תיאור ומבנה המשרד המשפטים- דוח 2017

 

עורך דין מומלץ

משרד המשפטים הוא משרד מרכזי בממשלת ישראל, המשמש הן כמשרד מטה והן כמשרד המספק שירותים רבים וחשובים לציבור. המשרד פועל לעשיית צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שבה הכול שווים בפני החוק.

המשרד אמון על שורה ארוכה של נושאים ותחומי פעילות משפטיים ומקצועיים שונים, ובין תפקידיו העיקריים:

 • ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל.
 • הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות.
 • ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה.
 • אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית.
 • ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות.
 • ביצוע חוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם, ובכלל זה מתן שירותים משפטיים ואסדרה בתחומים משפטיים ומקצועיים מגוונים.

במשרד המשפטים נכללים, בין היתר, היחידות והמערכים הבאים: הייעוץ המשפטי לממשלה ומחלקת ייעוץ וחקיקה, פרקליטות המדינה, אגף הסיוע המשפטי, הסנגוריה הציבורית, רשות הפטנטים, רשות התאגידים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אגף שומת מקרקעין, אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, הנהלת בתי הדין השרעיים, הנהלת בתי הדין הדתיים הדרוזיים, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תיאום המאבק בסחר בבני אדם, תיאום המאבק בגזענות, היחידה הממשלתית לחופש המידע, בתי הדין המנהליים לפי חוק הכניסה לישראל, אגף בירור תלונות נחקרים, מחלקת חנינות, נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, נציבות תלונות הציבור על שופטים, היחידה לענייני עדות דתיות, מחלקת ‘רשומות’ וכן יחידות מטה הנהלת המשרד.

המשרד אמון על אסדרה ורישוי של מקצועות בתחומים משפטיים ומקצועיים שונים ובהם רואי חשבון, מתווכים במקרקעין, שמאי מקרקעין, חוקרים פרטיים, שירותי שמירה, נוטריונים, עורכי פטנטים וטוענים שרעיים.

שרת המשפטים אחראית, על-פי חוק, על מנהל בתי המשפט באמצעות הנהלת בתי המשפט ועל רשות האכיפה והגבייה – יחידת סמך, במסגרתה פועלת מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

משרד המשפטים נמנה עם משרדי הממשלה הראשונים שהוקמו עם קום המדינה וכיהנו בו מאז 20שרים.

מיום כ”ח באייר בתשע”ה, 17במאי 2015, עומדת בראשו השרה איילת שקד.

 

A          —
אשקל([
אגףש[0ת0קרקעי[0ה(דהיפה>הצפ([

בית דץ לעוויה מהת היפה (הצפ((_____ ־______________

אגף ריש(ם >הסדר תקרקעי(של(הה
תל אביב-י3(
באר שבע
אגף ריש>ם (הסדר תקרקע׳[ לש3הד ריש>ם, פיק>ה (הסדר תקרקע׳(

הסנג>ריה הציב>רית, Ttnnהיפה

-&r *־

יר>שלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דש(ת האכיפה (הנב״ה
הנהלת בתי המשפס
המנהלת הכללית
יי                          r

הסנגוויח הציבורית

יי                                   r

אגףה0י(עהמש9ט׳

י

ושות התאגידים

י^

וש(ת הפטנטים

אנףוישום >הסדו מקוקעיןאנףהא9וטו(9ו0הכללי והכונס הרשמיי

אנף שומת מקרקעי(

k-____________________

הרשות לאיסור הלבנת ה1[1מימ(]0ווו
iנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחושות למשפט, טכנולוגיהומידעהנהלת בתי הדי[ חדת״םהדוה״םהנהלת בתי הדי[ השוע״ם
בתי הדי[ המינהל״ם לפי וווק הכניסה לישראלהיחידה הממשלתית לשפש המידעי                                     r

תיאום המאבק בגזענות

תיאום המאבק בסחר בבני אדם
נציבות תלונות הציבור על שופטיםנציבות תלונות הצינור על מייצגי המדינה נעונאותיי                                   r

מחלקת חניטת

k                                     J

אגףביווו תלונות נחקרים
מנהלת היחידות
המקצועיות
היחידה לענייני
עדותדתתת
המחלקה לרישויי י

המחלקה לרישוי

מחלקתמועצת שמאי יי   r

ועדת

Yושמת
חוקרים פרסייםנוטריונים“ושומות”! מקוקע׳(העיזבונות! המתווכים
משנה למנהלת
הכללית
“שץ [חקיקה
הקעץהמשפס׳
לממשלה
פוקליס המדינה

9וקלי0(ת המדינה

לשכה משפטית

י חטיבת נישל ההון האנוש׳

חטיבת ת9עול
ולוגיסטיקה

אגף בניו תנת[ מדיניות (אסטרטגיה

אגף בניו מעונ(ת מידע י

אגף בניו נ90ים

K                    <

אגף בכיו חיוום, בטח([ מידע (0״בו

י

אגף בניו
שיחתלק>תות

אגף בניו דובוות, הטבוח (תקש>ות

י אגף בניו

ביק(ות9נימית

![ המחלקהלפניות הציבור

אגף בניו תקציבים, כלכלה, פיק(ח (נקוה

1מחלקתניהול jותפקידים מיוחדים [^^וש9נ^נ^^
המחלקה למשפט חוקת׳ ציבורי
י המחלקה למשפט rמנהליציבור׳ t
המחלקה למשפט ] אזרחי
המחלקה למשפט ] פלילי
המחלקה למשפט בלבלי
3
המחלקה למשפט rניו-לאוס׳

h              if

המחוגה על

העווה המש09ית

1
_________ ןן________
מחתותמחלקות
מחת הצפוןהמחלקה האורחית
מחוז חיפה (9דיהמחלקה הפלילית
סחת חיפה (אווהמחלקה הכלכלית
מחת המרבו (9להמחלקה הפיסקאלית
מחת המרבו (או
י המחלקה למשפט העבודה
י

מחת תל-אניב (א

מחלקת הננ”צים
מחת תל-אניו (מיסוי ונדנדה;הנוהדקהדהנה״ת תונעיםסוסחניהיועה״ש
המחלקה לחקירות שוטרים
י

מחת ירושלים (או

היחידה לאכיפה אורחית
מחת הדרום (9ליחידת עררים
מחת הדרום (אוו

______________

יחידת עיכוב הליכים
המוס לשיחתי נישל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיוון בתעסוקה במשרד המשפטים

משרד המשפטים, כמשרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל, מחויב לקידום העסקה שוויונית כערך דמוקרטי, אך לא פחות מכך מחויב לערכי השקיפות וחופש המידע הנדרשים מכלל גופי הממשל.

לפיכך, גובש במשרד דו”ח מקיף כדי להציג לציבור את מצב הדברים בכנות גמורה וללא “הנחות”. הדו”ח משקף את מצב ההעסקה השוויונית, מתוך שאיפה מתמדת לקדם את הנושא ולהעלותו על סדר היום של מנהליו ועל סדר היום הציבורי, במגזר הממשלתי והפרטי כאחד.

משרד המשפטים ממשיך להשקיע משאבים רבים לשם קידום העסקה שוויונית.

במשרד המשפטים מועסקים 4130 עובדים פעילים. 283568%( מהם נשים, ובקרב העובדים בדירוג הבכיר – 66% הן נשים; 42510.3%( עובדים הם בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית; 65 עובדים יוצאי אתיופיה1.6%(; וכ-60 עובדים1.5%( הם אנשים עם מוגבלות.*

נציין כי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים והסנגוריה הציבורית מעסיקים בקביעות במיקור חוץ 1863 עורכי דין, המייצגים בבתי המשפט אוכלוסיות הזכאיות לייצוג על פי חוק. 41822.5%( מתוכם הם בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית ו-321.7%( הם יוצאי אתיופיה.**

נדגיש כי בקרב העובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, כ-100 עובדים מועסקים במשרות שאינן מיועדות לאוכלוסייה זו, אלא התקבלו בהליך מכרזי רגיל.

העסקה שוויונית ורבגונית היא ערך דמוקרטי, המונע אפליה ומבטיח שוויון הזדמנויות לכל. המגזר הציבורי הוא המרחב המקצועי המוציא אל הפועל את מדיניות הממשלה ומעניק שירותים לכלל הציבור. ככזה, עליו להיות מחויב כל העת לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, ולשקף את הנוף האנושי המגוון של תושבי מדינת ישראל.

*זאת על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכן לא כל העובדים עם מוגבלות מזוהים ככאלה ברישומי המשרד.

** באגף לסיוע משפטי נספרו עו”ד שהצהירו כי הם דוברי השפה הערבית או האמהרית. באשר לנתוני הסנגוריה הציבורית, ייתכנו מקרים שעו”ד מעניקים שירות למספר מחוזות נספרו יותר מפעם אחת.

תמונת מצב: 68%מעובדי המשרד – נשים

לפי דו”ח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה, נשים הן 64%מכלל עובדי המדינה, אך שיעור זה פוחת והולך ככל שהדרגות עולות. בשנת 2014רק 38%מהעובדים בעמדות הבכירות היו נשים*.

בניגוד למגמה בכלל השירות הציבורי, משרד המשפטים הוא חממה לטיפוח מנהיגות נשית מקצועית, דבר הבא לידי ביטוי בנוכחות מרשימה של נשים בכל היחידות והדרגות: 68% מעובדי משרד המשפטים הן נשים, וכ-66% מהדרגות הבכירות במשרד מאוישות בידי נשים. ביחס לשנה שעברה מדובר בעלייה של אחוז אחד וניתן לראות יציבות בתחום זה. ראוי לציין כי גם בקרב העובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, הנשים הן כ-50%.

מבין הנשים בעמדות מפתח ניתן לציין את: שרת המשפטים, המנהלת הכללית, היועצת המשפטית של המשרד, משנה ליועץ המשפטי לממשלהייעוץ(, משנה לפרקליט המדינהאזרחי(, שמונה פרקליטות מחוז וכן מנהלות מחלקות בפרקליטות המדינה, שלוש סנגוריות מחוזיות, שתי משנות לסנגור הציבורי הארצי, מנהלת מחלקת החנינות, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, מנהלת המחלקה לבדיקת תלונות על נחקרים, מבקרת הפנים של המשרד, סמנכ”לית שירות לקוחות, ראשת בתי הדין לעררים, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, יושבות ראש ועדי עובדים ועוד.

 

לקריאה נוספת ראו בקישור את כתבתה של טלי חרותי סובר:

http://www.themarker.com/career/1.2792650

פערי שכר

על פי מסמך “פערי שכר מגדריים בישראל” לשנת 2015של מכון המחקר “מרכז אדוה”, פער השכר בין נשים וגברים במשק הישראלי עומד על 33%, קרי: מבחינה סטטיסטית, על כל שקל אחד שמרוויח גבר, תרוויח אישה 67אגורות*.

במשרד המשפטים פערי השכר נמוכים במידה ניכרת משאר המשק, ועומדים כיום על 12%בלבד. היינו, בממוצע כלל משרדי, כנגד כל שקל שמקבל עובד, עובדת משתכרת 88אגורות.

אם נבחן את הדירוגים המרכזיים במשרד המשפטים, נגלה שפער השכר הממוצע מצטמצם אף יותר לעומת הממוצע הכלל משרדי, ועומד על 2% בלבד. טבלת השכר המובאת מטה מציגה את הדירוגים המרכזיים במשרד ובאמצעותה ניתן להתרשם ממצב פערי השכר. מהטבלה עולה כי בקרב הדירוגים המרכזיים אכן יש פערי שכר בין עובדות לעובדים במשרד, לעתים מינוריים ולעתים משמעותיים.

ראוי לציין כי בקרב דירוגי הפרקליטים, חוזה אישי בכירים, המהנדסים, הכלכלנים והמח”ר, פער השכר הוא לטובת הנשים.

דירוגמשכורת ברוטו – נשיםמשכורת ברוטו –

גברים

פער שכר לפי ₪ אחדאישה: גבר(
מנהלי עובדי מדינה10,91912,6591:0.86
מח”ר11,93313,5511:0.88
מהנדסים21,29520,1780.95:1
פרקליטים23,72323,5910.99:1
סנגורים ציבוריים23,04325,0851:0.92
חוזה אישי בכירים39,46434,8450.88:1
מוקבלים לשופטים52,35352,6981:0.99
חוקרי מח”ש15,34815,5681:0.99
עובדים חיוניים משפטנים21,75422,7971:0.95
בוחני פטנטים א21,25823,3341:0.91
בוחני פטנטים ב19,38719,9141:0.97
כלכלנים נבחרים21,17520,1460.95:1
עובדים חיוניים אקדמאים14,15216,1661:0.88
נהגים לשכת מנכ”ל/שר16,73717,5751:0.95
ממוצע לדירוגים מרכזיים22,32422,7211:0.98

 

יש לציין כי חל שיפור מפער של 4% ב-2015 לפער של 2% בלבד ב-2016

תמונת מצב: יותר מ-10%מעובדי המשרד – בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית היא כ-20%מכלל האוכלוסייה הישראלית. המיעוט הגדול ביותר במדינה הוכר על ידי מדינת ישראל כאוכלוסיית ייצוג הולם, הזכאית להעדפה מתקנת בהעסקה.

על פי החלטת ממשלה משנת 2007, כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך נדרשים לשלב אזרחים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית ביחס של עובד אחד על כל עשרה עובדים10%.

משרד המשפטים פעל רבות על מנת להגיע ליעד שהציבה הממשלה ובשנת 2016 השיג את כל היעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה. כיום מועסקים במשרד המשפטים 425 עובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית שהם 10.3% מכלל עובדי המשרד התקניים ובכך השיג את היעדים שנקבעו.

משרד המשפטים ימשיך לפעול לקידום העסקה שוויונית ורב גונית גם בשנת 2017

 

נציין כי נוסף על עובדי המשרד בתקן, משרד המשפטים מעסיק באמצעות האגף לסיוע משפטי והסנגוריה הציבורית מאות עורכי דין חיצוניים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, בהעסקה קבועה במיקור חוץ, כפי שאפשר לראות בטבלה להלן:

סה”כ עו”ד חיצונייםמתוכם – עו”ד בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסיתשיעור בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית
סנגוריה ציבורית מיקור חוץ*87119022%
אגף לסיוע משפטי מיקור חוץדוברי ערבית(*99222823%

 

העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית לפי יחידות המשרד – נתונים מספריים

יחידהסה”כ

עובדים

ביחידה

סה”כ בני החברה

הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

שיעור בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית ביחידה
בתי הדין השרעיים5858100%
בתי הדין הדרוזיים66100%
המחלקה לבדיקת תלונות נחקרים בשב”כ3133%
מנהלת תיאום וקישור יהודה ושומרוןרישום מקרקעין(14428%
היחידה הממשלתית לחופש המידע5120%
בתי הדין לעררים40718%
האגף לסיוע משפטי2003618%
האגף לסיוע משפטי מיקור חוץדוברי ערבית(*99222823%
היחידה לביקורת פנימית11218%
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות42615%
האגף לתכנון מדיניות13212%

 

יחידהסה”כ

עובדים

ביחידה

סה”כ בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסיתשיעור בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית ביחידה
הסנגוריה הציבורית2763412%
הסנגוריה הציבורית מיקור חוץ*87119022%
יחידת השירות לציבור2452811%
רשות הפטנטים1651610%
לשכת המנהלת הכללית10110%
הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע3239%
אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי308289%
פרקליטות המדינה16261328%
רשות התאגידים154138%
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור3838%
האגף לרישום והסדר מקרקעין”טאבו”(300238%
המחלקה לייעוץ משפטי למשרד2727%
מחלקת חשבונות3526%
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות2015%
חטיבת ההון האנושי4225%
אגף דוברות, הסברה ותקשורת1915%
חטיבת התפעול והלוגיסטיקה5036%
אגף שומת מקרקעין5624%
מחלקת ייעוץ וחקיקה21173%
מנהלת היחידות המקצועיות5200%
אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר1400%
אגף בכיר למערכות מידע500%
אגף תקציבים400%
המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים600%
מחלקת חנינות800%
יחידת התיאום למאבק בסחר בבני אדם400%
לשכת המשנה למנכ”לית400%
לשכת שרת המשפטים1600%
נציבות תלונות הציבור על שופטים1100%
סה”כ ללא מיקור חוץ413042410.3%

 

* באגף לסיוע משפטי נספרו עורכי דין שהצהירו כי הם דוברי השפה הערבית או האמהרית. באשר לנתוני הסנגוריה הציבורית, ייתכנו מקרים שעו”ד המעניקים שירות לכמה מחוזות נספרו יותר מפעם אחת.

* שיעורם של בני החברה הערבית במשרד ללא בתי הדין השרעיים והדרוזים שבהם כל העובדים בני החברה הערבית הוא 9%.

התפלגות תעסוקת בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית ביחידות המשרד

 

בעלי תפקידים בכירים מקרב בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, המועסקים במשרד

משרהיחידהדירוג
מנהל המחלקה הפיסקאליתפרקליטות המדינהמוקבל לשופט
סמנכ”ל בכירתפעול ולוגיסטיקה(חטיבת התפעול והלוגיסטיקה44–42מח”ר
מנהלת אגף א’ משאבי אנושאגף משאבי אנוש43–42מח”ר
מנהל בתי הדין הדרוזייםבית הדין הדרוזי44–42מח”ר
קאדי מד’הבבית הדין הדרוזיקאדי/שופט
מנהל בתי הדין השרעייםמנהל בתי הדין השרעייםקאדי/שופט
קאדי בית הדין השרעיבית הדין השרעיקאדי/שופט
מנהלת תחום בכירהסנגוריה ציבורית(סנגוריה ציבורית מחוז ירושליםא5–א6סנגורים ציבוריים
ממונהראש צוות אזרחי(פרקליטות המדינה מחוז דרום אזרחיא5–א6פרקליטים
מנהלת מחלקהסנגוריה ציבורית(סנגוריה ציבורית מחוז ירושליםא5–א6סנגורים ציבוריים

 

משרהיחידהדירוג
מנהלת מחלקהסנגוריה ציבורית(סנגוריה ציבורית מחוז מרכזא5–א6סנגורים ציבוריים
מנהל מחלקהסנגוריה ציבורית(סנגוריה ציבורית מחוז נצרתא5–א6סנגורים ציבוריים
ראש תחוםממונה על העזרה המשפטית(לשכת המשנה ליועמ”שהסכמים בינ”ל(א4–א6משפטנים
כלכלןיחידת החילוט אפ”כ וכנ”ר(אגף האפוטרופוס הכללי41-43כלכלנים
סגן מנהל לשכהסיוע משפטי(סיוע משפטי מחוז חיפהא2–א4משפטנים
דייןבית הדין לביקורת משמורת(בית הדין לערריםא2–א4משפטנים
מנהל מחלקה בכיררשומות בערבית(ייעוץ וחקיקהא3–א5משפטנים
ממונה תביעהמחוזי(נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלותא2–א4משפטנים
ממונהעל רישום חברות(רשות התאגידיםא2–א4משפטנים

 

תמונת מצב: 1.6%מכלל עובדי המשרד הם יוצאי אתיופיה

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במדינת ישראל חיים כ-141אלף ישראלים יוצאי אתיופיה, שהם 1.6%מכלל האוכלוסייה. על פי החלטת הממשלה משנת 2016, על משרדי הממשלה ויחידות הסמך לעמוד ביעד קליטת עובדים יוצאי אתיופיה, לפיו אחוז ייצוגם לא יפחת משיעורם באוכלוסייה.

בשנה שעברה מצאנו כי מצב תעסוקתם של יוצאי אתיופיה במשרד המשפטים טעון שיפור ניכר, שכן שיעורם ביחס לכלל עובדי המשרד עמד על 0.8%בלבד. נקודת חולשה זו הובילה לקביעת מדיניות ברורה, חד משמעית ועקבית בכל הנוגע להגברת שיעור התעסוקה של יוצאי אתיופיה. מדיניות זו נושאת פירות ובשנת 2016עמד משרד המשפטים ביעד שקבעה הממשלה: כיום מועסקים במשרד 65עובדים יוצאי אתיופיה, שהם 1.6%מכלל עובדי המשרד*. 36עובדים בתקן, 12מתמחים ו-17סטודנטים.

נוסף על כך, האגף לסיוע משפטי והסנגוריה הציבורית, המעניקים סיוע משפטי לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג על פי דין, מעסיקים בקביעות במיקור חוץ עורכי דין יוצאי אתיופיה, כפי שאפשר לראות בטבלה זו:

סה”כ עו”ד חיצונייםמתוכם – עו”ד יוצאי

אתיופיה

שיעור עו”ד יוצאי אתיופיה
סנגוריה ציבורית מיקור חוץ**871222.52%
האגף לסיוע משפטי מיקור חוץדוברי אמהרית(**992101%

 

תמונת מצב: העסקת עובדים עם מוגבלות

בישראל חיים 703,700אלף אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה64-18(, שהם כ-15%מקבוצת גיל זו בכלל האוכלוסייה. על פי הדו”ח השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים*, רק 51%מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה מועסקים, לעומת 79%בקרב אנשים ללא מוגבלות.

בפני אנשים עם מוגבלות עומדים חסמים ואתגרים רבים בדרך לתעסוקה, כגון: סטיגמה ועמדות שליליות של המעסיקים, חוסר מודעות לנושא התאמות, קשיים בקבלת התאמות בתהליכי הקבלה, תנאי מכרז הדורשים ניסיון תעסוקתי קודם, חשש מדחייה וחוסר היכרות עם המערכת. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותתיקון מס’15(, התשע”ו- 2016קובע, כי על משרדי הממשלה להעסיק לפחות 5% עובדים עם “מוגבלות משמעותית” כהגדרתה בתיקון, וקובע שורה של צעדים להשגת יעד זה.

מדידת שיעור העובדים עם מוגבלות במשרד נתקלה בקשיים אובייקטיביים בגלל חוסר מידע זמין על עובדים עם מוגבלות אשר אינם מועסקים בתקנים ייעודיים לכך, בין היתר בשל היבטי צנעת הפרט. עובדים עם מוגבלות המתקבלים לעבודה שלא במסגרת תקן ייעודי אינם נדרשים לפרט את מגבלותיהם, וכפועל יוצא מכך חסר מידע עליהם. לפיכך, לא ניתן לפרסם את הנתונים הללו בדו”ח זה.

עם זאת, מדו”ח שחיברה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהדצמבר 2014( עולה כי 1.5%מכלל עובדי המשרד הם אנשים עם מוגבלות. נתון זה התקבל לאחר הצלבת מצבת כוח האדם במשרד עם מקורות מידע מאגף השיקום של משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, השירות לעיוור, שירותי תמיכה ותקשורתלקויי שמיעה( ואגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

כמו כן, מנתוני חטיבת ההון האנושי במשרד עולה כי יש 25תקנים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות. 12תקנים מהם לעובדים מן המניין ו-13תקנים למתמחים או לסטודנטים. כמו כן, משרד המשפטים שותף בפרויקט ממשלתי מיוחד שבאמצעותו מועסקים 32עובדים עם מוגבלות, במטרה להקנות להם גישה לסביבה מקצועית, ולצבירת ניסיון תעסוקתי שיקדם אותם בהמשך דרכם בשוק העבודה.

מטרות משרד המשפטים ויעדיו לשנת 2016

משרד המשפטים פועל לעשיית צדק ומשרת את הציבור כמגן על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שבה הכול שווה בפני החוק.

מימוש ייעוד המשרד יבוסס על הערכים הבאים:

 • מתן שירות מצוין.
 • מקצוענות.
 • חוד החנית בקידום ערכי היסוד של מדינת ישראל.
 • סיוע לממשלה בקידום מדיניותה.
 • ראייה חברתית.

מטרות ויעדי המשרד

1 . קידום שלטון החוק ושמירה על האינטרס הציבורי.

יעד 1.1: קידום וייעול אכיפה אפקטיבית בדרכים מגוונות ומתואמות לרבות פיתוח כלים חלופיים ומניעתיים למשפט הפלילי.

יעד 1.2: התאמת המשפט לשינויים ולהתפתחויות בחברה ובכלכלה וקידום מסגרות נורמטיביות מתאימות.

יעד 1.3: קידום שלטון החוק ברשות המבצעת.

2 . שיפור איכות השירות לציבור.

יעד 2.1: מתן יותר שירותים מרחוק בדגש על שירותים מקוונים.

יעד 2.2: שיפור שירותי המשרד מזווית ראייתו של מקבל השירות.

יעד 2.3: צמצום משך הזמן לקבלת שירות.

יעד 2.4: הגברת היכולת לתת שירות לאוכלוסיות מוחלשות.

3 . קידום זכויות אדם.

יעד 3.1: הגברת ההגנה על זכויות אדם ואזרח באמצעות קידום חקיקה ופיתוח כלים והנחיות מנהליות.

יעד 3.2: הגברת המודעות והנגישות של אוכלוסיות מוחלשות לזכויותיהם.

יעד 3.3: העלאת התודעה הציבורית לשוויון ולזכויות אדם בדגש על אפליה וגזענות.

יעד 3.4: הובלת שיתופי פעולה בין-יחידתיים ובין-משרדיים לקידום זכויות אדם.

4 . סיוע לקידום מדיניות הממשלה.

יעד 4.1: צמצום בירוקרטיה וטיוב רגולציה.

יעד 4.2: שיפור מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל.

יעד 4.3: סיוע לקידום מדיניות הממשלה בתחום הסייבר.

יעד 4.4: סיוע לקידום תכנית הדיור הממשלתית.

5 . טיוב תהליכים לשם שיפור ופיתוח יכולות המשרד.

יעד 5.1: קליטת כוח אדם מצוין, פיתוחו ושימורו.

יעד 5.2: שיפור שיעורי הביצוע המשרדיים באמצעות תכנון, מדידה ובקרה.

יעד 5.3: שיפור איכות הניהול בדגש על הטמעת תרבות של קבלת החלטות.

6 . שיפור ניהול ושימור הידע והמידע במשרד.

יעד 6.1: יצירת תהליך כניסה סדור של עובד לתפקידו כך שבזמן הקצר ביותר יכיר את סביבתו הארגונית ויוכשר לבצע את עבודתו המקצועית ברמת ביצוע גבוהה.

יעד 6.2: שיפור תהליכי שימור ושיתוף של ידע מקצועי בעת מילוי התפקיד לטובת הנגשת הידע הרלוונטי לאדם הרלוונטי בזמן הרלוונטי.

יעד 6.3: הבניית תהליכי שימור הידע טרם עזיבתו של עובד את תפקידו.

 

מטרות משרד המשפטים ויעדיו

לשנים 2018-2017

 1. 1. קידום שלטון החוק וזכויות האדם ושמירה על האינטרס הציבורי

1.1  : הגברת ההגנה על זכויות אדם ואזרח ועל שלטון החוק באמצעות קידום חקיקה ופיתוח כלים

והנחיות מנהליות.

1.2  : פיתוח ויישום מדינות אכיפה תוך שיתוף פעולה וסנכרון עם משרדי הממשלה וגופים נוספים,

בדגש על מאבק בפשיעה המאורגנת ; בשחיתות ; בגזענות ; בפשעים במרחב הסייבר ; בהסתננות בלתי חוקית ; באמל”ח בלתי חוקיים ; בבנייה הבלתי חוקית והגנה על נכסי הציבור.

1.3  : קידום תהליכי אכיפה משולבת, אכיפה חלופית, מניעה ושיקום בדגש על הטיפול בפשיעת

נוער.

1.4  : קידום השוויון בדגש על הנגשת זכויות, שירותים ומידע לאוכלוסיות מוחלשות.

1.5  : התאמת החוק והמשפט לשינויים ולהתפתחויות בחברה ובכלכלה בדגש על יצירת תשתית

משפטית מודרנית לצמצום הבירוקרטיה.

 1. 2. טיוב רגולציה ושיפור השירות לציבור

2.1  : מתן יותר שירותים מרחוק בדגש על שירותים מקוונים.

2.2  : שיפור והנגשת שירותי המשרד מזווית ראייתו של מקבל השירות.

2.3  : צמצום משך הזמן לקבלת שירות, קיצור זמני הטיפול בתהליכים והפחתת מספר ההליכים

הפתוחים.

2.4  : הפחתת הדרישות הרגולטוריות.

 1. 3. הגברת אמון הציבור במשרד המשפטים

3.1  : קידום שקיפות בקבלת החלטות ושיתוף הציבור.

3.2  : קידום תרבות של בקרה, תחקיר, הפקת לקחים והטמעתם.

3.3  : קידום גיוון תעסוקתי במשרד ומתן מענה לכל האוכלוסיות במדינה.

 1. 4. הובלה וקידום של נושאים בעלי עדיפות לאומית

4.1  : בניית תכנית חקיקה משרדית וממשלתית המתבססת על הערכת המצב המשרדית

והלאומית.

4.2  : ייצוג וקידום מעמדה של ישראל בזירה המשפטית הבין-לאומית.

4.3  : סיוע לקידום מדיניות הממשלה בדגש על מדיניות הדיור הממשלתית ; תשתיות מימון ; תחום

הסייבר ; הגדלת הפריון ; צמצום אי-השוויון והתמודדות עם תופעת הזדקנות האוכלוסייה.

 1. 5. התאמת תהליכי העבודה והתשתיות למימוש ייעוד המשרד ביעילות ובאפקטיביות

5.1: עידוד מצוינות, חדשנות ויוזמה בקרב עובדי המשרד ומיצוב משרד המשפטים כמשרד אטרקטיבי לעבודה ולפיתוח קריירה.

5.2  : שיפור איכות הניהול בדגש על הטמעת תרבות של קבלת החלטות מבוססות נתונים.

5.3  : שימור וניהול הידע והמידע במשרד.

5.4  : שיפור תהליכי קליטת כוח אדם תוך מתן שוויון הזדמנויות.

5.5  : פיתוח ושימור ההון האנושי באמצעות יצירת מסלולי הכשרה, הדרכה וניוד עובדים.

5.6  : הטמעת כלים ארגונים וטכנולוגיים ופיתוח תהליכים ארגוניים ואסטרטגיים לשיפור

האפקטיביות.

 

המנהלת הכללית חטיבת ניהול ההון האנושי

אגף בכיר שירות

חטיבת תפעול ולוגיסטיקה

אגף בכיר תכנון מדיניות ואסטרטגיה

הלשכה המשפטית

אגף בכיר כספים

אגף בכיר מערכות מידע.

אגף בכיר חירום, בטחון מידע וסייבר

אגף בכיר ביקורת פנימית ותלונות הציבור

אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת

אגף בכיר תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה

 

המנהלת הכללית

עו”ד אמי פלמור

לשכת המנהלת הכללית, רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים, ת”ד 49029, מיקוד 9149001

טלפון: 02-6466533 | פקס: 02-6467002 | דוא”ל:Mancal@justice.gov.il

המנהלת הכללית של משרד המשפטים מופקדת על ניהול המשרד ונושאת באחריות ניהולית ומקצועית כוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו, בהתאם למדיניות הממשלה, ובאמצעות מנהלי הרשויות, האגפים והיחידות במשרד, תוך שמירה על עצמאותם המקצועית של בעלי התפקידים בהפעלת סמכויותיהם לפי דין.

המנהלת הכללית מתמנה על-ידי הממשלה על-פי הצעת שרת המשפטים בהתאם לסעיף 12לחוק שירות המדינהמינויים(, התשי”ט-1959, והיא כפופה לשרת המשפטים.

כדרג הניהולי הבכיר ביותר במשרד ובאמצעות מטה הנהלת המשרד, נושאת המנהלת הכללית באחריות הכוללת לתכנון האסטרטגי של עבודת המשרד; להכשרת ולפיתוח המשאב האנושי, תוך שימת דגש על פיתוח הדרג הניהולי והכשרת העתודה הניהולית; לפיתוח כלים לשיפור תהליכי העבודה, המינהל והשירות לציבור בכל יחידות המשרד, ובכלל זה לשיפור מערכות המידע והכלים הטכנולוגיים.

בנוסף, המנהלת הכללית נושאת באחריות לטיפוח קשרי החוץ של המשרד עם גורמים שונים, ממשלתיים ושאינם ממשלתיים, בארץ ובחוץ לארץ.

נוסף על תפקידיה אלה, ובשים לב לתפקידו המרכזי של משרד המשפטים כמשרד מטה של הממשלה, מובילה המנהלת הכללית את עבודתן של ועדות מגוונות הפועלות בממשלה ועומדת בראשן, ובהן: הוועדות לבחירת מועמדים לכהונת דיינים של בית הדין לביקורת משמורת ושל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952; הוועדה לאישור כשירותו של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ”ב-1992.עוד משמשת המנהלת הכללית, לפי חוק, כחברת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין והוועדה לאישור סניגורים צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-1955.

כמו כן, מכהנת המנהלת הכללית כיו”ר ועדות בין-משרדיות שונות, ובהן: הצוות הבין-משרדי להסרת חסמים לשילובם של בני האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה; הוועדה לאישור העסקתם של יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה; הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה; הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות במדינות זרות; הוועדה לעניין ההסכםבין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי; ועדת המנכ”לים הקבועה לתיאום המאבק בסחר בבני-אדם; הוועדה המשפטית המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית.

המנהלת הכללית משמשת גם כחברת הוועדה העליונה למשק לשעת חירום, ומעת לעת היא חברה בוועדות איתור למשרות בכירות בשירות הציבורי.

נוסף על ועדות אלה, שבהן מכהנת המנהלת הכללית של משרד המשפטים מכוח תפקידהexofficio(, משמשת המנהלת הכללית כיו”ר מועצת רואי חשבון וכיו”ר ועדת הרישיונות לנוטריונים הפועלות במשרד המשפטים, וכן, כחברה במועצה הארצית לתכנון ובניה ובמועצת מקרקעי ישראל.

חטיבת ניהול ההון האנושי

סמנכ”ל בכיר לניהול ההון האנושי מר רונן שפירא. מנהלת היחידה עד ליום 9.4.16: גב’ אביבה יצחקי סאלח א-דין 29, ירושלים

טלפון 02-6466964 | פקס 02-6466754

חזון וייעוד חטיבת ההון האנושי

 • חזון – חטיבת ניהול ההון האנושי איכותית, מקצועית ושירותית, כשותפה אסטרטגית להצלחתמשרד המשפטים במימוש ייעודו.
 • ייעוד – העצמת ההון האנושי – איכותו, מקצועיותו ורווחתו, תוך התאמתו ליעדים ולצרכים הארגונייםותפקידיו של משרד המשפטים, זאת ע”י:
 • תכנון ופיתוח ההון האנושי.
 • מיצוי זכויות של כלל העובדים וחובותיהם במשרד המשפטים, על פי הוראות התקשי”ר והקריטריוניםשאושרו בנציבות שירות המדינה, ובכפוף להנחיות ההנהלה.
 • טיפול מיטבי, איכותי ושירותי במכלול המשאב האנושי החל מאיתורו וגיוסו של העובד ועד לפרישתו.
 • התאמת תפקוד העובדים לארגון ואתגריו.

המבנה הארגוני

 

באחריות חטיבת ההון האנושי:

 • שדרוג קליטת ואיוש עובדים – ניהול מערך הגיוס והמיון, ניהול מערך השירות לפרט.
 • שימור ופיתוח עובדים, מסלולי שירות וקריירה.
 • תפיסת הדרכה כוללת להכשרה מקצועית וניהולית.
 • בניית חטיבת ניהול ההון אנושי.
 • תכנון ויישום אסטרטגית ההון האנושי.
 • פיתוח ארגוני – הובלת שינויים ארגוניים, תכנון שינויי תקינה וניתוח עיסוקים.

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • מיצוב ובניית חטיבת ניהול ההון האנושי.
 • הסדרת מערך ההדרכה המשרדי לרבות בניית נהלי עבודה ברורים ושקופים.
 • 100%ביצוע הדרכות במכון להשתלמות לפרקליטים.
 • מיפוי סגל המשרד ועתודות הניהול.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • יישום אסטרטגית ההון האנושי.
 • פיתוח והסדרה של מסלולי שירות במשרד.
 • קליטת ואיוש עובדים.
 • מטפלים באנשים – שימור עובדים, מסלולי שירות וקריירה.
 • פיתוח ארגוני – הטמעת שינוי ארגוני במספר יחידות במשרד.
 • המשך בניית חטיבת הון אנושי.
 • גיבוש תפישת ההדרכה במשרד תוך גיבוש מסלולי הכשרה לעובדי המשרד.
 • יצירת מסלולי גיוס מיוחדים למשרד המשפטים – יצירת מאגר למועמדים עם מוגבלות, הסדרתתהליך התמודדות במכרז פנימי למתמחים.
 • איתור פוטנציאל לעתודות הסגל הבכיר – המשך הסדרת המדרגים במשרד לפי תפקידים לצורךתכניות ההכשרה השונות.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 • קליטות, סיומי העסקה וקידום עובדים:
 • כ-1150קליטות עובדיםעובדים, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות(.
 • 23פרישת גיל, 6סיום קדנציה, כ-30התפטרות/סיום העסקה, כ-200סטודנטים, כ-550מתמחים.
 • כ-150חל”ד/ חל”ת.
 • כ-1000קידום עובדים בדרגותכולל קיצורי פז”מ(.

מיון וגיוס:

 • 508מכרזים.
 • 4ועדות איתור.
 • כ-13,000מועמדים הגישו מועמדות וטופלו.

אגף בכיר שירות

סמנכ”לית שירות גב’ קרן רבי

סאלח א-דין 29, ירושלים מיקוד 9149001

טלפון 02-6466271 | פקס 02-6466740

אגף השירות הוא אגף חדש במטה משרד המשפטים שתהליך הקמתו החל בשנת 2016עם מינויה של סמנכ”לית השירות במשרד.

אגף השירות הוא אגף מנחה תורתי ומקצועי לנושא מתן השירות לציבור וצמצום הבירוקרטיה המצוי בלב יעדיה המרכזיים של הממשלה. האגף יפעל, על פי ייעודו, לקביעת סטנדרטים למתן השירות בכל הערוציםקבלת קהל, אינטרנט, טלפון ועוד(, תוך השתלבות בתהליכים הממשלתיים המתרחשים בתחום זה, יהיה אחראי לתכנון והפעלה של ערוצי השירות המשרדייםובראשם מוקד השירות המשרדי ואתר האינטרנט( ויפעל לקדם את סוגיית השירות מנקודת מבט רחבה ומערכתית, בדגש על שיפור איכות השירות, הזמינות והנגישות.

עקרונות השירות המרכזיים לאורם פועל ואותם מקדם אגף השירות הם:

שירות פשוט ומהיר

קיצור מסע הלקוח בתהליכי השירות השונים.

דחיית בקשה – מנוהלת כ”אירוע” והיא הזדמנות ללמידה ארגונית.

יצירת תשתית מקוונת לתהליכי השירות מקצה לקצה.

הבניית מעטפת תמיכה בלקוחות העושים שימוש בשירותים עצמיים ומקוונים.

שירות ברור

הנגשת המידע על השירותים הניתנים ביחידות השונות בשפת הלקוח, תוך תיאום ציפיות על התהליך. הלקוח יתבקש להציג מסמכים ואסמכתאות רק אם אלו אינם נמצאים בידי המדינה.

שירות אנושי

הטמעת תפישות שירות ומיומנויות שירות בקרב נותני השירות ומנהלי השירות.

שירות מנוהל ומדיד

ניהול שירות מבוסס נתונים.

הבנייה והטמעה של אמנת שירות ארגוני.

תרשים מבנה ארגוני של היחידה

 

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • בשנת 2016האגף היה בהקמה. עיקר הזמן הושקע בביצוע אבחון ליחידות השירות שבמיקוד וקביעתתכנית עבודה לשנת 2017.
 • נכתבו מסמכי סטנדרטים:

מתדולוגיה להשקת שירותים מקוונים שיושמה בבקשה להערת אזהרה מקוונת.

מסמך סטנדרטים ליישום תהליכי שירות אופטימליים במערכות ליבה.

מסמך סטנדרטים לשירות פיזי פרונטאלי שיושם בלשכת אפ”כ בתל אביב.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • חידוש אתרי האינטרנט של יחידות השירות הגדולות במשרד:

– אגף רישום והסדר המקרקעין.

– אגף הסיוע המשפטי.

– אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

– רשות התאגידים.

 • מיפוי כלל שירותי משרד המשפטים, הבניית התוכן הרלוונטי ללקוח בתבניות שירות והנגשתם באתרי האינטרנט המשרדיים.
 • הטמעת שיטת תיעוד של דחיית בקשות ביחידות השירות – במטרה לייצר בהירות ללקוח עלהסיבות לדחיית בקשתו ובמטרה לייצר למידה יחידתית על סיבות לדחיית בקשות, תוטמע שיטה אחידה לתיעוד דחיות ביחידות השירות במשרד. ההטמעה תהיה מדורגת והיא תלויה בפיתוחים במערכות ליבה של היחידות.
 • בניית והטמעת תכנית להכשרת מנהלי ונותני שירות על תפישת שירות, מיומנויות שירות וניהולהשירות – אגף מקרקעין/סיוע משפטי/עמותות.
 • קיצור מסע הלקוח ב- 5תהליכים מרכזיים ביחידות השירות: בקשה לסיוע משפטי, בקשה לצוירושה, פתיחת תיק מרחוק במקרקעין, רישום עמותה ובקשה לאישור ניהול תקין של עמותה.
 • שירות עצמי מלא דרך האינטרנט להגשת בקשה לסיוע משפטי כולל זימון לריאיון.
 • רכישת מוצר לתמיכה בשימוש בשירותים עצמיים ללקוחות משרד המשפטים.
 • פתוח ושדרוג של ערוץ הקשר הטלפוני לרבות מבנה ארגוני מותאם צרכים והטמעת מתודולוגיהלניהול מוקד טלפוני.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

מוקד השירות הטלפוני – בשנת 2016היו 1.5מיליון אינטראקציות עם לקוחותשיחות נכנסות, שיחות יזומות, עבודות BO(, במוקד 85עמדות פעילות בו זמנית וכ- 200נציגים ומנהלים.

במשרד המשפטים כ- 30אתרי אינטרנט והיקפי שימוש של כ- 5.1מיליון כניסות לאתרים בשנת 2016.

 

חטיבת תפעול ולוגיסטיקה

סמנכ”ל בכיר תפעול ולוגיסטיקה מר מופיד גאנם

רח’ סאלח א-דין 29, ירושלים, ת”ד 49029, מיקוד 9149001טלפון: 02-6466200 | פקס: 02-6466493

חטיבת התפעול והלוגיסטיקה במשרד המשפטים אמונה על מתן שירות לכל יחידות המשרד ועובדיו בפריסה ארצית. תכליתה של החטיבה לאפשר תפקוד מיטבי ורציף של כלל יחידות המשרד, בהיבט תפעולי ולוגיסטי, 24שעות ביממה בתנאי שגרה ובחירום.

החטיבה פועלת מתוך תפיסה לוגיסטית מערכתית אינטגרטיבית מתקדמת.

החטיבה נסמכת גם על ניסיונם ורמתם המקצועית של עובדיה, כדי לספק ליחידות המשרד שירות מקצועי, איכותי, מהיר ואדיב, הכול על בסיס התמקדות בלקוח ובצרכיו.

החטיבה כוללת כמה יחידות מרכזיות: לוגיסטיקה, רכש, דיור, תחבורה, משאבים, הדרכה, מכרזים וארכיב רשומות.

מבנה היחידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 1. 1. חיזוק הלוגיסטיקה המרחבית – חיזוק מחסני המרחבים באמצעים לוגיסטיים, ניהול נושאים לוגיסטיים נוספים באמצעות המרחב, סיום הליכי קליטת עובדים למרחבים, הרחבת הסמכויות של מנהלי המרחבים.
 2. 2. הרחבת עצמאות יחידת הקצה – תקציב גמיש לגיבוש יחידתי, אספקה ישירה ליחידות ממכרזים מרכזיים, בחינת תפקיד האמרכלים לצורך שיפור תפקודם ביחידות, הקמת מחלקת הצעות מחיר ודרישות רכש, מתן פתרון לצילומים וצריבות.
 3. 3. משרד ירוק – חיסכון באנרגיה וחומרים, הפחתת סיכון לתאונות ולמחלות, שיפור תדמית הארגון, תרומה לאיכות הסביבה.
 4. 4. גמישות תפעולית – חיזוק המרחבים באמצעים הלוגיסטיים, רכישת שירותים במיקור חוץ, מכרזים פומביים מרוכזים לכלל המשרד.
 5. 5. ראייה ארוכת טווח בתחום הדיור לאיגום יחידות ונכסים גדולים – הכנת תכנית אב ליחידות המשרד בראייה ארוכת טווח לאיגום היחידות בנכסים מרכזיים בסטנדרטים חדשים.
 6. 6. טיפוח העובדים וסביבת עבודתם – קידום אורח חיים בריא לרבות מתן מענה לפעילות ספורטיבית, שיפור סביבת העבודה, השתלמות שנתית, תקציב גיבוש גמיש, יום העובד והעובדת.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 1. 1. המשך חיזוק הלוגיסטיקה המרחבית

חיזוק מחסני המרחבים באמצעים לוגיסטיים רבים.

ניהול נושאים לוגיסטיים נוספים באמצעות המרחב.

סיום הליכי קליטת מנהלים ועובדים למרחבים.

הרחבת הסמכויות של מנהלי המרחבים.

 1. 2. הרחבת עצמאות יחידת הקצה

תקציב גמיש לגיבוש יחידתי.

אספקה ישירה ליחידות ממכרזים מרכזיים.

בחינת תפקיד האמרכלים לצורך שיפור תפקודם ביחידות.

 1. 3. משרד ירוק

חיסכון באנרגיה ובחומרים.

הפחתת סיכון לתאונות ולמחלות.

שיפור תדמית הארגון.

תרומה לאיכות הסביבה.

 1. 4. גמישות תפעולית

חיזוק המרחבים באמצעים לוגיסטיים.

רכישת שירותים במיקור חוץ. לדוגמה: מכרז כותבי ומלווי הליך מכרזים.

מכרזים פומביים מרוכזים לכלל המשרד, לדוגמה: מכרז הדפסה ארצי.

 1. 5. ראייה ארוכת טווח בתחום הדיור לאיגום יחידות ונכסים גדולים

הכנת תכנית אב ליחידות המשרד בראייה ארוכת טווח לאיגום היחידות בנכסים מרכזיים בסטנדרטים חדשים.

 1. 6. טיפוח העובדים וסביבת עבודתם

קידום אורח חיים בריא לרבות מתן מענה לפעילות ספורטיבית לכלל עובדי המשרד.

שיפור סביבת העבודה.

השתלמות שנתית.

תקציב גיבושי גמיש ליחידות מתוך תקנות התפעול.

יום העובד והעובדת.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 1. 1. דיור– 103,533מ”ר שטחי משרדים
 2. 2. לוגיסטיקה – 3,100מינויי רט”ן, 850פקסים ממוחשבים, 350מודמים סלולריים, 250,000תיבות מאופסנות בבית גנזים, כ-3,500תיבות מאופסנות בארכיבים.
 3. 3. הקצאת משאבים – 55התקשרויות לשירותי חנייה, כ- 2,600בקשות לתרגומים בשנה.
 4. 4. רכש – 4,000הזמנות רכש, 12,000תשלומים.
 5. 5. תחבורה – 23רכבי איגום, 239רישיונות ממשלתיים.

 

אגף בכיר תכנון מדיניות ואסטרטגיה

סמנכ”ל תכנון מדיניות ואסטרטגיה מר אלדד קנטי

רחוב סאלח א-דין 29, ירושלים

טלפון 02-6466494 | פקס 02-6467009 | דואר אלקטרוני:planning@justice.gov.il

האגף משמש יחידת מטה מתכללת ומסייעת לשרה ולמנכ”לית בגיבוש אסטרטגיה, מדיניות לטווח ארוך ותכניות עבודה שנתיות במשרד המשפטים.

ייעוד האגף: אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה יניע ויוביל תהליכים אסטרטגיים וישמש מודל למיסוד תרבות ארגונית של מצוינות בניהול ובעבודה המקצועית, כדי לאפשר למשרד המשפטים לממש את ייעודו ומטרותיו.

תפקידי היחידה:

 • פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית לגיבוש תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מדיניותהמבוססת על: הערכות מצב, מחקר, הגדרת מטרות הארגון ויעדי הביצוע, הגדרת מדדי תפוקה ותוצאה ועוד.
 • ניהול מערך תכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות של המשרד ויחידותיו.
 • ביצוע הערכת מצב אסטרטגית, ניתוח המשמעויות וגיבוש מטרות ויעדי המשרד.
 • גיבוש תכנית עבודה שנתית במשרד וביחידותיו כנגזרת ממטרות ויעדי המשרד, ביצוע מעקב ובקרהשוטפים אחר יישומה.
 • סנכרון בין תכניות העבודה של יחידות המשרד השונות, גיבוש המלצה על סדרי עדיפויות והתאמהבין תכניות העבודה לתקציב המשרד.
 • ביצוע תהליכי הערכה, בקרה ומעקב בנוגע לאופן יישום קווי המדיניות שאושרו בקרב יחידות המשרד.
 • ריכוז עבודות מטה לגיבוש ובחינת תכניות לשיפור תפקוד המשרד ויחידותיו.
 • תכנון, תכלול וגיבוש פרויקטים מערכתיים כגון: ניהול הטמעה ויישום של הצעת חוק חדלות פירעוןושיקום כלכלי, התשע”ו-2016.
 • גיבוש וכתיבה של תכניות חוצות-משרד, מסמכים ותוצרי מדיניות.
 • הובלת תהליכי טיוב רגולציה והפחתת בירוקרטיה.
 • קידום והטמעה של תהליך הערכת השפעות בטרם גיבוש רגולציה חדשהRIA(.
 • ייזום שינויים בתחומי התכנון, הארגון והתקינה.
 • יצירת תשתית מחקרית לביצוע קבלת החלטות מבוססת נתונים במסגרת עיצוב המדיניות והתכנוןהאסטרטגי במשרד המשפטים וביחידותיו.

ביסוס מחקרים מתודולוגיים ומהימנים במשרד והנגשתם לגורמים במשרד, בממשלה והציבור הרחב.

מבנה ארגוני

 

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • הטמעת תהליך תכנון משרדי רוחבי, מסונכרן בין כלל תכניות העבודה של יחידות המשרד.
 • תהליכים אסטרטגיים ייעודיים :

מחלקת ייעוץ וחקיקה.

פרקליטות המדינה.

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.

הרשות לאיסור הלבנת הון.

תכנון הקמת יחידה לפיקוח על תובעים מכוח הסמכת היועץ המשפטי לממשלהיישום מסקנות דו”ח שרית דנה(.

איחוד בתי הדין לעררים ובתי הדין לביקורת משמורת.

התנעת תהליך היערכות למשמעויות הארגוניות של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

רה-ארגון מועצת השמאיםבשילוב תהליך טיוב רגולציה(.

 • גיבוש אסטרטגיה משרדית בתחום פיתוח ההון האנושי.
 • הובלת תהליכי טיוב רגולציה:

האגף לרישום והסדר מקרקעיןטאבו(.

רשות הפטנטים.

רשם הירושה.

רשם המפלגות.

היחידה לפיקוח על אפוטרופוסים.

מועצת שמאי המקרקעין.

 • הובלת “פורום משפיעים” – תכנית לטיפוח עתודה ניהולית ומקצועית מקרב עובדי המשרד.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • הטמעת תהליך התכנון בפרקליטות המדינה.
 • המשך יישום תכנית החומש לטיוב רגולציה.
 • הטמעת נורמות של RIAהערכת השפעות רגולציה( בתהליכי חקיקה וחקיקת-משנה.
 • תהליכים אסטרטגיים: אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
 • המשך היערכות לכניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • פרוייקט חדשנות – עידוד מצוינות, חדשנות ויזמה בקרב עובדי המשרד.
 • ביסוס יחידת המחקר כמסייעת בתהליכי קבלת החלטות וביצוע מחקרים בעלי אימפקט.

 

הלשכה המשפטית

עו”ד לאה רקובר, היועצת המשפטית למשרד המשפטים.

רח’ סאלח א דין 29, ירושלים

טלפון 02-6466650 | פקס 02-6466296 | דואר אלקטרוני:Lishka-mishpatit@justice.gov.il

תפקיד הלשכה המשפטית הוא להבטיח כי פעילויות השר, הנהלת המשרד ויחידותיו השונות, ייעשו במסגרת החוק, על פי הוראות כל דין ועל פי כללי מנהל תקין. לשם כך, הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ וליווי משפטי לגופי המשרד השונים ומיישמת את הכלים והאמצעים המשפטיים הדרושים למימוש מדיניות המשרד לצרכים אלו.

הלשכה מלווה את מכלול פעילויות הנהלת המשרד ובכלל זה: מכרזים, חוזים והתקשרויות, משאבי אנוש, דיני עבודה ומשמעת, העסקת קבלנים, התקשרויות עם ספקים, טיפול במינויים שבסמכות שר המשפטים ובמינויים של בעלי תפקידים במשרד ועוד.

נוסף על כך, הלשכה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף בקשר לפעולות חטיבת המנהל במשרד הכוללת את אגף נכסים ולוגיסטיקה, אגף משאבי אנוש, אגף מערכות מידע, אגף הביטחון וכן את פעילות אגף הכספים. תחום עיסוק ייחודי נוסף הוא השתתפות עורכי דין מהלשכה המשפטית בוועדה המייעצת לשר הפנים בענייני פליטים, כנציגי משרד המשפטים.

הלשכה המשפטית אחראית על הטיפול בהליכים משפטיים שהמשרד צד להם כתובע וכנתבע, טיפול בסכסוכים ובמחלוקות, מתן חוות דעת והשתתפות בפורומים של ההנהלה.

למשרד המשפטים מאפיינים ייחודיים הנובעים מכך שהוא משרד מטה ממשלתי שמאגד תחת כנפיו גם את פעילות היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה, וכן את פעילותם של גופים משפטיים ושיפוטיים נוספים.

מאפיינים אלה משפיעים גם על עבודת הלשכה המשפטית של המשרד נוכח הייחודיות והמורכבות האמורה.

כמו כן, פועלות ביחידה שתי יחידות משנה: האחת, היחידה לדין משמעתי, שעניינה אכיפת הדין המשמעתי על בעלי מקצועות המוסדרים על ידי משרד המשפטיםנוטריונים, חוקרים פרטיים, שמאי מקרקעין ומתווכים( כפי שמוסדר בחוקים המסדירים את המקצועות הללו.

השנייה, יחידת הממונה על נותני שירות עסקי, הפועלת מכוח תיקון 13לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000, שנכנס לתוקפו בחודש ספטמבר 2015. תפקידה של היחידה לפקח על ביצוע הוראות החוק, הדורש מעו”ד ורו”ח במקרים מסוימים, בהם הם מתבקשים לתת שירות עסקי כפי שזה מוגדר בחוק, לבצע הליך של זיהוי והכרת הלקוח ולהעריך את הסיכון להלבנת הון טרם מתן השירות. במסגרת הליך זה נדרש נותן השירות העסקי לזהות את הלקוח ולקבל ממנו מידע על אופי עסקיו ועל מקור הכספים לפעולה בגינה מתבקש השירות העסקי. כאשר נותן השירות העסקי מעריך כי בשירות האמור יש משום סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור, עליו להימנע מביצוע אותו שירות. הפיקוח נעשה תחילה באמצעות התכתבות, כאשר לממונה תהיה סמכות, במקרים המתאימים, להפעיל מפקחים שייכנסו למשרדים לשם ביצוע הביקורת. אם הממונה יהיה סבור, בהתאם לטפסים שיגיעו לידיו, כי היה על נותן השירות העסקי להימנע מביצוע אותה פעולה, הוא רשאי להעביר את המידע ללשכת עורכי הדין או למועצת רואי החשבון לשם בחינת פתיחה בהליכים משמעתיים נגד נותן השירות העסקי. אם המפוקח לא ישתף פעולה עם הממונה או
ימלא את הטפסים באופן לקוי, באפשרות הממונה להטיל עליו עיצומים כספיים באמצעות ועדת עיצומים שבה יכהן.

מבנה ארגוני
ייעוץ משפטי לאגף משאבי אנוש

בלשכה המשפטית יש כ-20 משפטניםעורכי דין, מתמחים וסטודנטים( וכן צוות מנהלי.

ייעוץ משפטי ליחידות המטה ולהנהלת המשרדתחום מינוייםתחום מכרזים והתקשרויותייעוץ משפטי שוטףייעוץ משפטי ליחידות

המקצועיות במשרד

ושבי ראש ועדות השגה

 

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • תהליך ארגוני לשיפור עבודת הלשכה.
 • השתלבות באופן איכותי בטיפול בהליכים משפטיים שהמשרד צד להם.
 • ליווי סכסוך הפרקליטים.
 • קבלת אחריות וטיפול שוטף בתחום האגרותהצוות הבין משרדי, הצוות המשרדי(.
 • השלמת מיפוי סמכויות שרת המשפטים להתקין תקנותפרויקט חקיקת משנה(.
 • השקת שתי מערכות מחשוביותמערכת מינויים ומערכת הממונה על נותני שירות עסקי(.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • השלמת התהליך הארגוני

ריענון מבנה ארגוני – מתן דגש על לקוחות הלשכה ועל תחומי פעילות.

פיתוח שגרות ניהול ותהליכים פנימיים.

פיתוח שגרות ניהול ותהליכים מול לקוחות הלשכה.

המשך פיתוח היחידות בתוך הלשכהדין משמעתי והממונה על נותני שירות עסקי(.

 • הקמת מחלקת חקיקה

השלמת חלוקת תחומי אחריות בטיפול בחקיקה עם מחלקת ייעוץ וחקיקה.

לקיחת אחריות על נושאים מוסכמים כבר מהרבעון הראשון של שנת העבודה.

גיבוש תכנית עבודה מפורטת להעברת כלל הנושאים המוסכמים ללשכה.

 • ליווי פרויקטים משמעותיים של יחידות המשרד

ליווי הליכי מכרז ייחודייםחדשים או חריגים בהיקפם(, וזאת נוסף על הליווי השוטף.

ליווי הליכי תיקוני חקיקהביחידות שמקבלות ייעוץ משפטי שוטף כבר היום(.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 • 369מינויים, ל- 99ועדות, 317מתמנים.
 • ליווי 21החלטות ממשלה11נוגעות למשרות ואיושן(.
 • ליווי 100מכרזים/ התקשרויותמהם 3בין משרדיים, ו-37שטרם פורסמו(.
 • ליווי 12ועדות לבחירת בעלי משרה שיפוטיתדיינים וקאדים(.

עלונים, חוברות מידע ונהלים שפורסמו

הוקם עמוד אינטרנט ליחידת הממונה על נותני שירות עסקי ובו מידע רלוונטי.

נערך ריאיון עם עוה”ד לאה רקובר, היועצת המשפטית, לקראת תחילת הפעילות של הממונה על נותני שירות עסקי.

 

אגף בכיר כספים

חשב בכיר משרד המשפטים מר רונן דוד

רח’ המלך דוד 20, ירושלים | טלפון 072-3903032 | פקס 072-3903033

דואר אלקטרוני:accountings@justice.gov.il

באגף ארבעים עובדים, מהם שישה רו”ח, שני מתמחים בראיית חשבון וחמישה סטודנטים.

אגף הכספים מחולק לשבע מחלקות נפרדות. מחלקת שכר ומשכורת; מחלקת רכש פיקוח תקציבי והתחייבויות; מחלקת התשלומים; מחלקת החשבונאות והדיווח; מחלקת הכנסות וגבייה; מחלקת ביקורת כספים ומחלקת גזברות ארצית לסיוע המשפטי ולסנגוריה הציבורית.

הסמכויות, תחומי האחריות והחובות של אגף הכספים הם בכפיפות להוראות חוק יסודות התקציב, חוק הרשאות על פי נכסי המדינה, חוק חובת המכרזים ותקנותיו, הוראות התכ”מ של החשב הכללי והוראות אחרות המתפרסמות מעת לעת על ידי החשב הכללי.

אגף הכספים במשרד המשפטים אחראי לביצוע התקציב המאושר ולביצוע הפעולות הכספיות והחשבונאיות של המשרד.

במסגרת סמכויות אלו, רשאים חשב המשרד וסגניו לחתום על הסכמים וחוזים במסגרת התקציב המאושר להוצאה ובמסגרת הסכום שאושר להוצאה, ביחד עם מי שהורשה לכך לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951.

על חשב המשרד ועובדי האגף מוטלת האחריות לבצע את הוצאות התקציב באופן תקין וביעילות, לסייע להנהלת המשרד בביצוע יעדי המדיניות ותכניות העבודה, כפי שהותוו למשרד ועל יישומם בכל הקשור לביצוע כספי וכן להוביל את הממד הכספי בכל פעילות של המשרד הקשורה להכנסות בהיבט החשבונאי.

מבנה האגף

 

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • בניית סלי הרשאות לפי תפקידים במערכת מרכב”ה

מרכב”ה הינה מערכת ERPשל הממשלה ובה מנוהלים תהליכים כספיים ולוגיסטיים המביאים לידי ביטוי תהליכי רכש, תכנונם ותשלום בגינם. במערכת מיושם עיקרון הפרדת תפקידים תוך קיום מידרג הרשאות. במשרד קיימים כ- 200משתמשים במערכת, שלהם הרשאות שונות בהתאם להשתייכותם הארגונית ותפקידם.

לאחר שבשנת 2015בוצעה בהצלחה הסרה של 3,500!( הרשאות סותרות במערכת מרכב”ה, פעלנו השנה לבניית סלי הרשאות לפי תפקידים עבור סוגי המשתמשים השונים. פעולה זו תורמת להפחתת רמת הסיכון הפיננסי במשרד המשפטים ומקלה על תהליך קליטת עובדים חדשים או מעבר מתפקיד לתפקיד, תוך עמידה ביעד חשכ”ל – תכנית טיפול בניהול סיכונים, והלימה ליעדים המשרדיים – טיוב תהליכים וקידום שלטון החוק והשמירה על האינטרס הציבורי.

 • הליך של תמיכות בתאגידים המטפלים בחסויים חסרי אמצעים באפוטרופוס הכללי

החל משנת 2016, משרד המשפטים בחר להגן על אוכלוסיית חסרי האמצעים הנזקקים לשירותי אפוטרופסות ע”י חלוקת תמיכות בסך כולל של כ- 20מיליון ₪. התמיכות חולקו ל-11אפוטרופוסים מקצועיים עבור טיפול ב-3,000חסרי אמצעים. התשלום לכל תאגיד חושב לפי מספר חסרי אמצעים שקיבלו שירותי אפוטרופסות מאותו תאגיד ואופי האפוטרופסות. חשבות המשרד היא גורם מקצועי מתכלל בהליך התמיכות, החל משלב ניסוח מבחני התמיכה, נוהל העבודה, הקמת הגופים במרכב”ה, מעורבות בהדרכת עובדים, ועדות התמיכות וההבהרות הרלוונטיות, וכן ביצוע ותשלום לגופים השונים.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • יצירת לומדה אינטראקטיבית לתהליכי מכרזים ורכש

מטרת הלומדה היא העלאת הידע והמיומנות בנושאי תקציב, רכש ומכרזים בקרב כוח האדם הרלוונטי ביחידות המקצועיות. הצורך עלה עקב חוסר במיומנות מספקת בנושאי רכש ומכרזים בקרב כוח האדם העוסק בנושא ביחידות המקצועיות, חוסר היכרות מספק של מנהלי היחידות המקצועיות עם נושאי תקציב, רכש ומכרזים ובשל העובדה שלמשרד כ-40יחידות בעלות פעילויות שונות, הפרוסות על פני כל הארץ.

 • הטמעה של מערכת “תאנה” לניהול חשבונאי של הכנסות מאגרות

חשבות משרד המשפטים פועלת להמשך הטמעה של מערכת “תאנה” לניהול חשבונאי של הכנסות מאגרות, תוך יישום החלטת מנכ”ל ומשנה למנכ”ל לממשק בין מערכות חדשות לבין מערכת “תאנה”. בשנת 2017צפויה הטמעת המערכת בארבע יחידות נוספות הגובות אגרות, ביניהן רשות התאגידים והאגף לרישום והסדר מקרקעין. עם השלמת הטמעת המערכת ביחידות אלו תקיף המערכת כ- 20יחידות הגובות 90%מהכנסות המשרד.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

תמצית היקפי הפעילות של אגף הכספים בשנת 2016:

 • תשלום שכר לכ- 4,130עובדים.
 • תקציב שכר: כ- 800מיליון ₪.
 • כמות התחייבויות שנתית: כ- 11,000התחייבויות.
 • כמות תשלומים שנתית: 27,900תשלומים לוגיסטיים.
 • כמות תשלומים באמצעות ממשקים לעורכי הדין המועסקים בסיוע המשפטי ובסנגוריה הציבורית-264,762תשלומים.
 • סך הכנסות המשרד: כ- 693מיליון ש”ח.
 • מספר יחידות גובות הכנסה: 23יחידות.

 

אגף בכיר מערכות מידע

מנהל אגף בכיר מערכות מידע מר ששון סופרי

קריית המדע 6א’ הר חוצבים – ירושלים

כתובת למשלוח דואר: רח’ סאלח א-דין 29ת”ד 49029, מיקוד 91490

טלפון 02-6362400 | פקס 02-6467015 | דואר אלקטרוני:webmaster@justice.gov.il

אגף מערכות מידע אמון על מתן פתרונות תקשוב למשרד המשפטים על מגוון יחידותיו, החל ברכש, התקנה ותפעול של רכיבי חומרה וכלה בעיסוק במגוון שלם של פעילויות המשקפות את “מחזור החיים” של מערכות המידע, ייזום, פיתוח, הטמעה, תחזוקה ותפעול. ניהול הפרויקטים הוא חלק מרכזי בהווייתו של האגף. לשם ביצוע משימותיו, האגף מקים ומתפעל “מרכזי שרתים” ותשתיות מודרניות ומתקדמות, וכן מפתח מערכות בכלי תוכנה מתקדמים שהם מהשורה הראשונה בעולם בתחום התוכנה.

ייעודו של אגף מערכות מידע הוא “לאפשר למשרד המשפטים על כל יחידותיו לממש את חזונו, באמצעות העמדת מערך מערכות מידע, מתקדם, אמין, זמין ומאובטח המאפשר המשכיות עסקית, להוביל חדשנות טכנולוגית שתייצר שירותים ותהליכי עבודה יעילים יותר”.

אגף מערכות מידע אמון על מתן מענה תקשובי מיטבי לצורכי משרד המשפטים על יחידותיו השונות. האגף מספק שירותי תקשוב ליותר מ- 4,500עובדים המשתייכים לכ- 50אגפים ויחידות שונות, וכן מספק האגף שירות לציבור הרחב.

אגף מערכות מידע פועל להעמדת מערך מידע מתקדם, מודרני, אמין וזמין לרשות היחידות השונות במשרד.

להלן יעדי האגף הנגזרים ממטרות שהנהלת המשרד העמידה בפניו:

 • פיתוח וחשיפת השירותים המקוונים לאזרחים.
 • העמדת מערכות מידע מודרניות וזמינות ליחידות המשרד.
 • קידום השקיפות על ידי חשיפת מאגרי מידע לציבור.
 • שיפור וקידום יכולות בתחום אבטחת המידע והסייבר.
 • הטמעת כלים ארגוניים וטכנולוגיים לשיפור האפקטיביות.
 • שיפור וייעול תהליכי הפיתוח והתפעול באגף.
 • העמדת כלים לשמירה והנגשת הידע.

תחומי אחריות

האגף פועל רבות לפיתוח, תפעול ותחזוקת המערכות והגיע להישגים רבים. לקראת האתגרים העומדים בפני האגף בשנים הקרובות, עובר האגף שינוי ארגוני משמעותי שמטרתו הגדלת האפקטיביות של פעילותו לאור צורכי המידע ההולכים וגדלים. בין היתר עוסק האגף בנושאים הבאים:

 1. 1. התמקדות בפיתוח מערכות מידע מרכזיות – לפרקליטות המדינה, אגף רישום והסדר מקרקעין, רשות לאיסור הלבנת הון, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, רשות התאגידים, הסנגוריה הציבורית ורשות הפטנטים.
 2. 2. חיזוק מגמת מתן השירות לציבור.
 3. 3. רה – ארגון וייעול תהליכי העבודה ביחידות המשרד השונות באמצעות יישומי מחשוב רוחביים וייעודיים.
 4. 4. שיפור שרידות וזמינות מערכות ותשתיות המחשוב במשרד.
 5. 5. דגש על שיתוף בידע, ניהול ידע וכריית ידע.
 6. 6. ריכוז תשתיות חומרה ויישומים לצורך חיזוק יכולת הניהול וצמצום עלויות תפעול.

 

 

 

מבנה ארגוני של האגף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • אגף לרישום והסדר מקרקעין – רימון
 • מערכת חדשה למחשוב כלל התהליכים של האגף.
 • במהלך שנת 2016 הושקו השירותים המקוונים הבאים:

    עיון מקוון בתיקי בתים משותפים – שירות מקוון להזמנת תיק בית משותף וחשיפת מידע הקיים בתיק מכל מקום ובכל זמן.

נפוץ בעת רכישת דירה, בתהליך קבלת היתר לשינוי בדירה ובלקיחת משכנתא. השירות המקוון מאפשר שירות מהיר ויעיל לקהל הרחב, לשמאים, לעורכי דין ובכלל.

שירות הניתן ללא צורך בהגעה פיזית והמתנה בשעות קבלת קהל.

ממוצע ההזמנות עומד על כ-10,000תיקים בחודש, דהיינו עשרת אלפים אזרחים שאינם צריכים להגיע ללשכות האגף לרישום הסדר מקרקעין בכל חודש.

    רישום הערת אזהרה באופן מקוון לטובת עסקאות מקרקעין – שירות המאפשר הגשה מקוונת של בקשה לרישום הערת אזהרה. השירות מאפשר לעורכי דיןהמזדהים באמצעות כרטיס חכם( להגיש לאגף רישום והסדר מקרקעין מסמכים סרוקים, לרבות תשלום אגרה, באמצעות שירות ממוחשב, וכן לקבל חיווי על אודות סטטוס הבקשה באמצעות הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים. שירות הניתן ללא צורך בהגעה פיזית והמתנה בשעות קבלת קהל.

הפעולות שניתן להגיש בצורה מקוונות הן כ-30%מסך הפעולות המבוצעות כיום באופן פרונטלי בלשכות.

    ממשק עם רשות האכיפה והגבייה – בגרסת מאי 2016של מערכת רימון הושק ממשק עם רשות האכיפה והגבייה. הממשק מאפשר שלושה תהליכים שונים: בקשה למידע, רישום עיקול וביטול עיקול. ממשק זה חוסך פעולות המבוצעות באופן ידני ומשפר ומייעל את תהליכי העבודה.

    ממשק פרצלציה עם מפ”ימרכז מיפוי ישראל(

השקת מספר ממשקים המאפשרים העברת מידע מקוון בין האגף לרישום והסדר מקרקעין לבין מפ”י, בתהליך הטיפול בתיק פרצלציה.

לממשקים אלו תועלות ישירות לאגף לרישום והסדר מקרקעין ולמרכז למיפוי ישראל:

– שיפור אמינות המרשם, מניעת זיופים, הונאות וטעויות אנוש.

– שיפור בסנכרון ועדכון המידע.

– חיסכון ניכר בשעות עבודה של עובדי שני הגופים. חיסכון של כ-60%מהמשאבים הנדרשים מהטאבו בעבודה על תיקים.

 • הכונס הרשמי – הרחבת שירות התשלומים שירות חדשני המחבר את מערכות המידע של הכונסהרשמי למערכות הבנקים ומאפשר ביצוע תשלומים חודשיים בקלות וביעילות, ללא צורך בשובר ובהגעה למשרדי הכונס,  והצגת  חיווי  על  אודות  התשלום  מיד  לאחר  ביצועו.  הרחבת  שירות התשלומים  לאזרח  מייתרת  את  השימוש  בשובר  בכל  סוגי  התשלומים  של  הכונס  הרשמי.  כיום מבוצע התשלום מול בנק מזרחי ושרת התשלומים הממשלתי. הוקמה תשתית לתשלום באמצעות בנק הדואר שתיחשף ברבעון הראשון של 2017וכן יורחב השירות לייעול תהליך התשלום וקיצורו.
 • רשות הפטנטים – אתר פעולות פטנטים בינלאומייםPCT

אתר דו כיווני הנותן שירות מלא לציבור הרחב ומאחד את כלל הפעולות להגשת פטנט בין-לאומי. האתר נבנה בתיאום מול הלשכה הבין-לאומית של ארגון לקניין רוחני העולמיWIPOותומך בשירותי הארגון.  פונקציות  עיקריות  שהאתר  מאפשר  לאזרח  מגיש  הפטנט:  הגשת  בקשות  בין-לאומיות ופניות בצורה אלקטרונית ללא צורך בניירת כלל, אפשרות לתשלום מהיר וצפייה ומעקב עדכני אחר התיק בכל שלבי הרישום הבין-לאומי. שירות זה מאפשר לציבור לעבור לעבודה מקוונת באופן מלא. ישראל היא המדינה הראשונה בעולם אשר השיקה אתר מאובטח לצפייה בתיקים עוד בשלב הרישום למוסד לחיפוש בין-לאומי.

 • רשות הפטנטים – אתר הגשת מדגמים

אתר המאפשר הגשת בקשות חדשות לרישום מדגמים וכן פניות לבקשות קיימות. האתר כולל את הפונקציונליות הבאה: פנייה והגשת בקשות באופן אלקטרוני, סריקת מסמכים וטעינתם למערכת, אפשרות לתשלום מהיר וקבלת מידע עדכני ושוטף.

בשנת 2016עברה רשות הפטנטים לעבודה מקוונת מלאה, ללא נייר, בכל ערוצי השירות!

 • פרקליטות – תנופ”ה

מערכת ארגונית כוללת, המחליפה את רוב מערכות המחשוב הקיימות בכל יחידות הפרקליטות ברחבי הארץ. למעשה, תנופ”ה מאחדת את סביבת העבודה של הארגון, הן מבחינת המידע הקיים בהן והן מבחינת הכלים המחשוביים, תהליכי העבודה והתפקוד המקצועי.

    פרקליטות- תנופ”ה אזרחי

– המשך פריסה מערכת תנופ”ה – מחוז מרכז, מזכירות.

– העלאת גרסאות שינויים ושיפורים.

    פרקליטות- תנופ”ה פלילי

– ממשק משטרה – תיק חקירה דיגיטלי, ממשק חדש המאפשר קבלת מידע, מסמכים ועדכונים נוספים ליחידה בעת פתיחת תיק חקירה.

– עליית גרסת תנופ”ה פלילי – גרסת שיפור ושדרוג מודול יומן במערכת. פיתוח מנגנון לקביעת דיונים, שיבוץ פרקליטים לדיון, קביעת פגישות עבודה, ניהול תורניות והיעדרויות.

 • יחידות מקצועיות – אתרי פעולות מועצת שמאי מקרקעין ומתווכים

אתרי  מידע  ופעולות  המשפרים  את  השירותים  לאזרח  ומייעלים  את  עבודת  היחידה.האתרים מאפשרים לבצע פעולות מקוונות, לרבות תשלום אגרות, באופן קל ואינטואיטיבי. מגיש הבקשה מקבל חיווי על אודות סטטוס הפעולות באמצעות הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים. פעולות הניתנות  באתרים  המקוונים:  פתיחת  תיק,  רישום  לבחינות,  בקשת  עותק  מחברת,  בקשת  ערר, בקשת פטור מבחינה, עדכון פרטים אישיים, גיליון ציונים ואזור אישי.

 • רשות התאגידים – שדרוג אתר רשם החברות

העלאת גרסה משמעותית המאפשרת הגשת בקשות המשך מהאתר לבקשות שסורבו ע”י רשם החברות  מסיבות  שונות  והגשת  צווי  עיקול  לחברה,  באופן  מקוון.  צעד  חשוב  זה  מאפשר  לרשם החברות מתן שירות מלא להגשת בקשה מקוונת לרישום חברה דרך אתר הפעולות, ללא צורך בשימוש בערוצים מקוונים אחרים.

כ-70%מהבקשות לרישום חברה מוגשות בערוץ המקוון.

 • שירות מסרונים בדחיפה

שירות הנותן מידע בדחיפה לאלפי אזרחים.

השירות  הוקם  בהתאמה  לצרכי  האזרחים  וכולל:  שליחת  מסרונים  ללקוחות  באופן  אוטומטי  או בצורה יזומה, מעקב וקבלת מידע עדכני ובזמן אמת על אודות סטטוס והתקדמות בתהליך, תזכורות ועוד.

השירות הוא כלל משרדי ויושם עד כה ביחידות כגון: האגף לרישום והסדר מקרקעין, רשות הפטנטים, האגף לסיוע משפטי והאפוטרופוס הכללי – רשם הירושה.

 • חיבור IT ל-SOC ממשלתי

קבלת התרעות בזמן אמת על אירועי אבטחת מידע.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • שיפור השרות לאזרח

שיפור השירות לאזרח והנגשת שרותי המשרד, כדי לחסוך עד כמה שניתן הגעה פיזית למשרד ולקצר תורים בעמדות קבלת הקהל.

לדוגמה: חשיפת מידע באתר data.gov, חיבור מערכות תפעוליות למערכת זיהוי קולי, העמדת קיוסקים לציבור, אתר מונגש לבעלי מוגבלויות, ופיתוח אתר לשפות נוספות.

 • חשיפת שירותים מקוונים

הרחבת השירותים המקוונים הניתנים לאזרחים על ידי יחידות משרד המשפטים ופיתוח שירותים מקוונים מקצה לקצה. מיסוד אתרי פעולות ברשת האינטרנט המאפשרים הגשת בקשות לביצוע פעולות ותשלומים עבור פעולות, לדוגמה: ביטול משכנתאות ישירות מול הבנקים, הגשה מקוונת לבקשות לפשיטת רגל, רישום לבחינות מועצת רואי חשבון, הגשה מקוונת של בקשה לסיוע משפטי, רישום מקוון להתמחות ועוד.

 • העמדת מערכות מידע מודרניות וזמינות ליחידות המשרד לשם ייעול עבודתן

קידום מערכת הפרקליטות האזרחית – המשך פריסת מערכת תנופ”ה אזרחי בפרקליטות המדינה.

 • פיתוח מערכות חדשות ליחידות המשרדרשימה חלקית(:

רשם החברות

רשם העמותות

פיתוח ממשקים בין אגף רישום מקרקעין לבנקים ולרשויות המקומיות

סנגוריה הציבורית

כשרות משפטית – מנגנון ייפוי כוח מתמשך

פרסיל -2מערכת לרישום פטנטים לאומית

מועצת רואי חשבון

 • שדרוג תשתיות המחשוב

שדרוג התשתית הוירטואלית ומעבר לניהול הרשת בתצורת NSX.

הקמת מנגנון המשכיות עסקית להתמודדות עם אסוןBCM(.

הגדלת היצע שירותי ITהניתנים ללקוחות כשירות עצמיSelf Service(.

החלפה וריענון של כל מערך התקשורת באתרי הקצה ומתגי הליבה.

 • מיסוד תהליכי העבודה, נהלי הפיתוח והבניית תחום ארגון ושיטות

הקמה וריענון של נהלים במיזמי הפיתוח, משלב התכנון ועד שלב הביצוע ונהלים שונים לתהליכי עבודה ואבטחת מידע.

הבניית תחום ארגון ושיטות -מדידה, בחינת התהליכים ושילובו בתהליכי ניתוח המערכות.

נתונים סטטיסטיים מעניינים

מספר דרישות בתוכנית עבודה – 247

מספר יחידות קצה – כ- 5300מחשבים אישיים וניידים

מספר משתמשים במערכת המרכזית לניהול מסמכיםדוקומנטום( –4,900

כ- 120מיליון מספר מסמכים במערכת ניהול המסמכיםדוקומנטום(

כ- 16מיליון צפיות באתר הראשי

כ- 160מערכות בפיתוח ותחזוקה

 

אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר

מנהל אגף בכיר חירום, בטחון מידע וסייבר מר מודי נאור

אגף מערכות מידע, סאלח א-דין 29, ת”ד 49029ירושלים 9149001טלפון 02-6466519 | פקס 02-6466649

מבנה אגף הביטחון במשרד המשפטים – מנהל אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר הנמצא במטה משרד המשפטים, חלוקת הארץ על פי מחוזות- בכל מחוז מנהל ביטחון מחוזי שאחראי על כלל המתקנים בגזרתו בנושאי הליבה.

ייעוד אגף הביטחון במשרד המשפטים – המשך תפקודו של המשרד כמשרד דגל העוסק בשמירה על שלטון החוק והגנה מיטבית על מושאי האבטחה בשגרה ובחירום. מניעה וסיכול פעילות חבלנית ופלילית ע”פ הנחיות משטרת ישראל. הגנה מפני התקפות סייבר ודליפת מידע במרחב הקיברנטי ע”פ הנחיות הראשות הממלכתית לאבטחת מידע.

הכנה וליווי של אגפי המשרד לתפקוד במצבי חירום ע”פ הנחיות רשות חירום לאומית.

אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר במשרד המשפטים עוסק בתחומי הביטחון הבאים:

אבטחה פיזית, אבטחת מידע הגנה על מידע וסייבר, בטיחות וחירום, תפקידים מיוחדים – חקירות ואבטחת עובדים מאוימים, הדרכות עובדים ותדרוכים שנתיים.

סמכויות והנחיה – האגף מונחה בפעולתו ע”י הגורמים הבאים:

שב”כ – בתחום אבטחת המידע, כנגזרת מחוק השב”כ והחלטת ממשלה ב/84.

משטרת ישראל – בתחום אבטחה פיזית ומאוימים, כנגזרת מחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ”ח – 1998.

פיקוד העורף והרשות לחירום לאומי במשרד הביטחון – בתחום היערכות למצבי חירום, כנגזרת החלטות ממשלה וחוק התגוננות אזרחית.

בפעילותו בנושא אבטחת השר ע”פ החלטת ממשלה ב/47.

מבנה ארגוני של האגף

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • בניית מסמך מקצועי וביצוע מכרז מקיף לנושא המאוימים.
 • שדרוג כוח אדם, שכר ואמצעים, באמצעות ביצוע מכרז אבטחה לכלל יחידות המשרד המאובטחות.
 • חיבור SOCממשלתי ותיקוף מדיניות אבטחת מידע במשרד המשפטים.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • אבטחת שר בביתו, לשכה ראשית ולשכה משנית.
 • העלאת המודעות בנושא אבטחת מידע – ביצוע שבוע מודעות ואישור מסמך המדיניות.
 • הגנה על פרקליטים ועובדי משרד מאוימים וביצוע משימות אבטחה מיוחדות מחוץ למתקנים,ייצוב הנושא.
 • ריכוז הפניות לקבלת שירות מאגף הביטחון, לרבות פניות בנושא סיווגי עובדים.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 • בדיקות ביטחון בשנת 2016– 4,849
 • תחקירים בשנת 2016- 177
 • ביקורות בכלל המחוזות בשנת 2016- 2,937
 • תרגילים בכלל המחוזות בשנת 2016- 417
 • ביקורות שב”כ בשנת 2016- 2

עלונים, חוברות מידע ונהלים שפורסמו

 • מידעון אבטחת מידע המופץ לכלל עובדי המשרד באמצעות הרשת המשרדית.

http://www.mishportal/main/bitachon/DocLib14/Forms/AllItems.aspx

 • תדרוכי אבטחת מידע שוטפים לעובדים מסווגים.
 • פנקסי כיס למאבטחים.
 • פנקס כיס לחברי כיתות הכוננות וצוותי החירום.

 

אגף בכיר ביקורת פנימית ותלונות הציבור

מנהלת אגף בכיר ביקורת פנימית ותלונות הציבור רו”ח איריס פרידמן

סאלח א-דין 29, ירושלים

טלפון 02-5425550, 02-5425555 | פקס 02-5425516, 02-6467085

דואר אלקטרוני:pniyot.tzibur@justice.gov.il , mevaker@justice.gov.il

האגף לביקורת פנימית ותלונות הציבור עורך ביקורות בכל יחידות משרד המשפטים על פי תכנית עבודה שנתית באישור מנכ”לית המשרד.

האגף מבצע ביקורת “אד- הוק” מעת לעת, לפי בקשת המנכ”לית.

האגף מרכז את הפעילות מול מבקר המדינה וכן עוסק בריכוז ותיאום הוועדה לתיקון ליקויים שנמצאו בדו”חות מבקר המדינה.

סמכויות הביקורת הן מכוח חוק הביקורת הפנימית, סעיף 21א+21ב לחוק מבקר המדינה, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור והחלטות ממשלה שונות.

האגף לביקורת פנימית במשרד המשפטים משמש גם כממונה על תלונות הציבור.

באגף עשרה עובדים, שישה בביקורת הפנימית וארבעה בתלונות הציבור. האגף מעסיק גם משרדי ביקורת חיצוניים בביצוע ביקורות ביחידות המשרד.

יחידת תלונות הציבור מטפלת בתלונות שעניינן אחת מיחידות משרד המשפטים.

תרשים אירגוני של האגף

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • בוצע סקר סיכונים ברשם העמותות.
 • בוצעה ביקורת מקיפה במחלקת עיזבונות לטובת המדינה שבאפוטרופוס הכללי.
 • בוצעה ביקורת מקיפה לגבי מערכת המחשוב של האגף לרישום והסדר מקרקעין.
 • בוצעה ביקורת מקיפה בסנגוריה הציבורית לגבי הפיקוח על הסנגורים החיצוניים.
 • בוצעה ביקורת לגבי פרויקטים בתחום הדיור.
 • שודרגה מערכת תלונות הציבור כך שהיא כוללת בתוכה באופן מובנה סוגי מענים שונים.
 • פורסם דו”ח שנתי לשנת 2015של יחידת תלונות הציבור.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • בניית/רכישת מערכת לביצוע פעולות ניתוח ותחקור נתונים – בשיתוף עם אגף מיחשוב ומערכותמידע.
 • גיבוש והכנת דו”ח פניות ציבור לשנת 2016.

 

אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת

מנהל אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת עו”ד משה כהן

סאלח א-דין 29, ירושלים | טלפון 02-6466379 | פקס 02-6466722

דואר אלקטרוני:dover@justice.gov.il

משרד המשפטים – על מגוון יחידותיו – מסוקר ברמה אינטנסיבית ביותר ע”י כלי התקשורת.

אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת במשרד המשפטים מטפל בעשרות שאלות, פניות ובקשות שמופנות לגורמי המשרד על-ידי עיתונאים מדי יום ביומו, ומקיים קשר רצוף עם הכתבים והפרשנים המשפטיים ועם עיתונאים אחרים בכל אמצעי התקשורת.

האגף עוקב אחר פרסומים על אודות פעילות המשרד ויחידותיו ומופקד על הכנת תגובות רשמיות, תיקונים או הבהרות, בהתייעצות עם גורמי המשרד ובתיאום עמם.

האגף מפרסם הודעות רבות לעיתונות בשם יחידות המשרד, הזוכות לתהודה בארץ ובעולם.

האגף אחראי על כל פעילות ההסברה, הפרסום והשיווק של המשרד וכן משמש גורם מבצע, מלווה ו/או מנחה של פעילות המשרד ויחידותיו לקשר עם הציבור ברשתות החברתיות.

בראש האגף עומד דובר משרד המשפטים, שלשכתו נמצאת במטה ההנהלה של משרד המשפטים, ברח’ סאלח א-דין בירושלים.

לאגף דוברות, הסברה ותקשורת יש שלוחות הפרושות במרחבי הפעילות במחוזות ירושלים, חיפה והצפון, ת”א והמרכז ומחוז הדרום.

במסגרת הצוות פועלים גם רפרנטים ייעודיים לתקשורת בשפה הערבית והרוסית.

מבנה האגף

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • ביצוע וליווי קמפיינים: אכיפת תשלומים לרשם החברות ברשות התאגידים, קמפיין “פעולות מקוונות”ברשות התאגידים, ביצוע קמפיין שנתי לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, קמפיין למניעת הפצת תכנים מיניים ברשת”חוק הסרטונים”(, קמפיין הממונה על נותני שירות עסקי, קמפיין אינסטגרם לפרויקט “עו”ד משלי” של סיוע משפטי לבני נוער.
 • הפקת סרטונים: יום בחיי פרקליטים, סרט סיכום שנה, סרטון לגיוס מתמחים בפרקליטות ועוד.
 • הפקת כנס שותפים לדרך 2016- כנס חשיפה למגוון הזדמנויות ההתמחות והתעסוקה במשרדהמשפטים, עבור אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי החלטות הממשלה.
 • סדרת כתבות יזומות על פרקליטות המדינה.
 • הגברת החשיפה לדף הפייסבוק של משרד המשפטים.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • ליווי הקמת היחידה למיגור גזענות ופיתוח אסטרטגיה תקשורתית בעבורה.
 • יצירת אסטרטגיה שיווקית לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות.
 • הגברת החשיפה לפעילות המשרד וחיזוק הקשר עם הציבור באמצעות שימוש ביכולות וידאומתקדמותצ’אט לייב, טקסים בפייסבוק לייב וכו'( ופעילויות דיגיטליות שונות ברשתות החברתיות.
 • קמפיין העלאת מודעות ליחידה הממשלתית לחופש המידע.
 • הסדרת תחום ההסברה – יצירת נהלים, הנחיות וקביעת תהליכי עבודה חדשים.
 • המשך ליווי תהליכי עבודה לעידוד ייצוג הולם במשרד, לרבות קמפיינים פרסומיים והפקת כנסשותפים לדרך 2017לחשיפת הזדמנויות התעסוקה וההתמחות במשרד.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 • 6992שאילתות של עיתונאים
 • 1759הודעות לעיתונות
 • 968ציוצים בטוויטר
 • 896פוסטים בפייסבוק
 • גידול של 15,847אוהדים בדף הפייסבוק

אגף בכיר תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה

מנהל אגף בכיר כלכלה, תקציבים, פיקוח ובקרה רו”ח יוני רובין

משרד המשפטים, רחוב סאלח א- דין 29, ירושלים, ת”ד 49029, מיקוד 9149001

טלפון 02-6466621 | פקס 02-6462554

האגף אחראי על תכנון התקציבים של יחידות משרד המשפטים, בקרת תקציבים וניצולם בהתאם ליעדים וסדרי העדיפויות של הנהלת המשרד.

 • תכנון התקציבים של משרד המשפטים.
 • בקרת תקציבים וניצולם בהתאם ליעדים ולסדרי העדיפויות של הנהלת המשרד.
 • הטמעת תהליכי עבודה ביחידות המשרד בהיבט התקציבי והכרת היחידות.
 • הסדרת קריטריונים להקצאת תנאי שכר נלווים לעובדי המשרד.
 • פיקוח ובקרה על התייעלות וחיסכון היחידות בנושאים שונים.
 • האגף משמש זרוע להנהלת המשרד בכל הקשור להתנהלות מול האג”ת באוצר.

מבנה היחידה

מנהל אגף בכיר (כלכלה,תקציבים,פיקוח ובקרה

סגן מנהל אגף

ממונה תקציבים                                           מרכזת תקציבים

עיקרי ההישגים לשנת 2016

 • הגדלת תקציב המשרד והתאמת משאבי כ”א ותקציב כספי בהתאם לצרכי תכנון ותכניות עבודה.
 • הקמת ועדת התייעלות משרדית וביצוע צעדי התייעלות במספר נושאים כגון: חניות, התייעלותאנרגטית, הוצאות השתלמויות וכו’.
 • קביעת קריטריונים וקווי מדיניות בהקצאת תנאי שכר נלווים לעובדי המשרד.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 • יישום תהליכי התייעלות וחיסכון בפעילות המשרד.
 • בחינת תקציב מיקור חוץ ושיטות תמרוץ עו”ד חיצוניים באגף הסיוע המשפטי.
 • עקב גידול בתקציב ההוצאה הנ”ל, הנחתה הנהלת המשרד את האגף, בשיתוף פעולה עם הנהלתהאגף לסיוע משפטי, לבצע בחינה מעמיקה של תקציב מיקור חוץ ושיטות תמרוץ עו”ד חיצוניים הנותנים שירותי ייצוג לציבור זכאים לסיוע משפטי.
 • הגברת פיקוח ובקרה לעניין מוסר התשלומים לנותני שירותים חיצוניים במשרד.

 

היועץהמשפטילממשלה

יעוץוחקיקה

פרקליטותהמדינה

הסנגוריההציבורית

אגףרישוםוהסדרמקרקעין

הסיועהמשפטי

האפוטרופוסהכלליוהכונסהרשמי

רשותהתאגידים

רשותהפטנטים

אגףשומתמקרקעין

רשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור

נציבותשוויוןלאנשיםעםמוגבלות

הרשותלמשפט,טכנולוגיהומידערמו”ט(

הנהלתבתיהדיןהשרעיים

הנהלתבתיהדיןהדרוזים

הנהלתבתיהדיןהמנהלייםלפיחוקהכניסהלישראל

היחידההממשלתיתלחופשהמידע

יחידתתיאוםהמאבקבסחרבבניאדם

נציבותתלונותהציבורעלשופטים

נציבותתלונותהציבורומייצגיהמדינהבערכאות

מחלקתחנינות

היחידהלהמרותדת,העדותהנוצריותובריתהזוגיות

מנהלתהיחידותהמקצועיות

 

היועץהמשפטילממשלה

ד”ראביחימנדלבליט.

סאלח א-דין 29, ירושלים 91010 | טלפון 02-6466849 | פקס 02-6467001

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת, השירות המשפטי הציבורי ובראש מערכת התביעה הכללית. מחודש שבט תשע”וחודש פברואר 2016( מכהן בתפקיד ד”ר אביחי מנדלבליט.

היועץ המשפטי לממשלה מופקד על מספר תחומים: ראש התביעה הכללית – בתפקיד זה הוא מופקד על אכיפת החוק, לרבות אחריות מקצועית על נציגי התביעה והופעתם בערכאות המשפטיות בהליכים פליליים. התביעה הכללית כוללת את פרקליטות המדינה בראשות פרקליט המדינה וכן את התביעה המשטרתית והתובעים במשרדי הממשלה השונים וברשויות המקומיות. נוסף על כך, אחראי היועץ המשפטי, באמצעות נציגיו, על ייצוג המדינה בערכאות השיפוטיותבכל תחומי המשפט ועל מתן ייעוץ משפטילממשלהולגופיה. בתפקיד זה, היועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי גופי המדינה, בכפוף, כמובן, לביקורת שיפוטית. עוד אחראי היועץ המשפטי לממשלה על ייעוץוסיועלממשלהבכלל ולשרת המשפטים בפרט בהכנת חקיקה וכן על ייצוג האינטרס הציבורי ושמירה על קיום שלטון החוק. במסגרת זו, מוסמך היועץ המשפטי לממשלה, על פי דין, להתייצב בערכאות השונות ואף ליזום הליכים משפטיים במקרים הנדרשים.

 

ייעוץוחקיקה

רח’ סלאח א-דין 29, ירושלים

דואר אלקטרוני:YeutzHakika@justice.gov.il

לייעוץ וחקיקה שני תפקידים מרכזיים: ייעוץ – סיוע ליועץ המשפטי לממשלה במתן ייעוץ משפטי לממשלה, ובכלל זה כל משרדי הממשלה על יחידות הסמך שלהן, וחקיקה – ליווי הליכי החקיקה של הצעות החוק הממשלתיות והצעות החוק הפרטיות וכן ייזום והובלת חקיקה וחקיקת משנה בנושאים שבאחריות משרד המשפטים. בעניינים אלה פועלת ייעוץ וחקיקה מתוך מטרה להבטיח שמירה על עקרונות היסוד של המשפט הישראלי ועיקרון שלטון החוק בראשם .

ייעוץ וחקיקה היא הגוף המנחה המקצועי המוסמך עבור הממשלה לעניין הכנתן של הצעות חקיקה ויזמות של חוקי יסוד. הליכי החקיקה של הצעות החוק הממשלתיות והצעות החוק של חברי הכנסת ושל ועדות הכנסת, ומנחה את משרדי הממשלה לגבי הכנת החקיקה בנושאים אשר בתחום אחריותם. ייעוץ וחקיקה יוזמת חקיקה בנושאים אשר באחריות משרד המשפטים וכן חוקי יסוד. כמו כן ייעוץ וחקיקה אחראית על נוסח החוק והפיקוח על התקנתה של חקיקת המשנה של כל משרדי הממשלה, כמו גם על פרסום רשומות.

ייעוץ וחקיקה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה ומנוהלת בידי המשנים ליועץ. עבודת ייעוץ וחקיקה נעשית במסגרת שבע מחלקות משנה אשר בראש כל אחת מהן עומד משנה ליועץ המשפטי לממשלה: מחלקת לניהול ותפקידים מיוחדים, מחלקת למשפט ציבורי-חוקתי, מחלקת משפט פלילי, מחלקת משפט אזרחי, מחלקת למשפט כלכלי, מחלקת למשפט ציבורי-מנהלי ומחלקת למשפט בין-לאומי. כ-150משפטני המחלקות השונות בייעוץ וחקיקה מייצגים את היועץ המשפטי לממשלה ואת משרד המשפטים בפני ועדות השרים השונות, ועדות הכנסת ופורומים ציבוריים בכירים אחרים בהם ועדות ציבוריות וצוותים בין- משרדיים של הממשלה. המשפטנים בכל אחת מהמחלקות עוסקים בשאלות של ייעוץ וחקיקה, בנושאים הנתונים לאחריותם.

מחלקתניהולותפקידיםמיוחדים

עו”דאביליכט,המשנהליועץהמשפטילממשלהניהולותפקידיםמיוחדים(

רח’ סלאח א-דין 29, ירושלים

טלפון 6466676– 02| דואר אלקטרוני:YeutzHakika@justice.gov.il

במסגרת המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים מצויים כמה תחומי טיפול:

תחוםהניהול – בתחום זה אמונה המחלקה על ההיבטים הניהוליים המשפטיים של המחלקה. בכלל זה, אחראית המחלקה על בניית תהליכי העבודה במחלקת ייעוץ וחקיקה, קביעת תכניות העבודה של מחלקת ייעוץ וחקיקה ופרויקטים חקיקתיים בין משרדיים.

תחום התפקידים המיוחדים – תפקידה העיקרי של המחלקה בתחום זה הוא לסייע ליועץ המשפטי לממשלה בנושאים מורכבים ורגישים הנמצאים על שולחנו. העבודה בתחום זה עשויה להקיף תחומי משפט שונים בהתאם לצרכי היועץ המשפטי לממשלה.

אחריותעליחידותהמטהשלמחלקתייעוץוחקיקה

 • תחוםחקיקתהמשנה-תחום חקיקת המשנה עוסק בבדיקה המשפטית ובהתקנתן לפרסום שלתקנות והוראות מנהל ב”רשומות” – בקובץ התקנות, בקובץ התקנות מק”חמסים, קניה, חובה(, בקובץ התקנות חש”םחיקוקי שלטון מקומי( ובילקוט הפרסומים. החומר כולל תקנות, צווים, הוראות, כללים, הודעות ומינויים וחוקי עזר של רשויות מקומיות.
 • תחוםנוסחהחוקוהרשומות-תחום נוסח החוק עוסק בהכנת הנוסח של הצעות חוק ממשלתיותטרם פרסומן. עבודת המחלקה באה להבטיח דפוסי חקיקה אחידים וברורים, התאמת הצעות החוק לחקיקה הקיימת, סגנון מדויק וברור, ועוד.
 • המחלקהלמשפטעברי-המחלקה למשפט עבריפועלת ליישום חוק יסודות המשפט, התש”ם-1980, הקובע זיקה ל”עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל”. פעילות זו כוללת כתיבת חוות דעת לצורך הליכי החקיקה והכנת טיעונים בפני בתי המשפט וכן במסגרת ייעוץ בסוגיות משפטיות לרשויות השלטון. ראש תחום משפט עברי מופיע בפני ועדות שרים וועדות של הכנסת ונוטל חלק בדיונים במשרד המשפטים ובצוותים בין-משרדיים כדי להביא את עמדת המשפט העברי בסוגיות שעל הפרק.

נוסף על כך, המחלקה שוקדת על עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל. לשם כך, המחלקה עוסקת בעריכת מחקרים משפטיים ובהכנת ספרי עזר ופירושים לחוקי מדינת ישראל על פי מקורות המשפט העברי.

עיקריההישגיםלשנת2016

בשנת 2016הוקמה המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים. במהלך שנה זו עסקה המחלקה בגיבוש תהליך הטמעת השינוי הארגוני.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • הובלה והטמעה של תהליך השינוי הארגוני בייעוץ וחקיקה.
 • יצירת מסמך תורתי לעבודת מחלקת ייעוץ וחקיקה.
 • פרויקט סגירת הפערים בחקיקת משנה המוגדרת חובה.
 • מחשוב ודיגיטציה של הליך החקיקה בשיתוף עם הכנסת.
 • פיתוח מערך הדרכה והכשרה של ההון האנושי במחלקת ייעוץ וחקיקה.
 • הקמת מחלקת מחקרמותנה בהחלטה על מיקומה(.
 • יצירת מסלולי קריירה במחלקת ייעוץ וחקיקה.

המחלקהלמשפטאזרחי

עו”דארזקמיניץ,משנהליועץהמשפטילממשלהאזרחי(

סאלח א-דין 29ירושלים | טלפון 02-6466547 | פקס 02-6467031

דואר אלקטרוני:YeutzHakika@justice.gov.il

המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף למשרדי הממשלה וכן מקדמת ומלווה חקיקה בתחומי המשפט האזרחי, ובהם דיני הקניין על ענפיו השונים; דיני מקרקעין; דיני הנזיקין; דיני החוזים; דיני הירושה; דיני ההתיישנות; דיני שטרות; דיני נאמנות; דיני עשיית עושר; דיני הגנת הצרכן; דיני בנקאות ואמצעי תשלום; דיני ביטוח; דיני השלטון המקומי; דיני התכנון והבנייה, לרבות דינים ייחודיים שנחקקו על רקע משבר הדיור; התחדשות עירונית; מכר דירות; הפקעות ודיני הדתות.

כמו כן, מופקדת המחלקה על תחומי הקניין הרוחני וטכנולוגיית המידע. בהקשר זה, מקדמת ומלווה המחלקה חקיקה בענפי הקניין הרוחני השונים, פועלת בהסברת העמדות הישראליות בפורומים בינלאומיים ובנטילת חלק במו”מ בהסכמים בילטראליים הנוגעים לקניין רוחני. זאת ועוד, המחלקה מסייעת למשרדי הממשלה השונים בניסוח חוזים ורישיונות בתחומי הקניין הרוחני.

במסגרת תפקידיה מלווה המחלקה באופן אינטנסיבי את פעולתם המשפטית השוטפת של משרדי האוצר, הפנים, מנהל התכנון, משרד השיכון והבינוי, רשות מקרקעי ישראל, בנק ישראל, הרשות להגנת הצרכן, רשות הפטנטים ועוד.

פרויקט מרכזי אשר על סדר יומה של המחלקה הוא תמיכה בהתמודדות הממשלתית עם משבר הדיור. המחלקה עוסקת באופן אינטנסיבי בליווי יזמות החקיקה הממשלתית והחלטות הממשלה בעניין. בין יתר העיסוקים בעניין זה נכללים: העיסוק בשיפור הליכי התכנון; התחדשות עירונית; דיור בהישג יד; קבוצות רכישה; קידום פתרונות דיור במגזרי המיעוטים; אכיפת דיני התכנון והבניה לרבות התמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית ועוד.

פרויקט מרכזי נוסף אשר על סדר יומה של המחלקה הוא הסדרת תחום אמצעי התשלום המתקדמים, במטרה להרחיב את השימוש באמצעי תשלומים אלקטרונים, תוך הפיכתם ליעילים ובטוחים לשימוש, וכן לחזק את ההגנה על הצרכנים בעת השימוש בשירותי תשלום.

פרויקט מרכזי אחר המצוי על סדר יומה של המחלקה הוא התאמת דיני הקניין הרוחני לעולם המודרני ולהתפתחות הטכנולוגית, ומתן הגנה מתאימה ליוצרים, מעצבים ומבצעים, תוך שמירה על איזונים עם אינטרסים של צדדים שלישיים ועקרונות חברתיים. במסגרת זו פורסמו הצעת חוק העיצובים, התשע”ה-2015, תזכיר חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשע”ו-2016ותזכיר חוק זכות יוצרים, התשע”ו-2016.

עוד פרויקט מרכזי אשר על סדר יומה של המחלקה הוא הצעת חוק המשכון התשע”ב-2012, אשר נועדה להחליף את חוק המשכון הקיים כיום בהסדר חדש ביחס לשעבודים. בין היתר, הצעת החוק נועדה ליצור רפורמה בדיני שעבודים ולהגביר את הגישה לאשראי.

לצד תפקידי הייעוץ והחקיקה, המחלקה מייצגת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבית הדין לחוזים אחידים, על פי חוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982ולאחר חקיקת חוק תובענות הייצוגיות, שהייתה מופקדת על הכנתו, מרכזת המחלקה את הטיפול המשפטי בתובענות הייצוגיות שבהן מעורב היועץ המשפטי לממשלה.

עיקריההישגיםלשנת2016

 • קידום הגברת האשראי בשוק הקמעונאי והרחבת הנגישות לאשראיהשלמת חקיקת חוק נתוניאשראי והתקנת תקנות מכוחו; ליווי חקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםשירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע”ו-2016; ליווי החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראלתיקוני חקיקה(, התשע”ז-2017וכד'(.
 • גיבוש התייצבויות יועץ בתיקי תובענות ייצוגיות כדי להגן על האינטרס הציבורי ועל טובת הקבוצההמיוצגת בתובענה הייצוגית בתחומי צרכנות, תקשורת, בנקאות, ביטוח, דיני עבודה, הגבלים עסקיים, ניירות ערך, שוויון לאנשים עם מוגבלויות וכד’. כך, לדוגמה, התייצב היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2016בתיק שבו התנגד להסדר פשרה בתובענה ייצוגית בדיני עבודה בעניין הפרשות פנסיה לעובדים מוחלשים בענף המוסכיםסע”ש 56835-07-12מיכאל דרגון נ’ יונייטד שיא בע”מ(. זאת, משום שסבר שההסדר לא העניק הגנה ראויה לזכויות יסוד בתחום דיני העבודה.
 • קידום הצעת חוק מארגני עסקאות בפרויקטים של פינוי בינוי ותמא -38הצעת חוק ממשלתיתמקיפה שמקודמת על ידי המשרד, ועניינה הסדרת נושא פעילות המארגנים בעסקאות של התחדשות עירונית.
 • דו”ח צוות בנייה בלתי חוקית בראשות מר ארז קמיניץ, שנהגה במחלקה ואומץ על ידי הממשלה.מטרת הדו”ח היא לדון באופן נרחב בתופעת הבנייה הבלתי חוקית בישראל, בדגש על מאפייניה, קשיי אכיפה, סדרי עדיפויות באכיפה ועוד. הצעות לייעול הליכי האכיפה שהוצעו על ידי הצוות והתקבלו על ידי הממשלה, הוטמעו בהצעת חוק התכנון והבניה, תיקון 109.
 • בשנת 2016הובילה המחלקה מהלך של הצטרפות להצעה שהוגשה למליאת WIPOארגון הקנייןהרוחני הבין-לאומי של האו”ם( בנושא הגנה על מוצרים דיגיטליים. המחלקה, אשר מייצגת את מדינת ישראל במליאת WIPO, הציעה, ביחד עם ארה”ב ויפן, לערוך סקר בעניין זה ואף כתבה את שאלותיו. הצעה זו זכתה לתמיכה נרחבת במסגרת הארגון והעבודה על הסקר ממשיכה בפלטפורמה בין-לאומית זו ומסייעת בגיבוש המדיניות הרצויה בתחום.
 • בעקבות תיקונים בחוק זכות יוצרים, הצטרפה בשנת 2016מדינת ישראל לאמנת מרקש להנגשתיצירות לאנשים עם מוגבלות, בהובלת המחלקה. חשיבותה של ההצטרפות לאמנה היא בכך שההצטרפות מאפשרת גם ייבוא וייצוא של יצירות המותאמות לאנשים עם מוגבלות, ובכך מקדמת את נגישותן של יצירות לאנשים עם מוגבלות.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • תיקונים בתחום התובענות הייצוגיות שנועדו להיטיב את השימוש בכלי התובענה הייצוגית.
 • הנחיות מקצועיות בתחום הנזיקין שנועדו להתוות מדיניות במספר נושאים.
 • תבנית חקיקה בנושא כניסה למקרקעין לאחר הליך רכישה כפוי שנועדה להתוות מדיניות וליצוראחידות בחקיקה בנושא זה.
 • טיוב ההסדרים המשפטיים התומכים בהתחדשות עירונית – תיקונים שמטרתם התאמת דיני המקרקעין למצבים מודרניים וקידום של הליכי התחדשות עירונית.
 • תיקונים לחקיקת דיני זכות היוצרים שנועדו להתמודד עם בעיות אכיפה המתעוררות לאור ההתפתחות הטכנולוגית והייחודיות של הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט.

לאור ההתפתחות

 • המחלקה הגישה לבתי המשפט בשנת 2016כ-200עמדות בתיקי תובענות ייצוגיות.

המחלקהלמשפטציבורי-חוקתי

עו”דרזנזרי,משנהליועץהמשפטילממשלהמשפטציבורי-חוקתי(.

רחוב סאלח א-דין 29ירושלים, ת”ד 49029מיקוד 9149001

טלפון 02-6466549 | פקס 02-6276114 | דואר אלקטרוני:YeutzHakika@justice.gov.il

המחלקה אחראית להליכי החקיקה ותורת החקיקה, נוסף על כך, המחלקה אמונה על קידום וליווי של הליכי חקיקה, מתן ייעוץ משפטי למשרדי הממשלה וסיוע לפרקליטות המדינה בגיבוש עמדת המדינה במענה להליכים משפטיים בערכאות המשפט, וזאת בתחומים מגוונים, תוך חלוקה לשלושה אשכולות על פי תחומים:

אשכולהמשפטהחוקתי-ציבורי, האחראי על נושאי זכויות האדם, ובכלל זה כבוד האדם; הגנת הפרטיות; שוויון; חופש העיסוק; קניין; חופש הביטוי וחופש המידע. עוד עוסק האשכול בתחום המשטרי החוקתי ובכלל זה התנהלות מוסדות השלטון; דיני הכנסת; בחירות ומפלגות; תורת החקיקה; החקיקה לשעת חירום ועוד.

אשכולשירותיםחברתיים, העוסק בסוגיות משפטיות בתחומי העבודה; התעסוקה; השירותים החברתיים בתחומי הרווחה; הביטוח הלאומי; הבריאות; החינוך ובזכויות של אנשים עם מוגבלויות.

אשכולבתיהמשפטבתיהדיןהדתייםוהמעמדהאישי, המופקד על מכלול העניינים הקשורים במערכת בתי המשפט ובתי הדין הדתיים; בוררות; גישור וסיוע משפטי; תחום דיני המשפחה ותחום זכויות הילד.

עיקריההישגיםלשנת2016

 • תיקון מס’18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 • תיקון תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.
 • קבלת תיקוניחקיקהלהגברתיישוםחובתהייצוגההולםשלאנשיםעםמוגבלותבתחוםהתעסוקההן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • חקיקת חוק נציבות הביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות.
 • התקנת תקנות להסדרת הפעלת מצלמות בנתיבי תחבורה ציבורית.
 • תיקון חוק לשכת עורכי הדיןלעניין הארכת תקופת ההתמחות(.
 • גיבוש חקיקהלהסדרתהפעילותההתנדבותיתבמדינתישראלקביעת זכויות וחובות של המתנדבומקום העבודה בו הוא מתנדב( והרחבתההסדרשלביטוחמתנדביםעלפיחוקהביטוחהלאומיכולל הרחבת הפעילות שעליו חל ההסדר כאמור בישראל ובחו”ל(. זאת, במסגרת מיזם ההתנדבותפרויקט הקיים מזה מספר שנים והמשותף למשרדי הממשלה, המגזר השלישי והמגזר העסקי, שמטרתו לעודד את ההתנדבות במדינה(.
 • כריתת הסכמים בילטרליים להבאת עובדים זרים אשר מטרתם למנוע תשלום דמי תיווך בלתיחוקיים שהם במקרים רבים בסכומים גבוהיםממוצע 20,000דולר( המחייבים את העובדים הזרים לעבודה בהיקפים בלתי אנושיים כדי לשלם את דמי התיווך.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • שינוי מתכונת הבחינה להסמכת עורכי דין חדשים.
 • גיבוש מודל חקיקה בנושא הסדרות עיסוק.
 • ריכוז עבודת השוואת החקיקה בין ישראל ואיו”ש
 • הטמעת דו”ח פלמור – בחינת אפשרות לגיבוש הנחיה המפרשת את עבירת המשמעת של “התנהגותשאינה הולמת”, באופן שתחול על התנהגות של עובד או משרת ציבור שיש בה משום גזענות או אפליה. זאת, הן בשירות הציבורי והן ביחס לבעלי מקצועות רישויים.
 • תיקון תקנות ליישום חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.
 • הכנת תזכיר חוק לאימוץ המלצות ועדה ציבורית לרפורמה בהליכי אימוץ ילדיםועדת גרוס(.
 • גיבוש מתווה להסדרת איסוף מידע אישי בידי גופים ממשלתיים, ואופן השימוש בו.
 • התקנת תקנות חדשות ליצירת רשימת מגשרים.
 • כתיבת מערך תקנות הנדרשות ליישום תיקון מס’18לחוק הכשרות המשפטית.
 • כתיבת תזכיר חוק להבטחת הספקה של שירותים חיוניים.
 • כתיבת הנחיה בדבר אופן עבודת הוועדות להעברת מידע בין גופים ציבוריים.
 • קידום רפורמה בתחום דיני מזונות ילדים.
 • קידום טיוטת חוק הגנת הפרטיות – בעניין סמכויות אכיפה של הרשם.
 • תיקון תקנות סדר הדין האזרחי.
 • ריכוז עבודת הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבורמפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו בריונות ברשתועדת ארבל(.

המחלקהלמשפטציבורי-מנהלי

עו”דדינהזילבר,מש ָנהליועץהמשפטילממשלהמשפטציבורי-מנהלי(.

רחוב סאלח א-דין 29, ירושלים

טלפון 02-6466592 | פקס 02-6466766 | דואר אלקטרוני:YeutzHakika@justice.gov.il

מחלקת ייעוץ היא אחת משבע מחלקות המשנה של מחלקת ייעוץ וחקיקה; בנושאים אשר תחת אחריותה מסייעת המחלקה ליועץ המשפטי לממשלה במתן ייעוץ משפטי לממשלה ובקידום הליכי חקיקה. המחלקה בנויה מארבעה אשכולות – אשכולמשפט ִמנהלי, העוסק בתחומים הבאים: עקרונות המשפט ה ִמנהלי; דיני אוכלוסין והגירה; חקלאות; צער בעלי חיים; רישוי עסקים וניגוד עניינים של נבחרי ציבור בשלטון המקומי.

אשכולטוהרהמידותוביקורתשיפוטית, העוסק בשני תחומים: תחום ראשון הוא טוהר המידות בשירות המדינה ובכללו מינויים, ניגוד עניינים, הגבלות לאחר פרישה, נסיעות לחו”ל במימון זר, קבלת מתנות על- ידי עובדי מדינה ונושאי משרה, תרומות למשרדי ממשלה, השתתפות בהוצאות משפטיות לעובדי מדינה ולנושאי משרה ועוד; תחום שני הוא ביקורת שיפוטית על החלטות ִמנהליות. האשכול הביטחוני עסק בשנת 2016בשלושה תחומים: תחום ראשון כולל נושאים ביטחוניים הקשורים לעבודת גופי הביטחון; תחום שני הוא אזור יהודה ושומרון; ותחום שלישי הוא תחום הסייבר. החל מיום 1בינואר 2017תחום אזור יהודה ושומרון אינו מטופל עוד על-ידי המחלקה. אשכולעבודתהממשלהעוסק בעבודת הממשלה הרוחבית, בעבודת הממשלה במליאתה ובליווי משפטי של משרד ראש הממשלה ושל משרדי ממשלה נוספים, וכן בנושאים הבאים: התקשרויות הממשלהדיני מכרזים ורכש ממשלתי(, מתן חסויות על-ידי עובדי ציבור, חסות ממשלתית ופרסומת מסחרית במשרדי הממשלה, אתיקה, מערך הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה ומוסד היועץ המשפטי לממשלה. מחלקתייעוץאמונהגםעלהתחומיםהבאים: מתן תמיכות על-ידי משרדי הממשלה, ועדת העיזבונות לטובת המדינה, עלייה וקליטה, תרבות ומורשת, הדרת נשים, שוויון בנטל ושירות אזרחי ולאומי.

עיקריההישגיםלשנת2016

 • הגשת דו”ח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי אשר כללהמלצות באשר לדרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי. הדו”ח עוסק בשורה ארוכה של נושאים, בעיקר משדה המשפט ה ִמנהלי אך גם משדות משפט נוספים, וכולל המלצות מסוגים שונים – החל בתיקוני חקיקה ראשית ומשנית וכלה בקביעת נהלים, ייזום והמשך עבודת- מטה בתחומים שונים, וכדומה. הדו”ח אומץ הן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה והן על-ידי שר הפנים ובימים אלה מתנהלת עבודת מטה ליישומו, במסגרתה אף הופץ תזכיר חוק בנושא.
 • התקנת צו בתי משפט לעניינים מנהלייםשינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע”ו-2016המתקןאת התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מנהליים, התש”ס-2000ומרחיב את גדר סמכותם של בתי המשפט לענינים מנהליים לדון בעתירות מנהליות לפי סעיף 51( לחוק.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • גיבוש המלצות הצוות לבחינת נושא העברת מידע בטחוני לסופרי צללים ולעיתונאים – הצוות לטיובהשמירה על סודות מדינה״צוות סופרי צללים״( הוקם לפי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, במטרה לבחון דרכים שיקדמו שמירה אפקטיבית על מידע סודי ורגיש מבחינה ביטחונית, בין היתר בהקשר של כתיבת ספרים או ראיונות של בכירים ובכירים לשעבר במערכות הביטחוניות של ישראל. בפעולתו הצוות שם דגש רב על היבטי חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת, כעקרונות יסוד שיש חשיבות עליונה בהגנה עליהם, לצד הבטחת שמירת ליבת הסוד הביטחוני.
 • בחינה מחודשת של אמות המידה לעריכת הסדרי ניגודי עניינים – בעקבות ניסיון שהצטבר בשניםהאחרונות בכל הנוגע לטיפול בתחום ניגוד העניינים, תבוצע בחינה מחודשת של הטיפול בנושא. בתום הבחינה תוגש ליועץ המשפטי לממשלה המלצה בנוגע לצורך בשינוי אמות המידה שלפיהן נערכים כיום הסדרים למניעת ניגוד עניינים.
 • ליווי הצעת החלטת ממשלה בעניין פוליגמיה.

המחלקהלמשפטכלכלי

עו”דמאירלוין,משנהליועץהמשפטילממשלהמשפטכלכלי(.

רח’ סאלח א-דין 29, ת”ד 49029ירושלים 91490

טלפון 02-6466409 | פקס 02-6467032

המחלקה מתמחה בנושאי משפט מסחרי, דיני רגולציה, מסים וחדלות פירעון, וכן בהיבטים הכלכליים של המשפט המנהלי והמשפט החוקתי.תפקידיה כוללים, בין היתר:

 • ליווי משפטי של גיבוש המדיניות הממשלתית הנוגעת לתהליכים הכלכליים המרכזיים במשק,ובכלל זה: חוק התקציב וחוק ההסדרים, רפורמות מבניות והליכי הפרטה, פתיחת שווקים לתחרות, אסדרת הפעילות של גופים כלכליים והפיקוח עליהם.
 • ייזום, טיפול וליווי של חקיקה בנושאים כלכליים ופיסקליים אשר בתחומי המומחיות ואחריות משרדהמשפטים, כגון: דיני תאגידים – חברות, שותפויות, עמותות, אגודות שיתופיות; דיני חדלות פירעון – פשיטת רגל, פירוק חברות ושיקום חברות; וכן הוצאה לפועל וראיית חשבון.
 • סיוע ליועץ המשפטי לממשלה בתפקידו כפרשן המוסמך של הדין עבור המשרדים והגופיםהממשלתיים, באמצעות כתיבת חוות דעת ומתן הנחיות למשרדי הממשלה הכלכליים.
 • ייעוץ למשרדי הממשלה הכלכליים במהלך עבודת החקיקה.

העבודה במחלקה כוללת הופעה בישיבות ממשלה, בוועדות השרים ובוועדות הכנסת.

עיקריההישגיםלשנת2016

 • פרסום טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – החוק מיועד להחליף את פקודת פשיטת הרגל ואתרוב ההוראות שבפקודת החברות וליצור הסדר שלם ומודרני לחדלות פירעון לתאגידים וליחידים. טיוטת החוק מצויה כיום בדיונים לקראת קריאה שניה ושלישית בוועדת החוקה של הכנסת.
 • פרסום תזכיר חוק השותפויות – התזכיר מציע מודל שלם של חוק שותפויות מודרני שנועד להחליףאת פקודת השותפויות המנדטורית.
 • הושלם מהלך להקלות בחברות ציבוריות – המהלך כלל תיקון חקיקה וחקיקת משנה. ההקלותהשונות מופנות בעיקר לכמה קהלים: חברות שנסחרות בחו”ל; חברות המגייסות לראשונה בבורסה בישראל; חברות קטנות ובינוניות.
 • בתחום ההוצאה לפועל – המסלול המקוצר שפעל כהוראת שעה משנת 2008עוגן כהוראת קבע,נוכח יעילותו והתועלות הגלומות בו לכל הצדדים המעורבים ולמדינה. כמו כן קודם תזכיר חוק שיאפשר לרשמי ההוצאה לפועל לפרוס, במקרים המתאימים, חוב עבר במזונות.
 • חיזוק הבקרות והגנות על יועצים משפטיים לחברות ממשלתיות – במסגרת מהלך כולל של הפקתלקחים מפרשת נתיבי ישראל הוסקו מסקנות אופרטיביות לעניין התקשרויות של חברות תשתית ממשלתיות. כן גובשה פרשנות לעניין הליך אישורם של יועצים משפטיים פנימיים.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • השלמת חקיקת חוק חדלות פירעון – המשך ליווי הדיונים לקריאה שניה ושלישית בוועדת חוקה,חוק ומשפט של הכנסת לשם השלמת הליך החקיקה.
 • הקלות לפי חוק החברות – בחינת הצורך בהקלות לסוגי חברות, לשם עידוד רישום חברות בישראל,עידוד הנפקות בישראל ושימור חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת”א.
 • הפצת תזכיר לחוק עמותות חדש – לחוק החדש שלוש מטרות מרכזיות:
 • 1( ליצור הסדר מקיף המרכז את עיקר הדינים המסדירים את התנהלותם של תאגידים הפועליםשלא לכוונת רווח.2( להציע מתווה אסדרה דיפרנציאלי המותאם לסוגים שונים של עמותות.3( לקבוע את סמכויות הפיקוח והאכיפה של רשם העמותות.
 • גיבוש טיוטת חוק השותפויות – החוק נועד להחליף את פקודת השותפויות המנדטורית בחוק מודרני.התזכיר קובע דיני ברירת מחדל מודרניים לשותפויות מסוגים שונים, באופן שהולם את צורכי עולם העסקים בן זמננו. כמו כן, במישור היחסים שבין השותפות לבין רשם השותפויות מציע התזכיר הוראות רישום שמקלות משמעותית את הנטל הרגולטורי.
 • פרסום הנחיה מקצועית לחקיקת רגולציה – לחקיקה בתחומי הרגולציה מאפיינים מקצועייםמשותפים וידע רוחבי מצטבר שהוא בעל חשיבות רבה בפיתוח התחום והנחיה של העוסקים בו. קיימת חשיבות לגיבוש קווים מנחים כסיוע לעוסקים בחקיקת רגולציה, באופן שיהיה בסיס מקצועי מנחה, ובה בעת גם כלי מתפתח ומתעדכן באופן שוטף.

המחלקהלמשפטביןלאומי

ד”ררועישיינדורף,המשנהליועץהמשפטילממשלהמשפטבין-לאומי(.

רח’ השלושה 2, תל-אביב, ת”ד 9299, מיקוד 61092

טלפון 03-6899801 | פקס 03-6899792 | דואר אלקטרוני:international@justice.gov.il

המחלקה אחראית למתן ייעוץ משפטי לממשלת ישראל בכל ההיבטים של משפט בין-לאומי פומבי, משפט בין-לאומי כלכלי וזכויות אדם, לרבות יישומו ופרשנותו בתוך מערכת המשפט הישראלית, כמו גם בכל הקשור להליכים משפטיים בין-לאומיים, משא ומתן בנושא אמנות וייצוג המדינה בפורומים בין- לאומיים. המחלקה פועלת ליישום ולעיגון מחויבויותיה הבין-לאומיות של המדינה בדין הפנימי ומייעצת בכל הנוגע לכריתת הסכמים בין-לאומיים, עבודה מול ארגונים בין-לאומיים, סכסוכים משפטיים בין-לאומיים ועוד. המחלקה מטפלת גם בנושאי מנגנוני בוררות בין-לאומיים, סעיפי שיפוט זר, ובנושאי מנגנוני דיווח פיקוח ובקרה בין-לאומיים.

במחלקה שבעה אשכולות מקצועיים: אשכול משפט בין-לאומי פומבי, אשכול משפט בין-לאומי כלכלי, אשכול זכויות אדם, אשכול משפט בין-לאומי הומניטארי, אשכול הליכים -במדינות זרות, אשכול הליכים בין-לאומיים ואשכול מדיניות ואסטרטגיה.

כמו כן, תחת מחלקת ייעוץ וחקיקהמשפט בין-לאומי( פועלות שתי יחידות משנה:

 • יחידת הממונה על העזרה המשפטית – נועדה לקשר ולתאם בין מדינת ישראל, רשויותיה ואזרחיה,

לבין הרשות הפלסטינית ותושביה.

 • המחלקה לתרגום אמנות – עוסקת בתרגומם של כל האמנות וההסכמים הבין-לאומיים שמדינתישראל אשררה, בעריכתם ובהכנתם לפרסום ברשומות.

המחלקה, ובתוך כך יחידות המשנה, כוללת 47עובדים, מתוכם 31עורכי דין, 3עובדות מנהליות, 9מתמחים, 2סטודנטים ו-2בנות שירות.

עיקריההישגיםלשנת2016

 1. 1. סיום ניסוח הסכם הגנה על השקעות עם יפן – מדובר בהסכם ראשון מסוגו אשר קודם בהנחיית ראש הממשלה ופותח את שוק ההשקעות בישראל להשקעות זרות.
 2. 2. במסגרת המאבק במתן שוחד לעובדי ציבור זרים ב OECDהמחלקה הובילה, בשילוב עם מחלקת ייעוץ וחקיקה פלילי, הליך ביקורת מוצלח שערך ה OECDעל האכיפה של העברה של מתן שוחד עובדי ציבור זרים בישראל.
 3. 3. הופעה בפני ועדת זכויות האדם של האו”ם האמונה על יישום האמנה נגד עינויים, והצגת הדו”ח התקופתי החמישי של מדינת ישראל בו הוצגה העשייה הרבה של מדינת ישראל כחלק מהמאבק נגד עינויים.
 4. 4. הקמת מערך ייעוץ בהיבטי הדין הבין-לאומי בתחום הסייבר וטכנולוגיות המידע.
 5. 5. הובלת הטיפול בהגנה על מדינת ישראל מול פעילות משפטית אנטי-ישראלית בעולם. כך למשל, בחודש נובמבר 2016הוגשה בצ’ילה קובלנה פרטית נגד שלושה שופטי בית המשפט העליון בגין פסק-דין תוואי גדר ההפרדה, בטענה כי יש בכך כדי להוות פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. בית המשפט בסנטיאגו, בית המשפט לערעורים וכן בית המשפט העליון בצ’ילה קיבלו את טענות מדינת ישראל ודחו את הקובלנה והערעורים שהוגשו בנושא.
 6. 6. המחלקה משתתפת בצוות בין-משרדי שהוקם כדי להתמודד עם היבטים משפטיים של מערך הדה-לגיטימציה וחרמותBDS( נגד ישראל בעולם.
 7. 7. המחלקה נטלה חלק פעיל בניהול המו”מ שהתנהל בין ישראל לתורכיה, להסדרת היחסים בין המדינות בעקבות אירוע המשט הימי לעזה בשנת 2010, וריכזה את עבודת המטה המשפטית בנושא. בשלהי יוני 2016הוצג ההסכם לקבינט הביטחוני-מדיני והוא אושר על ידו.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • גיבוש נוהל עבודה למתן ייעוץ משפטי בחירום.
 • יצירת תכנית אסטרטגית התקפית והגנתית משפטית בתחום ה- BDS.
 • השלמת הקמת אשכול המתמחה בייעוץ בתחום דיני הלחימה.
 • עדכון הנחיית היועץ 64.000בנושא אמנות בינ”ל, אשר עוסקת בהליך הראוי לעבודת משרדיהממשלה בעת משא ומתן, ובהתקשרות בהסכמים בין-לאומיים באופן שיבטיח עבודה מערכתית מושכלת ומתואמת.
 • שמירה על האינטרסים הישראליים במסגרות בין-לאומיות העוסקות בפיתוח נורמות בין-לאומיותחדשות בתחום הסייבר.
 • תחקור והפקת לקחים בנושא כתיבת דו”ח “צוק איתן”.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • 25הסכמים בין-לאומיים אושרו ע”י המחלקה לשם אישור/אשרור ע”י הממשלה.
 • 6דו”חות ומענים לגופים בין לאומיים ומדינות זרות, 2מענים לוועדות אמנה של האו”ם; 4מעניםלדיווחים ולקבוצות עבודה של האו”ם; דו”ח אחד למחלקת המדינה האמריקאית.
 • הופעה אחת מרכזית בפני ועדת האמנה נגד עינויים של האו”ם.

המחלקהלמשפטפלילי

עו”דעמיתמררי,המשנהליועץהמשפטילממשלהלמשפטפלילי(.

רח’ סאלח א-דין 29, ירושלים, ת”ד 49029, מיקוד 91490.

טלפון 02-6466565 | פקס 02-6467080

במחלקה 3אשכולות להם תחומי אחריות שונים – אשכול עונשין וסמכויות אכיפה, אשכול פשיעה חמורה ואשכול סדר דין וראיות.

המחלקה אחראית על גיבוש מדיניות חקיקתית וחוות דעת בתחום הפלילי – משפט מהותי; עבירות ודרכי ענישה; סדרי דין; סמכויות אכיפה; דיני ראיות; נושאים הקשורים לסנגוריה הציבורית, למשרד לביטחון הפנים ויחידות הסמך שלו, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. המחלקה יוזמת ומקדמת הצעות חוק בתחומים האמורים, בוחנת הצעות חוק של הממשלה והכנסת שבהן התייחסות לנושאים האמורים כדי לוודא את התאמתן לעקרונות כלליים של הדין הפלילי, המשפט המנהלי וחוקי היסוד. המחלקה אחראית על סיוע ליועץ המשפטי לממשלה בטיפול בתיקים ובנושאים פליליים המצויים בסמכותו כראש התביעה הכללית, לצדה של הפרקליטות ומבלי לגרוע מסמכויותיה ואחריותה כגוף המרכזי שעוסק בעניינים אלו.

במחלקה 17משפטנים, בכלל זה המשנה ליועץ המשפטי לממשלהאחד בתקן ייעודי(, ארבעה מתמחים, ארבעה סטודנטים ושלוש מזכירות.

עיקריההישגיםלשנת2016

 • חקיקת חוק איסור הלבנת הוןתיקון ס’14(, התשע”ו-2016]קביעת עבירות מס חמורות כעבירותמקור[.
 • תיקון חוק סדר הדין הפליליתיקון מס’75(, התשע”ו – 2016]בעניין זכות העיון בחומר חקירהמודיעיני[.
 • חקיקת חוק המאבק בטרור, התשע”ו – 2016.
 • חקיקת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירותתיקון מס’2(, התשע”ו – 2016.
 • קידום הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע”ז – 2016.
 • הפצת תזכיר חוק אכיפה מנהלית והקלות לעסקים חדשים.
 • הפצת תזכיר חוק הנוער – שפיטה, ענישה ודרכי טיפולתיקון(חקירת קטינים(.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • קידום חקיקה לביטול “כלל הראיה הטובה ביותר” בדיני הראיות: קידום חקיקה שתאפשר קבילותמסמך כהוכחה לאמיתות תוכנו, וסטטוס המסמך ישפיע על משקלו הראייתי.
 • פרסום הנחיה בנושא ביזור אכיפה לגופים חוץ משטרתיים: יצירת הנחיה המסדירה את נושאמתן סמכויות אכיפה מוגבלות, בנושאים מסוימים, לגופים חוץ משטרתיים, תוך קביעת השיקולים והמבחנים הרלוונטיים בהקשר זה.
 • קידום חקיקת חוק מסגרת בנושא אכיפה חלופית: קביעת מנגנון הפעלת הסמכות להטלת עיצומיםכספיים והסדרתו באופן אחיד ורוחבי, תוך הטמעת הקלות בנוגע לעסקים חדשים בהתאם להחלטת הממשלה.
 • גיבוש הסדר בדבר אחריות מפקדים וממונים אזרחיים: בהתאם להמלצות ועדת טירקל, ייבחן אופןהסדרת נושא אחריותם הישירה של מפקדים וממונים אזרחים לעבירות שעברו הכפופים להם, בנסיבות שבהן לא פעלו למניעת העבירות או לטיפול בהן לאחר מעשה.
 • קידום חקיקה בנושא הסדר מותנה לתאגידים: הסדרה ייעודית של נושא אכיפה נגד תאגידים, בדגשעל אכיפה כלכלית שתותאם למאפיינים הייחודיים של התאגידים בהקשר זה מבחינת גובה הקנס, הליכי האכיפה ועוד.
 • גיבוש הנחיה בנושא אופן הסדרת סמכויות פיקוח של גורמים מנהליים שונים בחקיקה: בהנחיהיובהר מהן סמכויות הפיקוח הרלוונטיות בהקשרים אלה, ומהם השיקולים בהתאמת סמכויות פיקוח לרשות מנהלית בהתאם לתפקידה ולתכלית הפעלת הסמכות, וכן ייקבעו הנוסחים המקובלים לחקיקה בנושא זה במטרה לייצר הסדרה אחידה ומתואמת.

עלונים,חוברותמידעונהלים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה המצויות באתר משרד המשפטים.

 

פרקליטותהמדינה

עו”דשיניצן,פרקליטהמדינה

סאלח א-דין 29ירושלים, ת”ד 49029מיקוד 9149001

טלפון 02-6466868 | פקס 02-6467006

דואר אלקטרוני:lishkatpraklitmedina@justice.gov.il

פרקליטות המדינה היא הגוף המרכזי האמון על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בערכאות השונות.

הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה המשפט האזרחי והמנהלי.

בתחום הפלילי הפרקליטות מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה את החקירות הפליליות ומובילה את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק, הכול בכפיפות להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

בתחום האזרחי והמנהלי הפרקליטות היא הגורם המרכזי בייצוג גופי הממשלה השונים והאינטרס הציבורי בבתי המשפט, וכן משתלבת בכלל פעילותה של הרשות המבצעת כשותפה בגיבוש מדיניות משפטית ובביסוסה.

בחלק מתחומי המשפט עוסקת הפרקליטות בהיבטים הפליליים, האזרחיים והמנהליים, על פי העניין. כך לדוגמא בתחום הפיסקאלי, תחום האכיפה הכלכלית, תחום התכנון והבנייה וכו’.

בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, שי ניצן.

לפרקליט המדינה ארבעה משנים: משנה לעניינים פליליים, משנה לעניינים אזרחיים, משנה לאכיפה כלכלית ומשנה לתפקידם מיוחדים.

יחידת הניהול של הפרקליטות משמשת כיחידת המטה של פרקליט המדינה לניהול הפרקליטות.

יחידות המטה בפרקליטות הן: המחלקה הפלילית, המחלקה האזרחית, המחלקה הכלכלית, מחלקה למשפט העבודה, המחלקה הפיסקאלית, מחלקת בג”צים, המחלקה לעניינים בין-לאומיים, המחלקה לחקירות שוטרים, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, המחלקה לתפקידים מיוחדיםבין-לאומי(, היחידה לאכיפה אזרחית, היחידה לעיכוב הליכים ויחידת עררים. בשנת 2015החלה הפרקליטות בהקמת יחידת מטה חדשה, בתחום הסייבר.

פרקליטויות המחוז פרוסות ברחבי הארץ, בהתאם לפריסת בתי המשפט: צפוןנצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים ודרוםבאר שבע(. בראש כל פרקליטות מחוז עומד/ת פרקליט/ת מחוז.

בכל מחוז גאוגרפי קיימות שתי פרקליטויות מחוז: פרקליטות פלילית אשר אמונה על ייצוג המדינה כמאשימה בתיקים הפליליים שהתרחשו בשטחה ושהטיפול בהם הוא בסמכות הפרקליטות, ופרקליטות אזרחית אשר אמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים אזרחיים.

יוצאת מכלל זה היא פרקליטות מחוז צפון אשר בתוכה שתי מחלקות: פלילית ואזרחית.

בסך הכל קיימות 12פרקליטויות מחוז.

נכון לסוף שנת 2015, בפרקליטות כ- 1,750עובדים, בהם למעלה מ- 950פרקליטים, כ- 250עובדים מנהליים, כ- 40חוקרים במחלקה לחקירות שוטרים, כ- 350מתמחים, כ- 50סטודנטים וכ- 50בני ובנות שירות.

 

מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • גידול בהעסקת עובדים מאוכלוסיות מגוונות.
 • השקת אתר האינטרנט המחודש.
 • שיפור תהליכי גיוס ומיון של כוח אדם: פרקליטים, מנהלי, מתמחים ובנות שירות.
 • הכשרות מנהלים ועובדים בדרגות שונות.
 • עדכון ופרסום הנחיות פרקליט המדינה.
 • הגברת האכיפה המשולבת.
 • הגדלת היקף התביעות היזומות.
 • פריסת חוליות אכיפה כלכלית.
 • פרסום דו”ח סיכום שנה לפרקליטות.
 • קיצור משכי זמן טיפול בתיקי מב”ד.
 • הקמת מחוז מרכזאזרחי(.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 1. 1. עדכון התכנית האסטרטגית של הפרקליטות.
 2. 2. מב”דים – היעד לשנת 2018הוא כי כ-85%מתיקי ההכנה שנפתחו בשנה מסוימת יטופלוייגנזו או שיוגש בהם כתב אישום ראשון( תוך שנה מיום פתיחתם. יתר התיקים יטופלו בשנה העוקבת. כל זאת למעט רשימת החריגים המאושרים.
 3. 3. המחלקה לפיקוח על מוסמכי יועץ – 2017הקמה בלבדיעדים קונקרטיים ייקבעו עם המנהל שייבחר(.
 4. 4. השלמת מערך חוליות האכיפה הכלכלית – נכון לשנת 2016הושלמה פריסה של 5חוליות במחוזות הגאוגרפיים, לשנת 2017מתוכננת הקמת חוליה נוספת במחוז חיפה.
 5. 5. פריסת מערכת תנופ”התכנון, ניהול, ובקרה בפרקליטות המדינה( במחוזות הפרקליטות ובמחלקות הרלוונטיות.
 6. 6. שירותים מקוונים באתר האינטרנט – השקת שני שירותים מקוונים באתר האינטרנט.
 7. 7. פרויקט יישום חדשנות בפרקליטות – לכל שנת עבודה נקבע יישום של שתי הצעות.
 8. 8. הטמעת כלים של בקרה, חקר אירועים והפקת לקחים בפרקליטות.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • צמצום מספר תיקי מב”ד שנפתחו עד לשנת 2014– פרקליט המדינה שם לו ליעד מרכזי את צמצוםמספר התיקים הממתינים לבירור דין. מספר התיקים שנפתחו עד לשנת 2014היה בתחילת השנה 1228, וכיום עומד על סף של 139תיקיםמתוכם 96בנסיבות המצדיקות עיכוב, כגון תלות בגורמים מחוץ לפרקליטות(.
 • העסקה שוויונית ורבגונית – בפרקליטות שיעור הנשים גבוה בשיעור של 68%, בדרגי הניהול שיעורהנשים עומד על 55%. הפרקליטות מעסיקה עובדים בני החברה הערבית לרבות בני העדה הדרוזית וצ’רקסים, בשיעור של 8%. נוסף לכך מועסקים בפרקליטות בני העדה האתיופית בשיעור של 1.1%, וכ-1% חרדים.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

כתב עת “משפט מפתח”.

חוברת סיכום שנה.

חוברות מידע למועמדים להתמחות.

הנחיות פרקליט המדינה.

אתר אינטרנט מחודש.

הסנגוריההציבורית

ד”ריואבספיר,הסנגורהציבוריהארצי

לשכת הסנגור הציבורי הארצי – הנריטה סולד 4, ת”ד 33246, תל-אביב 6133201טלפון 03-6932606 | פקס 03-6932616 |LishkatSanegorArtzi@justice.gov.il

הסנגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים המעניקה ייצוג משפטי לנאשמים ולחשודים מחוסרי אמצעים ולזכאים לכך על פי החוק. הסנגוריה הציבורית מעניקה ייצוג משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי, החל במתן ייעוץ לחשודים עצורים במהלך החקירה המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים, לרבות במסגרת בקשות למעצר עד תום ההליכים, עובר לייצוגם בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש בתיקים הפליליים, להגשת ערעורים; בקשות רשות ערעור; בקשות לדיון נוסף ובקשות למשפט חוזר בעניינם, וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים, בייצוג עברייני מין בהליכים לפי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין ובייצוג חולי נפש המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות. מעבר לעבודתה השוטפת בייצוג לקוחותיה, עוסקת הסנגוריה הציבורית גם בהגנה על עניינם של כלל הנאשמים והחשודים, באמצעות מעורבות בתהליכי חקיקה בפורומים שונים ובאמצעות הגשת חוות דעת משפטיות במסגרת “ידיד בית- משפט”. אנשי הסנגוריה הציבורית אף פועלים כמבקרים רשמיים במתקני הכליאה מכוח הסמכה של השר לביטחון פנים, לצורך בדיקת תנאי החזקתם של עצורים ואסירים.

הסנגוריה הציבורית פועלת במודל מעורב: הייצוג המשפטי ניתן הן באמצעות עורכי-דין עובדי מדינה”הצוות הפנימי” בו יש כיום כ- 110עו”ד( והן באמצעות עורכי-דין בעלי משרדים פרטיים”הצוות החיצוני” בו יש כיום כ- 870עו”ד(. לעורכי-הדין של הצוות הפנימי תפקידים נוספים: פיקוח מקצועי שוטף על הייצוג שניתן על-ידי עורכי-הדין החיצוניים וריכוז וניהול של תחומים מסוימים בעבודת הסניגוריה במחוז.

בראש הסנגוריה הציבורית עומד הסנגור הציבורי הארצי. הסנגור הארצי מתווה את מדיניותה של הסנגוריה הציבורית, דואג להדרכת עובדיה, מפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי הדין הפועלים מטעמה וממונה הן על הסנגורים הציבוריים המחוזיים, המנהלים את הלשכות המחוזיות, והן על יחידת הסנגוריה הארצית. הסנגוריה הארצית כוללת את לשכת הסנגור הארצי, מחלקה אדמיניסטרטיבית ומחלקת תיקי בית-משפט עליון. בנוסף, מרכזת הסנגוריה הארצית נושאים שונים, ובהם: משפטים חוזרים, זכויות אסירים ועצורים, חקיקה, ייצוג נוער וכיו”ב. בסנגוריה הציבורית פועלים כיום שישה מחוזות בנוסף לסנגוריה הארצית: מחוז תל-אביב, מחוז מרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום, מחוז חיפה ומחוז הצפון. בראש כל מחוז מכהן סנגור ציבורי מחוזי, המנהל את לשכת הסנגוריה במחוז והאחראי לייצוג המשפטי הניתן במחוזו. מסייעים לו בתפקידו צוות משפטי וצוות מנהלי.

 

 

מבנה ארגוני של הסנגוריה הארצית

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • העלאת שיעור העצורים הזוכים להיוועץ בסנגור לפני חקירתם מבין כלל העצורים המיוצגים על ידיהסנגוריה הציבוריתמ-37%ל-44%(.
 • השקת פורטל ידע מקצועי לסנגורים הציבוריים החיצוניים.
 • פיתוח המנגנון לסיוע הדדי בין סנגוריות ציבוריות ברחבי העולם.
 • העלאת שיעור הייצוג הניתן על ידי הצוות הפנימי של הסנגוריה הציבורית.
 • הקמת פורום בין-מערכתי בנושא חשודים ונאשמים עם מוגבלות.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • העלאת המודעות הציבורית לזכויות בחקירה ובמעצר.
 • חיזוק הקשר עם הסנגורים הציבוריים החיצוניים.
 • פיתוח הייצוג בבתי המשפט הקהילתיים – הכשרת הצוות הפנימי והחיצוני במחוזות החדשים בהםייפתחו בתי המשפט הקהילתיים.
 • פיתוח תוכנה חדשה בסנגוריה הציבורית.
 • בחינת תיקון חקיקה בנושא בדיקת יכולת כלכלית במגה-תיקים.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

בשנת 2016טיפלה הסנגוריה הציבורית בכ-109,100הליכים, מתוכם כ-31,600תיקים פליליים והיתר הליכי חקירה, מעצר, ערעור, ועדות שחרורים והליכים נלווים אחרים.

הסנגוריה הציבורית מייצגת את הנאשמים בכ-33%מהתיקים הפליליים המתנהלים בבתי-המשפט המחוזיים ובכ-57%מהתיקים הפליליים המתנהלים בבתי-משפט השלום.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

 • כתב העת”הסנגור”– כתב העת אשר נוסד בשנת 1996, מתפרסם מדי חודש על-ידי הסנגוריההציבורית בשיתוף עם “סקירה משפטית”. כתב העת מקיף את כל תחומי המשפט הפלילי לרבות דיני ראיות, דיני עונשין, סדר דין פלילי, סוגיות בדיני מעצרים, נוער, זכויות אסירים, חקיקה ומשפט משווה. “הסנגור” מאפשר לקוראיו להיות “עם היד על הדופק” של המשפט הפלילי, בכל הערכאות, ומציג בפני קוראיו תמונת מצב עדכנית של ההתפתחויות האחרונות במשפט הפלילי.
 • דו”ח פעילות שנתי לשנת 2016– מדי שנה מפרסמת הסנגוריה הציבורית דו”חות שנתיים עלפעילותה. הדו”ח המתפרסם בכל שנה מתאר את פעילותה השוטפת של הסנגוריה הציבורית, מסכם את פעילותה בשנה החולפת ומפרט נתונים מעודכנים. ניתן למצוא בדו”חות סקירה על פעילותה של הסנגוריה בייצוג לקוחותיה, פירוט בדבר פעילותה לשמירת רמת הייצוג ולשיפור איכותו, בחינת פעילותה המוסדית של הסנגוריה, דיון בהיבטים ניהוליים שונים, תיאור הפעילות באמצעות עורכי דין חיצוניים וניתוח היבטים תקציביים וכספיים הקשורים לסנגוריה הציבורית. הדו”חות מוגשים לוועדת הסנגוריה הציבורית ומתפרסמים באתר האינטרנט של הסנגוריה. קישור לדו”ח המלא:

http://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/SanReport_2015.pdf

 • אתר האינטרנט של הסנגוריה הציבורית – אתר האינטרנט מציג לציבור מידע רב על אודותהסנגוריה, לרבות מידע על הקמת הסנגוריה, מבנה הסנגוריה הציבורית, כתובות וטלפונים ליצירתקשר, וכן מידע רב עבור הפונים לסנגוריה, על פי קהלי יעדעורכי דין, מתמחים, עצורים, נאשמים, קטינים(. באתר מפורסמים דברי החקיקה המרכזיים המסדירים את פעילות הסנגוריה, וכן טפסים שימושיים. כאמור, באתר מפורסמים גם הדו”חות השנתיים של הסנגוריה הציבורית ודו”חות ביקורת בדבר תנאי המאסר והמעצר. כן מוצגים באתר ניירות עמדה וחוות-דעת מטעם הסנגוריה ומאמרים פרי עטם של עורכי-דין בסנגוריה שפורסמו בכתבי עת שונים. במדור “חדשות” מתפרסמים עדכונים שוטפים על עבודת הסנגוריה הציבורית.

דףה-Facebookשל הסנגוריה הציבורית משמש צינור נוסף של הסנגוריה להעברת מידע בנושא זכויות נאשמים וחשודים, וכלי לחשיפת הציבור הרחב לפעילות היומיומית והמסורה של הסנגורים הציבוריים.

דרכיהתקשרות

מחלקתתיקיבימ”שעליוןבסנגוריההארצית – הנרייטה סולד 4, ת”ד 33246, תל-אביב 6133201טלפון 03-6932608 | פקס 03-6932617

מחוזתל-אביב – הנרייטה סולד 4, ת”ד 33246, תל-אביב 6133201

טלפון 03-6932600/60 | פקס 03-6932698 | דוא”לSanegoriaTelAviv@justice.gov.il

מחוזמרכז – הנרייטה סולד 4, ת”ד 33246, תל-אביב 6133201

טלפון 03-6932666 | פקס 03-6932677 | דוא”לLishkatSanegorMerkaz@justice.gov.il

מחוזירושלים – בן יהודה 34, ת”ד 1601, ירושלים 9423001

טלפון 02-5696180/1 | פקס 02-6467908 | דוא”לSanegoriaJerusalem2@justice.gov.il

מחוזדרום – קרן היסוד 4, ת”ד 580, באר-שבע 8410402

טלפון 073-3801333 | פקס 02-6462605 | דוא”לSanegoriabearsheva@justice.gov.il

מחוזחיפה – שד’ פל ים 15א’, קריית הממשלה, ת”ד 859, חיפה 3100801

טלפון 04-8633700/1/2 | פקס 04-8633730 | דוא”לsanegoriahaifa@justice.gov.il

מחוזצפון – המלאכה 1, בנין “לב העסקים”, ת”ד 784, נצרת עילית 1710602

טלפון 04-6029111/05 | פקס 04-6013686 | דוא”לLishkatSanegorTsafon@justice.gov.il

 

אגףרישוםוהסדרמקרקעין

עו”דשלומיהייזלר,מנהלאגףרישוםוהסדרמקרקעיןוהממונהעלמרשםהמקרקעין

רחוב דיסקין 9א’, מגדל מאיר שלום קומה 5, ירושלים. ת”ד 2560מיקוד 9102402

טלפון 02-5696121 | פקס 02-6246866 | פקס מייל 02-6467814

דואר אלקטרוני הנהלת האגף:Hanhala-mekarkein@justice.gov.il

דואר אלקטרוני פניות ציבור:pniyot-mekarkein@justice.gov.il

פעולותהאגףמתרכזותבעיקרבתחומיםהבאים:

 • הגנה וקידום הקניין באמצעות רישום בפנקסי המקרקעין וניהולם – רישום עסקאות, צווים והערות,מתן נסחי רישום ואפשרות לעיין בתיקי המרשם לזכאים על פי דין.
 • קיום דיונים שיפוטיים והכרעה בסכסוכים שבין בעלי דירות, בנושאים שונים בבית המשותף, ניהולווזכויות השימוש והחזקה בשטחים המרכיבים אותו.
 • הוצאת צווי רישום בתים משותפים, תיקונם וביטולם. רישום הצווים בפנקסי המקרקעין.
 • מתן הוראה על רישום ראשון, תיקון שטח וגבולות וחידוש רישום מקרקעין שרישומם הושמד אוטושטש.
 • הסדר זכויות הקניין במקרקעין בהסתמך על מדידה ומיפוי מדויקים ורשמיים ולאחר חקירה רשמיתופומבית של תביעות וזכויות.
 • בירור עררים על החלטות מנהליות של רשם או מפקח, בירור תלונות נגד נושאי משרה באגף, ליוויהליכי חקיקה והליכים משפטיים הרלוונטיים לאגף.

פעילות המרשם מתנהלת בפריסה ארצית בתשע לשכות רישום מקרקעיןירושלים, תל אביב, חיפה, פתח-תקווה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון, רחובות ובשלוש שלוחות (אשדוד, חדרה ועכו(, בתשע לשכות מפקחים על רישום המקרקעין בערים שצוינו לעיל וכן בארבע שלוחות: אשדוד, חדרה, עכו ואילת, ובחמש לשכות הסדר מקרקעין: ירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וכן בשלוחה בעכו.

בראש האגף עומד הממונה על המרשם מנהל האגף האחראי, יחד עם צוות העובדים בהנהלת האגף, להפעלתן התקינה של כל לשכות המרשם בכל תחומי אחריותן, המנהלית והמשפטית.

 

tuatcu uaL/aa
utu^xrLc.mtauoLLuadcd*ז.
תשתחת

לאומיות

&
ם ע
נתרה—
פתח

תקוה

־חובות
C c g

g &

c ם
R

C

A 3

&

באר

שבע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • הקמת ממשק להגשה מקוונת של הערת אזהרה על ידי עורך דין באמצעות כרטיס חכם.
 • הקמת ממשק עם רשות האכיפה והגבייה-הוצל”פ לרישום וביטול עיקולים.
 • הקמת ממשק להעברת הקדסטר בין מפ”י לאגף.
 • אושרה הקמת יחידה לרישום תשתיות לאומיות מתחמי דיור ופרצלציות וקידום רישומים שוניםמכוח חוק.
 • הקמת ממשק עם מרשם האוכלוסין לאימות נתונים והטמעתו.
 • הרחבת שירות הנפקה מרחוק לקבלת מסמכי יסוד של בית משותף מכל הלשכות באופן מקוון.
 • פתרון לעדכון הלקוחות בסטטוס הטיפול בתיק-הודעות על סיום התיק או דחייתו בצירוף מסמךדחייה באמצעות דוא”ל ו/או מסרון.
 • הקמת צוות משולב לעניין זיופים והגשת תלונותמשטרה, פרקליטות וגורמי מרשם(.
 • רישום הקניית בעלות במקרקעי ישראל.
 • העמקת שיתוף פעולה מקצועי עם לשכת עורכי הדין.
 • סריקת תיקי עסקאות ושמירה על תיקי המרשם וכן קיצור תהליכים בזימון תיקים לעיון וצילוםממסמכי יסוד.
 • הסדר גושים בנגב, צפון רמת הגולן ומרכז ירושלים וכן הסדר זכויות במקרקעין במגזר המיעוטים.
 • תיקון חוק חתימה אלקטרונית – פתיחת פתח לפעולות מקוונות ואישורים מקוונים.
 • פרסום החלטות בעררים.
 • הקמת שלוחת מפקחת בעכו ופיצול לשכת מפקחת חיפה לשם כך.
 • שיפוץ בלשכות שונות באגף לצורך התאמת התנאים הפיזיים לעומסי קבלת הקהל וכן לשינוייםבמצבת כוח האדם שהתווסף ללשכות, עקב הגידול המשמעותי בהיקפי הפעילות, מורכבות הרישומים והשינויים הטכנולוגיים.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • הפחתת משך זמן הרישום של עסקה במקרקעין ב-25%בשנת 2017וב-10%נוספים בשנת 2018.
 • מעבר לפתיחת תיק מרחוק.
 • ממשק להגשת בקשה לרישום בית משותף מרחוק.
 • שיפור ושדרוג ממשק להגשה מקוונת של הערת אזהרה על ידי עורך דין באמצעות כרטיס חכם.
 • הרחבת יישום צוות משולב עם משטרת ישראל למניעת זיופים ומרמה במרשם המקרקעין.
 • קידום הסדרי חקיקה להתאמה בין דיני התכנון לדיני הקניין.
 • תיקון תקנות המקרקעיןאגרות(.
 • טיוב רגולציה באגף.
 • מיצוב והכשרת עובדים מקצועיים ביחידת תשתיות ופרצלציות.
 • הקמת מחלקת ידע, הדרכה ותמיכה.
 • ריכוז ועדכון החלטות, נהלים והנחיות והטמעתם לקובץ נהלי רישום והסדר מקרקעין.
 • הקמת ממשק מקוון לאימות נתונים וייעול תהליכי העבודה בין יחידות האפוטרופוס הכללי והאגף.
 • הקמת ממשקים שונים לצורך רישום וביטול פעולות וכן ממשקים לצורך קבלת מסמכים בין האגףלבנקים, רשות המיסים והאפוטרופוס כללי.
 • הסדרת סמכויות המפקחים.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 

 

 

הסיועהמשפטי

עו”דגלעדסממה,מנהלהסיועהמשפטי.

הנהלת הסיוע המשפטי – הסורג 1, בית מצפה, ת”ד 1777ירושלים 9414501

טלפון 1700-70-60-44שלוחה 4 | פקס 02-6467945, 02-6467611

דואר אלקטרוני:Siyua.hanhala@justice.gov.il

הסיוע משפטי במשרד המשפטים הוא הגוף המרכזי המסייע בייצוג הזכאים לכך בפני הערכאות המשפטיות השונות בתחומי המשפט האזרחי. הסיוע המשפטי פועל מכוח חוק הסיוע המשפטי, התשל”ב–1972ותקנות הסיוע המשפטי, התשל”ג–1973, שבבסיסם תפיסה של טרילוגיה חוקתית הקושרת את זכות הגישה לערכאות, הזכות לייצוג ועיקרון השוויון למקשה אחת, אשר הסיוע המשפטי אמון על מימושה בהליכים שבתחום סמכותו.

לב פועלו של הסיוע המשפטי הוא הענקת ייצוג וייעוץ משפטי לכל אשר ידו אינה משגת, בתחומי משפט רבים ומגוונים כגון: עניינים כספיים, מגורים, ביטוח לאומי ודיני עבודה, מעמד אישי על שלל נושאיו, ייצוג קטינים נזקקים, אמנת האגחטיפות ילדים(, הליכי חובותהוצאה לפועל, פשיטות רגל, וכיו”ב( ועוד. כמו כן, בתחומים מסוימים מוענק סיוע משפטי לאוכלוסיות ייחודיות ללא מבחן זכאות כלכלית כגון: קורבנות סחר בבני אדם, מאושפזים בכפיה, ניצולי שואה, נפגעי עבירות המתה, אמנות לגביית מזונות בחו”ל, חושפי שחיתויות ועוד. הסיוע המשפטי מוענק בכל הערכאות המשפטיות וללא תשלום, למעט תשלום אגרת השתתפות. פעילות רחבת היקף זו נעשית באמצעות צוות עובדי הסיוע המשפטי שבו כ- 280מועסקים: עורכי דיןכ-130עורכי דין(, עובדי מנהלה, מתמחים, סטודנטים ובני שירות לאומי. הייצוג המשפטי נעשה הן על ידי עורכי דין עובדי הסיוע המשפטי והן על ידי כ-1,100עורכי דין חיצוניים, אשר שכר טרחתם משולם מכוח התקנות על ידי אוצר המדינה. לסיוע המשפטי שישה מחוזות. הנהלת הסיוע המשפטי ממוקמת בירושלים.

הסיוע המשפטי הינו גוף דואלי: מחד הוא אורגן של המדינה ובמסגרת זו מיישם את הוראות הדין וסמכותו השלטונית, תוך קביעה מי זכאי לסיוע משפטי ובאיזה היקף. במקביל, הסיוע המשפטי מעניק שירותיו בדומה לשירותי משרד עורכי דין פרטי, הן בהליכים נגד גורמים פרטיים והן מול גופים מדינתיים שונים. הסיוע המשפטי משכיל לשלב בין היותו אורגן של המדינה הפועל אינטנסיבית בשיתוף פעולה מול גורמי המדינה והנהלת משרד המשפטים, לרבות השתתפות בהליכי חקיקה, פרויקטים ממשלתיים ועוד, לבין עצמאות סטטוטורית בהחלטותיו המקצועיות לגבי הענקת סיוע משפטי לקהל לקוחותיו, לרבות בכל הקשור ליחסי עו”ד – לקוח.

 

מבנה ארגוני של הסיוע המשפטי

 

 

 

 

 

ממונה ארצי/ת שירותי ניהול

 

אמרכלות
מחוזות
ממונים ארציים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הישגיםמרכזייםלשנת2016

 • ביטולהשימושבמילים”התנהגותרעהוחמורה”בתעודתהשחרורשלצה”ל – הגשת שתי עתירותעקרוניות לבג”צ בשם חיילים משוחררים יוצאי אתיופיה לצורך שינוי סיבת השחרור שנקבעה להם בתעודת השחרור והיא “אי התאמה – התנהגות רעה וחמורה” וזאת בטענה כי אין לצה”ל סמכות לעשות כן, וכי השימוש במילים אלו מאפיין את תעודות שחרור רבות של חיילים יוצאי אתיופיה. בג”צ קיבל את טענות הסיוע המשפטי ונציגי צה”ל הסכימו למחיקת המילים הללו מתעודת השחרור של העותרים. כמו כן, נקבע כי צה”ל לא יעשה שימוש במילים “התנהגות רעה וחמורה” בתעודת השחרור עד להסדרת הנושא על ידי צה”ל, בשיתוף הסיוע המשפטי.
 • המאבק בביטול פרקטיקת הקשירות של מטופלים בבתי החולים הפסיכיאטריים – הגשתעתירה עקרונית בה ייצג הסיוע המשפטי לקוחה שנמצאה קשורה במשך 24ימים בבית החולים הפסיכיאטרי “תל השומר”. תוצאות ההליך המשפטי הביאו להתרתה מהקשירה והעברה לבית החולים בבאר שבע, בו לא נהוגה פרקטיקת הקשירות. בעקבות המקרה הוקמו שתי ועדות במשרד הבריאות: 1. ועדת לבדיקת המקרה הספציפי של הלקוחה שיוצגה על ידי הסיוע המשפטי 2. ועדה ציבורית לצמצום פרקטיקת הקשירות בבתי החולים הפסיכיאטריים. הסיוע המשפטי הופיע בפני שתי הוועדות ומסר את עמדתו העקרונית בנוגע לקשירות של מטופלים. כמו כן, הוגש נייר עמדה של הסיוע המשפטי לוועדה לצמצום הקשירות בו צוין כי יש לבטל לחלוטין פרקטיקה זו, הנוגדת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנייר העמדה הוצגו ההיבטים של הדין הנוהג בארץ ובחו”ל על כל רבדיו המשפטיים, והומלץ להורות על ביטול השימוש בהגבלה מסוג קשירה, כבילה וצמצום אמצעי הבידוד המהווים פגיעה חמורה בזכויות האדם. נציגי הסיוע המשפטי בקשר רציף עם המערך הפסיכיאטרי ומקיימים שיח חיובי ושוטף, תוך קידום הזכויות של המטופלים ותנאי האשפוז.
 • הגשת עתירות מנהליות נגד רשויות מקומיות ומשרד החינוך בשם קטינים בעלי מוגבלות שלאהוכנסו למסגרת לימודית – בכל התיקים האלו נחל הסיוע המשפטי הצלחה רבה והביא להשמתם ללא דיחוי במסגרת חינוכית המתאימה למצבם.
 • הגשת עתירה מנהלית נגד משרד החינוך ועיריית חדרה/רשות מקומית בשם נערה הסובלת משיתוקמוחין ובעיות פיסיות נוספות כיוון שלא נמצאה סייעת ללוותה ללימודים. משרד החינוך התנגד לכך שאחותה תלווה אותה באופן זמני עד מציאת סייעת אחרת, זאת בהסתמך על הוראות חוזר מנכ”ל לפיהן סייעת רפואית לא יכולה להיות קרוב משפחה. במסגרת העתירה הושגה הסכמה בין הצדדים אשר קיבלה תוקף של החלטה לפיה, כהסדר זמני, הותר לנערה להתלוות ע”י אחותה כסייעת ולצורך כך נקלטה האחות כעובדת העירייה. בהמשך מצבה הפיסי של הנערה הידרדר והותר לה להתלוות ע”י אחותה אשר מלווה אותה כשכירה של העירייה באופן קבוע.
 • ייצוג שתי אחיותיה של הילדה שנרצחה, מארי פיזם, בנוגע לאיסור פרסום קלטות החקירה – ניתןפסק דינו של בית המשפט העליון, במסגרתו דחה בית המשפט העליון את ערעורה של רשות השידור על החלטת בית המשפט המחוזימרכז( משנת 2015שלא התיר את פרסומן של קלטות החקירה המתעדות באופן חזותי וקולי את חקירתם של המורשעים, במסגרת סדרה תיעודית בת שישה פרקים שערכה רשות השידור.
 • ייצוג קטינה בערעור לבית המשפט המחוזי לאחר שאושפזה לראשונה בבית חולים פסיכיאטרי,ללא אבחנה של מחלת נפש – מדובר בקטינה שהובאה בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילד ונוער שהמליצה על אשפוז ללא קביעת מועד למשך האשפוז. בית המשפט לנוער אישר את המלצת הוועדה, בלי שלקטינה ניתן ייצוג, ובניגוד להוראות חוק הנוערטיפול והשגחה(. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הסיוע המשפטי והורה על שחרורה של הקטינה.
 • מיזם שיתוף פעולה בין צה”ל לבין הסיוע המשפטי בראשות ראש אכ”א שמטרתו להנגיש את שירותיהסיוע המשפטי לחיילי צה”ל ומתן מענה משפטי, איכותי, זמין, ומהיר יחסית. הוקצו ערוצי תקשורת נפרדים עבור חיילים באמצעות מייל ופקס אגפי וכן מספר וואטסאפ ייעודי עבורם. המשמעות היא שחיילים יוכלו לפנות לסיוע המשפטי מכל מקום ובכל רגע נתון. בנוסף, סוכם כי הסיוע המשפטי יעביר הדרכות בכל קורסי משקיות הת”ש בעיר הבה”דים שבדרום.
 • Smsלכל פעולה – נעשתה פריצת דרך משמעותית בחוויית השירות ללקוחות הסיוע המשפטי.השירות מתבצע באמצעות הודעת sms/מסרונים תוך הנגשת מידע חיוני עבורם. ההודעות שנשלחות ללקוחות יוצרות תקשורת רציפה, מהימנה ויעילה בין הלקוחות לסיוע המשפטי, ותורמות לוודאות בתהליך קבלת ההחלטות בעניינם.
 • הקמת עמדות קבלת קהל חדשות באזורים שונים ברחבי הארץ להנגשת הסיוע לאזרחי הפריפריהכגון: מועצת מטה אשר, בית שמש, רהט, אור יהודה, מג’דל כרום ואבו סנאן.
 • השקת הטופס המקוון- צמצום משמעותי של טופס הבקשה המקוון לסיוע משפטי לצורך ייעולהשירות למבקשי הסיוע והסרת חסמים בירוקרטים.

השקת הטופס הפשוט – טופס בקשה לסיוע משפטי המותאם ומונגש לאנשים בעלי מוגבלות שכלית- מתוך מטרה לקדם ולחזק את האפשרות של אנשים עם מוגבלות שכלית או עם ירידה קוגניטיבית, לקויות למידה, עם ירידה כללית ביכולות עקב מחלה/תאונה, עולים חדשים וכו’ לפנות לסיוע המשפטי כדי להיות מיוצגים בהליכים משפטיים.

 • מעורבות בהליכי חקיקה – תיקון חוק הכשרות המשפטית, תיקון הגבלת שכ”ט עו”ד בטיפול בתיקיניצולי שואה, חוק הסדר התדיינויות, הצעת חוק חדלות פירעון.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • פרויקט”גישהישירה”– ביצוע חלק מהראיונות במיקור חוץ, כדי לאפשר שינוי אסטרטגי של העברתמרכז כובד פעילות הסיוע המשפטי, מארגון שעיקר זמנו מוקדש לביצוע ראיונות, לארגון שליבת עשייתו ומירב משאביו מוקדשים להובלת תהליכים מרכזיים בזירה המשפטית-חברתית, לליטיגציה פנימית ולבקרת איכות השירות והייצוג המשפטי המוענק על ידו. כגוף משפטי מרכזי המייצג במעל 200,000הליכים משפטיים אזרחיים בשנה, על הסיוע המשפטי לשמש חוד החנית בהובלה ופיתוח כלים משפטיים בתחום זכויות הפרט וזכויות חברתיות. כדי למקד את העשייה בתחומי הליבה שתואמים את ייעודו, תכנית העבודה מותירה בטיפול הסיוע המשפטי את הראיונות בתחומים הנוגעים במישרין לזכויות אדם או שקיימים בהם פערי כוחות מובנים בין הצדדיםבעיקר הפרט מול הרשות הציבורית(, וכן בתחומים שבהם יש פוטנציאל לפיתוח משפט מנהלי הקשרימשפט ועוני(.
 • פיילוטמחלקתפיקוח – בניית נוהל פיקוח ארצי, ניטור יישומו ובניית מנגנון ריענון של מאגר עורכיהדין החיצוניים.
 • פיילוטמחלקתליטיגציה – הגברת הליטיגציה ע”י עורכי הדין הפנימיים בכל מחוזות הסיוע המשפטי.
 • קידוםחקיקהבנושאיםהבאים:

– ייצוג קטינים והורים בהליכים לפי חוק הנוער.

– ייצוג קטינים מתחת לגיל 15המאושפזים בכפייה.

– ייצוג תובעים לפי חוק איסור אפליה.

– מתן סיוע משפטי לזרים.

– עיגון הזכות לייצוג נפגעי עבירות מין.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

 • קמפיין ארצי נרחב בשם “עו”דמשלי”להעלאת המודעות לסיוע המשפטי בקרב ילדים ובני נוערהן באמצעות התקשורת, בכל הרשתות החברתיותאינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, סנאפצ’ט(, אתרי החדשות ואפליקציות נוספות הנגישות לבני נוער והן באמצעות ביצוע הדרכות משפטיות פרונטאליות בבתי הספר בחטיבה העליונהכיתות י’ עד י”ב(.
 • עלון מידע בנושא ניצולי שואה.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • בשנת 2016נפתחו בסיוע המשפטי 75,195תיקי סיוע משפטי חדשים, וניתן מינוי לייצוג ב-51,178תיקי סיוע משפטי. חלק בלתי מבוטל מן המינויים כולל ייצוג במספר הליכים משפטיים לרבות ערכאות שונותלדוגמה בכתב מינוי אחד ניתן מנדט לייצוג בהליך גירושין בבית הדין הרבני וייצוג בהליכים נוספים ואחרים בבית המשפט לענייני משפחה(
 • כל התיקים מטופלים על ידי צוות פנימי שבו כ-280מועסקיםעורכי דין, מתמחים, עובדי מנהלה,סטודנטים ובני שירות לאומי(. חלק קטן מהייצוגכגון בהליכים עקרוניים( מבוצע באמצעות צוות עורכי דין פנימי, ומרביתו מבוצע באמצעות כ- 1,100עורכי דין חיצוניים.
 • הסיוע המשפטי הוא הגוף המוביל והבלעדי לייצוג קטינים בבתי המשפט – בשנת 2016ניתנו 1,749מינויים חדשים בתיקי ייצוג קטינים, מתוכם – 1,426בהליכי נוער, 299בהליכי מעמד אישיכולל אימוץ( ו- 24בהליכים אזרחיים. נכון לסוף שנת 2016, ילדים ובני נוער מיוצגים על ידי עורכי דין משלהם מטעם הסיוע המשפטי ב- 4,126הליכים משפטיים התלויים ועומדים בפני ערכאות משפטיות שונות בישראל.
 • הסיוע משפטי הוא גוף מוביל בייצוג ניצולי שואה בערכאות משפטיות. בשנת 2016טופלו בסיועהמשפטי כ-4,000פניות של ניצולי שואה הן לצורך מיצוי זכויותיהם כניצולי שואה והן בעניין תשלום שכר טרחה. הוענק סיוע לכ-70%מהניצולים שפנו לסיוע המשפטי.

דרכיהתקשרות

מחוז ירושלים – רח’ הסורג 1, בית מצפה, ת”ד 1777ירושלים | טלפון 1-700-70-60-44שלוחה 4 | פקס 02-6467611

מחוז תל-אביב – רח’ הנרייטה סולד 4, תל-אביב 6492404

טלפון 1700-70-60-44שלוחה 4 | פקס 02-6467717

מחוז חיפה – רח’ פל ים 15א’ קומה 11, חיפה 3133002 | טלפון 1700-70-60-44שלוחה 4 | פקס 02-6467943

מחוז הצפון – נצרת – רח’ תאופיק זיאד 3047בניין ופא סנטר קומה 5ת”ד 50021נצרת 1616001

מחוז מרכז – רח’ הנרייטה סולד 4, ת”ד 33246תל אביב | טלפון 1700-70-60-44שלוחה 4 | פקס 02-6467717

מחוז דרוםבאר שבע( – קרן היסוד 4, בית קרסו קומה 5, ת”ד 534באר-שבע 8410401טלפון 1700-70-60-44שלוחה 4 | פקס 02-6467672

 

האפוטרופוסהכלליוהכונסהרשמי

גב’סיגליעקובי,האפוטרופוסההכלליתוהכונסתהרשמית

האפוטרופוסהכלליוהכונסהרשמיבשנת2016:פרופ’דודהאן.

הנהלת האגף, בנין שערי העיר, רח’ יפו 216, ת”ד 36278ירושלים

טלפון 02-5311600/1 | פקס 02-5311670 | דואר אלקטרוני:aptmanpniyot@justice.gov.il

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי פועל בשלושה מכלולים עיקריים – מכלול הכונס הרשמי, מכלול האפוטרופוס הכללי ומכלול הרשם לענייני ירושה.

תחומיפעילותהאגף

הכונסהרשמי

התוויה וקידום המדיניותהציבורית( בתחום חדלות הפירעון,

פיקוח על תקינות הליכי חדלות הפירעון בכלל,

הובלת הליכי מינוי הנאמנים ופיקח על התנהלותם;

ריכוז פעילות חקירתית לחשיפת כשלי התנהלות טרם פתיחת ההליכים ובמהלכם;

קידום פעולות אכיפה ותביעות אזרחיות, מנהליות ופליליות נגד הנושאים באחריות;

ניהול באופן מוסמך של המידע והידע בענייני חדלות פירעון.

האפוטרופוס הכללי

טיפול בנכסים עזובים – השבת רכוש עזוב לבעליו או ליורשיו החוקיים.

טיפול ברכוש מחולט.

טיפול בעיזבונות לטובת המדינה.

ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בענייני ירושה, כשרות משפטית והצהרות מוות.

פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון.

מכירת מתנות שקיבלו עובדי ציבור.

הרשם לענייני ירושה

מתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה.

עריכה, מסירה והפקדה של צוואות.

ניהול מרשם ארצי של צוואות מופקדות.

הנאמן הציבורי

ניהול הקדשות לטובת הציבור.

 

מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • היערכות ליישום חוק חדלות פירעון – חוק חדלות פירעון החדש כולל התייחסות מחודשת לייעודו,לסמכויותיו ולתפקידיו של הקונס הרשמי. מדובר בשינוי המצב הקיים באופן מהותי. המשימה היא לוודא כי ינוהל תהליך היערכות מסודר אשר יאפשר את המעבר להסדר החדש המוגדר בחוק, באופן תקין ויעיל ככל האפשר.
 • הושלמה ההיערכות לעבודה לפי התיקון לתקנה 54לתקנות הירושה, התשנ”ח–1988– במסגרתההיערכות פותחה מערכת מחשוב שתאפשר עבודה בהתאם להוראות התקנה. במסגרת שיתוף הפעולה עם אגף השירות של משרד המשפטים, הושלמה היערכות לביצוע פיילוט בלשכת הרשם לענייניי ירושה במחוז תל אביב והמרכז במסגרתו תיבדקנה בקשות לצו ירושה שהוגשו בדרך מקוונת, הן מבחינת תקינות על פי תקנה 14לתקנות והן בדיקה מהותית ע”י מוקד השירות של משרד המשפטים.
 • תמיכות בתאגידי אפוטרופסות עבור מתן שירות לחסרי אמצעים – חולקו לראשונה תמיכותלתאגידי אפוטרופסות המשמשים אפוטרופוסים לחסרי אמצעים כתחליף למימון שכר הטרחה על ידי האנשים עצמם. סך הכול חולקו כ-19מיליון ₪. כל תאגיד קיבל תשלומי תמיכות בהתאם להיקף השירות הניתן על ידו לחסרי האמצעים. התמיכות מיועדות להביא לשיפור איכות השירות שניתן על ידי תאגידי האפוטרופסות וכן להותיר לאנשים אלה את הכנסותיהם המועטות לשימושם האישי.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • המשך היערכות ליישום חוק חדלות פירעון.
 • הקמת מנגנון ייפוי כוח מתמשך ותומך בקבלת החלטות. בהתאם לתיקון מס’18לחוק הכשרותהמשפטית והאפוטרופסות, נוספו שתי חלופות חדשניות בתחום האפוטרופסות: ייפויכוחמתמשך: אדם בגיר שהוא בעל כשירות למנות אדם אחר שיהיה, בעת הצורך, מוסמך לפעול בשמו בענייניו השונים באמצעות ייפוי כוח משתמש, אשר מופקד ביחידת האפוטרופוס הכללי ויוכנס לתוקף בעת הצורך. תומךבקבלתהחלטות: חלופה זו מיועדת לאנשים המסוגלים להתנהל באופן עצמאי, אולם זקוקים לסיוע וליווי בקבלת החלטות בתחומים מסוימים.
 • רפורמה ברשם לענייני ירושה – הבהרות והרחבת סמכויות הרשמים. תיקון חוק הירושה, תשכ”ה-1965, כדי להביא להפחתת העומס על בתי המשפט לענייני משפחה באמצעות הותרת עניינים מסוימים להחלטות הרשמים לענייני ירושה, וכן הבהרת נושאים שונים והתאמת החוק לסביבה המשפטית המודרנית, בהתאם לניסיון שנצבר אצל הרשם לענייני ירושה ביישום הוראות החוק.
 • קבלת פעילות החברה לאיתור ולהשבת נכסי השואה בע”מ והמשך ניהול הנכסים בהתאם להוראותהחוק.
 • העברת נתונים באופן דיגיטלי בין המשטרה לבין יחידת החילוט באגף לצורך העברת המידעהרלוונטי לתפיסת הרכוש ולניהולו.

 

רשותהתאגידים

עו”דאיילגלובוס,ראשראשותהתאגידים

רשות התאגידים הוקמה בשנת 2007כגוף האחראי לרישום, פיקוח, בקרה ואכיפה של מרבית התאגידים בישראל. הרשות כוללת את יחידת רשם החברות והשותפויות, יחידת רשם המשכונות, יחידת רשם העמותות וחברות לתועלת הציבור, יחידת רשם ההקדשות, יחידת רשם המפלגות, מחלקת אכיפה ובקרה והיחידה לשירות הציבור. כן כוללת הרשות את מחוז ת”א וכן יחידות קצה בחיפה, נצרת ובאר שבע.

הרשות, המצויה בעיצומו של שינוי ארגוני, חותרת לשיפור השירות הניתן לציבור הרחב במדדי איכות, מקצועיות, יעילות, חדשנות טכנולוגית ונגישות, לצד פיקוח, בקרה ואכיפה אפקטיביים של הוראות הדין על תאגידים והגברת השקיפות ונגישות הציבור למידע על תאגידים. ברשות כ- 175עובדים. במהלך שנת 2016זכתה רשות התאגידים באות ההוקרה ליחידות מצטיינות בהתייעלות ובצמצום בירוקרטיה בשירות המדינה. בנוסף במהלך השנה זכו שתי מנהלות בכירות מרשות התאגידים באות הוקרה על חדשנות בשירות המדינה.

יחידתרשםהעמותותוחברותלתועלתהציבור– אמונה על הרישום של עמותות וחברות לתועלת הציבורחל”צ( ועל הפיקוח עליהם כתאגידים ללא כוונת רווח, שהם חלק מן המגזר השלישי ונשענים ברובם על כספי ציבור. זאת, מכוח הסמכויות שהוקנו לרשם העמותות בחוק העמותות, התש”ם-1980, ולרשם ההקדשותביחס לחל”צ( בחוק החברות, התשנ”ט-1999. היחידה פועלת במסגרת שלוש חטיבות, על-פי על תחומי פעילות – חטיבת רווחה; חטיבת חינוך, בריאות וחברה; חטיבת דת, תרבות וספורט. בין תחומי האחריות, הטיפול והפיקוח ניתן למנות את התחומים הבאים: רישום עמותה וחל”צ; טיפול בבקשות לשינויי שם, מטרות ותקנון; טיפול בבקשות למתן אישור ניהול תקין; בדיקת תלונות כנגד התנהלות עמותות וחל”צ; ביצוע ביקורות עומק, לרבות באמצעות בודקים חיצוניים; בניית תכניות לתיקון ליקויים, לרבות מינוי גורם מלווה ליישומן מטעם הרשם; פירוק מרצון; ניהול מרשם עמותות וחברות לתועלת הציבור והעמדתו לעיון הציבור.

יחידת רשם ההקדשות – אמונה על הטיפול בהקדשות ציבוריים בהתאם לסמכויות אשר הוקנו לרשם ההקדשות בחוק הנאמנות, התשל”ט-1979, ובתקנות ההקדשות לצרכי צדקה, התשל”ד-1974, לצורך הבטחת מימוש נכסי ההקדש לטובת המטרה הציבורית שלשמה נוצר, בהתאם לרצון המקדיש. היחידה עוסקת בין היתר בתחומים הבאים: מטפלת בבקשות לרישום הקדשות ציבוריים ופועלת לאיתורם ולרישומם של הקדשות ונכסי הקדש לא רשומים; מפקחת על הקדשות ציבוריים רשומים ועל נאמני ההקדשות, על ידי בדיקת דיווחים שנתיים של הקדשות, קביעת עמדה בבקשות למתן הוראות המוגשות על-ידי נאמני הקדש לבית המשפט, הגשת תביעות לבית המשפט נגד נאמנים שהפרו חובותיהם על פי חוק וטיפול בתלונות נגד נאמנים; מנהלת מרשם הקדשות ציבוריים ומעמידה אותו לעיון הציבור.

יחידתרשםהחברותוהשותפויות – אמונה על רישום חברות ושותפויות, קבלה ובדיקה של דיווחי חברות ושותפויות, רישום שעבודים והסרתם, פירוק מרצון של חברות, מיזוג והחייאה של חברות, מחיקה, פירוק והחייאה של שותפויות. זאת, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ”ט-1999, פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ”ג-1983, פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשמ”ג-1983ופקודת רישום שמות עסק-1935. היחידה שמה לעצמה כמטרה עיקרית להיות גוף תומך למגזר העסקי, לחיי המסחר ולהתנהלות הכלכלית במדינה. הפעולות המבוצעות ביחידה מתאפיינות הן בפעולות קונסטיטוטיביות, כגון רישום חברה, והן בפעולות דקלרטיביות, כגון קבלת דיווחי חברות ושותפויות, רישומם והעמדתם לעיון הציבור לצורך מימוש עקרון פומביות המידע. היחידה אחראית על ניהול מרשמי חברות ושותפויות מהימנים ועדכניים שבאמצעותם מקבל הציבור מידע חיוני על אודות חברות ושותפויות רשומות.

יחידתרשםהמשכונות– אמונה על הטיפול ברישום, בתיקון ובביטול משכונות, בהתאם לסמכויות שהוקנו לרשם המשכונות בהוראות חוק המשכון, התשכ”ז-1967. היחידה מאפשרת עיון במרשם המשכונות, לצורך בירור האם חייב מסוים ִשעבד נכס כלשהו לנושה אחר. שירותי יחידת רשם המשכונות ניתנים בפרישה ארצית בחמישה מחוזות – ירושלים, תל-אביב, חיפה, נצרת עיליתצפון( ובאר-שבעדרום(. מהימנות המרשם ואיכות וזמינות השירות שניתן לציבור ביחידה, נועדו לאפשר פעילות כלכלית ענפה לפרט ולתאגיד. יחידתרשםהמפלגות– אמונה על הטיפול ברישום מפלגות ובפיקוח עליהן, ובכלל זה: רישום מפלגה, מתן החלטה בהתנגדות לרישום מפלגה, טיפול בבקשות לשינויי שם, מטרות ותקנון של מפלגה, קבלה ובדיקה של דיווחים שמפלגות חייבות בהגשתם לרשם, פירוק מרצון ופירוק בצו בית משפט של מפלגה, ניהול פנקס מפלגות והעמדתו לעיון הציבור. זאת, בהתאם לסמכויות שהוקנו לרשם המפלגות בחוק המפלגות, התשנ”ב-1992. למפלגות תפקיד מרכזי בעיצוב אורח חייה הדמוקרטי של המדינה, ועל-כן ישנה חשיבות משפטית וציבורית לפעילות היחידה בפיקוח על אופן ייסודן ועל פעילותן התקינה.

מחלקתאכיפהובקרה – המחלקה, אשר הוקמה בשלהי שנת 2011, פועלת לאכיפת חובות הדיווח ותשלום האגרה ובראשן יישום תיקון מס’10לחוק החברות בדבר “חברה מפרה”, במסגרתו הוקנו לרשם החברות סמכויות אכיפה משמעותיות כנגד חברות ובעלי שליטה בחברות שלא הגישו דו”ח שנתי או לא שילמו אגרה שנתית. הליכים אלה הובילו לעלייה ניכרת ומשמעותית, הן בתשלומי האגרה השנתית והן בכמות הדיווחים לרשם החברות, ומסייעים להבטיח מרשם מהימן ומעודכן של חברות. כמו כן, אמונה המחלקה על הטיפול בפירוק עמותות וחברות לתועלת הציבור בצו בית משפט, אם לצורך חיסולן ואם לצורך הבטחת התנהלותן התקינה, ועל הטיפול במיזוגים והחייאות של עמותות.

היחידהלשירותהציבור – היחידה הוקמה על רקע המעבר של יחידותיה הפזורות של הרשות לדיור משותף ב’מגדלי הבירה’ בירושלים בחודש דצמבר 2012, לצורך מימוש חזון הרשות להבטיח שיפור מתמיד של השירות הניתן לציבור ומתוך הכרה בחשיבות ייעוד יחידה להובלת מטרה זו. היחידה כוללת את שירותי קבלת קהל וכן שירותי דואר וסריקה של הרשות כולה.

מחוז תל-אביב והמרכז– המחוז החל לפעול במהלך 2014במטרה להרחיב ולהנגיש את שירותי רשות התאגידים לתושבי מרכז הארץ. בהתאם לצרכי הציבור מקבל השירותים, תחילת הרחבת השירותים מעבר לתחום המשכונות הייתה בתחום החברות והשותפויות ולאחר מכן החלו להינתן במחוז שירותים גם בתחום העמותות.

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • הטמעתהשימושבמערכתהמקוונתלהגשתבקשותלרישוםחברה – במהלך שנת העבודה 2016הוטמע השימוש במערכת חדשנית ומתקדמת להגשת בקשות לרישום חברה באופן מקוון ודרך הגשה זו היא כיום דרך ההגשה העיקרית של בקשות לרישום חברה. בחציון השני של שנת 2016כ-67%מהבקשות לרישום חברה הוגשו באופן מקוון.
 • ביצועפעולותמקוונותבתחוםהמשכונותע”יהבנקים – פיתוח זה מאפשר ביצוע פעולות במשכונותבאופן מקוון במערכת רשם המשכונות, ישירות על ידי הבנקים. במהלך שנת 2016החלו להתבצע פעולות ביטול משכון באופן מקוון ע”י הבנקים, ועד לסיום השנה בוטלו בפועל בדרך זו כ- 116,000משכונות.
 • ביצועפיילוטהטלתעיצומיםע”ימחלקתאכיפהובקרה – במהלך שנת 2016בוצע בהצלחה פיילוטבמסגרתו הוטלו עיצומים על פי חוק החברות על כ-500חברות בגין אי הגשת דו”ח עדכון פרטים שנתי.
 • תחילתביצועביקורותשטחבעמותותע”ייחידתרשםהעמותות– במהלך שנת 2016החלו להתבצעלראשונה ביקורות שטח בעמותות על ידי עובדי יחידת רשם העמותות שהוכשרו לכך, וזאת בנוסף לביקורות עומק המבוצעות בעמותות בכל שנה.
 • שיפור משך זמן ההמתנה והטיפול בקבלת קהל ברשות התאגידים – כחלק מפעולות הרשותלהבטחת שיפור מתמיד של השירות הניתן לציבור, נמשכה המגמה של קיצור זמן ההמתנה בקבלת קהל בלשכות השונות. במהלך שנת 2016ירד זמן הטיפול הממוצע מרגע הגעת הפונה ועד לסיום הטיפול בקבלת קהל לכ- 14דקות.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • עליית מערכת מחשוב ‘בראשית – חברות’ לאוויר והטמעתה לעובדים ולציבור.
 • אפיון ופיתוח מערכת מחשוב ‘בראשית – עמותות’.
 • הטמעת השימוש בכלי הדיווחים המקוונים בעדכוני חברות וגידול במספר הדיווחים שהוגשו באופןמקוון.
 • הרחבת האכיפה בדרך של הטלת עיצומים כספיים על חברות שהוכרזו כ”חברה מפרה” על פי חוקהחברות בגין אי הגשת דו”ח שנתי.
 • שיפור אתר גיידסטאר לרבות הוספת מידע לציבור ושיפור אפשרויות לאיתור מידע – שיפור יכולותהחיפוש והרחבת המידע הקיים באתר זה, המאפשר שקיפות וביקורת ציבורית על התנהלותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור ושאליו מעבירה יחידת רשם העמותות והחל”צ מידע באופן שוטף.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • עמותות וחברות לתועלת הציבור– כיום רשומות בישראל כ-40,000 עמותותכמחציתן עמותותפעילות( וכ- 1,100 חברות לתועלת הציבור. בשנת 2016נרשמו 1,725 עמותות וחברות לתועלת הציבור וניתנו 12,886אישוריניהולתקין.
 • חברות-במרשם החברות רשומות כ-345,000חברותכולל חברות שאינן פעילות(. בשנת 2016נרשמו 17,909חברותו-650שותפויות, היקף הפעולות בחברות עמד על 683,749פעולות וכן טופלו 162,463דו”חותשנתייםביחידת רשם החברות.
 • משכונות – בשנת 2016נרשמו 375,426 משכונות, נעשו 170,322 עיונים במשכונותכולל עיוניםמקוונים(, ובוטלו כ-312,000 משכונותכולל כ-116,000ביטולי משכון שבוצעו באופן מקוון ע”י הבנקים(.
 • הקדשות – נכון לסוף שנת 2016רשומים 3,135הקדשותציבוריים. בשנת 2016נרשמו 75הקדשותציבוריים ונבדקו 2,280דו”חותשנתיים ע”י יחידת רשם ההקדשות.
כתובתרחוב ירמיהו 39, ‘מגדלי הבירה’, בניין 1, ירושלים

קבלת קהל בקומה 10בימים א’, ב’, ד’, ה’ – בין השעות 8:30- 12:30ביום ג’ – הפקדת מסמכים בלבד בתיבהבקומת הכניסה לבניין(

כתובת למשלוחת”ד 28178, ירושלים 9128101

חברה מפרה:

ת”ד 28040, ירושלים 9128001

ת”ד 34071, ירושלים 9134001

פירוק עמותות בצו בימ”ש: ת”ד 9222, תל-אביב 61091

לפי סניפים – ר’ להלן טבלה נפרדתת”ד 28178, ירושלים 9128101
טלפוןמוקד מידע – רשות התאגידים: 1-700-70-60-44מענה טלפוני בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-08:3002-5088895
פקס02-646786802-6462548לפי סניפים- ר’ להלן טבלה נפרדת02-6467411
דוא”לMoked-tagid@justice.gov.il

דוא”ל פניות ציבור:

Havarot-P@justice.gov.il

Moked-amutot@justice. gov.il

דוא”ל פניות ציבור:

Amutot-P@justice.gov.il

Mashkonot@justice.gov.ilMiflagot@justice.gov.il

פריסה ארצית

ירושליםתל אביבחיפהנצרת עיליתצפון(באר שבעדרום(
קבלת קהלרחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10רחוב השלושה 2, תל-אביברחוב פל ים 15א, חיפהשדרות המלאכה 3, נצרת עיליתרחוב התקווה 4, באר שבע
כתובת למשלוח דוארת”ד 9333, תל-אביב 67060ת”ד 848, חיפה 31999ת”ד 596, נצרת עיליתת”ד 61, באר שבע
פקס02-646747002-646747302-646747102-646747202-6467469

 

*בלשכות רשם המשכונות השונות ובמחוז תל אביב, אפשר לבצע את הפעולות הבאות בקשר לחברות, נוסף על פעולות במשכונות: הפקת נסח חברה, הגשת בקשות לרישום חברה, העברת מניות, הקצאת מניות, מינוי ושינוי בהרכב דירקטוריון, שינוי מען וסילוק שיעבוד. נוסף לכך, בתחום העמותות ניתן להגיש בקשה לרישום עמותה וכן ניתן להגיש מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקיןבתיאום פגישה מראש(.

לשכתראשרשותהתאגידים:

רחוב ירמיהו 39, ‘מגדלי הבירה’, בניין 1, ירושלים טלפון 02-5088885 | פקס 02-5088887

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

 • פרסום מהדורה מעודכנת של חוברת הנחיות בנושא “רישום עמותות – שם, מטרות ותקנון”.
 • עמוד מידע חדש באתר הרשות המנגיש הנחיות לציבור בנושא פירוק וחיסול מרצון של חברות.
 • פרסום באתר הרשות של הנחיות למילוי דו”ח מילולי של עמותות.
 • פרסום באתר הרשות של הנחיות ודגשים לרישום גוף המנהל גמ”ח ומבקש להירשם כעמותה אוכחברה לתועלת הציבור.

 

רשותהפטנטים

עו”פאופיראלון,ראשרשותהתאגידים.

ראשרשותהפטנטיםורשםהפטנטיםבשנת2016,עו”דאסאקלינג.

בניין 5, הגן הטכנולוגי מלחה, רחוב אגודת ספורט הפועל 1, מלחה, ירושלים

טלפון 02-5651643 | פקס 02-5651700

דואר אלקטרוני: פניותהציבור:PatentMail@justice.gov.il

בוחניפטנטים:Patent.Customer-Serv@justice.gov.il

PCToffice@justice.gov.il

מחלקתסימנימסחר:Trademarks@justice.gov.il מחלקתמדגמים:Design@Justice.gov.il

רשות הפטנטים אמונה על בחינה ורישום זכויות קניין רוחני תעשייתי בישראלפטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור(. בכלל זה אחראית רשות הפטנטים לפרסום הודעות לציבור בדבר זכויות אלה, ניהול פנקסי הזכויות והעמדת ספריית מידע לעיון הציבור. בפני הרשם, סגניתו והפוסקת בקניין רוחני מתנהלים הליכים שיפוטיים ומעין שיפוטיים הנוגעים להליכי רישום הזכויות או ביטול רישומן. עוד עוסקת הרשות בבחינת בקשות למתן צווי הארכה לפטנטים בתחום הפרמצבטיקה והמכשור הרפואי ובבחינות ורישוי לעורכי פטנטים. כמו כן אחראית הרשות לקיום קשר עם ארגונים בינלאומיים המטפלים בהגנה על קניין תעשייתי, כגון ארגון הקניין הרוחני העולמי WIPO.

הרשות פועלת כמשרד מקבל לבקשות בין-לאומיות לפטנט וכרשות חיפוש ובחינה בין-לאומית במסגרת האמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטיםPCT(. הרשות פועלת גם כמשרד מקבל לבקשות בין-לאומיות לרישום סימני מסחר במסגרת פרוטוקול מדריד.

רשות הפטנטים פועלת כסוכנות הביצוע הראשונה בשירות המדינה, מעמד שהוענק לרשות על פי החלטת ממשלה, וזאת לשם מתן גמישות ניהולית ותקציבית. בהתאם, הוצאותיה של הרשות מותנות בהכנסותיה, והתנהלותה הפיננסית עצמאית.

ראש הרשות הוא רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. הרשות כוללת מחלקה משפטית בראשותו של הרשם, מחלקת בוחני פטנטים ובה 115בוחניםאנשי מדע ומהנדסים(, מחלקת מזכירות פטנטים, מחלקת PCTובה 8בוחני PCTומזכירות, מחלקת סימני מסחר ובה 14בוחנים ומזכירות, מחלקת מדגמים ובה 4בוחני מדגמים ומזכירות. כמו כן, ברשות מנהל תחום מנהל ותקצוב וממונה משאבי אנוש והדרכה.

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • במהלך 2016עברו כל מחלקות הרשותסימני מסחר, פטנטים, מדגמים ו-PCT( לעבודה מקוונתמלאה מול הציבור, דהיינו הגשת כל המסמכים לרשות באמצעות אתרי ההגשה, וניתנה האפשרות למבקשים לקבל מהרשות את כלל התכתובות באמצעות דואר אלקטרוני.
 • במהלך 2016קוצר משמעותית זמן הבחינה הכולל בתחום הפטנטים מ-29חודשים בממוצע מתחילתהבחינה ל-23.5חודשים. כמו כן חל קיצור של זמן ההמתנה לבחינה ראשונה וזה עומד כיום על 28.5חודשים בממוצע. מחלקת הפטנטים עמדה ביעדים שנקבעו לה על ידי הוועדה לקביעת יעדים בראשות מנכ”ל משרד האוצר ומנכ”לית משרד המשפטים ונציגי ציבור לבחינה ראשונה.
 • מחלקת הפטנטים הוציאה 1367דו”חות בחינה בין-לאומייים במסגרת רשות החיפוש הבין-לאומית,עלייה של יותר מ-40%לעומת שנת 2015. יותר מ-90%מהדו”חות הבין-לאומיים הונפקו במועד הקבוע בתקנות.
 • במהלך 2016גויסו 16צוערים חדשים למחלקת הפטנטים והחלה הכשרתם ברשות בקורס ייחודי,פרי יוזמה של בוחנים ברשות בהובלת הממונה על הבוחנים.
 • במהלך 2016עמדה מחלקת סימני המסחר ביעדים שנקבעו לה על ידי הוועדה לקביעת יעדים ואףעברה אותם ובחנה יותר מ-18,000סוגים בבחינה ראשונה.
 • במהלך העצרות הכלליות הציגה רשות הפטנטים בשיתוף משרד החוץ תערוכת חדשנות בארגוןהעולמי לקניין רוחניWIPO(. את התערוכה פתחו מנכ”לית משרד המשפטים ושגרירת ישראל במוסדות האו”ם וראש רשות הפטנטים. התערוכה זכתה לעניין רב מכל המדינות המשתתפות בעצרות הכלליות.
 • מחלקת PCTדורגה במקום הראשון בעולם בעמידה בזמנים בהעברת בקשות בין-לאומיות למשרדהבין-לאומי.
 • במהלך 2016פרסמה הרשות קול קורא לציבור בנושא גיבוש שינויי חקיקה בתחום הסדרת עיסוקעורכי הפטנטיםרישוי, בחינות, משמעת ואתיקה(. בסוף 2016התקבלו תגובות מן הציבור.
 • במהלך 2016ערכה הרשות מחקר אמפירי בתחום ההתנגדויות לפטנט, כדי לעמוד על צוואריהבקבוק והקשיים בהליכים אלה ולספק בסיס עובדתי, מבוסס נתונים, לגיבוש שינויים בתחום זה.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • במהלך 2017צפוי לעבור בכנסת חוק העיצובים החדש אשר יחליף את פקודת הפטנטים והמדגמיםמשנת 1924שבתוקף היום. החוק החדש יאפשר לישראל להצטרף להסדר האג שעניינו הגשת בקשות בין-לאומיות לרישום עיצובים במדינות החברות בהסדר באמצעות הגשת בקשה אחת למשרד הבין-לאומי בז’נבה. הסדר זה צפוי לפשט ולהוזיל את עלות רישום העיצוביםכיום מדגמים( במדינות החברות בהסדר האג, ביניהן: ארצות הברית, יפן, קוריאה הדרומית והאיחוד האירופי. לצורך הצטרפות להסדר האג תערוך הרשות במהלך 2017שינויים במערכת התפעולית של מחלקת מדגמיםעיצובים( וכן הדרכות פנימיות והדרכות לציבור.
 • במהלך 2017יתקיימו שולחנות עגולים בהמשך לקול קורא שפרסמה הרשות בנושא הסדרת עיסוקעורכי הפטנטים. לאחר גיבוש עמדת הרשות בשיתוף הציבור יפורסם תזכיר חוק בנושא.
 • למחלקות סימני המסחר והפטנטים נקבעו יעדים שאפתניים לשנת 2017על ידי הוועדה לקביעתיעדים.
 • במהלך 2017צפויה בחינה של הליך ההתנגדות בשיתוף עם הציבור ומשרדי הממשלה הרלוונטייםלאור הממצאים האמפיריים שהוצגו בשנת 2016וזאת על מנת לגבש שינוי חקיקה שיטייב את ההליכים.
 • בשנים 2018-2017יושלם גיוס של 20צוערים חדשים למחלקת הפטנטים והם יחלו את הכשרתםברשות.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • ברשות מועסקים כ-200עובדים, מתוכם 59%נשים.
 • בשנת 2016הוגשו 1,429בקשות בין-לאומיות למחלקת PCTכמשרד מקבל על ידי מבקשיםישראליים, עלייה של 7% לעומת שנת 2015.
 • 64%מהמבקשים הישראלים המגישים בקשות בין-לאומיות לפטנט בוחרים ברשות הפטנטיםכרשות החיפוש והבחינה הבין-לאומית שלהם.
 • במהלך 2016הוגשו 9,308בקשות לרישום סימני מסחר הכוללות 17,255סוגים; 7,643סימנים חדשיםנרשמו באותה שנה. במהלך 2016הוגשו 6,425בקשות לפטנט והוענקו 4,935פטנטים. במהלך השנה הוגשו 1,866בקשות לרישום מדגמיםעיצובים( ונרשמו 1,388מדגמים.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

אתר רשות הפטנטיםwww.patents.gov.il

הדו”ח השנתי של הרשות מתפרסם אחת לשנה, בעברית ובאנגלית, באתר רשות הפטנטים בכתובות הבאות:

עברית:http://index.justice.gov.il/units/RashamHaptentim/about/Pages/annualreport.aspx

אנגלית:http://index.justice.gov.il/En/Units/ILPO/About/Pages/Annualreport.aspx

הודעות, חוזרי רשם, החלטות הרשם, סגניתו והפוסקת בקניין רוחני והוראות בחינה מתפרסמות באופן שוטף באתר רשות הפטנטים בכתובת:www.patents.gov.il

הוראות העבודה של מחלקת הפטנטים מפורסמות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/HoraaotAvoda/Pages/default.aspx

הוראות העבודה של מחלקת סימני מסחר מפורסמות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/HoraotAvoda/Pages/default.aspx

הוראות העבודה של מחלקת מדגמים מפורסמות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/OraotMidgamim.aspx

יומן הפטנטים מתפרסם אחת לחודש באתר רשות הפטנטים בכתובת:

http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Pages/YomanPatentim.aspx

יומן סימני המסחר מתפרסם אחת לחודש באתר רשות הפטנטים בכתובת:

http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/History/PublicationList.aspx

יומן המדגמים מתפרסם אחת לחודש באתר רשות הפטנטים בכתובת:

http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Hipush-

Midgamim.aspx

 

אגףשומתמקרקעין

מראוהדעיני,השמאיהממשלתיהראשי.

השמאיהממשלתיהראשיבשנת2016,מרטלאלדרוטי.

רח’ יפו 97, בנין כלל קומה 13, ת”ד 28223ירושלים 91281טלפון 02-6209421 | פקס 02-6467704

אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים הוא יחידה מקצועית עצמאית ובלתי תלויה בהחלטותיה, בעלת ניסיון רב בכל הנוגע לענף המקרקעין. לשומות האגף יש השפעה והשלכה על כל הפעילות הכלכלית הנובעת מעסקי מקרקעין ובנייה במדינה.

האגף אחראי על קביעת שווי מקרקעין עבור משרדי ממשלה ויחידות הסמך. בראש האגף עומד השמאי הממשלתי הראשי, ולהנהלת האגף כפופים שלושה מחוזות: תל אביב והמרכז, חיפה והצפון, ירושלים והדרום. מחוז ירושלים ממונה גם על הפעילות ביהודה ושומרון. לכל מחוז מנהל, שני סגני מנהלים, שמאים מחוזיים, עובדים מנהליים ומתמחים.

באגף מועסקים 38שמאים, 13עובדים מנהליים, 12מתמחים וסה”כ 63עובדים.

שורש הסמכות והאחריות של האגף נטוע בהחלטת ממשלה, חקיקה והוראות תכ”מ.

עבודות השמאות מבוצעת באמצעות עובדי האגף או על ידי מיקור חוץ – מאגר שמאי מקרקעין מהשוק הפרטי אשר נבחרו במכרז פומבי. מאגר השמאים, הכולל כ- 250שמאי מקרקעין, הוא למעשה זרועו הארוכה של האגף והוא מונחה, מבוקר, מנוהל ומפוקח על ידי השמאי הממשלתי הראשי.

בין תחומי הפעילות של האגף: ניהול מערך ההשגה במחוזות האגף ובוועדות ההשגה, עריכת בקרות ושומות מיוחדות, פרסום קווים מנחים ותקני שמאות, מתן חוות דעת לבית המשפט ולגופים נוספים, בקרה על יישום “חוק הדיור הציבורי”, ליווי תכניות הממשלה לטיפול במחירי הדיור ועוד.

עיקריההישגיםלשנת2016

 • סיוע בתכניות הממשלה להוזלת מחירי הדיור ע”י ליווי ואישור עשרות אלפי יח”ד במסגרת תכנית”מחיר למשתכן” ובבקרה על יישום “חוק הדיור הציבורי”.
 • הגברת השירות לציבור באמצעות צמצום משך זמן לטיפול במשימות והגברת התפוקה של שמאיהאגף.
 • שיפור השירות ואיכותו באמצעות ריענון מאגר השמאים כנדרש בתנאי מכרז מאגר השמאים.
 • הגברת הפיקוח על שמאי המאגר באמצעות הגדלה של מספר הבקרות הנערכות באגף.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • מעורבות בפעולות הממשלה להתמודדות עם תביעות הפקעה בהתאם לפס”ד ארידור המהווהפס”ד תקדימי של ביה”מ העליון, על פיו תוכל המדינה לטעון להתיישנות על הפקעות החל מיום 21/3/16. הפסיקה הביאה להגשת כ- 1,600תביעות. עריכת חוות דעת לבית המשפט ובקרה של חוות דעת המבוצעות ע”י שמאי מאגר הן באחריות האגף.
 • הקמה והפעלה של מאגר השמאים החדש2017(.
 • תהליך מחשוב מחדש של האגף ושל ועדות ההשגה.
 • המשך ליווי תכניות הממשלה להוזלת מחירי הדיור.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותייםלשנת2016

 • שווי מצרפי של נכסים שנישומו ע”י שמאי האגף ושמאי המאגר – 47מליארד ₪אומדן(.
 • כמות יח”ד שנישומו במסגרת “מחיר למשתכן” – 42,000ב- 75פרויקטים.
 • תוצרי השומה שבטיפול, פיקוח או עריכה של האגף – 16,300.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

 • עדכון לקווים מנחים פרק ה’- התייחסות ל”הוצאות הפיתוח הסביבתי” בשומות מקרקעין.
 • סקירת השתנות מחירי דירותסקר רבעוני עד Q2/16(.
 • סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניביםסקר חציוני(.

 

רשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור

ראשהרשות:ד”רשלומיתווגמן,עו”ד

מנחם בגין 125, ת”ד 7330, תל אביב 61070

טלפון 03-7632440/1 | פקס 03-7632430 | דואר אלקטרוני:impa-office@justice.gov.il

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות הלאומית למודיעין פיננסי, הוקמה בשנת 2002כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון. זאת, כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבין-לאומי בתופעות אלה, ובהתאם להמלצות הבין-לאומיות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור אותן קובע ארגון ה -FATFFinancial Action Task Force( ושיישומן בישראל נבחן עד כה בביקורות שבוצעו בשנים 2008ו-2013על ידי ארגון Moneyvalהשייך למועצת אירופה.

הרשות מסייעת לגופי אכיפת החוק, לגופי הביטחון ולגופים מקבילים אליה בחו”ל, במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ושל פעילות ארגוני טרור או פגיעה בביטחון המדינה. הערך המוסף של הרשות הוא במאגר המידע הפיננסי האיכותי והייחודי שבידיה המאפשר איתור חשדות להלבנת הון ומימון טרור, באמצעות שילוב של מידע ממקורות שונים, ובהם מידע המתקבל מרשויות זרות מקבילות. הרשות משמשת כמוקד ידע מחקרי ומשפטי בנושא הלבנת הון ומימון טרור, ועובדיה מתמחים בניתוח מידע פיננסי גולמי בנושאים אלו.

הרשות מעניקה סיוע אפקטיבי לרשויות האכיפה והרגולציה באכיפת חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור, באמצעות ניהול ואבטחת מאגר המידע המדווח לרשות, וביצוע פעולות לאיתור חשדות להלבנת הון ומימון טרור על ידי פיתוח ידע והתמחות תוך הפעלת מערכות מידע מתקדמות, והכול בהתאם להוראות הדין ותוך שימור מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל כמדינה הנאבקת בתופעות אלה.

נציגי הרשות הם חלק מהמוקד המודיעיני המשולב שהוקם במשטרת ישראל, ופועלים בו במסגרת שיתוף פעולה של רשויות האכיפה באופן ממוקד, לאיתור ותקיפה של פעילות פיננסית בלתי חוקית הקשורה לפשיעה חמורה. נציגי הרשות אף חברים בכוחות המשימה אשר פועלים כנגד ארגוני פשיעה או תופעות פשיעה.

נוסף על כך, הרשות מרכזת את הפעילות הבין-משרדית של ישראל אל מול ארגון ה-FATF, וכן מול ארגון Moneyval. הרשות פועלת באופן שוטף, לשם קידום המשטר בישראל והתאמתו לדרישות הבין-לאומיות, לצורך שימור ושיפור מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל.

מבנהארגונישלהרשות

ברשות קיימים מספר אגפים: אגף מחקר, הערכה ומידע; אגף איסוף ובקרת מידע; אגף מחשוב, טכנולוגיה ותקשורת וכן מחלקה משפטית. ברשות כ-80עובדיםכולל עובדי מיקור חוץ(.

מבנה אירגוני של הראשות

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • מעורבות משמעותית של הרשות בייזום וליווי חקירות כלכליות, במיקוד בתחומי הפשיעה המאורגנת,פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת-גבולות, חשבוניות פיקטיביות, שחיתות שלטונית, מימון טרור, זיוף ומרמה. הרשות פעלה בהצלחה להצפת חשדות, סיוע לחקירות כלכליות, איתור נתיבי הלבנת הון ומיפוי נכסים לחילוט.
 • זכייה במקום הראשון בעולם בתחרות החקירה הכלכלית הטובה של ארגון האגמונט, ארגון הגגשל יחידות המודיעין הפיננסי ברחבי העולם המאגד 153רשויות. הפרס הוענק על חקירת פרשת הלבנת הון מקצועית אשר נחשפה ביוזמת הרשות, התבצעה בשילוב מכלול גופי האכיפה במסגרת פעילות כוח משימה מלביני הון מקצועיים, יחד עם משטרת ישראל, רשות המסים והפרקליטות, ולוותה בהכנת מסמכים תורתיים מטעם הרשות. בנימוקי הזכייה צוינו לשבח עבודתה המקצועית והפרואקטיבית של הרשות ושיתופי הפעולה האפקטיביים של גופי האכיפה במישור המקומי והבין- לאומי.
 • צירוף מדינת ישראל כמשקיפה לארגון ה-FATF- לאחר מאמץ דיפלומטי ומקצועי שנמשך שנים,אושרה בפברואר 2016הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה-FATFבמעמד של מדינה משקיפה. ההצטרפות לארגון הינה יעד לאומי אסטרטגי, שכן מדובר בארגון הקובע את הכללים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. לצורך קבלתה של המדינה כחברה מן המניין, יהיה עליה לעמוד בהצלחה בביקורת בין-לאומית מקיפה במהלך שנת 2018.
 • הובלת תכנית הערכת הסיכונים הלאומית של מדינת ישראל – המלצות ארגון ה- FATFקובעות כיעל כל מדינה לבצע הערכת סיכונים לאומית. במסגרת זו על המדינה לזהות ולהעריך את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור מולם היא ניצבת, כדי שאלו יהיו הבסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. במהלך השנה הרשות פעלה מול קבוצות העבודה אשר הוקמו לצורך ביצוע הערכת הסיכונים וקידמה את גיבוש הדו”ח הסופי.
 • שיפור מנגנון הדיווחים לרשות – הרשות פעלה לייעול קליטת הדיווחים המתקבלים ברשות, וזאת

 

באמצעות הרחבת המערכת הטכנולוגית לדיווח מקוון עבור הגורמים המדווחים וכן באמצעות יצירת פורמט חדש של דיווח מובנה עבור הדיווחים הבלתי רגילים המתקבלים ברשות. תהליכים אלה הביאו לשיפור מהימנות המידע ואבטחת המידע, ייעול תהליך הדיווח והמשוב החוזר אל הגורמים המדווחים, וחסכון בעלויות תפעוליות הן לסקטור הפרטי והן לרשות.

 • קביעת עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון – באוקטובר 2016נכנס לתוקף החוקלהעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפהאמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון(תיקוני חקיקה(, התשע”ה-2015, המוסיף עבירות מס חמורות מסוימות לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון, וכן מאפשר העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים. החוק, אשר הרשות הייתה שותפה לקידומו, הוא נדבך חשוב במלחמה בהון השחור, בהעמקת גביית המס ובצמצום העבירות בתחום, וכן לשם עמידת המדינה בסטנדרטים הבין-לאומיים בתחום.
 • הליך התחדשות ארגונית – לאחר הליך בירור צרכים נרחב בקרב גופי האכיפה והרגולציה בארץובעולם, הכינה הרשות תכנית לעדכון המבנה הארגוני שלה ומתכונת פעילותה כך שיתאימו באופן מיטבי למשימותיה העדכניות, לצרכניה השונים, דרישותיהם הייחודיות ומתן מענה אפקטיבי ככל הניתן בביצוע במשימותיה המגוונות. במסגרת זו, גדלה מצבת כוח האדם ומוקם האגף הבין-לאומי ברשות.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

ריכוז היערכות המדינה לביקורת הבין-לאומית והובלת המשלחת לארגון ה- FATF- בחודש פברואר 2016, אושרה הצטרפותה של מדינה ישראל כמשקיפה בארגון. על מנת להתקבל כחברה מן המניין, על מדינת ישראל לעמוד בביקורת בין-לאומית שתבוצע על ידי הארגון במהלך שנת 2018, במסגרתה תידרש המדינה להוכיח עמידה אפקטיבית בסטנדרטים הבין-לאומיים. הרשות אחראית להוביל את הכנות המדינה לביקורת תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה השונים.

 • המאבק במימון טרור – הרשות שואפת להמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה המודיעיניים שלהבתחום מול גופי הבטחון, ולהמשיך ליטול חלק משמעותי בשיח הבין-לאומי בתחום זה, תוך שימוש בידע ובניסיון הישראליים, וכן בפלטפורמות הבין-לאומיות העומדות לרשותה.
 • שיתופי פעולה עם רשות המסים – לאחר קביעת עבירות מס כעבירות מקור והסמכת הרשותלהעביר מידע לרשות המסים, פועלת הרשות יחד עם רשות המסים להעמקת הפעילות המשותפת.
 • המשך העמקת שיתופי הפעולה עם משטרת ישראל בביצוע חקירות כלכליות, איתור ניטור והצפתיעדי ותופעות הלבנת הון משמעותיים, לרבות במסגרת פעילות כוחות המשימה והמוקד המודיעיני המשולב, ועם הרשויות המקבילות בעולם.
 • הרחבת הקשר עם ציבור הגורמים המדווחים – הרשות פועלת להטמעת המשטר בקרב המגזרהפיננסי והעסקי ביעילות ובמקצועיות ותמשיך בביצוען של הדרכות ופרסומים מקצועיים לשיפור הדיווחים של הגופים המדווחים.
 • ייזום וקידום תיקוני חקיקה – הרשות תמשיך לפעול להתאמת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרורבישראל לסטנדרטים הבין-לאומיים, לרבות בנוגע להחלת המשטר על גופים לא פיננסיים נוספים, הכוללים חברות למתן שירותים לחברות ולנאמנויות, מתווכי נדל”ן וסוחרים במתכות יקרות.
 • השלמת פרויקטי מיחשוב מתקדמים –הרשות ממשיכה לקדם פיתוח והטמעת כלים טכנולוגייםמתקדמים, אשר יתמכו בפעילותה ויאפשרו איתור וניטור מיטביים של יעדים ותופעות של הלבנת הון ומימון טרור.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • תחומי פעילות עבריינית עיקריים שזוהו בשנת 2016- יותר ממחצית מכלל החשדות שאותרו עלידי הרשות והופצו בשנת 2016לגופי האכיפה, עסקו בעבירות בתחום השוחד והשחיתות, עבירות הונאה, זיוף ומרמה, חשבונית פיקטיביות, ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור.
 • דפוסי הלבנת הון עיקריים שזוהו בשנת 2016- יותר מ – 50%מהמידע המודיעיני שהופץ על ידיהרשות בשנת 2016עסק בדפוסי הלבנת הון של שימוש במזומן, העברות בינ”ל, פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע, שימוש במקלטי מס ושימוש בישות קש.
 • מגמה מתמשכת בהיקף והעמקת שתוף הפעולה עם משטרת ישראל בחקירות כלכליות – בשנת2016חל גידול של כ- 23%במספר בקשות המידע אשר התקבלו ברשות ממשטרת ישראל ביחס לשנת 2015, אשר משקף גידול מצטבר של כ- 53%בחמש השנים האחרונות. כמו כן, בשנת 2016חל גידול של כ- 13%במספר העברות המידע ממאגר הרשות”כתבות מודיעיניות”( אל משטרת ישראל ביחס לשנת 2015המשקף גידול מצטבר של כ- 60%בחמש השנים האחרונות. המידע שהועבר כלל הן מידע יזום על ידי הרשות והן מידע כמענה לפניות של משטרת ישראל.
 • מגמה מתמשכת בהיקף שתוף הפעולה הבין-לאומי במאבק בהלבנת הון ומימון טרור עם רשויותחוץיחידות למודיעין פיננסי FIU’s –Financial Intelligence Units – בשנת 2016הרשות קיבלה פניות מהרשויות המקבילות לה מ-55מדינות שונות. מספר הפניות מחו”ל גדל בשנת 2016ב-27%לעומת השנה הקודמת, נתון אשר משקף גידול מצטבר של כ- 105%בחמש השנים האחרונות. כמו כן, מספר פניות הרשות לקבלת מידע מרשויות מקבילות בחו”ל גדל בשנת 2016בכ- 21%לעומת השנה הקודמת, נתון המשקף גידול מצטבר של כ- 115%בחמש השנים האחרונות.
 • דיווחים בלתי רגילים – במהלך שנת 2016התקבלו ברשות קרוב ל – 80,000דיווחים בלתי רגיליםמכלל הגורמים המחויבים בדיווח. נתון זה משקף גידול של כ-6% ביחס לכמות הדיווחים הבלתי רגילים שהתקבלו בשנת 2015. הנתח הגדול ביותר של דיווחים מקורו במערכת הבנקאית, אך בשנת 2016נרשם גידול משמעותי בנתח הדיווחים שמקורם בנותני שירותי מטבע, באופן הממחיש את השיפור במודעות לחובת הדיווח בסקטור זה.
 • דיווחים רגילים – במהלך שנת 2016התקבל ברשות מידע על מעל 1.7מיליון פעולות פיננסיותבאמצעות דיווחים רגילים. נתון זה משקף גידול יחסי של כ-1% לעומת שנת 2015. בדומה לשנים קודמות, הנתח הגדול של הפעולות המדווחות בדיווחים רגילים מקורו במערכת הבנקאית, ולאחר מכן בדיווחים של נותני שירותי מטבע.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

דו”ח שנתי הסוקר את פעילות הרשות, זמין לצפייהבאתר הרשות.

בכל שנה מפורסמים שלושה גיליונות של “מידע-הון” הרשות, הכולל התפתחויות בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, מהארץ ומהעולם. ניתן לעיין בגיליונות באתר הרשות.

 

נספח-נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים
תחומיפעילותעברייניתעיקרייםמתוךכתבותשהופצובמהלך2016
דפוסיהלבנתהוןעיקרייםמתוךכתבותשהופצובמהלך2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספרפעולותבדיווחיםבלתירגיליםשהתקבלוברשותלפישנים

 

 

מספרדיווחיםרגיליםשהתקבלוברשותלפישנים

 

נציבותשוויוןלאנשיםעםמוגבלות

מראברמיטורם,נציבשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות.

ירמיהו 37, ירושלים | טלפון 02-5088021 | פקס 02-5088025

כתובת למשלוח דואר: עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רח’ סאלח א-דין 29, ירושלים

דואר אלקטרוני:mugbaluyot@justice.gov.il

בישראל חיים כיום כמיליון ארבע מאות אלף אנשים עם מוגבלות שהם כ – 20%מהאוכלוסייה. בגילאי העבודה יש כ- 780,000אנשים עם מוגבלות. הפערים החברתיים בין אנשים עם מוגבלות לבין האוכלוסייה הכללית גדולים מאוד בכל תחומי החיים ובפרט בתחומי התעסוקה וההשכלה. על פי נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנשים עם מוגבלות משכילים פחות, עובדים פחות, משתכרים פחות, וחוששים הרבה יותר שיאבדו את מקום העבודה שלהם.

מטרתו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות להביא לשוויון ולהקטנת הפערים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998מכיר באחריותה של מדינת ישראל כלפי אנשים עם מוגבלות ומבקש לתת מענה לצרכיהם המיוחדים באופן שיאפשר לאדם לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטיםנציבות השוויון( הוקמה בשנת 2000כדי לדאוג ליישומו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, על פי החלטת ממשלה 5100מספטמבר 2012, בה אשררה הממשלה את הצטרפות ישראל לאמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, משמשת נציבות השוויון כגורם מרכז פנים מדינתי ליישום, ניטור והטמעת האמנה.

בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 45עובדים, ביניהם עורכי דין ומתמחים, אדריכלים, מורשי נגישות, עובדים סוציאליים, אקדמאיים ממדעי החברה והרוח, עובדים מנהליים וסטודנטים. נציבות השוויון פועלת באמצעות קידום חקיקה וליווי תהליך התקנת תקנות הנגישות; מקבלת פניות ציבור בנושאים שונים ומטפלת בהן ברמה הפרטנית וברמה המערכתית; עובדת מול משרדי הממשלה השונים לקידום מדיניות התומכת בחיים שוויוניים ועצמאיים בקהילה; מגישה תביעות וחוות דעת ומטמיעה את תקנות הנגישות באמצעות פעולות פיקוח ואכיפה וכן באמצעות הדרכה, שינוי עמדות וקמפיינים.

מבנה היחידה

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • הגברת מודעות לנושא נגישות המרחב הציבורי באמצעות קמפיין ציבורי, גיוס שותפות רחבת היקף,יום פעילות בו הוקמו עמדות הסברה ברחבי הארץ, פעילות תקשורתית, אכיפה ופעילות במישור המשפטי.
 • קידום תחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – ליווי תיקון בחוק השוויון הקובע יעד ייצוג הולם של5% בגופים ציבוריים והיערכות ליישומו, הכנת מידע על אודות החוק וביצוע פעילויות הדרכה, מענה לפניות ציבור והגשת תביעות.
 • קידום שילובם של ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך – טיפול בפניות פרטניות שעלו לקראת שנתהלימודים, יצירת שותפות עם משרד החינוך, ליווי חקיקה ותקנות בכנסת, אכיפה בתחום נגישות בתי ספר.
 • הגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות במסגרות דיור חוץ ביתי.
 • הגנה על זכויות אנשים בבתי חולים פסיכיאטריים – בקרות בבתי חולים, השתתפות בוועדת משרדהבריאות בנושא קשירות.
 • הצפת נושאי רוחב.
 • שיפור השירות לציבור ע”י קיצור זמן המענה לפניות ציבור.
 • המשך קידום התקנת תקנות הנגישות, סיום תהליך התקנת תקנות מבני שירותי בריאות והשכלהגבוהה.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

הטמעת תהליך ארגוני בתחום פניות הציבור ופיקוח.

התאמת מערכת מחשובית של הנציבות לצרכים הקיימים והעתידיים.

קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות – יישום חוק ייצוג הולם בגופים ציבוריים.

קידום המודעות בקרב אנשים עם מוגבלות לזכויותיהם.

קידום יישום אמנת האו”ם בישראל בתחומי שילוב בחינוך וחיים בקהילה.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • 1260בקרות בתחום נגישות מבנים תשתיות וסביבה, ובתחום נגישות השירות.
 • 4680פניות ציבור.
 • 28כנסים, ימי עיון וימי הדרכה, וכ – 100הרצאות.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

 1. 1. שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות – מהן זכויותיך בקבלת שירות?

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/rightsbooklet.pdf

 1. 2. ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק החופשי – ישראל והעולם, מבט השוואתי.
 2. 3. לומדה לעסקים קטנים – כיצד לתת שירות נגיש

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Operations/hadrachavhasbara/Tutorials/

Pages/Small-Businesses-Service-Accessibility-Tutorial.aspx

 

הרשותלמשפט,טכנולוגיהומידערמו”ט(

עו”דאלוןבכר,ראשהרשות.

דרך מנחם בגין 125, תל אביב | טלפון 03-7634050 | פקס 02-6467064

כתובת למשלוח דואר: קריית הממשלה, ת”ד 7360תל אביב 6107202

דואר אלקטרוני:ilita@justice.gov.il

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידערמו”ט( היא רשות הגנת הפרטיות בישראל והגוף המסדיר, המפקח והאוכף, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981; חוק שירות נתוני אשראי, התשס”ב – 20021וחוק חתימה אלקטרונית, התשס”א – 2001.

במסגרת תפקידה של רמו”ט כרגולטור של זכות היסוד לפרטיות ולהגנת מידע אישי בישראל, היא מופקדת על הגנת המידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים מכוח חוק הגנת הפרטיות ועל ביצורה של הזכות לפרטיות. לתכלית זו היא מפעילה רגולציה, לרבות אכיפה מנהלית ופלילית, על כלל הגופים בישראל – פרטיים, עסקיים וציבוריים, המחזיקים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי.

רמו”ט היא הגוף המומחה בטיפול בתחום ההגנה על מידע אישי במאגרי מידע דיגיטליים וייעודה הוא להתוות את מדיניות ההגנה על המידע האישי בישראל. בין משימותיה המרכזיות: קידום שליטת הפרט במידע אישי על אודותיו, השפעה על תהליכי עיצוב לפרטיות בארגונים ובמערכות מידע בכל מגזרי המשק וחיזוק תחושת המוגנות של הציבור. כל זאת, במטרה לצמצם את הסיכונים הגוברים לפגיעה בפרטיות הגלומים בשמירת מידע דיגיטלי, בעיבודו ובניהולו, והכול תוך איזון ומתן משקל ראוי לחידושים הטכנולוגיים וליתרונותיהם עבור השוק והמשתמשים.

רמו”ט, כשומר הסף של זכויות האזרח בתחום הגנת המידע האישי, רואה כמשימתה העיקרית קידום של ציות לדיני הגנת המידע בכל חברה, עסק וגוף ציבורי בישראל שמנהלים מידע אישי על אנשים, כך שיפעלו לניהול המידע שברשותם באופן תקין, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולדינים שלפיו.

מאפיין ייחודי לתחום עיסוקה של רמו”ט הוא ההתמודדות המאתגרת עם התפתחות העולם הטכנולוגי בכלל, ועם תחום המידע הדיגיטלי בפרט – תחום אשר משתנה ומתקדם באופן תכוף ובצעדי ענק. כמויות עצומות של מידע מועברות כיום באופן גלובלי כחלק מהכלכלה הדיגיטלית ומכאן שנוסף על דיני הגנת המידע האישי, יש לעבודת הרשות היבטים בין-לאומיים משמעותיים ולכן היא מבצעת פעילות גם בזירה הבין-מדינתית, לרבות במישור התאימות לסטנדרטים הבין-לאומיים המובילים בתחום.

מצבת כוח האדם ברמו”ט כוללת 40עובדים ובהם עורכי דין, אנשי טכנולוגיה, עובדי מנהלה, מתמחים, בנות שירות לאומי וסטודנטים.

 1. 1. נושא נתוני אשראי הוסדר מחדש בחוק נתוני אשראי, תשע”ו – 2016אשר ייכנס לתוקף באוקטובר 2018ומכוחו יוקם מאגר מידע מרכזי לנתוני אשראי אשר יופעל בידי בנק ישראל.

 

מבנה אירגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 1. 1. כדי לקדם ולהיטיב את ההתמודדות של רמו”ט עם האתגרים בתחום אחריותה, תוך התאמת הרגולציה להתפתחויות מרחיקות הלכת והמתמשכות במרחב הדיגיטלי, בוצע ברמו”ט בשנת 2016תהליך משמעותי ורחב של שינוי אסטרטגי, אשר בא לידי ביטוי הן בשינוי מבנה הרשות, והן בשינוי הנושאים שבמוקד פעילותה של הרשות. יישום התהליך ברמו”ט עודנו בעיצומו, ואלה עיקריו –
 • הקמת שתי מחלקות חדשות ברשות:

מחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות ומחלקת קשרי ציבור וממשל. ייעודה העיקרי של מחלקת קשרי ציבור וממשל הוא העלאת המודעות לערך ההגנה על הפרטיות ולחשיבותה בעידן המידע, באמצעות פעולות חינוך, הסברה והדרכה. כמו כן, להטמעת הזכויות והחובות בציבור לפי חוק הגנת הפרטיות ויצירה של קהילת מומחים בעלי הכשרה בתחום. תפקידיה של מחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות הם זיהוי מגמות חדשניות בתחום הפרטיות במישור הטכנולוגי, העסקי והחברתי, ביצוע מחקרים וייזום נושאי טיפול חדשניים בתחום מתוחכם ודינמי זה, כמקובל ברשויות הגנת המידע המובילות בעולם.

 • שילוב מערכי האכיפה, המנהלי והפלילי שהיו נפרדים עד כה, תחת מחלקה אחת – מחלקת אכיפה.
 • הקמת מערך פיקוח רוחב:

לצורך פיקוח על מילוי הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות לפיו, רמו”ט מפעילה יחידת פיקוח שתפקידה לפקח על הפעולות במאגרי מידע, רישומם ואבטחת המידע בהם. כדי לבצע פעילויות אלה, באופן שיתאים לצורכי הרגולציה ולאחריותה של רמו”ט על כלל המגזרים במשק, המנהלים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי, הורחבו כלי הפיקוח של הרשות והוחלט להוסיף הליך פיקוח מהיר יותר ורחב יותר בהיקפו. הליך זה יבוצע, בהיבטיו הטכניים, בהסתייע בשירותי מיקור חוץ, והכול תחת ניהול, בקרה והכוונה של עובדי מחלקת האכיפה ברשות.

 • הנחיות לשוק ויצירת סטנדרטים ברורים כתחליף לליווי פרטני:

במציאות הדינמית שבה ההתפתחויות הדיגיטליות תכופות ודרמטיות, קיימת חשיבות יתרה לפרסום הנחיות. מדובר בכלי המנחה והאפקטיבי ביותר שנתון לרמו”ט אשר באמצעותו ניתן להגיב ביעילות להתפתחויות בתחום הפרטיות ולקצב האתגרים החדשים במידע אישי ולשמירה על הזכות לפרטיות. בשנת 2016העניקה רמו”ט יתר דגש לנושא זה, ופרסמה שלוש הנחיות שוק להערות הציבור.2הראשונה, עניינה תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף. השנייה, עניינה מצלמות מעקב במקומות עבודה, והיא פרק נוסף להנחיה קיימתמס’4/2012( בעניין מצלמות מעקב במרחב הציבורי. השלישית, עניינה פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.

 1. 2. בשנת 2016פעלה רמו”ט לקידום תיקוני חקיקה לשיפור ההגנה על הזכות לפרטיות בישראל ושל מעמדה של מדינת ישראל בעולם, בתחום ההגנה על הפרטיות והמידע האישי. בראש ובראשונה, התמקדה פעילות זו בקידום של הצעת חוק הגנת הפרטיותתיקון מס’12(סמכויות אכיפה(, התשע”ב-2011, שעניינה הקניית כלי פיקוח מתקדמים, סמכויות בירור מנהלי וסמכויות אכיפה אפקטיביות לרשם מאגרי המידע, ובכלל זה הסמכות להטיל עיצומים כספיים.

נוסף על כך, קידמה רמו”ט את התקנת תקנות הגנת הפרטיותאבטחת מידע(, התשע”ו-2016, שעניינן הבהרת חובות אבטחת המידע החלות על בעלים, מחזיקים ומנהלי מאגרי מידע, באופן המותאם לאיומים הקיימים על הזכות לפרטיות במידע. טיוטת התקנות הועברה לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, והדיון בעניינן החל בכנסת בינואר 2017ועתיד להסתיים בחודשים הקרובים.

 1. 3. במסגרת פעילות האכיפה המנהלית והפלילית, ניהלה רמו”ט בשנת 2016מספר חקירות פליליות משמעותיות ובהן: חקירה בנושא מכירת מידע רפואי על מאושפזים בידי עובדי המערכת הרפואית אשר מכרו מידע למתווכים ולחברות סיעוד; חקירה בנושא שימוש לא חוקי בפרטי מנויים של מפעיל סלולרי. כמו כן, נוהלו ברשות תיקים מנהליים משמעותיים, כגון: תיק שהוביל להפסקת פעילותה של חברה שסחרה באופן לא חוקי במידע ממרשם האוכלוסין של ישראל ולביעור המידע הלא חוקי אצל אלפי לקוחותיה; תיקים בעניין אפליקציות ואתרי אינטרנט אשר עשו שימוש לא מורשה במידע אישי וכן טיפול בדליפות מידע חמורות, כגון מידע אישי על ילדים מאומצים וממצאי אבחונים פסיכודידקטיים. כמו כן, בוצע שיתוף פעולה אכיפתי בינלאומי עם רשויות להגנת פרטיות בחו”ל, לצורך בחינת האחריות של יצרני ומפיצי מכשירים בתחום ‘האינטרנט של הדברים’IOT( ליידע את לקוחותיהם בדבר השימוש במידע האישי הנאסף עליהם במכשירים שלהם.
 2. 4. פעילותה של רמו”ט ליישום עקרונות הגנת פרטיות בפרויקט המאגר הביומטרי:

במסגרת היזמה להקמת המאגר הביומטרי, כחלק מהמעבר הממשלתי לתיעוד חכם ואמין של אזרחי המדינה, נקבעה תקופת מבחן לפרויקט והוקמה ועדה מייעצת לבחינת ה”פיילוט” ותוצאותיו. ראש רמו”ט היה חבר בוועדה זו, בה נבחנו באופן מעמיק השאלות העולות מקיומו ומניהולו של מאגר נתונים ביומטרי על כלל אזרחי ישראל, ונערכה בחינה של האיזונים הנדרשים. לאחר שבוססה במידה מספקת נחיצות בקיומו של מאגר ביומטרי למניעת תרחיש אפשרי של “הרכשות כפולות”,3ראש רמו”ט ויתר חברי הוועדה המליצו פה אחד על הקמת מאגר שיכלול רק תמונות פנים, ללא איסוף טביעות אצבע של האזרחים. בעידן הנוכחי, על פי רוב, תמונות פנים, ממילא מצויות במאגרים פומביים ומדינתיים אחרים ועל כן הסיכון שבהכללתן במאגר הביומטרי נמוך יחסית. במהלך 2016קידמה רמו”ט יחד עם שאר חברי הוועדה המייעצת וצוותיהם את אימוץ ההמלצה הנ”ל בידי הממשלה. לבסוף נקבע בתזכיר החוק הממשלתי שאושר בוועדת השרים לחקיקה, כי המאגר הביומטרי יכלול תמונות פנים בלבד, ואילו

 1. 2. ההערות שהתקבלו מהציבור בשלהי שנת הפעילות נלמדו ברשות ונבחנו בה לקראת הטמעתם של תיקונים נדרשים עובר לפרסום ההנחיה הסופית.
 2. 3. מצב שבו לאדם אחד יש יותר מתעודת זהות אותנטית אחת עם שם ופרטים מזהים שונים אותה קיבל ממשרד הפנים.

טביעות אצבע ייאספו רק ממי שהביע הסכמה מפורשת לכך – וזאת במסגרת הוראת שעה שתשוב ותיבחן בהמשך, לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 1. 1. הפעלת מערך פיקוח רוחב:

בשנת 2017מתעתדת רמו”ט להפעיל מערך פיקוח רוחב, שיבוצע ברובו בהסתייע בשירותי מיקור חוץ. בדרך זו, רמו”ט תחזק משמעותית את יכולתה לממש את ייעודה ולבחון את עמידתם של גופים רבים יותר במשק בדרישות הדין. כתוצאה מכך, הציפייה היא, בין היתר, להגברת המודעות וההרתעה וכן לעלייה ברמת הציות הכללית לחוק בקרב הגופים המפוקחים. הליך פיקוח זה יאפשר גם איסוף מידע לשם בחינת הצורך בפעולות פיקוח ממוקדות ומעמיקות. הצפי הוא שבד בבד עם צעדים נוספים שהרשות נוקטת ותנקוט במקביל, יוביל פיקוח הרוחב לאכיפה אפקטיבית, ממוקדת ומושכלת יותר.

 1. 2. הנגשת דיני הגנת הפרטיות:

רמו”ט שמה לה למטרה להנגיש את חוק הגנת הפרטיות, תקנותיו והנורמות המחייבות הנגזרות מהן, זאת על מנת להגביר את הבהירות והוודאות בקרב הציבור ולהקל על הטמעתם ויישומם של הזכויות והחובות מכוחם. במסגרת זו, רמו”ט תפרסם מדריכים ממוקדים, המיועדים לציבור הרחב, שיהיו נוחים לעיון וליישום. רמו”ט צפויה להמשיך ולפרסם הנחיות לשוק, אשר יבהירו לציבור את פרשנות הוראות החוק בידי הרגולטור שאמון על אכיפתן, וישרטטו את גבולות האסור והמותר באיסוף, בניהול ובשימוש במידע אישי.

 1. 3. העלאת המודעות הציבורית לזכות לפרטיות ולהגנה על מידע אישי:

לצורך העלאת המודעות הציבורית לזכות לפרטיות ולהגנה על מידע אישי בכלל, ולאתגרים שעידן המידע צופן לגבי מימושה, בפרט, רמו”ט תעסוק ב-2017בפעילויות רבות של הסברה, חינוך והדרכה. בד בבד מתעתדת רמו”ט להקים פורום מקצועי לממוני הגנת פרטיות במגזר הציבורי. בנוסף, בכוונת הרשות לערוך קמפיין תקשורתי נרחב שבמסגרתו גם יושק אתר אינטרנט חדשני ומעודכן, נוסף על חידוש פעילותו של עמוד הפייסבוק הייעודי בניהולה של רמו”ט.

 1. 4. מיפוי ועיבוד של פערים הדורשים התאמה בין החקיקה הישראלית לרגולציה האירופית החדשה

GDPR((:

תכליתה של הרגולציה האירופית להגנת מידע –,GDPRThe General Data Protection Regulationשאומצה בחודש אפריל 2016לקראת כניסתה לתוקף במחצית שנת 2018( על ידי מוסדות האיחוד האירופי, היא העצמת יכולות השליטה של הפרט בכל הנוגע למידע אישי שנאסף ומעובד על אודותיו, ויצירת דין אירופי אחיד והרמוני, המותאם לעידן הדיגיטלי, לשם הגנה מיטבית על הפרטיות במידע. מחלקת ייעוץ משפטי ואסדרה ברמו”ט תבחן את הפערים הקיימים בין הדין הישראלי ובין ה- GDPR, ותמליץ על ביצוע התאמות נדרשות בדין הישראלי כדי לקדם את אפשרות שימור מעמדה המיוחד של ישראל בתחום וכדי לחזק את הגנת הפרטיות בישראל, תוך תאימות לסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים.

 1. 5. בשנת 2016טופלו 3,377בקשות רישום; נתקבלו 2,326פניות ציבור; נפתחו 84תיקי אכיפה ונסגרו 68תיקים.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

הנחיות של רשם מאגרי מידע, רשם גורמים מאשרים ורשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים וכן טיוטות הנחיות המתפרסמות לשם קבלת הערות הציבור קודם לפרסום ההנחיות הסופיות, מתפרסמות באתר האינטרנט של רמו”ט, בכתובת:/http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/HanchayotPages/default.aspx.

 

הנהלתבתיהדיןהשרעיים

הקאדיד”ראיאדזחאלקה,מנהלבתיהדיןהשרעיים.

רחוב הלל 37, ת”ד 2441, ירושלים 9102302

טלפון 02-5788889 | פקס 02-6462828

דואר אלקטרוני:MngSharCourt@justice.gov.il

מדינת ישראל הכירה בבתי הדין השרעיים, בסמכויותיהם ובדין התקף בהם בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט, ואף חוקקה את חוק הקאדים לאישור מינויים שהכיר בקאדים שכיהנו בבתי הדין ערב הקמת המדינה. מאז קום המדינה היו בתי הדין השרעיים באחריות משרד הדתות עד אשר עברו לאחריות משרד המשפטים ביום 21.2.01. בתי הדין השרעיים קיימים מאז האימפריה העותומאנית, אז שימשו כבית המשפט של המדינה. המנדט הבריטי השאיר את המצב המשפטי שקדם לו בכפוף לשינויים שהכניס, וכך נשארו בתי הדין השרעיים על כנם, אך סמכויותיהם נתחמו לענייני המעמד האישי של המוסלמים בלבד .

תפקידיבתיהדיןהשרעייםכפישמוגדריםבחקיקה:

סמכויות בתי הדין השרעיים נקבעו בדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל לשנת 1947-1922, בהתאם לחוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים לשנת 1333ה’, כלהלן :

 • ענייני נישואין – הוכחת נישואין, היתר לנישואין, אשרור נישואין, מוהר ונדוניה.
 • ענייני גירושין – הוכחת גירושין, בוררות, פירוד וביטול נישואין.
 • מזונות- אישה, בן, אב וסב. אפוטרופסות וכשרות משפטית.
 • אחזקת ילדים – סדרי ראיה ואירוח.
 • כשרות יוחסין של קטינים – אבהות.
 • ניהול נכסי נעדרים ופסולי כשרות.
 • ציות- שלום בית.
 • ווקף-הקדשים.
 • מניעת אלימות במשפחה – החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א- 1991
 • המרת דת לאיסלאם – פקודת העדה הדתיתהמרה(
 • יחסי ממון בין בני זוג – חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג- 1973
 • ירושה – חוק הירושה, התשכ”ה- 1965

מבנה בתי הדין השרעיים

 

עיקריההישגיםלשנת2016

פרויקטיםשבוצעובשנת2016

 • שדרוג והרחבת מבנים של בתי דין שרעים.
 • קליטת יחידת הסיוע בבתי הדין השרעיים.
 • קידום פרויקט סריקת התיקים וחוזי נישואין הישנים.
 • קליטת עובדים חדשים.
 • שיפור תנאי העסקת עובדים ושדרוג תקנים.
 • הוצאת צו מקומות מושב ואזורי שיפוט של בתי הדין השרעיים.
 • צו הקמת בית דין שרעי בסח’נין.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • תיקוני חקיקה בחוקים/תקנות הנוגעים לבתי הדין השרעייםחוק הקאדים, החלטת משכורת נושאימשרה שיפוטית, תקנות האגרות, עדכון סדרי המינהל ביחס להחלת נוהל חופשות והשתלמויות שופטים על הקאדים(.
 • צו הקמת יחידות הסיוע בבתי הדין השרעיים וצו החלת חוק יישוב סכסוכים בבתי הדין השרעיים,לרבות הקמת יחידות סיוע.
 • נוהלי דיווח: עבירות במשפחה- נישואין וגירושין ואחרות- ליועמ”ש לממשלה. דיווח לאפוטרופוסהכללי בענייני ירושה וצוואה. דיווח לאפוטרופוס בעניין מינוי אפוטרופסיים ופיקוח על התנהלותם.
 • שדרוג מערכת בתי הדין השרעיים וסריקת תיקים/חוזי נישואין ישנים.
 • תקנים חדשים ושיפור תנאי העובדים והכשרתם מבחינה מקצועית: מינוי קאדים חדשים ועזריםמשפטיים, קורסים מקצועיים, מקבלי קהל לעובדים ואחרים, שכר עידוד למזכירים.
 • מבנים חדשים והרחבת מבנים קיימים וכן הנגשת בתי הדין: הרחבת ביה”ד השרעי האזורי בנצרת,העברת בית הדין השרעי לערעורים מבאקה לנצרת, העברת בית הדין השרעי בבאר שבע לבניין קרסו, העברת בית הדין השרעי ביפו למשכן אחר, העברת משרדי הנהלת בתי הדין השרעיים, הקמת בית דין שרעי חדש בסכנין.
 • מעבר לפרסום הודעות לפ”מ ופרסום דו”ח שנתי על תפקוד בתי הדין השרעיים.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 

היקפי פעילות בתחומי פעילות מרכזיים

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנהלתבתיהדיןהדרוזיים

עו”דכמילמולא,מנהלבתיהדיןהדרוזיים.

שלום הגליל 1, ת”ד 8260, עכו

טלפון 04-6297600 | פקס 04-9550757 | דואר אלקטרוני:camilm@justice.gov.il

ייעודהיחידה:

א. היחידה תפעל לעשיית צדק בענייני המעמד האישי בקרב האוכלוסייה הדרוזית.

ב. מתן מענה יעיל ומהיר בתחום המעמד האישי לאוכלוסייה הדרוזית במדינה.

בתי הדין פועלים מכוח חוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ”ג-1962, והחלו בפעולתם ביום 30בדצמבר בשנת 1963. ב-2בנובמבר 1962אומץ על ידי העדה חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בלבנון כדין האישי של הדרוזים בישראל, ובתי הדין דנים על-פי חוק זה. בתיה”ד הדתיים הדרוזיים הם המעצב העיקרי למרקם והצביון החברתיים של העדה הדרוזית בישראל. ככאלה וכנותני שירות, פועלם חייב בהקפדת יתר על שמירת זכויות היסוד של הבאים בשעריהם, המעוגנות בדינים הדתיים ובמסורת הדרוזיים וברוח השיטה המשפטית הנוהגת במחוזותינו.

סמכויות:

ענייני נישואין וגירושין של דרוזים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה, יהיו בשיפוטו הייחודי של בית הדין; כן יהיו בשיפוטו הייחודי עניינים הנוגעים ליצירתו או להנהלתו הפנימית של הקדש דתי שנוסד בפני בית-דין על פי הדין הדרוזי או של הקדש דרוזי שנוסד לפני תחילת חוק זה לפי מנהג דרוזי שלא בפני בית-דין דתי או בית-משפט. סמכות השיפוט המקבילה של בתי הדין בענייני המעמד האישי של העדה הדרוזית, נקנית על בסיס הסכמה של בעלי הדיןהנוגעים בדבר( להתדיין בפני בית הדין בעניינים שפורטו בסעיף 51בדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל 1947-1922.

מטרות:

 1. 1. שיפור איכות השירות לציבור והפחתת הבירוקרטיה.
 2. 2. קידום זכויות אדם.
 3. 3. שיפור איכות השירות המשפטי.
 4. 4. קידום שלטון החוק ושמירה על האינטרס הציבורי.

מבנה היחידה

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • הוצאת ספר המעמד האישי הדרוזי בשפה העברית.
 • הישג בנושא פרסום הבקשות בענייני ירושה וקיום צוואה.
 • קיום ימי עיון בשיתוף לשכת עורכי הדין.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • השתלמות מורחבת משותפת עם לשכת עורכי הדין – מחוז חיפה.
 • השתלמות מורחבת לרשמי הנישואין, עם משרד הפנים – אגף דתות ועם המועצה הדתית הדרוזיתהעליונה.
 • הוצאת ספר מספר 3בשפה הערבית בנושא המעמד האישי הדרוזי – השלמת נושאים.
 • מפגשים וסיורים משותפים לקאדים בשתי הערכאות ולשופטי המשפחה.
 • סיורי קאדים מד’הב משתי הערכאות במקלטים וממשרדי הרווחה בחיפה ובכרמל.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • תיקים שנפתחו במהלך שנת 2016: 2,210
 • אחוז הגירושין בשנת 2016: 14.4%

זוגות שהתגרשו : 157

 • תיקי גירושין שנפתחו : 234
 • תיקי עיזבונותירושה וצוואה( שנפתחו והסתיים הטיפול בהם : 437
 • תיקים שנפתחו בבית הדין במסעדה: 333

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

ספר המעמד האישי הדרוזי בשפה העברית.

 

הנהלתבתיהדיןהמנהלייםלפיחוקהכניסה לישראל

ראשבתיהדיןהמנהלייםבשנת2016,עו”דיעלורדי.

בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל משמשים ערכאת ביקורת שיפוטית מנהלית על החלטות של רשות ההגירה והאוכלוסין.

בית הדין לעררים דן בעררים על החלטה של הרשות בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה בישראל או יציאה ממנה או בענייני אזרחות, כפי המפורט בתוספת לחוק הכניסה לישראל. בית הדין דן בעררים שבפניו בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דנים בתי המשפט המנהליים בעתירות מנהליות בכפוף לתיקונים שנערכו בחוק הכניסה לישראל. ביה”ד מקיים ביקורת שיפוטית על החלטות של הרשות המנהלית ומבקר החלטתה בהתאם לכללי המשפט המנהלי.

ביה”דלביקורתמשמורתמקיים ביקורת שיפוטית על החלטת ממונה ביקורת הגבולות להחזקה במשמורת. תפקידו העיקרי של ביה”ד הוא ביקורת שיפוטית על החלטה להחזיק במשמורת ועל משך ההחזקה במשמורת בשל עיכוב בביצוע צו הרחקה.

הגדרה,סמכויותותחומיאחריות

הסמכות המקומית של בתיהדיןלעררים נקבעת לפי מקום מתן ההחלטה של הרשות. הסמכות השיורית היא לבית הדין בירושלים, כלומר במקום שאין סמכות אחרת יידון התיק בבית הדין בירושלים.

בית הדין לעררים פועל בשלושה מחוזות: ירושלים, ת”א והמרכז, באר שבע והדרום.

במהלך שנת 2017עתיד להיפתח בית הדין לעררים במחוז חיפה והצפון ובכך תושלם הפריסה הארצית. העררים המוגשים לבית הדין בירושלים עוסקים ברובם בנושאים של איחוד משפחות וטעמים הומניטריים, לרבות עובדי סיעוד, עררים על החלטות מטה ותיקים הדורשים עיון בחומרים ביטחוניים, פלילים ורגישים. בית הדין בתל אביב דן בתיקי ערר על החלטות לשכת האוכלוסין וההגירה בכל אזור תל אביב והמרכז. בשל מיקומו הגיאוגרפי של נמל התעופה בן גוריון, השייך למחוז מרכז, מוגשים לפתחו של בית הדין תיקי ערר רבים בנושאי הרחקה וסירוב כניסה לשטחי ישראל. כמו כן, כיום נדונים בבית הדין עררים רבים הנוגעים לאשרות שהייה במתקן “חולות” ודחייה על הסף של בקשות מקלט, אשר היקפם מושפע מהחלטות בג”ץ. מדובר בתיקים שהמענה עליהם ניתן מיד וללא דיחוי מאחר שמדובר במועדים קצרים.

בית הדין בבאר שבע דן בעררים על החלטות הרשות במחוז דרום ובעררים על הוראות שהייה במתקן “חולות”, אשר רובן ניתנות במחוז דרום. כמו כן, לאור מרקם האוכלוסין במחוז זה, עוסק בית הדין בתיקים רבים אשר עניינם איחוד משפחות ומתן מעמד. נוסף על כך, דן בית הדין בתיקים שהם נגזרת למיקומו הגאוגרפי החולש על שלושה מעברי גבול הנמצאים בתחומו.

בית הדין דן, בין השאר, בנושאים הבאים: הסדרת מעמד, פקיעת תושבות והשבתה, אשרות עבודה לעובדים זרים, מעמד בישראל מטעמים הומניטריים, עיכוב הרחקה, ילדי זרים, הארכת אשרות עבודה וכן מורה על הוראת שהייה במתקן חולות.

בתיהדיןלביקורתמשמורת הם בתי דין מנהליים של דן יחיד הממוקמים במתקני שב”ס שונים.

בתי הדין הוקמו מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952להלן: “חוק הכניסה לישראל”(. ביה”ד מקייםביקורת שיפוטית על החלטות בדבר החזקת שוהה שלא כדין במשמורת, לרבות לעניין שחרור בערובה ולעניין התמשכות ההחזקה במשמורת בשל עיכוב בביצוע צו ההרחקה.

כמו כן, תוקן החוק למניעת הסתננות, התשי”ד-1954להלן: “חוק למניעת הסתננות”(.

ערעור על החלטות בתי הדין מוגש כ- עמ”נ, לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. על פי סעיף 13יאא1( לחוק הכניסה, דיין מתמנה על ידי ועדה שחבריה הם: מנכ”לית משרד המשפטים, משפטן נציג ציבור ונציג היועץ המשפטי לממשלה.

בתי הדין יושבים במתקני שב”ס בהתאם לס’13יח לחוק הכניסה לישראל הקובע כי “בית הדין יקיים את דיוניו במקום המשמורת שבו מצוי המוחזק, ורשאי הוא לקיים דיון במקום אחר, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.”

בית הדין באזור הדרום שוכן במתחם מתקן סהרונים, בית הדין באזור המרכז שוכן בכלא גבעוןרמלה( וכולל את כלא גבעון ומתקן המגורשים בנתב”ג.

מבנה היחידה

 

מבנהבתיהדין.

בבית הדין 44אנשי סגל הכפופים לממונה על בתי הדין ובפירוט:

 • 12דיינים/דיינות, מהם דיין בתפקיד ראש בית הדין.
 • 1עוזרת משפטית
 • 14עובדי/ת מנהלה.
 • 6מתמחים.
 • 9סטודנטים.
 • 2בנות שירות לאומי

עיקריההישגיםלשנת2016

 • צמצום פערים, סגירת תיקים שנפתחו בשנת 2014, צמצום זמני המתנה לדיון ולמתן פס”ד.
 • נקלטו שני דיינים נוספים בבית הדין לעררים ירושלים.
 • שדרוג מערכת מאגר ההחלטות ופרסום החלטות באתר בית הדין תוך 72שעות מרגע שניתנו.
 • עריכת סקר/ משוב בקרב ציבור הפונים לבית הדין בדבר שירותי המנהלה הניתנים בבית הדין.
 • חרף צמצום סגל הדיינים בבית הדין לביקורת משמורת, מתן מענה לקהל הפונים במועד ע”פ החוק.
 • התייעלות בשעות מתורגמנים ביחס לאשתקד.
 • קליטת סגל סטודנטים חדש3סטודנטים(.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • צמצום פערים והגברת קצב הטיפול בתיקים בבית הדין לעררים.
 • פתיחת ביה”ד לעררים בחיפה והצפון.
 • העברת בית הדין לביקורת משמורת ממתקן גבעון.
 • הצטרפות אתר האינטרנט של ביה”ד לעררים לאתר האחוד של הממשלהממשל זמין(, כפיילוטלהצטרפות של משרד המשפטים לאתר.
 • שדרוג מערכת מבדיל, מאגר ההחלטות והחזרי אגרה.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותייםלשנת2016

בית הדין לעררים

סיכוםפעילותביתהדיןלשנת2016
ביתדיןמספרתיקים

שנפתחו

מספרתיקים

שנסגרו

מדדCR
ב”ש והדרום5821,130194%
ירושלים1,0751,097102%
ת”א והמרכז1,7172,198128%
סה”כ3,3744,425131%

 

 • CRהוא מדד הבוחן את קצב שמיעת התיקים – הוא מחשב יחס בין מספר התיקים שנפתחו במהלךהשנה למספר התיקים שנסגרו באותה תקופה.

בית הדין לביקורת משמורת

פילוחמס’דיוניםלתקופהנמדדת
תיאור201420152016
מתקני הדרום8,4998,1879,600
מתקן גבעון3,8494,0773,343
סה”כ מספר דיונים12,34812,26412,943
מס’ הדיינים בתקופה974
מספר דיונים ממוצעת לדיין/ת בכל חודש114146269

 

מעןודרכיהתקשרות

ביתהדיןלערריםת”א-דרך מנחם בגין 19, ת”ד 682תל אביב 6100602

טלפון 03-6317378 | פקס 03-6317455 | דוא”לbeitdinararim@justice.gov.il

ביתהדיןלערריםבארשבע-בית קרסו קומה 5, קרן היסוד 4, באר שבע

טלפון 0733801166 | פקס 0733801177 | דוא”ל beitdinararimbsh@justice.gov.il

ביתהדיןלערריםירושלים-כנפי נשרים 7, ירושלים

טלפון 0733311200 | פקס 02-6462553 | דוא”לbeitdinararimjer@justice.gov.il

טלפוןלמקריםדחופיםומעברלשעותהפעילות 050-7061746

שעותפעילותמזכירויותביתהדיןלביקורתמשמורת:בימים א’ עד ה’ בשבוע – משעה 8:30עד לשעה 15:00

ביתהדיןלביקורתמשמורתגבעון-מתקן סהרונים, מתחם קציעות

כתובת למשלוח דואר: ת”ד 3490שכון ה’ באר שבע

טלפון 08-6557476 | פקס 02-6467688 | דוא”לShiraHa@justice.gov.il

ביתהדיןלביקורתמשמורתסהרונים-מתקן גבעון, מתחם כלא אילון רמלה.

כתובת למשלוח דואר: ת”ד 2021סניף 366שד’ ירושלים תחנת סונול כביש רמלוד, רמלה

טלפון 08-9256362 | פקס 02-6462801 | דוא”לofrasa@justice.gov.il

טלפוןלמקריםדחופיםומעברלשעותהפעילות050-7061746

שעותפעילותמזכירויותביתהדיןלביקורתמשמורת:בימים א’ עד ה’ בשבוע- משעה 8:30עד לשעה 15:00

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

 • קישורית לאתר ביה”ד לעררים:

http://index.justice.gov.il/units/AppealsTribunal/Pages/default.aspx

הנחיות ראש בית הדין לעררים לעניין שמיעת עררים בתקופת פגרת בית הדין

הנחיות הגשת בקשה מעבר לשעות הפעילות

דף הנחיות להגשת ערר

הנחיות לבקשת הארכת מועד

 • קישורית לאתר ביה”ד לביקורת משמורת:

http://www.justice.gov.il/units/mishmoret/Pages/Default.aspx

היחידההממשלתיתלחופשהמידע

עו”דרבקידב”ש,ראשתהיחידההממשלתיתלחופשהמידע

רח’ כנפי נשרים 15, ת”ד 34025ירושלים 9134001

טלפון 02-6546624 | פקס 02-6467602 | דואר אלקטרוני:foiu@justice.gov.il

יחידת חופש המידע הוקמה ביוני 2012כדי לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, באמצעות הנחיה, הדרכה ובקרה, וכן כדי להגדיל את כמות המידע שיפורסם לציבור באופן יזום.

על היחידה הוטל להיות מוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה של מידת עמידתן של הרשויות בהוראות החוק ולצורך בחינת תיקוני חקיקהככל שיידרשו( לעתיד לבוא.

במהלך שנת 2016הועסקו ביחידה ארבעה עובדים, שני סטודנטים ובת שירות לאומי.

מקור הסמכות של היחידה – בהחלטת הממשלה 2950מיום 6.3.11בנושא “יישום חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998: הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות.”

עץ מבנהנכון לשנת 2016(

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • חשיפתחומריהחקירהבפרשתהיעלמותםשלילדיתימן:

היחידה הממשלתית לחופש המידע הייתה שותפה בצוות שפעל לחשיפת החומרים הגנוזים בפרשת ילדי תימן. במשך מספר חודשים פעלו אנשי היחידה, בשיתוף גנז המדינה, להכנת המתווה המשפטי שיאפשר את חשיפת החומרים. המתווה אושר בוועדת חוק חוקה ומשפט בכנסת, והחומרים הועלו לאתר אינטרנט ייעודי בדצמבר 2016.

 • הטמעתנוהלפרסוםהתקשרויותעםספקיםפרטיים:

בשנת 2015פרסמה היחידה נוהל המחייב את הממשלה לפרסם, אחת לרבעון, את התקשרויותיה עם ספקים. בשנת 2016, פעלה היחידה להטמעת הנוהל, להכנסת שיפורים בדו”חות במשרדי הממשלה ולפרסום הדו”חות גם בגופים שאינם מחויבים בכך כגון: נשיא המדינה ושירות התעסוקה.

 • קיוםמחזורשנילקורסהסמכהלממוניםעלהעמדתמידעלציבור

היחידה הממשלתית לחופש המידע אמונה, בין היתר, על הדרכתם והכשרתם של הממונים על העמדת מידע לציבור. בשנת 2016התקיים המחזור השני של קורס ההסמכה בשיתוף עם נציבות שירות המדינה. הקורס התקיים לאורך 15מפגשים והוכשרו בו 23ממונים מרשויות ציבוריות משמעותיות.

 • הרחבתרשימתהרשויותהציבוריותעליהןחלחוקחופשהמידע:

בשנת 2016פעלה היחידה בשיתוף עם המרכז למועצות אזוריות ליישום חוק חופש המידע בוועדים המקומיים. בעקבות המהלך, הוספו לרשימת הרשויות הציבוריות שמותיהם של כ- 1000קיבוצים מושבים ויישובים. שמות היישובים ופרטי ההתקשרות עם הממונים בהם, הועלו לאתר המרכזי לחופש המידע בכתובתWWW.foi.gov.il

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • גיבושהצעתחוקבנושאהנגשתמידעיזום

היחידה הממשלתית תפעל לגיבוש הצעת חוק שתסדיר את חובות הפרסום של רשויות ציבוריות באתר האינטרנט.

 • הקמתמערכתממשלתיתלניהולבקשותחופשמידע

היחידה פועלת בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתית להקמת מערכת מרכזית לניהול בקשות חופש מידע ברשויות הציבוריות. עם עלייתה לאוויר, תוצע המערכת לכלל הרשויות הציבוריות.

 • פיתוחמערךהדרכהביחידה.
 • תיקוןהחלטתממשלה2950

היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה מתוקף החלטת ממשלה 2950וזו קובעת את סמכותה. בשנת 2017, ובהתאם להחלטת שרת המשפטים, תפעל היחידה לתיקון החלטת הממשלה כך שיורחבו סמכויות הפיקוח של היחידה לבצע בדיקה יזומה ברשויות הציבוריות.

 • בנייתתכניתאסטרטגית ליחידה הממשלתית לחופש המידע.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

כלל הנתונים הסטטיסטיים של היחידה, מתפרסמים אחת לשנה בדו”ח המוגש על ידי שרת המשפטים לממשלההדו”ח צפוי להתפרסם ב-19/5(.

 

יחידתתיאוםהמאבקבסחרבבניאדם

הגב’דינהדומיניץ,מתאמתביןמשרדיתלמאבקבסחרבבניאדם.

רחוב הלל 6, ירושלים. כתובת למשלוח דואר: רחוב סאלח א-דין 29, ירושלים

טלפון 02-5425500 | פקס 02-5425502 | דואר אלקטרוני:Combattrafficking@justice.gov.il

יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם פועלת מכוח החלטת ממשלה 63משנת 2006. הצורך בגוף מתאם נבע מההכרה בכך שתופעת הסחר בבני אדם היא מורכבת, בעלת היבטים מגוונים, וגופים רבים – בממשלה ומחוץ לה – מעורבים בהתמודדות עמה. יחידת התיאום היא גורם המפגיש בין כלל גורמי הממשלה ומסייע בקידום שיתוף הפעולה, ופועל לכך שפעילות הממשלה בתחום זה תעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. בנוסף לתיאום בין גופי הממשלה השונים, משמשת יחידת התיאום כמעין גשר בין גורמים בממשלה לבין ארגונים לא ממשלתיים המעורבים במאבק בסחר בבני אדם.

פעילות היחידה כוללת, בין היתר: שימוש כמקור מידע עובדתי ומשפטי לגבי הסחר בבני אדם בישראל ובעולם; כתיבת חוות דעת משפטיות בתחום; ליווי וייעוץ בתהליכי חקיקה; ליווי תיקים משפטיים; השתתפות בישיבות בכנסת ובפורומים ממשלתיים; קיום פעילות הסברתית להגברת המודעות לתופעה; קיום הכשרות מקצועיות בתחום למגוון גורמים; ניסיון לזהות דפוסים חדשים של סחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה, ויצירת מענים לדפוסים אלה תוך ראייה רב-מערכתית.

בראש היחידה עומדת המתאמת הבין משרדית, ובנוסף עובדים בה עורכת דין נוספת, מתמחה, סטודנטית ומנהלת משרד. ביחידה יש גם מתנדבים: בן שירות לאומי, ולעתים סטודנטים מישראל ומחו”ל.

מבנה היחידה

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • מדינתישראלדורגה,זוהשנההחמישיתברציפות,בדירוגהראשוןמתוךשלושהבדו”חמחלקתהמדינה האמריקאית בנושא סחר בבני אדם4– המשמעות היא כי ישראל נמנית עם המדינות העומדות בסטנדרטים המינימליים למאבק בסחר בבני אדם.
 1. 4. ישנם שלושה דירוגים שבהם מדורגות כלל מדינות העולם. משמעות הדירוג הראשוןשהוא הטוב ביותר( – מדינה שעומדת בסטנדרט המינימלי למאבק בסחר בבני אדם. משמעות הדירוג השני – מדינה שאינה עומדת בסטנדרט המינימלי, אך עושה מאמצים כדי להגיע לכך. משמעות הדירוג השלישי והגרוע – מדינה שאינה עומדת בסטנדרט המינימלי ואינה עושה מאמצים בכיוון זה. במשך הרבה שנים מדינת ישראל הייתה בדירוג השני, והחל מ-2012עלתה לדירוג הראשון. מידע נוסף על כך ניתן למצוא באתר של מחלקת המדינה של ארה”ב – בחלק על Trafficking in Persons Report.
 • הפעלהראשונהשלהקרןהייעודיתלקנסותולכספיםשחולטובעבירותהסחרבבניאדםוהחזקהבתנאיעבדות – הקרן היא מנגנון ייחודי גם ברמה העולמית, שמפנה כספים שהופקו בביצוע העבירות למאבק בסחר ובעבדות, ובסיוע לקרבנות העבירה. השנה התכנסה לראשונה הוועדה הממליצה על הקצאת כספים מהקרן, דנה בבקשות שהוגשו לה, והקצתה כספים לקרבנות עבירה ולמסגרות ועמותות התומכות בהם.
 • אירוחמשלחותלימודיותמחו”ל – היחידה קיימה השנה שני ביקורים של משלחות מחו”ל, ביזמהובשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים – ארגון ההגירה העולמיIOM( והארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופהOSCE(. ביולי התארחה משלחת לימודית מאלבניה בנושא פיצויים לקרבנות סחר בבני אדם, בהשתתפות המתאמת הבין-משרדית למאבק בסחר בבני אדם, ובספטמבר משלחת של תובעים וחוקרי משטרה ממולדובה, בנושא סחר באיברים. שתי המשלחות פגשו את אנשי המקצוע הרלוונטיים מהמשרדים השונים והתרשמו מאוד מהידע והמומחיות שנצברו בישראל.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • עדכון התכניות הלאומיות בתחום המאבק בסחר בבני אדם.
 • זיהוי דפוסים חדשים של סחר בבני אדם ובניית מענים בשיתוף עם הרשויות.
 • המשך פעילות ועדת קרן החילוט.
 • הכנת והגשת דו”ח למחלקת המדינה האמריקאית לשנת 2017-2018.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

יחידת התיאום קיימה למעלה מ-100פגישות עם משרדי הממשלה, הארגונים הלא ממשלתיים וגורמים במגזר הפרטי.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

באתר יחידת התיאום, בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/Source/Pages/default.aspx

 

נציבותתלונותהציבורעלשופטים

נציבתלונותהציבור,פרופ’אליעזרריבלין,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס(

נחום חפצדי 5, ירושלים.

טלפון 02-6595510 | פקס 02-6595516 | דואר אלקטרוני:shoftim@justice.gov.il

נציבות תלונות הציבור על שופטים בישראל הוקמה על פי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002והחלה לפעול בסוף שנת 2003. הנציבות מבררת על פי החוק תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם. מאז הקמתה חלפו 13שנים, במהלכן הוגשו והתבררו יותר מ-11,000תלונות, מהן יותר מ- 1300נמצאו מוצדקות.

תכלית הקמתה של הנציבות היא תיקוןליקויים שהתגלו בהתנהגות ובהתנהלות שופטסעיף 22א( לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002( לשם שיפור השירות של בתי המשפט לציבור. האמצעי להשגת תכלית זו הוא בירורתלונותעלשופטים, שבמסגרתו נעשית הטמעה והפנמה של נורמות התנהגות והתנהלות ראויות, הן במישור השופט המסוים והן במישור המערכתי.הנציבות מבררת תלונות על בתי המשפט ובתי הדין, ובכלל זה בתי משפט השלום; בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון; בתי הדין לעבודה; בתי הדין הרבניים; בתי הדין השרעיים; בתי הדין הדרוזיים; בתי הדין של העדות הנוצריות ובתי הדין הצבאיים.

בחוק נקבעו מספר מנגנונים כדי להבטיח שהנציבות תוכל למלא את תפקידיה באופן עצמאי וללא תלות, כמו בחירת הנציב בידי הוועדה לבחירת שופטים, הכפפתם של הנציב ושל עובדי הנציבות למרותו של הדין בלבד, ועוד.

החוק אף ביקש להבטיח עצמאות תקציבית לנציבות וקבע בסעיף 29כי “תקציב הנציבות יוכן על ידי שר המשפטים בתיאוםעםהנציב וייקבע בחוק התקציב השנתי של המדינה, בתחוםפעולהנפרד, במסגרת תקציב משרד המשפטים”.

פיקוחלפיחוקשירותהציבורהצהרותהון(,התשע”ז-2016: חוק זה מתקן את חוק בתי המשפט באופן שהוסף לו סימן ה’1המסמיך את הנציב לשמש “מפקח” אליו יוגשו הצהרות ההון של כל שופטי ישראל. במסגרת תפקיד זה, על הנציב לנהל רישום בדבר הצהרות ההון שיש חובה להגישן ושהוגשו לפי החוק, לשמוראותןבנפרדמכל מידע אחרולדווחעלהפרתהחובהלנשיא בית המשפט העליון, כן הוא רשאי לעיין בהצהרות ההון שהוגשו, לדרוש משופט לצרף מסמכים נוספים ולערוך בדיקות מדגמיות. מועד תחילת החוק: 1.4.17.

מבנה ארגוני

 

תחומיפעילותעיקריים

 • תיקון ליקויים בהתנהגות ובהתנהלות שופטים הן במישורהשופטהמסוים והןבמישורהמערכתי:
 • במישור השופט המסוים:

קביעה כי התלונה מוצדקתההחלטה מועברת לתיק האישי של השופט(.

המלצה על העמדה לדין משמעתי.

המלצה על העברה מכהונה.

 • במישור המערכתי:

פרסום דין וחשבון שנתי, פרסום תמצית החלטות בתלונותללא פרטים מזהים( באתר האינטרנט של הנציבות, קיום מפגשים עם שופטים ונשיאים, הכנת דין וחשבון מיוחד.

 • הנגשת הנציבות לציבור:

הקמת אתר אינטרנט בו מתפרסם מידע חיוני, לרבות החלטות עקרוניות ושאלות ותשובות.

טיפול בפניות שוטפות ובפניות חוזרות של מתלונניםב- 30%מהתיקים( ושל עורכי דין.

 • פיקוח לפי חוק שירות הציבורהצהרות הון(, התשע”ז-2016.

עיקריההישגיםלשנת2016

בשנת 2016החל לפעול תחום הערכה, מעקב ובקרה. מטרותיו של תחוםהערכה,מעקבובקרה:

 • מעקב,בקרהוהערכה של יישום המלצות הנציב.
 • ריכוז כללי האתיקה שגובשו בהחלטות  הנציב  במסמך  שיעמוד  לרשות  השופטים  וכלל  הציבורויתעדכן מעת לעת.
 • בחינה אמפירית של סוגיותאתיותמרכזיות העולות מן התלונות המוגשות לנציבות, לשם חשיבהמערכתית על הדרכים להתמודד עמן.
 • עריכתהשתלמויות לשופטים בנושאים השונים בהם עוסקת הנציבות בשיתוף עם המכון להשתלמות

שופטים.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • במסגרת תחום הערכה, מעקב ובקרה תופעל תכנית הערכה של הטמעת החלטות הנציב.התכנית נועדה לבחון את הטמעת החלטות הנציב ואת מידת השפעתן על קידום חובת האחריותaccountability( השיפוטית, הן במישור האינדיווידואלישל השופט המסוים( והן במישור המערכתי. כן ייבחן היחס בין קידום שופטים לבין התלונות שהוגשו עליהם.
 • פיקוח לפי חוק שירות הציבורהצהרות הון(, התשע”ז-2016.
 • הכנת דין וחשבון שנתי ודין וחשבון מיוחד.
 • השתלמויות מקצועיות וכנסים.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

בשנת 2016התקבלו בנציבות 890תלונות והתבררו בה 857תלונות. 76תלונות נמצאו מוצדקות, 361תלונות נדחו לאחר בירור, 334נדחו על הסף, ב- 40תלונות הופסק הבירור, וב-30תלונות הבירור מוצה.

16תלונות עסקו בליקוי מערכתי.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

דו”חות שנתיים.

פרסומים באתר הנציבות: תמציות החלטות הנציב בתלונות; חוות דעת הנציב בנושא הצהרות הון.

 

נציבותפניותהציבורעלמערךהתביעה

נציבפניותהציבורעלמערךהתביעה,מרדודרוזן.

אחד העם 9,מגדל שלום(, ת”ד 29216מיקוד 6129102תל אביב

טלפון 03-5112700 | פקס 03-5112737 | דואר אלקטרוני:nabtam@justice.gov.il

היחידההוקמהכנציבותהביקורתעלמערךהתביעהומייצגיהמדינהבערכאותנבת”ם(– בתאריך 1.4.14מכוח מסמך עקרונות עליו חתמו היועץ המשפטי לממשלה היוצא, עו”ד יהודה ויינשטיין ושרת המשפטים דאז, גב’ ציפי לבני, ביום 16.9.13.

מסמך העקרונות עיגן את הקמתה של יחידת ביקורת ייעודית שתפעל לביצוע ביקורת מערכתית, יזומה ושיטתית של התנהלות מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות וכן לבירור תלונות פרטניות הנוגעות לגופים המבוקרים, כפי שיפורט להלן.

בבסיס הקמת נבת”ם, עמד הצורך לחזק את אמון הציבור בגופים המבוקרים ובמערכת אכיפת החוק בכללותה. בימים אלה, בהם נטען כי אמון הציבור במערכות הממשל הציבורי, על מקצועיותו, הגינותו ופעולתו למען הציבור נמצא בירידה, עולה ביתר שאת חשיבותה של נבת”ם כיחידה ייעודית עצמאית אשר תסייע בקידום ושיפור הגופים המבוקרים.

נציבותתלונותהציבורעלמייצגיהמדינהבערכאות:

בתאריך 3.8.2016הושלמה חקיקת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע”ו- 2016. שם היחידה והייעוד שלה השתנה, ומינואר 2017החלה היחידה לפעול במתכונת החדשה כפי שנקבעה בחוק בהובלתו של הנציב, השופט בדימוס דוד רוזן. התפקיד המרכזי של היחידה הוא בירור תלונות פרטניות המופנות כלפי מייצגי המדינה בערכאות. החוק החדש מאפשר לכל אזרח הרואה עצמו נפגע ממעשה או מחדל של מי ממייצגי המדינה בערכאות, להגיש תלונה לנציבות אשר היא הגוף המקצועי האמון על בירור ובדיקת התלונה והטענות.

סטטוסהיחידה- היחידה נמצאת כעת בתהליך של גיבוש מבנה ארגוני חדש התואם להגדרות הייעוד שלה כפי שנקבע בחוק וכן אפיון תהליכי עבודה חדשים. לפיכך, בשלב זה עדיין אין אפשרות לפרסם את מבנה היחידה, ואת תכנית העבודה שלה לשנה הקרובה ולהמשך.

 

מחלקתחנינות

מנהלתהיחידה:עו”דנוחיפוליטיס.

רחוב סאלח א–דין 29, ת”ד 1087ירושלים 91010

טלפון 02-6466801/2/3 | פקס 02-6467027 | דואר אלקטרוני:Pardons@justice.gov.il

מחלקת החנינות אמונה על הכנת חוות דעת מטעם שר המשפטים אשר מועברות לנשיא המדינה, ביחס לבקשות על פי סעיף 11ב( לחוק יסוד: נשיא המדינה, לחנינה ולהקלה בעונשי מאסר; עבודות שירות; מאסר על תנאי; פסילת רישיון וקנסותבכלל זה קנסות תעבורה וקנסות מנהליים(. נוסף על כך, המחלקה אמונה על חוות דעת ביחס לבקשות לקיצור תקופת התיישנות ומתן חנינה מלאהמחיקת רישום פלילי(, על פי סעיף 18לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א–1981, וכן ביחס לבקשות לקציבת עונשי מאסר עולם, על פי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001. הכנת חוות הדעת במחלקה נעשית בהתאם להנחיה 4.400062.001( של היועץ המשפטי לממשלה.

הצוות המנהלי במחלקה פועל לשם איסוף מסמכים רלוונטיים מגורמים שונים בעניין בקשות החנינה; הצוות המשפטי עורך חוות דעת הממליצות לשר/ה בעניין הבקשות, וחוות הדעת מועברות יחד עם עמדת השר/ה אל הנשיא. אם נשיא מבקש לחון אדם, הוא חותם על כתב הקלה ובו תנאי החנינה. כתב ההקלה מועבר אל השר לצורך הוספת חתימת קיום.

נוסף על כך, עוסקת המחלקה בתחום הסיוע לבני משפחה של נפגעי עברות המתהפרויקט סנ”ה( תוך שיתוף פעולה עם גורמי משטרת ישראל ומשרד הרווחה; בקיום קשר עם נפגעי עברה בהתאם לחוק זכויות נפגעי עברה; בתפעול שוטף של מערכת ממוחשבת המאגדת את כלל המידע הנוגע לאסירים ביטחוניים, המהווה פלטפורמה לניהול הליכים של שחרור אסירים בהסכמים מדיניים, ובשימור ידע בתחום קציבת מאסרי עולם.

כמו כן, בשנת 2015החלה מחלקת חנינות לטפל ביישום החוק לעידוד טוהר המידות, התשנ”ב- 1992, לפיו שר המשפטים ממליץ לנשיא המדינה על הענקת תעודת הוקרה לעובדי ציבור שהתלוננו על מעשה שחיתות או פגיעה אחרת בטוהר המידות ותלונתם נמצאה מוצדקת. יישום החוק דורש ביצוע יידוע והסברה בקרב הגורמים הממליצים הרלוונטיים, ריכוז ההמלצות, איסוף מסמכים ועריכת חוות דעת מטעם השר/ה. מתוקף תפקידה, מכהנת מנהלת המחלקה גם כיו”ר ועדת הזכאות לנפגעי עברות המתהסנ”ה(, וכחברת ועדת השחרורים המיוחדת, האמונה על מתן המלצות לנשיא המדינה בבקשות לקציבת מאסרי עולם. כן חברה מנהלת המחלקה ברשות לשיקום האסיררש”א(.

מבנה היחידה

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • הקמת ממשקים ממוחשבים לקבלת מסמכים ודו”חות מגורמים והעברתםממשק עם נט-המשפט,מערכת כספת עם בית הנשיא(.
 • השקת טופס מקוון להגשת בקשות חנינה.
 • הקמת פלטפורמה לניהול ושימור ידע, כתיבת שמונה נהלי עבודה.
 • יישום החוק לעידוד טוהר המידות בעריכת חוות דעת בעניין המלצות על חושפי שחיתויות במגזרהציבורי.
 • גיבוש נוהל סנ”ה.
 • שיתופי פעולה עם משרד הרווחה.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • פרסום דו”חות יזומים על אודות הטיפול בבקשות חנינה.
 • המשך שיפור ממשקי עבודה עם גורמים.
 • שדרוג מערכת לניהול מידע על אודות אסירים ביטחוניים.
 • המשך הנגשת המידע בדבר הגשת בקשת חנינה לאוכלוסיות מוחלשות באמצעות הסברה ופרסום.
 • יישום החוק לעידוד טוהר המידות ללא החסם הביורוקרטי של “תעודת ממצאים”.

היחידהלהמרותדת,העדותהנוצריותוברית

הזוגיות

מנהלהיחידה:יוסיהרשלר.ממונהבכירענייניהעדותהנוצריותוהמרותדת(ורשםבריתהזוגיות לחסרידת.

רחוב סאלח א-דין 29, ירושלים, ת”ד 49029, מיקוד 9149001

טלפון 02-5867547/9 | פקס 02-6467890 | דואר אלקטרוני:Rashamhazugiyut@justice.gov.il

ליחידה מנהל ושלוש עוזרות בתקן. העוזרות מועסקות בדירוג המנהלי. נוסף עליהן מועסקות ביחידה שתי סטודנטיות למשפטים.

נושאיםעיקרייםבטיפולהיחידה:

 • בתי הדין של העדות הנוצריות המוכרות בחיקוק – טיפול היחידה נחלק לשני סוגים: א. פעילותשנעשית בתגובה לפניות שהועברו ע”י בתי הדין הכנסייתיים. ב. פעילות שנעשית בתגובה לפניות שהועברו מגופים ממשלתיים.
 • המרות דת שאינן גיור, לרבות השבה ליהדות – מתן אישורים סטטוטוריים, מתן אישורים שאינםסטטוטוריים; מתן חוות דעת לגורמים ממשלתיים בעניין; מתן הנחיות לציבור בעניין.
 • המלצותעםהיחידהלרישוםוהסדרמקרקעיןבדברפעולותבמקרקעיןשלגופיםכנסייתיים– גדריההיוועצות אך ורק בהתאם לנוהל של האגף לרישום והסדר מקרקעין: “נוהל לביצוע של פעולות בנכסים של גופים כנסייתיים”. טיפול בתביעות מול הפרקליטויות ברחבי הארץ.
 • מניעתסחרבבניאדםבאמצעותאנשידת – היחידה גיבשה מתווה פעילות בשיתוף עם היחידהלמניעת סחר בבני אדם שנועדה לשיתוף אנשי דת במאבק. היחידה פועלת ליישום המתווה.
 • חוקבריתהזוגיותלחסרידת,התש”ע-2010– מתן אישורים לרישום /מחיקה ממרשם ברית הזוגיותבהתאם לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש”ע-2010; ניהול המרשם; מתן הנחיות לציבור בעניין.
 • מבנידתמוסלמיםנטושיםשאינםשמישים– קיום דיאלוג מתמיד עם נציג העותרים בבג”ץ 10532/04נימר דרוויש; ביצוע תיעוד ומעקב על אודות מצב כל האתרים שנזכרו בבג”ץ.
 • שימורהידע– כתיבת ספר יחידה במערכת הדוקסנטר על אודות כלל פעילות היחידה. ספר היחידהמעודכן באופן תדיר.

מבנה היחידה

מנהל היחידה

עיקריההישגיםלשנת2016

 • מתן מענה לכל הפניות שהופנו ליחידה כאשר הרוב המוחלט של התשובות ניתנו במועדים שנקבעולטיפול.
 • עריכת פעילות מול הגורמים הרלוונטיים במשרד שנועדה לאיחוד כלל מערכות הדוקסנטר הקיימותביחידה למערכת אחת, תוך ביצוע שיפורים והרחבות שיביאו לשיפור השירות לאזרח.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • השלמת ספר יחידה על אודות כלל פעילות היחידה תוך עדכונו באופן תדיר.
 • שימור רמת השירות באותה מהירות ויעילות שהייתה בשנים קודמות.
 • השלמה וסיום של איחוד כלל מערכות הדוקסנטר הקיימות ביחידה למערכת אחת.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • מתן טיפול ל- 109פניות של צווי הורשה.
 • מתן טיפול ל- 88בקשות להיתרי כניסה להתדיין בבתי הדין הכנסייתיים הנוצרים בירושלים – משתיערכאות.
 • מתן טיפול ל- 9בקשות לקבלת תעודה של מערכת בית המשפט הישראלית משלוש ערכאותשונות.
 • מתן טיפול ל- 447פניות בנושא המרות דת.
 • מתן טיפול ל- 78תיקים של המלצות על קרקעות כנסייתיים.

עלונים,חוברותמידעונהליםשפורסמו

כלל הפרסומים מצויים באתר היחידה שכתובתו:http://index.justice.gov.il/Units/RasamHazugiut

מינהלתהיחידותהמקצועיות

ממונהעלהיחידה:גב’קרןרבי,סמנכ”ליתשירות.

מנהלתהיחידהבשנת2016:גב’אתישטרית.

רח’ כנפי נשרים 15קומה 2גבעת שאול, ירושלים

טלפון 6545910–02 | פקס 02-6467014

מנהלת היחידות המקצועיות מאגדת בתוכה שש יחידות:

 • מועצת רואי חשבון – פועלת על פי חוק רואי חשבון, התשל”ו–1955, אחראית על רישוי והסמכת רואיחשבון. מקיימת בחינות הסמכה, מעניקה רישיונות ואחראית על ההסדרה החוקית של המקצוע. ביחידה מועסקים עשרה עובדים.
 • מועצת רו”ח מונה 14חברים נציגי ציבור ונציגי אקדמיה. יו”ר המועצה היא עו”ד אמי פלמור, מנכ”ליתמשרד המשפטים.
 • מועצת שמאי מקרקעין – פועלת על פי חוק שמאי מקרקעין, התשס”א–2001, אחראית על רישויוהסמכת שמאי מקרקעין. מקיימת בחינות, מעניקה רישיונות ואחראית על ההסדרה החוקית של המקצוע. ביחידה מועסקים שבעה עובדים, אחד מהם הוא סטודנט.
 • מועצת שמאי מקרקעין מונה 11חברים: השמאי הממשלתי הראשי, נציגי לשכת שמאי המקרקעין,נציגי האוצר ונציג אקדמיה. יו”ר המועצה היא עו”ד נעמי זמרת.
 • המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ורישוי נוטריונים – פועלת על פי חוק חוקריםפרטיים ושירותי שמירה, התשל”ב–1972, וחוק הנוטריונים, התשל”ו–1976.

אחראית על מתן רישיונות לחוקרים פרטיים, רישוי חברות שמירה ורישיונות לנוטריונים. מקיימת בחינות לחוקרים פרטיים ואחראית על ההסדרה החוקית של המקצועות שבאחריותה. ביחידה מועסקים 9עובדים, אחת מהם היא סטודנטית.

 • בוועדה לרישוי חוקרים ושירותי שמירה שישה חברים: נציגי ציבור, נציג משטרה ונציג משרד ראשהממשלה. יו”ר המועצה הוא עו”ד שוקי למברגר.
 • בוועדה לרישוי נוטריונים שבעה חברים: מנכ”ל משרד המשפטים – יו”ר הוועדה, נוטריון, נציגי ציבורונציגי לשכת עורכי-הדין.
 • רשם המתווכים – היחידה פועלת על פי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ”ב–1996, אחראית עלרישוי מתווכים, מקיימת בחינות ומעניקה רישיונות. הוועדה המייעצת אחראית על הסדרה חוקית של המקצוע. ביחידה מועסקים שישה עובדים, אחת מהם בת שירות לאומי. הוועדה המייעצת לרשמת המתווכים מונה 3חברים: נציג המתווכים, נציג לשכת עורכי הדין ונציג צרכנים.
 • המחלקה לפרסום רשומות – עוסקת בהוצאה לאור של הרשומות, הפרסום הרשמי של המדינהספר החוקים, הצעות חוק, קובצי תקנות וילקוט הפרסומים(, ופועלת מכוח סעיף 10לפקודת סדרי השלטון והמשפט. ביחידה מועסקים 13עובדים, חלקם בעלי תואר אקדמאי בלשון עברית ועברו הכשרות בתחום העריכה הלשונית.

ועדת העיזבונות – ועדה ציבורית שהתמנתה על ידי שר המשפטים ואחראית על קביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה לעמותות ולגופים הדורשים תמיכות, בהתאם לנוהל וקריטריונים שקבעה הוועדה. בוועדה 11חברים: נציגי ציבור ויו”ר הוועדה, כב’ השופטת בדימוס תחיה שפירא.

הנוהל נועד להסדיר את חלוקת כספי תרומות ועיזבונות לטובת המדינה, על-ידי ועדה ציבורית, לאחר שהאפוטרופוס הכללי הודיע כי הכספים עומדים לחלוקה. הכספים יוקצו למימוש מטרות אשר יש בהן משום תרומה לחברה, לקהילה ולמדינה, וכדי לסייע לפעולותיהם של מוסדות לטובת הציבור. ביחידה מועסקים עשרה עובדים, שניים מהם סטודנטים ושתיים הן בנות שירות לאומי.

מבנה ארגוני

 

עיקריההישגיםלשנת2016

 • תיקון תקנות מתווכים במקרקעין – הוספת נושאים לבחינה לשם קבלת רישיון תיווך במקרקעין.
 • הטמעת טופס מקוון להגשת בקשות למינוי שמאי מכריע.
 • תיקון תקנות הנוטריונים תשל”ז – 1977.
 • קבלת אחריות על הפצת פרסומי הרשומות למנויים.
 • שיפור אתר רשומות ופתרון הבעיות שעלו מאז הוקם האתר החדש.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • יישום תכנית העבודה לטיוב רגולציה במועצת שמאי המקרקעין.
 • גיבוש תכנית עבודה לטיוב רגולציה במועצת רואי חשבון.
 • גיבוש תכנית עבודה לטיוב רגולציה בתחום הנוטריונים.
 • כתיבת נהלים בנושא אתיקה ופרסום לכל יחידות המנהלת.
 • קידום ומיסוד השתלמויות מקצועיות עתיות לציבור אנשי המקצוע בתחומי הפעילות של יחידותהמנהלת.

קיום פיילוט במועצת רואי חשבון לבחינות על גבי מחשב.

נתוניםסטטיסטייםמשמעותיים

 • כ-17,000פניות רישום מדי שנה.
 • כ-15,000נבחנים ביותר מ-10מחזורי בחינות, מתוכם כ-9,000עוברים.
 • כ-6,500רישיונות לבעלי מקצוע חדשים.
 • כ-21,500חידושי רישיונות לבעלי מקצוע קיימים.
 • כ-5,000בקשות לפטור ועררים.

 

אגףבירורתלונותנחקרים

מנהלתהיחידה:עו”דז’נהמודזגברישווילי,מנהלתאגףבכיר(לבירורתלונותנחקריםמבת”ן(

רח’ הנרייטה סולד 1הדר דפנה(, תל אביב-יפו 64294

وزارة العدل ، شارع صالح الدين 92 ، القدس فرع تل – أبيب ، شارع شاؤول هميليخ 93 ، تل – أبيب العنوان البريدي: وزارة العدل ، شارع صالح الدين 92 ، القدس

فرع تل – أبيب ، شارع شاؤول هميليخ 93 ، تل – أبيب

פקס فاكس6467067-02

דואר אלקטרוני البريد اإللكتروني :mavtan@Justice.gov.il

יחידת המבת”ן עוסקת בבחינתם ובבירורם של אירועים חריגים ותלונות להתנהגות בלתי ראויה מצד גורמי שירות הביטחון הכללי במהלך החקירות הנערכות על ידם, ומתן המלצות בדבר האמצעים הראויים להינקט כתוצאה מבירורים אלה.

היחידה הועברה למשרד המשפטים משירות הביטחון הכללי במהלך שנת העבודה 2014בעקבות עבודת מטה משותפת, וזאת לאחר ביקורת נוקבתהן מטעמים של נראוּת והן מטעמים מהותיים( שנמתחה על המבת”ן בתצורתו הקודמת. נוכח ביקורת זו, הן מבית והן מחוצה לו, ולאחר עבודת מטה שנערכה בנושא, החליט היועץ המשפטי לממשלה על דעתם של ראש השב”כ, מנכ”ל משרד המשפטים ופרקליט המדינה, להעביר את תפקיד המבת”ן מהשב”כ למשרד המשפטים, כך שהמבת”ן יהיה עובד משרד המשפטים, אשר ייבחר בהליכים המקובלים למינוי עובדים בשירות המדינה. ואכן, החל משנת 2014פועל גוף המבת”ן כיחידה בתוך משרד המשפטים, ועובדיו – לרבות העומדת בראשו – הם עובדי משרד המשפטים.

 • למנהלת היחידה כפופים חוקרים, רכזת תיאום ובקרה וסטודנטים.

מבנה היחידה

עיקריההישגיםלשנת2016

 • צומצם מספר התלונות הישנות שהועברו ליחידה ושבירורן החל עוד טרם הקמתה.
 • החלה העברה יזומה של סטטוס הטיפול בתיקים לפונים ציבוריים עיקריים.

עיקריתכניתהעבודהלשנת2017

 • סגירת הפערים במספר התלונות הישנות שהועברו ליחידה וטרם הסתיים הטיפול בהן.
 • בניית תכנית חפיפה לחוקר.
 • בניית תכנית חפיפה לסטודנט.

 

הנהלת בתי המשפט

רשות האכיפה והגבייה

 

הנהלת בתי המשפט

מנהל בתי המשפט: השופט מיכאל שפיצר.

הנהלת בתי המשפט מרכזת את פעילותה של המעטפת האדמיניסטרטיבית של מערכת בתי המשפט – הרשות השופטת. היא מסייעת לדרג השיפוטי והמנהלי בבתי המשפט ברחבי הארץ ותומכת בו. הנהלת בתי המשפט פועלת באופן עצמאי ומפרסמת דין וחשבון שנתי.

הממו ָנה על חוק חופש המידע בבתי המשפט: גב’ שרון סבן-ספראי.

 • מידע על אודות בתי המשפט, הפעלת חוק חופש במידע בבית המשפט ודרכי יצירת קשר ניתןלמצוא באתר האינטרנט של הרשות השופטתhttps://www.court.gov.il

רשות האכיפה והגבייה

מנהל רשות האכיפה והגבייה: תומר מוסקוביץ’.

ממונה על חופש המידע ברשות האכיפה והגבייה: גב’ רבקה אהרוני.

רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009כחלק מרפורמה מקיפה שנעשתה בחוק ההוצאה לפועל וכללה הפרדה של מערכת האכיפה והגבייה ממערכת בתי המשפט. הרשות הוקמה כיחידת סמך במשרד המשפטים והיא מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות וגביית חובות וקנסות. הרשות מורכבת משתי יחידות עיקריות – מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.

 • מידע על אודות מערכות ההוצאה לפועל ודרכי ההתקשרות עמן ניתן למצוא באתר הרשת:

https://www.eca.gov.il

 

דו”חות כספיים מבוקרים לשנת 2016

דו”ח ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך

הנחיות מנהליות

תמיכות למוסדות ציבור

מאגרי מידע

רשימת החוקים ששרת המשפטים ממונה על ביצועם

 

דו”חות כספיים מבוקרים לשנת 2016

משרד המשפטים עורך דו”חות כספיים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים והוראות התכ”מ. זאת לאור החלטת ממשלה מספר 2375בדבר אימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית למגזר הציבוריIPSAS ויישומה במשרדי הממשלה, ומתוך אמונה כי שקיפות היא אבן יסוד במנהל תקין ויעיל.

הד”וחות הכספיים בוקרו ע”י רואי החשבון המבקרים קוסט פורר גבאי את קסירר.

רואי החשבון קבעו בחוות דעתם כי הדו”חות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של המשרד ליום 31בדצמבר 2016, וכן את הביצוע הכספי שלו לשנת 2016.

להלן תמצית הנתונים הכספיים המופיעים בדו”חות:

 • נכסי המשרד ליום 31בדצמבר 2016הסתכמו בכ- 392מיליון ₪, מתוכם כ- 97.6מיליון ₪ חייביםויתרות חובה, והיתר- רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
 • התחייבויות המשרד ליום 31בדצמבר 2016הסתכמו בכ- 485מיליון ₪, מתוכם כ- 210מיליון ₪ בגיןהפרשות לזכויות עובדים וכ- 197מיליון ₪ התחייבויות בגין תמיכות.
 • הכנסות המשרד בשנת 2016הסתכמו בכ- 1,852מיליון ₪, מתוכם כ- 1,090מיליון ₪ הכנסותמתקציב, ו- 666מיליון ₪ הכנסות מאגרות.
 • הוצאות המשרד בשנת 2016הסתכמו בכ- 1,879מיליון ₪, מתוכם כ- 1,017מיליון ₪ שכר עבודהוהטבות לעובדים, כ- 543מיליון ₪ הוצאות הנהלה וכלליות וכ-*303מיליון ₪ הוצאות בגין תמיכות.

בדו”חות המלאים ניתן לצפות בקישור הבא:

http://www.justice.gov.il/Units/AgafKsafim/Pages/AnnualFinanceReport.aspx

* המשרד חילק סך של 303מיליון ₪ אשר מוגדרים כ”תמיכות” בגין שכ”ט לעו”ד ביחידת הסיוע המשפטי וכן עבור שירותי אפוטרופסות לחסרי אמצעיםביחידת האפוטרופוס הכללי(.

ראו באור 18לדוחות הכספיים, אין מדובר בתמיכות למוסדות ציבור.

יחד עם זאת ועדת העזבונות בוחרת להעביר באמצעות משרדי הממשלה השונים הקצבות מכספי עזבונות למוסדות ציבורמהווה צינור בלבד ואין לכך ביטוי בדוחות הכספיים(.

דו”ח ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדר

פריט התחייבותתקציב תשלומיםמזומנים( ברוטותקציב הכנסה מיועדתתקציב נטו
08משרד המשפטים2,219,976,000.00-554,763,000.001,665,213,000.00
0851משרד ראשי2,190,203,000.00-548,413,000.001,641,790,000.00
085101מטה המשרד565,542,000.00-128,066,000.00437,476,000.00
08510101שיא כח אדם24,717,000.000.0024,717,000.00
08510102עבודה בלתי צמיתה46,670,000.000.0046,670,000.00
08510103שעות נוספות67,919,000.000.0067,919,000.00
08510104החזר הוצאות רכב58,830,000.000.0058,830,000.00
08510105כוננות6,625,000.000.006,625,000.00
08510106שכר עידוד23,086,000.000.0023,086,000.00
08510107הוצאות פרישה28,266,000.000.0028,266,000.00
08510108העסקת סטודנטים22,380,000.000.0022,380,000.00
08510111השתתפות במנהל הדיור37,045,000.000.0037,045,000.00
08510112מחקרים מתוקף חוק1,393,000.000.001,393,000.00
08510113פעולות15,879,000.000.0015,879,000.00
08510114השתתפות במנהל הרכב3,075,000.000.003,075,000.00
08510115הוצאות תפעול91,095,000.000.0091,095,000.00
08510116השתתפות במשרדי ממשלה2,709,000.000.002,709,000.00
08510118הוצאות פרסום3,295,000.000.003,295,000.00
08510121הדרכה ושכר לימוד5,313,000.000.005,313,000.00
08510122דמי שימוש ממשלתיים12,621,000.000.0012,621,000.00
08510123קרן לתובענות ייצוגיו3,360,000.000.003,360,000.00
08510124בטחון ובטיחות40,851,000.000.0040,851,000.00
08510125מכון השתלמות פרקליטי3,635,000.000.003,635,000.00
08510126שירות לאומי8,125,000.000.008,125,000.00
08510127הכנסות מגורמי חוץ –0.00-800,000.00-800,000.00
08510128הכנסות מגורמי חוץ0.00-127,266,000.00-127,266,000.00
08510129העברת יחידות לדיור ח20,233,000.000.0020,233,000.00
08510131הוצאות מחשוב31,385,000.000.0031,385,000.00

 

תשלומיםביצוע בפועל(אחוז ביצועחשבוניות שטרם שולמוביצוע בדרך(יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמואחוז ביצוע מצטבריתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
1,352,042,592.5481.19-2,158,052.30297,339,093.6098.9217,989,366.16
1,334,261,016.6481.27-4,252,340.24293,846,551.7898.9117,934,771.82
336,577,860.4976.94-576,773.3495,544,631.4998.645,930,281.36
24,678,582.0999.8416,524.740.0099.9121,893.17
46,670,000.00100.000.000.00100.000.00
67,919,000.00100.000.000.00100.000.00
58,777,452.5599.910.000.0099.9152,547.45
6,625,000.00100.000.000.00100.000.00
23,086,000.00100.000.000.00100.000.00
25,222,512.6289.230.000.0089.233,043,487.38
22,380,000.00100.000.000.00100.000.00
36,517,015.0398.570.00367,921.5399.57160,063.44
342,171.0624.560.001,020,232.6897.8030,596.26
5,004,026.7831.51-170,751.9011,013,145.2199.7932,579.91
1,829,509.8559.500.001,104,220.0595.41141,270.10
52,203,229.8257.3149,851.2038,883,525.13100.05-41,606.15
2,409,037.5088.930.00258,740.8098.4841,221.70
52,266.521.590.003,234,010.6699.748,722.82
3,643,323.6468.573,560.001,193,571.2091.11472,545.16
11,820,556.4493.660.00723,490.9199.3976,952.65
270,852.648.060.002,385,725.4379.06703,421.93
30,745,473.1575.264,270.0010,070,745.2899.9330,511.57
1,497,351.6041.192,609.991,540,592.2083.65594,446.21
4,101,565.6150.480.004,022,675.1999.99759.20
-800,000.00100.00-483,500.010.00160.44483,500.01
-127,266,000.00100.00-9,992.000.00100.019,992.00
11,422,547.4656.460.008,755,718.9599.7354,733.59
20,391,386.1364.9710,654.6410,970,316.2799.9612,642.96

 

פריט התחייבותתקציב תשלומיםמזומנים( ברוטותקציב הכנסה מיועדתתקציב נטו
08510132מתמחים7,035,000.000.007,035,000.00
085102ייעוץ משפטי לממשלה57,961,000.00-5,000,000.0052,961,000.00
08510201שיא כח אדם20,614,000.000.0020,614,000.00
08510202עבודה בלתי צמיתה30,279,000.000.0030,279,000.00
08510204ניסוח חוקים, רשומות7,068,000.000.007,068,000.00
08510205הכנסות מגורמי חוץ0.00-5,000,000.00-5,000,000.00
085103פרקליטות המדינה554,873,000.00-23,630,000.00531,243,000.00
08510301שיא כח אדם182,680,000.000.00182,680,000.00
08510302עבודה בלתי צמיתה104,215,000.000.00104,215,000.00
08510303כוננות31,335,000.000.0031,335,000.00
08510304שעות נוספות197,000.000.00197,000.00
08510305החזר הוצאות רכב291,000.000.00291,000.00
08510306הכנסות מגורמי חוץ –0.00-1,464,000.00-1,464,000.00
08510307ניהול משפטים ותשלומי6,034,000.000.006,034,000.00
08510308הכנסות מגורמי חוץ0.00-7,166,000.00-7,166,000.00
08510311הוצאות פרקליטות – מג373,000.000.00373,000.00
08510312טיפול בסמכות29,623,000.000.0029,623,000.00
08510313הוצאות תפעול – מיקור60,544,000.000.0060,544,000.00
08510314הכנסות מגורמי חוץ –0.00-15,000,000.00-15,000,000.00
08510316מיקור חוץ לאכיפת דינ5,894,000.000.005,894,000.00
08510318השתתפות משרדי הממשלה-17,400,000.000.00-17,400,000.00
08510319הוצאות תפעול125,257,000.000.00125,257,000.00
08510320מתמחים25,830,000.000.0025,830,000.00
085104הסנגוריה הציבורית278,438,000.00-4,100,000.00274,338,000.00
08510401עבודה בלתי צמיתה15,218,000.000.0015,218,000.00
08510402שיא כח אדם24,137,000.000.0024,137,000.00
08510403תשלום לעורכי דין ממו197,843,000.000.00197,843,000.00
08510404כוננות7,288,000.000.007,288,000.00
08510405הכנסות מגורמי חוץ0.00-4,100,000.00-4,100,000.00
08510406מתמחים3,571,000.000.003,571,000.00

 

תשלומיםביצוע בפועל(אחוז ביצועחשבוניות שטרם שולמוביצוע בדרך(יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמואחוז ביצוע מצטבריתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
7,035,000.00100.000.000.00100.000.00
50,312,361.8795.00860.002,442,045.1099.61205,733.03
20,415,695.4599.04860.000.0099.04197,444.55
30,279,000.00100.000.000.00100.000.00
4,617,666.4265.330.002,442,045.1099.888,288.48
-5,000,000.00100.000.000.00100.000.00
459,188,372.0586.4434,203.0772,569,114.51100.10-548,689.63
182,680,000.00100.000.000.00100.000.00
104,214,741.95100.00-5,162.890.0099.995,420.94
31,335,000.00100.000.000.00100.000.00
197,000.00100.000.000.00100.000.00
291,000.00100.000.000.00100.000.00
0.000.000.000.000.00-1,464,000.00
5,159,504.6185.515,620.00204,989.3389.00663,886.06
-7,166,000.00100.00-4,799.000.00100.074,799.00
11,790.793.160.00275,807.9777.1085,401.24
5,427,128.0518.320.0010,443,657.9353.5813,752,214.02
18,805,939.6131.0625,483.7034,867,148.4788.696,845,428.22
-8,338,385.4155.59-7,620.270.0055.64-6,653,994.32
3,175,326.2053.87-18,837.002,730,980.2999.896,530.51
-3,688,217.0021.20-349.000.0021.20-13,711,434.00
101,253,543.2580.8439,867.5324,046,530.52100.07-82,941.30
25,830,000.00100.000.000.00100.000.00
248,932,342.8790.74116,151.5222,954,893.1899.152,334,612.43
15,217,887.94100.000.000.00100.00112.06
24,137,000.00100.000.000.00100.000.00
183,177,243.2992.59112,749.3513,426,457.2299.431,126,550.14
5,095,205.8669.910.000.0069.912,192,794.14
-2,965,786.6072.340.000.0072.34-1,134,213.40
3,571,000.00100.000.000.00100.000.00

 

פריט התחייבותתקציב תשלומיםמזומנים( ברוטותקציב הכנסה מיועדתתקציב נטו
08510407הוצאות תפעול30,381,000.000.0030,381,000.00
085105הסיוע המשפטי208,468,000.00-36,500,000.00171,968,000.00
08510501שיא כח אדם7,445,000.000.007,445,000.00
08510502עבודה בלתי צמיתה23,470,000.000.0023,470,000.00
08510503תשלום לעורכי דין150,239,000.000.00150,239,000.00
08510504הכנסות מגורמי חוץ0.00-1,500,000.00-1,500,000.00
08510505הכנסות מגורמי חוץ0.00-35,000,000.00-35,000,000.00
08510506השתתפות משרדי הממשלה-500,000.000.00-500,000.00
08510507הוצאות תפעול20,270,000.000.0020,270,000.00
08510508כוננות6,290,000.000.006,290,000.00
08510509מתמחים1,254,000.000.001,254,000.00
085106הרשות למשפט וטכנולוג0.000.000.00
08510601שיא כח אדם0.000.000.00
085107הרשות ליישום חוק איס24,981,000.00-8,582,000.0016,399,000.00
08510701שיא כח אדם5,320,000.000.005,320,000.00
08510702עבודה בלתי צמיתה3,612,000.000.003,612,000.00
08510704הוצאות מחשוב16,049,000.000.0016,049,000.00
08510705הכנסות מגורמי חוץ0.00-8,582,000.00-8,582,000.00
085108תלונות הציבור על5,092,000.000.005,092,000.00
08510801שיא כח אדם1,966,000.000.001,966,000.00
08510802עבודה בלתי צמיתה1,944,000.000.001,944,000.00
08510804הוצאות תפעול1,182,000.000.001,182,000.00
085109מנהלת היחידות36,315,000.00-33,500,000.002,815,000.00
08510901שיא כח אדם3,533,000.000.003,533,000.00
08510902עבודה בלתי צמיתה2,146,000.000.002,146,000.00
08510903כוננות345,000.000.00345,000.00
08510904הוצאות תפעול30,291,000.000.0030,291,000.00
08510905הכנסות מגורמי חוץ0.00-30,500,000.00-30,500,000.00
08510906הכנסות מגורמי חוץ0.00-3,000,000.00-3,000,000.00
085110רישום והסדר המקרקעין130,340,000.00-86,353,000.0043,987,000.00

 

תשלומיםביצוע בפועל(אחוז ביצועחשבוניות שטרם שולמוביצוע בדרך(יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמואחוז ביצוע מצטבריתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
20,699,792.3868.133,402.179,528,435.9699.51149,369.49
154,452,698.1289.81-3,877,007.2913,696,335.9795.527,695,973.20
7,445,000.00100.000.000.00100.000.00
23,470,000.00100.000.000.00100.000.00
141,548,518.8194.2281,063.388,093,851.6399.66515,566.18
-1,268,421.2084.56-1,001.700.0084.63-230,577.10
-35,000,000.00100.00-3,964,530.000.00111.333,964,530.00
-500,000.00100.000.000.00100.000.00
14,633,985.1672.207,461.035,602,484.3499.8726,069.47
2,869,615.3545.620.000.0045.623,420,384.65
1,254,000.00100.000.000.00100.000.00
0.00X0.000.00X0.00
0.00X0.000.00X0.00
11,587,994.3370.660.004,728,034.4399.4982,971.24
5,277,272.7599.200.000.0099.2042,727.25
3,612,000.00100.000.000.00100.000.00
10,115,511.5863.030.004,728,034.4392.491,205,453.99
-7,416,790.0086.420.000.0086.42-1,165,210.00
4,577,207.5989.892,808.00451,863.2298.8260,121.19
1,966,000.00100.000.000.00100.000.00
1,944,000.00100.000.000.00100.000.00
667,207.5956.452,808.00451,863.2294.9160,121.19
-9,418,225.020.0055,097.9912,190,129.13100.43-12,002.10
3,533,000.00100.000.000.00100.000.00
2,146,000.00100.000.000.00100.000.00
345,000.00100.000.000.00100.000.00
18,057,774.9859.6159,990.9912,190,129.13100.06-16,895.10
-30,500,000.00100.00-4,893.000.00100.024,893.00
-3,000,000.00100.000.000.00100.000.00
22,467,160.5051.08-96,952.7321,356,010.0099.41260,782.23

 

פריט התחייבותתקציב תשלומיםמזומנים( ברוטותקציב הכנסה מיועדתתקציב נטו
08511001שיא כח אדם39,514,000.000.0039,514,000.00
08511002עבודה בלתי צמיתה5,468,000.000.005,468,000.00
08511006שכר דירה9,588,000.000.009,588,000.00
08511007הוצאות תפעול75,770,000.000.0075,770,000.00
08511009הכנסות מגורמי חוץ0.00-86,353,000.00-86,353,000.00
085111רשות הפטנטים68,480,000.00-52,021,000.0016,459,000.00
08511101שיא כח אדם12,946,000.000.0012,946,000.00
08511102עבודה בלתי צמיתה24,034,000.000.0024,034,000.00
08511103הכנסות מגורמי חוץ0.00-52,021,000.00-52,021,000.00
08511104הוצאות תפעול25,500,000.000.0025,500,000.00
08511105שכר דירה6,000,000.000.006,000,000.00
085112האפוטרופוס הכללי וכו136,009,000.00-79,574,000.0056,435,000.00
08511201שיא כח אדם32,499,000.000.0032,499,000.00
08511202עבודה בלתי צמיתה11,003,000.000.0011,003,000.00
08511203שעות נוספות2,909,000.000.002,909,000.00
08511204כוננות3,462,000.000.003,462,000.00
08511205החזר הוצאות רכב5,957,000.000.005,957,000.00
08511206שכר דירה6,000,000.000.006,000,000.00
08511207פעולות37,095,000.000.0037,095,000.00
08511208הכנסות מפעולות0.00-65,174,000.00-65,174,000.00
08511209הכנסות מעזבונות לטוב0.00-1,400,000.00-1,400,000.00
08511210הכנסות מרכוש מנוהל0.00-13,000,000.00-13,000,000.00
08511211הקצבות למשרדי ממשלה33,000.000.0033,000.00
08511212הקצבות באמצעות משרד106,000.000.00106,000.00
08511213הוצאות מחשוב16,945,000.000.0016,945,000.00
08511216תמיכות בפיקוח על20,000,000.000.0020,000,000.00
085113השמאי הממשלתי11,738,000.00-4,958,000.006,780,000.00
08511301שיא כח אדם5,352,000.000.005,352,000.00
08511304פעולות6,386,000.000.006,386,000.00
08511305הכנסות מגורמי חוץ0.00-4,958,000.00-4,958,000.00

 

תשלומיםביצוע בפועל(אחוז ביצועחשבוניות שטרם שולמוביצוע בדרך(יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמואחוז ביצוע מצטבריתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
39,513,921.61100.000.000.00100.0078.39
5,468,000.00100.000.000.00100.000.00
9,282,298.9096.810.0017,701.2897.00287,999.82
54,555,939.9972.00-84,889.7321,338,308.72100.05-39,358.98
-86,353,000.00100.00-12,063.000.00100.0112,063.00
7,235,598.0843.9696,252.968,330,500.4795.16796,648.49
12,115,945.2793.590.000.0093.59830,054.73
24,034,000.00100.000.000.00100.000.00
-52,021,000.00100.000.000.00100.000.00
17,111,652.8767.1096,252.968,330,500.47100.15-38,406.30
5,994,999.9499.920.000.0099.925,000.06
45,089,279.6379.90214,435.8611,140,346.71100.02-9,062.20
32,498,949.95100.000.000.00100.0050.05
11,002,813.69100.000.000.00100.00186.31
2,909,000.00100.000.000.00100.000.00
3,462,000.00100.000.000.00100.000.00
5,957,000.00100.000.000.00100.000.00
5,993,103.9199.890.000.0099.896,896.09
29,881,698.6080.556,059.667,192,758.1099.9614,483.64
-65,174,000.00100.00631.000.00100.00-631.00
0.000.000.000.000.00-1,400,000.00
-12,878,215.1799.060.000.0099.06-121,784.83
0.000.000.000.000.0033,000.00
0.000.000.0012,640.7511.9393,359.25
13,068,179.6577.12207,745.203,633,430.8699.7935,644.29
18,368,749.0091.840.00301,517.0093.351,329,734.00
3,265,306.9448.16-227,510.662,928,466.0988.00813,737.63
5,239,196.5597.890.000.0097.89112,803.45
2,984,110.3946.733,929.842,928,466.0992.65469,493.68
-4,958,000.00100.00-231,440.500.00104.67231,440.50

 

פריט התחייבותתקציב תשלומיםמזומנים( ברוטותקציב הכנסה מיועדתתקציב נטו
085114רשות התאגידים95,682,000.00-85,629,000.0010,053,000.00
08511401שיא כח אדם16,123,000.000.0016,123,000.00
08511402עבודה בלתי צמיתה13,282,000.000.0013,282,000.00
08511405הכנסות מגורמי חוץ0.00-85,629,000.00-85,629,000.00
08511406הוצאות תפעול61,400,000.000.0061,400,000.00
08511408שכר דירה4,877,000.000.004,877,000.00
085116נציבות שוויון זכויות15,784,000.000.0015,784,000.00
08511602עבודה בלתי צמיתה7,743,000.000.007,743,000.00
08511605השתתפות במנהל הדיור438,000.000.00438,000.00
08511606הוצאות תפעול7,603,000.000.007,603,000.00
085117ניהול פיקדונות500,000.00-500,000.000.00
08511701הכנסות מפקדונות צד ג0.00-450,000.00-450,000.00
08511702הוצאות והחזר פקדונות450,000.000.00450,000.00
08511703הכנסות מריבית0.00-50,000.00-50,000.00
08511704הוצאות החזר ריבית50,000.000.0050,000.00
0852בתי דין באחריות משרד29,773,000.00-6,350,000.0023,423,000.00
085202בתי הדין השרעיים22,570,000.00-5,750,000.0016,820,000.00
08520201שיא כח אדם11,565,000.000.0011,565,000.00
08520202עבודה בלתי צמיתה2,803,000.000.002,803,000.00
08520204הוצאות תפעול5,702,000.000.005,702,000.00
08520205הכנסות מגורמי חוץ0.00-5,750,000.00-5,750,000.00
08520206שכר דירה2,500,000.000.002,500,000.00
085203בתי הדין הדרוזיים7,203,000.00-600,000.006,603,000.00
08520301שיא כח אדם4,930,000.000.004,930,000.00
08520302עבודה בלתי צמיתה184,000.000.00184,000.00
08520304הוצאות תפעול1,589,000.000.001,589,000.00
08520305הכנסות מגורמי חוץ0.00-600,000.00-600,000.00
08520306שכר דירה500,000.000.00500,000.00

 

תשלומיםביצוע בפועל(אחוז ביצועחשבוניות שטרם שולמוביצוע בדרך(יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמואחוז ביצוע מצטבריתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
-11,612,478.940.002,444.5921,768,930.05101.05-105,895.70
16,122,924.40100.000.000.00100.0075.60
13,281,979.59100.000.000.00100.0020.41
-85,629,000.00100.00500.000.00100.00-500.00
39,736,617.0764.721,944.5921,768,930.05100.18-107,491.71
4,875,000.0099.960.000.0099.962,000.00
11,599,032.4173.493,649.793,745,251.4397.24436,066.37
7,742,907.91100.000.000.00100.0092.09
0.000.000.000.000.00438,000.00
3,856,124.5050.723,649.793,745,251.43100.03-2,025.72
6,505.72X0.000.00X-6,505.72
6,252.950.000.000.000.00-456,252.95
0.000.000.000.000.00450,000.00
-252.950.510.000.000.51-49,747.05
505.721.010.000.001.0149,494.28
19,865,452.5284.813.513,492,541.8299.7265,002.15
14,196,378.3084.403.512,550,449.6699.5673,168.53
11,565,000.00100.000.000.00100.000.00
2,803,000.00100.000.000.00100.000.00
3,197,617.5256.083.512,481,059.7099.5923,319.27
-5,750,000.00100.000.000.00100.000.00
2,380,760.7895.230.0069,389.9698.0149,849.26
5,669,074.2285.860.00942,092.16100.12-8,166.38
4,930,000.00100.000.000.00100.000.00
184,000.00100.000.000.00100.000.00
645,802.9240.640.00942,092.1699.931,104.92
-570,728.7095.120.000.0095.12-29,271.30
480,000.0096.000.000.0096.0020,000.00

הנחיות מנהליות

ההנחיות המנהליות הרלוונטיות והנחוצות לידיעת הציבור מפורסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת:http://www.justice.gov.il

ככלל, הנחיות מנהליות מתפרסמות בעמוד האינטרנט של היחידה הרלוונטית לכל הנחיה.

חלק עיקרי של פעילות יחידות המשרד מוסדר בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה הזמינות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Pages/Hanchayot.aspx

וכן בהנחיות פרקליט המדינה הזמינות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/Guidelines.aspx

 

תמיכות למוסדות ציבור

למשרד המשפטים אין הוצאות כלשהן שהוצאו בשנת 2016לצורך תמיכה במוסדות- ציבור.

יחד עם זאת, משרד המשפטים מעביר באמצעות משרדי הממשלה הקצבות מכספי עיזבונות למוסדות- ציבור, שהועברו למשרד על-ידי האפוטרופוס הכללי. זאת, לאחר שבקשת המוסד לקבלת הקצבה מכספי עיזבונות אושרה בידי הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות, לפי הוראות נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות.

בשנת 2016חולקו 647הקצבות לאלכ”רים בסך כולל של 35,692,000שקלים חדשיםפירוט ההקצבות שחולקו פורסם בילקוט פרסומים 7406(.

 

מאגרי מידע

 • רשות האכיפה והגבייה – מידע על אודות מערכות ההוצאה לפועל ודרכי ההתקשרות עמן ניתן למצואבאתר הרשת: https://www.eca.gov.il
 • רשות הפטנטים – אתר רשות הפטנטים www.patents.gov.il

עברית:

http://www.justice.gov.il/units/RashamHaptentim/about/Pages/annualreport.aspx

אנגלית:

http://index.justice.gov.il/En/Units/ILPO/About/Pages/Annualreport.aspx

הודעות, חוזרי רשם, החלטות הרשם, סגניתו והפוסקת בקניין רוחני והוראות בחינה מתפרסמות באופן שוטף באתר רשות הפטנטים בכתובת: www.patents.gov.il

הוראות העבודה של מחלקת הפטנטים מפורסמות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/HoraaotAvoda/Pages/default.

aspx

הוראות העבודה של מחלקת סימני מסחר מפורסמות בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/HoraotAvoda/Pages/

default.aspx

יומן הפטנטים מתפרסם אחת לחודש באתר רשות הפטנטים בכתובת:

http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Pages/YomanPatentim.aspx

יומן סימני המסחר מתפרסם אחת לחודש באתר רשות הפטנטים בכתובת:

http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/History/PublicationList.aspx

יומן המדגמים מתפרסם אחת לחודש באתר רשות הפטנטים בכתובת:

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Hipush-

Midgamim.aspx

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע – הנחיות של רשם מאגרי מידע, רשם גורמים מאשרים ורשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים, וכן טיוטות הנחיות המתפרסמות לשם קבלת הערות הציבור קודם לפרסום ההנחיות הסופיות, מתפרסמות באתר האינטרנט של רמו”ט בכתובת:

http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/Pages/default.aspx

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות –

 • שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות – מהן זכויותיך בקבלת שירות?

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/rightsbooklet.pdf

לומדה לעסקים קטנים – כיצד לתת שירות נגיש

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Operations/hadrachavhasbara/Tutorials/

Pages/Small-Businesses-Service-Accessibility-Tutorial.aspx

הסנגוריה הציבורית – דו”ח פעילות שנתי

http://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/SanReport_2015.pdf

יחידת תיאום המאבק בסחר בני אדם –

http://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/Source/Pages/default.aspx

אגף הביטחון –

http://www.mishportal/main/bitachon/DocLib14/Forms/AllItems.aspx

 

בעל המאגרמספרשם מאגר
משרד המשפטים/רשות האכיפה והגביה980034030מאגר ההוצאה לפועל
980045799מאגר המרכז לגביה קנסות אגרות והוצאות.

התשנ”ה-1995

991010826מאגר חייבים המוגבלים באמצעים
700061377מאגר חייבים משתמטים
משרד המשפטים/מועצת רואי החשבון990033819מבחנים ורואי חשבון כולל איגרות
משרד המשפטים-האפוטרופוס הכללי/הכונס הרשמי990222107האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
משרד המשפטים/מחלקת חקירות שוטרים384321המחלקה לחקירת שוטרים
משרד המשפטים/הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור590234מאגר המידע על פי החוק לאיסור הלבנת הוןתש”ס- 2000( ולפי חוק איסור מימון טרורתשס”ה-2005
משרד המשפטים/המשרד הראשי880003777מאגר פניות ופיקוחים
880003784משתתפי כנס בינ”ל של נציבי הגנת מידע אישי
880003791המרות דת
990033826שומרים. חוקרים ושרותי שמירה
990038278נוטריונים
990038285ועדת שחרורים
990038292הסגרות
990038300חנינות
990075367פנקס של בעלי רשיונות
700060788מאגר מחלקת אכיפה
700061405מרשם ברית הזוגיות לחסרי דת
700061733נותני שירות עסקי- למימוש חוק איסור הלבנת הון. ע”י הרשות למניעת הלבנת הון במשרד המשפטים
700061851מאגר מרשם מאגרי מידע
משרד המשפטים/אגף רישום והסדר מקרקעין990034370רישום המקרקעין תל-אביב
990034387רישום מקרקעין חיפה
990034394רישום מקרקעין נתניה
990034402רישום מקרקעין נצרת
990034419רישום מקרקעין רחובות
990034426רישום מקרקעין באר-שבע
990034433רישום מקרקעין פתח-תקווה
990034449רישום מקרקעין ירושלים
990034456רישום מקרקעין חולון
משרד המשפטים/רשות התאגידים990038324רשם החברות
משרד המשפטים/אגף האפוטרופוס הכללי880002826אוכלוסין. כספים. מטלטלין ומקרקעין
990078009המרשם הארציהפקדת צוואות(

 

סטטוססוגתאריך עדכון אחרון
מאושררישום24/08/2015
מאושררישום25/04/2015
מאושררישום24/08/2015
מאושררישום24/02/2016
מאושררישום01/04/2014
מאושררישום06/04/2014
מאושררישום23/03/2014
מאושררישום11/11/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום20/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום14/07/2015
מאושררישום17/03/2016
מאושררישום11/04/2016
מאושררישום06/04/2014
מאושררישום06/04/2014
מאושררישום06/04/2014
מאושררישום02/04/2014
מאושררישום02/04/2014
מאושררישום02/04/2014
מאושררישום02/04/2014
מאושררישום02/04/2014
מאושררישום02/04/2014
מאושררישום06/04/2014
מאושררישום01/04/2014
מאושררישום06/04/2014

 

רשימת החוקים ששרת המשפטים ממונה על ביצועם

 1. 1. חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967
 2. 2. חוק הסיוע המשפטי, התשל”ב-1972
 3. 3. חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס”א-2001
 4. 4. חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ”ב-1982
 5. 5. חוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982
 6. 6. חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998
 7. 7. חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986
 8. 8. חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחההוראת שעה(, התשע”ה-2014
 9. 9. חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969
 10. 10. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ”ה-1995
 11. 11. חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985
 12. 12. חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001
 13. 13. חוק החברות, התשנ”ט-1999
 14. 14. חוק העונשין, התשל”ז-1977
 15. 15. פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ”ג-1983
 16. 16. חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש”ס-2000
 17. 17. חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ”ד-1984
 18. 18. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998
 19. 19. חוק שירות הציבורהגבלות לאחר פרישה(, התשכ”ט-1969
 20. 20. חוק איסור מימון טרור, התשס”ה-2005
 21. 21. חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א-1981
 22. 22. חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984
 23. 23. חוק המקרקעיןחיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס”ח-2008
 24. 24. חוק העמותות, התש”ם-1980
 25. 25. חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998
 26. 26. חוק פינוי ובינויפיצויים(, התשס”ו-2005
 27. 27. חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006
 28. 28. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א-2000
 29. 29. חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961
 30. 30. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א-1991
 31. 31. חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ”ו-1995
 32. 32. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס”ה-2004
 33. 33. חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ”ח-1998
 34. 34. פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש”ם-1980
 35. 35. חוק נכסים של נספי השואההשבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, התשס”ו-2006
 36. 36. חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007
 37. 37. חוק חוזה הביטוח, התשמ”א-1981
 38. 38. חוק שיווי זכויות האישה, התשי”א-1951
 39. 39. חוק הדיינים, התשט”ו-1955
 40. 40. חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002
 41. 41. חוק הפטנטים, התשכ”ז-1967
 42. 42. חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע”ד-2013
 43. 43. חוק גיל הנישואין, התש”י-1950
 44. 44. חוק האפוטרופוס הכללי, התשל”ח-1978
 45. 45. חוק סדר הדין הפליליעצור החשוד בעבירות ביטחון(הוראת שעה(, התשס”ו-2006
 46. 46. חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992
 47. 47. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ”ו-1996
 48. 48. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס”ח-2008
 49. 49. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981
 50. 50. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ”ג-1962
 51. 51. חוק הירושה, התשכ”ה-1965
 52. 52. חוק הנזיקים האזרחייםאחריות המדינה(, התשי”ב-1952
 53. 53. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962
 54. 54. חוק המחשבים, התשנ”ה-1995
 55. 55. פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל”א-1971
 56. 56. פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש”ח-1948
 57. 57. חוק המפלגות, התשנ”ב-1992
 58. 58. חוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981
 59. 59. חוק בתי דין רבנייםקיום פסקי דין של גירושין(, התשנ”ה-1995
 60. 60. חוק חוזה סוכנותסוכן מסחרי וספק(, התשע”ב-2012
 61. 61. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ”ב-1992
 62. 62. חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע”א-2011
 63. 63. חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995
 64. 64. חוק בתי דין דתייםיחידות סיוע(, התשע”א-2011
 65. 65. חוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968
 66. 66. חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981
 67. 67. חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969
 68. 68. חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע”א-2011
 69. 69. חוק החוזיםחלק כללי(, התשל”ג-1973
 70. 70. חוק מקרקעי ציבורפינוי קרקע(, התשמ”א-1981
 71. 71. חוק אמנת האגהחזרת ילדים חטופים(, התשנ”א-1991
 72. 72. חוק הליכי חקירה והעדההתאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס”ו-2005
 73. 73. חוק הסעדסדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט”ו-1955
 74. 74. חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, התשכ”ט-1969
 75. 75. חוק לתיקון דיני הראיותהגנת ילדים(, התשט”ו-1955
 76. 76. חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס”ב-2001
 77. 77. חוק חתימה אלקטרונית, התשס”א-2001
 78. 78. פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל”ב-1972
 79. 79. חוק הביקורת הפנימית, התשנ”ב-1992
 80. 80. חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג-2003
 81. 81. חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש”ע-2010
 82. 82. פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל”ה-1975
 83. 83. פקודת הקרקעותרכישה לצורכי ציבור(
 84. 84. חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות, התש”ע-2010
 85. 85. פקודת סדר הדין הפלילימעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ”ט-1969
 86. 86. חוק שיפוט בענייני התרת נישואיןמקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית(, התשכ”ט-1969
 87. 87. חוק הקאדים, התשכ”א-1961
 88. 88. חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965
 89. 89. חוק הסדרי משפט ומינהל ]נוסח משולב[, התש”ל-1970
 90. 90. חוק שיפוט בענייני תעבורהתשריר – הוראת שעה(, התשס”ט-2009
 91. 91. חוק חסינות מדינות זרות, התשס”ט-2008
 92. 92. חוק הבוררות, התשכ”ח-1968
 93. 93. חוק חילוט רווחים מפרסומים שעניינם עבירות, התשס”ה-2005
 94. 94. חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973
 95. 95. חוק בתי דין דתייםכפיית ציות ודרכי דיון(, התשט”ז-1956
 96. 96. חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976
 97. 97. חוק שיפוט המשמעתמשפט חוזר(, התשכ”א-1961
 98. 98. פקודת הפטנטים והמדגמים
 99. 99. חוק שמאי מקרקעין, התשס”א-2001
 100. 100. חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל”ב-1972
 101. 101. חוק המשכון, התשכ”ז-1967
 102. 102. חוק נתוני אשראי, תשע”ו-2016
 103. 103. חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958
 104. 104. חוק הנאמנות, התשל”ט-1979
 105. 105. חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזההוראות מעבר(, התשס”ז-2007
 106. 106. חוק לתיקון סדרי הדיןחקירת עדים(, התשי”ח-1957
 107. 107. חוק שירות הציבורמתנות(, התש”ם-1979
 108. 108. חוק שיפוט בתי דין רבנייםנישואין וגירושין(, התשי”ג-1953
 109. 109. פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[
 110. 110. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזהסמכויות שיפוט והוראות אחרות(תיקוני חקיקה(, התשנ”ו-1996
 111. 111. חוק רואי חשבון, התשט”ו-1955
 112. 112. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ”ה-1965
 113. 113. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ”ג-1993
 114. 114. חוק להגנת מעגלים משולבים, התש”ס-1999
 115. 115. חוק המכרמכר טובין בין-לאומי(, התש”ס-1999
 116. 116. חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט-1999
 117. 117. חוק הגבלת פרסומיםגופים ציבוריים(, התשנ”ו-1996
 118. 118. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחיהמדינה כבעל דין(, התשי”ח-1958
 119. 119. חוק הצהרות מוות, התשל”ח-1978
 120. 120. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ”ח-1998
 121. 121. חוק הערבות, התשכ”ז-1967
 122. 122. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחוסמכויות שיפוט והוראות אחרות(תיקוני חקיקה(, התשנ”ה-1994
 123. 123. חוק לתיקון דיני המשפחהמזונות(, התשי”ט-1959
 124. 124. חוק קביעת גיל, התשכ”ד-1963
 125. 125. חוק המיטלטלין, התשל”א-1971
 126. 126. חוק הפרשנות, התשמ”א-1981
 127. 127. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ”ג-1993
 128. 128. חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי”ח-1958
 129. 129. חוק איסור הכחשת השואה, התשמ”ו-1986
 130. 130. חוק נכסי נפקדיםפיצויים(, התשל”ג-1973
 131. 131. חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ”ד-1984
 132. 132. חוק לתיקון דיני הראיותאזהרת עדים וביטול שבועה(, התש”ם-1980
 133. 133. פקודת הפרשנות
 134. 134. חוק מחיקת הרשעות, התשמ”ב-1982
 135. 135. חוק יסודות המשפט, התש”ם-1980
 136. 136. חוק סמכויות שעת-חירוםמעצרים(, התשל”ט-1979
 137. 137. חוק האחריות למוצרים פגומים, התש”ם-1980
 138. 138. פקודת השטרות
 139. 139. חוק עסקאות במקרקעיןקיום מצוות שמיטה(, התשל”ט-1979
 140. 140. חוק בתי דין דתייםמניעת הפרעה(, התשכ”ה-1965
 141. 141. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחייםהטבת נזקי גוף(, התשכ”ד-1964
 142. 142. חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל”ט-1979
 143. 143. חוק הארכת מועדים, התשל”ה-1974
 144. 144. חוק אכסון עולים בדירות שכורות, התשל”ה-1974
 145. 145. חוק חוזה קבלנות, התשל”ד-1974
 146. 146. חוק השבת אבידה, התשל”ג-1973
 147. 147. חוק המחאת חיובים, התשכ”ט-1969
 148. 148. חוק המכר, התשכ”ח-1968
 149. 149. חוק השכירות והשאילה, התשל”א-1971
 150. 150. חוק החוזיםתרופות בשל הפרת חוזה(, התשל”א-1970
 151. 151. פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, התשכ”ט-1969
 152. 152. חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, התשכ”ט-1968
 153. 153. חוק המתנה, התשכ”ח-1968
 154. 154. פקודת סדרי הדיןהתייצבות היועץ המשפטי לממשלה( ]נוסח חדש[
 155. 155. חוק לביטול חיקוקים שנושנו, התשכ”ח-1967
 156. 156. חוק החנינה, התשכ”ז-1967
 157. 157. חוק השומרים, התשכ”ז-1967
 158. 158. חוק השליחות, התשכ”ה-1965
 159. 159. חוק בתי המשפטעבירות שעונשן מוות(, התשכ”א-1961
 160. 160. חוק חקירת סיבות מוות, התשי”ח-1958
 161. 161. חוק להגנת רכוש מופקד, התשכ”ה-1965
 162. 162. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש”י-1950
 163. 163. פקודת בזיון בית המשפט
 164. 164. חוק גני רמת הנדיב, התשי”ח-1958
 165. 165. חוק קרן היסוד, התשט”ז-1956
 166. 166. חוק לניהול מוסדותמקרים מיוחדים(, התשי”ב-1952
 167. 167. חוק קרן קיימת לישראל, התשי”ד-1953
 168. 168. פקודת האריסיםהגנה(
 169. 169. חוק בית המשפט לימאות, התשי”ב-1951
 170. 170. פקודת הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה
 171. 171. חוק ביטול עונש מלקות, התש”י-1950
 172. 172. פקודת הפיצוייםהגנה(, 1940
 173. 173. חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש”י-1950
 174. 174. חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, התש”י-1950
 175. 175. חוק חותם המדינה, התש”י-1949
 176. 176. חוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016
 177. 177. חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957
 178. 178. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס”ז-2007
 179. 179. חוק התביעות של קרבנות השואההסדר הטיפול(, התשי”ז-1957
 180. 180. חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ”ה-1995
 181. 181. חוק שירות המדינהגימלאות( ]נוסח משולב[, התש”ל-1970
 182. 182. חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראלגימלאות( ]נוסח משולב[, התשמ”ה-1985
 183. 183. חוק המזונותהבטחת תשלום(, התשל”ב-1972
 184. 184. חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985
 185. 185. חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע”ו-2016
 186. 186. חוק סדר הדין הפליליסמכויות אכיפה – נתוני תקשורת(, התשס”ח-2007

הערה: הטבלה מתייחסת לחקיקת משנה, צווים ותקנות בלבד. הטבלה אינה מתייחסת למינויים או סמכויות אחרות
באחריות שרת המשפטים.

 

 

משרד המשפטים

Ministry of Justice

وزارة ا^^^ل

אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה רח’ צאלח א-דין 29, ת”ד 49029מיקוד 9149001ירושלים מענה טלפוני: 6466494-02

צוות היגוי: מיכל טנא, דרור יוסף, מיכל שפירא גת, שירה אבנת, מירב קן דרור מוזס עיצוב, גרפיקה והדפסה: דפוס נירים