טופס בקשת בגיר לקבל אישור משטרה | בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה

 

עורך דין מומלץ

 

טופס 1

(תקנה 2 (א)(1)) ו – (ב)(2))

בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס״א – 2001 (להלן – החוק).

 1. 1. אני הח״מ________________________________________________

שם פרטי                                   שם משפחה                                       ת.ז

תאריך לידה                                                 מען                                              מיקוד

מבקש כי ינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 2 המצורף.

* »

 1. 2. אני מייפה את כוחו של_____________________________________

שם פרטי                                          שם משפחה

__________________ להגיש בקשה זו בשמי.

תעודת זהות

 1. 3. מצ״ב: 1. תעודת מוסד – טופס 2.
 2. צילום תעודת זהות של הבגיר *.

חתימה

* אם מגיש הבקשה איננו הבגיר.

תעודת מוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס״א – 2001 (להלן – החוק).

שם המוסד 1 סוג המוסד2

מספר רישום 3 מען המוסד1

מיקוד טלפון.

אני הח״מ_______________________________________________________

שם פרטי                   שם משפחה תעודת זהות

מנהל המוסד 4/ מנהל התאגיד/

שם המוסד                                                                שם התאגיד

אחראי על קבלת אדם לעבודה ב/

שם המשרד הממשלתי                               שם רשות מקומית

מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בענין העסקתו במוסד של

שם פרטי                              שם משפחה

ת.ז.

אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

חתימה

טופס 3

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו – (ד))

1     אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.

2נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט , מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים , תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוחים קטינים. מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

3אם התאגיד רשום על פי חוק.

ב »                             –                                               …….. »

נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית.

 

בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס״א – 2001 (להלן – החוק).

אני הח״מ_____________________________________________________________

שם פרטי                                        שם משפחה                                     ת.ז.

משמש מנהל מוסד/ תאגיד 1_________________________

שם מוסד/ תאגיד

מען                                           מיקוד                                       טלפון

א.    אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2

סוג מוסד

את3______________________________________

שם פרטי                                שם משפחה

תעודת זהות                                   תאריך לידה                                    מען

ב.    אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

ג.     מצ״ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

ד4. אני מייפה את כוחו של______________________________________

שם פרטי                                         שם משפחה

__ להגיש בקשה זו בשמי. תעודת זהות

תאריך                                                                                     חתימה

(המשך טופס 3)

1     נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה.

2    נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן: בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים,

מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוחים קטינים. מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

3      במקרה בו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.

4      יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד.


אישור העדר עבירות מיניות להורדה

תעודת מוסד משרד החינוך

אישור העסקה משטרת ישראל

טופס העדר עבירות מיניות משטרת ישראל

הנפקת אישור משטרה

אישור בגיר אונליין

תעודת מוסד טופס 2

בקשת בגיר לקבל אישור משטרה אונליין


בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה / רשימה מרוכזת

 

 

 

מס׳מספר זהותשם פרטישם משפחהתאריך לידהמען

 

חתימה

 

טופס 4

(תקנה 2(א)(2),(ג)(2) ו – (ד))

בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס״א- 2001 (להלן- החוק).

אני הח״מ_______________________________________________________________

שם פרטי                                            שם משפחה                                    ת.ז

אחראי ב1/על קבלת אדם לעבודה במוסד2 שם משרד ממשלתי שם רשות מקומית

 

 

 

שהוא3.

סוג המוסד

א.    אבקש לקבל את אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2

שם המוסד

את4_______________________________________

שם פרטי                                 שם משפחה

תעודת זהות                       תאריך לידה                                   מען

ב.    אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

ג.     מצ״ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

ד5. אני מייפה את כוחו של שם פרטי           שם משפחה

__ להגיש בקשה זו בשמי. תעודת זהות

חתימה

(המשך טופס 4)

1     נא מלא את האפשרות המתאימה.

2      אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.

3      נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריחת שחייה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

4      במקרה בו מתייחסת למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.

5      יש למלא אם מגיש הבקשה איננו האחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד.

 

בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה / רשימה מרוכזת

 

 

 

מס׳מספר זהותשם פרטישם משפחהתאריך לידהמען

 

חתימה

1אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא את פרטי המשרד הממשלתי או הרשות המקומית.

טופס 5

(תקנה 2 (א)(2))

ייפוי-כוח למעסיק או למוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים התשס״א – 2001.

אני החתום מטה בעל תעודת זהות

המתגורר ב_______________________________________________________________

מיפה כוחו/ה של שהוא/היא:

שם פרטי                                 שם משפחה

 1. 1 מנהל המוסד/ התאגיד
 2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי/ ברשות מקומית(מחק את המיותר)

או מי מטעמו, לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס״א- 2001, לצורך העסקתי במוסד2

/ אצל המעסיק.

שם המוסד                                                      שם המעסיק

אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי.

ניתן היום הזה בחודש שנת

חתימה *********************************

3 אני הח״מ_______________________________________________________________

שם פרטי                                      שם משפחה                                             ת.ז.

 1. 1 מנהל המוסד/התאגיד
 2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי/ ברשות מקומית(מחק את המיותר)

מצהיר כי ידוע לי שעלי לשמור טופס זה לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

חתימה

1     נא סמן את האפשרות המתאימה.

2     אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא שם המעסיק בלבד.

3     למילוי על ידי המעסיק.

 


הליך קבלת אישור משטרת ישראל

לצורך קבלת אישור ממשטרת ישראל, יש להגיש בקשה באמצעות הבגיר או המעסיק, כמפורט להלן:

 1. 1. טפסים נדרשים – הגשת בקשה על ידי בגיר בתחנת המשטרה

א.      “בקשת בגיר לקבל אישור המשטרה” (טופס 1 – רצ”ב כנספח ב’) – ערוכה וחתומה על ידי הבגיר. באם הבקשה מוגשת ע”י מיופה כוח, על מיופה הכוח למלא את פרטיו בסעיף 2 בטופס 1, לצרף אתצילום תעודת הזהות של מייפה הכוח.

ב.      תעודת מוסד״ (טופס 2 – רצ”ב כנספח גי) – ערוכה וחתומה ע״י המעסיק או מנהל המוסד. (שכן התעודה מעידה על זהות המוסד/המעסיק והעומד בראשו).

 1. 2. טפסים נדרשים – הגשת בקשה על ידי מעסיק/מוסד (מתייחס ל- 50 מועמדים/עובדים ומטה)

א.      “בקשת מעסיק שהינו/אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרתי” (טפסים 3/4 – רצ”ב כנספחים ד’/ה’) – ערוכה וחתומה ע״י המעסיק/מנהל המוסד.

באם הבקשה מוגשת ע”י מיופה כוח, על מגיש הבקשה למלא את פרטיו בסעיף ד’ בטפסים 3/4.

ב.      “״פוי כוח למעסיק או למוסד” (טופס 5 – רצ”ב כנספח ו’) – בחתימת הבגיר, לגבי כל אחד מהבגירים אליהם מתייחסת הבקשה. כן יש לצרף את צילום תעודת הזהות של כל אחד מן הבגירים המועמדים להעסקה.

 1. 3. הגשת בקשה מרוכזת ע”י מעסיק המבקש לקבל אישורי משטרה עבור 51 מועמדים / עובדים ומעלה

א.      כלל הטפסים המפורטים בסעיף 2 דלעיל.

ב.      “הצהרת המעביד – נספח א’ (רצ״ב כנספח א’).

*הערה: תוקפה של התחייבות זאת הינה לשנה, במהלכה יוכל המעסיק לשלוח רשימות נוספות ללא צורך בהגעה פיסית לתחנת המשטרה.

ג.       במעמד הגשת הבקשה לראשונה, על המעסיק להחתים את הטפסים בתחנת המשטרה ע״י השוטר המוסמך.

טפסי הבקשה נשלחים דרך תחנת המשטרה או ע’^ על ידי המעסיק / מיופה כוחו, לחוליית שירות לציבור במדור מידע פלילי, בכתובת: משטרת ישראל – המטה הארצי / חטיבת החקירות / מדור מידע פלילי רח’ חיים בר לב 1 ירושלים.

ד.      במהלך המשך הטיפול בבקשה וכן בבקשות עתידיות אשר יוגשו ע״י אותו מעסיק, רשימת השמות של המועמדים תוגש ע”י המעסיק בדוא”לMEIDAP@POLICE.GOV.ILוערוכה בקובץ EXCEL על פי הגדרות המפורטות בנספח ז’ הרצ״ב.

*הערה: את רשימת השמות ניתן להגיש רק לאחר הגעת הטפסים לחולית שירות לציבור.

ה.      לבירור פרטים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטלפון 02-5429799/8 בימים א’- ה’ בין השעות 13:00-15:00 ו/או בכתובת המייל : MEIDAP@POLICE.GOV.IL

הערה: המעסיק, טרם פנייתו, אחראי לבדוק האם הוא נכנס בגדר “מוסד” כהגדרתו בחוק, וככזה חלה עליו חובה להגיש בקשה לקבלת אישור העסקה באשר להעסקת המועמד / העובד.

דברי הסבר לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס״א -2001 (להלן :”החוק”) ותיקוניו

 1. 1. החוק נכנס לתוקף ביום 1.3.2003 ומטרתו להעניק הגנה מיוחדת לקטינים ולאנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע מפני עברייני מין, בשל הפגיעות המיוחדת של אוכלוסייה זו.
 2. 2. החוק קובע שני סוגי איסורים:

א.    איסור העסקה על מעסיק.

ב.     איסור עיסוק מצד מועמד להעסקה שהוא בגיר שהורשע בעבירת מין )כהגדרתם בחוק).                זה

חל על גברים ונשים כאחד.

 1. 3. שני סוגי האיסורים האמורים חלים במוסדות )כהגדרתם בחוק) בהם שוהים, בין היתר, קטינים או אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע.
 2. 4. כן קובע החוק איסור על מעסיק לקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסקתו לפי החוק. איסור זה אינו חל בשלב זה על נשים.
 3. 5. אישור ממשטרת ישראל לא יינתן למי שהורשע בעבירת מין, כהגדרתה בחוק, וחלפו פחות מ- 20 שנה ממועד ההרשעה או חלפו פחות מ – 20 שנה ממועד שחרורו מבית הסוהר בגין אותה עבירה.
 4. 6. יש לציין כי שני סוגי האיסורים, חלים גם על אדם המתנדב במוסד, גם במתן שירותים, וגם אם האדם מועסק באמצעות חברת כוח אדם.
 5. 7. באחריות המוסד לבדוק באם הינו עונה להגדרות הקבועות בחוק ובמידת הצורך, לקבל ייעוץ משפטי בנושא.
 6. 8. האמור לעיל הינו תמצית בלבד ואינו בא להחליף את החוק בשלמותו.

  נספח א’

  התחייבות מעסיק שהינו / אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לשמירת נספחים

  אני הח״מ3

  שם פרטי                                שם משפחה                              תעודת זהות

  1. מנהל המוסד/התאגיד1.
  2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי/

  ברשות מקומית(מחק את המיותר).

  מצהיר בזאת כי קיבלתי מהבגירים שפרטיהם צוינו בבקשתי ,״פוי כוח (טופס 5) וצילום תעודת זהות בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001, לצורך העסקתם במוסד.

  כמו כן, אני מתחייב לשמור ברשותי טופס זה וכן את ״פוי הכוח וצילומי תעודות הזהות הנ״ל במשך שנתיים מיום הגשת הבקשה.

  תאריך                        חתימת מנהל המוסד / התאגיד

  3 למילוי על ידי המעסיק.

  נספח ז’– מבנה הקובץ:

  מבנה זה תקף גם לגבי קובץ ה- EXCEL למשלוח במדיה מגנטית

  סדר עמודות (נתונים)שםסוג נתוןמספר תווים מרביחובה/ לא חובההערותדוגמה
  1מספר רישוםמספר9לא חובהמספר לפי מרשם החברות.

  חובה למעסיק ציבורי.

  580132454
  2שם מעסיק ציבורימלל50לא חובהחובה לרשות מקומית, משרד ממשלתי.
  3שם מוסדמלל150חובההתנועה המסורתית נועם
  4קוד סוג מעסיקמספר1חובהקוד לפי רשימה “סוג מעסיק”2
  5קוד סוג מוסדמספר2חובהקוד לפי רשימה “סוג מוסד”10
  6סמל “שובמספר4חובהסמל לפי רשימת ישובים של משרד הפנים3000
  7סמל רחובמספר4לא חובהסמל לפי רשימת ישובים של משרד הפנים108
  8מספר ביתמספר4לא חובה14
  9מספר טלפוןמספר10חובהכולל קידומת ואפס בקידומת026457687
  10ת.ז. מעסיקמספר9חובהמספר כולל ספרת ביקורת111563
  11שם פרטי מעסיקמלל50חובהמשה
  12שם משפחה מעסיקמלל50חובהלוי
  13ת.ז. מועמדמספר9חובהמספר כולל ספרת ביקורת300123432
  14שם משפחה מועמדמלל50חובהכהן
  15שם פרטי מועמדמלל50חובהלירון
  16ת. לידה מועמדתאריך10חובהDD/MM/YYYY22/12/1967
  17קוד מין מועמדמספר1חובהקוד לפי רשימה “מין”1

   

  פרוט טבלאות קודים:

  1( סוג מעסיק:

  1רשות מקומית
  2מוסד
  3משרד ממשלתי
  4תאגיד

   

  2( סוג מוסד:

  1בית ספר שלומדים בו קטינים
  2מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים
  3מעונות לקטינים
  4מעונות יום ומשפחתונים לקטינים
  תרר׳ז■ רדררורד רועח וסרזוררו

   

  6מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים
  רגן ילדים
  8גן חיות
  9גן שעשועים
  10תנועת נוער
  11עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קטינים
  12עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים
  13בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים
  14קייטנה
  15פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים
  16מרפאות ובתי חולים לילדים
  ר1מחלקות ילדים בבתי חולים
  18מעון שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  19מעון יום או מרכז טיפולי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  20מרכז עבודה שיקומי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  21מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  22עסק שבין עיסוקיו, נותן שירותי נופש לקבוצה של בני אדם עם מוגבלות שכלית/ התפתחותית או חסרי ישע
  23עסק, שבין עיסוקיו, נותן שירותי הסעה לבני אדם עם מוגבלות שכלית/ התפתחותית או חסרי ישע
  24בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש
  26גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  ר2גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי הדרכה לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  28גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי הוראה לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  29גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי בידור לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  30גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  31גוף שבין עיסוקיו מתן טיפול לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  32גוף שבין עיסוקיו השגחה על קטינים או בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  33גוף שבין עיסוקיו מתן ליווי בהליכים משפטיים לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע
  34עסק שבין עיסוקיו, נותן שירותי אבטחה לבני אדם עם מוגבלות שכלית/ התפתחותית או חסרי ישע
  35מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש הנותנת שירותי שיקום, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה
  36מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול בנכי נפש
  ר3בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים כהגדרתו בחוק

  3( מין:

   

   

  1זכר
  2נקבה

עורכי דין מומלצים בתחום