הסמכת תובעים פליליים ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנון ולבניה

 1. 1. הנחייה זו באה להסדיר את נושא הסמכת תובעים פליליים שאינם חלק מהתביעה הכללית (פרקליטות ומשטרה), ברשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות איזוריות ואיגודי ערים) ובוועדות המקומיות לתכנון ולבניה.

הנחייה זו עוסקת בשני סוגים של הסמכת תובעים. האחד, הסמכת תובעים בוועדות מקומיות לתכנון ובניה, שמופיעים בהליכי האכיפה השונים הקבועים בחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965 (להלן: “תובעי תכנון ובניה“); השני, הסמכת תובעים ברשויות המקומיות לעניין ביטול הודעות תשלום קנס בעבירות של ברירות משפט לפי ס׳ 229(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ״ב-1982, בהתאם לדברי החקיקה המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 (להלן: “תובעים עירוניים).

עורך דין מומלץ

 1. 2. תשתית נורמאטיבית
 2. 3. התפיסה המשפטית הישראלית היא, כי התביעה הפלילית באה ביסודה ממקור מרכזי אחד: היועץ המשפטי לממשלה (בג”צ 4723/96עטייה אביבית נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, ואחי, פ״ד נא(3) 714).
 3. 4. סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ”ב-1982, מסמיך את היועץ המשפטי לממשלה להסמיך תובעים “דרך כלל, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסוימים או למשפט מסוים”.
 4. 5. לגבי תובעי תכנון ובניה המייצגים את הוועדות מקומיות, החוק קובע במפורש כי אלה חייבים לקבל הסמכה על ידי היועץ המשפטי לממשלה (ס׳ 258 לחוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965 והחל מיום 25.10.2017 – סעיף 254יח לחוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965). הדרישה בחוק להסמכה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה נועדה לצמצם את עצמאותן של הוועדות המקומיות בניהול הליכים פליליים, ולהגביר את פיקוחו של היועץ המשפטי לממשלה על הליכים אלה, נוכח מקרים שבהם עשו ועדות מקומיות שימוש לא ראוי בסמכות זו (רע״פ 252/04רון שדות ניהוועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים, פ״ד נח (5) 871).
 5. 6. לפי המדיניות הנוהגת והמושרשת מזה שנים רבות גם התובעים העירוניים1חייבים בהסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, אף שהם אינם חלק מהתביעה הכללית, וכך פסק בית המשפט העליון: “אין כל דבר אשר ימנע מהיועץ המשפטי לממשלה לקבוע כי התובעים המיוחדים יהיו גם בעלי הסמכה על־פי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי” (רע”פ 322/03משה ח. אלי ע.בע״מ ואחי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נז (3) 851), זאת בהתאם לתפיסה שעל תובעים אלה לפעולבתיאום עם זרועות התביעה האחרות ובכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. לפיכך, על כל התובעים האמורים לפעול עפ״י הסמכה מאת היועץ המשפטי לממשלה.
 6. 7. בהתאם לתפיסה זו הוקמה המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה (להלן: “המחלקה”), המהווה הרחבת הפעילות של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, שעסקה בהנחיית התובעים בתחום התכנון והבנייה. המחלקה במתכונתה החדשה תהיה אחראית, בין היתר, על הסמכת התובעים הפועלים מכוח הסמכת היועץ המשפטי לממשלה (כגון תובעים עירוניים, תובעים ממשרדי ממשלה שונים, תובעים בתאגידים סטטוטוריים ועוד), ועל הכשרתם; ועם איושה המלא גם על הנחייתם של תובעים אלה, תוך גיבוש תורה ותפיסת הפעלה אחודה. ההחלטה על הקמת המחלקה משקפת את החשיבות הרבה שרואים היועץ המשפטי לממשלה, מנכ”לית משרד המשפטים ופרקליט המדינה בהקניית אמות מידה מקצועיות ואחידות, במתן כלים ובהנחיה רציפה לתובעים הפועלים מכוח הסמכת היועץ המשפטי לממשלה.

ב.   עקרונות כלליים

בפרקים הבאים יפורטו התנאים והשיקולים בהסמכת התובעים השונים. המדובר ברשימה מנחה של שיקולים, מהם רשאים הגורמים המופקדים על יישום הנחייה זו לסטות בהתקיימן של נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכמתחייב מטיבן של הנחיות פנימיות והגמישות הנדרשת להפעלתן (ר׳ בג”צ 7053/96אמקור בע”מ נ׳ שר הפנים, נג (1) 193.

טיבן של הנחיות פנימיות שגמישות הן, והרשות מוסמכת – ולעיתים אף חייבת – לשקול את אפשרות הסטייה מהן“.

ב.1. כשירות לתפקיד התובע:

 1. 1. ככלל, שיקול דעתה של התביעה הוא “שיקול־דעת שלטוני, בעל אופי שיפוטי” (בג”ץ 935/89גנורנ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ”ד מד(2), 485, בעמ׳ 508). התובעים השונים ממלאים תפקיד

1לגבי ביטול הודעות תשלום קנס בעבירות של ברירות משפט לפי ס׳ 229(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),התשמ״ב־1982 מחייב החוק במפורש הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה, גם לגבי ביטול קנס מנהלי החוק מחייב הסמכה.

ציבורי מובהק, בעל חשיבות ורגישות רבה. ממילא יש צורך להבטיח, כי מי שיתמנה לתפקיד זה יהיה ראוי לכך.

 1. 2. תפקיד התובע מחייב ידע, הבנה וניסיון בתחומי המשפט הפלילי המהותי והדיוני, וכן בתחומי התפקיד המיועד לכל תובע. לצד המיומנויות המשפטיות, תפקיד התובע מחייב יכולת לנהל הליכים בבית משפט, מתוך יושרה רבה, ראיית רוחב מערכתית, אחריות, שיקול דעת מאוזן, גישה ממלכתית ומחויבות אישית עמוקה להשגת טובת הציבור, לאינטרס הציבורי ולשלטון החוק ויכולת לעמוד על עקרון עצמאות התביעה (להלן: “כישורים הנדרשים מתובע“).
 2. 3. נוכח הרגישות והחשיבות של עבודת התביעה, אך גם מתוך הכרה בקשיים העומדים לפני הרשויות השונות לאתר תובעים מיומנים ומנוסים ולקיים מערכת תביעה יעילה, ייקבעו תנאי הכשירות מהתובעים השונים כדלקמן:
 3. 4. לא יוסמך אדם לתפקיד תובע של ועדה מקומית בענייני תכנון ובניה, פנימי או חיצוני, אלא בהתקיים תנאים אלה:
 4. 1. יהיו בו אותם כישורים הנדרשים מתובע.
 5. 2. הוא יהיה בעל ידע, בקיאות וניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בניהול הליכים פליליים כתובע או סניגור, והיכרות עם דיני התכנון והבניה והמשפט המינהלי.
 6. 3. על אף האמור בס׳ ב.1. 4. 2. לעיל, מועמד לתפקיד תובע בוועדה המקומית בה מכהן תובע ראשי המקיים את כל התנאים הנדרשים בסעיף זה, לא ידרש לנסיון מוכח כאמור.
 7. 5. לא יוסמך אדם לתפקיד תובע, פנימי או חיצוני, בענייני התוספת השלישית, או ביטול הודעות תשלום קנס, אלא בהתקיים תנאים אלה:
 8. 1. יהיו בו אותם כישורים הנדרשים מתובע.
 9. 2. הוא יהיה בעל ידע, בקיאות וניסיון מוכח של שנה לפחות בניהול הליכים פליליים בבתי משפט.
 10. 3. על אף האמור בס׳ ב. 1. 5. 2 לעיל, מועמד לתפקיד תובע ברשות מקומית בה מכהן תובע ראשי המקיים את כל התנאים הנדרשים בסעיף זה, לא ידרש לנסיון מוכח כאמור.
 11. 6. ככלל, מטעמים מובנים, לא יוסמכו תובעים עובדי רשויות מקומיות שאינם עורכי-דין, אף שהחוק אינו שולל זאת (ראו סעיף 264(2) לפקודת העיריות). אולם, תובעים עובדי הרשות שקיבלו הסמכה עד כה, לא תבוטל הסמכתם ככל שזהו תפקידם ברשות, למעט בענייני תכנון ובניה.

ב.2. תובעים פנימיים וחיצוניים

 1. 1. מאחר שמדובר בייצוג אינטרס ציבורי בתחום רגיש כמו המשפט הפלילי, הגישה הראויה היא, שהתובעים יהיו, ככל הניתן, עובדי ציבור, האמונים על שירות הציבור, והכפופים לפיקוח ולדין המשמעתי של עובדי ציבור. רשויות מקומיות וועדות מקומיות רבות מעסיקות באופן ישיר את התובעים, במיוחד ברשויות שחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ט – 1999 (ס״ח 1705 מיום 2.3.1999), חל עליהן ומחייבן להעסיק יועץ משפטי פנימי עובד הרשות.
 2. 2. לגבי עיריות, הכלל הינו שכל התובעים יהיו עובדי הרשות. עם זאת, כפי שנקבע בפסיקה, לעיתים, שיקולים שונים, מצדיקים הסמכת עורכי דין פרטיים לשמש כתובעים מטעם הרשויות השונות, על מנת שאלה יוכלו לעמוד בחובותיהן בנושא האכיפה והשלטת שלטון החוק (ר׳ והשווה: בג״ץ 1783/00חיפה כימיקלים בע״מ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה; ניתן ביום 4.5.2003). לאור האמור, ניתן יהיה לחרוג מכלל זה רק בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, לתקופה של שישה חודשים, ובמקרה המעורר צורך ממשי, לתקופה של שישה חודשים נוספים.2.

ב.3. בקשת ההסמכה

 1. 1. בקשה להסמכת תובע תוגש באמצעות היועץ המשפטי של אותה רשות אל המחלקה.
 2. 2. בקשה להסמכת תובע בעניין תכנון ובניה תערך לפי הטופס בתוספת א׳ להנחייה זו.
 3. 3. בקשה להסמכת תובע עירוני ותובעים באזור תערך לפי הטופס בתוספת ב׳ להנחייה זו.
 4. 4. לבקשה לכתב הסמכה לתובע תכנון ובניה, יצורף דו״ח פעילות כאמור בפרק ח׳ להנחיה זו וכפי הקבוע בנספח ג׳ להנחיה זו. לבקשה לכתב הסמכה לתובע עירוני, יצורף דו״ח כאמור בפרק ח׳ להנחיה זו וכפי הקבוע בנספח ד׳ להנחיה זו.
 5. 5. הבקשה בצירוף הדו״ח תוגש חודשיים לפחות לפני המועד שבו יפוג תוקף ההסמכה הקודמת.
 6. 6. רשות שתבקש להסמיך תובע במקום תובע מכהן אחר במהלך תקופת כתב ההסמכה, תידרש לנמק את הבקשה להפסקת ההסמכה ולקבל לכך אישור מראש מאת המחלקה. רשות שתביא בקשה להסמכת תובע אחר מזה שכיהן בתפקיד עד סיום הסמכתו תפרט את הטעמים להחלפת התובע. דרישה זו נועדה להבטיח שהדבר אינו נעשה כאמצעי לחץ או עונשין בגין עצמאות מקצועית שגילה התובע במילוי תפקידו.

2על מנת לאפשר לעיריות שונות להתארגן כראוי, כלל זה ייכנס לתוקפו ביום 1.1.2018.

ב.4. תקופת ההסמכה

 1. 1. ככלל, הסמכת תובע חדש תהיה לתקופה של עד שנה אחת ואפשר שיקבעו בה מגבלות על סוג והיקף הפיקוח על פעילותו של התובע החדש.
 2. 2. חידוש הסמכתו של תובע עובד הרשות תינתן לתקופה שתיקבע בכתב ההסמכה, או עד תום התקופה שבה הוא מועסק ברשות, הכל לפי המוקדם שבמועדים.
 3. 3. הסמכת תובע חיצוני, תינתן, ככלל, לתקופה שתיקבע בכתב ההסמכה ושלא תעלה על שנה בכל הסמכה.

ב.5. משך כהונה כתובע

 1. 1. עורך-דין לא ישמש כתובע חיצוני ברשות לתקופה מצטברת העולה על שבע שנים באותה רשות. יובהר, כי מגבלה זו הינה אישית והיא חלה גם על תובע שעזב משרד קודם וממשיך לשמש כתובע. אין מגבלה על כהונה מצטברת כתובע ברשויות שונות. לעניין חישוב התקופה המצטברת לעיסוק בתחום רישוי העסקים לא תחשב תקופת העיסוק בתחום התכנון והבנייה ולהפך.
 2. 2. תובע חיצוני ששימש תובע לתקופה מצטברת של שבע שנים ברשות, ומטעם זה לא חודשה הסמכתו, יוכל לשוב ולשמש כתובע חיצוני באותה רשות בתום תקופת הפסקה של שנתיים, ובתנאי שבמהלך תקופה זו כיהן תובע אחר בתפקיד. מגבלה זו תחול לא רק על עורך-דין בודד, אלא גם על משרד עורכי-דין.
 3. 3. על אף האמור בסעיף ב.1.5 ניתן יהיה לשקול במקרים מתאימים, לחדש את ההסמכה לחצי שנה נוספת, על מנת לאפשר לרשות להיערך לאיתור תובע חדש ולמנוע חלל בעבודת האכיפה.

ב.6. תובע במספר רשויות

 1. 1. ככלל, ניתן להסמיך עורך-דין לשמש כתובע חיצוני בשתי רשויות, ובלבד שמספר התושבים בהן אינו עולה על 120,000 בסך הכל.
 2. 2. במתן ההסמכה תיבחן המקצועיות של המועמד וכן עיסוקו בעבר כתובע לענייני תכנון ובנייה או כתובע עירוני. עם זאת, ניתן יהיה לשקול, בשיקול דעת פרטני, על פי בקשה מיוחדת ובכפוף לבדיקת היבטים של ניגוד עניינים, יעילות, מקצועיות, היקפי העבודה, והיכולת ליתן שירות ראוי לאותה רשות – הסמכה של עורך-הדין לשמש כתובע חיצוני בשלוש רשויות, ובלבד שסך התושבים אינו עולה על האמור בסעיף ב.1.6 להנחיה.
 3. 3. המגבלה על מספר הרשויות בהן יוסמך עורך-דין כתובע חלה לא רק על עורך-דין בודד, אלא גם על משרד עורכי-דין. עם זאת, כאשר מדובר במשרד עורכי-דין, תישקל בחיוב הקלה במסגרת המגבלות, היינו אישור הסמכה ליותר משתי רשויות, ולא יותר מחמש רשויות ובלבד שמספר התושבים בהן אינו עולה על 60,000 תושבים בממוצע בכל רשות. המגבלה על מספר הרשויות החלה על משרד עורכי-דין תחול לצד המגבלות האישיות שימשיכו לחול על כל תובע במשרד. גם במקרה כזה ההסמכה תינתן בכפוף לבדיקת היבטים של ניגוד עניינים, יעילות, מקצועיות, היקפי העבודה, והיכולת ליתן שירות ראוי לכל אותן רשויות.
 4. 4. ככלל, לכל רשות יוסמך לשמש כתובע חיצוני – עורך דין אחד. עם זאת, ולבקשת הרשות, ניתן יהיה במקרים מתאימים לאשר הסמכה אד הוק לעורך-דין נוסף ממשרדו של התובע בלבד, לשמש לצדו של התובע המכהן, או לשמש כממלא מקום התובע המכהן, אם היקף העבודה בוועדה הוא חריג ומצדיק זאת.
 5. 5. על מנת להבטיח קיום המגבלות הנזכרות לעיל, על עורך-דין המבקש לקבל או לחדש כתב הסמכה, ששימש בעבר כתובע בעל הסמכה, למלא בטופס הבקשה להסמכה הצהרה בדבר מספר הרשויות לגביהן הוסמך כתובע, בצירוף שמות הרשויות, היקף העבודה המצטבר ברשויות והתקופה המצטברת שהמבקש מכהן בכל אחת מהן.

ג.   ועדה מייעצת לנושא הסמכת תובעים ברשויות מקומיות

 1. 1. ככלל, מדי שנה תכונס ועדה מייעצת לנושא הסמכת תובעים ברשויות מקומיות. בראש הוועדה ישב מנהל המחלקה, או פרקליט בכיר מטעמו. שאר חברי הוועדה ייקבעו על-ידי המחלקה, לפי שיקול דעתה. ככל הניתן, בוועדה יהיו חברים, נציג פרקליטות המחוז ותובע של רשות מקומית גדולה.
 2. 2. הוועדה תמליץ לפני היועץ המשפטי לממשלה או לפני מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו להסמיך תובעים, באשר לבקשה לקבלת כתב הסמכה או לחידושו, ובאשר לתקופת ההסמכה המוצעת, תנאי ההסמכה וכן באשר לבקשת רשות להסמיך תובע חדש במקום תובע מכהן.
 3. 3. בקשה תובא לדיון בוועדה לאחר שנבדק ונמצא שהיא ערוכה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, וכי צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים.
 4. 4. ככלל, הליך הבדיקה יכלול גם ראיון עם עורך-הדין שהסמכתו מתבקשת.
 5. 5. בעניין חידושי הסמכות, הוועדה תגבש המלצתה לאחר בדיקת דו״ח הפעילות של התובע, והיא תוכל לדרוש ממנו הבהרות ונתונים נוספים ככל שיידרש.
 6. 6. הוועדה רשאית לדרוש ממועמד להציג לפניה כל חומר נוסף רלבנטי לפי שיקול דעתה.
 7. 7. הוועדה תוכל להביא לפני היועץ המשפטי לממשלה המלצה לגבי מספר התובעים החיצוניים שיוסמכו בכל רשות מקומית, וזאת בהתאם לאמות מידה רלבנטיות, כגון גודל הרשות ומספר ההליכים שנוהלו בפועל מטעם אותה רשות בשנים קודמות.
 8. 8. בקשות למתן כתב הסמכה או לחידוש כתב הסמכה, המוגשות במהלך השנה, יכול שישקלו ויומלצו במסגרת ראיון אישי שיקיים מנהל המחלקה או פרקליט בכיר מטעמו עם המועמד. במקרה כזה, ההמלצה תוכל להתייחס לכל אחד מהמקרים האמורים לעיל וההסמכה תוגבל עד לתחילת השנה העוקבת על מנת לאפשר למועמד להופיע לפני הועדה המייעצת כאמור בסעיף ג.4.

ד.    כתבי ההסמכה

 1. 1. כתב הסמכה לתובע תכנון ובניה של ועדה מקומית יוכן בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ה’ להנחיה זו.
 2. 2. כתב הסמכה לתובע תכנון ובניה מדינתי, אשר מטפל בהליכי אכיפה הננקטים ע״י המדינה, יוכן בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ו׳ להנחיה זו.
 3. 3. כתב הסמכה לתובע בענייני התוספת השלישית יוכן בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ז׳ להנחיה זו.
 4. 4. כתב הסמכה לתובע בעניין ביטול הודעות תשלום קנס יוכן בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ח׳ להנחיה זו.
 5. 5. כתב ההסמכה החתום יועבר לתובע, והעתקו יועבר לתובע הממונה עליו ברשות המקומית או בוועדה המקומית (ככל שיש כזה) ויישמר בתיקי פרקליטות המדינה.

ה.   הגבלות על הסמכת תובעים בגין ניגוד עניינים

 1. 1. לא יוסמך כתובע מי שעשוי להתקיים לגביו מצב של ניגוד עניינים פוטנציאלי או חשש לפגיעה במראית העין הציבורית ובאמון הציבור במערכת התביעה. מבלי למצות, דוגמאות של מצבים של ניגוד עניינים פוטנציאלי או חשש לפגיעה במראית העין שימנעו מתן ההסמכה או יחייבו את שלילתה יובאו להלן (יודגש כי אין המדובר ברשימה סגורה):
 2. 1. א. לא יוכל לשמש בתפקיד תובע מי שעוסק בפעילות פוליטית, כגון, שהוא חבר מועצה ברשות מקומית (לאו דווקא זו שבעניינה מבוקשת ההסמכה), מועמד בבחירות או חבר מרכז מפלגה. עיסוק כאמור ישמש גם עילה לביטול הסמכה קיימת.
 3. 1. ב. לא יוכל לשמש בתפקיד תובע מי שקרובו מכהן כנבחר ציבור באותה רשות מקומית, או שקרובו נושא בתפקיד מהנדס הרשות המקומית, חשב הרשות המקומית או עובד במחלקת הפיקוח של הרשות המקומית.

בפרק זה “קרוב” הינו בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, צאצא, צאצאי בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד, דודה, ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו או אדם אחר שיש לו קשרים לתובע שעשויים להציב את התובע במצב של ניגוד עניינים.

 1. 1. ג. תובע לא יכהן בתפקיד בתאגיד הפעיל בתחום המקרקעין במרחב התכנון של הוועדה המקומית בה הוא מכהן (לרבות בתפקיד דירקטור בתאגידים עירוניים).
 2. 1. ד. תובע מדינתי יוכל לקבל הסמכה כתובע בוועדה מקומית לתכנון ולבניה, בכפוף לכך שייקבע שלא יטפל בתיקים מטעם המדינה במרחב התכנון המקומי, וכן יקבעו לפי הצורך מגבלות אחרות לטיפולו בתיקים על מנת להפיג חששות לניגודי עניינים פוטנציאלים או קונקרטיים נוספים.
 3. 1. ה. יועץ משפטי של רשות מקומית לא יוכל לשמש במקביל גם כתובע מדינתי בתחום אותו מחוז.
 4. 1. ו. יועץ משפטי של ועדה מחוזית לא יוכל לשמש במקביל גם כתובע מטעם ועדה מקומית באותו מחוז.
 5. 1. ז. יועץ משפטי של היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר לא יוכל לשמש כתובע של ועדה מקומית.
 6. ח. יועץ משפטי או תובע של אחת הרשויות המרחביות הכלולות במרחב התכנון המקומי של ועדה מקומית לפי סעיף 19 לחוק, לא יוכל לשמש במקביל כתובע מטעם אותה ועדה מקומית.
 7. ט. מצב נוסף של ניגוד עניינים הוא מקום בו לגורם הממליץ ברשות המקומית על הסמכת תובע (ראש הרשות או היועץ המשפטי לרשות) זיקה אישית או משפחתית לאדם המומלץ כתובע ברשות המקומית או בוועדה המקומית באותו ישוב.
 8. י. מי שמחזיק כתב הסמכה כתובע מטעם היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל לייצג כל אדם, כל זמן היות ההסמכה בתוקף:
 9. 1. בהליך משפטי נגד אותה רשות מקומית;
 10. 2. כסניגור בכל רחבי הארץ בשל העבירות המפורטות בכתב ההסמכה לתובע;
 11. 3. בפני פקיד או ועדה של הרשות המקומית האמורה.
 12. 4. אם יש בפעילותו כדי להעמידו באפשרות לניגוד עניינים עם תפקידו כתובע (לרבות הסכמי מכר מקרקעין בתחום מרחב התכנון של הוועדה המקומית בה הוא מכהן, וייצוג תאגידים יזמיים ופעילים בתחום המקרקעין, במרחב התכנון המקומי)
 13. יא. תובע לא רשאי לייצג עובד הרשות המקומית בכל הליך בענייניו האישיים. לעניין זה עניין אישי הינו גם עניין אשר אינו קשור לתפקידו בוועדה המקומית או ברשות המקומית.
 14. 1. יב. בנוסף לאמור לעיל, בטופס הבקשה יצהיר המועמד לקבל כתב הסמכה כתובע על כל קרוב או לקוח שהוא קבלן, יזם או אדריכל העובדים במרחב התכנון הרלבנטי. בנוסף, ידווח בטופס הבקשה על כל נכסי המקרקעין שיש לו זכויות בהם במרחב התכנון המקומי. על מנת להבטיח מניעת מצב של ניגוד עניינים (פוטנציאלי או מסוים) תקבע חובת דיווח מראש בטופס הבקשה, ובהתחייבות למתן הודעה על כל שינוי שיחול בעניין זה.
 15. 2. על התובע לעדכן בהודעה למחלקה על כל שינוי שיחול, שיכניס את התובע לאחד המצבים האמורים לעיל במהלך תקופת הסמכתו.
 16. 3. לשם קבלת ההסמכה, יתחייב תובע חיצוני כדלקמן:

א.     תובע יתחייב שאם יטפל, אגב תפקידו כתובע כאמור, בענין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג לאחר סיום התפקיד את האדם באותו עניין כלפי הרשות המקומית.

ב.     תובע יתחייב כי במהלך שנה מיום סיום תפקידו לא יקבל זכות – לרבות עבודה כשכיר, או שלא כשכיר, או בדרך של התקשרות אחרת – מגורם שהתובע ניהל או היה מעורב בניהול הליך כלפיו, או המליץ על ניהול הליך כלפיו, במסגרת הסמכתו כתובע של הרשות המקומית, וזאת אלא אם התקבל לכך היתר מהמחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה.

ג.      תובע יתחייב כי לא יקבל מתנה, שניתנה לו נוכח תפקידו כתובע חיצוני, בין אם ניתנה לו עצמו ובין אם ניתנה לבן זוגו החי עמו או לילדו הסמוך על שולחנו.

ו.    הופעת תובעים בערעורים

 1. 1. כל תובע ברשות מקומית יקבל כתב הסמכה לייצג בבית-המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאת הרשות המקומית, ובכל בתי-משפט השלום ובתי-המשפט לעניינים מקומיים אשר באותו מחוז.
 2. 2. באשר לייצוג בבית-המשפט העליון, תמשך המדיניות הנהוגה, לפיה בבית המשפט העליון מייצגת פרקליטות המדינה, בכפוף לאפשרות, במקרים מיוחדים, של מתן הסמכה, אד-הוק, על בסיס בקשה ובדיקה פרטנית.

ז.    הנחיות ופיקוח שוטף על תובעים

 1. 1. המחלקה היא זרועו הארוכה של היועץ המשפטי לממשלה בפיקוח וההנחיה השוטפים על תובעי התכנון והבניה ולאחר איושה המלא – גם על יתר התובעים.
 2. 2. עד לאיושה המלא של המחלקה, (אירוע שאודותיו תופץ הודעה לכל התובעים), פרקליטות המחוז תמשיך לשמש ככתובת לתובעים העירוניים בנוגע לשאלות משפטיות המתעוררות בנוגע לעבירות שבתחום סמכותם, לצורך התייעצות והכוונה ולשם קבלת אישורים הנדרשים לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, וכן במידת הצורך לשם בירור תלונות על תובעים. ככל שעולות שאלות המעוררות סוגיות עקרוניות על פרקליטות המחוז לשתף בטיפול את גורמי מחלקת ייעוץ וחקיקה הרלבנטיים.
 3. 3. תובע עירוני לא יחזור בו מאישום לאחר שהוגש לבית המשפט או יסכים למחיקת נאשם מכתב אישום שהוגש, אלא לאחר שהביא את העניין לפני פרקליט המחוז אשר במחוזו נמצאת הרשות המקומית, ולאחר איושה המלא של המחלקה – לפניה.
 4. 4. כל תובע יחזיק תחת ידו העתק מהנחיה מס׳ 4.1001″עצמאות התביעה הפלילית” ויפעל לפיה.

ח.   דיווחים

 1. תובע בענייני תכנון ובניה ימציא מדי שנה למחלקה דו״ח תקופתי. נוסח הדו״ח שעל תובע בענייני תכנון ובניה להמציא, קבוע בנספח ג׳ להנחייה זו. העתק דו״ח זה יוגש בצמוד לכל בקשה לחידוש הסמכה באותה רשות שיגיש התובע או תובע אחר ממשרדו.
 2. 2. תובע עירוני ימציא מדי שנה למחלקה דו״ח תקופתי. נוסח הדו״ח שעל תובע בענייני התוספת השלישית להמציא, קבוע בנספח ד׳ להנחייה זו. העתק דו״ח זה יוגש בצמוד לכל בקשה לחידוש הסמכה באותה רשות שיגיש התובע או תובע אחר ממשרדו.
 3. 3. דיווח מטעם תובעים שהם עובדי הרשות המקומית יומצא במרוכז, באחריות התובע הראשי של הרשות המקומית.
 4. 4. דיווח מטעם תובעים חיצוניים יהיה אישי, גם כאשר הרשות מיוצגת על-ידי מספר עורכי-דין השותפים או עובדים באותו משרד.

ט.   ביטול הסמכה

 1. 1. אי קיום של כל אחת מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה או המחלקה עלול להוות עילה להפסקת הסמכה של תובע מכהן, להתלייה של ההסמכה לתקופה מוגבלת או להימנעות מחידוש הסמכה לתובע.
 2. 2. הוועדה המייעצת בעניין הסמכות התובעים או פרקליט המחוז הרלוונטי או מנהל המחלקה רשאים להביא לפני היועץ המשפטי לממשלה המלצה בעניין הפסקת הסמכת תובע או אי חידוש הסמכת תובע, לאחר שיקבלו את התייחסותו של התובע או ככל שהתובע ימנע ממתן התייחסות מספקת לנושא שאליו התבקש להתייחס.

י. הדרכה

 1. 1. במסגרת ההכשרה לתפקיד, התובע ישתתף בהשתלמות לתובעים, שתיערך בהובלת המחלקה. ההשתתפות בהשתלמות הינה תנאי להארכת תוקף ההסמכה, ובמקרים מסויימים יכול שהשתתפות בהשתלמות כאמור תהווה תנאי מוקדם למתן הסמכה לתובע חדש.
 2. 2. בנוסף, התובע ישתתף בימי עיון והשתלמויות שוטפות שייערכו בהובלת המחלקה, ככל שיתבקש לכך, כחלק משמירת הכשירות המקצועית הנדרשת מתובע. הוצאות ההכשרה ישולמו על ידי המשתתפים או הרשויות המקומיות.

היועץ המשפטי לממשלה

באמצעות המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה,

פרקליטות המדינה

פקס (ממוחשב, י-ם): 02-6467985; דואר אלקטרוני:.81106.80¥חן@ס^ב

בקשה להסמכת תובע לענייני תכנון ובנייה*

חלק אי: בקשת הגוף המבקש

הגוף המבקש ופרטי הבקשה

 1. 1. הגוף המבקש (ועדה מקומית לתכנון ובניה / ועדה מרחבית לתכנון ולבניה / רשות אוכפת אחרת):
 2. 2. הישובים הכלולים במרחב התכנון המקומי:
 3. 3. סה״כ התושבים במרחב התכנון של הגוף המבקש:
 4. 4. בתי המשפט בהם נדונים ההליכים המוגשים מטעם הגוף המבקש (יש לפרט את כל הערכאות +

מקום מושבם של בתי המשפט):___________________________________

פרטי המועמד לקבלת הסמכה (להלן – המועמד):

 1. 5. שם מלא של המועמד:ת.ז.:
 2. 6. כתובתו הפרטית של המועמד:____________________________________
 3. 7. כתובת משרדו של המועמד / כתובת הלשכה המשפטית:
 4. 8. מס׳ טלפון משרדו של המועמד / מס׳ טלפון בלשכה המשפטית:
 5. 9. מס׳ טלפון נייד של המועמד:_____________________________________
 6. 1 כתובת דואר אלקטרוני:________________________________________

פרטי ההעסקה:

 1. 1 אופן ההעסקה: תובע חיצוני/תובע פנימי בהיקף משרה של(מחקו את המיותר).
 2. 1 מהות הבקשה: הסמכה ראשונה/חידוש הסמכה קיימת (מחקו את המיותר).
 3. 1 תקופת ההסמכה המבוקשת:____________________________________
 4. 1 היקף ההעסקה: לתובע פנימי – יש לפרט את היקף המשרה ותחומי עיסוק נוספים; לתובע חיצוני – יש לפרט את סוגי השירותים המשפטיים שיסופקו על ידי המועמד (תביעה, ייעוץ לפיקוח וכד׳) ואת היקף השעות/ הימים שיתבקש להקדיש לצורך מתן שירותים אלה ובכלל זה מספר ימי הדיונים בחודש ותדירותם, נוכחות במשרדי הוועדה וכיו״ב:
 5. 1 על פי ההסכם עם הגוף המבקש שכר הטרחה ישולם למועמד עבור כל תיק והליך שיינקטו /

תשלום חודשי גלובאלי (ריטיינר)/אחר (נא פרט; ימולא ע״י תובע חיצוני בלבד):__

 1. 1 מספר ההליכים בשנה המועברים לידי התובע (אומדן):ימי דיונים בחודש:
 2. 1 המועמד שימש בעבר כתובע בגוף המבקש: כן/לא (מחקו את המיותר)
 3. 1 פירוט כל התקופות בהן שימש/משמש המועמד כתובע בגוף המבקש:
 4. 1 על פי מה שנמסר לי מהמועמד:

א.           המועמד מועסק במקום עבודה נוסף כיועץ משפטי/תובע: כן/לא (מחקו המיותר).

ב.            אם כן – נא לפרט את מקומות העבודה הנוספים בהם הוא מועסק, ופרטי העבודה:

ג.            פירוט היקפי ההעסקה בגופי התביעה הנוספים:

בתי המשפט בהם מופיע ומספר ימי הדיונים בחודש:

מספר הימים בחודש בהם נדרשת נוכחות המועמד בגופים הנוספים

20. אם

א.

המועמד אמור להחליף תובע מוסמך אחר שמילא את התפקיד– נא לפרט:

המוסמך

הקודם
שמוופרטיושלהתובע
ב.תקופתההסמכהשלהתובעהמוסמךהקודם
ג.הסיבהלהפסקתהעסקתושל          התובעהמוסמךהקודם

 

ד.   ככל שהתובע הקודם לא הפסיק את עבודתו בגוף המבקש – האם יש מקום שהתובע הקודם יוסיף להחזיק בכתב הסמכה:________________________

 1. 2 המועמד משמש/ישמש גם כיועץ משפטי של הגוף המבקש: כן/לא (מחק המיותר).

במידה וכן – נא לפרט את מקומות העבודה הנוספים בהם מועסק כיועץ משפטי, פרטי העבודה והיקפי המשרה:____________________________________

 1. 2 פירוט עניינים נוספים בגוף המבקש שיהיו בטיפולו של המועמד:
 2. 2 תובעים מכהנים מוסמכים נוספים לענייני תכנון ובנייה בגוף המבקש (מספרים ושמות):
 3. 2 מועמדים נוספים לקבלת ההסמכה לענייני תכנון ובנייה בגוף המבקש:

הנני מצהיר בזאת, כי הפרטים המפורטים בפרק זה נכונים למיטב ידיעתי; כי המועמד נבחר כדין, בהתאם לכל ההנחיות והכללים הנוגעים לעניין; כי למיטב ידיעתי אין מניעה להעסקתו כתובע בעל הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה; כי על פי בדיקת הגוף המבקש ביכולתו של המועמד ליתן שירות מקצועי איכותי וזמין למערכת התביעה המקומית; וכי הוא עומד בכל התנאים הקבועים

תאריך:_______________________________________________________

חתימת היועץ המשפטי *

* הבקשה תוגש על ידי היועץ המשפטי המכהן בגוף המבקש, גם אם הבקשה היא להסמכת היועץ המשפטי עצמו כתובע.

חלק בי: הצהרת המועמד

השכלה ונסיון

 1. 1. בעל תעודת ״בוגר״ מ בשנת במקצוע
 2. 2. בעל תעודת ״מוסמך״ מ בשנת במקצוע
 3. 3. תארים נוספים בתחומים הבאים:מ בשנת במקצוע
 4. 4. בעל הסמכה לעסוק בעריכת-דין משנת רישיון מס׳
 5. 5. בעל נסיון בניהול הליכים פליליים של שנים
 6. 6. השתתפתי בקורס להכשרת תובעים בשנת מחזור/טרם השתתפתי.

(סעיפים 7-11 ימולאו ע״י מועמד לשמש תובע חיצוני או תובע פנימי במשרה חלקית)

 1. 7. הנני שכיר/ בעלים/שותף במשרד (מחק את המיותר ופרט):

שכתובתו:טלפון:

 1. 8. מס׳ עורכי הדין במשרד שהינם בעלי הסמכה כנציגי היועץ המשפטי לממשלה ו/או כבאי כוח היועץ המשפטי לממשלה:

פרטי עורכי הדין, פרטי הגופים מטעמם הם פועלים ופירוט משך תקופת הסמכתם:

 1. 9. תחומי העיסוק העיקריים של המשרד:________________________________
 2. 1 פירוט עניינים אחרים של הגוף המבקש שבטיפולי או בטיפול משרדי בהווה ובעבר:
 3. 1 בהתאם להסכם ההתקשרות של עם הגוף המבקש התחייבתי ליתן שירות לפי הפירוט שלהלן: נוכחות בגוף המבקש (מספר ימים / שעות בחודש):

מספר ימי דיונים בחודש:

 1. 1 הנני משמש / שימשתי בעבר – כתובע בענייני תכנון ובניה: לא/כן.

אם התשובה חיובית – נא פרט את הגופים, מס׳ התושבים שאותו גוף משרת, תקופות הפעילות, וסך כל התקופה המצטברת בה הועסקת/הינך מועסק בהם:

שם הוועדה המקומית לתכנון ולבניהמס’ התושבים

במרחב התכנון

תקופת הפעילות בוועדה המקומית לתכנון ולבניהסה״כ תקופת הפעילות המצטברת כתובע בוועדה

ניגוד עניינים

 1. 1 הנני חבר בגופים ציבוריים/מכהן בתפקיד או במשרה בתאגיד/משמש בתפקיד

בגוף כלשהו:_______________________________________________

 1. 1 הנני מועמד בבחירות לגוף ציבורי/תאגיד: לא/כן, פירוט:
 2. 1 אני נותן ייעוץ משפטי (לרבות בוררות) לגופים הפרטיים הבאים (לרבות תאגידים, יזמים ופעילים בתחום המקרקעין במרחב התכנון של הגוף המבקש) או הציבוריים הבאים:
 3. 1 אני נותן ייעוץ משפטי (לרבות בוררות) לרשות מקומית, ועדה מחוזית, היחידה הארצית לפיקוח על הבניה):
 4. 1 ייצגתי/אני מייצג אנשים או גופים נגד הגוף המבקש, בעבר או בהווה:
 5. 1 ייצגתי בעבר/אני מייצג אנשים המואשמים בעבירות תכנון ובניה:
 6. 1 עיסוקים או פעולות בעבר או בהווה העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כתובע עבור הגוף

המבקש:__________________________________________________

 1. 2 הרשעות פליליות:___________________________________________
 2. 2 כתב אישום תלוי ועומד נגדי:___________________________________
 3. 2 הרשעות משמעתיות מכל סוג:__________________________________
 4. 2 הליך משמעתי תלוי ועומד נגדי:_________________________________
 5. 2 עסקתי בעבר / הנני עוסק בפעילות פוליטית: לא/כן, פרט:
 6. 2 זיקה אישית או משפחתית לעובד או נבחר ציבור בגוף המבקש: לא/כן, פרט:
 7. 2 יש לי קרבה משפחתית/אני נותן שירות לקבלן, יזם או אדריכל העובדים במרחב התכנון של הגוף

המבקש:__________________________________________________

 1. 2 להלן רשימת הנכסים שיש לי זכויות בהם במרחב התכנון של הגוף המבקש:

כל הפרטים שפורטו ע״י הגוף המבקש בחלק א׳, וכל הפרטים והמידע שמסרתי לעיל בחלק ב׳ נכונים ומלאים.

הנני מצהיר בזאת כי אין מניעה להעסקתי כתובע בעל הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כי ביכולתי ליתן שירות מקצועי איכותי וזמין למערכת התביעה המקומית וכי אני עומד בכל התנאים הקבועים בדין, לרבות אלו הקבועים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובראשן הנחייה מספר ^14404*444*44*44444*4//*14444> *4*4 *^*444**

ד                                                                                                           יי                                                                                                                                                                                  ׳                                                                                                             *

המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה , ולפעול לפי הנחיות המחלקה. בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים, שאינו מוסדר בהנחיות הקיימות, אהיה חייב להתייעץ עם המחלקה להנחיית תובעים, ואפעל לפי הוראות המחלקה.

אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969 וחוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-1979, החלים על עובדי הרשות המקומית, כדלקמן:

א.   אני מתחייב שאם אטפל, אגב תפקידי כתובע כאמור, בעניין פלוני של אדם פלוני, לא אייצג לאחר סיום התפקיד את האדם באותו עניין כלפי הרשות המקומית;

ב.   אני מתחייב כי במהלך שנה מיום סיום תפקידי לא אקבל זכות – לרבות עבודה כשכיר, או שלא כשכיר, או בדרך של התקשרות אחרת – מגורם שניהלתי או הייתי מעורב בניהול הליך כלפיו, או המלצתי על ניהול הליך כלפיו, במסגרת הסמכתי כתובע של הרשות המקומית, וזאת אלא אם התקבל לכך היתר מהמחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה.

ג.    אני מתחייב כי לא אקבל מתנה, שניתנה לי נוכח תפקידי כתובע, בין אם ניתנה לי עצמי ובין אם ניתנה לבן זוגי החי עימי או לילדי הסמוך על שולחני.

אני מתחייב לפעול לפי כל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה.

חתימת המועמד

לבקשה יש לצרף:

 1. 1. קורות חיים מעודכנים של המועמד (במסמך קורות החיים יינתן פירוט ניסיון קודם בייצוג גופים ציבוריים, בתחום המשפט הפלילי, בתחום בו מתבקשת ההסמכה וכן יצורפו המלצות).
 2. 2. במקרה של חידוש הסמכה – דו״ח פעילות שנתי על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והמחלקה להנחיית תובעים.

 

אל: היועץ המשפטי לממשלה

באמצעות המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה

פרקליטות המדינה

(פקס (ממוחשב, י-ם): 02-6467985; דואר אלקטרוני:11. \0.20^1^ו1ן@וו111^)

בקשה להסמכת תובע לטיפול בעבירות ובהליכיס על פי החיקוקיס המנויים
בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, וחיקוקיס

נוספים

חלק אי: בקשת הגוף המבקש

הגוף המבקש ופרטי הבקשה

 1. 1. הגוף המבקש (רשות מקומית/תאגיד סטטוטורי/אחר):
 2. 2. מספר התושבים בתחום השיפוט של הגוף המבקש/במרחב שבטיפולו של הגוף המבקש:
 3. 3. בתי המשפט בהם נדונים הליכים המוגשים מטעם הגוף המבקש (נא לפרט את כל הערכאות +

מקום מושבם של בתי המשפט):_______________________________________

 1. 4. המועמד יטפל בהליכים לפי החיקוקים הבאים:

□   טיפול בעבירות ובהליכים על פי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984.

□   ביטול הודעות תשלום קנס לפי סעיף 229(ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.

□   ביטול קנס מינהלי וקנס שלא שולם, לפי סעיפים 8א׳ ו- 17, לחוק העבירות המינהליות התשמ״ו – 1986.

פרט מדוע נדרש:__________________________________________________

חיקוקים נוספים נדרשים:___________________________________________

פרטי המועמד לקבלת הסמכה (להלן – המועמד):

 1. 5. שם מלא של המועמד:ת.ז.:
 2. 6. כתובתו הפרטית של המועמד:______________________________________
 3. 7. כתובת מקום עבודתו של המועמד/כתובת משרדו:
 4. 8. טלפון במקום עבודתו/משרדו של המועמד:_______________________
 5. 9. טלפון נייד של המועמד:__________________________________________
 6. 1 כתובת דואר אלקטרוני:____________________________________

פרטי ההעסקה:

 1. 1 אופן ההעסקה: תובע חיצוני/תובע פנימי בהיקף משרה של(מחקו את המיותר).
 2. 1 מהות הבקשה: הסמכה ראשונה/חידוש הסמכה קיימת (מחקו את המיותר).
 3. 1 תקופת ההסמכה המבוקשת:_______________________________
 4. 1 היקף ההעסקה: לתובע פנימי – יש לפרט את היקף המשרה ותחומי עיסוק נוספים; לתובע חיצוני = יש לפרט את סוגי השירותים המשפטיים שיסופקו על ידי המועמד (תביעה, ייעוץ לפיקוח וכדי) ואת היקף השעות/הימים שיתבקש להקדיש לצורך מתן שירותים אלה ובכלל זה מספר ימי הדיונים בחודש ותדירותם, נוכחות במשרדי הוועדה וכיו״ב:

הערות:

 1. 1 על פי ההסכם עם הגוף המבקש שכר הטרחה ישולם למועמד עבור כל תיק והליך שיינקטו /

תשלום חודשי גלובאלי (ריטיינר)/אחר (נא פרט; ימולא ע״י תובע חיצוני בלבד):_______________________________________________

 1. 1 מספר ההליכים בשנה המועברים לידי התובע (אומדן):ימי דיונים בחודש:
 2. 1 המועמד שימש בעבר כתובע בגוף המבקש: כן/לא (מחקו את המיותר).
 3. 1 פירוט כל התקופות בהן שימש/משמש המועמד כתובע בגוף המבקש:
 4. 1 על פי מה שנמסר לי מהמועמד:

א.           המועמד מועסק במקום עבודה נוסף כיועץ משפטי/תובע: כן/לא (מחקו המיותר).

ב.            אם כן – נא לפרט את מקומות העבודה הנוספים בהם הוא מועסק, ופרטי העבודה:

ג.            פירוט היקפי ההעסקה בגופי התביעה הנוספים:

בתי המשפט בהם מופיע ומספר ימי הדיונים בחודש:

מספר הימים בחודש בהם נדרשת נוכחות המועמד בגופים הנוספים:

 1. 2 אם המועמד אמור להחליף תובע מוסמך אחר שמילא את התפקיד, נא לפרט:

א.           שמו ופרטיו של התובע המוסמך הקודם:

ב. תקופת ההסמכה של התובע המוסמך הקודם:

ג.            הסיבה להפסקת העסקתו של התובע המוסמך הקודם:

ד.   ככל שהתובע הקודם לא הפסיק את עבודתו בגוף המבקש – האם יש מקום שהתובע הקודם יוסיף להחזיק בכתב הסמכה:______________

 1. 2 המועמד משמש/ישמש גם כיועץ משפטי של הגוף המבקש: כן/לא (מחק המיותר).

במידה וכן – נא לפרט את מקומות העבודה הנוספים בהם מועסק כיועץ משפטי, פרטי העבודה והיקפי המשרה:_________________________

 1. 2 פירוט עניינים נוספים בגוף המבקש שיהיו בטיפולו של המועמד:
 2. 2 תובעים מכהנים מוסמכים נוספים בחיקוקים נושא בקשה זו בגוף המבקש (מספרים ושמות):
 3. 2 מועמדים נוספים לקבלת ההסמכה בחיקוקים נושא בקשה זו בגוף המבקש (יש לפרט לצד כל

אחד את התחומים בהם יעסקו):_____________________________

הנני מצהיר בזאת, כי הפרטים המפורטים בפרק זה נכונים למיטב ידיעתי; כי המועמד נבחר כדין, בהתאם לכל ההנחיות והכללים הנוגעים לעניין; כי למיטב ידיעתי אין מניעה להעסקתו כתובע בעל הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה; כי על פי בדיקת הגוף המבקש ביכולתו של המועמד ליתן שירות מקצועי איכותי וזמין למערכת התביעה המקומית; וכי הוא עומד בכל התנאים הקבועים בדין, לרבות אלו הקבועים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה וחוזרי מנכ״ל משרד הפנים.

תאריך:___________________________________________________

חתימת היועץ המשפטי *

* הבקשה תוגש על ידי היועץ המשפטי המכהן בגוף המבקש, גם אם הבקשה היא להסמכת היועץ המשפטי עצמו כתובע.

הנני מצהיר בזאת, כי הפרטים המפורטים בפרק זה נכונים למיטב ידיעתי; כי המועמד נבחר כדין, בהתאם לכל ההנחיות והכללים הנוגעים לעניין; כי למיטב ידעתי אין מניעה להעסקתו כתובע בעל הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה; וכי על פי בדיקת הגוף המבקש הוא עומד בכל התנאים הקבועים בדין, לרבות אלו הקבועים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה וחוזרי מנכ״ל משרד הפנים.

תאריך:___________________________________________________

חתימת היועץ המשפטי *

* הבקשה תוגש על ידי היועץ המשפטי המכהן בגוף המבקש, גם אם הבקשה היא להסמכת היועץ המשפטי עצמו כתובע.

חלק בי: הצהרת המועמד השכלה ונסיון

 1. 1. בעל תעודת ״בוגר״ מ בשנת במקצוע
 2. 2. בעל תעודת ״מוסמך״ מ בשנת במקצוע
 3. 3. תארים נוספים בתחומים הבאים:מ בשנת במקצוע
 4. 4. בעל הסמכה לעסוק בעריכת-דין משנת רישיון מס׳
 5. 5. בעל נסיון בניהול הליכים פליליים של שנים
 6. 6. השתתפתי בקורס להכשרת תובעים בשנת מחזור/טרם השתתפתי.

(סעיפים 7-11 ימולאו ע״י מועמד לשמש תובע חיצוני או תובע פנימי במשרה חלקית)

 1. 7. הנני שכיר / בעלים / שותף במשרד (מחק את המיותר ופרט)

שכתובתו:טלפון:

 1. 8. מס׳ עורכי הדין במשרד שהינם בעלי הסמכה כנציגי היועץ המשפטי לממשלה ו/או כבאי כוח היועץ המשפטי לממשלה:

פרטי עורכי הדין, פרטי הגופים מטעמם הם פועלים ופירוט משך תקופת הסמכתם:

 1. 9. תחומי העיסוק העיקריים של המשרד:________________________________
 2. 1 פירוט עניינים אחרים של הגוף המבקש שבטיפולי או בטיפול משרדי בהווה ובעבר:
 3. 1 בהתאם להסכם ההתקשרות של עם הגוף המבקש התחייבתי ליתן שירות לפי הפירוט שלהלן: נוכחות בגוף המבקש (מספר ימים/שעות בחודש):

מספר ימי דיונים בחודש:

 1. 1 הנני משמש/שימשתי בעבר – כתובע בעל הסמכה מאת היועץ המשפטי לממשלה: לא/כן.

אם התשובה חיובית – נא פרט את הגופים, מס׳ התושבים שאותו גוף משרת, תקופות הפעילות, וסך כל התקופה המצטברת בה הועסקת/הינך מועסק בהם:

שם הגוף בו הנני משמש / שימשתי כתובעמס’ התושבים

בתחום השיפוט/

המרחב שבטיפול

תקופת הפעילות באותו גוףסך התקופה המצטברת כתובע בגוף
 1. 1 על פי ההסכם עם הגוף המבקש שכר הטרחה ישולם עבור כל תיק והליך שיינקטו/תשלום חודשי גלובאלי (ריטיינר)/אחר (נא פרט):_________________

ניגוד עניינים

 1. 1 הנני חבר בגופים ציבוריים/מכהן בתפקיד או במשרה בתאגיד/משמש בתפקיד

בגוף כלשהו:__________________________________________________

 1. 1 הנני מועמד בבחירות לגוף ציבורי/תאגיד: לא/כן, פירוט:
 2. 1 אני נותן ייעוץ משפטי (לרבות בוררות) לגופים הפרטיים או הציבוריים הבאים:
 3. 1 אני נותן ייעוץ משפטי (לרבות בוררות) לרשות מקומית, ועדה מחוזית, היחידה הארצית לפיקוח על הבניה):
 4. 1 ייצגתי/אני מייצג אנשים או גופים נגד הגוף המבקש, בעבר או בהווה:
 5. 1 ייצגתי בעבר/אני מייצג אנשים המואשמים בעבירות נושא בקשת ההסמכה
 6. 2 עיסוקים או פעולות בעבר או בהווה העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כתובע עבור הגוף המבקש:
 7. 2 הרשעות פליליות:_____________________________________________
 8. 2 כתב אישום תלוי ועומד נגדי:______________________________________
 9. 2 הרשעות משמעתיות מכל סוג:_____________________________________
 10. 2 הליך משמעתי תלוי ועומד נגדי:____________________________________
 11. 2 עסקתי בעבר/הנני עוסק בפעילות פוליטית: לא/כן, פרט:
 12. 2 זיקה אישית או משפחתית לעובד או נבחר ציבור בגוף המבקש: לא/כן, פרט:
 13. 2 יש לי קרבה משפחתית/אני נותן שירות לקבלן, יזם או אדריכל העובדים בתחום השיפוט של

הגוף המבקש:_________________________________________________

 1. 2 להלן רשימת הנכסים שיש לי זכויות בהם בתחום השיפוט של הגוף

המבקש:____________________________________________________

כל הפרטים שפורטו ע״י הגוף המבקש בחלק א, וכל הפרטים והמידע שמסרתי לעיל בחלק ב׳ נכונים ומלאים.

הנני מצהיר בזאת כי אין מניעה להעסקתי כתובע בעל הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כי ביכולתי ליתן שירות מקצועי איכותי וזמין למערכת התביעה המקומית וכי אני עומד בכל התנאים הקבועים בדין, לרבות אלו הקבועים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובראשן הנחייה מספר 8.1100 וכן חוזרי מנכ״ל משרד הפנים.

בכל מקרה בו יחול שינוי בתוכן הצהרותיי בעניין ניגוד עניינים שלעיל, אני מתחייב לעדכן את המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה, ולפעול לפי הנחיות המחלקה. בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים, שאינו מוסדר בהנחיות הקיימות, אהיה חייב להתייעץ עם המחלקה להנחיית תובעים, ואפעל לפי הוראות המחלקה.

אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969 וחוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-1979, החלים על עובדי הרשות המקומית, כדלקמן:

א.   אני מתחייב שאם אטפל, אגב תפקידי כתובע כאמור, בעניין פלוני של אדם פלוני, לא אייצג לאחר סיום התפקיד את האדם באותו עניין כלפי הרשות המקומית;

ב.    אני מתחייב כי במהלך שנה מיום סיום תפקידי לא אקבל זכות – לרבות עבודה כשכיר, או שלא כשכיר, או בדרך של התקשרות אחרת – מגורם שניהלתי או הייתי מעורב בניהול הליך כלפיו, או המלצתי על ניהול הליך כלפיו, במסגרת הסמכתי כתובע של הרשות המקומית, וזאת אלא אם התקבל לכך היתר מהמחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה.

ג.    אני מתחייב כי לא אקבל מתנה, שניתנה לי נוכח תפקידי כתובע, בין אם ניתנה לי עצמי ובין אם ניתנה לבן זוגי החי עימי או לילדי הסמוך על שולחני.

אני מתחייב לפעול לפי כל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה.

תאריך                                                                                             חתימת המועמד

** לבקשה יש לצרף:

 1. 1. קורות חיים מעודכנים של המועמד (במסמך קורות החיים יינתן פירוט ניסיון קודם בייצוג גופים ציבוריים, בתחום המשפט הפלילי, בתחום בו מתבקשת ההסמכה וכן יצורפו המלצות).
 2. 2. במקרה של חידוש הסמכה – יצורף גם העתק דו״ח הפעילות השנתי המועבר על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לפרקליטות המחוז.

א.        פרטי הוועדה ונתונים על מרחב התכנון המקומי

שם הוועדה:_______________________________________________

שם יו״ר הוועדה:___________________________________________

שם מהנדס הוועדה:__________________________________________

שם היועץ המשפטי של הוועדה:_________________________________

כתובת הוועדה:_____________________________________________

רשויות מקומיות הכלולות במרחב התכנון:

שטח מרחב התכנון:__________________________________________

מספר תושבים בתחום מרחב התכנון:_____________________________

ב.         פרטי התובע מגיש הדו״ח

שם התובע:_______________________________________________

הנני מועסק כעובד הוועדה/כתובע חיצוני (מחק את המיותר)

תקופת העבודה בוועדה (כולל שנת הדיווח):

הנני מוסמך כתובע מ:עד:

הנני משמש גם כיועץ משפטי לוועדה: כן/לא (מחק את המיותר)

הנני משמש כתובע בוועדות נוספות: לא/כן (פרט):

לוועדה תובעים מוסמכים נוספים בענייני תכנון ובנייה ואלה שמותיהם:

ג.         רקע כללי – התופעות העברייניות העיקריות המאפיינות את מרחב התכנון

האם נערך סקר עבירות בוועדה המקומית?

מהן התופעות העברייניות העיקריות (שימושים חורגים, שטחים פתוחים, אזורי תעשיה, בעיות של מתחמים עירוניים – פיצולי דירות, תוספות בנייה משמעותיות וכוי) – נא לפרט:

* ימולא על ידי התובע המוסמך. בוועדה שבה מספר תובעים – ימולא על ידי התובע הראשי. ועדה המיוצגת על ידי מספר תובעים חיצוניים – טבלאות א’ ו-ב׳ תמולאנה תוך ציון שמו של עוה״ד שטיפל בתיק, והדו״ח ייחתם באופן אישי על ידי כל התובעים החיצוניים, גם אם הם עובדי משרד עורכי-דין אחד.

1)    האם קיימת אכיפה יזומה ובאילו עניינים (נא לפרט):

2)    מדיניות נקיטת הליכים מנהליים (נא להתייחס למדיניות הוצאת צווי הפסקת עבודה

ושימוש מנהליים, צווים להריסת תוספות, צווי סגירה                                  וצווי                                                                                                                             הריסה

מנהליים):______________________________________________________

3)    מדיניות התביעה בנקיטת הליכים שיפוטיים (צווי הפסקת שימוש שיפוטיים, צווי הריסה

ללא הרשעה):____________________________________________________

4)    פירוט עניינים שנקבעו על ידי התביעה כי אין עניין לציבור באכיפתם (נא לפרט):

5)    פעולות בטרם הגשת כתב אישום – הזמנת חשוד למסירת גרסה, מתן אפשרות להכשרת

העבירה לפני נקיטת הליך (נא לפרט, בין היתר, את המדיניות הנוהגת, פרק הזמן המוקצב לכל פעולה):_________________________________________

 

* — ׳ ׳ — ׳ ׳ — ׳ ׳ —   ׳ ׳   ׳ י ׳ ־ – — י — — ׳ —   — ׳ —

7)    מדיניות התביעה ביחס להסדרים מותנים (באלו מקרים יתבקש אישור המחלקה להציע

הסדר, ובאלו תנאים):______________________________________________

8)    מדיניות התביעה בענין ענישה, קנסות (בכלל זה קנס יומי, כפל שווי הבנייה, קנסות על פי

שווי טובת ההנאה) ומאסרים בפועל:____________________________________

9)    מדיניות בנוגע לביצוע הריסות על ידי הוועדה:

10)    מדיניות התביעה בעניין קביעת מועדי ביצוע צווים ובקשות לדחייתם (נא לפרט את עיקר

המדיניות):________________________________________________

11)    מעקב אחר ביצוע גזרי דין וצווים (יש לפרט את מדיניות התביעה ואת הדרך בה היא

מיושמת):_________________________________________________

, . … – ………………………….  – … – . . . ■■■……………….. ■■ – . . ־ י • • ־ ־1■■

_______ פרט :_____________________________________________

13) הערכה מקצועית באשר                             לאיכות           עבודת הפיקוח בוועדה:

 

1)    תיקי פיקוח שהועברו לתביעה בשנת הפעילות הנדונה –

מספר תיקי חקירה שהועברו מיחידת הפיקוח:

מספר התיקים שהועברו להשלמות חקירה וטרם הוחזרו מהפיקוח:

מספר התיקים בהם טרם התקבלה החלטה:

מספר התיקים בהם התקבלה החלטה:______________________________

תיקי פיקוח שנסגרו(נא לפרט בטבלה שלהלן) :

סוג העבירהחוסר אשמהחוסר ראיותעניין לציבוראחר (נא לפרט)
בניה ושימוש
שימוש חורג
שימוש בבניה שהתיישנה
אי קיום צו
אי קיום צו + עבירת שימוש
אחר (נא לפרט)
סה״כ

 

2)    עררים על החלטות לסגור תיקים

האם נשלחות הודעות למתלוננים בדבר סגירת התלונה, פירוט העילה לסגירה והעמדתם על הזכות להגיש ערר על ההחלטה –

מספר העררים שהוגשו השנה מתוכם – מספר העררים שהתקבלו –

מספר העררים שנדחו -, מספר העררים שעודם בטיפול –

3)    הסדרים מותנים

מספר ההסדרים המותנים שנעשו

סוג העבירות

שיעורם מתוך מספר התיקים שנסגרו

4)    צווי הפסקה מנהליים

5)    מספר צווי הפסקת עבודה שהוצאו –

6)    מספר צווי הפסקת שימוש שהוצאו_-

7)    מספר צווי הריסת תוספת בניה_-

8)    מספר צווי סגירה –

9)    צווי הריסה מנהליים

מספר צווי ההריסה המנהליים שהוצאו –

מספר הצווים שבוצעו בפועל –

מספר הצווים שעוכבו / בוטלו בהחלטות בית משפט –

מספר הצווים שלא בוצעו בפועל –

 

10)    חזרות מכתבי אישום

מספר חזרות מכתבי אישום בשנת העבודה המלאה האחרונה:

הסיבות לחזרות מכתבי אישום:________________________

11)    עיכובי הליכים

מספר הבקשות לעיכובי הליכים שהוגשו:שהתקבלו:

הסיבות לעיכובי ההליכים:___________________________

נא למלא את הטבלאות בעמודים שלהלן ולסכם את הנתונים הנוגעים להליכים המשפטיים שננקטו ושהגיעו לכדי סיום בשנה הנדונה

 

א’

ירוט כל ההליכים המשפטיים שננקטו וטופלו בשנה הנדונה*

עבירההיקף

הבניה /

השימוש

משך העבירהתאריך הגשת כת״א / הבקשההמצב התכנוני

בעת הטיעונים לעונש

תמצית גזר הדין (יש לציין האם ניתן במסגרת הסדר טיעון)הערות

־ק י’ לחוק – ובכלל זה כתבי אישום, בקשות שונות ותגובות לבקשות

 

7)   סיכום מספרי של נתוני טבלה א׳ – ההליכים המשפטיים שננקטו וטופלו בשנה

הנדונה

א.    בקשות שונות

מספר בקשות לצווי הריסה ללא הרשעה :

מספר בקשות לצווים שיפוטיים שהוצאו:

מספר בקשות לצווים שיפוטיים שהתקבלו :

מספר צווים מנהליים שהוצאו :

ב.    כתבי אישום

מספר כתבי אישום שהוגשו השנה –

חלוקה עפ״י סוגי עבירות:

 1. 1. עבירת בניה -מתוכן בנסיבות מחמירות
 2. 2. עבירת שימוש -מתוכן בנסיבות מחמירות
 3. 3. עבירת בניה ושימוש -מתוכן בנסיבות מחמירות
 4. 4. עבירת שימוש בבניה שהתיישנה כשהשימוש תואם תוכנית

מס׳ הפניות לקבלת אישור המחלקה____ ;

מס׳ הפניות שאושרו על ידי המחלקה____

 1. 5. עבירת אי קיום צו
 2. 6. עבירת אי קיום צו + עבירת שימוש
 3. 7. עבירה של מסירת הודעה כוזבת
 4. 8. עבירה של מניעת מילוי תפקיד
 5. 9. אחר -פירוט :__________________________________

ג.    גזרי דין

מספר גזרי הדין שניתנו ע״י בית-משפט-

סך הקנסות שהושתו על נאשמים בשנת הפעילות-₪

ד.    ערעורים

מספר הערעורים היזומים שהוגשו על-ידי התביעה

מתוכם – מספר הערעורים שהתקבלו –

מתוכם – מספר הערעורים שנדחו –

אחר (נא לפרט) -______________________

מספר הערעורים שהוגשו על-ידי הנאשמ/ים

מתוכם – מספר הערעורים שהתקבלו –

מתוכם – מספר הערעורים שנדחו –

אחר (נא לפרט) -______________________

ה.    הליכים לפי פקודת ביזיון בית משפט

מספר ההליכים שננקטו לפי פקודת ביזיון בית המשפט -פירוט –

 

ב׳

טייס שננקטו וטופלו בשנים הקודמות ושהטיפול בהם הסתיים בשנה הנדונה*

נבירההיקף

הבניה /

השימוש

משך העבירהתאריך הגשת כת״א / הבקשההמצב התכנוני

בעת הטיעונים לעונש

תמצית גזר הדין (יש לציין האם ניתן במסגרת הסדר טיעון)הערות

 

דמות שהסתיימו בשנה זו – ובכלל זה פסקי דין, החלטות בבקשות שונות וכיו״ב

 

ו)
סיכום

 

 

 

 

1)    מספר ההליכים שעדיין תלויים ועומדים (בגין הליכים שהוגשו בשנה זו ובשנים קודמות)

2)    מספר ההליכים שהסתיימו – סה״כ (משנה זו ומשנים קודמות) –

מספר ההליכים שהסתיימו בזיכוי –

מספר ההליכים שהסתיימו בהרשעה –

אחר (נא לפרט) -____________________

3)    מספר ההליכים שטרם הסתיימו – שנפתחו בשנה הנוכחית –

שנפתחו בשנים קודמות –

ז) הערכתכם את פעילות מערכת האכיפה – פיקוח ותביעה

הערכתכם את רמת האכיפה ואת רמת ענישה – באילו תחומים היא מספקת ובאילו תחומים נדרש שינוי. מנו את הפעולות שנקטתם במהלך השנה האחרונה כדי להביא לשינוי הנדרש, ופעולות נוספות שבדעתכם לנקוט במהלך השנה הקרובה:___________

הערכתכם את אפקטיביות פעילות האכיפה – פרטו את העניינים שבהם האכיפה אפקטיבית די הצורך ואת העניינים בהם אינה אפקטיבית. מנו את הסיבות להצלחה ואת הסיבות לחוסר אפקטיביות, ואת הפעילות שנקטתם במהלך השנה האחרונה כדי להביא לשינוי הנדרש, ופעולות נוספות שבדעתכם לנקוט במהלך השנה הקרובה:___________

10

 

הערות:
תאריך
חתימת התובע
*יש לצרף סקר עבירות בהתאם לסעיף 254טז לחוק
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^.^\

א.        פרטי הרשות המקומית ונתונים אודותיה

שם הרשות המקומית:________________________________________

שם יו״ר הרשות:____________________________________________

שם מהנדס הרשות:__________________________________________

שם היועץ המשפטי של הרשות:_________________________________

כתובת הרשות:_____________________________________________

ישובים הכלולים ברשות:______________________________________

שטח תחום השיפוט של הרשות:_________________________________

מספר תושבים בתחום השיפוט של הרשות:

ב.         פרטי התובע מגיש הדו״ח

שם התובע:_______________________________________________

הנני מועסק כעובד הרשות/כתובע חיצוני (מחק את המיותר)

תקופת העבודה ברשות (כולל שנת הדיווח):

הנני מוסמך כתובע מ:עד:

הנני משמש גם כיועץ משפטי לרשות: כן/לא (מחק את המיותר).

הנני משמש כתובע ברשויות נוספות: לא/כן (פרט):

לרשות תובעים מוסמכים נוספים ואלה שמותיהם:

ג.         רקע כללי – התופעות העברייניות העיקריות המאפיינות את הרשות

מהן התופעות העברייניות העיקריות המאפיינות את הרשות:

* ימולא על ידי התובע המוסמך. ברשות שבה מספר תובעים – ימולא על ידי התובע הראשי. רשות המיוצגת על ידי מספר תובעים חיצוניים – טבלאות א’ ו-ב׳ תמולאנה תוך ציון שמו של עוה״ד שטיפל בתיק, והדו״ח ייחתם באופן אישי על ידי כל התובעים החיצוניים, גם אם הם עובדי משרד עורכי-דין אחד.

1)    האם קיימת אכיפה יזומה ובאילו עניינים (נא לפרט):

2)    מדיניות בנקיטת הליכים מנהליים:__________________________________

3)    ביטול קנסות

א.    הגורם הבוחן את הבקשות לביטול קנסות:

ב.    הגורם המחליט על ביטול קנסות:_____________________________

ג.     מדיניות ביטול קנסות:_____________________________________

4)    מדיניות התביעה בנקיטת הליכים שיפוטיים:

5)    פירוט עניינים שנקבעו על ידי התביעה כי אין עניין לציבור באכיפתם (נא לפרט):

6)    פעולות בטרם הגשת כתב אישום – הזמנת חשוד למסירת גרסה, מתן אפשרות להכשרת

העבירה לפני נקיטת הליך (נא לפרט, בין היתר, את המדיניות הנוהגת, פרק הזמן המוקצב לכל פעולה):_________________________________________

8)    מדיניות התביעה בעניין ענישה:

9)    הערכה מקצועית באשר לאיכות עבודת הפיקוח ברשות:

 

1)    תיקי פיקוח שהועברו לתביעה בשנת הפעילות הנדונה

מספר תיקי חקירת שהועברו מיחידת הפיקוח:

מספר התיקים שהועברו להשלמות חקירה וטרם הוחזרו מהפיקוח:

מספר התיקים בהם טרם התקבלה החלטה:

מספר התיקים בהם התקבלה החלטה:______________________________

תיקי פיקוח שנסגרו(נא לפרט בטבלה שלהלן) :

סוג העבירהחוסר אשמהחוסר ראיותעניין לציבוראחר (נא לפרט)
סה״כ

 

2)    עררים על החלטות לסגור תיקים

האם נשלחות הודעות למתלוננים בדבר סגירת התלונה, פירוט העילה לסגירה והעמדתם על הזכות להגיש ערר על ההחלטה:

מספר העררים שהוגשו השנה מתוכם – מספר העררים שהתקבלו:

מספר העררים שנדחו:, מספר העררים שעודם בטיפול:

3)    צווים מנהליים

מספר הצווים המנהליים שהוצאו:

4)    הודעות קנס

מספר הודעות הקנס שהוצאו:

מספר הבקשות לביטול הודעות תשלום קנס שהוגשו:

מספר הבקשות לביטול תוספת פיגורים שהוגשו:

מספר הבקשות שנדחו:

מספר הדו״חות שבוטלו:

מספר הודעות הקנס שבוטלו בחלוקה עפ״י עילות הביטול:

א.    לא נעברה עבירה:

ב.    העבירה נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה:

ג.     אין עניין לציבור בהמשך ההליכים:

ד.    ביטול מטעמים טכניים:

5)    חזרות מכתבי אישום

מספר חזרות מכתבי אישום בשנת העבודה המלאה האחרונה:

הסיבות לחזרות מכתבי אישום:____________________________

6)    עיכובי הליכים

מספר הבקשות לעיכובי הליכים שהוגשו:שהתקבלו:

הסיבות לעיכובי ההליכים:_________________________________________

נא למלא את הטבלאות בעמודים שלהלן ולסכם את הנתונים הנוגעים להליכים המשפטיים שננקטו ושהגיעו לכדי סיום בשנה הנדונה

 

א’

ירוט כל ההליכים המשפטיים שננקטו וטופלו בשנה הנדונה*

עבירהמשך העבירהתאריך הגשת כת״א/הבקשהתמצית גזר הדין (יש לציין האם ניתן במסגרת הסדר טיעון)הערות

 

7)   סיכום מספרי של נתוני טבלה א׳ ההליכים המשפטיים שננקטו וטופלו בשנה הנדונה

א.    בקשות שונות

מספר בקשות לצווים שיפוטיים שהוגשו לבית המשפט:

ב.    כתבי אישום

מספר כתבי אישום שהוגשו השנה :

חלוקה עפ״י סוגי עבירות:

ג.    ערעורים

מספר הערעורים היזומים שהוגשו על-ידי התביעה:

מתוכם – מספר הערעורים שהתקבלו:

מתוכם – מספר הערעורים שנדחו:

אחר (נא לפרט):______________________

מספר הערעורים שהוגשו על-ידי הנאשמ/ים:

מתוכם – מספר הערעורים שהתקבלו:

מתוכם – מספר הערעורים שנדחו:

אחר (נא לפרט):______________________

ד.    הליכים לפי פקודת ביזיון בית משפט

מספר ההליכים שננקטו לפי פקודת ביזיון בית המשפט:  פירוט:

 

ב׳

טייס שננקטו וטופלו בשנים הקודמות ושהטיפול בהם הסתיים בשנה הנדונה*

נבירהמשך העבירהתאריך הגשת כת״א/הבקשהתמצית גזר הדין (יש לציין האם ניתן במסגרת הסדר טיעון)הערות

 

דמות שהסתיימו בשנה זו – ובכלל זה פסקי דין, החלטות בבקשות שונות וכיו״ב

 

ו)
סיכום

 

 

 

 

1)    מספר ההליכים שעדיין תלויים ועומדים (בגין הליכים שהוגשו בשנה זו ובשנים קודמות):

2)    מספר ההליכים שהסתיימו:        סה״כ (משנה זו ומשנים קודמות):

מספר ההליכים שהסתיימו בזיכוי:

מספר ההליכים שהסתיימו בהרשעה:

אחר (נא לפרט): ____________________

3)    מספר ההליכים שטרם הסתיימו:           שנפתחו בשנה הנוכחית:

שנפתחו בשנים קודמות:

ז) הערכתכם את פעילות מערכת האכיפה – פיקוח ותביעה

הערכתכם את רמת האכיפה ואת רמת ענישה – באילו תחומים היא מספקת ובאילו תחומים נדרש שינוי. מנו את הפעולות שנקטתם במהלך השנה האחרונה כדי להביא לשינוי הנדרש, ופעולות נוספות שבדעתכם לנקוט במהלך השנה הקרובה:___________

הערכתכם את אפקטיביות פעילות האכיפה – פרטו את העניינים שבהם האכיפה אפקטיבית די הצורך ואת העניינים בהם אינה אפקטיבית. מנו את הסיבות להצלחה ואת הסיבות לחוסר אפקטיביות, ואת הפעילות שנקטתם במהלך השנה האחרונה כדי להביא לשינוי הנדרש, ופעולות נוספות שבדעתכם לנקוט במהלך השנה הקרובה:___________

 

הערות:
תאריך
חתימת התובע
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתב – הסמכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר דין הפלילי (נוסח משולב), התשמ״ב-1982, ולפי סעיף 258 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, הנני מסמיך בזה את עורך הדין מספר ת.ז., לשמש תובע ולייצג את הוועדה המקומית ואת יו״ר הוועדה, בבית המשפט המחוזי ב, ובכל בתי משפט השלום ובתי המשפט לעניינים מקומיים במחוז, בכל הליך בשל עבירה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, ולפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט-1969, אשר נעברה בתחום מרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

הסמכה זו תעמוד בתקפה עד יום, אך תהיה בטלה מאליה ולא יעשה בה שימוש אם עורך הדין יחדל קודם למועד זה לשמש תובע מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

היום,

אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה

 

כתב -הסמכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר דין הפלילי (נוסח משולב), התשמ״ב-1982, הנני מסמיך בזה את עורך/ת הדין מספר ת.ז., לשמש תובע/ת בכל בתי המשפט

המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי משפט לעניינים מקומיים, בכל הליך בשל עבירה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה – 1965, ולפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט- 1969.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד ליום, אך תהיה בטלה מאליה ולא ייעשה בה שימוש, אם קודם למועד זה י/תחדל עורך/ת הדין לשמש תובע/ת מטעם המדינה בהליכים האמורים.

היום, ______________

אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה

 

 

כתב -הסמכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ״ב- 1982, הנני מסמיך בזה את עורך/ת הדין מספר ת.ז., להיות

תובע/ת בבית המשפט המחוזי ב, ובכל בתי משפט השלום ובתי המשפט לעניינים מקומיים במחוז, בכל הליך בשל עבירה אשר נעברה בתחום שיפוטה של , לפי פקודת, לרבות תקנות צווים וחוקי עזר על פיה, וכן בשל עבירה לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ״ד-1984, לרבות תקנות, צווים וחוקי עזר על פיהם.

הסמכה זו תהיה בתוקף עד ליום, אך היא תהיה בטלה מאליה ולא יעשה בה שימוש, אם עורך/ת הדין י/תחדל לשמש כתובע/ת מטעם, קודם למועד האמור.

היום,

אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה

 

כ ת ב – ה ס מ כ ה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 229 (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ״ב – 1982, הנני מסמיך בזה את עורך/ת הדין מס׳ ת.ז.:להיות תובע/ת

לענין ביטול הודעות תשלום קנס בעבירות של ברירת משפט שהן עבירות לפי חוק עזר של

הסמכה זו תהיה בתוקף עד ליום, אך היא תהיה בטלה מאליה ולא יעשה בה שימוש, אם עורך/ת הדין י/תחדל לשמש כתובע/ת מטעם, קודם למועד האמור.

היום,

אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

תאריך: ט״ו אלול התשנ״ח, 6 ספטמבר 1998

עדכון: כ״א טבת התשס״א, 16 ינואר 2001 כ׳ תמוז התשס״ג, 20 יולי 2003 י״ג אלול התשע״ז, 4 ספטמבר 2017
מספר הנחיה: 8.1100 (52.001א)
תכנון ובניה ושלטון מקומי
תכנו| ובניה – משפט פלילי
הסמכת תובעים ברשויות המקומיות ובוועדות
לתכנון ולבניה

הסמכת תובעים ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנון ולבניה
א. רקע

 

עורכי דין מומלצים בתחום