מה זה חוזה? | עורך דין חוזים

מה זה חוזה

החוזה הוא אחד הכלים המשפטיים הנפוצים ביותר והוא מסדיר את מפגש הרצונות של מי שמבקשים להתקשר בעסקה. מדובר במסמך בעל תוקף משפטי מחייב ולכן אין לחתום עליו בנקל, אלא לאחר קבלת ייעוץ משפטי. כמו כן, על מנת שההסכם יכלול את כל פרטי העסקה ויעניק לצדדים הגנה משפטית אפקטיבית, מומלץ לפנות לעורך דין לצורך עריכת החוזה.

עורך דין מומלץ

מה זה חוזה?

חוזה הוא מסמך משפטי המסדיר את רצונם של שני צדדים או יותר להתקשר בעסקה כלשהי. כאשר הצדדים חתמו על ההסכם, הוא מחייב אותם ומשמעות הדבר היא כי בעת הפרת חוזה, זכאי הצד הנפגע לסעדים שונים: ביטול החוזה, פיצוי כספי ואכיפת ההסכם. ישנם סוגים שונים של חוזים ולמעשה בכל תחום משפטי ניתן למצוא הסכמים. כך למשל בתחום המקרקעין ישנו הסכם מכר דירה, חוזה שכירות, הסכם קומבינציה וכיו”ב. בתחום המשפט המסחרי ישנו חוזה משקיעים, הסכם זכיינות, חוזה שותפות ועוד.

תנאים לכריתת חוזה

[wiki title=”דיני חוזים” base=”HE”]דיני החוזים[/wiki] קובעים שני תנאים אשר חייבים להתקיים כדי שנוכל לומר כי ישנו חוזה משפטי מחייב: הצעה וקיבול, כאשר כל אחד מאלו כולל שני מרכיבים נוספים, כפי שנסביר להלן.

ראשית הדרך היא כמובן בהצעה ותנאי זה כולל שני רכיבים:

  1. גמירות דעת.
  2. מסוימות.

גמירות דעת משמעותה, כוונה ליצור יחסים משפטיים מחייבים.

דרישת המסוימות משמעותה מתן פרטים בסיסיים אודות [wiki title=”עסקה” base=”HE”]העסקה[/wiki]: מהו המוצר/שירות שהמציע מעוניין לתת או לקבל, מהי התמורה שהוא מעוניין לשלם או לקבל וכיו”ב.

כמו כן, צריך להיות צד המקבל את ההצעה וזוהי דרישת הקיבול, הכוללת תנאי של הודעה למציע, כי הצעתו התקבלה וגמירות דעת, שהיא כאמור הכוונה ליצור קשר משפטי מחייב.

מה זה חוזה

כללים לניסוח חוזה

מטרתו של החוזה היא לעגן את ההתחייבויות של הצדדים זה כלפי זה ועל כן, עליו להיות מנוסח באופן ברור ומפורט ולכלול את כל תנאי העסקה. ככל שההסכם יהיה מפורט יותר, כך ניתן לצמצם את הסיכוי למחלוקות עתידיות בין הצדדים ולאפשר לקיים את העסקה ביניהם על סדרה. משכך, על עורך הדין המנסח את החוזה, להתאימו אישית לצדדים ולנסיבותיהם ולתת מענה בחוזה לשאלות או בעיות עתידיות שעלולות להיווצר בעתיד ולסכן את קיומו של ההסכם. כמו כן, על מנת שהחוזה יהיה תקף משפטית, עליו להיות תואם לחוק ולפסיקה בתחום הרלוונטי. כך למשל אם מדובר על חוזה עבודה אישי, יש לנסח את החוזה בהתאם לחוקי המגן בדיני העבודה. כל הוראה הסותרת אותם תהיה בטלה ולא יהיה לה תוקף משפטי.

חוזה שבעל פה

נהוג לחשוב כי רק הסכם בכתב הנו בעל תוקף משפטי מחייב, אך למעשה הסכמה חוזית יכול שתיעשה גם בעל פה, אלא אם קיימת חובה בחוק להסכם בכתב. כך למשל, יש חובה לערוך חוזה הנוגע לעסקת מקרקעין בכתב והסכם בעל פה לא יהיה תקף. לכן בין היתר הסכם מכר דירה יהיה תמיד בכתב. אם הסכם שבעל פה הנו תקף אלא אם נקבע בחוק אחרת, אם כך מדוע אנו זקוקים לחוזה בכתב? משום שללא הסכם בכתב, בכל מקרה של הפרת חוזה ניתקל בבעיה ראייתית להוכיח מה סוכם בין הצדדים וכך נתקשה מאוד לקבל סעד מביהמ”ש. לכן, חשוב מאוד כי כל חוזה ייערך בכתב וינוסח על ידי עורך דין, אשר יכין הסכם מקיף ומפורט המעגן את הסכמות הצדדים וצופה פני עתיד על מנת לצמצם סיכוי למחלוקות בין הצדדים בהמשך.

הפרת חוזה

ישנם מקרים רבים בהם אחד מהצדדים מפר את החוזה, כלומר, אינו מקיים את התחייבויותיו כלפי הצד השני. היות שחוזה הנו בעל תוקף משפטי מחייב, הפרת חוזה מקימה לצד הנפגע אפשרות לבטל את החוזה, כפי שנפרט להלן. כמו כן, יכול הנפגע לדרוש פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה. כמו כן נציין כי ככל והנפגע מעוניין בהמשך החוזה, יוכל הוא לתבוע סעד של אכיפה, במסגרתו מבקש הוא מביהמ”ש כי יורה לצד השני לקיים את ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת החוזה. עולה השאלה מדוע שנרצה לאכוף את ההסכם מול אדם שהפר את התחייבויותיו? ובכן, בדרך כלל השיקול הוא כלכלי, כאשר השקענו משאבים רבים לצורך החוזה  ו/או כאשר הוא עתיד להניב לנו רווח כלכלי רב, אזי נרצה בהמשך קיומו ולא בביטולו.

ביטול חוזה

כאמור מעלה, צד שנפגע מהפרת חוזה זכאי לביטול החוזה, לסעד של אכיפה ולסעד של פיצוי כספי בגין נזקי ההפרה. על סעד האכיפה דיברנו לעיל ומה בדבר ביטול ההסכם? סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970 קובע כי בעת הפרת חוזה, הצד שנפגע זכאי לבטלו. לעניין זה מבחינים בין הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית. במקרה הראשון, ראשי הנפגע לתת הודעה על ביטול הסכם ובזאת בא החוזה לסיומו. אולם, היכן שמדובר על הפרה לא יסודית, חייב הנפגע לתת לצד המפר הזדמנות לקיים את החוזה ורק אם לא עשה כן תוך זמן סביר, אז יוכל להודיע לו על ביטול ההסכם.

דרך הביטול

ככלל, צד המבקש לבטל חוזה, יעשה כן בהודעה בכתב לצד השני. כמו כן, חוזה יתבטל כאשר הצדדים חתמו על חוזה חדש המחליף את ההסכם הקודם ביניהם. ישנה גם אפשרות נוספת והיא ביטול חוזה בהתנהגות. זהו מצב שבו למרות כי לא ניתנה הודעה בכתב על ביטול ההסכם ולא נערך בכתב חוזה חדש, אחד הצדדים להסכם טוען שהחוזה למעשה בוטל, בשל התנהגות הצדדים. ביהמ”ש קבע כי הצד הטוען לכך, צריך להוכיח גמירות דעת המעידה על כוונתו של הצד השני לבטל את ההסכם.

סעיפי מפתח בחוזה

לכל סוג של הסכם יש סעיפי חובה אשר חייבים להופיע בו וזאת בהתאם לסוג החוזה, כך למשל, במסגרת הסכם מכר דירה, יש לציין מהי התמורה עבור הנכס ומהי כוללת, מהו לוח התשלומים, מהו מועד מסירת החזקה בנכס ועוד. אם מדובר על חוזה עבודה אישי, יש לכלול בו את הגדרת התפקיד ותחומי האחריות של העובד, למי העובד כפוף, מהי מסגרת שעות העבודה, סעיף שמירה על סודיות, אי תחרות ועוד. כמו כן בכל הסכם מומלץ לכלול מנגנון יישוב סכסוכים, אשר קובע אל מי הצדדים יפנו במקרה של מחלוקת. מנגנון זה נועד לאפשר את הפתרון המשבר בצורה היעילה ביותר כדי שאפשר יהיה להמשיך בפעילות העסקית ולמנוע נזק כספי למי מהצדדים.

עורך דין חוזים

חשיבות עורך הדין בעריכת חוזה

לעיתים קרובות, מסתפקים צדדים לחוזה בהסכם סטנדרטי שהורידו מהאינטרנט ואינם פונים לשירותיו של עורך דין. ראשית, על מנת לחסוך את עלות שכר הטרחה ושנית, בשל ההנחה כי החוזה הסטנדרטי מתאים לכולם. אולם, המציאות מלמדת כי חסכון זה עלול לעלות ביוקר. מדוע? משום שכל חוזה, מכל סוג שהוא, חייב להיות מותאם לנסיבות הספציפיות של הצדדים ורק עורך דין בעל הידע המשפטי והניסיון המקצועי, יכול לבנות הסכם אשר יעגן כהלכה את התחייבויות הצדדים. ללא קבלת ייעוץ משפטי, יתגלעו עד מהרה מחלוקות מהותיות בין הצדדים אשר לעיתים קרובות מובילות לתביעה משפטית ולנזק כספי רב.

מעוניין לרכוש או למכור דירה? אתה עתיד לחתום על חוזה עסקי? על הסכם עבודה? צור עמנו קשר ונתאים לך את עורך הדין הנכון מצוות Justice israel.


מהו עורך דין חוזים? איש מקצוע משפטי זה אחראי על עריכת, ניהול וביצוע חוזים בין צדדים.

מהו חוזה?
חוזה הוא הסכם שניתן לאכיפה משפטית בין שני צדדים או יותר. רוב החוזים המחזיקים במשקל משפטי כלשהו נעשים בכתב, אם כי חוזים בעל פה עשויים להיות ניתנים לאכיפה גם מבחינה משפטית. חוזה הוא חוקי רק כאשר הוא נחתם מרצון על ידי שני הצדדים וללא כל כפייה. אם אחד הצדדים בחוזים אינו עומד בתנאים המפורטים בהסכם, הם מבצעים הפרת חוזה.

מיהו עורך דין חוזים?
עובדים בחוזה הופכים נפוצים יותר במגוון עסקים בתעשיות רבות. באופן דומה, עורכי דין חוזים עובדים עם עסקים לעתים קרובות יותר. ברוב ההיבטים של החוק, תתקלו בעורכי דין חוזים. כאשר היציבות של התעשייה המשפטית משתנה, עורך דין חוזים יכול לספק קצת יציבות ויציבות במשרד עורכי דין. משרד עורכי דין יכול לשכור עו”ד חוזים לפי הצורך כדי לקחת על עצמו את העבודה הקשורה לחוזים תוך שמירה על זמינות העמיתים למשימות אחרות.

הדרישה לעורכי דין חוזים החלה כאשר החוזים נדרשו לתמיכה רבה יותר בתהליכי בדיקת נאותות והתדיינות משפטית. התעשייה המשפטית תמיד משתנה ומתאימה את עצמה לתקנות ולחוקים , ולכן גם הצורך בעורך דין לחוזים משתנה. תאגידים ומשרדי עורכי דין משתמשים כעת בעורכי דין חוזים בתפקידים מרכזיים יותר כדי לשמור על עלויות תוך הגנה על עצמם. משרד עורכי דין מחפש בדרך כלל לחסוך כסף מבלי לוותר על איכות השירות ללקוחות.

עורכי דין חוזים מגיעים עם מגוון רקעים . חלקם כוללים:

עורכי דין שנמצאים כעת במעבר מקצועי.

עורכי דין המחפשים עבודה נוספת בתחום עיסוק משפטי.

עורכי דין שרוצים גמישות רבה יותר בלוח הזמנים שלהם, כמו הורים עובדים.

עורכי דין העובדים בחברה מסחרית

חלק מעורכי הדין המתמחים בדיני חוזים עובדים בסוכנות ונותנים שירותים למגוון לקוחות, בעוד שאחרים משמשים כחלק מהמחלקה המשפטית הפנימית של חברה או עובדים במשרד עורכי דין. שמות נוספים לעורכי דין חוזים כוללים:

עורכי דין לא שותפים
עורכי דין לעובדים
של יועץ
עו”ד חוזים
עורך דין הסכמים
יוֹעֵץ
עורך דין לעיון במסמכים
עורך דין לתמיכת ליטיגציה
מה עושה עו”ד חוזים?
תחומי האחריות העיקריים של עורך דין חוזה כוללים עריכה ושינוי חוזים ומסמכים משפטיים. עורכי דין חוזים מבצעים אותן תפקידים כמו יועץ פנימי או שותפים במשרד עורכי דין.

הם עשויים לסייע גם ב:

דרישות רגולציה ותאימות
הכנת אסטרטגיות מקרה
סיוע בשלבי גילוי אלקטרוני וגילוי של תיק משפטי
עסקאות נדל”ן
סקירה ושינוי מדריכי עובדים
נושאי עבודה ותעסוקה
מתן תמיכה לצוות ההתדיינות
עסקאות הקשורות למיזוגים ורכישות
ביצוע מחקר משפטי
בעיות קניין רוחני
ביצוע הפקדות
עריכת הסדרים וחוזים
הכנת מסמכים ודוחות שנתיים
עסקים ומשרדי עורכי דין שונים משתמשים בעורכי דין חוזים למטרות ותפקידים שונים. משרד עורכי דין עשוי להזמין עורך דין חוזה למומחיות מיוחדת או לעזרה מהירה. אם לפירמה פתאום יש עלייה עצומה בעומס העבודה, עורך דין חוזה יכול לקחת על עצמו גם חלק מהעבודה כדי לקזז את הלחץ על השותפים והשותפים האחרים. עורכי דין רשאים לסייע בחיסול חולשת משרד עורכי דין על ידי מתן תמיכה מיוחדת.

סוגי עורכי דין לחוזים:

עורך דין לדיני חוזים
עורך דין הפרת חוזה שכירות
עורך דין לענייני חוזה שכירות
עורך דין שכירות
חוזה שכירות עורך דין
עורך דין חוזה שכירות
חוזה שכירות דירה עורך דין
שכר טרחה עורך דין חוזה דירה
הסכם שכר טרחה עורך דין מקרקעין
עלות חוזה שכירות אצל עורך דין
עורך דין חוזה דירה
חוזה שכירות עם עורך דין מי משלם
שכר טרחה עורך דין חוזה שכירות
חוזה שכירות מול עורך דין מי משלם
עורך דין דיני חוזים
עורך דין חוזים
כמה עולה חוזה שכירות אצל עורך דין
עורך דין שכירות דירה
הסכם התקשרות עם עורך דין
הסכם נאמנות עורך דין
הסכם שכר טרחה עורך דין

חלק ממשרדי עורכי הדין מספקים עבודה לעורכי דין קבלניים באופן זמני כדי לראות עד כמה הם מתאימים לצוות ולעומס העבודה לפני שהם מציעים להם תפקיד במשרה מלאה.

כיצד אוכל לדעת אם אני צריך עו”ד חוזים?
חוזים והסכמים משפטיים חייבים לפעול במתכונת מסוימת ולכלול נוסח ספציפי על מנת להיות מחייבים. כאשר אתה עובד עם עו”ד להסכמים לעריכת וביצוע החוזים שלך, ההסכמים יהיו נקיים מכל פרצות, ניתנות לאכיפה משפטית, וקבילים בבית המשפט. לפני שתתחיל בתהליך ניסוח כל סוג של הסכם או מסמך משפטי , יהיה זה חכם להביא עו”ד חוזה שיטפל בכל התהליך. תוכל גם להשתמש בשירות של איש מקצוע משפטי זה כדי לבדוק חוזה קיים לפני שהוא נחתם.

נושאים המחייבים ייעוץ עורך דין לענייני חוזים

פינוי שוכר ללא חוזה שכירות
הפרת חוזה שכירות
הסכם שותפות
ביטול חוזה שכירות
חוזה מכירת דירה
ביטול חוזה
הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה
חוזה מכר דירה
הפרת חוזה
חוזה שכירות סטימצקי
חוזה שכירות דירה
חוזה שכירות דירה לטובת המשכיר
הסכם שכירות מחסן בבניין
חוזה שכירות לדירה
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי doc
סיום חוזה שכירות
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי
הסכם שכירות סטנדרטי
גרם הפרת חוזה
חוזה שכירות קרביץ
חוזה שכירות
חוזה שכירות בלתי מוגנת עם ערבים
חוזה שכירות מוגנת
חוזה שכירות בלתי מוגנת 2020
חוזה שכירות לדוגמא
הסכם שכירות
דיני חוזים
חוזה שכירות דירה סטנדרטי
שימוש בהסכם מייסדים דוגמא
חוזה שכירות מחסן
חוזה שכירות חדר בדירה
חוזה שכירות בלתי מוגנת
הסכם שכירות בלתי מוגנת
חוזה שכירות בלתי מוגנת קובץ word
חוזה סטנדרטי להשכרת דירה
הסכם שכירות דירה
המשך שכירות ללא חוזה
חוזה שכירות דירה קצר
חוזה שכירות לעסק
חוזה שכירות לעסק word
חוזה שכירות להורדה
הסכם שכירות בלתי מוגנת להורדה
חוזה שכירות חניה
חוזה שכירות סטנדרטי 2021
חוזה שכירות 2 עמודים
חוזה שכירות בלתי מוגנת קצר
הסכם שכירות קצר
חוזה שכירות להדפסה
חוזה שכירות משנה
חוזה מכר
דיני חוזים סיכום
חוזה שכירות סטנדרטי קצר
חוזה שכירות סטנדרטי קצר להורדה
חוזה שכירות קצר pdf
הסכם הארכת שכירות
החתמת ערבים לחוזה שכירות
כתב ערבות לחוזה שכירות
חוזה שכירות קצר
חוזה שכירות קצר ליחידת דיור
חוזה דירה סטנדרטי

שכירות בלתי מוגנת
חוזה שכירות מומלץ
נוסח סיום חוזה שכירות לפני הזמן
חוזה שכירות פשוט
טופס חוזה שכירות
הסכם מכר
הסכם שיתוף במקרקעין דוגמא

הסכם שיתוף פעולה עסקי דוגמא
חוזה שכירות קצר 2 דפים
חוזה שכירות יחידת דיור
הפרה יסודית
הסכם חכירה
הארכת חוזה שכירות
חוזה סאבלט
סיכול חוזה
חוזה שכירות רגילה
הסכם תיווך
חוזה סטנדרטי
הסכם
חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה
חוזה אחיד
חוזה חכירה מקוון
אופציה בחוזה שכירות
נספח הארכת חוזה שכירות
חוזה למראית עין
הסכם לדוגמא
חוק החוזים
חוק החוזים תרופות
חוק החוזים חלק כללי
חוק חוזה הביטוח
זיכרון דברים
חוק החוזים כללי
חוק החוזים הכללי
חוק חוזה קבלנות
חוק חוזים אחידים
הסכם השכרת זכות ציבורית למונית
חוזה דרקוני
חוזה יחס
חוזה לדוגמא