בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יראו כאילו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-21995-

בפרק ז׳, אחרי סימן ד׳ בא:

“סימן ה׳: הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

הגדרות

179א. בסימן זה, “הפסקת העסקה”, של עובד- הפסקת העסקתו של עובד באחד מאלה:

הודעת המעסיק על פיטורי העובד;

הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום בתנאים הקבועים בסעיף 179ה.

179ב (א) על אף האמור בסעיף 163 (א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בתקופה שמיום י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020) עד יום י״ג בניסן התש״ף (7 באפריל 2020) ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא נתקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה בעד חודש מרס 2020, החל ביום י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020) או ביום הפסקת העסקתו, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי הופסקה העסקתו.

 

(ב) המוסד רשאי לשלם למבוטח שהגיש תביעה לדמי אבטלה בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום י״ג בניסן התש״ף (7 באפריל 2020) וטרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו, מקדמה בסכום שלא יעלה על 2,000 שקלים חדשים בעד חודש מרס 2020; הוראות סעיף 302(ב) יחולו לעניין תשלום מקדמה לפי סעיף קטן זה.

179ג (א) על אף הוראות פרק זה, מבוטח שהופסקה העסקתו בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום כ״ז בניסן התש״ף (19 באפריל 2020) ולא זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה בשל כך בלבד

מאמר:  קורונה: אושרו תקנות חירום להגבלת הפעילות

שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161 אך צבר תקופת אכשרה כאמור באותו סעיף בת שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר:

(1)     87 ימי□ – א□ מלאו לו 45 שנים, או

שמלאו לו 35 שני□ וישנם שלושה תלויים בו כמשמעות□ בסעיף 247 ;

69 ימים ־ א□ מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או א□ טרם מלאו לו 35 שני□ וישנם שלושה תלויים בו כמשמעות□ בסעיף 247 ;

35 ימים ־ אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158 אף א□ חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;

34 ימים – א□ מלאו לו 25 שני□ וטרם

מלאו לו 28 שני□;

25 ימים-אם טרם מלאו לו 25 שנים;

50 ימים- בכל מקרה אחר.

(ב) הוראות סעיף 161(ג)(2) לא יחולו לעניין חישוב תקופת האכשרה לפי סעיף זה.

179ד. על אף האמור בסעיפים 171,171א ו-179ג, מבוטח שלא זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה בשל כך בלבד שתקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171,171א או 179ג, לפי העניין, מסתיימת בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020), ימשיך לקבל דמי אבטלה בהתאם להוראות פרק זה עד יום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020).

179ה. לא ישולמו דמי אבטלה לפי פרק זה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה:

מאמר:  קורונה: תקנות שעת חירום - לקוחות שהשיקים שלהם חזרו חשבונם לא יוקפא

הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בסעיף זה- תקופת החל״ת);

הוא אינו זכאי לשכר בתקופת החל״ת .״;

(2) בסעיף 353, אחרי סעיף קטן (ב) בא:

“(ג) על אף האמור בסעיף 353(א), מבוטח שהוא עובד עצמאי ישלם את דמי הביטוח שבהם הוא חב בעבור עצמו, בעד חודש מרס 2020, ביום כ״א באייר התש״ף (15 במאי 2020).״

 

תקשח (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה)
חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *