תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון), התש״ף־2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק -יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף־22020 (להלן – התקנות העיקריות), ההגדרה “מקום עבודה חיוני”־ תימחק.
 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות ־
 • במקום ״אין לצאת״ יבוא ״לא יצא אדם״;
 • בפסקה (1), אחרי “למקום עבודה” יבוא “שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין” ובסופה יבוא ובכלל זה הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים״;
 • פסקה (9)־ תימחק;
 • בפסקה (10), במקום “ולמקום בקרבת מקום” יבוא “ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום״;
 • במקום פסקה (11) יבוא:

״(11) יציאה לחתונה, הלוויה או ברית, יציאה לתפילה בסמוך למקום מגורים, וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד שתיאמה מראש את מועד הגעתה והמקווה פועל בכפוף לכל דין;

ח

 • במקום פסקה (12) יבוא:

״(12) יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע ;״ ;

 • במקום פסקה (13) יבוא:

״(13) יציאה לפעילות לפי סעיפים 4 ו־ 5 לצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף-32020;

(14) העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;

(15) העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.”.

3 . אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

״איסור שהיה 2א. לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:

במרחב הציבורי

ובמקומות

שפעילותם אסורה

 • גן ציבורי וחוף ים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 100 מטרים ממקום המגורים כאמור בתקנה 2(10) ובתנאים המפורטים באותה פסקה ;
 • גן שעשועים או מקום או עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 5(א).

איסור תפילה מחוץ 2ב. לא יתפלל אדם במקום שאינו מקום מגוריו,. אלא למקום מגורים       אם כן התפילה במקום פתוח.”

 1. (א) בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא:
מאמר:  קורונה: אושרו תקנות חירום להגבלת הפעילות

״(2) בנסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט בתקנה 2 יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב; פסקה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל שני נוסעים באותו הרכב ובכלל זה נסיעה למטרות המפורטות בתקנה 2(8), (13), (14) ו־ (15)״.

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

״(3) חתונה או הלוויה ייערכו במקום פתוח בלבד.”

 1. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

״אחריות מעסיק 3א. מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

 • בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה למדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס;
 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.

3ב.     (א) לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא

כמפורט להלן:

 • אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור ־ לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;
 • נוסף על האמור בפסקה (1), שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:
 • שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה; ״המנהל״ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 41940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;
 • הפעלת מונית עם נוסע אחד או הסעה של אדם לצורך רפואי או לצורך כמפורט בתקנה 2(8), (13), (14) ו־ (15) עם מלווה ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

(ב) לעניין תקנה זו, “שירות תחבורה ציבורית”־ אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.”

$ בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 

“(א) לא יפעיל אדם שירות משלוחים, למעט-

(!) משלוח מוצרים ממכירה בחנות מקוונת באמצעות הטלפון או האינטרנט;

(2) משלוח מחנות כאמור בתקנה 5 (ב) וכן משלוחים של מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי תקשורת, שירותי תקשורת, אבזרים רפואיים ועיתונים; אין באמור, לגרוע משירותי הובלה ובלדרות שאינם לבית לקוח לרבות הובלת חומרי גלם, ציוד ואספקה.׳?

ך בתקנה 5 לתקנות העיקריות­

(!) בתקנת משנה (א)־

 • ברישה, אחרי עסק יבוא ״לרבות בבית מגורים״;
 • אחרי פסקה (1) יבוא:
מאמר:  25/03 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש״ף-2020

” (1א) חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2) או (3) ;״ ;

 • בפסקה (3) אחרי “לונה פארק” יבוא “,גני שעשועים ומיתקני שעשועים, ואחרי “בגוף האדם” יבוא “לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית,;”;

(2) בתקנת משנה (ב)־

 • בפסקה (1), בסופה יבוא ״ובשירות משלוחים בלבד ;״ ;
 • בפסקה (2)־
 • ברישה, אחרי “בית מרקחת” יבוא “מכון אופטיקה״ ובמקום ״כל אלה״ יבוא ״בכפוף לכל אלה״;
 • בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ” כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמתפעילה;”;
 • במקום פסקה (3) יבוא:

״(3) חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי תקשורת, שירותי תקשורת ואבזרים רפואיים ובשירות משלוחים בלבד.”.

 1. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:
 2. העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז־ 51977:
 • המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א); לעניין זה, “מפעיל” ־ מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח־61968 שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
 • היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה בתקנה 2 ובניגוד לתקנה כאמור, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז־ 1977 ;
 • השוהה במקום המפורט בתקנה 2א, בניגוד לתקנה האמורה;
 • המתפלל במקום שאינו מקום מגוריו, בניגוד לתקנה 2ב;
 • המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לתקנה 3ב.
 1. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

“סמכויות שוטר 6א (א) לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר­

(!) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות, ובכלל זאת להורות לאדם להימצא במקום מגוריו או במקום אחר שבו הוא נדרש לשהות לפי האמור בתקנות אלה וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;

(2) למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות או המטרות הקבועות בתקנה 2 או אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור בתקנה 5(ב)(2).

מאמר:  קורונה: הנחיות המשטרה לפסח

(ב) אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.׳?

0! . במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

״תוקף                     10. תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן 7 ימים

מיום פרסומן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון), התש״ף־72020.”

ן! בתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף- 2020 8

 • בתקנה 7(ב), אחרי ״פרט (3)״ יבוא ״(5) ו – (7)״ ובסופה יבוא “והגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי פרט (8) לתוספת הוא שוטר או מפקח שהוא עובד המדינה כאמור בתקנת משנה (א)(2).״;
 • אחרי תקנה 9 יבוא:

“תיקון חוק בתי 9א. בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יראו

המשפט [נוסח                    כאילו בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-

משולב], התשמ״ד־ ’1984, בתוספת השלישית, בסופה בא: 1984

 1. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף- 102020 ;

 

 1. תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), התש״ף-

(3) בתוספת­

(!) בפרט (4), במקום ״תקנה יבוא ״תקנה 6(1)״

(2) אחרי פרט (4) יבוא:

טור א׳                                     טור ב׳

העבירות חמינחליות קנט מינחלי קצוב בשקלים חדשים

״(5) תקנה 6(2) לתקנות הגבלת 500 פעילות

 • תקנה 6(3) לתקנות הגבלת

500 פעילות

 • תקנה 6(4) לתקנות הגבלת

500 פעילות

 • תקנה 6(5) לתקנות הגבלת

5000״ פעילות

 1. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באדר התש״ף (25 במרס 2020) בשעה

17:00.

חוות דעת
דרג
[Total: Average: ]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *