החלטה בבקשת אם למשמורת זמנית של קטין ולהעברתו לטיפולה והשגחתה לנוכח ניכור הורי וסיכון הקטין (תלה”מ 20158-01-22)

 

עורך דין מומלץ

בפני בקשת המבקשת להורות כי משמורתו הזמנית של הקטין, כבן 6.5, תהיה בידי המבקשת ולהעברת הקטין לטיפולה והשגחתה לנוכח ניכור הורי וסיכון של הקטין;

 

 1. ביום 06.12.2021 הוגשה בקשה דחופה על ידי המבקשת בהליך י”ס 11672-12-21, במסגרתה נטעןכי ישנו ניכור הורי כלפיה מצד המשיב, אבי בנה, וכינכון לאותו מועד, היא לא ראתה את הקטין מזה כ-3 שבועות.

 

 1. ביום 21.12.2021 ולאחר שהתקבל דיווח מעו”ס חוק הנוער ונוכח דחיפותהעניין ניתנה החלטה בתיק ה-י”ס למנות עו”ס סדרי דין שתמליץ בין היתר על קיום זמני השהות של הקטין עם המבקשת, אמו.

 

 1. ביום 22.12.2021 ניתנה החלטה למנות לקטין אפוטרופוס לדין וביום 29.12.2021 הגישההאפוטרופא לדין עמדתה הראשונית, וציינה, בין היתר, כי לצורך השלמת עמדתה ובחינת המשךהטיפול במשפחה ובעיקר בקטין יש להמתין לתסקיר עו”ס לסדרי דין ובו ההמלצות בעניין זמניהשהות של הקטין עם האם.
 2. ביום 04.01.2022 התקבלה החלטה בהליך ה-י”ס המורה על קיצור תקופת ההליכים וסגירת התיק. בנוסף,ניתנה החלטה המורה לעו”ס סדרי דין להגיש העדכון מטעמה עד ליום 20.01.2022.

 

 1. ביום 16.1.2022 הגישה עו”ס לסדרי דין בהליך ה-י”ס הודעה לפיה האב הודיע כי הקטין נכנס לבידוד עד לתאריך 19.1.2022 ומשכך מבוקשת ארכה להגשת התסקיר.

 

 1. ביום 27.1.2022 הגישה עו”ס לסדרי דין דיווח נוסף במסגרתו ציינה כי המשיב הוזמן להגיע לפגישה עם הקטין מספר פעמים, אולם בכל פעם טען כי הקטין בבידוד ולכן הוא לא יוכל להגיע. כמו כן ציינה, כי האב הוזמן לפגישה נוספת עם הקטין ביום 24.1.2022, אך לא הגיע. עוד ציינה העו”ס כי האב לא עונה לשיחות הטלפון והואיל לענות להן רק לאחר מספר ימים של ניסיונות וטען כי לקטין יש חום ולכן הוא לא מגיע והוסיף כי המבקשת עברה להתגורר עמם. ניסיונות שביצעה עו”ס ליצור קשר טלפוני עם האם לא צלחו.

 

 1. ביום 2.2.2022 הגישה המבקשת הודעה לפיה הקטין היה חולה ועל כן סעדה אותו בזמן מחלתו בבית המשיב, אולם מלבד בימי המחלה של הקטין, לא שבה להתגורר בבית המשיב.

 

 1. לנוכח האמור, ביום 2.2.2022 ניתנה החלטה המורה לצדדים לשתף פעולה לאלתר עם העו”ס. עוד נקבע בהחלטה זו כי האב יקבע פגישה עם העו”ס בנוכחות הקטין כברבשבוע העוקב ויעדכן את בית המשפט עד ליום06.02.2022 מה המועד שנקבע לפגישה עם העו”ס. על מנת לאכוף שיתוף הפעולה של הצדדים, הורה ביהמ”ש שככל ומי מהצדדים לא ישתף פעולה,יכול וייפסקו הוצאות לצד המפר.

 

 1. ביום 1.3.2022 ולנוכח העולה מדיווח עו”ס לסדרי דין בתיק י”ס הקשור, שבגינו אףניתנה ההחלטה למינוי אפוטרופוס לדין לקטין מצאתי כי יש צורך בהמשך ייצוגו הנפרד של הקטין גם בהליך שבפני והורתי על מינוי אפוטרופוס לדין לקטין גם לצורך בירור הליך זה.

 

 1. ביום 7.3.2022 הוגש תסקיר עו”ס לסדרי דין, שחלקו נותר חסוי בפני הצדדים (על מנת לשמור על טובת הקטין ושלומו), ממנו עלתה תמונה מדאיגה ביותר ביחס למצב הסיכוןבו מצוי הקטין.

 

 1. אדגיש, כי תסקיר עו”ס לסדרי דין הוגש לאחר קיום וועדה מקצועית, בה השתתפו כל גורמי הטיפול במשפחה, עו”ס לחוק הנוער, עו”ס מחוזית לסדרי דין, עו”ס עירונית לסדרי דין, מנהלת אגף הרווחה לב העיר, עו”ס משפחה ועו”ס לסדרי דין.

 

 1. לא למותר לציין כי מלכתחילה, ביקשה עו”ס לקיים וועדת תסקירים, אלא שבשעה שהאב לא הגיע לפגישה במועד שנקבע ונותק עמו הקשר, התקיימה חלף כך וועדה מקצועית, כאמור.

 

 1. בממצאי התסקיר ובמסקנותיו נקבע כי על פי ההתרשמות הוועדה, הקטין מצוי בסיכון רגשי, התפתחותי ופיזי; הקטין מצוי בקונפליקט נאמנויות לנוכח לחצים אדרים שהמשיב מפעיל עליו; המשיב משתף את הקטין בתכנים לא מותאמים, לרבות במערכת היחסים בינו לבין האם עד כי הקטין מדבר “מגרונו” של אביו; הקטין חשוף לשימוש בסמים ועוד.

 

 1. עו”ס לסדרי דין דחתה את טענת האב כי האם מסוכנת לקטין וסמכה דבריה על סיכום ייעוץ פסיכיאטרי מחודש 12/2021 לפיו המבקשת אינה מוכרת למערכת הפסיכיאטרית ובבדיקה שנערכה נמצא כי היא ללא פסיכוזה פעילה, ללא הפרעה אפקטיבית מאג’ורית פעילה וללא חשש לאובדנות או מסוכנות מידית.

 

 1. עוד ציינה עו”ס סדרי דין כי המשיב אינו משתף פעולה עם גורמי המקצוע ומסרב לביקורים של הקטין על ידי אמו ואף ציינה כי האב אייםשבמידה והקטין יעבור לבית האם “הוא ידאג להעלים אותו“.

 

 1. אשר על כן, המליצה עו”ס לסדרי דין להעביר את משמורת הקטין לידי האם. עוד הומלץ כי לנוכח החשש לשלומו של הקטין, ביהמ”ש יקיים דיוןבהקדם האפשרי ובמידה ויוחלט על העברת המשמורת לידי האם, הומלץ על שימוש במנגנון שיבטיח את שלומו של הקטין.

 

 1. ביום 7.3.2022 הוגשה עמדת האפוטרופא לדין, עוה”ד נטע ממן, במסגרתה שבה על האמור בדיווח שהוגש על ידה בהליך יישוב הסכסוך ותיארה,בין היתר, את המצוקה של הקטין שעלתה מהשיחה עמו וסברה אף היא כי המשיב עושה ככל יכולתו על מנת לנתק את הקטין מאמו ומערב אותו בסכסוך שבין הצדדים, מכניס מילים לפיו וחושף את הקטין לתכנים לא מותאמים, תוך פגיעה בטובתו.

 

 1. לנוכח האמור, סברה אף האפוטרופא לדין כי הקטין מצוי בסיכון רגשי ופיזי, זאת גם לנוכח אי הגעתו של הקטין באופן רצוף לבית הספר ועוד, ומשכך הצטרפה להמלצות התסקיר וביקשה להורות על העברת משמורת הקטין לידי האם.

 

 1. ביום 22.3.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים, אליו לא התייצב המשיב וזאת הגם שעל פי אישורי המסירה שהוצגו לביהמ”ש הוא הוזמן כדין לדיון.

 

 1. בדיון הביעה שוב האפוטרופא לדין את דאגתה הרבה לשלומו הקטין, זאת גם לנוכח אי הגעתו באופן סדיר למסגרת החינוכית וחזרה על המלצתה להעביר לאלתר את הקטין לטיפול אמו.

 

 1. בדיון התרשמתי ממצבה של האם ולא נצפה בשיחה עמה פגם בתובנה או בשיפוט. בדבריה חזרה האם על חששה הממשי לקטין, לנוכחהיותו מצוי בהזנחה תזונתית, פיזית והיגיינית ותיארה את האופן בו עושה המשיב שימוש בקטין על מנת לפגוע בה, תוך התעלמות מטובתו של הקטין.

 

 1. המשיב כאמור, בחר שלא להתייצב לדיוןודומה כי מדובר בדפוס פעולה דומה לזה שבא לידי ביטוי בהתנהלותו אל מול גורמי הטיפול והרווחה.

 

 1. הוי ידוע כי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 קובע כי הוריו של קטין החיים בנפרד רשאים להסכים מי מהם יחזיק בקטין (סע’ 24) ובהעדר הסכמה”רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת” (סע’ 25).

 

 1. אמנם ככלל, על ביהמ”ש להימנע משימוש במונח משמורת וככלל שני ההורים בעלי אחריות הורית משותפת ואחראים על הקטין בעת שהוא מצוי עמם,‏‏ אלא שבמקרים מוצדקים ניתן להורות על צמצום אחריותו ההורית של אחד ההורים, כעניין של כורח המציאות, שכן: “להבדיל משאר ענייני האפוטרופסות המהווים “חובה וזכות” של ההורים, ההחזקה בקטין – המשמורת – המסורה ברגיל בידי שני ההורים, הינה אך “רשות” הצמודה לאפוטרופסות (לשון סעיף 15 לחוק הכשרות), מה שמלמד על האפשרות לוותר עליה, לנתק אותה, בין לצמיתות בין לפרקי זמן כאלה ואחרים, ומסירתה בידי אחד מהם, כעניין של כורח מציאות אם חיים הם בנפרד.” [פסק דינן של כב’ השו’ שאול שוחט בעמ”ש (מחוזי תל אביב-יפו) 13008-02-21 א’ ק’ נ’ מ’ ע’ ק’ (נבו 18.05.2021)]

 

 1. אשר על כן ומכל המקובץלעיל ולנוכח הממצאים העולים בבירור מעמדות גורמי המקצוע מצאתי כי הקטין מצוי בסיכון, שכן הוא חשוף לאיומים לפגיעה בו, ככל שתוסדר סוגיית הקשר שלו עם אמו, חשוף לשימוש בסמים, אינו מבקרבאופן סדיר בבית הספר, נודד בין בתים ולמעשה אין לקטין בית שהוא רואה בו בית מגורים קבוע.

 

 1. בנוסף, עלה באופן ברור כי המשיב עושה שימוש מניפולטיבי בקטין ככלי למאבק במבקשת ופועל תוך ניכור הורי של הקטין כלפי אמו.

 

 1. מכל האמור מצאתי לקבוע כי טובתו של הקטין מחייבת העברתו המידית, לטיפול והשגחת אמו.

 

סבורני כי הותרו של הקטין באחריות האב, בנסיבות שתוארו, תוך נדודים מדירה לדירה, הזנחה פיזית, היעדר היגיינה, חשש להסתה כנגד האם, חשיפת הקטין לשימוש בסמים, הן על ידי האב והן בדרך של כפיית שימוש בסמים כלפי מבוגרים אחרים, אי ביקור סדיר של הקטין בביה”ס, העדר שיתוף פעולה של המשיב עם הרשויות וגורמי הטיפול והנתק שהאב כופה על הקטין ואמו,בין אם באי הבאתו למפגשים עם האם שנקבעו ע”י גורמי הטיפול ובין אם במניעת קשר טלפוני עם האם מסכנת את הקטין ופוגעת בטובתו.

 

 1. על מנת לאפשר העברת הקטין בצורה בטוחה ונוכח איום האב שנשמע בפני עו”ס לס”ד כי ככל שהקטין יושב לאם הוא “יעלים אותו”, מצאתי ליתן הוראות בדבר העברת הקטין לאם, בצורה שתהא חסויה עד לביצוע המעבר בפועל וזאת על מנת לשמור על מוגנות הקטין, שלומו הנפשי והפיזי, תוך מניעת חשיפתו לאיומי האב.

 

 1. הגם שבדיון ביקשה האפוט’ לדין להורות על העברת הקטין באמצעות משטרת ישראל, נוכח גילו הצעיר של הקטין, בשים לב לכך שכבר נחשף לסיטואציות לא מותאמות, סבורני כי יש לקבוע מנגנון שלא יערב, בשלב זה, את משטרת ישראל, כדלהלן;

 

 • א. אי לכך אני מורה לאפוט’ לדין ולעו”ס לס”ד ליצור קשר מיידי עם מנהלת ביה”ס – “*** ***” בו לומד הקטין ולהביא לידיעתה בצורה חסויה תוכן החלטתי זו.

 

 • ב. אני מורה למנהלת ביה”ס לדווח באופן מידי לאפוטרופא לדין לדין ולעו”ס לסדרי דין דבר המועד הראשון הסמוך ביותר להתייצבותו של הקטין בביה”ס.

 

במועד בו הקטין ישהה בביה”ס, תגיע לשם האפוט’ לדין בליווי עו”ס לס”ד ומנהלת ביה”ס תדאג להגעת הקטין לחדר היועצת, שם תפגוש אותו האפוט’ לדין ותסביר לקטין כי בליווי שלה, הוא עובר לבית אמו.

 

מובהר כי על מנהלת ביה”ס נאסר למסור פרטי החלטתי זו לידיעת כל אדם אחר ומוטל בזה חסיון על פרטי החלטתי עד להעברת הקטין לטיפול אמו.

 

 • ג. לאחר שיחה של האפוט’ לדין עם הקטין ובליוויה יעבור הקטין יחד עם עו”ס לס”ד לשהות במקום ניטרלי מוגן באחד ממתקני המחלקה לשירותים חברתיים, לשם תקרא באופן מיידי אם הקטין והקטין יועבר לטיפולה.

 

עותק ההחלטה יימסר לאם במועד בו תפגוש בקטין.

 

 • ד. מרגע מעבר הקטין לטיפול האם, ייאסר על האב לפגוש בקטין שלא בפיקוח עו”ס לס”ד ואין מניעה כי בסמוך לאחר פגישה זו תוכל עו”ס לס”ד להציע מועד למפגש ראשון בין האב לקטין במרכז קשר, תחת פיקוח.

 

 • ה. בסמוך לאחר מעבר הקטין להשגחת האם, עו”ס לס”ד תציע מתווה אבחון וטיפול לקטין נוכח מצבו המתואר בתסקיר שהוגש.

 

 • ו. החלטתי זו תימסר באמצעות משטרת ישראל לאב וזאת בתוך 3 שעות לאחר העברת הקטין להשגחת וטיפול אמו.

 

 • ז. משטרת ישראל תסייע באכיפת הוראות החלטתי זו .

 

 • ח. עו”ס לס”ד תגיש דיווח בעניין ביצוע הוראות החלטתי זו וזאת בתוך 7 ימים.

 

המזכירות תשלח בדחיפות העתק ההחלטה לאפוטרופא לדין ולעו”ס לסדרי דין בלבד ועד לביצוע האמור לעיל, ההחלטה תיוותר חסויה בפני הצדדים ובאי כוחם.

 

כמו כן, המזכירות תרשום ת.מ. ליום 3.4.2022 לקבלת דיווח עו”ס לסדרי דין.

 

ההחלטה מותרת בפרסום, בהשמטת פרטים מזהים ושמות הצדדים, בכפוף לתיקוני עריכה.

 

ניתנה היום, כ’ אדר ב’ תשפ”ב, 23 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.

 

 

מספר בקשה:1

בפני כבוד השופטאריאל ממן

המבקשת

פלונית

נגד

המשיב
פלוני

בעניין הקטין …(יליד 2015) באמצעות האפוטרופא לדין, עוה”ד נטע ממן

 

החלטה

 

עורכי דין מומלצים בתחום