence and divergence. Criminal Justice, 2)3(, 303–324.https://doi.org/10.1177/17488958020020030401

11      Chanin, J., ( Espinosa, S. )2016(. Examining the determinants of police department transparency. Criminal Justice Policy Review, 27)5(, 498–519.https://doi.org/10.1177/0887403415596039

12       Open Government Partnership. )2020, July 8(. Transparency and Accountability at the Frontlines of Justice: Police Data Transparency.https://www.opengovpartnership.org/documents/transparency-and-accountability-at-the-frontlines-of-justice-police-data-transparency/

סוגיות בחשיפת נתוני פשיעה

חסרונות, השפעות שליליות וסיכונים

עולות מספר סוגיות לגבי חסרונות, ההשפעות השליליות וסיכונים של שיתוף המידע, לרבות:

פגיעה בפרטיות הנפגעים כאשר המידע מוצג ברזולוציה גבוהה.

סיכוני הונאה סביב שיתוף מידע על חוזים ותשלומים של גופי אכיפה.13

הגברת חרדת הציבור מפני פשיעה.

השפעה על עלויות ביטוחי מבנה/תכולה ורכב באזורים בעלי שיעור גבוה של פשיעה.15,14

שחיקה בערך נדל”ן – מחקרים רבים מציינים כי מחירי נדל”ן עשויים לרדת במקביל לעלייה בשיעור הפשיעה בסביבה, ולהיפך, רוכשי נכסים מוכנים לשלם יותר עבור דיור באזור שיש בו שיעור נמוך של פשיעה. לצד זאת, מושפע מחיר הנדל”ן גם מגורמים נוספים. לדוגמה, אזור עם שיעור גבוה של פשיעה עלול לסבול גם ממשאבי סביבה מופחתים וגישה לקויה לשירותים. על כל פנים, קרבה ל’נקודות חמות’ של פשיעה, כלומר, לאזור עם ריכוז גבוה, עלולה להשפיע בצורה מוגברת על ירידה במחירי הנכסים.16 מחקר אחר מאוסטרליה מחדד כי השפעה שלילית על ערך נדל”ן מורגשת בנוגע לפשיעה נגד אנשים אך לא מורגשת כלל ביחס לפשיעה נגד רכוש.17 לאור זאת, ראוי לבדוק את ההשפעות של פרסום נתוני פשיעה במישור הנדל”ן.

פוטנציאל להגברת הפשיעה באזורים בעלי נתוני פשיעה נמוכים. כך למשל, אדם אשר ירצה לגנוב רכב, יבדוק מהו האזור בעל נתוני הפשיעה הנמוכים ביותר (שם קרוב לוודאי כמות נמוכה יותר של אכיפה משטרתית) ושם יבצע את העבירה.

13       NAO. )2012(. Cross-government review: Implementing transparency. National Audit Office. http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/10121833.pdf

14       Burglary and Theft Home Insurance. )2020(.https://www.moneysupermarket.com/home-insurance/burglary-and-theft/

15       Does Crime Rate Impact Auto Insurance Premiums? )2019(.https://www.knellerins.com/does-crime-rate-impact-auto-insurance-premiums/

16       Ceccato, V., ( Wilhelmsson, M. )2020(. Do crime hot spots affect housing prices? Nordic Journal of Criminology, 21)1(, 84–102.https://doi.org/10.1080/2578983X.2019.1662595

17       Cigdem‐Bayram, M., ( Prentice, D. )2019(. How do crime rates affect property prices? The Economic Record, 95)S1(, 30–38.https://doi.org/10.1111/1475-4932.12455

יצירה של “גטאות”: אזורים בעלי נתוני פשיעה גבוהים, ירתיעו אנשים מלהיכנס לאזורים אלה.

בהצגת נתונים לא מחמיאים עשויים לעלות לחצים להימנע מפרסום נתונים, ויש לבחון כיצד לשמור על שקיפות שלטונית תוך רתימת השחקנים המקומיים לסייע במיגור תופעות הפשיעה וההתנהגויות האנטי חברתיות.18

ביקורת מתודולוגית

ארבעת סוגי המידע העיקריים המדווחים במדדי המשטרה הקיימים כוללים:

שיעורי פשיעה.

שיעורי סגירה/פתרון של תיקים.

זמני תגובה של המשטרה .

סטטיסטיקה על עומס עבודת השיטור (למשל מספר מעצרים, מתן דוחות, חיפושים וכו’).

מדדים אלה אינם עוסקים ביעדי המשטרה, ואינם כוללים אינדיקטורים ספציפיים שנועדו לעקוב אחר התקדמותה לקראת השגת היעדים. ניתן להבין שארגוני משטרה “שעושים עבודה טובה” נמדדים ביחס למידת הביצועים שלהם במדדי משטרה מסורתיים אלו, ולא ביחס למטרות לגיטימיות של שיטור. אמנם למשטרה יכולת מסוימת להשפיע על העלייה והירידה של סטטיסטיקות הפשע הרשמיות, אך מרבית השינויים הללו הם תוצאה של התנהגות עקיפה של המשטרה. לדוגמא, שוטרים שונים עשויים לתייג אירוע כחמור פחות או יותר בהתאם למספר גורמים. אם זה נעשה לאורך זמן, הדבר עשוי להשפיע על שיעורי הפשיעה. עם זאת, מדדי המשטרה המסורתיים ממשיכים להיות בשימוש למרות ביקורת מתמשכת הכוללת שאלות על מה נמדד ומה לא, כיצד נאספים הנתונים וכיצד מקורות נתונים אחרים (כמו סקרי קורבנות) משתווים לערכים אלה.19

מהמחקר עולה כי יש לפחות ארבע כיווני ביקורת על המתודולוגיה של איסוף הנתונים:

מדדי משטרה מסורתיים כמו שיעורי פשיעה אינם מוגדרים בצורה מדויקת ולעתים קרובות אינם תופסים את כמות הפשיעה האמתית המתרחשת באזור נתון.

18ניצן שירי (2011), ‘תמונת פשיעה- פרסום נתוני פשיעה במימד מרחבי’, יחי’ המידע והידע

19       Hodgkinson, T., Caputo, T., ( McIntyre, M. L. )2019(. Beyond crime rates and community surveys: a new approach to police accountability and performance measurement. Crime Science, 8)1(, 13.

https://doi.org/10.1186/s40163-019-0108-x

מדדי המשטרה המסורתיים צרים מדי. הם נוטים להתמקד בסוגים מסוימים של פשיעה (למשל, סדר ציבורי, אלימות בינאישית, פשיעה נגד רכוש), תוך שהם אינם מטפלים בצורה מספקת בקטגוריות פשיעה חמורות אחרות (למשל פשע צווארון לבן, פשע תאגידי, הונאה או פשיעה ברשת), שלעתים קרובות הם קשים לחקירה ועם עלויות גבוהות, לא מתגלים על ידי הקורבנות, או שלא מדווחים כלל כדי למנוע פגיעה במוניטין של הארגון המושפע מהפשיעה.

השימוש במדדי המשטרה המסורתיים מתמקד בהשפעה על דעת קהל. נטען כי כדי להציג ירידות משמעותיות, שיעורי הפשיעה צריכים להיות גבוהים מלכתחילה. המבקרים טוענים כי קשה להפחית את שיעורי הפשיעה מתחת לרמה מסוימת (כלומר ‘אפקט רצפה סטטיסטי'(statistical floor effect)), ובעוד הניסיון לעשות זאת עשוי להיות כדאי מבחינה פוליטית, הוא מבזבז משאבי משטרה יקרי ערך במרדף שלא יכול להצליח.

הביקורת הרביעית מתמקדת בתוצאות השליליות הקשורות לשימוש במדדי ביצוע עצמם. לדוגמא, ישנם הטוענים כי דגש מופרז על מדדי בקרת פשיעה כגון שיעור מעצרים, עלול להוביל לפגיעה בחירויות האזרח. אחרים טענו כי הדגשה יתרה של מדידת הביצועים יכולה להוביל לשוטרים ‘לשחק את המערכת’ ( Gaming thesystem). זה עלול להתבטא בצורות שונות כגון אי דיווח על אירועים שליליים ומניפולציה של נתונים, כדי לגרום להם להראות כאילו הביצועים טובים, גם אם הם אינם כאלה.

איזון בין שקיפות לפרטיות

איסוף הנתונים האישיים והשימוש בהם לצרכי אכיפת חוק מהווים הפרעה לזכות לחיים פרטיים ולהגנה על נתונים, כפי שנקבע בסעיף 8לאמנה האירופית לזכויות אדם. לפיכך, עליו להתבסס על חוק, לשאוף למטרה לגיטימית ולהיות מוגבל למה שצריך ופרופורציונאלי להשגת מטרה לגיטימית זו. המנהלת הכללית לזכויות אדם ושלטון החוק של מועצת אירופה

(Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Counsel of Europe)

פרסמה מדריך אודות הנושאים החשובים ביותר העשויים להתעורר בשימוש בנתונים אישיים ע”י המשטרה, ושנועד להצביע על המרכיבים העיקריים שיש להתייחס אליהם בהקשר זה. המדריך מתרכז בהנחיות מעשיות ומטרתו לסייע למשטרה למצוא איזון ראוי בין המטרות המהותיות של האינטרס הציבורי הכללי, לבין הזכות לפרטיות והגנה על נתונים.20

נציבות המידע בבריטניה (Information Commissioner’s Office) פרסם בשנת 2018עקרונות לאיזון בין שקיפות לפרטיות:21

שקיפות צריכה להיות עמדת ברירת המחדל בנוגע למידע על מיקום הפשע והוא צריך להיות זמין לציבור, אלא אם כן קיים סיכון של נזק או מצוקה לנפגעים, לעדים או למדווחים על הפשע.

כאשר אין סיכונים כאלו, או שהם מינימליים, מפות פשיעה וחשיפת נתונים על עבירות צריכות לספק מידע רב ככל האפשר, כדי לאפשר לציבור להכיר את הפשע באזור שלו וגם כדי לאפשר לקהילות להיות בקשר עם סוכנויות האכיפה ולשפר את אחריותיות המשטרה.

ישנה חשיבות להנגשת מידע ביתר פירוט לקורבנות הפשיעה לגבי פשעים שנוגעים אליהם, מאשר הנגשת המידע לציבור הרחב.

פרסום ‘סיכות מיפוי‘ (Mapping Pins) ברמה הביתית במפות פשיעה יהוו בדרך כלל חשיפה של נתונים אישיים, מה שעלול להפר את דרישת עקרון הגנת הנתונים. הסיבה לכך היא שקל מאוד לקשר בין פשע לנכס, ולחבר בין רכוש לדייריו – באמצעות מרשם הבוחרים הזמין לציבור.

השימוש ב’מפות חום‘(Heat Maps), בלוקים ואזורים, יכול לסייע בייצוג מיקום וסוג הפשע באופן שיפחית את סיכוני פגיעה בפרטיות. יהיה צורך לברר היטב את חשיבות האינטרס הציבורי כדי להציג מדדים יותר מפורטים או פולשניים.

סיכון פגיעה בפרטיות תלוי בתדירות פרסום נתוני הפשיעה ובאופן ייצוגם וקטלוגם. כאשר מפרסמים נתונים בזמן אמת או לעיתים קרובות, קל יותר לקשר בין פעילות המשטרה לאדם ולסוג פשע מוגדר. פרסום נתונים בתדירות גבוהה או בזמן אמת מהווה סיכון לפגיעה גדולה יותר בפרטיות.

ידע מקומי עשוי לגרם לכך שאפילו במקומות שבהם מפת הפשיעה מתפרסמת באופן ידידותי לפרטיות, למשל על ידי מיפוי של אזורים גיאוגרפיים גדולים יחסית, ייתכן

20      Directorate General of Human Rights and Rule of Law. )2018(. Practical guide on the use of personal data in the police sector. Council of Europe.https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5

21      ICO. )2018(. Crime-mapping and geo-spatial crime data: privacy and transparency. Information Commissioner’s Office.https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1543/crime_mapping.pdf

שניתן עדיין לקשר בין קורבן לסוג פשע. המשמעות היא שיש להקפיד מאוד על פרסום נתונים על פשעים שפרסומם עלול להוביל לפגיעה או למצוקה אישית בקורבנות.

ככל שמספר הנכסים או הדיירים באזור המפה גדול יותר, כך הסיכון לפגיעה בפרטיות נמוך יותר.

ככל שמתפתח הניסיון המקצועי במיפוי פשיעה, יש לבחון דרכים חדשות לייצוג המידע. המטרה צריכה להיות מזעור הסיכון לפרטיות, תוך הפיכת מפות הפשע ליותר מדויקות, דינאמיות ומשמעותיות לציבור.

נציב המידע מכיר בפופולריות הכללית של מפות הפשע ובערכן הפוטנציאלי לציבור. מפות פשע יכולות לשרת מטרות שונות, למשל הצגת נתוני מיקום פשיעה בסיסיים, מתן מידע אודות התקדמות החקירה וסיוע ותמיכה בנפגעים.

השימוש שנעשה בתכונות השונות של מפות הפשע צריך להיבדק מעת לעת על ידי המפרסמים אותן. אם הראיות מראות שחלק מתכונות הפשיעה – אינן בשימוש, יש לבחון חלופות להכללתן, במיוחד כאשר מדובר בסוגי נתונים בסיכון גבוה.

יתר על כן מומלץ לפרסם מדיניות הגבלת נתונים: כלומר, לפרסם, בשפה ברורה ונגישה, מידע על תקנים ושיטות המודיעים אילו מידע משטרתי מסווג או מוגבל. יש לשתף את הציבור בעיצוב מדיניות הקובעת איזה מידע מסווג או מוגבל.22

תפיסות הציבור כלפי הצגת נתוני פשיעה

בשנת 2011ערכה הסוכנות הבריטית לשיפור השיטור ( National Policing ImprovementAgency) מחקר בנושא השלכות מיפוי הפשיעה ומידע משטרתי בקרב הציבור לטווח קצר: מטרת המחקר הייתה להעריך האם ההשקעה במשאבי המשטרה למטרת נגישות מידע תשתלם. (הערה: הסוכנות נסגרה בשנת 2013וסמכויותיה הועברו למשרד לענייני פנים ולמכללת השיטור)23

ממצאים עיקריים:

תגובות הציבור היו חיוביות ברובן. רוב מוחלט של הנשאלים ענו כי המידע הינו אינפורמטיבי ומהימן.

22       Open Government Partnership. )2020, July 8(. Transparency and Accountability at the Frontlines of Justice: Police Data Transparency.https://www.opengovpartnership.org/documents/transparency-and-accountability-at-the-frontlines-of-justice-police-data-transparency/

23       Quinton, P. )2011(. The impact of information about crime and policing on public perceptions: the results of a randomised controlled trial. National Policing Improvement Agency )NPIA(.

https://whatworks.college.police.uk/Research/Research-

Map/Pages/ResearchProject.aspx?projectid=308

ניפוץ מיתוס יצירת פחד : לא היו כל הוכחות כי הצגת המידע העלה את רמת הפחד והחששות בנוגע לפשיעה.

נמצא כי תפיסות הציבור בנוגע לשכונות בו הם חיים והמשטרה המקומית, השתפרו.

עלייה מינורית במספר האנשים המאמינים כי יהיו קורבן לפשע בשנה הקרובה.

עם זאת, בעוד שהמשרד לענייני פנים נוקט בצעדים לפקח ולתמוך בפיתוח מפות הפשיעה, הוא אינו מבצע הערכה שיטתית כדי לקבוע את השפעתן. לאור אופי מפת פשיעה, היא עשויה להניע תגובות התנהגותיות רחבות היקף.24

לעומת זאת, מחקרים אחרים מציינים כי אספקת מידע אודות פשיעה המתרחשת בסביבת הקורא עלולה להגביר את החרדה מפניה.25 מחקר אחר מדרום קוריאה מציין כי חשיפה גבוהה למדיה בנושא פשיעה מגבירה את החשש מפני פשיעה, ועל ידי זה עלולה להוביל לתפיסה שלילית יותר כלפי המשטרה. לאור זאת, מומלץ כי גופי אכיפה ישקיעו בתקשורת רציפה מול הציבור באמצעות שימוש במדיה חברתית, כדי לצמצם את חרדות האזרח ולשפר את תפיסתו לגבי תפקוד המשטרה.26

מהותן של מפות פשיעה

כפי שהוזכר במבוא, כוח המשימה של הנשיא אובמה בנושא שיטור במאה ה-21יעץ לגורמי אכיפת החוק להקים תרבות של שקיפות ואחריותיות, על מנת לבנות אמון ולגיטימציה של המשטרה בציבור. ניתן לקדם שקיפות זו באמצעות גישה ציבורית מוגברת לנתוני הפשיעה ולמידע אודות פעילות משטרתית. מיזם המידע המשטרתי (Police Data Initiative27) המוזכר בחלק האחרון של סקירה זו, הוקם לאור המלצות אלו כמאגר מידע פתוח לאומי וכדי לקדם מחקר ואחריותיות.

24       NAO. )2012(. Cross-government review: Implementing transparency. National Audit Office. http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/10121833.pdf

25       Hanslmaier, M. )2013(. Crime, fear and subjective well-being: How victimization and street crime affect fear and life satisfaction. European Journal of Criminology, 10)5(, 515–533.

https://doi.org/10.1177/1477370812474545

26       Choi, J., Yim, H., ( Hicks, R. D. )2020(. Direct and indirect effects of crime-related media consumption on public confidence in the police. International Journal of Police Science ( Management, 22)1(, 38–49.https://doi.org/10.1177/1461355719880572

27            Home – Police Data Initiative. )n.d.(. Retrieved August 4,         2021, from

https://www.policedatainitiative.org/

האופי הגאוגרפי של הפשיעה הפך את המפות המקוונות לאחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר להפצת מידע לציבור. ככל שגופי אכיפה רבים יותר מספקים מפות פשיעה בכוחות עצמן, או באמצעות פלטפורמה של אתרים עצמאיים (כגון ,CommunityCrimeMap28CityProtect29, CrimeMapping.com30), ישנה חשיבות להערכת ההשפעה של תקשורת זועל תפיסות הציבור.

מיפוי פשיעה הוא תהליך מורכב הדורש החלטות רבות. זה כולל בחירות לגבי סוג הפשע שייכלל או שאינו ייכלל במפה, סוג המפה שבה משתמשים ותכונות עיצוב רבות של המפה עצמה. תחום הקרטוגרפיה הביקורתית (critical cartography) טוען כי לכל ההחלטות הללו יש פוטנציאל לעצב תפיסות לגבי מיקום גיאוגרפי נתון, האנשים החיים בו, ובהקשר הנוכחי, האנשים המופקדים על שמירה על ביטחון הציבור באזור.

ישנם מחקרים הבוחנים האם סוגים שונים של מפות (לדוגמה פורמט ‘נקודות’ לעומת פורמט ‘צפיפות’, צבעי המפה, ועוד) משפיעים על תפיסות הבטיחות, ביצועי המשטרה ואיכות השכונה הנמדדת. תוצאות מחקרים אלה מצביעות על כך שסוג מפת הפשע שנצפה אכן משנה את התפיסות, דבר שממחיש את צורך בקבלת החלטות קפדנית ועקבית בעת הכנת מפות פשיעה לטובת גישה ציבורית.31

פורמט הצגת המידע (רזולוציה של הנתונים)

פורמט הצגת נתונים במפות פשיעה תלוי בגוף המפרסם, בגודל האוכלוסייה שהגוף משרת ובמדיניות המקומית. נתוני פשיעה המוצגים ברמה לאומית מוצגים בצורה אגרגטיבית, כגון נתוני הפשיעה באנגליה וויילס המתפרסמים ע”י המשרד הלאומי לסטטיסטיקה, או תוכניות של לשכת החקירות הפדרלית (FBI). לעומת זאת, עבור נתונים המוצגים ברמה מקומית ניתן להיכנס לרזולוציה גבוהה של נתונים, לרבות מידע על אירוע בודד ברמת הרחוב.

28          LexisNexis® Community Crime Map. )n.d.(. Retrieved August 11,        2021, from

https://communitycrimemap.com/

29      CityProtect. )n.d.(. Retrieved August 11, 2021, fromhttps://cityprotect.com/

30      CrimeMapping.com – Helping You Build a Safer Community. )n.d.(. Retrieved July 14, 2021, from https://www.crimemapping.com/

31      Wuschke, K., Henning, K., ( Stewart, G. )2021(. Dots versus density: the impact of crime mapping techniques on perception of safety, police performance and neighbourhood quality. Policing and Society, 1–17.https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1874950

פלטפורמות מיפוי והצגת נתוני פשיעה במדינות העולם

ישראל

משטרת ישראל מפרסמת מדי שנה את ‘השנתון הסטטיסטי’. המסמך מסכם את הפשיעה בישראל, נתוני מוקד 105, פניות אזרחים למוקד, תאונות דרכים ונפגעים, סקר השירות לאזרח, משאבי אנוש של המשטרה, מתנדבים במשטרה ותקציב המשטרה לשנה החולפת.32

 

העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור“”. נוסף לכך, נטען על ידה כי משטרת ישראל טרם מיפתה את מאגרי המידע שברשותה כדי לפתוח לציבור את האפשרות לבצע ניתוחים סטטיסטיים על המידע.34

32        השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל לשנת 2020| משטרת ישראל .)2020( .

2020_https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/police_statistical_abstract

33        נתונים כלליים – משטרת ישראל. אוחזר 27יולי, 2021מתוך:https://www.police.gov.il/mapskifout.aspx

34        מרקוביץ, א .)2019( .פתיחת מאגרי הפשיעה של משטרת ישראל .התנועה לחופש המידע .

=https://www.meida.org.il/?tagמפת-הפשיעה

ארה”ב

נתונים ברמה לאומית

בארה”ב, הממשל הפדרלי תומך בשתי תכניות לאיסוף מידע אודות הפשיעה. אחת באחריות המשטרה הפדרלית (Uniform Crime Report Program – (FBIוהיא מפרסמת ארבעה דוחות שנתיים עם מידע הנאסף מ-18,000גופי אכיפה במדינה. המערכת אוספת פרטים על כל אירוע פלילי שדווח למשטרה ולגופי האכיפה השונים, והיא כוללת בתוכה מידע על הקורבנות, העבריינים, הנעצרים והרכוש שמעורב באירוע פלילי. נכון לשנת 2018, כ-44%מתוך ארגוני האכיפה מדווחים לתוכנית וקיימת התחייבות מגופים רבים נוספים לדווח עד שנת 35.2021

החל מתאריך 6.11.2020תוכנית ה-UCRתוחלף בכלי אחר, שהוא ה- FBI’s Crime DataExplorer )CDE(אשר יציג את המידע על פשיעה בארה”ב ברמה הפדרלית, המדינתית וברמה של גוף אכיפה, באמצעות טבלאות וגרפים עם חיתוכי מידע במגוון צורות. ה-CDEיאפשר למפתחים לייצר אפליקציות אינטראקטיביות כדי לשתף כמות גדולה של מידע באופן משמעותי לציבור. הממשק החדש יכלול בתוכו נתונים ישנים מתוכנית ה-UCRמאז שנת 1979ועד היום.36

נתונים ברמה מקומית

לפי נתוני משרד המשפטים לשנת 2013, לכ-60%מתוך גופי האכיפה יש את היכולת הדיגיטלית לספק נתוני פשיעה לאזרח, כ-37%מהם מספקים את הנתונים באמצעות אתר אינטרנט ו-49%מספקים את הנתונים באמצעים אחרים כגון מייל, הודעות טקסט או הודעות קוליות. למעלה מ-90%מהגופים המשרתים למעלה מ-25,000תושבים סיפקו נתוני פשיעה לאזרחים באמצעים דיגיטליים, ביחס ל-37%של גופים המשרתים פחות מ-2,500תושבים. בקרב גופי משטרה המשרתים למעלה מ-250,000תושבים, 3מתוך 4מהם מספקים נתוני פשיעה לציבור באתר שלהם עד רמת השכונה או הרחוב.37 במסמך נתוני 2016

35      Uniform Crime Reporting )UCR( Program — FBI. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, from https://www.fbi.gov/services/cjis/ucr

36      Federal Bureau of Investigation. )n.d.(. Crime Data Explorer )CDE(. Retrieved July 25, 2021, from https://crime-data-explorer.fr.cloud.gov/

37      Reaves, B. )2015(. Local Police Departments, 2013: Equipment and Technology. U.S. Department of

Justice.https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/lpd13et.pdf

מוצג כי 31.8%מתוך 2,784גופי אכיפה שנסקרו בדו”ח מנהלים אתר אינטרנט המספק מידע ישיר לציבור אודות נתוני פשיעה.38

העיר ניו יורק (New York City)

משטרת העיר ניו יורק מפעילה מערכות מיפוי פשיעה גיאוגרפי הנתמכות בידי מערכת CompStat, עוד משנות התשעים המוקדמות של המאה העשרים. לפיכך, הייתה העיר ניו יורק מהראשונות שעשתה שימוש במיפוי פשיעה גיאוגרפי ככלי מבצעי. בתוך שנתיים לאחר השקת המיפוי הגיאוגרפי, אחוזי הפשיעה צנחו ב-36%. החל מפברואר 2016הנתונים מוצגים לציבור הרחב בעדכון שבועי באתר משטרת העיר ניו יורק תחת הכותרת CompStat2.0, ברמה של תחנות המשטרה השונות.

המידע ב-CompStatהמוצג לציבור מוגדר לפי תקופות (ימי שני עד ראשון). הנתונים משקפים נתונים סטטיסטיים מסוף תקופת CompStatהאחרונה.

נתוני הפשיעה מסופקים במתכונת של מפות עבור שבע העבירות העיקריות של חוקי העונשין בניו יורק: רצח והריגה לא רשלנית, אונס, שוד, תקיפה אלימה, פריצה, וגניבת כלי רכב. ניסיונות לביצוע פשיעה נרשמים במערכת תחת אותה הגדרה, למעט ניסיון לרצח, שנרשם כתקיפה אלימה.

לרוב לא ניתן למפות פשעים המתרחשים בפארקים, בחופים או בשטחים פתוחים; חלק מהפשעים הללו עשויים להיות ממופים רק אם יש מספיק מידע בדו”ח שיסייע לאיתור מעבר חציה קרוב, אשר יופיע ברחובות או בצמתים הגובלים באזור. מספר פארקים גדולים יותר אשר חוצים רחובות, וכן פשעים שנרשמו כמתרחשים ברחובות אלה- ימופו.39

38       United States Department Of Justice. Office Of Justice Programs. Bureau Of Justice Statistics. )2020(.

Law Enforcement Management and Administrative Statistics )LEMAS(, 2016. Inter-University Consortium for Political and Social Research. )pg. 332(https://doi.org/10.3886/icpsr37323.v1

39       NYPD CompStat 2.0. )n.d.(. Retrieved July 22, 2021, from

https://compstat.nypdonline.org/2e5c3f4b-85c1-4635-83c6-22b27fe7c75c/view/89

NYPD CompStat 2.0 )2021(

עיר הבירה וושינגטון (.Washington D.C)

 

בעיר הבירה וושינגטון פועלת אפליקציה להצגת נתוני פשיעה ‘כרטיסי פשיעה’ ( CrimeCards). היישום ממפה פשע ציבורי בצורה אינטראקטיבית ומספק לתושבי הבירה ולמבקרים ויזואליזציה של נתונים קלה להבנה בכל הקשור למיקום, סוגים ומגמות פשיעה בכל שמונת הרובעים בבירה. האתר נוצר על ידי משטרת מטרופוליטן )DC )MPDומשרד קצין הטכנולוגיה הראשי (OCTO). כל הנתונים הסטטיסטיים המוצגים בכרטיסי הפשע מבוססים על נתוני פשע ראשוניים של מדד DC, המדווחים מ-2009ועד חצות לתאריך הנוכחי. הם נערכים על בסיס התאריך בו דווחה העבירה (תאריך הדוח) ל-MPD. היישום מציג שתי קטגוריות פשיעה עיקריות: פשע אלים ופשע רכוש. עבירות אלימות כוללות רצח, התעללות מינית, תקיפה עם נשק מסוכן (ADW) ושוד. ניתן לחפש אחר פשעים אלימים באמצעות הנשק בו נעשה שימוש. עבירות רכוש כוללות פריצה, גניבת רכב מנועי, גניבה מתוך רכב, גניבה (אחרת) והצתה.41,40

40      ARCGIS. )n.d.(. DC Crime Cards. Retrieved July 22, 2021, from

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3d553e9f7ba941918537d51f26d746e7

41      Metropolitan Police Department. )n.d.(. CrimeCards. Retrieved July 13, 2021, from https://dcatlas.dcgis.dc.gov/crimecards/

Crime Cards – Washington DC Police )2021(

העיר לוס אנגלוס, קליפורניה

 

כדי למדוד את רמת הפשיעה בעיר, המשטרה (LAPD), כמו 18,000רשויות אכיפת חוק אחרות ברחבי ארה”ב, משתמשת במערך סטטיסטי אחיד שמדווח למשרד המשפטים בקליפורניה (CalDOJ). נתונים אלה מאומתים במחלקה וברמת המדינה ולאחר מכן מועברים ללשכה הפדרלית לחקירות (FBI). נתונים סטטיסטיים לפשיעה עבור LAPDזמינים בפורטל הנתונים הפתוח של עיר לוס אנג’לס.42 כל אחד יכול להוריד את הנתונים ולערוך ניתוחים עצמאיים.

הנתונים המשמשים למדידת פשיעה עוקבים אחר ההגדרות שנדרשו על ידי משרד המשפטים של קליפורניה וה-FBI, וכוללות אירועי פשיעה “סוג 1″שדווחו למשטרה. עבירות סוג 1כוללות מקרי רצח, שוד, אונס, תקיפות בנסיבות מחמירות, פריצות, גניבות, גניבות רכב והצתה. בנוסף, עבירות הכוללות שימוש בכלי ירייה, כנופיות, קורבנות ירי ועוד אירועים בעלי חשיבות גבוהה, מנותחות באופן שגרתי על ידי המשטרה ואנליסטים לפשיעה במחלקה. בכל אירוע, המשתנים שעל פיהם ינותחו הפשעים מורכבים מהפרמטרים הבאים:

סוג הפשע.

זמן ההתרחשות (תאריך, שעה ויום בשבוע).

מיקום ההתרחשות (כתובת, קואורדינטות גיאוגרפיות, מחוז דיווח ואזור).

שיטת פעולה של העבירה.

כל רכיב הכרחי אחר לחקירות או לפעילות מבצעית (למשל מידע על חשוד או רכב).

42       Results matching of LAPD | Page 1 of 6 | Los Angeles – Open Data Portal. )n.d.(. Retrieved August 11,

2021, fromhttps://data.lacity.org/browse?Data-Owner_Department=LAPD

רכיבי נתונים אלה מופקים מאותו מסד נתונים, המשמש את המשטרה על בסיס יומי עבור CompStatומאגרים אחרים. מנתחי הפשיעה והמודיעין האזרחי של המחלקה מאמתים באופן שגרתי את הנתונים כדי להבטיח דיוקם.

מפות פשיעה ‘בזמן אמת’ מוצגים בתוך יחידות המשטרה בלבד, כדי לעקוב אחר המתרחש ולקבל החלטות מבצעיות. מפות פשיעה עם פרק זמן של השהיה לאחר האירוע זמינות למשטרה ולקהילה באתר הציבורי של ה-LAPD, באמצעות המדיה החברתית וכן באתרים כמו 43.CrimeMapping.com

43      Moore, M. R. )2018(. Data-Informed Community-Focused Policing in the Los Angeles Police Department. Los Angeles Police Department.http://lapd-assets.lapdonline.org/assets/pdf/data-informed-guidebook%20042020.pdf

קנדה

המרכז הקנדי לסטטיסטיקה של משפט ובטיחות בקהילה הוא גוף הפועל תחת הלשכה הסטטיסטית של קנדה (Statistics Canada). המרכז מדווח לציבור על נתוני פשיעה במדינה המדווחים למשטרה, והוא מציג מגמות של פשיעה ברמה לאומית וכן את מדד חומרת הפשיעה השנתי (44.(Crime Severity Index CSIהלשכה הסטטיסטית מציגה גם מפת פשיעה המסכמת את נתוני הפשיעה הכוללים ברמה הקהילה ( Canadian Community45.(Crime Tracker

מספר ערים בקנדה מציגות נתוני פשיעה במערכות הדומות ל-2.0CompStatהאמריקאי.

הליפקס (Halifax)

המשטרה האזורית של הליפקס (Halifax Regional Police – HRP) ומרכז ה-RCMP(המשטרה הפדרלית) של מחוז הליפקס, מספקים מידע קונטקסטואלי ועדכני אודות פשע באזורי מגורים, עבודה ובילוי. מיפוי הפשיעה הוא באתר אינטראקטיבי המתעדכן מדי יום בשעה 12:15עם אירועים מחמישה סוגי פשע ספציפיים:

שוד

תקיפות

פריצות

  גניבות של כלי רכב

  גניבות מתוך רכבים

ניתן להציג את סוגי הפשיעה שנבחרו, כל אחד בנפרד או מספר סוגים יחד, לפי שלוש מסגרות זמן שונות – אתמול, ארבעת הימים האחרונים והשבוע האחרון. ניתן גם לחפש סוגי פשיעה לפי שם רחוב או קהילה.

כדי להבטיח את פרטיותם של אנשים, הפשעים מוצגים בנקודת האמצע של הגוש (block) הקרוב ביותר ואינם קשורים לשום כתובת אזרחית ספציפית.

המשטרה האזורית והעירייה מפרסמות במשותף נתונים הקשורים לתאונות דרכים או פגיעה בהולכי רגל, דרך מקור יחיד במסגרת פורטל הנתונים הפתוח של HRP .HRM

.2019 ,44Statistics Canada. )2020, October(. Police-reported crime statistics in Canadahttps://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00010-eng.htm

45Statistics Canada. )2019(. Canadian Community Crime Tracker.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018008-eng.htmמשתפת נתונים אלה גם עם הרשות לתחבורה ועבודות ציבוריות במטרה לתמוך בבטיחות בדרכים.46

HRM Crime Mapping – Halifax Regional Police )2021(

(Vancouver) ונקובר

 

משטרת העיר ונקובר משתמשת בסטטיסטיקה של פשע כדי לזהות מגמות, לקבל החלטות לגבי אופן השימוש במשאבים ולמדוד מהי השפעת יוזמות האכיפה והמניעה.

ניתן לקבל סקירה כללית על הפשיעה שאירעה ברמת השכונה בעזרת כלי מיפוי אינטראקטיבי וקל לשימוש. הנתונים מבוססים על מידע במערכת ניהול הרשומות של המשטרה, והם נתונים לשינויים על פי האופי הדינמי של חקירות המשטרה. לדוגמא, מישהו עשוי לדווח על תקיפה, אך מחקירה עולה כי מדובר למעשה בשוד.

נתונים סטטיסטיים רשמיים על פשע עשויים להופיע 2-3חודשים אחורה, מכיוון שדיווחי הפשיעה עוברים תהליך בקרת איכות כדי להבטיח שהם מדווחים ומופיעים כהלכה. נתונים סטטיסטיים של סיכום חודשי עשויים להשתנות או להיות שונים במקצת מנתוני החודש הקודם, בגלל מספר סיבות.

הנתונים עבור דיווחים אלה מגיעים ממערכת PRIME(סביבת ניהול מידע בנושא רשומות משטרה). העבירות המדווחות יכולות להשתנות מדי יום, כגון בדוגמאות הבאות:47

46        Crime Mapping | Halifax. )n.d.(. Retrieved July 22, 2021, fromhttps://www.halifax.ca/fire­police/police/crime-mapping

47        Crime Statistics – Vancouver Police Department. )n.d.(. Retrieved July 14, 2021, from https://vpd.ca/crime-statistics/

אם קורבן תקיפה נפטר, כעת הוא נחשב לנרצח.

תאונת דרכים עשויה להפוך ממוות קטלני למוות פתאומי אם המפקח מוצא כי סיבת המוות מקורה בדבר שארע לפני ההתנגשות ושהוביל להתרחשות התאונה.

פשעים מסוימים, כגון תקיפה מינית, לעיתים מדווחים חודשים או אפילו שנים לאחר שקרו.

המשטרה מציגה את הנתונים בשלושה פורמטים ‘דשבורדים’ שונים:

GeoDASH Map הוא כלי מיפוי אינטראקטיבי המתאר היכן מתרחש פשע בעיר. הוא מספק מידע רב ערך על פעילות הפשע בשכונה ומאפשר לדעת האם נדרש לנקוט באמצעי זהירות נוספים.

GeoDASH Stats מציג אילו סוגי פשע וכמה מהם דווחו בוונקובר. ניתן לראות כיצד פשיעה משתנה והאם אזור מסוים חווה עלייה בסוג פשע מסוים.

GeoDASH Open Data מיועד לחוקרים אקדמיים, לתקשורת ולארגונים אחרים המעוניינים לבחון פעילות פשע ופעילות משטרתית. ניתן להוריד אל המחשב האישי נתוני פשע מצטברים בפורמט של גיליון אקסל, לצורך ניתוח ובדיקה עצמאית.

 

 

GeoDASH Map תצוגת

 

 

GeoDASH Stats תצוגת

GeoDASH Open Data תצוגת

 

 

 

אוטווה (Ottawa)משטרת העיר אוטווה מספקת מפה אינטראקטיבית (המופעלת באמצעות פלטפורמה של אתר cityprotect.com) לצפייה באירועי פשיעה. כדי לשמור על פרטיות הנפגעים, המפה מציגה נתונים עד רמה של בלוק מגורים עם מספר הבניין שמעוגל ל-100הקרוב ביותר. המפה מציגה נתוני פשיעה ב-14הימים האחרונים בחלוקה לקטגוריות פשיעה – רצח, פריצה, פריצה לכלי רכב, שוד, גניבה, גניבת כלי רכב ותקיפה. בכל פשיעה ניתן לצפות בפירוט נוסף אודות האירוע. המפה מספקת מידע כללי על אירועים המדווחים למשטרה. עם זאת, לא כל קריאה למשטרה מסתכמת בדוח וחלק מהמידע לא ניתן לפרסם. ניתן לקבל עדכונים על פשיעה ברמת השכונה באמצעות הודעות דואר אלקטרוני. מודגש כי מידע לגבי עברייני מין אינו מתפרסם באתר.48

48      Crime Mapping Tool – Ottawa Police Service. )n.d.(. Retrieved July 26, 2021, from https://www.ottawapolice.ca/en/crime/crime-mapping-tool.aspx

בריטניה

החל משנת 2010ממשלת בריטניה מפרסמת לציבור סדרות מידע על תחומי ממשל מרובים באתר אחוד- data.gov.uk. בחודש יוני באותה שנה, הודיעה הממשלה שמעתה בכוונתה לפרסם נתוני פשיעה עד רמת הרחוב, כדי לאפשר לציבור לבקר את תפקודה של המשטרה. נתונים אלו מוצגים בפורמטים שונים, חלקם במסמך מסכם וחלקם בגיליונות נתונים.

מפת הפשיעה אמנם מאפשרת לציבור להציג מידע מפורט יותר על מיקום הפעילות העבריינית מאי פעם, אך ישנם שתי דאגות מרכזיות לגבי איכות ודיוק הנתונים:

כדי להגן על הפרטיות, מפות הפשיעה ברמת הרחוב צוברות נתוני פשיעה וממפות אותם לנקודה אנונימית, בדרך כלל המרכז הגיאוגרפי של הרחוב. לדוגמה, כאשר יש פחות משמונה כתובות דואר ברחוב, האירועים עשויים להיות ממוקמים מחדש לרחוב סמוך. זה יכול להיות מטעה אם פשעים מיוחסים למיקום אחר ממנו דווח עליהם, למשל מועדון לילה. כדי להקל על הבעיה, מפת הפשיעה כללה מאז ינואר 2012מיקומים כמו מועדוני לילה שניתן לייחס להם פשעים.

בעוד שהמשרד לענייני פנים (Home Office) הגדיר סטנדרטים הקובעים כיצד המשטרה צריכה לבצע רישום של פשעים, מספר דיווחים הציפו חשש מפני היעדר רישום עקבי של פשיעה בין כוחות המשטרה השונים. מכיוון שהנתונים במפת הפשיעה מסופקים על ידי כל כוח משטרה באופן עצמאי, כל נושא האיכות לגבי אופן רישום הפשעים משוכפל בתוך מפת הפשיעה. אי לכך, אתר מפת הפשיעה יכלול הצהר על אי-נטילת אחריות (disclaimer) בנושא איכות הנתונים.49

49      Results for “Crime and justice” – data.gov.uk. )n.d.(. Retrieved July 27, 2021, from

https://data.gov.uk/search?q=(filters%5Bpublisher%5D=(filters%5Btopic%5D=Crime+and+justice(fil

ters%5Bformat%5D=(sort=recent

אנגליה וויילסהמשרד לסטטיסטיקה לאומית בבריטניה (Office for National Statistics) מפרסם דוחות על נתוני פשיעה. נתוני הפשיעה בבריטניה מתפרסמים על ידי מספר מחלקות שונות ברחבי הממשלה, לרבות:50

סקר הפשיעה באנגליה ובוויילס (CSEW – Crime Survey for England and Wales) – כולל פשעים שלא דווחו למשטרה אך אינו כולל עבירות מסוימות (למשל החזקת סמים, רצח) וחלק מהקורבנות (למשל עסקים, תיירים ותושבי מוסדות, כגון בתי אבות).

המשרד לענייני הפנים (Home Office), פשיעה מדווחת למשטרה – יש בו כיסוי רחב יותר של עבירות אך הוא אינו כולל פשעים שלא דווחו למשטרה או פשעים פחות חמורים שטופלו בבתי משפט השלום (למשל, נהיגה במהירות מופרזת).

הלשכה הלאומית למודיעין הונאה (NFIB – National Fraud Intelligence Bureau) – ה-NFIBאוסף נתוני הונאה מ-Action Fraud(המרכז הלאומי לדיווח על הונאה, המתעד אירועי הונאה ישירות מהציבור ומארגונים), Cifas(שירות המרכז נתוני הונאה ופשיעה פיננסית מכל רחבי בריטניה) ו-UK Finance(שאוסף מידע על הונאות באמצעות כרטיסי אשראי).

נתוני הפשיעה המדווחים למשטרה מוצגים בדוחות שנתיים (המתפרסמים כל רבעון) עבור כל אחד מ-44גופי משטרה ולרבות משטרה התחבורה הבריטית. בנוסף, האתר של המשטרה בבריטניה (Police.UK51) מציג נתוני פשיעה בטבלאות המאפשרות לצופה להשוות בין רמות הפשיעה באזורים שונים וברזולוציה של רמת השכונה והרחוב.

50      Guide to finding crime statistics – Office for National Statistics. )2020, July 17(.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/methodologies/guidetofindingcrimestatisticsoct2016

51      Home | Police.uk. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, fromhttps://www.police.uk/

נתוני פשיעה ברמה המקומית – אתר משטרת UK

 

הדוח הסטטיסטי לפשיעה באנגליה וויילס (Crime in England and Wales) מתפרסם כל רבעון ומציג את נתוני הפשיעה שנה אחורנית. הדוח מבוסס על דיווחי פשיעה למשטרה ומסקרים טלפוניים. קטגוריות הפשיעה המוצגות בדוח הן – אלימות, אלמ”ב, תקיפה מינית, רצח, פשיעה באמצעות סכינים או כלי ירייה, גניבה, פריצה למבנים, עבירות עם כלי רכב, שוד, הונאה ופשיעת סייבר. המשרד מפרסם דוח מסכם בכל הקטגוריות וגם דוחות פרטניים על נושאים נבחרים לרבות מקרי רצח, פשעי שנאה, אלימות נגד ילדים, עבירות מין, אלמ”ב ובריונות מקוונת.52

חברת ADT UK (Irelandהיא חברה המספקת שירותי אבטחה, חקירות, אזעקות וניטור שריפות למבני מגורים ובתי עסק בבריטניה. באתר החברה מוצגת מפת פשיעה אינטראקטיבית הכוללת מגמות פשיעה אזורית ועד לנתונים ברמה של רחוב בודד. הנתונים נשאבים מתוך המאגר של 53.Police.uk

52      Office for National Statistics. )2021(. Crime in England and Wales: year ending December 2020 .

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/latest

53      Crime in My Area – Interactive UK Crime Map | ADT. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, from

https://www.adt.co.uk/crime-in-my-area

 

מפות פשיעה מקומית – חברת ADT UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקוטלנד וצפון אירלנד

נתוני פשיעה של סקוטלנד54 וצפון אירלנד55 מתפרסמים באתרים ייעודיים בנפרד מנתוני אנגליה וויילס.

54        Recorded Crime in Scotland: May 2021 – gov.scot. )2021, June 17(.

https://www.gov.scot/publications/recorded-crime-scotland-2021/

55        Police Service of Northern Ireland. )n.d.(. Statistics. Retrieved July 25, 2021, from

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html

אוסטרליה

לשכת הסטטיסטיקה של אוסטרליה מפרסמת נתוני פשיעה בקטגוריות שונות ברמה הלאומית והמחוזית.56 גם המחוזות השונים באוסטרליה, לרבות מערב אוסטרליה, קווינסלנד, ויקטוריה וניו סאות’ ויילס מציגות נתוני פשיעה מפורטים.

קווינסלנדמפת הפשיעה המקוונת של משטרת מחוז קווינסלנד מספקת מידע על סוגי הפשעים שהתרחשו במחוז בשנתיים האחרונות.57 המפה היא אינטראקטיבית, מאפשרת להציג נתונים לפי אזור מיקוד (postal code), לפי קטגוריית פשיעה ובטווח זמנים מאתמול בשעות שונות של היום, ועד 5שנים אחורה.58

מפת פשיעה מקוונת – משטרת קווינסלנד

ניו סאות’ ויילס (NSW)

 

הסוכנות לסטטיסטיקה ומחקר של פשיעה ( Bureau of Crime Statistics and ResearchBOSCAR-) הוקמה בשנת 1969בתוך משרד הקהילות והמשפטים במחוז NSW. הארגון

56       Crime and justice | Australian Bureau of Statistics. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, from https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice

57        Queensland Police Service. )n.d.(. Maps and statistics | QPS. Retrieved July 25, 2021, from https://www.police.qld.gov.au/maps-and-statistics

58        Queensland Police Service. )n.d.(. Online Crime Map. Retrieved July 25, 2021, fromhttps://qps-ocm.s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/index.html

מפרסם נתונים ומגמות של פשיעה בטווח זמנים של שנה ועד חמש שנים בקטגוריות אלמ”ב, רצדיביזם, תקיפה הקשורה לאלכוהול, שימוש בסמים, תקיפה מינית, עבירות תעבורה ואלימות במחוז.59 בנוסף, הסוכנות מפרסמת מפות פשיעה של ‘נקודות חמות'(-Hot60.(spots

מפות פשיעה – ‘נקודות חמות’ – NSW BOSCAR

ויקטוריה

 

הסוכנות לסטטיסטיקה של פשיעה (Crime Statistics Agency – CSA) אחראית על עיבוד, ניתוח ופרסום של נתוני הפשיעה במחוז ויקטוריה, ללא תלות במשטרת ויקטוריה. מטרת ה-CSAהיא לספק שירות מידע יעיל ושקוף שיסייע לקובעי מדיניות, חוקרים והציבור הרחב. הבסיס המשפטי של הסוכנות הוא חוק סטטיסטיקות הפשיעה 2014, המחייב פרסום של נתוני פשיעה, מחקר על מגמות הפשיעה והעסקת סטטיסטיקאי ראשי לשם כך. על פי הוראות החוק, הסטטיסטיקאי הראשי מוסמך לקבל נתוני אכיפת החוק מהמפקח הראשי במשטרה ואחראי על פרסום מידע סטטיסטי הנוגע לפשיעה בויקטוריה.

59      BOCSAR | NSW Bureau of Crime Statistics and Research. )n.d.(. Retrieved July 14, 2021, from https://www.bocsar.nsw.gov.au/

60      Crime Maps | BOCSAR. )n.d.(. Retrieved July 13, 2021, from

http://crimetool.bocsar.nsw.gov.au/bocsar/

הסוכנות מפרסמת את נתוני הפשיעה באמצעות אתר וכן במדיה החברתית באמצעות פלטפורמת הטוויטר. בדף הבית של האתר מוצג השיעור הכולל של אירועי פשיעה ל-100,000איש עבור השנה האחרונה (המסתיימת בחודש מרץ) וביחס בין השנה הקודמת לנוכחית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדפים אחרים של האתר קיימות תצוגות שונות של נתוני פשיעה בחתכים של מיקום, שנה, סוגי פשיעה וכן מגמות עליה וירידה.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61        Homepage | Crime Statistics Agency Victoria. )2021(.https://www.crimestatistics.vic.gov.au/

 

צרפת

החל מאוקטובר 2015משרד הפנים הצרפתי מפרסם מדדים, ניתוחים, מחקרים ונתונים לגבי חוסר ביטחון ופשיעה. נתונים אלה מועברים לרשת על ידי השירות הסטטיסטי של המשרד.62

הנתונים מוצגים בריכוז חודשי ושנתי ומתפרסמים בנושאים הבאים:

ניתוחים טריטוריאליים

פריצות

עבריינות כלכלית

מקרי רצח

איומים ועלבונות

ביטחון אישי

ונדליזם ונזק לרכוש

אלימות פיזית ומינית

שוד

גניבה לא אלימה

גניבה הקשורה לכלי רכב

גרמניה

המשטרה הפדרלית של גרמניה (Bundeskriminalamt – BKA) היא זרוע החקירות הלאומית האחראית על תיאום בין גופי אכיפה פדרליים ומקומיים, טיפול בפשיעה בין- לאומית, לחימה בטרור ותחומים נוספים הנוגעים לביטחון הלאומי. עבור תחומי פשיעה המפורטים להלן, נמצא מידע זמין שנתי על תיקים, חשודים וקורבנות בכל מדינה פדרלית ובירת המדינה שלה, כמו גם לגבי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה.

דף התקציר של כל תחום פשיעה מכיל מפה כללית של גרמניה וסמלים של מדינות הפדרציה. צבעי המדינות במפה נותנים אינדיקציה ראשונית לשיעור הפשיעה לכל 100,000תושבים.

62        Insécurité et délinquance / Statistiques / Publications – Ministère de l’Intérieur. )n.d.(. Retrieved July

25, 2021, fromhttps://www.interieur.gouv.fr/fr/Publications/Statistiques/Insecurite-et-delinquance

ככל שהצבע כהה יותר, רמת הפשיעה גבוהה יותר. (תצוגת ‘מפת גרמניה’ אינה זמינה בצג של טלפון חכם). המידע זמין להורדה כקובץ PDF.

תחומי פשיעה:

סה”כ עבירות

סך כל העבירות (למעט פשעים נגד זרים)

רצח, הריגה ורצח לפי דרישה

אונס, תקיפה מינית ותקיפה

שוד

פגיעה גופנית מסוכנת וחמורה

פריצה לבית

גניבה של כלי רכב

כייסות

הונאה

נזק לרכוש

עבירות סמים

פשע אלים

מפות פשיעה בחלוקת למדינות )Bundeskriminalamt(

פשע רחוב המידע באתר המשטרה הפדרלית מוצג כחלק ממאגרי המידע הממשלתיים.63

מדינת ברליןמשטרת מדינת ברלין מציגה לתושבים נתוני פשיעה המתפרסמים החל משנת 2008אחת לשנתיים, כ”אטלס פשע” של רמות הפשיעה במרחב הציבורי. דיווחים אלה מראים את המספר המוחלט של המקרים, כמו גם את ההשוואה האזורית (מספר מקרים לכל 100,000תושבים) עבור 12מחוזות ברלין ו-138אזורי מחוז ובהתייחס ל-17סוגי פשיעה. ‘אטלס הפשע’ מספק נתונים לציבור הרחב (למשל תקשורת, חברות, אוניברסיטאות) על התפתחות

63        Bundeskriminalamt. )n.d.(. BKA – Interaktive Karten. Retrieved August 1, 2021, from

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS

2020/InteraktiveKarten/interaktiveKarten_node.html

רמות הפשיעה ברמה השכונתית. בנוסף, האטלס מספק מאגר מידע לממשל ברלין כדי לתמוך בתכנון אזורי חוצה ארגון.

עם הפעלה של גרסה אינטראקטיבית מקוונת של האטלס, הדוחות שפורסמו בעבר כמסמכי PDFמוחלפים בצורת הצגה עכשווית. תצוגות המפה, הכוללות מספר פרמטרים הניתנים לבחירה חופשית, מציגים את התדירות עבור 17קטגוריות פשיעה שונות ברמת המחוז והרובע.64

‘אטלס פשיעה’ משטרת ברלין (נתוני עבירות סמים)

 

הולנד

משטרת הולנד מציגה באתרה מפות פשיעה אינטראקטיביות בהן ניתן להציג נתוני פשיעה באמצעות מפה או ברשימה, במעגל של 500מטר ועד 25ק”מ מיעד מבוקש. סוגי הפשיעה מוגבלים לפריצות לבתים או ניסיונות פריצה בלבד.65 בנוסף, המאגר הממשלתי מציג נתוני פשיעה בכל המדינה המחולקים לאזורים גדולים (ערים ושכונות) ועם פירוט לגבי סוגים מרובים של פשיעה. ניתן להוריד נתונים אלה למחשב האישי בפורמט של קובץ נתונים, והם עדכניים עד רמה של חודש שלם.66

64      Polizei Berlin. )n.d.(. Kriminalitätsatlas – Berlin.de. Retrieved July 27, 2021, from https://www.berlin.de/polizei/service/kriminalitaetsatlas/

65      Misdaad in Kaart | politie.nl. )n.d.(. Retrieved July 27, 2021, fromhttps://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart

66      CBS Statline. )n.d.(. Retrieved July 27, 2021, fromhttps://data.politie.nl/#/Politie/nl/

 

1מפות פשיעה הולנד (מאגר לאומי – יוני 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצגת נתונים נוספים מגופי משטרה

ארה”ב

מיזם הנתונים המשטרתי (Police Data Initiative) מקדם את השימוש בנתונים פתוחים לעידוד פתרון בעיות משותף, חדשנות, הבנה משופרת ואחריותיות בין הקהילות לרשויות אכיפת החוק המשרתות אותן. האתר מספק רישום מאוחד ואינטראקטיבי של מערכי נתונים פתוחים מתוך יותר מ-130רשויות אכיפת חוק מקומיות, ומספק משאבים קריטיים ובזמן, כולל הדרכה טכנית ושיטות עבודה מומלצות, סיפורי הצלחה, מאמרי הדרכה וקישורים רלוונטיים. מערכי הנתונים מתייחסים לתחומים רבים, לרבות:67

 

 

תקיפות שוטרים

פניות לשירות

מעורבות בקהילה

תלונות                נגד

שוטרים

פשעי שנאה

אירועים פליליים

שוטרים

המעורבים בירי

מתן דוחות ומעצרים

שימוש בכוח ע”י שוטרים

נתונים דמוגרפיים של המשטרה

בריטניה

האתר הלאומי לשיטור בבריטניה מציג נתוני תפקוד של שירותי המשטרה באזורים השונים, בנוסף לנתוני פשיעה. הקטגוריות המוצגות הן:68

67           Home – Police Data Initiative. )n.d.(. Retrieved August 4,        2021, from

https://www.policedatainitiative.org/

68        Performance for Metropolitan Police Service | Police.uk. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, from

https://www.police.uk/pu/your-area/metropolitan-police-service/performance/performance-metropolitan-police-service/?tc=E05009385

השוואת נתוני שיטור בין אזורים שונים בבריטניה.

פרטים על מהירות הטיפול בתיקים פליליים על ידי בתי משפט בשירות המשטרה.

נתוני פעולות של ‘עצירה וחיפוש'(Stop (Search) על ידי המשטרה.

נתוני גיוון תעסוקתי במשטרה על פי מגדר, קבוצה אתנית ביחס לאוכלוסייה שהיא משרתת.

משאבים כלכליים של המשטרה המקומית.

מידע אודות הצוות המקומי של המשטרה.

סדר העדיפויות במשטרה המקומית.

אירועים הקשורים למשטרה.

אוסטרליה

ממשל מחוז קווינסלנד מציג מידע מפורט (Data sets) לגבי מנעד של נתוני משטרה, לרבות מיקומן של מצלמות מהירות פעילות, מסלולי סיור של שוטרים ואזורי סיור של משמר השכונתי (69.(Neighbourhood Watch

המשטרה הפדרלית של אוסטרליה (Australian Federal police – AFP) מציגה נתונים אודות מספר השוטרים הפדרליים המשרתים בכל מחוז במדינה, בתפקידים מעבר לים ובתפקידים במדינות הטריטוריות חבר העמים הבריטי ולפי פילוח של ותק בשירות, קבוצת גיל, קבוצת העסקה, מגדר ועוד.70

69         Police – Organisations | Open Data Portal | Queensland Government. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, fromhttps://www.data.qld.gov.au/organization/police

70        AFP staff statistics | Australian Federal Police. )n.d.(. Retrieved July 25, 2021, from

https://www.afp.gov.au/news-media/facts-and-stats/afp-staff-statistics

 

שקיפות ושיתוף הציבור בנתוני פשיעה ופעילות

הוכן ע”י:
מר דוד לוין, בהנחית מר הדי וגשל, יחידת המידע והידע
אוגוסט 2021מספר סימוכין: 5700-0025-2021-000126
בלמ”ס

במסגרת יעדי האו”ם לפיתוח בר קיימא (30SDG) יעד 16.10בפרק העוסק בשלום, משפט ויציבות המערכות השלטוניות, מתייחס לחשיבות הנגשת המידע לציבור כחלק מזכויותיו הבסיסיות לחירות, זאת תוך שמירה על חוקי המדינה והסכמים בינלאומיים. למדינות רבות בעולם חוקים של חופש המידע המעניקים לציבור את זכות הגישה והעיון במידע.
מסקנות הועדה לשיפור קשרי הקהילה והמשטרה שהוקמה בארה”ב לאחר מהומות בשנת 2014, הצביעו על הנגשת המידע המשטרתי לציבור כולל נתוני הפשיעה כמרכיב בבניית האמון. חברות הייעוץ הגדולות המתמקדות בשיפור השירות של קשרי הקהילה והמשטרה מתייחסות לחשיבות של שקיפות ושיתוף הציבור כמרכיב הכרחי בבניין האמון ושיפור השירות.1
מסמך זה מציג את מדיניות חשיפת מידע לציבור אודות נתוני פשיעה ונתונים נוספים הנוגעים לתפקוד ולהתנהלות גופי המשטרה במדינות בעולם. בסקירה נתמקד בחקיקה הנוגעת לשקיפות וחשיפת מידע, מטרותיה, סוג המידע שנחשף, פורמט הצגת הנתונים, עדכניות ורזולוציה של הנתונים, התייחסות הציבור לחשיפת מידע משטרתי וסוגיות שונות העולות מהחשיפה, לרבות פרטיות, השפעה על פשיעה, על ענפי הביטוח והנדל”ן וכן שקיפות מידע בתחום מדדי איכות של תפקוד המשטרה והצגת נתונים פיננסים הקשורים לתפעול גופי אכיפה.
המידע נלקט מתוך פרסומים של גופי ממשל ברמה הלאומית והמקומית, גופי אכיפה ומשפט ופרסומים של גופי מחקר. המדינות שנסקרו הן ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, צרפת, גרמניה והולנד.
מטרות השקיפות
שקיפות לגבי נתוני פשיעה והתנהלות המשטרה נותנת מענה למספר צרכים של הציבור, הממשל והמשטרה:
•מענה לדרישות חוק בנוגע לאיסוף ופרסום מידע באופן קבוע (חוקי ‘חופש המידע’) המחייב מענה לפנייה ישירה.
•כלי המיועד לשיפור יחסי ציבור, ניהול הנרטיב והגנה על שמה הטוב של המשטרה.
•פתיחות המשטרה מאפשרת דיאלוג בין הממשל לבוחר.
1יפעה יונגרמן (2021), ‘אמנות שירות ושיפור השירות הציבורי לאזרחים’, יחי’ המידע והידע (סימוכין: -5700-00252021-000000).
•השתתפות הציבור בקבלת החלטות על מדיניות.
•שיפור תחושת האחריותיות (accountability) של גופי האכיפה.
• תמיכה בפיקוח הציבור על הנעשה במשטרה ובצמצום השחיתות.
•שיתוף פעולה עם חוקרים והחברה האזרחית לקידום מדיניות מבוססת נתונים.
•ביטחון האזרח בממשל עשויה לגדול בהתאם לרמת הגישה למידע.
•העצמת הלגיטימציה של המשטרה בעיני הציבור.
•חיסכון זמן לציבור באיתור נתונים
סוגיות בשקיפות נתונים
הצגת נתונים לציבור מעלה מספר סוגיות ופערים שיש לתת עליהם מענה, כדי שנתונים אלו יעמדו במטרה המיועדת:
•איזון בין שקיפות לפרטיות הקורבנות בזמן הצגת נתונים ברזולוציה גבוהה (מיקום מדויק של אירוע).
•השפעה על רמת החרדה הציבורית מפני הפשיעה.
•השפעה על עלויות ביטוחי מבנה/תכולה ורכב בהתאם לרמת הפשיעה באזור.
•השפעה על ערך הנדל”ן בהתאם לרמת הפשיעה באזור.
•סיכוני הונאה וביטחון מידע סביב שיתוף מידע פנימי של גופי משטרה.
•סוגיות מתודולוגית:
מפת נתוני הפשיעה מציגה רק נתונים חלקיים, משום שהם מבוססים על דיווחים מהציבור וכן משום שיש בהם מרכיב גיאוגרפי.
הגדרה מדויקת של מדדי משטרה (דיוק בהגדרת אירוע).
הצגה רחבה יותר של מדדי פשיעה (לרבות פשע צווארון לבן, פשיעת סייבר, זאת בנוסף למדדים סטנדרטים של פשיעה אלימה, גניבה וכדומה).
חשש למניפולציה של נתונים (Gaming the system) ואופן הצגתם ע”י המשטרה.
מקור המידע המדווח לציבור
•נתוני דווח אירועי פשיעה למשטרה.
•נתונים הנשאבים מסקרי קהל / קורבנות הפשיעה.
ראוי לציין כי כל מקור נותן מידע באופן חלקי. כ-40%מאירועי הפשיעה מדווחים למשטרה. בחלק מסוגי הפשיעה (עבירות מין, למשל) שיעור הדיווח נמוך ביותר. סקרי קהל אוספים יותר נתונים מהקורבנות, אם כי על חלק מוגבל של סוגי הפשיעה המדווחים למשטרה.
סוגים של נתוני פשיעה המדווחים לציבור במפות פשיעהנתוני הפשיעה המוצגים לציבור במפות פשיעה עשויים לכלול מנעד קטגוריות:
•רצח
•שוד
•תקיפות
•פריצות
• גניבות של כלי רכב
• גניבות מתוך רכבים
•עבירות סמים
•ונדליזם ונזק לרכוש
מודגש כי נתונים המוצגים בדוחות תקופתיים עשויים לכלול קטגוריות נוספות, לרבות עבירות מין, הונאות, פשיעה באמצעות סכינים ופשיעת סייבר.
נתוני משטרה נוספים
גופי אכיפה ומאגרי מידע ממשלתיים עשויים להציג נתונים נוספים הקשורים לתפעול ותפקוד המשטרה:
•שיעורי סגירה/פתרון של תיקים
•זמני תגובה של המשטרה
•סטטיסטיקה על עומס עבודת השיטור
• תאונות דרכים
• תקיפות שוטרים
•פניות לשירות
•מעורבות בקהילה
•תלונות נגד שוטרים
•שוטרים המעורבים בירי
•מתן דוחות ומעצרים
•שימוש בכוח ע”י שוטרים
•נתונים דמוגרפיים של המשטרה
•נתונים פיננסיים של גופי משטרה פורמט הצגת נתונים
•דוחות סטטיסטיים תקופתיים (כל המדינות בסקירה).
•מפת פשיעה גיאוגרפית בפורמט 2.0CompStat- ‘דשבורד’ או ‘אטלס’ של פשיעה (ארה”ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, הולנד), הכולל:
פורמט אינטראקטיבי המאפשר מניפולציה של תצוגת סוגי פשיעה / אזור גיאוגרפי / טווח תאריכים.
השוואה בין אזורים גיאוגרפים שונים במדינה אחת.
•טבלאות נתונים (קבצי cvs/xlsx) להורדה וניתוח ע”י הציבור וגופי מחקר (ארה”ב, קנדה, בריטניה ועוד).
עדכניות הנתונים
•מידע על פשיעה מתעדכן בטווחי זמנים שונים ובהתאם לפורמט.
•דוחות סטטיסטיים מתעדכנים ברמה שנתית, רבעונית או חודשית.
•מפות פשיעה גיאוגרפיות מוצגות בהשהיה של פרק זמן, כדי לשמור על פרטיות הקורבן ולוודא שהנתונים נכונים (לדוגמה, רצח מכוון לעומת תאונה, הריגה לעומת תקיפה).
רזולוציה של הנתונים
נתוני הפשיעה מוצגים ברמות רזולוציה גיאוגרפית שונות ולמטרות שונות:
•נתונים ברמה הלאומית.
•נתונים ברמה המקומית.
•נתונים ברמה של שכונה ורחוב (פרטיות הקורבנות אינה מאפשרת הצגה של אירוע עד רמה של מבנה ספציפי).
תוכן עניינים
מפת הידע 2
תקציר מנהלים 3
מבוא 9
מדיניות של שקיפות 10
חוקים של חופש המידע 10
כוח המשימה הנשיאותי בשיטור במאה ה-21 10
חוק קלרי ((Clery Law 11
יתרונות בחשיפת נתוני פשיעה 12
סוגיות בחשיפת נתוני פשיעה 13
חסרונות, השפעות שליליות וסיכונים 13
ביקורת מתודולוגית 14
איזון בין שקיפות לפרטיות 15
תפיסות הציבור כלפי הצגת נתוני פשיעה 17
מהותן של מפות פשיעה 18
פורמט הצגת המידע (רזולוציה של הנתונים) 19
פלטפורמות מיפוי והצגת נתוני פשיעה במדינות העולם 20
ישראל 20
ארה”ב 21
נתונים ברמה לאומית 21
נתונים ברמה מקומית 21
העיר ניו יורק ((New York City 22
עיר הבירה וושינגטון (.(Washington D.C23
העיר לוס אנגלוס, קליפורניה 24
קנדה 26
הליפקס ((Halifax26
ונקובר ((Vancouver27
אוטווה ((Ottawa29
בריטניה 30
אנגליה וויילס 31
סקוטלנד וצפון אירלנד 33
אוסטרליה 34
קווינסלנד 34
ניו סאות’ ויילס ((NSW34
ויקטוריה 35
צרפת 37
גרמניה 37
מדינת ברלין 38
הולנד 39
הצגת נתונים נוספים מגופי משטרה 41
ארה”ב 41
בריטניה 41
אוסטרליה 42

עורכי דין מומלצים בתחום