לשמיעת תקנות שעת החירום:

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

הגדרות         ן בתקנות שעת חירום אלה ־

״הכנסה״ – הכנסה מקצבת פרישה כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי;

״חוק הביטוח הלאומי״ – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-19952.

  1. מי שבמהלך התקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום כ״ה בניסן התש״ף (19 באפריל 2020) (בסעיף זה – התקופה הקובעת) מתקיימים לגביו התנאים כמפורט להלן, יהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות 3 או 4, לפי העניין:

מלאו לו 67 שנים או יותר;

הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;

במהלך התקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בתקנות שעת חירום אלה־ הפסקת עבודה);

הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו.

3 .      (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 ישולם למי שמועד הפסקת

עבודתו חל בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020) והיה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020).

(ב) סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש מרס 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 1,500 שקלים חדשים;

זכאי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

מאמר:  צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-2020

(א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים

לגביו אחד מאלה:

הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 לפי תקנה 3 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז׳ בניסן התש״ף (1 באפריל 2020) עד יום כ״ה בניסן התש״ף (19 באפריל 2020) ;

עבודתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום כ״ה בניסן התש״ף (19 באפריל 2020).

(ב) סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש אפריל 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים- 2,000 שקלים חדשים;

מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

(א) בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד (בסעיף זה-בקשה למענק) תכלול

את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש הבקשה:

שם ושם משפחה;

מספר תעודת זהות ותאריך הנפקתה;

תאריך לידה;

מספר טלפון;

כתובת מגורים, וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה;

מועד הפסקת העבודה וסיבתה;

תקופת ההעסקה שבתכוף לפני יום הפסקת העבודה ופרטי המעסיק;

ההכנסה בחודש שלגביו מתבקש המענק;

פרטי חשבון בנק;

הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה למענק, חתומה בידי המבקש;

התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטי הבקשה למענק.

פרטים נוספים הדרושים לצורך הוכחת התקיימות התנאים הדרושים לשם הזכאות למענק.

בקשה למענק תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר או באופן ידני אם הדבר מתאפשר לפי דין, או בפקסימיליה, ואם באפשרות המוסד לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה טלפונית־ יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור; המוסד לביטוח לאומי יודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק באמצעות שיחה טלפונית.

מאמר:  קורונה: אושרו תקנות חירום להגבלת הפעילות

המוסד רשאי להורות כי בקשה למענק תכלול פרטים נוספים על הפרטים המנויים בסעיף קטן (א) הנוגעים לעניין והנדרשים בטופס תביעה לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ׳׳ח-31998.

מענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות 3 ו- 4 ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי ויחולו עליו הוראות סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי.

 

7 לעניין תקנות שעת חירום אלה וכל דין אחר, יראו מענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות 3 ו- 4 כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-[4]1980; ואולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ובשל תשלום מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה; לעניין זה, “גוף ציבורי” ו־ “גמלת הבטחת הכנסה”, כהגדרתן בסעיף 251א לחוק הביטוח הלאומי.

בניסו התש״ף במרס 2020)

(חמ 6014־3)

[4]ס״ח התשמ״א, עמי 30.

 

תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה

 

תקשח (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) התשף 2020
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *