מה מותר ומה אסור לפי התקנות חירום?

 

 

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק -יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

1 .        בתקנות שעת חירום אלה –

“אנשים הגרים באותו מקום” -בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

״מעסיק״ – מי שמעסיק עובדים;

״מקום עבודה״ – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;

״עובד״ – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו .

 1. (א) לא יצא אדם ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן –

מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

 • הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו וככל שהמעסיק אישר לעובד להגיע למקום עבודה לפי תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש״ף-2020″ וכן הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים;
 • הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
 • קבלת שירות רפואי;
 • תרומת דם;
 • הפגנה
 • הליך משפטי;
 • הגעה לכנסת;
 • לצורך טיפול במסגרת רווחה;
 • יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ובמרחק של עד 100 מטרים מקום המגורים;
 • יציאה לחתונה, הלוויה או ברית וכן יציאה לתפילה, וכל עוד הפעילות מתקיימת במקום פתוח שאינו במבנה ומספר המשתתפים בו אינו עולה על 10 ויש ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
 • יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי תפקודי או מצוקה הדורש סיוע;
 • . יציאה לפעילות לפי סעיף 4 ו- 5 לצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף- 2020.
 • העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.
 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנה 2, השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים הבאים:
 • שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל הניתן, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;
 • בנסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט תקנה 2, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב; פסקה זאת לא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב ובכלל זה בנסיעה למטרות המפורטות בתקנה 2 (8), (13)-(14).
 1. מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה –
 • בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה למדידת חום באמצעי לא פולשני, לנכנסים למקום; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס;
 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.
 1. לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורי; לענין זה ״שירות תחבורה ציבורי״ – אוטובוסים, רכבות ושירותי הסעה לנוסעים, המיועדים לשירות הציבור ולמעט שירותי הסעה כמפורט להלן ובתנאים הבאים:
 • שירות הסעה לעובדים המועסקים במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו ובכפוף להוראות המנהל. לענין זה “מקום עבודה חיוני״ – מקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-1967 כנוסחו בתקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת-חירום), התש״ף- 2020 ; ״המנהל״ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוסמך לעניין סעיף 20(1) לפקודה;
 • הפעלת מונית עם נוסע אחד או הסעה של אדם לצורך רפאי או לצורך כמפורט בתקנה 2(8), עם מלווה; נוסעים כאמור ישבו במושב האחורי כשחלונות המונית פתוחים.
 • לא יפעיל אדם שירות משלוחים, למעט משלוח מחנות כאמור בתקנה xxx. וכן משלוחים של מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת, ואביזרים רפואיים .
 • אין באמור בתקנת משנה (א), לגרוע משירותי הובלה ובלדרות שאינם לבית לקוח לרבות הובלת חומרי גלם, ציוד ואספקה .
 • בשירות משלוחים למקום מגורים , המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
 • לא יפעיל אדם מקום או עסק לרבות בבית מגורים, כמפורט להלן:
 • קניון ולמעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל לפי תקנת משנה (ב)(1), בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
 • חנות שאינה כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או (3) ;
 • דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, טיפולי רפואה אלטרנטיבית מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, חוף ים, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות; לעניין זה- ״גן לאומי״ ו״שמורת טבע״ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח- 41998;
 • שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי.
 • אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים הבאים:
 • בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד;
 • מקום למכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – בכפוף לכל אלה:
מאמר:  קורונה: מתווה הקניונים

א) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן , על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

 • חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת, ואביזרים רפואיים ובשירות משלוחים בלבד.

(א)

(ב)

(ג)

 1. (א) המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א),

דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז- 51977 ; לעניין זה ״מפעיל״ – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968 – בעל הרישיון או בעל ההיתר.

(ב) היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה בתקנה 2 ובניגוד לתקנה כאמור, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז- 1977

 1. תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת ובתי המשפט; תקנות 2 ו- 3 לא יחולו על חברי הכנסת.

10 . אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-2020 (להלן-צו בידוד בית), צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), התש״ף-2020 צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים)(הוראת שעה), התש״ף-2020 , וצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף-2020                                                                                                   ;

מאמר:  קורונה: תקנות שעת חירום - לקוחות שהשיקים שלהם חזרו חשבונם לא יוקפא

ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול סעיף 3ג לצו בידוד בית.

 1. (א) תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, למעט תקנה 3א

ביום,.

 • תחילתה של תקנה 3א לתקנות העיקריות ביום כ״ט באדר תש״ף (25 במרס 2009) בשעה 20:00.
 • תקופת התארגנות לסעיף אחריות מעסיק – 48 שעות.

1 . תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן 7 ימים .

באדר התש״ף

( במרס 2020)

(חמ 3-5994)

 

7   ק״ת התש״ף, עמי 516 ועמי 762.

8   ק״ת התש״ף, עמי 526 .

ק״ת התש״ף, עמי 620 .7 8 * 10 ק״ת התש״ף, עמי 738.

10 ק״ת התש״ף, עמי 738.

 

hagbalot
חוות דעת
דרג
[Total: 1 Average: 5]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *