קניון יפעל בכפוף לעמידת מהזיק או מפעיל הקניון בכל התנאים
המפורטים להלן:

עובד המועסק על ידי הקניון ימונה לאחראי על ביצוע התנאים
;המפורטים בתקנה זו
תבוצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום; לא
;תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה
לא תותר כניסת אדם לקניון לאדם שאינו עוטה מסיכה, בהתאם
להוראות סעיף 3ה(ג1)(1) לצו בריאות העם (ניגף הקורונה
ההדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה),
;(התש”ף-2020 (להלן – צו בריאות העם
בכל עת לא ישהו בתוך הקניון מספר אנשים ביחס הגדול מאדב
לכל 15 מ”ר בשטה הקניון; לעניין זה שטה הקניון – השטחים
הציבוריים הפתוחים ללקוחות הקניון למעט שטח החניון;
בכניסות לקניון יוצב שלט לעניין מספר האנשים המירבי המותר
בתוך הקניון. ייקבע וייושם מנגנון להגבלת נכנסים לקניון

.בהתאם לאמור בפיסקת משנה זו
מניעת התקהלות וצפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות
בכניסה לקניון; בכניסה לקניון יסומנו מקומות לעמידת הלקוחות
במרחק של 2 מטרים זה מזה וכן יוצב במקומות בולטים לעין
שילוט לעניין חובת שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אנשים

;שאינם גרים באותו מקום
בכניסה לכל חנות בקניון יוצב שלט שיכלול את מספר הלקוחות
;המותר באותה חנות
תופעל בקרה על כך שהעסקים והחנויות בקניון עומדים בתנאיב
;החלים עליהם בהתאם לתקנות אלה
לא תתאפשר אכילה של מבקרים בשטח הקניון ויוצב במקומות
בולטים לעין שילוט לעניין איסור אכילה כאמור; לא יוצבו
שולחנות וכיסאות לאכילה בשטה הקניון, תימנע גישה
.לשולחנות אכילה מקובעים לרצפה ככל שקיימים
שטחי הקניון ינוקו ויחוטאו בתדירות גבוהה, בכלל זה ינוקו
;ויחוטאו ידיות, מעליות ומעקים וחדרי שירותים
יוצבו מתקנים עם הומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים
לשימוש הלקוחות, לרבות בכניסות וביציאות של הקניון,
;ובסמוך לשירותים הציבוריים ולמעליות
המחזיק או המפעיל של המקום ישבץ, ככל האפשר, את אותה
.קבוצת עובדים של הקניון, יחד באותה משמרת
באחריות מפעיל הקניון לנהל, ככל שניתן בדרך ממוחשבת,
רישום של המבקרים בקניון, הכולל שם מלא, מספר טלפון,
שעות הביקור והאזורים בקניון בהם שהה המבקר; לעניין זה
אזור – שטה בקניון הפתוח לכניסת לקוחות, למעט החניון. ואינו
;עולה על 5.000 מ״ר
הודיע ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי לקניון כי
חולה קורונה ביקר בקניון ומסר לקניון את שמו, המועד שבו
התרחש הביקור ואת האחרים, כהגדרתם בסעיף…, ככל שהם
ידועים, שבהם שהה החולה, ימסור מפעיל הקניון למשרד
הבריאות את המועד שבו שהה החולה בקניון על פי רישומי
הקנין, פרטיהם של כל האנשים ששהו בקניון באותו פרק זמן

מאמר:  תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש״ף-2020

;ובאותם אזורים

חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *