18/03/2020

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה החדש((novel coronavirus ncov-2019 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951

אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-[1]1951 (להלן – החוק) כי בתוקף סמכותי[2] לפי סעיף 11(8) לחוק נתתי היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (להלן – ההיתר), כלהלן:

  • (א) בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.

(ב) אורך יום עבודה לפי הוראות סעיפים 2, 4 או 5 לחוק, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ־8 פעמים בחודש ובכפוף לאמור בסעיף קטן (א);

  • בתקופת תוקפו של היתר זה, לא יחולו סעיפים 1 ו־2 להיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות[3];
  • העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019 – nCov);
  • תוקפו של היתר זה חודשיים מיום פרסומו או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-[4]2020, לפי המוקדם מביניהם.

כ״א באדר התש״ף (17 במרס 2020)

(חמ 3-4281)

אופיר אקוניס שר העבודה הרווחה

 והשירותים החברתיים י ס״ח התשי״א, עמי 204; התשע״ד, עמי 600.

[2]     י״פ התשס״ג, עמי 208; התשע״ז, עמי 1312.

[3]     י״פ התשע״ח, עמי 6284.

[4]     ק״ת התש״ף, עמי 516.

 

 

ילקוט הפרסומים-8753

 

עורך דין דיני עבודה

 

חוות דעת
דרג
[Total: 0 Average: 0]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *