26.10.20

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע”ח-2018

                                                                                                                                              בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984[1]...