צו בדבר החלת פרק די לחוק

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-1967

בתוקף סמכותי[1] [2] לפי סעיף 16ג לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-[3]1967 (להלן – החוק), כנוסחו בתקנה 1(2) לתקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש״ף-20 [4]20, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, משהוכרז בהודעה[5] כי המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה היא מחלה מידבקת מסוכנת, ומשמצאתי שהתקיימו התנאים בסעיף האמור, אני מכריז בזה כי החל ביום כ״ב באדר התש״ף (18 במרס 2020), הוראות פרק די לחוק יחולו על כל שטח המדינה לשם מתן שירותים קיומיים כאמור בסעיף 16ג לחוק.

כ״ב באדר התש״ף (18 במרס 2020)

(חמ 3-3003)

אופיר אקוניס

שר העבודה הרווחה

 והשירותים החברתיים

[2]  י״פ התשע״ז, עמי 1313.

[3]  ס״ח התשכ״ז, עמי 86.

[4]  ק״ת התש״ף, עמי 746.

[5]  י״פ התש״ף, עמי 3378.

ילקוט הפרסומים-8760
חוות דעת
דרג
[Total: 0 Average: 0]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *