קיום דיונים בהם משתתף עציר או אסיר בהיוועדות חזותית

פניה לעו"ד

מדינת ישראל הנהלת בתי משפט קובץ הנהליםנושא הנוהל:

עורך דין מומלץ

קיום דיונים בהם משתתף עציר/ אסיר בהיוועדות חזותית

תחום:

מזכירויות

מסי נוהל:

06-31

בתוקף מיום:

3.8.2021

גורם כותב:

חטיבת תפעול ומזכירויות

מסי מהדורה:

ראשונה

 

 1. 1. כללי

עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובמטרה למנוע תחלואה במתקני הכליאה, התקינה הממשלה בחודש מרץ 2020 תקנות שעת חירום, ולאחריהן נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש”ף-2020 (להלן – החוק).

החוק אשר מכוחו התקיימו דיונים רבים של עצורים ואסירים באמצעות היוועדות חזותית, מעגן את ההסדרים המהותיים הנוגעים לקיום דיונים כאמור. בין היתר, נקבע בחוק כי על הדיון להתקיים בדרך שתבטיח כי כל המשתתפים, קרי, עצור או אסיר, סניגור, שוטר או תובע, נפגע עבירה בהליך פלילי, השופט וכל אדם אחר שנוכחותו בדיון נדרשת – רואים זה את זה ושומעים זה את זה במהלך הדיון.

כמו כן, נקבע במסגרת החוק כי יש לאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסנגורו או בא כוחו, לפי העניין, בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם “עוץ משפטי בלבד וכי השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה. עוד נקבע בחוק כי בית המשפט יוודא כי התאפשרה שיחה כאמור.

עוד יצוין כי אף בהיעדר תחולה להוראות החוק, במקרים מסוימים ניתן לפרש את הוראות הדין באופן המאפשר לקיים דיונים באמצעות היוועדות חזותית. כך לדוגמה, בדיונים פליליים בתיק העיקרי, ככל שנאשם עצור המיוצג על ידי סניגור מבקש שלא להיות נוכח בדיון בעניינו, בהתאם לסעיף 128(2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982, ומבקש חלף זאת להשתתף בדיון בעניינו בדרך של היוועדות חזותית, בית המשפט רשאי לאשר את בקשתו בהתקיים התנאים האמורים בסעיף האמור ותוך הבטחת קיום זכות ההיוועצות.

 1. 2. מטרה

לקבוע ולהסדיר היבטים טכניים ותפעוליים הנוגעים לניהול דיוני עצורים ואסירים באמצעות היוועדות חזותית, לרבות תהליכי עבודה המשותפים להנהלת בתי המשפט ושב״ס בכל הנוגע לקיום דיונים כאמור.

 1. 3. הגדרות

ערכת היוועדות חזותית – ערכה הכוללת:

 1. 1. מחשב עליו מותקנת תוכנה “עודית המאפשרת קיום היוועדות חזותית;
 2. 2. מסך שמידותיו לא יפחתו מ- 55 אינץ’;
 3. 3. רמקולים המאפשרים שמע באיכות טובה בכל חלקי האולם;
 4. 4. מיקרופון איכותי עבור כלל המשתתפים בדיון המשפטי באולם הדיונים;
 5. 5. שתי מצלמות רחבות זווית המאפשרות לעצור או לאסיר לראות את כל הנוכחים באולם המשפט (שופט, סניגור, בא כוח המאשימה וקהל, לרבות בני משפחה של העצור או האסיר).

טלפון נייד ייעודי – מכשיר טלפון נייד שאינו תומך בגלישה סלולרית ואינו מאפשר כל חיבור, למעט טלפוני, באמצעותו ניתן לקיים שיחה פרטית וחסויה לצורך התייעצות העצור/אסיר עם הסניגור. טלפון אחד יהיה במתקני שב״ס וטלפון נוסף יהיה אצל איש הקשר מיחידת נחשון.

איש קשר מיחידת נחשון – אדם מיחידת נחשון של שב״ס, אשר נוכח בבית המשפט ותפקידו לקשר בין בית המשפט לבין מתקן הכליאה בו מוחזק העצור/אסיר, בין היתר, לצורך הבטחת השתתפות העצור/האסיר בדיון ולקיום זכות ההיוועצות של העצור עם סנגורו לפני הדיון, במהלכו או אחריו.

חדר המתנה בשב”ס – חדר במתקן שב״ס אליו מובא העצור/אסיר לצורך המתנה עד תחילת הדיון בעניינו.

חדר היוועדות חזותית במתקן שב”ס – חדר במתקן שב״ס בו שוהה העצור או האסיר לצורך השתתפותו בדיון המתקיים בעניינו באמצעות היוועדות חזותית.

 1. 4. קביעת דיון בהיוועדות חזותית

עם כניסת הוראת עבודה זו לתוקף, תשלח אחראי/ת הקלדניות בכל בית משפט לשב״ס קישור המשמש באופן קבוע לכל הדיונים המתקיימים במערכת היוועדות חזותית באולם ספציפי. הקישור תקף למשך שנה, ויתעדכן בכל תחילת שנה.

ככל שערכה ניידת מועברת מאולם לאולם, בבוקר הדיון, על הקלדנית לשלוח לשב״ס קישור מעודכן, עם מספר האולם אליו הועברה ושם השופט.

4.1   הודעה לשב״ס על דיון בהיוועדות חזותית –

נקבע דיון בעניינו של עצור או אסיר בהיוועדות חזותית תפעל המזכירות כלהלן:

4.1.1   הדיון “קבע ביומן השופט.

4.1.2   המזכירות תעביר את ההחלטה השיפוטית בדבר קיום הדיון בהיוועדות חזותית למשל”ט האסיר בשב״ס באמצעות הפקס, תוודא טלפונית כי הפקס התקבל, ובמקביל תשלח לשב״ס זימון לדיון באמצעות הממשק הממוחשב.

 1. 5. קיום הדיון בהיוועדות חזותית

5.1   בכל אולם משפטים שבו מתקיים דיון בהיוועדות חזותית, תוצב ערכת היוועדות חזותית מלאה על פי התרשים המצורף כנספח א’ לנוהל זה.

בבוקר יום הדיונים תפתח קלדנית השופט את הערכה ותבדוק את תקינות הציוד.

5.2   על קלדנית האולם לוודא כי איש הקשר מיחידת נחשון יוצר קשר עם מתקן הכליאה בו נמצא העצור או האסיר על מנת לוודא את הבאתו לחדר ההמתנה בשב”ס לפחות 30 דקות לפני מועד הדיון בעניינו.

5.3   הקלדנית תאשר את הקישור שנישלח לשב״ס ממערכת ההיוועדות החזותית לצורך תחילת הפעלת ההיוועדות החזותית.

5.4   טרם תחילת הדיון, העצור או האסיר יזדהה בפני ביהמ״ש על פי שם ומספר מזהה (תעודת זהות, דרכון או אמצעי זיהוי אחר).

5.5   ביקשו הסניגור, העצור או האסיר לקיים התייעצות לפני הדיון במהלכו או בסיום הדיון, ימסור איש הקשר של שב״ס לסניגור טלפון נייד “עודי לצורך קיום השיחה עם העצור או האסיר. ככל שההיוועצות נדרשת במהלך הדיון, הקלדנית תוודא העברת הדיון בהיוועדות חזותית למצב ״השתק״ (השתקת השמע) על מנת להבטיח שהשיחה תתקיים באופן פרטי וחסוי.

5.6   לכל בית משפט תינתן תמיכה טכנית בזמינות מרבית לערכות ההיוועדות החזותית על ידי אנשי מחשוב, לרבות באמצעות השתלטות מרחוק.

5.7   נמצא כי הדיון אינו יכול להתקיים באמצעות היוועדות חזותית בעקבות תקלה טכנית בלתי צפויה שלא ניתנת לפתרון מידי, אם במתקני הכליאה בשב״ס ואם בבית המשפט, והשופט הורה לקיים את הדיון באמצעות טלפון קווי לאחר שנתקבלה הסכמת העצור לכך באמצעות סנגורו מקום בו החוק מחייב קבלת הסכמתו, יתקיים הדיון באמצעות טלפון קווי שנמצא באולם המשפטים (איש הקשר מיחידת נחשון יתקשר לטלפון קווי שנמצא בחדר ההיוועדות החזותית בשב״ס).

5.8   התברר במהלך הדיון כי הנאשם זקוק לתרגום, יוזמן מתורגמן בהתאם לתהליך הנהוג.

עם הגעת המתורגמן לאולם המשפטים ייצור איש הקשר מיחידת נחשון שבביהמ״ש קשר עם הסוהר במתקן הכליאה לצורך הבאת העצור/אסיר לדיון.

התרגום יתבצע מאולם המשפטים, דרך מיקרופון המחובר לערכת ההיוועדות החזותית. העצור / אסיר ישמע את הדיון במלואו באמצעות אוזניות המסופקות ע״י שב״ס. כל משתתפי הדיון ישמעו את התרגום באולם המשפטים.

“תכנו מקרים, בהם שופט יאשר תרגום באמצעות היוועדות חזותית. תרגום זה יתבצע כאשר המתורגמן אינו נמצא באולם המשפטים, דרך מחשב עם מצלמה ומיקרופון. במקרה זה יבוצע תיאום מול חטיבת תפעול ומזכירויות.

5.9   מובהר כי העברת המיקרופון של העצור במהלך הדיון למצב “השתק” תעשה רק בהתאם להנחיית המותב היושב בדין.

 1. 6. העברת פרוטוקול הדיון

מיד בתום הדיון, הקלדנית תמסור את פרוטוקול הדיון לאיש הקשר מיחידת נחשון שידאג להעבירו למתקן הכליאה באופן מידי.

 1. 7. אנשי קשר

לכל בירור בעניין טכני הנוגע לקיום דיון בהיוועדות חזותית, לרבות כאשר נדרש טיפול בתקלה או בתלונה, ניתן לפנות בזמן אמת לאנשי קשר מחוזיים וארציים בשב״ס ובהנהלת בתי המשפט.

8      פיקוח ובקרה

המזכירים הראשיים בבתי המשפט אחראים על “שום הוראות הנוהל ויבצעו בקרה אחר “שומו.

 1. 9. תחילה

תחילתו של נוהל זה מיום פרסומו.

 1. 1 אישור

נוהל זה אושר ע״י סמנכ”לית חטיבת תפעול ומזכירויות.

 1. 1 נספח

נספח א’ – תרשים ערכת היוועדות חזותית

 

נספח א’

 

תרשים ערכת היוועדות חזותית

השופט בדימוס משה מכליס: שחרור מוקדם של אסיר שהורשע בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עורך דין מומחה בינלאומי

 

קטגוריות:

עורכי דין מומלצים בתחום