ניהול מאגר נתוני זיהוי פלילי ואמצעי זיהוי | מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר

 

עורך דין מומלץ

בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ״ו – 1996, ניתנה בידי משטרת ישראל הסמכות ליטול דגימות ביולוגיות (דגימת שיער, דגימת תאים מחלקה הפנימי של הלחי ודגימת דם מזערית) מחשודים, מנאשמים או ממורשעים בעבירות מסוימות. כן ניתנו בידי משטרת ישראל הסמכויות להקים מאגר נתוני זיהוי גנטיים המבוסס על נתוני זיהוי שהופקו מדגימות אלה, ולהכליל במאגר את הנתונים כאמור.

החוק הסדיר גם את סמכותה של משטרת ישראל לנהל שני מאגרים נוספים: מאגר טביעות אצבע ומאגר תצלומים.

הקמתם של המאגרים הללו נועדה לסייע למשטרת ישראל בביצוע תפקידיה על ידי שימוש בטכנולוגיה מדעית, אמינה ומוכחת, המקובלת בעולם. להקמת המאגרים תכליות מוגדרות, ובהן: גילוי עבריינים והוכחת אשמתם, מניעה וסיכול של עבירות וזיהוי אלמונים. המאגרים מאפשרים, בין השאר, לזהות ברמת ודאות גבוהה את עובר העבירה, על בסיס השוואה בין נתוני זיהוי שנמצאו בזירת העבירה לבין נתוני זיהוי המצויים במאגר. בעזרת המאגרים ניתן למנוע הטרדה מיותרת של חשודים פוטנציאליים אשר נתוני הזיהוי שלהם מצויים במאגר ונמצאו שונים מנתונים שנמצאו בזירת העבירה.

בין הפקת נתוני זיהוי גנטיים לבין נטילת טביעת אצבע קיים הבדל מהותי, והוא ההבדל בכמות המידע ובסוג המידע הפוטנציאלי הטמון בכל אחד מהם. בעוד שטביעת אצבעות היא סימן זיהוי חיצוני קונקרטי, המאפשר אימות זהותו של אדם מסוים ותו לא, הרי שמדגימות ביולוגיות ניתן להפיק מידע נוסף על אודות האדם, ובעיקר נתונים לגבי מצבו הבריאותי, הנוכחי והפוטנציאלי, ומאפיינים לעניין אישיותו – מידע עודף שאינו דרוש לצורך הזיהוי הפלילי.

הבדל מהותי זה מחייב התייחסות זהירה לנושא הפקת נתונים לזיהוי גנטי בידי משטרת ישראל, כך שהפקה כאמור תהיה רק של נתונים הנדרשים לצורך הזיהוי, ולא של מידע עודף, כדי למנוע פגיעה מיותרת בפרטיותו של האדם. זהירות זו הכתיבה גם הוראות בעניין הסודיות, אבטחת המידע, דרכי שמירתן של הדגימות הביולוגיות, הגבלת נגישות המאגר וכן הקמת ועדה אשר תפקידה יהיה לאשר את אופן הפקת הנתונים הכלולים במאגר.

פקודה זו נועדה לעגן את הוראות החוק ואת התקנות שהותקנו מכוחו, לפרט את בעלי התפקידים המשטרתיים המוסמכים בכל אחת מן הסמכויות אשר מקנה החוק לשוטרים ולפרט את סוגי העבירות אשר לגביהן ניתן ליטול את אמצעי הזיהוי השונים.

 

14.05.05- ניהול מאגר נתוני זיהוי ואמצעי זיהוי

 1. הגדרות

בפקודת המטא״ר הזאת –

 • ״אדם עם מוגבלות שכלית״ – כל אחד מאלה:
 • אדם עם פיגור שכלי;
 • אדם עם לקות שכלית אחרת שבשלה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות;
 • אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת שבשלה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות, לרבות אדם עם אוטיזם;

ולרבות אדם שיש לגביו חשש כי הוא אדם עם מוגבלות שכלית;

 • ״אמצעי זיהוי״, לעניין זיהויו של אדם – כל אחד מאלה:
 • טביעתאצבעות;
 • דגימה ביולוגית שהיא אחת מאלה:
 • דגימת תאי לחי;
 • דגימת שיער;
 • דגימת דם מזערית;
 • תצלום;
 • ״גוף ציבורי״ – רשויות התביעה, המרכז הלאומי לרפואה משפטית, צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי וכל גוף ציבורי אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
 • ״דגימה ביולוגית״ – דגימה של חומר שיש בו תאים של גוף האדם;
 • ״דגימת דם מזערית״ – דגימת דם של עד 5 מ״ל מאצבע היד;
 • ״דגימת שיער״ – דגימת שיער, לרבות שורשיו ולמעט שיער מחלקים מוצנעים של הגוף;
 • ״דגימת תאי לחי״ – דגימת תאים מחלקה הפנימי של הלחי;
 • ״האזור״ – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס״ז-2007;
 • ״הוועדה המאשרת״ – ועדה שמונתה לפי סעיף 14ה לחוק ושתפקידיה הם:
 • לאשר את האתרים ^DNA שמהם ניתן להפיק נתונים לזיהוי גנטי לעניין החוק;
 • לאשר שיטה אחרת להפקת נתונים לזיהוי גנטי כאמור;
 • לאשר למשטרת ישראל לעשות שימוש בנתונים לזיהוי גנטי לצורך מחקר;
 • לאשר את הגופים הנוספים אשר להם תהיה משטרת ישראל רשאית למסור דגימות ביולוגיות;
 • לייעץ לשר לביטחון פנים בקביעת הוראות בדבר שמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות

ביולוגיות;

י< ״החוק״ – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ״ו-1996;

יא. ״הליך טיפול״ – הליך הנעשה, בהתקיים התנאים הקבועים בנוהלי אח״ם, בעניינו של קטין החשוד שעשה עבירה לפני שמלאו לו 12 שנים. בהליך זה נגנז חומר החקירה בעניין העבירה ללא רישום משטרתי והקטין מופנה לטיפול עובד סוציאלי לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך־ 1960;

יב. ״הליך טיפול מותנה״ – הליך הנעשה, בהתקיים התנאים הקבועים בנוהלי אח״ם, בעניינו של קטין החשוד שעשה עבירה אחרי שמלאו לו 12 שנים. בהליך זה נגנז חומר החקירה בעניין העבירה ללא רישום משטרתי והקטין מופנה לטיפול שירות המבחן לנוער.

יג. ״המאגר״ – מאגר של אמצעי זיהוי ושל נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי – לפי הקבוע בפקודת המטא״ר הזאת. המאגר יכיל שלושה תת-מאגרים נפרדים:

 • תת-מאגר^ס;
 • תת-מאגר טביעת אצבעות;
 • תת-מאגר תצלומים;

יך. ״התקנות״ – תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס״ז-2007;

טו.    ״חוק עזרה משפטית״ – חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-1998;

טז.    ״חוק השיפוט הצבאי״ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955;

יז. ״חשוד״ – מי שיש לגביו חשד סביר שעבר עבירה, כהגדרתה להלן בסעיף כב;

יח. ״טביעת אצבעות״ – לרבות טביעת כף יד;

יט. ״מעבדת תת־מאגר DNA״ – המקום במתקן המשטרה שקבע מנהל המאגר כי יבוצע בו הליך הפקת נתונים לזיהוי גנטי מדגימות שנטלה המשטרה לפי פרק ג׳ לחוק, שיישמרו בו הנתונים שהופקו ויוזנו למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA ;

כ. ״נתוני זיהוי״, לעניין זיהויו של אדם – כל אחד מאלה:

 • נתונים שהופקו מטביעת אצבעות;
 • נתונים לזיהוי גנטי;
 • תצלום ונתונים שהופקו מתצלום;

כא. ״נתונים לזיהוי גנטי״ – נתונים לזיהוי אדם שהופקו ^DNA אשר הופק מדגימה ביולוגית;

כב. ״עבירה״ – עבירה מסוג עוון או פשע;

כג. ״קטין״ – מי שביום נטילת אמצעי הזיהוי טרם מלאו לו 18 שנים, למעט חייל כהגדרתו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי;

כד. ״קצין אח״ם” – ראש משרד חקירות ומודיעין בתחנה, ראש לשכת חקירות ומודיעין במרחב, ראש יחידת חקירות מחוזית, קצין אח״ם מחוזי וכן ראש זרוע חקירות או ראש מפלג חקירות ביחידה ארצית;

כה. ״קצין בכיר״ – קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה;

כו. ״קצין מורשה״ – קצין בדרגת רב־פקד ומעלה ובהיעדרו קצין בדרגת פקד, הממונה על יחידת חקירות, לרבות ראש צח״ם, ראש צוות חקירות ביחידת חקירות ארצית, ראש מחלק תשאול במחוז או במרחב או ראש מדור תאונות דרכים;

כז. ״קצין מוסמך׳ – כל אחד מאלה:

 • קצין אח״ם מחוזי;
 • ראש ענף חקירות מחוזי;
 • ראש יחידה ארצית או סגנו;
 • ראש זרוע חקירות ביחידה הארצית לחקירות בין־לאומיות;

שהמפקח הכללי הסמיכו להחליט בבקשה לעיון חוזר, כקבוע בסעיף 23 ;

כח. ״תצלום״ – תצלום פניו ומראה גופו של אדם, שאינו חושף את חלקי גופו המוצנעים.

 1. מאגר נתוני זיהוי ואמצעי זיהוי ־ מנהלו ומבנהו
 • מנהל מאגר נתוני זיהוי

מנהל מאגר נתוני הזיהוי יהיה קצין מהחטיבה לזיהוי פלילי שדרגתו סנ״ץ ומעלה, שהמפקח הכללי הסמיכו לכך.

 • מבנה מאגר נתוני זיהוי

מאגר נתוני זיהוי יכיל שלושה מדורים נפרדים:

 • תת־מאגר^ס;
 • תת-מאגר טביעת אצבעות;
 • תת-מאגר תצלומים.
 1. שמירת סודיות המאגר והגבלת השימוש בו
 • המאגר יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע, אלא לפי הוראות פקודת המטא״ר הזאת.
 • אדם שהגיעו לידיו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, מידע מן המאגר או אמצעי זיהוי או דגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שמהם הופקו נתוני זיהוי הכלולים במאגר או המיועדים להפקה כאמור – לא ימסור ולא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא לפי פקודת המטא״ר הזאת ולצורך מילוי תפקידו.
 1. תת-מאגר DNA – מנהלו, תכולתו והסמכויות לעשות בו פעולות
 • מנהל תת־מאגר DNA

מנהל תת-מאגר DNA יהיה קצין מהחטיבה לזיהוי פלילי שהמפקח הכללי הסמיכו לכך.

 • תכולת תת־מאגר DNA

תת-מאגר DNA יכלול את אלה:

 • דגימות ביולוגיות שהופקו מהן נתונים לזיהוי גנטי, למעט דגימות שהתקיימו בהן שני אלה:
 • הן ניטלו ממקום, מחפץ או מגופה;
 • הכללת נתוני הזיהוי שהופקו מהן לא הותרה לפי סעיף 19א(5).
 • נתונים לזיהוי גנטי שהכללתם בתת־מאגר DNA הותרה לפי סעיף
 • הפרטים המזהים את מקורם של הנתונים לזיהוי גנטי ושל הדגימות הביולוגיות הכלולים בתת־מאגר DNA, אם קיימים פרטים כאלה, וכן מספר תיק החקירה המשטרתי וסוג העבירה הנחקרת (להלן ״פרטים מזהי DNA ׳׳).
 • אופן ההחזקה והאחסון של הדגימות, נתוני הזיהוי והפרטים המזהים
 • כל דגימה ביולוגית שבתת-מאגר DNA תוחזק באריזה חתומה.

כל אריזה חתומה תסומן באופן שאינו מצביע על זהות האדם שממנו ניטלה הדגימה

הביולוגית.

האריזות החתומות יאוחסנו במתקן אחסון נעול במעבדת תת-מאגר DNA, כהגדרתה

בסעיף 1יט.

 • הנתונים לזיהוי גנטי והפרטים מזהי ^DNA ייאגרו במאגרי נתונים ממוחשבים נפרדים זה מזה.
 • לכל מאגר נתונים ממוחשב מהאמורים בסעיף (2) תינתן הרשאת גישה נפרדת.
 • גישת מורשי הגישה, הקבועים בסעיף ה, למאגר הנתונים הממוחשב של תת־מאגר DNA

תתאפשר רק באמצעות הקשת סיסמה אישית ואמצעי מזהה אישי נוסף.

 • הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA, למעט גישה לצורך פעולות תחזוקה כקבוע בסעיף 7ז, תתאפשר רק מתחנות עבודה מוגדרות במעבדת תת-מאגר

חובות מנהל תת־מאגר DNA

מנהל תת-מאגר DNA ינהל אותו, ולשם כך ייתן הוראות ויבצע פיקוח ובקרה, בין השאר, בנושאים האלה:

 • עמידה בהוראות החוק לעניין הפקת נתונים לזיהוי גנטי, הכללתם בתת-המאגר, שימוש בתת-המאגר ותיעוד פעולות.
 • איכות הפקת נתונים לזיהוי גנטי וטיב השמירה והאחסון של הדגימות הביולוגיות הכלולות בתת-מאגר
 • שלמות ותקינות הנתונים המוזנים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר לצורך כך, רשאי מנהל תת-מאגר DNA להורות גם על אלה:
 • מחיקת נתונים לזיהוי גנטי או פרטים מזהי DNA שהוזנו לתת-מאגר DNA בטעות או שלא כדין.
 • מחיקת נתונים לזיהוי גנטי או פרטים מזהי DNA שהוזנו לתת-מאגר DNA או תיקון הפרטים מזהי DNA, לפי בקשת ראש חוליית מתחזים במדור מידע פלילי, לאחר שזה קבע שהנתונים אינם של האדם שפרטיו נרשמו כפרטים המזהים אלא של אדם אחר המתחזה להיות אותו האדם.
 • תיקון נתונים לזיהוי גנטי או פרטים מזהי DNA שהוזנו לתת-מאגר DNA והם שגויים או חסרים.

מנהל תת-מאגר DNA ינהל רישום של פרטי הנתונים לזיהוי גנטי או של פרטים מזהי DNA, שנמחקו או שתוקנו כאמור ושל הנימוקים למחיקה או לתיקון.

 • עמידה בהוראות אבטחת מאגר DNA, לרבות אבטחת מאגר הנתונים הממוחשב של תת- מאגר
 • דרכי הגשת בקשות לקבלת מידע מתת־מאגר DNA, פרטי הבקשות כאמור ודרכי אישורן.
 • מחיקת נתוני זיהוי וביעור אמצעי זיהוי ששימשו ולהפקת נתונים לזיהוי גנטי, לפי הקבוע בפקודת המטא״ר הזאת.

הסמכות לעשות פעולות בתת־מאגר DNA

 • בסעיף ה-

״פעולה בתת־מאגר DNA ״ – כל אחת מהפעולות האלה:

 • הזנה של נתונים לזיהוי גנטי או של פרטים מזהי DNA אל מאגר הנתונים הממוחשב של תת־מאגר DNA ;
 • ביטול, שינוי או אחזור של נתונים לזיהוי גנטי או של הפרטים המזהים כאמור שבתת־המאגר;
 • השוואה בין נתונים לזיהוי גנטי שאינם בתת-המאגר ובין נתונים לזיהוי גנטי שבתת־ המאגר;
 • השוואה בין נתונים לזיהוי גנטי שבתת־המאגר לבין נתונים אחרים לזיהוי גנטי שבתת-המאגר;
 • אחסון ושמירה של הדגימות הביולוגיות שבתת־המאגר.
 • פעולה בתת־מאגר DNA רשאי לעשות שוטר שהתקיימו בו כל אלה:
 • השוטר נמנה על החטיבה לזיהוי פלילי באח״ם;
 • השוטר הוסמך לכך בידי המפקח הכללי;
 • השוטר קיבל הרשאת גישה מראש יחב״ם וממנהל תת-מאגר
 1. תת-מאגר טביעת אצבעות – מנהלו, תכולתו והסמכויות לעשות בו פעולות
 • מנהל תת־מאגר טביעת אצבעות

מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות יהיה קצין מהחטיבה לזיהוי פלילי שהמפקח הכללי הסמיכו לכד•

 • תכולת תת־מאגר טביעת אצבעות

תת-המאגר יכלול את אלה:

 • טביעתאצבעות;
 • נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות;
 • פרטים מזהים של מקור טביעת האצבעות, אם קיימים, וכן מספר תיק החקירה המשטרתי וסוג העבירה הנחקרת (להלן “פרטים מזהי טביעת אצבעות”).
 • אופן האחסון של טביעות אצבעות ושל נתוני הזיהוי שהופקו מהן

טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי שהופקו מהן יישמרו במתקן אחסון נעול או במאגר הנתונים הממוחשב של תת־מאגר טביעת אצבעות.

 • הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת־מאגר טביעת אצבעות

הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת אצבעות, לצורך עשיית פעולות כמפורט בסעיף ו, תתאפשר אך ורק למורשי הגישה הקבועים באותו הסעיף. הרשאת הגישה תאומת באמצעות הקלדת סיסמה אישית ובאמצעות מזהה אישי נוסף.

 • חובות מנהל תת־מאגר טביעת אצבעות

מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות ינהל אותו, ולשם כך ייתן הוראות ויבצע פיקוח ובקרה, בין השאר, בנושאים האלה:

 • עמידה בהוראות החוק לעניין הכללת טביעת אצבעות בתת-המאגר, שימוש בתת-המאגר ותיעוד פעולות.
 • אופן שמירתם של טופסי טביעת אצבעות ואחסונם.
 • שלמות ותקינות הנתונים המוזנים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת אצבעות.

לצורך כך, רשאי מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות להורות גם על אלה:

 • מחיקת טביעת אצבעות, נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות או פרטים מזהי טביעת אצבעות, שהוזנו לתת-מאגר טביעת אצבעות בטעות או שלא כדין.
 • מחיקת טביעת אצבעות, נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות או פרטים מזהי טביעת אצבעות או תיקון הפרטים המזהים, לפי בקשת ראש חוליית מתחזים במדור מידע פלילי, לאחר שזה קבע שטביעת האצבעות או נתוני הזיהוי שהופקו מטביעת האצבעות אינם של האדם שפרטיו נרשמו כפרטים המזהים, אלא של אדם אחר המתחזה להיות אותו האדם.
 • תיקון נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות או פרטים מזהי טביעת אצבעות, שהוזנו לתת-מאגר טביעת אצבעות והם שגויים או חסרים.

מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות ינהל רישום של פרטי טביעות האצבעות, של נתוני הזיהוי שהופקו מטביעות האצבעות או של פרטים מזהי טביעת אצבעות – שנמחקו או שתוקנו כאמור ושל הנימוקים למחיקה או לתיקון.

 • עמידה בהוראות האבטחה של תת־מאגר טביעת אצבעות, לרבות אבטחת מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת אצבעות.
 • החזקת העתקי טביעת אצבעות שהוכללו בתת־מאגר טביעת אצבעות ובחינתם בידי שוטרים שהוסמכו לכך.
 • הסמכות לעשות פעולות בתת־ מאגר טביעת אצבעות
 • בסעיףו-

״פעולה בתת־מאגר טביעת אצבעות״ – כל אחת מהפעולות האלה:

 • הזנת טביעת אצבעות ופרטים מזהי טביעת אצבעות לתת-המאגר;
 • ביטול או שינוי של נתוני טביעת אצבעות או של הפרטים המזהים – שהוזנו לתת- המאגר;
 • אחזור של נתוני טביעת אצבעות או של הפרטים המזהים מתת-המאגר;
 • השוואה בין נתוני טביעת אצבעות לבין נתוני טביעת אצבעות שבתת-המאגר;
 • השוואה בין נתוני טביעת אצבעות שבתת־המאגר לבין נתונים אחרים של טביעת אצבעות שבתת-המאגר;
 • אחסון ושמירה של טביעת אצבעות.
 • את פעולת ההזנה, כאמור בסעיף (1)(א), רשאי לעשות שוטר ממערך הזיהוי הפלילי שהוסמך לכך כקבוע בנוהלי אח״ם, ובהיעדרו, רשאי לעשות אותה שוטר ממגזר אח״ם שהוכשר לכך בידי קצין הזיהוי המרחבי והוסמך לכך בידי מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות.
 • את הפעולות האמורות בסעיפים (1)(ב)-(ו) רשאי לעשות רק שוטר שהתקיימו בו כל אלה:
 • השוטר נמנה על החטיבה לזיהוי פלילי באח״ם;
 • השוטר הוסמך לכך בידי המפקח הכללי;
 • השוטר קיבל הרשאת גישה מראש היחידה לביטחון המידע (להלן “יחב״ם”) וממנהל תת-מאגר טביעת אצבעות.
 • על אף האמור בסעיף (3), השוואה בין נתוני טביעת אצבעות לבין נתוני טביעת אצבעות שבתת־המאגר לצורך בירור או אימות זהותו של אדם – רשאי לערוך כל שוטר שהוכשר לכך.
 1. תת־מאגר תצלומים ־ מנהלו, תכולתו והסמכויות לעשות בו פעולות
 • מנהל תת־מאגר תצלומים

מנהל תת-מאגר תצלומים יהיה קצין מהחטיבה לזיהוי פלילי שהמפקח הכללי הסמיכו לכך.

 • תכולת תת־ מאגר תצלומים

תת-המאגר יכלול את אלה:

 • תצלומים;
 • נתונים שהופקו מתצלומים;
 • פרטים מזהים של האדם המצולם ותיאור מילולי של מראהו, אם קיימים, וכן מספר תיק החקירה המשטרתי, סוג העבירה הנחקרת והמקום שבו נעברה (להלן “פרטים מזהי תצלום”).
 • אופן האחסון של תצלומים ושל נתונים שהופקו מהם

תצלומים ונתונים שהופקו מתצלומים יישמרו במתקן אחסון נעול בחטיבה לזיהוי פלילי במקום שיורה עליו מנהל תת־מאגר התצלומים, או במאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר תצלומים.

 • הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת־מאגר תצלומים

הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר תצלומים, לצורך עשיית פעולות כמפורט בסעיף ו, תתאפשר אך ורק למורשי הגישה הקבועים באותו הסעיף. הרשאת הגישה תאומת באמצעות הקלדת סיסמה אישית ובאמצעות מזהה אישי נוסף.

 • חובות מנהל תת־מאגר תצלומים

מנהל תת-מאגר התצלומים ינהל אותו, ולשם כך ייתן הוראות ויעשה פעולות פיקוח ובקרה, בין השאר, בנושאים האלה:

 • עמידה בהוראות החוק לעניין הכללת תצלומים בתת־המאגר ושימוש בתת-מאגר התצלומים, לרבות לעניין הצגת תצלומים מתת־המאגר, ותיעוד פעולות.
 • שלמות ותקינות הנתונים המוזנים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר התצלומים; לצורך כך, רשאי מנהל תת-מאגר תצלומים להורות גם על אלה:
 • מחיקת תצלומים, נתונים שהופקו מתצלומים או פרטים מזהי תצלום – שהוזנו לתת-מאגר תצלומים בטעות או שלא כדין.
 • מחיקת תצלומים, נתונים שהופקו מתצלומים או פרטים מזהי תצלום, או תיקון של הפרטים מזהי התצלום, לפי בקשת ראש חוליית מתחזים במדור מידע פלילי, לאחר שזה קבע שהתצלום או הנתונים שהופקו מהתצלום אינם של האדם שפרטיו נרשמו כפרטים מזהי התצלום אלא של אדם אחר המתחזה להיות אותו האדם.
 • תיקון נתונים שהופקו מתצלומים או פרטים מזהי תצלום, שהוזנו לתת-מאגר תצלומים והם שגויים או חסרים.

מנהל תת-מאגר תצלומים ינהל רישום של פרטי התצלומים, של הנתונים ושל הפרטים מזהי התצלום שנמחקו או שתוקנו כאמור ושל הנימוקים למחיקה או לתיקון.

 • עמידה בהוראות אבטחת תת-מאגר התצלומים, לרבות אבטחת מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר התצלומים.

ן. הסמכות לעשות פעולות בתת־מאגר תצלומים

 • בסעיף ו-

״פעולה בתת־מאגר תצלומים״ – כל אחת מהפעולות האלה:

 • הזנה של תצלום, של נתונים שהופקו מתצלום ושל פרטים מזהי תצלום לתת-מאגר תצלומים;
 • איחזור של תצלום, של נתונים שהופקו מתצלום ושל פרטים מזהי תצלום מתת-מאגר תצלומים;
 • השוואה בין תצלום ונתונים שהופקו מתצלום לבין תצלום ונתונים כאמור שבתת- המאגר;
 • השוואה בין תצלומים שבתת-המאגר לבין תצלומים אחרים שבתת־המאגר והשוואה בין נתונים שהופקו מתצלומים והם בתת־המאגר לבין נתונים אחרים שהופקו מתצלומים והם בתת-המאגר;
 • הצגת תצלום לאדם מהציבור;
 • ביטול או שינוי של תצלום, של נתונים שהופקו מתצלום ושל פרטים מזהי תצלום בתת-מאגר תצלומים.
 • את הפעולות כאמור בסעיף (1)(א)-(ה) רשאי לעשות שוטר ממערך הזיהוי הפלילי שהוסמך לכך כקבוע בנוהלי אח״ם, ובהיעדרו, רשאי לעשות אותן שוטר ממגזר אח״ם שהוכשר לכך בידי קצין הזיהוי המרחבי והוסמך לכך בידי מנהל תת-מאגר תצלומים.
 • על אף האמור בסעיף (2), השוואה בין תצלום ונתונים שהופקו מתצלום לבין תצלום ונתונים כאמור שבתת-המאגר לצורך בירור או אימות זהותו של אדם – רשאי לערוך כל שוטר שהוכשר לכך.
 • את הפעולה האמורה בסעיף (1)(ו) רשאי לעשות רק שוטר שהתקיימו בו כל אלה:
 • השוטר נמנה על החטיבה לזיהוי פלילי באח״ם;
 • השוטר הוסמך לכך בידי המפקח הכללי;
 • השוטר קיבל הרשאת גישה מראש יחב״ם, על-פי בקשת מנהל תת-מאגר תצלומים.
 1. עקרונות בניהול המאגר
 • כל מנהל תת-מאגר, כקבוע בסעיפים 6-4, ינהל מאגר נתונים ממוחשב ומאגר שאינו ממוחשב,

לפי צורכי יחידתו.

 • מנהל המאגר ינהל כל תת-מאגר בנפרד, לרבות מאגר נתונים ממוחשב נפרד והרשאות גישה נפרדות לכל תת-מאגר.
 • ראש מינהל הטכנולוגיות (להלן “מנ״ט”) יורה את האופן והמועדים שבהם יש לגבות את מאגרי הנתונים הממוחשבים ומערכות המחשב של המאגר (להלן “חומר המחשב”), כדי להבטיח את רציפות הפעילות התקינה ואת שלמותו ואמינותו של חומר המחשב, גם במקרה של פגיעה או תקלה פיזית או לוגית ברכיבי מערכות המחשוב והתקשורת או במקרה של פגיעה פיזית במקום שבו ממוקם המאגר.
 • כלי בקרה מקוונים
 • ראש מנ״ט יורה לכלול במערכות המחשוב של המאגר כלי בקרה מקוונים שיבטיחו את אלה:
 • זיהוי ותיעוד גישתו של כל אדם למאגרי הנתונים הממוחשבים של המאגר;
 • איכות הנתונים שנקלטו במאגר מבחינת תקינות ושלמות.
 • ראש מנ״ט יורה לנהל במערכות המחשוב של המאגר יומן מקוון שבו תתועד כל כניסה למערכות המחשוב וכל פעולה בהן. התיעוד יישמר למשך חמש שנים לפחות.
 • הגבלת הגישה לנתונים לזיהוי גנטי ולדגימות ביולוגיות

הגישה לנתונים לזיהוי גנטי ולדגימות הביולוגיות שמהן הופקו הנתונים האמורים או המיועדות להפקת נתונים מהן כאמור תהיה מותרת רק לשוטרים שהמפקח הכללי הסמיכם לכך לפי הקבוע בסעיף 4ה.

 • אבטחת המאגר
 • בסעיף ו –

״מתקני המאגר״ – חדרים או מתחמים במתקני המשטרה, שמתקיים בהם אחד מאלה:

 • מצויים בהם דגימות ביולוגיות, תצלומים וטביעת אצבעות הכלולים במאגר, או המיועדים להכללה במאגר;
 • נעשות בהם פעולות הזנה או שינוי במאגר הנתונים הממוחשב של המאגר או שמותקנות בהם מערכות המידע והמחשוב של המאגר.
 • שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי ואבטחתם

נתוני זיהוי הכלולים במאגר וכן אמצעי הזיהוי והדגימות הביולוגיות שאינן אמצעי זיהוי, שמהם הופקו נתוני זיהוי הכלולים במאגר או המיועדים להפקת נתוני זיהוי מהן כאמור, יישמרו במאגר בהתאם להוראות האלה:

 • בדרך שתבטיח הגנה מפני חשיפה, שימוש או העתקה בלא רשות כדין;
 • בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות פקודת המטא״ר הזאת;
 • לעניין אמצעי זיהוי שניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע לפי פקודת המטא״ר 05.04 ״נטילת אמצעי זיהוי״ – במקום ובדרך שיבטיחו כי השימוש בהם יהיה רק לצרכים האמורים בסעיף 8.
 • הגנה על מתקני המאגר
 • קצין ביטחון המידע של מתקן ממתקני המאגר יהיה אחראי לאלה:
 • קביעת השיטות והאמצעים להגנה על מתקני המאגר;
 • פיקוח ובקרה על הפעלת השיטות והאמצעים שנקבעו;
 • בדיקת כשירותם של מועמדים לעבודה במתקני המאגר לטפל במידע מסווג.
 • קצין האבטחה של מתקן ממתקני המאגר יהיה אחראי להגנה על המתקן ולמניעת כניסה אליו של מי שאינם מורשים.
 • אבטחת מערכות המידע

ראש מנ״ט יהיה אחראי לכל אלה:

 • אבטחת תשתית התקשורת, רכיבי התוכנה וקובצי הנתונים של המאגר.
 • טיפול בהתרעות על אירועים חריגים במאגר, לרבות במהלך קליטת מידע, העברת מידע או טיפול בו שנעשו, לכאורה, בלא הרשאה, וכן בכל ניסיון לעשות במחשב או בחומר מחשב פעולה בלא הרשאה.
 • ניהול יומן אירועים חריגים במערכות המידע של מאגר הנתונים הממוחשב שבו יתועדו פעולות שנעשו בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה;

התיעוד יישמר במשך חמש שנים לפחות;

ביומן יירשמו, לגבי אירוע חריג, פרטי הזיהוי של המשתמש, סוג הפעולה שנעשתה והעילה לחריגה;

היומן יגובה באמצעות מערכת הגיבויים הכללית.

 • קיום דרישות התקן לאבטחת מערכות מידע שנקבעו לפי ת״י 17799 או לפי כל תקן ישראלי שיבוא במקומו;

מערכת המחשוב ותוכנות ההפעלה יעמדו בדרישות התקנים האמורים למערכת ברמת סיווג גבוהה.

 • תחזוקת מערכות המחשוב והתקשורת של המאגר

(1) תחזוקה מונעת, תיקונים, הוספות ועדכונים טכנולוגיים של מערכות המחשוב והתקשורת של המאגר ייעשו בידי בעלי מקצוע, שוטרים ושאינם שוטרים, גם אם אינם אנשי החטיבה לזיהוי פלילי במשטרה, ובלבד שאושרו מראש בידי ראש היחידה לביטחון מידע או בידי מי מטעמו.

 • לעניין תת-מאגר DNA, ייעשו הפעולות כאמור בסעיף (1) –
 • באופן שלבעלי המקצוע לא תהיה גישה לתכנית היישום המנהלת את תת-המאגר; אם לא ניתן לעשות פעולות כאמור ללא גישה לתכנית היישום – ייעשו הפעולות בפיקוח צמוד של שוטר מהחטיבה לזיהוי פלילי שהוסמך לעשות פעולות במאגר, כקבוע בסעיף 4ה.
 • בפיקוח ובקרה, כמו כל פעילות תחזוקה של מאגר נתונים ממוחשב במשטרה המסווג ברמת סיווג סודי ביותר.
 1. השימוש באמצעי זיהוי שניטל מחשוד, מנאשם או ממורשע ־ הפקת נתוני זיהוי

אמצעי זיהוי שניטל מחשוד, מנאשם או ממורשע, לפי פקודת המטא״ר 14.05.04 “נטילת אמצעי זיהוי״ ישמש אך ורק למטרות האלה:

 • להפקת נתוני זיהוי ממנו;
 • להפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי, כקבוע בסעיף 12 של פקודת המטא״ר הזאת.
 1. דגימות ביולוגיות שאינן חלק מתת-מאגר DNA ־ החלת הוראות מסוימות

דגימות ביולוגיות שאינן חלק מתת־מאגר DNA והן מוחזקות במעבדות נוספות בחטיבה לזיהוי פלילי ונתונים לזיהוי גנטי שהופקו מהן הוכללו לתת-מאגר DNA – יחולו עליהן, בשינויים המחויבים, ההוראות האלה:

 • אופן האריזה והאחסון, כקבוע בסעיף 4ג(1);
 • אופן השמירה והאבטחה, כקבוע בסעיף 7ו.
 1. אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי המצויים בתיק חקירה משטרתי ־ אי־ החלת הוראות מסוימות

ההוראות הנזכרות בסעיף 9 לא יחולו על אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי המצויים בתיק חקירה משטרתי.

 1. הפקת נתונים לזיהוי גנטי

הפקת נתונים לזיהוי גנטי לפי פקודת המטא״ר הזאת תיעשה בידי שוטר שהוסמך לכך, כקבוע בסעיף 4, במעבדה המתאימה לכך ורק מהאתרים ^DNA שאותם אישרה הוועדה המאשרת לפי סעיף 14ה לחוק.

 1. הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי

שוטר שהוסמך לכך, כקבוע בסעיף 4, רשאי לערוך הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי לצורך כל אחת מהמטרות האלה:

 • בחינה חוזרת – לאחר שנמצאה התאמה, מלאה או חלקית, בין הנתונים לזיהוי הגנטי שבתת-

מאגר DNA לבין נתונים אחרים לזיהוי גנטי המצויים בידי המשטרה.

 • עדכון נתוני הזיהוי הגנטי שבמאגר באמצעות נתונים אחרים לזיהוי גנטי המצויים בידי המשטרה – בנסיבות שבהן הנתונים האחרים לזיהוי הגנטי לא הוכללו במאגר באופן מלא או שנפל בנתונים שבמאגר שיבוש או פגם אחר.
 • בקרת איכות של תת-מאגר DNA ושל הליכי הפקת הנתונים, ובלבד שהתקיימו שני התנאים

האלה:

 • ההפקה החוזרת נעשית בדגימות שנבחרו באופן אקראי.
 • מספר הדגימות שבהן נעשית הפקה חוזרת במהלך כל שנה אינו עולה על אחוז אחד ממספר הדגימות שהופקו מהן נתונים לזיהוי גנטי הכלולים בתת-מאגר
 • עדכון הנתונים לזיהוי גנטי שבתת-מאגר DNA בנסיבות שבהן הוועדה המאשרת אישרה אתרים נוספים ^DNA שמהם ניתן להפיק נתונים לזיהוי גנטי או שיטה אחרת להפקת נתונים כאמור.
 • הפקת נתונים לזיהוי גנטי מאתרים נוספים ^DNA או בשיטה אחרת שאישרה הוועדה המאשרת לפי הוראות סעיף 14ה(ג) לחוק, ובלבד שנתונים לזיהוי הגנטי שהופקו לפי סעיף זה לא ייכללו בתת-מאגר
 1. הפעולות המותרות בנתוני זיהוי

נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל מחשוד, מנאשם או ממורשע, כקבוע בפקודת המטא״ר

14.05.04 ״נטילת אמצעי זיהוי״ – ישמשו למטרות האלה בלבד:

 • אימות או עדכון הנתונים שבמאגר;
 • השוואה בינם לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, כקבוע בסעיפים 18-17 ;
 • הכללתם במאגר, כקבוע בסעיף 19, למעט אם הופקו כאמור בסעיף 12ה.
 1. המטרות שלשמן מותר השימוש במידע שבמאגר

תשימוש במידע שבמאגר יתית למטרות האלה בלבד:

 • חקירת עבירה, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש ולצורך הליך פלילי;
 • מניעת עבירות או לסיכולן;
 • אימות או בירור זהותו של אדם חי או של גופה, שזהותם אינה ידועה או מוטלת בספק;
 • איתור נעדרים או שבויים;
 • לעניין הצגת תצלום ברבים – גם איתור אדם, כקבוע בסעיף 21 ;
 • מחקר בקשר למטרות האמורות בסעיפים (א)-(ה) לעיל, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
 • המידע מהמאגר, המועבר לצורך המחקר אינו כולל פרטים מזהים;
 • המחקר אושר בידי קצין בכיר שהמפקח הכללי הסמיכו לעניין זה, ואם המידע מהמאגר כולל נתונים לזיהוי גנטי – בידי הוועדה המאשרת, כהגדרתה בסעיף 1ט.
 1. מסירת מידע מהמאגר
 • מסירת מידע לגוף ציבורי

מנהל תת-מאגר רשאי למסור מידע מתת-המאגר שבניהולו לגוף ציבורי, לפי דרישתו, לשימושו למטרות המנויות בסעיפים 14(א)-(ה) בלבד, לצורך מילוי תפקידו.

מנהל תת-המאגר המאשר את מסירת המידע לגוף הציבורי – יודיע לגוף זה שלא לעשות בו שימוש, אלא למטרה שלשמה נמסר לו.

 • מסירת מידע לרשות לתגנת עדים

מנהל תת-מאגר התצלומים רשאי למסור תצלום מתת-המאגר לידי הרשות להגנת עדים לצורך מילוי תפקידה.

 • מסירת מידע למדינת אחרת או לגוף מחוץ לישראל

(1) תגדרות

בסעיף ג –

 • ״גוף מחוץ לישראל״ – גוף המנוי בתוספת השנייה לחוק, שאושר לעניין זה בידי קצין משטרה בכיר;
 • ״תסכם לתעברת נתוני טביעת אצבעות״ – הסכם שנחתם בין מדינת ישראל או משטרת ישראל לבין מדינה אחרת או גוף באותה מדינה, לעניין העברת נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס״ה-2005, שאושר בידי השר לביטחון הפנים, שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה;
 • מנהל תת-מאגר רשאי, בכפוף לתנאים שבסעיף (3), למסור מידע מתת-המאגר שבניהולו לידי מדינה אחרת או לידי גוף מחוץ לישראל לצורך מילוי תפקידיו, בין שמסירת המידע היא ביוזמת משטרת ישראל בין שהיא לפי בקשה של המדינה או הגוף, המנומקת באחד מאלה:
 • לפי הוראות סעיף 32 לחוק עזרה משפטית, לשימושם של המדינה או הגוף למטרות המנויות בסעיפים 14א־ה בלבד.

על מסירת מידע כאמור יחולו הוראות החוק האמור.

 • לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה ולצורך איתור אדם באחד מאלה:
 • במסגרת חקירה, הליך פלילי, מניעה או סיכול של עבירה כאמור בסעיפים 14א-ב;
 • בהתאם לסעיפים 14ג-ה;

סוג המידע שיימסר לגוף מחוץ לישראל יהיה כקבוע בסעיף (4).

 • מנהל תת-המאגר האמור בסעיף (2) יתנה את מסירת המידע, כאמור באותו הסעיף, במילוי אחר כל התנאים האלה בידי המדינה או הגוף שמחוץ לישראל:
 • השימוש במידע יהיה רק למטרה שלשמה נמסר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר שימוש אחר;
 • המידע לא ייאגר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר אחרת;
 • המידע לא יועבר לאחר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר את העברתו לגוף מהמנויים בתוספת השנייה לחוק.
 • סוג המידע שמנהל תת-מאגר רשאי למסור לגוף מחוץ לישראל יהיה כמפורט להלן:
 • לגוף המנוי בחלק א לתוספת השנייה לחוק – כל מידע המופק מאמצעי הזיהוי;
 • לגוף המנוי בחלק ב לתוספת השנייה לחוק – מידע המופק מטביעת אצבעות ותצלומים בלבד;
 • לגוף המנוי בחלק ג לתוספת השנייה לחוק – תצלומים בלבד.
 • מדינה אחרת או גוף באותה מדינה שאיתם נחתם הסכם להעברת נתוני טביעת אצבעות, כהגדרתו בסעיף ג(1)(ב) – רשאית משטרת ישראל להעביר לידיהם כל מידע מהמאגר לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה כקבוע בהסכם, ובלבד שנקבעו בהסכם הוראות בעניינים האלה:
 • הגבלת השימוש בנתונים אך ורק למטרה שלשמה הועברו;
 • הסמכות לאגור את הנתונים ולהעבירם לאחר, ואם כן – למי ובאילו תנאים;
 • לעניין ההוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ׳׳א־1981, דין מידע המועבר לפי סעיף 15ג

כדין מידע המועבר עקב בקשה לפי חוק עזרה משפטית.

 1. השימוש בדגימות ביולוגיות ובנתונים לזיהוי גנטי שאינם כלולים במאגר
 • דגימה ביולוגית שנמסרה למשטרת ישראל לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי או שניטלה לשם כך שלא בנסיבות הקבועות בסעיף 11 של פקודת המטא״ר 05.04- “נטילת אמצעי זיהוי”, וכן נתונים לזיהוי גנטי שהופקו מדגימה כאמור ושאינם כלולים במאגר – רשאית משטרת ישראל להשתמש בהם רק למטרות שבסעיף 14 ובכפוף להוראות פקודת המטא״ר הזאת.
 • נתונים לזיהוי גנטי שהופקו מדגימה ביולוגית, כאמור בסעיף א, ושאינם כלולים במאגר – אין למסור אותם אלא לידי גוף ציבורי בהתאם לקבוע בסעיף 15א או לידי מדינה אחרת או גוף מחוץ לישראל בהתאם לקבוע בסעיף 15ג.
 1. השוואה בין נתוני זיהוי שהופקו לנתוני זיהוי שבמאגר
 • הגדרה

בסעיף 17-

״נתוני זיהוי מזירה״ – נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי

זיהוי, שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

 • הם ניטלו מאדם ומזהים אדם אחר;
 • הם ניטלו ממקום, מחפץ או מגופה הקשורים לעבירה הנחקרת.
 • הסמכות לערוך השוואה בין נתוני זיהוי

שוטר שהוסמך לכך כקבוע בסעיפים 6-4, רשאי, לצורך כל אחת מהמטרות המנויות בסעיף 14, לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי שבמאגר לבין נתוני זיהוי, שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי שהתקבלו לפי כל אחד מאלה:

 • נתפסו בחיפוש לפי פקודת המטא״ר 05.01 ״חיפוש פנימי בגוף״;
 • נתפסו בחיפוש לפי פקודת המטא״ר 05.02 ״חיפוש חיצוני בגוף״;
 • ניטלו לפי פקודת המטא״ר 05.04 “נטילת אמצעי זיהוי”, למעט כאלה שניטלו מבן משפחה של נעדר לצורך איתור הנעדר;

על אף האמור, ההשוואה בין נתוני הזיהוי שבמאגר לבין נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מאדם שבשל מצבו הרפואי לא ניתן לברר את זהותו לצורך בירור זהותו – תהיה אך ורק לנתוני זיהוי של חשודים, נאשמים או מורשעים.

 • ניטלו או נתפסו בחיפוש לפי חוק השיפוט הצבאי;
 • התקבלו מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו;
 • ניטלו או נתפסו בחיפוש על ידי משטרת ישראל או על ידי גוף אחר, מכוח הדין החל באזור;
 • טביעת אצבעות או תצלום שהתקבלו מרשות אחרת, והשוואתם לאלה שבמאגר היא לצורך אישור הכניסה לישראל.
 • השוואה לנתוני זיהוי שהופקו בחיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד ־ התנאים לקיום הסמכות

על-אף האמור בסעיף ב, לא תיערך השוואה בין נתוני זיהוי, שהופקו ממה שנתפס בחיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד והמזהים את האדם שבו נערך החיפוש, לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, אלא לאחר שהאדם נתן הסכמה בכתב, בטופס הקבוע בנוהלי אח״ם.

הסכמת האדם יכול שתינתן לגבי כל אחד מאלה:

 • חקירת העבירה שלשמה נערך החיפוש;
 • חקירת עבירה בתיק משטרתי אחר, לפי אחד מן המאפיינים האלה:
 • תיק חקירה מסוים, אחד או יותר;
 • כל תיקי החקירה בעבירות מסוג מסוים, אחד או יותר;
 • כלל תיקי החקירה, בהתאם לשיקול דעתה של משטרת ישראל.
 • הסמכות לערוך השוואה לנתוני זיהוי מזירה ־ התנאים לקיומה

על־אף האמור בסעיף ב, לא תיערך השוואה בין נתוני זיהוי מזירה לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, אם התקיימו בנתוני הזיהוי מהזירה שני התנאים האלה:

 • ידועה זהותו של האדם שאותו הם מזהים;
 • נשללה האפשרות לקשר בין אותו אדם לבין עשיית העבירה.
 • נתוני זיהוי שאין להכלילם במאגר ־ השוואה חד־פעמית
 • על-אף האמור בסעיפים ב-ד, נתוני זיהוי שלא מתקיימים לגביהם התנאים שבסעיף 19 להכללה במאגר – ההשוואה בינם לבין נתוני הזיהוי שבמאגר תהיה חד־פעמית.
 • המגבלה שבסעיף (1) לא תחול על השוואה של נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שהופקו מגופה לצורך בירור זהותה, מחפץ או ממקום לצורך איתור נעדר או מאדם לצורך בירור זהותו.
 1. נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו בחיפוש בהסכמה מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית, שאינו חשוד ־ השוואה בינם לבין נתוני הזיהוי שבמאגר

לא תיערך השוואה בין נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו בחיפוש בהסכמה מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית, שאינו חשוד, לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, אלא אם כן התקיימו שני התנאים

האלה:

 • הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית נתן את הסכמתו בכתב להשוואה, בטופס הקבוע בנוהלי אח״ם או שהתקיימו הנסיבות שבפקודת המטא״ר 05.01- “חיפוש פנימי בגוף” או בפקודת המטא״ר 14.05.02- “חיפוש חיצוני בגוף”, לפי העניין, שבהן לא נדרשת הסכמתו של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית לחיפוש.
 • אפוטרופסו של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית נתן את הסכמתו בכתב להשוואה, בטופס הקבוע בנוהלי אח״ם, או שהתקיימו הנסיבות שבפקודת המטא״ר 05.01- “חיפוש פנימי בגוף״ או בפקודת המטא״ר 14.05.02- “חיפוש חיצוני בגוף”, לפי העניין, שבהן לא נדרשת הסכמת האפוטרופוס לחיפוש;

בהתקיים אותן הנסיבות, ניתן לערוך השוואה רק לצורך חקירת העבירה שלשמה ניטלה הדגימה, אלא אם כן אישר קצין נוער מחוזי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לערוך השוואה לצורך חקירת עבירות שבתיקי משטרה אחרים.

 1. הכללת נתוני זיהוי במאגר
 • שוטר שהוסמך לכך כקבוע בסעיפים 6-4, רשאי לכלול במאגר את נתוני הזיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שמתקיימת לגביהם אחת מן הנסיבות האלה:
 • הם ניטלו לצורך הכללה במאגר מאחד מאלה:
 • מחשוד, מנאשם או ממורשע, כקבוע בפקודת המטא״ר 05.04 “נטילת אמצעי זיהוי״, ובכפוף לאמור בסעיף ג;
 • מחייל או מכלוא, כקבוע בסעיף 245א(1) לחוק השיפוט הצבאי.
 • הם ניטלו מחשוד במהלך חיפוש פנימי או חיצוני בגופו של חשוד, כקבוע בפקודת המטא״ר 05.01 ״חיפוש פנימי בגוף״ ובפקודת המטא״ר 14.05.02 “חיפוש חיצוני בגוף”, ובכפוף לאמור בסעיפים ב-ג.
 • הם ניטלו בהסכמה ממי שאינו חשוד במהלך חיפוש פנימי או חיצוני בגוף, כקבוע בפקודת המטא״ר 05.01- ״חיפוש פנימי בגוף״ ובפקודת המטא״ר 14.05.02- “חיפוש חיצוני בגוף”, ובכפוף לאמור בסעיף ב.
 • הם ניטלו במהלך חיפוש או נטילה כאמור בסעיפים (2)-(3) שנעשתה מכוח חוק השיפוט הצבאי, ובכפוף לאמור בסעיף ב.
 • הם ניטלו ממקום, מחפץ או מגופה הקשורים לעבירה הנחקרת, ובלבד שבעת הכללת נתוני הזיהוי במאגר – זהות האדם שאותו הם מזהים אינה ידועה, או שזהותו ידועה ולא נשללה האפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת.
 • הם הופקו מאמצעי זיהוי שניטל בהסכמה משוטר, בעת גיוסו למשטרה או במהלך שירותו, וזאת לצורך זיהויו כשוטר.
 • הם נמסרו למשטרת ישראל מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
 • המדינה או הגוף שמסרו אותם ביקשו להכלילם במאגר או שהודע להם על אפשרות ההכללה כאמור והם לא הביע את התנגדותם לכך;
 • הם נשמרים במאגר למטרות המנויות בסעיף 14 ;
 • הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לקבוע בפקודת המטא״ר 05.04 “נטילת אמצעי זיהוי”, בשינויים המחויבים.
 • הם ניטלו על ידי משטרת ישראל או על ידי גוף אחר, מכוח הדין החל באזור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
 • אם הם ניטלו על ידי גוף אחר – הגוף שמסר אותם ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך;
 • הם נשמרים במאגר למטרות המנויות בסעיף 14 ;
 • הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לקבוע בפקודת המטא״ר 05.04 “נטילת אמצעי זיהוי”, בשינויים המחויבים.

הכללה של נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו כאמור בסעיפים א(2)-(4) תהיה מותרת רק אם התקיימה לגביהם אחת מהנסיבות האלה:

 • נתוני הזיהוי מזהים את האדם שממנו ניטלו אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי זיהוי ומתקיימים לגבי אותו האדם התנאים לנטילת אמצעי זיהוי מחשוד, מנאשם או ממורשע בעבירה לפי הוראות פקודת המטא״ר 05.04 “נטילת אמצעי זיהוי”.
 • נתוני הזיהוי מזהים אדם אחר שאינו האדם שממנו ניטלו אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי זיהוי וזהות האדם האחר אינה ידועה או שזהותו ידועה ולא נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת.

אמצעי זיהוי שניטל לפי פקודת המטא״ר 14.05.04 ־ “נטילת אמצעי זיהוי” מקטין שנחקר באזהרה בתיק חקירה שנגנז בהליך טיפול מותנה – אין להכלילו במאגר ואין להכליל במאגר את נתוני הזיהוי שהופקו ממנו, אם הוא אחד מאלה:

 • תצלום;
 • טביעת אצבעות או דגימה ביולוגית מהקבועות בסעיף 1ב(2) – אם העבירה שעליה נחקר הקטין היא מסוג עוון;
 • טביעת אצבע אחת שניטלה, כקבוע בנוהלי אח״ם, לצורך זיהוי תיק החקירה כתיק שנפתח נגד אותו הקטין.
 1. הצגת תצלום מהמאגר לארם מן הציבור
 • הצגת תצלום מהמאגר לארם מן הציבור ־ הנסיבות

שוטר המוסמך לכך, כקבוע בסעיף 6, רשאי להציג לפני אדם תצלום מן המאגר, למטרות האמורות בסעיף 14, בהתקיים אחד מאלה:

 • התצלום הוא של אדם שיש לגביו חשד כי הוא קשור לעבירה שלצורך חקירתה, מניעתה או סיכולה נדרשת הצגת התצלום.
 • התצלום הוא של אדם חי או של גופה, שלשם זיהויים או איתורם נדרשת הצגת התצלום.
 • הצגת התצלום נדרשת לשם בירור קשר אפשרי בין האדם המופיע בתצלום לבין עבירה נחקרת או עבירה שאותה מבקשים למנוע או לסכל, אף שאין לגבי האדם המופיע בתצלום חשד כאמור בסעיף (1) ובלבד שמתקיימים התנאים הנדרשים להצגת התצלום, כקבוע בסעיף ב.
 • התצלום הוא של אדם שאין לגביו חשד כאמור בסעיף (1), והצגת התצלום נדרשת לצורך מסדר זיהוי תמונות, ובלבד שמתקיימים באותו האדם התנאים הנדרשים להצגת התצלום, כקבוע בסעיף ב.
 • הצגת תצלום מהמאגר לאדם מן הציבור ־ התנאים:

לא יציג שוטר תצלום מהמאגר בפני אדם מן הציבור, כאמור בסעיפים א(3)-(4), אלא אם כן התקיימו גם התנאים האלה:

 • התצלום נבחר מן המאגר באופן שהמידע שבידי משטרת ישראל לגבי האדם המצולם תואם את מאפייני העבירה הנחקרת, לרבות המאפיינים האלה:
 • מינו של מבצע העבירה;
 • קבוצת גילו;
 • תיאורו הגופני, לרבות תיאור פניו;
 • במקרים המתאימים – גם זיקתו לאזור הגיאוגרפי שבו נעברה העבירה הנחקרת.
 • התקיימה לגבי האדם המצולם באותו התצלום גם אחת או יותר מהנסיבות האלה:

(א) לחובתו לפחות פרט רישום אחד מאלה הקבועים בסעיפים 2(1)-(4) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-1981, בגין עבירה מסוג פשע או עוון.

 • תלויים ועומדים נגדו לפחות שני תיקי חקירה (מב״ד) שנפתחו ב-15 השנים שקדמו למועד ההצגה.
 • לחובתו רשומים לפחות שני תיקי חקירה שנפתחו ב-15 השנים שקדמו למועד ההצגה ושנסגרו שלא מן העילה “אין אשמה פלילית”.
 • תלוי ועומד נגדו תיק חקירה (מב״ד) אחד ולחובתו רשום תיק חקירה אחד שנסגר שלא מן העילה “אין אשמה פלילית” ושני התיקים האלה נפתחו

ב-15 השנים שקדמו למועד ההצגה.

 • הוא הוכרז יעד מודיעיני בתכנית המודיעין השנתית, כקבוע בנוהלי אח״ם.
 • התצלום צולם במהלך עשר השנים שקדמו להצגתו.

השוטר המציג את התצלום רשאי על-פי שיקול דעתו להציג גם תצלום שצולם לפני יותר מעשר שנים ובלבד שירשום הערה על כך בדו״ח המתעד את הצגת התצלום.

 • לעניין התנאים הקבועים בסעיף ב(2) להצגת תצלום מהמאגר לאדם מן הציבור בנסיבותהקבועות בסעיפים א(3)-(4), אם התצלום הוא של קטין – לא ייחשב לתיק חקירה תיק שנגנז בהליך טיפול או בהליך טיפול מותנה.

ך. שוטר המציג תצלום מהמאגר לאדם מן הציבור – ימלא אחר ההוראות האלה:

 • לא יציג לאדם את הפרטים מזהי התצלום;
 • יציג את התצלום לאותו האדם בלבד, ככל האפשר בדרך שתמנע את העיון בתצלום מאדם אחר שאינו רשאי לעיין בו.
 1. הצגת תצלום מהמאגר ברבים ובתחנת משטרה

א. הצגת תצלום מהמאגר ברבים

קצין מורשה, כהגדרתו בסעיף 1כו, רשאי להורות על פרסום ברבים של תצלום הכלול במאגר, במטרה להסתייע בציבור כדי לאתר אדם או למנוע עשיית עבירה, לפי העניין, ובלבד שהתקיים לגבי התצלום אחד מאלה:

(1) התצלום הוא של אדם החשוד בעשיית עבירה, או של אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל עשיית עבירה ובית המשפט נתן צו המתיר את הצגת התצלום ברבים;

בקשה מבית המשפט לקבל צו כאמור רשאי להגיש כל שוטר ממערך אח״ם שקצין מורשה הורה לו לעשות כן.

 • התצלום הוא של עצור או אסיר שנמלט ממשמורת חוקית.
 • התצלום הוא של נעדר.
 • הצגת תצלום מהמאגר בתחנת משטרה

שוטר ממערך אח״ם רשאי, לצורך כל אחת מהמטרות האמורות בסעיפים 14א-ה, להציג באופן גלוי בתחנת משטרה תצלום, הכלול במאגר, של אדם החשוד בעשיית עבירה או של אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל עשיית עבירה.

 • על הצגת תצלום של קטין בנסיבות שבסעיפים א-ב יחולו הוראות סעיף
 1. פרסום תצלום של קטין

על-אף האמור בסעיף 21, אין לפרסם תצלום של קטין הכלול במאגר, אלא אם כן אישר זאת הקצין המורשה והתקיים אחד מאלה:

 • בית המשפט התיר בצו, לפי בקשת שוטר ממערך אח״ם, את פרסום התצלום ברבים;
 • פרסום התצלום הוא לצורך חקירת עבירה, או חקירת מקרה מוות;
 • פרסום התצלום הוא לצורך איתור קטין נעדר – כשאין להימנע מהפרסום.

פרסום תצלום של קטין כאמור יהיה לפי הקבוע בפקודת המטא״ר 14.01.29 “טיפול המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים” ובנוהלי אח״ם.

 1. מחיקת נתוני זיהוי של קטין מהמאגר
 • נסגר תיק חקירה של קטין מהעילה ״אין אשמה״ – יורה קצין הנוער או ראש משרד החקירות והמודיעין למנהל תת-המאגר, בכפוף לקבוע בסעיף 29, למחוק את נתוני הזיהוי של הקטין מתת־ המאגר.
 • הוכללו נתוני זיהוי של קטין במאגר לפי הקבוע בסעיף 19, ולאחר מכן נגנז תיק החקירה, שבגינו הוכללו נתוני הזיהוי, בהליך טיפול מותנה – יורה הקצין המורשה למנהל תת-המאגר למחוק מתת-המאגר את נתוני הזיהוי של הקטין שיפורטו להן, לפי סוג העבירה בתיק החקירה:
 • בעוון – נתונים לזיהוי גנטי, טביעת אצבעות ונתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, תצלום ונתונים שהופקו מתצלום;
 • בפשע – תצלום ונתונים שהופקו מתצלום.

האמור בסעיפים א-ב בא להוסיף על כל סמכות אחרת למחוק נתוני זיהוי מהמאגר, הקבועה בפקודת המטא״ר הזאת.

 1. בקשה לעיון חוזר של נחקר באזהרה שניטלו ממנו אמצעי זיהוי
 • בקשה לעיון חוזר ־ תפקיד קצין אח״ם
 • נחקר אדם באזהרה בחשד לעשיית עבירה וניטל ממנו, בשל היותו חשוד, אמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולוגית, וטרם הוגש נגדו כתב אישום – רשאי האדם להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה ליטול ממנו את אמצעי הזיהוי, אם סבר שלא היה כל בסיס סביר מלכתחילה לחקור אותו באזהרה.
 • בקשה כאמור בסעיף (1) תוגש אל יחידת המשטרה שבה נחקר המבקש כשהיא ערוכה בטופס כקבוע בנוהלי אח״ם.
 • קיבל שוטר בקשה כאמור בסעיף (1) – יעביר אותה בהקדם לקצין אח״ם כהגדרתו בסעיף 1כד, ואם הועבר חומר החקירה לתובע – יעבירו לאותו התובע.
 • קצין אח״ם או תובע שהועברה אליו בקשה לעיון חוזר, יחווה את דעתו ואת הנימוקים לה בכתב, ויעביר בהקדם את הבקשה בצירוף חוות דעתו המנומקת לקצין מוסמך, כהגדרתו בסעיף 1כז.
 • בקשת לעיון חוזר – סמכות קצין מוסמך
 • קצין מוסמך שהועברה אליו בקשה לעיון חוזר או קצין משטרה שהוא עורך דין שהקצין המוסמך הסמיכו לכך והעביר את הבקשה לטיפולו (כל אחד מאלה להלן בסעיפים ב-ג ״הקצין המוסמך״) – יבחן את הבקשה ואת המלצת קצין האח״ם או התובע ויחליט בבקשה.
 • מצא הקצין המוסמך כי לא היה בסיס סביר מלכתחילה לחקור את המבקש באזהרה בחשד לעשיית עבירה – יעשה מיד את אלה:
 • יורה למנהל תת-המאגר שלא לכלול את נתוני הזיהוי של המבקש בתת-המאגר;

אם הוכללו נתוני הזיהוי בתת-המאגר קודם להחלטתו בבקשה – יורה למנהל תת־ המאגר למחוק ממנו את נתוני הזיהוי של המבקש שהוכללו.

 • יורה למנהל מאגר נתוני הזיהוי, בכפוף לקבוע בסעיף 29, לבער את אמצעי הזיהוי ששימש להפקת נתוני הזיהוי.
 • מצא הקצין המוסמך, טרם שיורה על אי-ההכללה, על המחיקה או על הביעור, כי קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי הזיהוי כקבוע בסעיף 25ג – יורה שלא לעשות את הפעולות האלה.
 • הקצין המוסמך יודיע את החלטתו ונימוקיה למבקש בכתב, בטופס כקבוע בנוהלי אח״ם, בתוך 60 יום מקבלת הבקשה ביחידת המשטרה שבה נחקר המבקש, ויצרף העתק של ההחלטה לתיק החקירה.
 • מחיקת נתוני זיהוי לפי החלטת הקצין המוסמך

הורה הקצין המוסמך על מחיקת נתוני הזיהוי של המבקש ממאגר נתוני הזיהוי ולא מצא מנהל מאגר נתוני זיהוי כי קמה בינתיים עילה חדשה לנטילת אמצעי הזיהוי מהמבקש – יעשה מנהל מאגר נתוני זיהוי את הפעולות האלה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההוראה:

 • יורה על מחיקת נתוני הזיהוי של המבקש מתת-המאגר.
 • יורה על ביעור אמצעי הזיהוי שניטלו מהמבקש ושימשו להפקת נתוני הזיהוי.

ביעור אמצעי הזיהוי ששימשו להפקת נתונים לזיהוי גנטי – יהיה כקבוע בסעיף 27.

 1. מחיקה של נתוני זיהוי גנטי בשל חלוף זמן

א. בסעיף 25 ־

(!) ״אמצעי זיהוי״ – אמצעי זיהוי שהתקבלו באחת מאלה:

 • ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע לפי הוראות פקודת המטא״ר 05.04 -“נטילת אמצעי זיהוי״;
 • ניטלו מחייל או מכלוא לפי הוראות סעיף 245א(1) לחוק השיפוט הצבאי;
 • נתפסו בחיפוש פנימי או חיצוני בגוף לפי הוראות פקודת המטא״ר 05.01- ״חיפוש פנימי בגוף החשוד״ או לפי פקודת המטא״ר 14.05.02 – “חיפוש חיצוני בגוף החשוד״;
 • התקבלו מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו;
 • ניטלו על ידי משטרת ישראל או על ידי גוף אחר, מכוח הדין החל באזור.

(2) ״הסתיים הליך פלילי בלא הרשעה״ – כל אחד מאלה:

 • התקבלה החלטה שלא להעמיד אדם לדין, בשל העבירה שבקשר אליה ניטל ממנו אמצעי הזיהוי;
 • בית משפט זיכה אדם מן העבירה שבקשר אליה ניטל ממנו אמצעי הזיהוי ופסק הדין נעשה חלוט;
 • התובע חזר בו מכתב האישום, לפי סעיף 93 לחסד״פ;
 • עוכבו ההליכים בעניינו של אדם לפי סעיף 231 לחסד״פ ולא ניתן לחדשם עוד כאמור בסעיף 232 לחסד״פ.
 • “חסד״פ” – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982;
 • ״חשוד״ – מי שחשוד בביצוע עבירה המנויה בנספח א לפקודת המטא״ר 05.04 “נטילת אמצעי זיהוי״;
 • ״מורשע״ – לרבות מי שבית משפט או בית דין צבאי קבע שהוא עשה עבירה בלא שהרשיע אותו.
 • בכפוף לקבוע בסעיף 29, יורה מנהל תת-מאגר DNA למחוק מתת-מאגר DNA נתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי זיהוי והוכללו בתת-המאגר, בהתקיים אחד מאלה:
 • לגבי חשוד – בתום שבע שנים מיום שניטל ממנו אמצעי הזיהוי המזהה אותו, או בתום 60 יום מסיום ההליך הפלילי בעניינו בלא הרשעה, לפי המאוחר.
 • לגבי מורשע – בתום עשרים שנה מיום שנפטר.
 • נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף ב, יבוער גם אמצעי הזיהוי ששימש להפקתם, כקבוע בסעיף
 • קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי בטרם חלפה התקופה הקבועה בסעיף ב – לא יימחקו נתוני הזיהוי הגנטי מהמאגר ומניין התקופה למחיקה יחל מחדש מן המועד שבו קמה העילה החדשה.
 1. בירור בדבר מחיקת נתוני זיהוי גנטי
 • בסעיף 26 ־

(!) ״שוטר מוסמך״ – שוטר ממערך אח״ם שהוסמך לכך בידי המפכ״ל או בידי מי שהמפכ״ל מינה לעניין זה;

(2) ״עורך דין״ – לרבות מתמחה המועסק בידי עורך הדין.

 • אדם שנתוני הזיהוי הגנטי שלו נכללו במאגר והתקיימו לגביו התנאים למחיקת נתונים אלה מן המאגר, כקבוע בסעיף 24ג או בסעיף 25, והוא מבקש לוודא כי בוצעה המחיקה – יתייצב אישית בתחנת משטרה בשעות העבודה הרגילות ויגיש בקשה לבירור;

הבקשה תהיה ערוכה בטופס 2 שבתוספת לתקנות.

 • ראה שוטר מוסמך כי התקיימו במבקש התנאים למחיקה, כקבוע בסעיף 24ג או בסעיף 25 – יציג בפני המבקש את אישור המחיקה, כפי שהוא מוקרן על גבי צג המחשב, וזאת ללא מסירת תדפיס, עותק, פלט מחשב, צילום או כל תיעוד אחר מן המאגר.
 • היה המבקש אדם הנתון לאפוטרופסות – יתייצב אפוטרופסו בתחנת המשטרה ויגיש את הבקשה בשמו, בצירוף ראיה כי הוא מוסמך לפעול בשם המבקש.
 • נבצר מן המבקש להתייצב בתחנת משטרה לצורך הגשת הבקשה, בעצמו או באמצעות אפוטרופסו – יגיש הוא או אפוטרופסו בקשה בכתב לאשר לעורך דינו או לקרובו להתייצב לבירור בשמו.

הבקשה תהיה ערוכה בטופס 3 שבתוספת לתקנות, חתומה בידי המבקש או אפוטרופסו, לפי העניין, ויצורף לה כתב ייפוי כוח שבו הוא מייפה את כוחו של עורך הדין או הקרוב להתייצב לבירור בשמו.

 • שוכנע קצין מורשה כי נבצר מהמבקש או מאפוטרופסו, לפי העניין, להתייצב ולברר בעצמו או באמצעות אפוטרופסו – יאפשר לעורך דינו או לקרובו, אשר קיבל ייפוי כוח ממנו, להתייצב ולברר במקומו.
 • בעד בירור, כאמור בסעיף 26, ישלם המבקש אגרה בסכום הקבוע בתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (אגרות ודרכי הוכחה), התשס״ה-
 1. ביעור אמצעי זיהוי ששימש להפקת נתונים לזיהוי גנטי
 • נמחקו נתונים לזיהוי גנטי מתת־מאגר DNA – יורה מנהל תת־המאגר, בכפוף לקבוע בסעיף 29, על ביעור אמצעי הזיהוי ששימש להפקתם בתוך חמישה ימים מיום המחיקה.
 • על-אף האמור בסעיף א, אמצעי זיהוי שהוא חומר חקירה בתיק חקירה משטרתי – לא יבוער.
 1. דגימה ביולוגית – איסור מסירה למי שאינו מורשה
 • על-אף האמור בכל דין, לא ימסור שוטר דגימה ביולוגית שניטלה על-ידי משטרת ישראל או שנמסרה לה לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי, לאדם או לגוף שאינו מורשה לכך לפי פקודת המטא״ר הזאת, וזאת אף אם אותו אדם או גוף רשאים לקבל את הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאותה דגימה ביולוגית.
 • על-אף האמור בסעיף א, רשאי מנהל תת-מאגר נתוני זיהוי גנטי לאשר מסירת דגימה ביולוגית, שניטלה או שנמסרה לה כאמור, למרכז הלאומי לרפואה משפטית או לכל גוף אחר שאושר לכך לפי החוק, לשם הפקת נתוני זיהוי גנטי מהדגימה עבור משטרת ישראל, לצורך מילוי תפקידיה על-פי החוק ולמטרות האמורות בו בלבד.
 1. חומר חקירה בהליך הפלילי ־ שמירת דינים

אין באמור בפקודת המטא״ר הזאת כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין החזקה, שמירה, העמדה לעיון או כל שימוש אחר בחומר חקירה, כהגדרתו בפקודת המטא״ר 14.01.47- ״חומר חקירה – החובה לתת לנאשם לעיין בו ולהעתיק אותו”, ולעניין ראיות המוגשות לבית המשפט או לבית דין צבאי במסגרת ההליך הפלילי.

 

פקודות המטה הארצי
מספר:
14.05.05 תת-פרק:
שימוש בסמכות
חיפוש פרק:
חקירות

 

 

 

תאריך פרסום: 20/11/2011 תאריך תחילה: 20/11/2011 תאריך ביטול:
נוסח: 1
14.05.05- ניהול מאגר נתוני זיהוי ואמצעי זיהוי
תוכן העניינים
דברי הסבר
1. הגדרות
2. מאגר נתוני זיהוי ואמצעי זיהוי -מנהלו ומבנהו
3. שמירת הסודיות המאגר והגבלת השימוש בו
4. תת-מאגר DNA – מנהלו, תכולתו והסמכויות לעשות בו פעולות
5. תת־ מאגר טביעת אצבעות ־ מנהלו, תכולתו והסמכויות לעשות בו פעולות
6. תת-מאגר תצלומים – מנהלו, תכולתו והסמכויות לעשות בו פעולות
7. עקרונות בניהול המאגר
8. השימוש באמצעי זיהוי שניטל מחשוד, מנאשם או ממורשע – הפקת נתוני זיהוי
9. דגימות ביולוגיות שאינן חלק מתת-מאגר DNA – החלת הוראות מסוימות
10. אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי המצויים בתיק חקירה משטרתי – אי-החלת הוראות מסוימות
11. הפקת נתונים לזיהוי גנטי
12. הפקת חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי
13. הפעולות המותרות בנתוני זיהוי
14. המטרות שלשמן מותר השימוש במידע שבמאגר
15. מסירת מידע מהמאגר
16. השימוש בדגימות ביולוגיות ובנתונים לזיהוי גנטי שאינם כלולים במאגר
17. השוואה בין נתוני זיהוי שהופקו לבין נתוני זיהוי שבמאגר
18. נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו בחיפוש בהסכמה מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית, שאינו חשוד ־ השוואה בינם לבין נתוני הזיהוי שבמאגר
19. הכללת נתוני זיהוי במאגר
20. הצגת תצלום מהמאגר לאדם מן הציבור
21. הצגת תצלום מהמאגר ברבים וביחידת משטרה
22. פרסום תצלום של קטין
23. מחיקת נתוני זיהוי של קטין מהמאגר
24. בקשה לעיון חוזר של נחקר באזהרה שניטלו ממנו אמצעי זיהוי
25. מחיקה של נתוני זיהוי גנטי בשל חלוף זמן
26. בירור בדבר מחיקת נתוני זיהוי גנטי
27. ביעור אמצעי זיהוי ששימש להפקת נתונים לזיהוי גנטי
28. דגימה ביולוגית – איסור מסירה למי שאינו מורשה
29. חומר חקירה בהליך הפלילי ־ שמירת דינים
דברי הסבר

עורכי דין מומלצים בתחום