מתן חיסון קורונה חרף התנגדות האב

 

עורך דין מומלץ

בפניי בקשת המבקשת להורות על חיסון בתם הקטינה של הצדדים בחיסוני קורונה.

 1. 1. ביום 15/08/2021 הוגשה בקשה דחופה על ידי המבקשת לחסן את בתם של הצדדים, ילידת 18/10/2007 בחיסוני קורונה וזאת נוכח התנגדות האב.
 2. 2. משלא התקבלה עמדת האב במועד, נעתר בית משפט לבקשה ביום 01/09/2021.
 3. 3. ביום 02/09/2021 חוסנה הקטינה בחיסון ראשון ואמורה לקבל את חיסון הקורונה השני ביום 23/09/2021.
 4. 4. ביום 13/09/2021 הגיש האב בקשה לעכב את ביצוע החיסון השני בטענה כי לא ניתן לכפות חיסון הקטינה שעה שמדובר בחיסון מונע בלבד.
 5. 5. בתגובתה טענה האם כי מדובר בקטינה כבת 14, המבקשת להתחסן מרצונה והמדובר בחיסון שהצטבר בעניינו מידע רב בחודשים האחרונים.
 6. 6. עוד ציינה שהקטינה הינה קטינה בריאה, ניתנה המלצת הרופאה לפיה יש לחסנה עד ליום 23/09/2021 ובאיזון הראוי יש לאפשר חיסונה ובכך למנוע מצב בו חלילה תחלה במחלה.

 

 1. 7. בהחלטתי מיום 14/09/2021 הובהר לאב כי לאור המכתב העדכני מרופאת הילדים לפיו הומלץ לחסן הקטינה בחיסון שני עד ליום 23/09/2021, אזי ככל שמבקש לעכב מתן החיסון, יצרף חוות דעת התומכת בטענותיו בדבר הסיכון הטמון בחיסון, שאם לא כן, תידחה בקשתו.
 2. 8. בתגובתו מהיום טען המשיב כי החלטת בית משפט ניתנה בחוסר סמכות שכן הכרעה כאשר מדובר בעניינים שברפואה מוגבלת להוראות סעיף 68 ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ו- 1962 (להלן: “החוק”). משכך, ככל שמבוקש לכפות פעולה רפואית שבאופייה היא טיפול מונע אין מקום לבית משפט לשקול הבקשה והחובה לצרף חוות דעת משפטית נדרשת לצורך שמירה על שמירת שלומו הגופני של הקטין בלבד.
 3. 9. עוד טען כי חוות דעת הרופאה שצורפה אינה קבילה, לא ניתן להסתמך עליה ומדובר בהבעת עמדה כללית. כך גם אינו מצרף חוות דעת מטעמו נוכח העובדה שרק צד המעוניין בכפיית ההליך הרפואי צריך להגיש חוות דעת לתמיכה בעמדתו.
 4. 10. בקשה לשקול האפשרות לחייב בחיסון פוגעת בזכות החוקתית לאוטונומיה ואין לאפשרה, אפילו תצורף חוות דעת.
 5. 11. הקורונה אינה מדבקת ואינה פוגעת בילדים בכלל וההמלצה לחסן עניינה בריאות הציבור ומניעת הפצת מחלה ואישור ה- D.Aשניתן ביחס לילדים הינו בתנאים מגבילים ולצורכי חירום בלבד. כך גם ידוע כי קיימת סכנה לצעירים לדלקת שריר הלב ומדובר בחיסון חדש שטרם עבר את כל הליכי הרגולציה כראוי.
 6. 12. דיון

אכן כטענת האב, הסעיף הרלוונטי לעניין הנדון הוא סעיף 68 (ב) לחוק, שם נקבע כי:

היתה בקשה להורות על ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין…לאחר ששקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו והפגיעה האפשרית באורח חייו…”.

משכך, סבור המשיב כי נפלה טעות בידי עת הוריתי לו להציג חוות דעת מטעמו.

בעניין זה נקבע זה מכבר כי על הורה הסבור שחיסון עלול לגרום נזק, לצרף חוות דעת שתתמוך בטענתו וזו ברירת המחדל, ראו לעניין זה בע״מ 7910/19פלוני נ׳ פלוני, פורסם ביום 02/12/2019.

המבקש לא עשה כן, חרף החלטתי, לא צרף חוות דעת יש בחיסון בכדי לגרום נזק ודי בכך בכדי להורות על דחיית טענותיו.

יתרה מזאת, אף אם הייתי מקבלת הטענה, הרי שהמלצות משרד הבריאות כעולה ממכתב רופאת הילדים שצורף, עונות לדרישת החוק וניתן לראותן כחוות דעת כדין, ראו עמ״ש 58108-06-21א׳ נ׳ ב׳ (פורסם ביום 08/07/2021.

 1. 13. אשר לנחיצות החיסון, מצאתי להפנות להנחיות משרד הבריאות, שהוא הרשות הרלוונטית אשר פורסמו באתר משרד הבריאות לפיהן:

ההמלצה החד משמעית של מומחי הבריאות ומשרד הבריאות בארץ…היא לאפשר לכל אחד ואחת מעל גיל 12להתחסן ובהקדם”.

משכך, ניתן לראות בהנחיות אלו כמעידות על נחיצות החיסון אף לבני נוער.

 1. 14. בכל הנוגע לטענת האב כי אין מדובר באמצעים נדרשים לשמירה על שלומה הנפשי והגופני של הקטינה, אין דעתי כדעת האב, שכן ברי כי לו תחלה הקטינה במחלת הקורונה, היא עלולה להיחשף לסכנות בהידבקות בקורונה. כך גם לא ניתן להתעלם מהשפעת הבידודים על בני נוער בכלל אשר גם בהם יכול ויש לפגוע בשלומה הנפשי של הקטינה.
 2. 15. אשר לטענה לפיה החיסון עלול להזיק ולפגוע בשריר הלב, הרי שהאב לא צרף חוות דעת לעניין זה. כך גם מצאתי כי צוין באתר משרד הבריאות שביום 21/6/2021 הוצג בדיון שהתקיים בנושא לפיו בארה״ב חוסנו עד עתה כ- 2.5 מיליון נערים ונערות ללא תופעות לוואי מיוחדות.
 3. 16. אכן לכל אדם קיימת זכות האוטונומיה שלא יפגעו בגופו או בפרטיותו וככלל אין זה מתפקידו של בית משפט להתערב בחיסונים בהם מתחסן אדם על מנת להגן על עצמו ועל סביבתו ואין זה מתפקידו של בית משפט להתערב באוטונומיה זו.
 4. 17. עם זאת, בנסיבות הקיימות, כאשר אין הסכמה בין ההורים שהם האפוטרופסים הטבעיים של הקטינה גם לעניין מתן החיסון והואיל ויש בכך בכדי להשפיע על טובת הקטינה ולאור הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, איני מוצאת מנוס מהכרעה משפטית והתערבות באוטונומיה של ההורים שעה שאינם מצליחים לגבש הסכמות בנוגע לבתם הקטינה.
 5. 18. בנוסף, ובהתאם להוראות 68 (ב) לחוק על בית משפט לשקול רצון האדם. בהתאם לאמנת האו״ם בדבר זכויות הילד שישראל צד לה, יש לשקול את רצון הילד. בעניין הנדון, לא נסתרה טענת האם לפיה מדובר ברצון הקטינה ועל דעתה ולא הוכחשה על ידי האב. כך גם מדובר בילדה בגיל ההתבגרות, כבת 14 לערך, אשר סביר כי מודעת למגבלות ה״תו הירוק”.
 6. 19. עוד מצאתי מקום ליתן משקל לעובדה שמדובר ב״מעשה עשוי”, שכן אין לשכוח שהקטינה חוסנה בחיסון ראשון כבר ביום 02/09/2021 ומדובר, בהשלמת החיסון בלבד.
 7. 20. אשר על כן, ושעה שמדובר בהמלצת משרד הבריאות, לאור רצון הקטינה ונוכח העובדה שמדובר בחיסון שני לאחר שביצעה החיסון הראשון, אני נעתרת לבקשה ומורה כי הקטינה תחוסן בחיסון השני ביום 23/10/2021.
 8. 21. בכל הנוגע לבקשה לעיכוב ביצוע, אציין כי לא מצאתי לנכון לעכב ההחלטה שכן מדובר במועד חיסון שנקבע בהתאם להמלצת משרד הבריאות ובהיעדר אסמכתא כי אין בדחיית המועד בכדי לפגוע ביעילות החיסון השני, דינה דחייה.
 9. 22. המזכירות תמציא בדחיפות העתק ההחלטה לצדדים.
 10. 23. מותר לפרסום ללא פרטים מזהים.

 

 

ניתנה היום, י״ג תשרי תשפ״ב, 19 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים. עפרה גיא, שופטת

 

בית משפט לענייני משפחה באשדוד
י״ס 33240-08-21ע נ׳ ע
תיק חיצוני:
בפני כב׳ השופטת עפרה גיא
מבקשת האט
נגד
משיב האב
החלטה

עורכי דין מומלצים בתחום