05/03/2021

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

כללי

נהיגה היא רצף פעולות, בדריכות רציפה, במצב ישיבה קבוע לגמרי, בו נוהג/ת מתניע/ה, מסיע/ה, עוצר/ת כלי רכב, ממקום אחד למשנהו ומחנה אותו – בבטיחות.

פעולות אלה מורכבות משתי מטלות(Tasks):

א)  קליטת ועיבוד נתוני נהיגה (מקריאת צגי לוח-מחוונים [Dash-Board], מראיית ושמיעת הקורה בכלי הרכב ומחוצה-לו, ומתחושות תנועת כלי הרכב);

ב)  הפעלה נכונה של אמצעי נהיגה בכלי הרכב להתאמת תנועתו/עצירתו בהתאם לתנאי הנהיגה במסלול נסיעה בו מדובר, על מנת להגיע למטרת תנועתו בבטיחות (ללא התנגשות ו/או פגיעה).

נהיגה איננה זכות; זכות לנהוג נתנת רק למחזיק/ה ברישיון נהיגה בתוקף, לדרגת/דרגות סוג/סוגי רכב המצוין/המצוינים בו. כל אדם זכאי לבקש רישיון נהיגה.

ר׳ש׳// נמ׳גמ הוא מסמך רשות רישוי במשרד התחבורה הקובע שנושאו/ה מורשה לנהוג בכלי רכב מנועי מדרגה מסוימת או מדרגות מסוימות (דרגה ^רכב דו-גלגלי; דרגה ^רכב פרטי; דרגות Cו- E- רכב מסחרי; דרגות ^רכב ציבורי; ודרגה 1- טרקטור). רישיון נהיגה לרכב מקצועי הוא שם כולל לרישיונות מדרגות Cו- D. סיווג רישיונות הנהיגה קשור ומותאם לסטנדרט האיחוד האירופי עמו יש למדינת ישראל הסכמים לנושא סווג רישיונות.

רשימה מלאה של סוגי הרישיונות לרכב מנועי נמצאת בסעיף 12של מסמך זה

רישיון הנהיגה הראשון בעולם ניתן ב- 1888; תאונת כלי רכב מנועי ראשונה הייתה, כנראה, באוגוסט 1869(כ-19שנה לפני חיוב נוהג/ת להחזיק ברישיון נהיגה). מבחן נהיגה, כחלק מהליך קבלת רישיון נהיגה, הוכנס לראשונה לשימוש ב- 1910בגרמניה (s license׳http://en.wikipedia.org/wiki/Driver); דרישה להמלצה להתאמה רפואית לרישיון נהיגה כחלק מהליך קבלת רישיון נהיגה החלה רק עם סיום מלחמת העולם הראשונה כשמספר רב של קטועי גפיים ונפגעים שאבדו עין אחת בקשו רישיונות נהיגה בכלי רכב ציבוריים

.((http://www.primary-diagnostic.co.uk/pd/brochome.asp?personcode=111&whichcomp=030907&suppid=1730&header=org)

לפי תקנות התעבורה, נדרשת הערכת כשירות רפואית לנהיגה המבוצעת על פי תקנות התעבורה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד) במשרד הבריאות, לרישוי לרשיונות נהיגה מקצועיים מסויימים:

א)    רישיונות נהיגה ציבוריים, כולל רשיון Dלאוטובוס, רשיון D1למונית הכולל רשיונות לאוטובוס

זעיר ציבורי ולהסעת קבוצת ילדים, רשיון נהיגה D3באוטובוס זעיר פרטי.

ב)     רשיונות מסחריים לרכב משא כבד Cמ-12טון ומעלה. גורר וגורר-תומך Trailer & Semitrailer

(רשיון סוג E).

דרישות רפואיות לרשיון נהיגה

 1. 1. למבקש/ת רישיון נהיגה או למחזיק/ה ברישיון נהיגה, לא יהיו:

(א)    פגמים גופניים, בין אם מולדים או נרכשים;

(ב)     מוגבלות, חדה או כרונית;

(ג)     תוצאות לוואי או מצב לאחר פציעה, חבלה או ניתוח;

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

(ד)   לקות/יות תפקוד כל שהן;

העלולים לפגועה ביכולתו/ה להפעיל בבטיחות את סוג/י כלי רכב בו/בהם מדובר.

 1. 2. למבקש/ת רישיון נהיגה או למחזיק/ה ברישיון נהיגה, לא יהיו תולדות רפואיים או אבחנה קלינית של אירועים רפואיים של:

א)  כל תסמין (Symptom) חד (Acute) או מחלה שתסמיניה מחמירים־מוטבים (Fluctuating) כגון: הזיות, פרכוסים, מחלת פרקינסון, עלפון, כמעט עלפון (Presyncope), טשטוש, אבדן הכרה, בלבול, חוסר התמצאות;

ב)  כל מצב של שנוי בכושר ראייה: טשטוש ראייה, באחת/שתי העיניים; עוורון, מלא/חלקי, באחת/שתי העיניים, כפל-ראייה, אמבליופיה (עין עצלה); תנודות שדה ראייה (Oscillopsia);

ג)    כל מצב של סחרור, סחרחורת-סבובית, אי-יציבות, תנועות בלתי רצוניות;

העלולים לפגועה ביכולתו/ה להפעיל בבטיחות את סוג/י כלי רכב בו/בהם מדובר.

 1. 3. למבקש/ת המלצה רפואית לרישיון נהיגה יהיה כושר שמיעה וראייה כמפורט בתקנות 197, 198, 199, 200ו- 201לתקנות התעבורה תשכ״א –
 2. 4. באי-עמידה במצוין בסעיפים 3, 2, 1לעיל, על רופא/ה מטפל/ת או בודק/ת לפעול כנדרש בסעיף 12ב’ לפקודת התעבורה, דהיינו עיון ב״תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה” והפניה לרופא המוסמך על פי תקנות התעבורה- המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד) במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות בפרק הספציפי.

בטימ/ת בדרכים הוא שם כולל לפעולות למניעת תאונות דרכים ,למזעור מספר הנפגעים ולהפחתת חומרת הפגיעות השונות בתאונות כאלה. תחום זה עוסק במניעת פגיעות כלל סוגי הרכבים (מכוניות, אופנועים, אופניים, רוכבי גלגיליות, ועוד) בינם לבין עצמם, ובינם לבין הולכי הרגל

.http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D

בין האמצעים למזעור מספר הנפגעים מתנועת כלי רכב מופעלת חובת עמידת כלי הרכב בתנאי בטיחות מוגדרים (הקשורה ברישיון כלי הרכב) וחובת נוהג/ת ביכולות הפעלת כלי הרכב ונהיגה בהתאם לחוקי התנועה (הקשורה ברישיון הנהיגה). בנוסף יש אמצעים תכנוניים, תשתיות דרכים, חקיקה וכוי המשפיעים על מספר הנפגעים בתאונות מבחינת תמותה ותחלואה.

בישראל, לפי פרסומי הלמ”ס: מספר כלי הרכב בסוף שנת 2009הגיע ל- 2,458,700. מתוכם, היו -כ 1,946,700כלי רכב פרטיים -כ, 350,500משאיות -כ, 109,500אופנועים כ, – 15,300אוטובוסים זעירים – כ, 14,100אוטובוסים -כ, 18,600מוניות -וכ 4,000כלי רכב מיוחדים (201127203=http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa temp1ate.htm1?hodaa). מספר מורשים לנהוג ברכב מנועי ב- 2010היה כ- 3,538,000. מתוכם, כ- 3,531,000מורשים לנהוג ברכב פרטי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3.5טונות, כ- 437,000מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 3.5טונות, מתוכם כ- 164,000מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 12טונות, כ- 498,000מורשים לנהוג באופנועים, כ- 99,000מורשים לנהוג במוניות, כ- 61,000מורשים לנהוג באוטובוסים. נפגעי התנגשויות כלי רכב: ב- 2009נפגעו 31,476בני אדם; מתוכם – 285התנגשויות קטלניות בהן נהרגו 315אנשים, ו-1,708נפגעים הוגדרו כפצועים קשה.) (605=http://www.cbs.gov.il/reader/cw usr view shtml?id). עם זאת, נכון להיום, ל- “חקר תאונות” אין תקן מוגדר, כולל חקר תאונות דרכים (http://www.osha.gov/SLTC/accidentinvestigation/index.html) .

התאמה-רפ/אית לנהיגה (Medical Fitness to Drive) היא מסקנת סקירת מצב בריאותי של נוהג/ת או מבקש/ת רישיון נהיגה, לוודא שהוא/היא עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה. במילים אחרות, מדובר במסקנת סקירה של מכלול בעיות רפואיות (גופניות ונפשיות) של נוהג/ת, או מבקש/ת רישיון נהיגה, זיהוי והערכת הפרעות-תפקוד הנגרמות בגינן (במידה ויש כאלה) ולסבירות שהן תשבשנה יכולות נהיגה. כלומר, להעריך האם להפרעות-תפקוד שזוהו בנבדק/ת, אפשרות לשבש יכולות נהיגה ולהגביר סיכון להתנגשות ו/או לפגיעות (Injuries). לעניין זה, סיכון פירושו סבירות להתהוות אירוע התנגשות מוכפל בחומרת תוצאות התהוותו ומוכפל במספר אירועים חוזרים אפשריים ביחידת זמן נתונה [סיכון = סבירות לאירוע התנגשות Xחומרת תוצאות התהוותו Xמספר אירועים חוזרים ביחידת זמן נתונה]). עם קביעת עמידת נוהג/ת או מבקש/ת רישיון נהיגה להתאמה רפואית לנהיגה, מנוסחת המלצה רפואית לרישיון נהיגה

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

לדרגת/דרגות כלי רכב בו/בהם מדובר (ראה סעיף רישיון נהיגה לעיל). המלצה זו מועברת למשרד הרישוי . מבצע/ת הערכת התאמה-רפואית לרישיון נהיגה נושא/ת באחריות חוקית ומוסרית להגן על בטיחות המשתמשים בדרכים ועל הנוהג/ת מבקש רישיון נהיגה בו מדובר.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד) הוא “הרופא המוסמך” מטעם משרד הבריאות לערוךבדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי. סמכות זו היא על-פי צו שר הבריאות (1980) ומכוח תקנות התעבורה (193-195גי). תפקידיו הם: מתן המלצות לרשות הרישוי על כשרות רפואית (גופניות ונפשיות)לנהיגה לפי סוג רכב מנועי; ומתן המלצה להתאמת אמצעי נהיגה ואביזרי בטיחות בכלי רכב, לנבדק/ת עם מוגבלויות תפקוד נתונות. מנהלית, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא יחידת סמך של משרד הבריאות._

פקודת התעבורה, דווח על מחלות נוהג ברכב: 12ב’(א)רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות (להלן בסעיף זה – הרשות הרפואית). תקנות התעבורה, חובת מחזיק/ה ברישיון נהיגה: 13(ב) בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

ככלל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ורופא/ה מוסמך/ת מטעמה אינם מבצעים או מזמינים בדיקות בקורת ו/או בדיקות מעקב קליניות; ייעוד פעולתם היחיד הוא: הערכת התאמה רפואית לנהיגה, במועד עריכת הבדיקה. בקורת ומעקב קליניים הם אחריות רופא/ה מטפל/ת והמחזיק/ה ברישיון נהיגה. חובת דווח על שנויים במצב בריאותו של נוהג/ת, היכולים לשבש יכולות נהיגה, חלים על הרופא/ה המטפל (תקנה 12ב’ לפקודת התעבורה, ראה דף 4לעיל) ועל המחזיק/ה ברישיון הנהיגה (תקנה 13ב’ לתקנות התעבורה, ראה דף 4לעיל).

המכון הרפואי ורופא/ה מטעמו רשאי/ת במקרים שימצאו לנכון לבצע ביקורות ובדיקות יזומים חד פעמיים או תקופתיים על אלו מהמקרים/ נבדקים שימצאו לנכון על פי מיטב שיקול הדעת, או כפי שתורה ועדת הערר לפי תקנה 195לתקנות התעבורה.

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה מוטורית הן אוסף בעיות רפואיות, שלהן יכולת צפונה

(Potential) לשבש יכולת תפקוד נהיגה של נוהג/ת ופרוט פעולות המתחייבות לסילוק / מניעתו / הקטנת הסיכון שבשיבוש יכולת תפקוד זו. מסמך זה כולל התייחסות לבעיות בריאות מתמשכות, לבעיות בריאות שתסמיניהן מחמירים-מוטבים (Fluctuating), לאירועים התקפיים, ללקויות ולמוגבלויות.

התקנים כוללים דרישות מינימליות לכושר רפאי, לבצוע מלוא מטלות הנהיגה, בדרגות רישיונות הנהיגה לכלי הרכב השונים (ראה סעיף רישיון נהיגה בעמודים 4,3ו- 5).

בעיות בריאות הכלולות במסמך זה הן רק אלה שלהן סבירות לגרום להפרעות תפקוד משבשות יכולת נהיגה ואלה שנצפו כשכיחות בתדירותן בנבדקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תקני התאמה רפואית לנהיגה מוטורית מתייחסים ליכולות נהיגה בלבד לרכב פרטי ונגזרותיו. הן מתייחסות גם להערכות התאמה לתפקידים או לעיסוקים במקצועות נהיגה מוטורית אשר נקבעו בהנחיות רשות הרישוי, לרכב מקצועי.

תקני התאמה רפואית למקצועות מסילתיים מתייחסים גם להערכת כשירות לתפקיד או לעיסוק.

קביעת תקנים להתאמה רפואית לנהיגה במסמך זה, מתבססת: על תקנות התעבורה (סימן ג’ בדיקות רפואיות, תקנות 191-2001), על עבודת קבוצות מומחים (Panels) ישראליים (בנושאים: הפרעות ראייה, מחלות לב, סוכרת, שבץ מוחי, כפיון, והפרעות שינה בשנים 20052007), על המלצות איגוד הרופאים הקנדיים גרסה 8, על המלצות התאמה רפואית לנהיגה של צוותות יועצים רפואיים משרד התחבורה אוסטרליה 2012, על דווח מרכז חקר תאונות דרכים אוניברסיטת Monashמס’300משנת 2003, ועל תקנות dvla אנגליה מדצמבר 2011.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8f9e98c78e&view=att&th=13eb624e22454cd7&attid=0.2&disp=inline&realattid=fhgud6o281&sa

http://www.cma.ca/index.php/ci id/18223/la id/1.htm

http://www.austroads.com.au/images/stories/AFTD reduced for web.pdfhttp://www.monash.edu.au/miri/research/reports/muarc300.pdf

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

http://www.dft.Rov.uk/dvla/medical/ataRlance.aspx

במסמך זה התאמה רפואית לרישוי נהיגה מוצגות בשתי קבוצות: רישיון לדרגות סוג-רכב פרטי ורישיון לדרגות סוג רכב מקצועי (רכב מסחרי ורכב ציבורי). לגבי כלי רכב שאינם מסווגים בקבוצות אלו יש לפנות לסעיף 12.0המפרט כל כלי רכב יעודי וההנחיות הרלוונטיות לגביו.

׳׳ש/ם תקנ׳ם למתאאק לע/א׳ת לנמ׳גק•. תקני התאמה רפואית לרישיון נהיגה לרכב פרטי מיושמים לרישיון נהיגה ב: רכב פרטי (עד 3.5טון ועד 8מושבים, גם כאשר גורר גרור עד 1500ק״ג, רישיון נהיגה ברכב דו-גלגלי ורישיון נהיגה בטרקטור). התייחסות נפרדת לרישיון רכב דו גלגלי בקטגוריה Aבסעיף 12.5, ולמכונית ניידת סוג מלגזה 129בסעיף 12.3.

תקני התאמה רפואית לרישיון נהיגה לרכב מקצועי מיושמים לרישיון נהיגה ברכב משא (3.5-12טון), לרישיון נהיגה ברכב משא כבד (מעל 12טון), לרישיון נהיגה בגורר (טריילר) וסמיטריילר, לרישיון נהיגה באוטובוס, לרישיון נהיגה במונית ולרישיון נהיגה באוטובוס זעיר (כולל זעיר פרטי D3קוד 150). התייחסות נפרדת לרישיון רכב דו גלגלי בקטגוריה Aבסעיף 12.5, למכונית ניידת סוג מלגזה 130בסעיף 12.11, ורכבי חילוץ בטחון וחירום- בסעיפים 12.7,12.8,12.9.

מ׳בט רע/א׳ הל׳ש׳// נמ׳גק

רישיון נהיגה מונפק ע״י משרד הרישוי במשרד התחבורה, לדרגה או לדרגות נתונות של כלי רכב. במידה ומבקש/ת רישיון הנהיגה עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה (ראה דף 3לעיל), יכלול רישיון הנהיגה המונפק, במידת הצורך, רק המגבלות המצוינות בסעיף 3ל-דרישות רפואיות לרישיון נהיגה (משקפיים/עדשות מגע; מכשיר שמיעה) .

במידה ומבקש/ת רישיון הנהיגה לא עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה, מצוינים ברישיון הנהיגה המונפק תנאים מחייבים (רפואית) אשר באם יעמוד בהם רישיון הנהיגה יהיה תקף.

פירוט המרכיבים ברשיון

לדוגמה:

בעיה רפואיתהגבלות
חדות ראייה מחוץ לתחום תקנה 198לתקנות התעבורהחייב להרכיב משקפיים או עדשות מגע (הגבלה 244)
רגל / רגליים קצרותמוגבל לרכב עם דוושות מוגבהות (הגבלה
סוכרת מטופלת בתרופותחייב לשאת מוצרי סוכר בזמן נהיגה
קטיעה רגל ימיןחייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה(הגבלה 271) +חייב בדוושת מאיץ משמאל לדוושת המעצור (הגבלה 231) +חייב במחסום לדוושת מאיץ מימין (הגבלה 171)

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

פאראפלגיהחייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה(הגבלה 271) +חייב במחסום לדוושת מאיץ מימין (הגבלה 171) +חיבב במנגנון יד עם פונקציות (הגבלה 172)

 

סיכ/ם בדיקת התאמה רפ/אית לנהיגה

לסיכום התאמה רפואית לנהיגה שני היבטים: עמידה או אי-עמידה בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה והמלצה רפואית לרישיון נהיגה.

להמלצה רפואית לרישיון נהיגה בדרגה/דרגות נדרשת/נדרשות שלוש אפשרויות: מתאים/ה לרישיון נהיגה (המבוקש); אינו/ה מתאים לרישיון נהיגה (המבוקש); מתאים/ה בהגבלה לרישיון נהיגה (המבוקש).

ניס/מ סיכ/ם בדיקת התאמה הה/אית לנהיגה

עמידה בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה
עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגהאינו/ה עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה
המלצה רפואית לרישיון נהיגה
המלצה רפואית לר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגההמלצה רפואית לר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.המלצה רפואית לר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה, בהגבלה

 

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה:

מוסכם כיום שלבעיות רפואיות מסוימות בסבירות גבוהה ליצור הפרעת-תפקוד שתהיה גורם משמעותי, בין גורמים אחרים, לתאונת דרכים נתונה. תקני מסמך זה מתייחסים לבעיות רפואיות מסוג זה; מספרן גדול מאד ומגוון המוגבלויות שהן יכולות לגרום רחב ביותר. מסמך זה כולל רק אותן בעיות שלגביהן מוסכם שהן בעלות פוטנציאל גבוה לשבש יכולת נהיגה בטיחותית כחוק.

במסמך זה, תיאור בעיות רפואיות נעשה רק לצורך מיקוד וחידוד משמעויות אפשריות לעניין בטיחות נהיגה; אין כוונה לתת תיאור מעמיק ומפורט של היבטים קליניים לאבחון, לטיפול ולניהול-טיפולים אפשריים.

הבעיות הרפואיות המתוארות מכונסות בעשרת הפרקים הראשונים ובכל פרק טבלת תקנים ממוספרת עם תת סעיפים; בכל תקן מצוינים:

עמידה/אי עמידה בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה ו- המלצה רפואית לרישיון נהיגה (ר.נ.) הנובעים ממצבו/ה הרפואי של נבדק/ת בו/בה מדובר .

כמו כן לכלל צבור הרופאים בקהילה ובמוסדות האשפוז וועדות רפואיות מצוינים במרבית הפרקים הנחיות מובלטות של חובתדווח: המפרטות מתי קיימת חובת דווח מובהקת שאינה קשורה בשיקול דעת הרופא המטפל.

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

א. בעיות ראייה . Visual standards

רקע ע/מדת׳ מהקשר /נמ׳גמ:

בתקנות התעבורה תשכ”א 1961, סימן ג’ בדיקות רפואיות תקנות 198-201מציינות דרישות לנהיגה בחמישה תחומי ראייה: חדות ראייה, שדה ראייה, חוסר עדשה, עיוורון-לילה וראייה כפולה.

הפרעת ראייה יכולה להיות ביטוי לבעיה באחת או בשתי העיניים, לבעיות במערכות אחרות, או לצרוף בעיות כאלה. היא יכולה להיות אירועית (Episodic), סירוגית (Intermittent), מתמדת (Persistent), או מחמירה (Progressive)

Myopia, hyperopia, astigmatism, and presbyopia (refractive errors) and low visionשפע מחקרים בחנו את הקשר בין חדות ראייה בנייחות (Static visual acuity) לבין ביצועי נהיגה. המחקרים כשלו להדגים קשר מובהק ביניהם. סיבה עיקרית לכשל זה היא איסור רשויות הרישוי לאשר לנהגים עם חדות ראייה מתחת לנדרש בתקנות (ובתקנים) לרישיון נהיגה לנהוג. גם קשר בין חדות ראייה והתנגשויות כלי רכב לא הוכח, למרות שפע עבודות בנושא. למרות זאת, נטען שיש מקום להמשיך בבדיקת חדות ראייה לנוהגים ומבקשי רישיון נהיגה.

http://www.nhtsa.gov/DOT/NHTSA/Trafnc%20Injury%20Control/Articles/Associated%20Files/811210.pdf

Monocular vision

בנושא ראייה חד-עינית ונהיגה – המחקרים מועטים. רובם מלפני 1980. עדויות שבפרסומי עבודות אלה מראות אפשרות שלנהגים עם ראייה חד-עינית שעורים גבוהים של התנגשות כלי רכבם ושל עברות תנועה.

ראייה דו-עינית מאפשרת ראייה תלת-ממדית. בנהיגה, ליכולת זו חשיבות בטווחי ראייה קרובים. אבל, בטווחי ראייה מרחוק, למיקום עצמים במרחב ולהערכת תנועתם, התוספת שיש בראייה דו-עינית לעומת ראייה חד-עינית היא מזערית. זאת כיוון שלצרכים אלה, המוח נעזר ברמזים אחרים להערכת מרחק ומהירות תנועה במרחב. להזכיר, ראייה חד עינית כרוכה גם בהקטנת שדה ראייה.

אבדן ראייה פתאומי בעין אחת משבש, בסמיכות למועד האירוע, ראיה תלת-ממדית ותחושת עומק (Stereopsis). אבל, אפשרי שבפרק זמן של מספר חודשים יכולת תחושת-עומק תשתקם בראייה חד- עינית.

Impaired contrast sensitivity

כללית, מחקרים הקיימים בנושא לקות רגישות ניגודים מראים שאלה משבשים ביצועי נהיגה. אבל, הם אינם מספיקים ליישום בהערכת המלצה רפואית לרישיון נהיגה.

Dark adaptation and glare recovery

למרות מה שנראה כמובן מאליו שלהסתגלות לראייה באור דמדומים ולהתאוששות מסנוור יש השפעה על ביצועי נהיגה, אין עדות מחקרית תומכת המאפשרת קביעת מדדים ישימים להערכת המלצה רפואית לרישיון נהיגה.

Visual field loss including hemianopia

שפע עבודות פורסמו בעניין לקויות שדות ראייה בקשר לביצועי נהיגה (כפי שנראו בהתנגשויות כלי רכב) ובקשר למבחני נהיגה מעשיים. מספר העבודות בנושא פלג ראייה (Hemianopia/Hemianopsia) מועט. כלל נתונים אלה מעידים שחסרים בשדה ראייה יכולים לשבש ומשבשים יכולות נהיגה. אולם עדוית אלה כושלות בכימות ואפיון חסרים בשדה ראייה המשבשים ביצועי נהיגה. אבדן שדה ראייה בעין אחת כנראה שאיננו פוגע בבטיחות נהיגה

.http://www.nhtsa.gov/DOT/NHTSA/Trafric%20Injury%20Control/Articles/Associated%20Files/811210.pdf

Diplopia and Nystagmus

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

כמעט ואין פרסומים בנושאים אלה בהקשר לנהיגה. כפל-ראייה יכול להיות בגלל הפרעות עיניות, אבל הוא גם ביטוי שכיח למגוון מחלות מערכתיות, מחלות נוירולוגיות ומערכת השרירים במיוחד ( ,ms, pdgbs למשל). כפל-ראייה, ללא כל קשר לסיבתה, משבש בצורה רצינית יכולת חישת עומק ויכולת התמצאות חזותית במרחב. לכן נחשבת הפרעה זו כפוסלת התאמה רפואית לכל דרגות רישיון נהיגה עד לסיום טיפולהhttp://emedicine.medscape.com/article/1214490-overview#showall.

שיקול להמלצה רפואית לרישיון נהיגה במקרה ממצא ניד (Nystagmus)), מולד ו/או נרכש, מותנה באבחנת סיבת הניד וחוות-דעת רופא עיניים, במידה ודרישות חדות הראייה ושדות הראייה נשמרות.

Cataracts

נתוני מחקרים על שכיחות התנגשויות כלי רכב בנהגים עם ירוד (Cataract) מציגים מסקנות נוגדות: כמה מצביעים על קשר ואחרים שוללים זאת. בדיווח עצמי של חולי ירוד על יכולתם לנהוג – רובם דווחו על קושיים. לציין, ניתוחי ירוד משפרים ראייה באופן משמעותי. עם זאת, אחוז משמעותי מנהגים אלה ממשיכים להתלונן על קושיים בנהיגה, במיוחד בלילה. היבט חשוב נוסף למנותחי ירוד הוא מועד החזרה לנהיגה. פרסומים עדכניים מציינים של המתנה לחזרה לנהיגה לאחר ניתוח ירוד של 6חודשים ויותר יכולה לגרום לצמצומים (Decrements) בראייה ולהשפיע על בטיחות הנהיגה.

Diabetic retinopathyרוב מחקרי רתינופתיה ונהיגה עוסקים בבחינת תוצאות ניתוחי הלייזר (prp) ל- Proliferative DiabeticRetinopathy. ניתוחים אלה מקטינים את סיכון אבדן ראייה במקרים אלה, אבל הם מלווים ביצירת חסר בשדה ראייה והקטנת טווח ראייה היקפית.

Glaucoma

קיימת עדות המצביעה שלחולי ברקית סיכון משמעותי גבוה לשיבוש יכולות ראייה נדרשות לנהיגה, בהשוואה לאלה שאינם סובלים ממחלה זו. הסיבה, קרוב לוודאי, נעוצה בחסר בשדות ראייה המלווה מחלה זו.

Age-related macular degeneration (ARMD) and retinitis pigmentosa

מחקרים מועטים קיימים בנושא הקשרים בין מחלות אלה לנהיגה.

http://www.pssg.gov.bc.ca/osmv/shareddocs/2010-guide-in-determining-fitness-to-drive.pdf

Color vision deficiency (color blindness)

יכולות טכניות לתצוגת תמרורים, תאורות תנועה בדרכים ומצגות לוח מחוונים בכלי רכב, הביאו להחלטה שמיותר לערוך מבחן ראיית צבעים בשיקולי המלצה רפואית לרישיון נהיגה. תוצאות מבחני ראיית צבעים אינם מקובלים בדרישות רפואיות להמלצה לרישיון נהיגה.

Night Blindness

ראיה באור עמום או בלילה מכונה ראיית לילה. חלקי עין האדם המשתתפים בראייה באור עמום הם שרירי הקשתית (Iris) המצמצמים-מרחיבים את אישון העין ותאי הקנים (Cones) הנמצאים, בריכוז מרבי, כ-20מעלות מציר הראייה המרכזי. צמצום והרחבת אישון העין נעשה בחלקי שניות אבל הסתגלות מלאה של העין לראייה בחושך לוקחת כ- 20דקות (והיא אינה מבחינה בצבעים). תוצאות מבחני ראיית לילה אינם מקובלים בדרישות רפואיות להמלצה לרישיון נהיגה). עם זאת, תקנה 201(ב) לתקנות התעבורה מציינת מגבלת נהיגה בזמן תאורה לכל הסובל מעיוורון לילה.

התאוששות בחשיכה: נמדדת בפרוטוקול פסיכופיסי באמצעות אור מהבהב בקוטר של 20אשר הוצגלעין באזור הרשתית הנמצא 15-200טמפורלית לפוביאה. לאחר הסתגלות של 3דקות בתאורת רקע בעוצמה גבוהה, נמדדת התאוששות בחשיכה של הרגישות לגירוי אור המבחן המתפתחת בקצב איטי במקצת מהנורמלי, ומתייצבת לאחר כ-15דקות בחשיכה ואינה משתנה בהמשך מעקב של 35דקות לאחר תחילת מדידת ההתאוששות בחשיכה. בכל מהלך המדידה, רגישות גירוי אור המבחן נקבעת ע״י מערכי ^conesכפי שנקבע ע״י היחס בין הרגישות לגירוי אור ירוק לעומת הרגישות לגירוי אור כתום. לא אמורה להיות תלות בתאי מערכת ^rods. בבדיקה יש להתייחס להעדר תלות זו במהלך בדיקה בת 30דקות, שהנו זמן מספיק למערכת ראית הלילה של נבדקים בעלי ראית לילה תקינה. דוגמה לאבחנה תואמת הנה Complete/Incomplete Stationary Night Blindnessוככלל יש להשלים הערכה גנטית.

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

1. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות ראייה
Visual Acuity
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

חדות ראייה 6/12 בכל אחת משתי העיניים –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם חדות ראייה פחות מ- 6/12 באחת משתי העיניים- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים לרישיון נהיגה.

אם חדות ראייה מתוקנת ל- 6/12 (במשקפיים/עדשות מגע) ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה “שימוש במשקפיים / עדשות מגע” בזמן נהיגה, בתנאי שהפרש עוצמת עדשות תיקון חדות-ראייה בין עין אחת לשנייה לא עולה על 4.5 דיאופטריות.

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם חדות ראייה פחות מ- 6/12 בשתי העיניים –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה.

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים לרישיון נהיגה.

אם חדות ראייה 6/12 באחת העיניים –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה .

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם חדות ראייה מתוקנת ל- 6/12 (במשקפיים/עדשות מגע)- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה בהגבלה “שימוש במשקפיים / עדשות מגע” בזמן נהיגה.

1.1
Visual Field
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם שדה ראייה לא פחות מ- 140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה.

אם שדה ראייה פחות מהנ”ל –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה.

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם קיים אבדן יותר ממחצית הרבע התחתון של שדה הראייה מסוג Hemianopsia או Scotoma מרכזית-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה.

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים לרישיון נהיגה.

אם קיים אבדן הרבע העליון של שדה הראייה או אין ראייה דו- עינית מלאה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים לרישיון נהיגה.

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם שדה ראייה לא פחות מ- 120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה, הערה: גם כאשר המבקש/ת סובל/ת מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה וגם לגבי מבקש/ת רישיון עם כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת.

אם שדה ראייה פחות מהנ”ל –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה. המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם קיים אבדן יותר ממחצית הרבע התחתון של שדה הראייה מסוג Hemianopsia או Scotoma מרכזית- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה. המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים לרישיון נהיגה.

1.2
Aphakia
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

חסר עדשה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם בעזרת משקפיים / עדות מגע ניתן להתאים את כושר הראייה לנדרש בתקנות התעבורה (חדות ראייה ושדות ראייה)-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה בהגבלה “חייב להרכיב משקפיים או עדשות מגע” בזמן נהיגה. (הגבלה 244)

רישיון נהיגה לרכב פרטי

חסר עדשה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם בעזרת מתקן אופטי ניתן להתאים את כושר הראייה לנדרש בתקנות התעבורה (חדות ראייה ושדות ראייה)- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה בהגבלה “חייב להרכיב משקפיים או עדשות מגע” בזמן נהיגה.

(הגבלה 244)

1.3
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Pseudophakia
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

כמצוין ב- Visual Acuity לעיל

רישיון נהיגה לרכב פרטי

כמצוין ב- Visual Acuity לעיל

1.4
Diplopia
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית ל-ר.נ. בהגבלה: “חייב לכסות עין אחת בזמן נהיגה”. (הגבלה 245)

1.5
Night Blindness
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית ל-ר.נ. בהגבלה: “מוגבל לנהוג בשעות היום בלבד”. (הגבלה 235)

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית ל-ר.נ. בהגבלה: “מוגבל לנהוג בשעות היום בלבד “. (הגבלה 235)

1.6
Amblioppia
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

מצב בו אין ראיה סטריאוטקטית מרחבית דו עינית, (עין עצלה), לכן-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה.

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

רישיון נהיגה לרכב פרטי

מצב בו אין ראיה סטריאוטקטית מרחבית דו עינית, (עין עצלה), אך עומד בדרישות בסיסיות של רוחב שדה ראיה בעין אחת לפחות,לכן-

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה,

1.7
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/א׳ לבט׳מ/ת בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ב. בעיות לב וכלי דם לבביים . Cardiac manifestations

רקע ע/בדת׳ במק6ר לנמ׳גמ:

בעיות לב וכלי דם לבביים יכולות לגרום להפרעת תפקוד-לבבי פתאומית (חולפת / מתמידה) או לכאלה שאינן פתאומיות. הפרעת תפקוד-לבבית פתאומית יכולה לגרום לחוסר-יכולת-תפקוד-פתאומי עם או ללא שיבוש / אבדן הכרה.

הפרעת תפקוד-לבבי לא פתאומית יכולה לשבש יכולות נדרשות לנהיגה במספר אופנים: אי-ספיקה לבבית יכולה לגרום להפרעה קוגניטיבית מתמידה, לירידה בסיבולת (stamina) או לתשישות כללית כתוצאה מהפחתת חמצון המוח, האברים והרקמות.

אירועי דום-לב, מהפרעת תפקוד-לבבי כלשהי, יכולים לגרום להפרעה קוגניטיבית מתמידה ולתופעות של שיבוש יכולות נדרשות לנהיגה כפי שנראות בנזקים מוחיים (כתוצאה משיבוש אספקת דם למוח במשך זמן דום הלב).

פעולות רפואיות תוך וחוץ לבביות (החלפת שסתומים, cabg) גורמים, במספר לא מבוטל של מטופלים, לירידה קוגניטיבית הנמשכת מספר חודשים לאחר הפעולה בה מדובר ( post-operativecognitive decline – pocd). סקרים מראים ש- 20-79%ממטופלי cabg סבלו מתופעות pocd לתקופה של 6שב’ – 6חוד’; בנוסף, הסקרים הראו ש- 35%ממטופלים אלה המשיכו לסבול מבעיות קוגניטיביות גם כעבור שנה מהפעולה הרפואית.

כ- 15%מהתנגשויות כלי רכב מסיבת אירוע מחלתי בזמן נהיגה הן מעלפון בגין מחלת לב איסכמית. אחוז זה מהווה בערך, שיעור של 1ל- 1,000מקרי כלל התנגשויות כלי הרכב המדווחים. שכיחות זו איננה גבוהה, אבל הסיכון לחומרת הפגיעות הוא גדול !

למרות הצלחות טיפולי מחלות לב (תרופתיים וניתוחיים) בסימני המחלה ובשיפור תוחלת החיים, מחלת עורקי הלב הכליליים היא עדיין מחלה מחמירה (progressive). לחולים בה סיכון גבוה יותר ללקות בהתקף לב ו/או אבדן הכרה פתאומי מאשר לאוכלוסיה בריאה.

השפעת נהיגה על הלב: נהיגה יכולה לגרום, לפעמים, לתגובות רגשיות ואחרות המעוררות דופק מואץ ותנודות בלחץ הדם. נהגים רבים נדרשים למאמץ גופני (העמסה/פריקה של חבילות, החלפת גלגל, וכו’). תיאורטית, אפשרי שבנהגים עם מחלת לב איסכמית, פעילויות כאלה יעוררו תעוקת-חזה ואפילו אירוע לבבי.

טיפול בנגדני-קרישה: תרופות אלה הן מרכיב שכיח בטיפול בהפרעות קצב לב, לאחר החלפת שסתומי-לב, ובטיפול / מניעת תסחיפים. בכשל בקרת טיפול תרופתי כזה, קיים סיכון מוגבר לדימום. כשדימום כזה הוא תוך גולגולתי, וקורה בזמן נהיגה, שיבוש כושר הנהיגה יכול להיות קטלני.

http://www.austroads.com.au/cms/AFTD%20web%20Aug%202006.pdf

לע/,”/ הערכת כ6′ר/ת ל/ה׳גה ק”ם ק/6′בהערכה רצ׳פה טל הס’כ// ל׳צ׳רת א׳ר/ע ?’מ/מ’ ת/ך מ/ח’ בת/ך מהלך /,ה׳גה . להערכת צ//ת ר/פא’ כ6’ר/ת ה/ה׳גה המס/כ//ת לא /’ת/ת לכ׳מ/ת בא/פ/ סב׳ר. מ/ס׳בה ל/הערכה ל/ /ת/נה לחל/ט’/ ב׳ד’ ר/פא’ ה/הג המטפל׳ם ב/ /לא ”כלל בט’ק/ל’ כט׳ר/ת ה/ה׳גה, כמ/ גם טא’// ”כלל במסגרת הט׳פ/ל׳ם ממ”ב’ הד’//מ על ‘ד’ ר/פא׳ם לר/פא המ/סמך.

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיח/ת בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

2. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות לב וכלי דם לבביים
Acute Coronary Event & Hypertrophic Cardiomyopathy
רישיון נהיגה לרכב מקצועירישיון נהיגה לרכב פרסיבעיה / אירוע / פעולה רפואית
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה אלא לאחר שלב החלמה ראש/ני /הערכת מרב״ד

המלצה רפואית ראשונית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה. אישור רישיון לאחר שלב החלמה ראשוני והערכה במרב״ד בהגבלה כלהלן:

* לפחות פרק זמן של חודש ימים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

* הערכת קרדיולוג/ית שהתפקוד הלבבי תקין

והמצב הקליני יציבים.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה לאחר שלב החלמה ראש/ני

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה לאחר שלב החלמה ראשוני בהגבלה

כלהלן:

* פרק זמן של שבוע ימים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

* הערכת קרדיולוג/ית שהתפקוד הלבבי תקין

והמצב הקליני יציבים.

חובת דווח:

באם מצב קליני יציב ותפקוד לבבי תקין- אין צורך בדווח למרב״ד

אירוע לבבי (תסמונת כלילית חדה) ללא אוטם2.1
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה ניתן לשקול אישור רישיון בהגבלה כלהלן:

* פרק זמן של 3 חודשים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

* הערכת קרדיולוג/ית שהתפקוד הלבבי תקין

והמצב הקליני יציבים; .

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה לאחר שלב החלמה ראש/ני

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה לאחר שלב החלמה ראשוני בהגבלה כלהלן:

* פרק זמן של חודש ימים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

* הערכת קרדיולוג/ית שהתפקוד הלבבי תקין

והמצב הקליני יציבים.

חובת דווח:

באם מצב קליני יציב ותפקוד לבבי תקין- אין צורך בדווח למרב״ד

אירוע לבבי עם אוטם2.2
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

2.3.2 ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

LVEF * יותר מ- 30%;

*               NYHA-FC לפחות (2) II

* אין תולדות של עלפון, היפרטרופיה חמורה

של חדר לבבי שמאלי או הפרעת קצב חדרית בבדיקת הולטר קצב לב.;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה

לרישיון נהיגה.

2.3.1 ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון

נהיגה בהגבלה:

NYHA-FC * לפחות 3) III)

* ללא אירועי עלפון ((Syncope

חובת דווח:

*בהתקיים נתונים 1.3.2- אין חובת דווח למרב״ד.

* בהעדר נתונים אלו קיימת חובת דווח למרב״ד

Hypertrophic Cardiomyopathy

*Assessing Fitness to Drive Australia 2012

Congestive

Heart Failure

2.3
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Cardiac Dysrhythmia & Anticoagulant Therapy
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

2.4.2 פרפור פרוזדורים ללא עלפון אין הגבלה בנהיגה

רישיון נהיגה לרכב פרסי

2.4.1 פרפור פרוזדורים ללא עלפון אין הגבלה בנהיגה

Atrial Fibrillation2.4
חובת דווח: אין חובת דווח למרב״דחובת דווח: אין חובת דווח למרב״ד
2.4.4 אם יש תולדות של הפרעת קצב-לב חוזרת או מתמדת היכולה עם אירוע עלפון או חוסר יכולת תפקוד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה

2.4.3 אם אירוע פרפור פרוזדורים גורם לעלפון או לחוסר יכולת תפקוד-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לרישיון נהיגה.ההנחיות לעניין כשירות נהיגה עפ״י טבלה 10 –
ההנחיות לעניין כשירות נהיגה עפ״י טבלה 10 – תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)
חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״דחובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד
שימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה למניעת נהיגהשימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה למניעת נהיגה
2.5.2 אם יש אירוע של עלפון או כמעט עלפון- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה

לרישיון נהיגה.

2.5.1 בהיעדר אירוע של עלפון או כמעט עלפון אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

Paroxysmal Arrhythmias(SVT, atrial flutter,2.5
ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה *במידה והושג טיפול ושליטה על הפרעת הקצב חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה *במידה והושג טיפול ושליטה על הפרעת הקצב חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

2.5.4 אם יש אירוע של עלפון או כמעט עלפון- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ההנחיה:

*פסילה מנהיגה לתמיד, ללא הגבלה

2.5.3 אם יש אירוע של עלפון או כמעט עלפון- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ההנחיה:

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה *פסילה מנהיגה למשך 6 חודשים מאירוע אחרון, ו-6 חודשים לאחר כל אירוע נוסף

חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״דחובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד
שימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה למניעת נהיגהשימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה למניעת נהיגה
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

2.6.2 בהיעדר אירוע של עלפון או כמעט עלפון

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

2.6.1בהיעדר אירוע של עלפון או כמעט

עלפון

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

idiopathic ventricular tachycardia

(VF,VT)

2.6
ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגהניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה
*לאחר חודש של הימנעות מנהיגה*לאחר חודש של הימנעות מנהיגה
*במידה והושג טיפול ושליטה על הפרעת הקצב*במידה והושג טיפול ושליטה על הפרעת הקצב
LVEF>30%*חובת דווח:
חובת דווח:קיימת חובת דווח למרב״ד
קיימת חובת דווח למרב״ד
2.6.4 אם יש אירוע של עלפון או כמעט עלפון-2.6.3 אם יש אירוע של עלפון או כמעט עלפון-
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ןאינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן
נהיגהנהיגה
המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ההמלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה
לרישיון נהיגה.לרישיון נהיגה.
ההנחיה:ההנחיה:
*פסילה מנהיגה לתמיד, ללא הגבלהניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה
*פסילה מנהיגה למשך 6 חודשים מאירוע
חובת דווח:אחרון, ו-6 חודשים לאחר כל אירוע נוסף
קיימת חובת דווח למרב״דחובת דווח:
קיימת חובת דווח למרב״ד
שימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילהשימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה
למניעת נהיגהלמניעת נהיגה
2.7.2 בהיעדר אירוע של עלפון או כמעט עלפון2.7.1 בהיעדר אירוע של עלפון או כמעט עלפוןNon sustained VT2.7
ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגהע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה(NSVT)
המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיוןהמלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון
נהיגה.נהיגה.
חובת דווח:חובת דווח:
אין חובת דווח למרב״דאין חובת דווח למרב״ד
2.7.4 בהתקיים אירוע של עלפון או כמעט2.7.3 בהתקיים אירוע של עלפון או כמעט
עלפוןעלפון
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ןאינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן
נהיגהנהיגה
המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ההמלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה
לרישיון נהיגה.לרישיון נהיגה.
ההנחיה:ההנחיה:
ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגהניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה
*פסילה מנהיגה למשך 6 חודשים מאירוע*פסילה מנהיגה למשך 6 חודשים מאירוע
אחרון, ו-6 חודשים לאחר כל אירוע נוסףאחרון, ו-6 חודשים לאחר כל אירוע נוסף
חובת דווח:חובת דווח:
קיימת חובת דווח למרב״דקיימת חובת דווח למרב״ד
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* עברו 6 חודשים, לפחות, מאירוע דום הלב;

* גורם הפיך לדם הלב זוהה ואין סבירות לאירוע

חוזר;

* סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות-לב, קושי נשימה), במידה וקיימים, הם מזעריים;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* עברו 6 חודשים, לפחות, מאירוע דום הלב;

* גורם דם הלב נשקל;

* סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות-לב, קושי נשימה), במידה וקיימים, הם מזעריים;

הערה: ניתן לשקול קיצור זמן המתנה של 6 חודשים לאחר אירוע דום-לב, אם: * אירוע דום הלב היה תוך 48 שעות מאירוע אוטם שריר הלב;

* אם הפרעת קצב-לב גורמת דום הלב טופלה ב- Radio frequency ablationSurgeryאו בהשתלת קוצב לב

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Cardiac Arrest2.8
אם סובל/ת מהפרעה לבבית מולדת מורכבת- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אם:

* ההפרעה הלבבית המולדת היא מזערית, ללא הפרעות המודינמיות משמעותיות, כגון:

Pulmonary Stenosis,

Atrial Septal Defect,

Small Ventricular Septal Defect,

Bicuspid Aortic valve,

Paten Ductus Arteriosus or

Mild Coarctation of the Aorta

* סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות-לב, קושי נשימה), במידה וקיימים, הם מזעריים.

חובת דווח:

2.9.2 באם מצב קליני יציב ותפקוד לבבי תקין- אין צורך בדווח למרב״ד

2.9.4 באם יש ליקוי המודינמי או אי ספיקה לבבית קיימת חובת דווח למרב״ד

אם סובל/ת מהפרעה לבבית מולדת מורכבת- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אם:

* ההפרעה הלבבית המולדת היא מזערית, ללא הפרעות המודינמיות משמעותיות, כגון:

Pulmonary stenosis,

Atrial Septal Defect,

Small Ventricular Septal Defect,

Bicuspid Aortic valve,

Paten Ductus Arteriosus or

Mild Coarctation of the Aorta

* סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות-לב, קושי נשימה), במידה וקיימים, הם מזעריים.

חובת דווח:

2.9.1 באם מצב קליני יציב ותפקוד לבבי תקין- אין צורך בדווח למרב״ד

2.9.3 באם יש ליקוי המודינמי או אי ספיקה לבבית קיימת חובת דווח למרב״ד

Congenital Disorders2.9
ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה אין הגבלה רפואית לנהיגה

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה אין הגבלה רפואית לנהיגה

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד

Anticoagulant therapy2.10
ראה טבלה 10תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)ראה טבלה 10תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)Syncope2.11
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Cardiac pacemaker & ICD
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

חודש ימים, לפחות לאחר השתלת קוצב לב

קבוע-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אחרי פרק-זמן של חודש ימים, לפחות, ממועד השתלת קוצב לב קבוע-

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה:

* העדר אירוע של ליקוי-הכרה לאחר פעולת השתלה הקוצב;

* אישור קרדיולוג/ית לתקינות פעילות הקוצב

רישיון נהיגה לרכב פרטי

שבוע ימים, לפחות, לאחר השתלת קוצב לב אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה

לרישיון נהיגה.

אחרי פרק-זמן של שבוע ימים,לפחות, ממועד

השתלת קוצב לב קבוע-

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה:

* העדר אירוע של ליקוי-הכרה לאחר פעולת ההשתלה;

* אישור רופא/ת-לב לתקינות פעילת הקוצב.

קוצב-לב קבוע ללא דפיברילטור2.12
חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד

.

חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד
רישיון נהיגה לרכב מקצועירישיון נהיגה לרכב פרטידפיברילטור מושתל

ICD

2.13
2.13.2 למשך 3 חודשים, לפחות ממועד השתלת הדפיברילטור-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

2.13.1 עד לסיום מועד החלמה מפעולת השתלת הדפיברילטור-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

א. כמניעה ראשונית
2.13.4 עם סיום פרק זמן של 3 חודשים, לפחות, ממועד השתלת הדפיברילטור- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה: .* לפי תקן הבעיה הרפואית בגינה הושתל הדפיברילטור.1.13.3 עם סיום מועד החלמה מפעולת השתלת הדפיברילטור- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* דווח קרדיולוג/ית מטפל/ת על תקינות ויעילות פעולת הדפיברילטור המושתל.

2.13.6אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

2.13.5 במשך 6 חודשים, לפחות, לאחר השתלת הדפיברילטור-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ב. מושתל כמניעה שניונית לאחר: דום לב, פרפור חדרים,77, או עלפון
2.13.7 עם תום 6 חודשים, לפחות, ממועד השתלת הדפיברילטור-

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* פרק זמן של 6 חודשים רציפים,לפחות, ללא כל אירוע הפרעת קצב לבבית סימפטומטית.

חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״דחובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Coronary Revascularization
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

2.14.2PTCA ללא השתלת תומכן (Stent) פרק זמן של שבוע ימים, לפחות, לאחר שחרור מבי״ח בגין הפעולה הרפואית שבוצעה- יוגדר א’נ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לריש’// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אישור נהיגה

לאחר פרק זמן של שבוע ימים, לפחות, משחרור מהאשפוז בגין הפעולה הרפואית שבוצעה- ניתן לאשר רפואית נהיגה בהחלטת הקרדיולוג המטפל ועפ’^ הערכת הקרדיולוג/ית שהמצב הקליני יציב.

חובת דווח:

(1)   במידה והערכת הקרדיולוג כי המצב לאחר PTCA יציב- אין חובת דווח למרב״ד.

(2)   במידה והמצב אינו יציב- קיימת חובת דווח למרב״ד

2.14.4PTCAעם השתלת תומכן (STENT) א’נ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לריש’// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ההנחיה:

* לא ינהג/תנהג לפחות 4 שבועות, אחרי

;Percutaneous intervention

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אחרי טיפול מלעורי יעיל והפניה למרב״ד.

במידה והושג ריפוי לבעיה – לא נדרש מעקב רפואי

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

.

רישיון נהיגה לרכב פרסי

2.14.1PTCA ללא השתלת תומכן (Stent) פרק זמן של 48 שעות, לפחות, לאחר שחרור מבי״ח בגין הפעולה הרפואית שבוצעה- יוגדר ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לריש’// נהיגה לאחר החלמה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה לאחר לפחות 48 שעות מביצוע הפעולה והערכת קרדיולוג מטפל אודות החלמה.

אישור נהיגה:

לאחר פרק זמן של 48 שעות, לפחות, משחרור מהאשפוז בגין הפעולה הרפואית שבוצעה- ניתן לאשר רפואית נהיגה בהחלטת הקרדיולוג המטפל ועפ”י הערכת הקרדיולוג/ית שהמצב הקליני יציב.

חובת דווח:

(1)   במידה והערכת הקרדיולוג כי המצב לאחר PTCA יציב- אין חובת דווח למרב״ד.

(2)   במידה והמצב אינו יציב- קיימת חובת דווח למרב״ד

2.14.3PTCA עם השתלת תומכן (STENT) ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לריש’// נהיגה לאחר החלמה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: ניתן לשקול אישור נהיגה לאחר 4 שבועות הפסקת נהיגה ממועד הטיפול המילעורי והשגת ריפוי לבעיה.

ההנחיה:

*לא ינהג/תנהג לפחות שבוע ימים לאחרPercutaneous Intervention אחרי טיפול יעיל

*במידה והושג ריפוי לבעיה – לא נדרש מעקב רפואי, וניתן לאשר רפואית נהיגה בהחלטת הקרדיולוג המטפל ועפ”י הערכת הקרדיולוג/ית שהמצב הקליני יציב..

חובת דווח:

(3)   במידה והערכת הקרדיולוג כי המצב לאחר PTCA יציב- אין חובת דווח למרב״ד.

(4)   במידה והמצב אינו יציב- קיימת חובת דווח למרב״ד

PTCA2.14
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Heart Failure Stage – NYHA                                         דרגה תפקודית
רישיון נהיגה לרכב מקצועי ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה,

אם LVEF שווה או פחות מ- 30%

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

רישיון נהיגה לרכב פרטי ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה,

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה,

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים לרישיון נהיגה,

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

I

II

III

IV

2.16
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ג. בעיות מערכת העצבים . Neurological manifestations

רקע עובדת• במק6ר לנמ׳גמ:

בעיות מערכת העצבים מאופיינות ב: מחלות, פגיעות (Injury) והפרעות של המוח, של עצבים ושל חוט השדרה. בעיות כרוניות של מערכת העצבים כוללות: שבץ מוחי, כפיון (Epilepsy), פגיעות במוח ובחוט השדרה, טרשת נפוצה (Multiple Sclerosis – ms) ומחלת פרקינסון. לבעיות אלה גורמים והמצאות (Etiology & Prevalence) שונים. גם שכיחות מוגבלויות וחומרתן שונה בין בעיות אלה ובין שיבושן יכולות נהיגה אצל נוהג/ת (או מבקש/ת רישיון נהיגה) כזה או אחר.

סביר שסימני מחלה שכיחים, במספר רב של מחלות נוירולוגיות, ישבשו יכולות נהיגת כלי רכב בהם נוהגים חולים כאלה. למשל: שנויים במצב הכרה, בלבול (confusion), שנויים בכוח שרירים, בתאום פעולת שרירים, וכד’.

בהערכת התאמה-רפאית לנהיגה של נבדק/ת עם בעיה נוירולוגית נתונה, נדרש לקבוע: האם הפרעת- תפקוד (גופנית, שכלית, והתנהגותית) כתוצאה מסך התסמינים והסימנים (Symptoms & Signs), תפגע ביכולות נהיגת הנבדק/ת, לנהוג בבטיחות הנדרשת בסוג/י כלי-הרכב בו/בהם מדובר .

כל הפרעת-הכרה, הפרעת-ערנות, מצבי בלבול, חסר בשדות ראייה, או סחרחרות – פוסלים, בדרך כלל, לנהיגה. חולשת שרירים ו/או הפרעה בתאום פעולתם דורשת הערכה אם מציאותם של אלה, בחומרה נתונה, בנבדק/ת מסוים/ת, עדיין יאפשרו לו/ה להפעיל נכונה את אמצעי נהיגת כלי הרכב לנהיגה בבטיחות הנדרשת.

Brain Injury (BI)

שם כולל לפגיעה מוחית ע״י גורם כלשהו: מחלות (זיהומיות, ניווניות, דלקתיות, גידולים, ועוד), רעלים (חומרים חימיים, תרופות, ועוד) ופגיעות (Injuries) מגורמים פיזיים (חבלות, קרינה,ועוד.

במסמך זה נמנות פגיעות מוח מ: הפרעות כלי-דם (cva, tia, Cerebral Aneurysm), גידולים תוך גולגולתיים (ראשוניים & גרורתיים), חבלות (tbi, מצב אחרי ניתוח מוח) ומחלות מסוימות (כפיון, טרשת נפוצה, מחלת פרקינסון, שיתוק מוחין והפרעות שינה).

(Cerebro-vascular Accident – CVA (Strokecva, שבץ, מוחי הוא מונח לציון אירוע פתאומי של הפסקת אספקת דם לאזור מוח נתון, היכול להתהוות מפקקת (Thrombosis), תסחיף (Embolism), ושטף-דם. הפסקת אספקת דם לאזור מוח נתון מפסיקה את פעולתו ויוצרת חסר בתפקודו הנוירולוגיhttp://emed1cme.medscape.com/art1c1e/793904-pnnt.

חסרים בתפקוד נוירולוגי בגין שבץ מוחי יכולים לגרום למגוון מוגבלויות הן בתחומים השכליים (Mentalוהן בתחומים הגופניים (Physical). ביניהן גם מוגבלויות עם אפשרות לשבש יכולות נהיגה הכוללות : הפרעת זיכרון, הפרעת תפיסה (קושי קבלת החלטה, קושי ביצוע תפקידים), הפרעת ריכוז/קשב ( מצבי neglect, למשל), הפרעה בתפיסה חזותית של מרחב, הפרעת דיבור והבנת שפה, הפרעת ראייה (לקויות שדות ראייה), הפרעות תנועה וחישה (שיתוקים והפרעות תחושה בגפיים).

נדיר שאנשים שעברו אירועי שבץ מוחי או מאורע איסכמי חולף (tia), מבלי שאובחנו ככאלה, היו מעורבים בתאונות דרכים. באלה שקרו, הסיבה הייתה בגלל חסרים בשדות ראייה. סיכון לשבץ מוחי חוזר, כנראה, גדול ביותר בחודש הראשון אחרי האירוע הראשוני; אבל הוא עדיין כ- 10%במשך כל שאר השנה הראשונה שלאחר האירוע הראשון (סיכון של 10%לאירוע חוזר של שבץ מוחי, כשלעצמו, הוא סיבה להפסקת נהיגה). לכן נדרש שלגבי בעלי רישיונות נהיגה ברכב ציבורי ומסחרי שעברו אירוע מוחי תהיה תקופת אי-נהיגה, גם לגבי אלה מביניהם שהאירוע המוחי היה ללא חסר נוירולוגי.

באשר לנוהגים בעלי חסר נוירולוגי בגין אירוע מוחי, המלצת התאמה רפואית לרישיון נהיגה מפורטת בתקנים לעניין זה.

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

אירוע מוחי חולף                                                                     Transient Ischemic Attack – TIA

tia הוא מאורע איסכמי חולף של הפרעת תפקוד נוירולוגית, כתוצאה מאיסכמיה מוקדית במוח, בחוט השדרה, או ברשתית העין, ללא נמק חד.http://emedicine.medscape.com/artic1e/1910519-overviewהוא יכול להיות מאורע בודד או חוזר ואפשרי שאחריו יופיע שבץ מוחי.

נדיר ש- tia יגרום לתאונת דרכים. סיכון למאורע איסכמי חולף חוזר או לשבץ מוחי בשנה הראשונה לאחר שחלף הוא כ- 15%. לאור הסיכון הנמוך למאורעות חוזרים, נוהג/ת ברכב פרטי נדרשים לא לנהוג תקופה של שבועיים מאז המאורע ונוהגי רכב מקצועי נדרשים לא לנהוג תקופה של 4שבועות.

חבלה מוחית____________________________________________ Traumatic Brain Injury – TBI

היא פגיעה מוחית, לא ניוונית ולא מולדת, מכוח מכני חיצוני היכולה להתבטא בלקויות, קבועות tbiאו זמניות, של: תפיסה, יכולות תפקוד גופניות ופסיכולוגיות, שנויים במצבי הכרה. לעתים קרובות נעשה שימוש במונח חבלת ראש כמילה נרדפת לנזק מוחי חבלתי (גם כאשר חבלת הראש איננה מלווה בחסר נוירולוגי)

http://emedicine.medscape.com/article/326510-overview.

חבלת ראש משפיעה על התאמה רפואית לרישיון נהיגה רק במידה וקיים ביטוי לפגיעה מוחית המתבטאת ב: הפרעת-תפקוד מתמשכת או בהתקף כפיון (Seizure). עם זאת, מומלץ שכל נוהג/ת שנפגע/ה מחבלה שגרמה לאבדן הכרה, לא ינהג/תנהג תקופה של 24שעות לפחות, ויבדקו ע״י רופא מטפל לפני חזרה לנהיגה.

נפגעי חבלות ראש קלות, עם אבדן הכרה למשך פחות מדקה,ללא סיבוכים, בדרך כלל אינם מפתחים הפרעות תפקוד למשך-זמן רב. התקף כפיון תוך 24שעות מחבלת ראש, לא נחשב לכפיון אלא למרכיב של “ההליך החד״ (part of the acute process) של החבלה.

חבלות ראש חמורות יותר יכולות לגרום להפרעות מוטוריות, חושיות, שנויי התנהגות, הפרעות שיפוט, בעיות ראייה וגם להיות מלוות בהפרעות פסיכיאטריות כגון דיכאון ו- ptsd.

מפרצת כלי דם מוחית______________________________________________ Cerebral Aneurysm

מפרצת מוחית – Cerebral Aneurysm, הוא מונח מציין הרחבה מקומית של כלי דם מוחי (עורקי בדרך כלל) כתוצאה מפגם, מחלה או פגיעה. למשל, כתוצאה מ: ייתר לחץ-דם, הסתיידות כלי דם, חבלות ראש, ועוד. שכיח שמפרצות כאלה תתפתחנה בקרבת התפצלות כלי דם לענפים משניים. מפרצות מאופיינות לפי צורתן וגודלן: קטנות: 2-7מ”מ; בינוניות: 7-12מ”מ; גדולות: 13-24מ״מ; ענקיות: >25מ״מ.

שכיחות מפרצת מוחית באוכלוסיה מוערכת בכ- 1-6%; רובן אינן סימפטומטיות, כל עוד שאינן מתבקעות. במקרים האחרים, כשמפרצות מוחיות בלתי מתבקעות גורמות לסימפטומים, הם יכולים להתבטא ב: כאבי ראש עזים, הפרעות ראייה, הפרעות דיבור וכאבי צוואר

http://www.webmd.com/brain/tc/brain-aneurvsm-topic-overview

http://emedicine.medscape.eom/article/252142-overview#showall

סימני מפרצת מתבקעת מתפתחים, לרוב, בפתאומיות; כ- 40-50%שורדים את האירוע, כ 20%

שורדים ללא חסרי תפקוד גופני; ב- 20%מחולי מפרצת מוחית שהתבקעה חל דימום חוזר ב- 14הימים לאחר אירוע ההתבקעות; מפרצת מאובחנת בכל גיל, אולם שכיחותם גדלה משמעותית בגילאי 50-60שנה והן שכיחות בנשים פי שלוש מאשר בגברים

.http://aans.org/en/Patient%20Information/Conditions%20and%20Treatments/Cerebral%20Aneurysm.aspx

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

גידולים תוך גולגלתיים -ראשוניים וגרורתיים________ Intracranial Tumors – Primary & Metastatic

גידולים תוך גולגולתיים יכולים להתפתח במוח או ברקמות גולגולת אחרות (עצבי גולגולת, קרומי המוח [Meninges]); גידולים אלה מתפתחים בכל גיל, אבל שכיותם גדלה בקשישים. כמה מהגידולים שפרים, אבל בהיותם תוך גולגולתיים הם יכולים לגרום להפרעות רציניות. גרורות גידולים במוח שכיחים פי 10מגידולים ממאירים ראשוניים.

שכיחות גרורות למוח גבוהה בגידולים הבאים: מלנומה, וסרטן שד, ריאות, ערמונית, מעי גס, כליה ושלפוחית-שתן.

לגידולים תוך גולגולתיים מגוון הפרעות רחב; אופיין וחומרתן תלויים במיקומם האנטומי ובנזק שהם גורמים. ההפרעות יכולות להיות כתוצאה מ: הרס רקמת מוח מחדירת הגידול, לחץ ישיר של גידול על רקמות הסביבה, לחץ תוך גולגולתי מוגבר, דימום בתוך או מחוץ לגידול, בצקת מוח, חסימת dural venous sinuses, חסימת ניקוז csf, חסימת עורקי מוח, לעתים רחוקות-תסמינים נלווים לגידול Paraneoplastic)). הפרעות מסוג זה מלוות, לרוב, בשיבושי יכולות נהיגה.

http://www.merckmanuals.com/media/professional/pdf/Localizing manifest brain tumors.pdf

.http://www.merck.c0m/mmpe/sec16/ch225/ch225a.html#CACBCIIA

מצב אחרי ניתוח תוך גולגלתי____________________________________ s/p Intracranial Surgery

ניתוחים תוך גולגולתיים מתבצעים לטיפול ב: גידולים, חבלה, מומים מולדים, מחלות כלי דם (מפרציות), והפרעות אחרות הניתנות לאמצעי טיפול כזה. בניתוחים כאלה אפשרות למספר תופעות נלוות/סיבוכים. העיקריים, משבשי יכולת נהיגה, הם: כפיון (Seizures), שבץ מוחי (cva), הפרעה שכלית (Mental) התקפי כפיון יכולים להופיע במהלך או מייד לאחר ניתוח בו מדובר, או להופיע חודשים או אפילו שנים לאחריו. אירועים חוזרים של התקפים כאלה מאובחנים ככפיון; לפי המכון הלאומי למחלות נוירולוגיות ושבץ מוחי (ninds) בארה״ב, 25-30%מביניהם אינם מגיבים לטיפולים הידועים כיום.

פגע (lesion) הממוקם בעומק המוח גורם למשיכה-פנימה (Retraction) של המיספרת המוח (Cerebralhemisphere). פעולה כזו גורמת לחסר נוירולוגי משמעותי- ב 3%-9%של מנותחים כאלה 20679923/.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

אפילפסיה________________________________________________________________ Epilepsy

מוערך שבעולם יש כ- 65מיליון חולי כפיוןhttp://www.acpmedicine.com/bcdecker/newrxdx/rxdx/dxrx1244.htm. בארץ יש כ- 45,000חולי כפיון מבוגריםhttp://www.news1.co.il/Archive/001-D-132045-00.html.

כפיון (Epilepsy) הוא מונח כולל של תסביך תסמין (Symptom-Complex) אירועים התקפים חוזרים, בגין פריקה לא תקינה או לא מידתית של תאי-עצב (Neuronal discharge) מוחיים. להתקפים כאלה (Seizures), מגוון גורמים והם מתבטאים במגוון צורות/http://www.cdc.gov/Epilepsy. בין גורמים אלה נמנים: מחוללי פגיעות או נזק למוח (כגון: משבשי אספקת חמצן למוח, חבלות ראש, ניתוחים תוך גולגולתיים, שבץ מוחי) חומרים חימיים, וזיהומים שונים (Meningitis, Encephalitis). יש לציין, שבכ- 70%ממקרי הכפיון לא מתגלות סיבותיהן. כפיון מאופיין בסיכון לאירועים חוזרים לתקופה ממושכת

.http://en.wikipedia.org/wiki/Epilepsy

התקף כפיון יכול להתבטא ב: תנועות לא רצוניות, בהפרות חישה ותחושה, בהפרעות מחשבה, או בצרופים של אלה; התקף כזה יכול להיות מלווה בשנוי במצב הכרה או ללא שנוי במצב הכרה. אופי והיקף התקף כפיון מותנה במיקום הפעילות החשמלית הלא מבוקרת במוח ובגורמיה

.http://www.medicinenet.com/seizure/article.htm

כשהתקף כזה הוא ללא פעולה לא תקינה או לא מידתית של פריקת חשמל תאי-עצב-מוחיים, מדובר בהתקף לא כפיוני (Non-epileptic seizures – nes). למשל: עלפון (Syncope), פגיעות עצביות התקפיות-סירוגיות חדות (paroxysms of acute neurological insult), תופעות הרעלה התקפית-סירוגית

(Paroxysmal toxic phenomena), הזיות אורגניות שלא מהרעלה (Non-toxic organic hallucinations).

במקרים כאלה הערכת התאמה רפואית לנהיגה תעשה לפי הנדרש בתקנת הגורם להתקף בו מדובר

.http://www.patient.co.uk/doctor/Non-Epileptic-Attack-Disorder-(NEAD).htm

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

סיכון לתאונת דרכים של נוהגים עם כפיון: נתוני סקרים בנושא מראים שסיכון זה גבוה פי שנים מאשר אלה ללא כפיון; הוא גדול עוד יותר אצל נוהגים עם כפיון שאינם מקפידים לקחת את תרופותיהם כנדרש ו/או אצל אלה מביניהם שאינם נמנעים מחשיפה לגורמים מעוררי התקף כפיון (חסך שינה, שימוש באלכוהול, למשל). כשמדובר בנוהגי רכב מקצועי, הסיכון לתאונהנחשב גדל, יחסית, עוד יותר בגלל הגדלת משכי־זמן־נהיגה (Increased time at the wheel) ופוטנציאל אפשרות היפגעות נוסעים.

הערת חובה לעניין אפילפסיה:

התקף כפיוני מבודד אינו בהכרח נרדף לאפילפסיה, ומערכות מנהליות ומדווחות אמורות לשקף זאת במטרה להימנע מיצירת סטיגמה הנלווית לאבחנה של אפילפסיה. עקב אפיה של המחלה קשה לבטל את האבחנה לאחר שנתנה (מתוך                                                       Assessing Fitness To Drive- Medical Standards For Licensing

.                                                                               56And Management Guidelines ntc Australia 2003 paragraph 8.3.2 page

http://www.epilepsy-society.org.au/download/AFTD2006 epilepsy.pdf

Isolated Seizure is not necessarily synonymous with Epilepsy, and administrative and reporting systemsshould reflect this in order to avoid the stigma often associated with a diagnosis of Epilepsy

טרשת נפוצה_________________________________________________ Multiple Sclerosis – MS

טרשת נפוצה (Multiple Sclerosis) היא מחלה כרונית של מערכת העצבים, הפוגעת בתפקודם התקין של תאי העצב במערכת העצבים המרכזית על ידי פגיעה והפחתה במיאלין, חומר שומני המבודד סיבי עצבים (האקסונים). המיאלין עוזר בעיקר להעברת אותות חשמליים בין תאי עצב.

פגיעה בהעברת האותות מקשה על תפקוד תקין של המוח (המבוסס על העברת אותות כאלה), מה שמשפיע על תפקוד הגוף כולו. פגיעה כזו יכולה לשבש: תנועה (Movement), חישה (sensation), ותיפקדי הכרה (Cognitive Functions).

דוגמאות לביטוי קליני לשיבושים כאלה, היכולים לפגוע ביכולות נהיגה, הם: שיגשון (Ataxia), חולשת שרירים, עוויתות (Spasticity) שרירים, עייפות, הפרעות ראייה, הפרעת חישת הגוף (proprioception), כאב כרוני והפרעות תפקודי הכרה (Cognition).

הפרעות ראייה קורות,בשלב כלשהו, בכ- 80%מחולים אלה ויכולות להתבטא ב: ניד, כפל ראייה, טשטוש ראייה, scotoma, וירידה ברגישות לניגודים (Contrast Sensitivity). הפרעות תפקודי הכרה בחולים אלה קורית ב- 45%-65%מהמקרים; ביטויה העיקרי הוא האטת מהירות-עיבוד-מידע.

http://www.ninds.nih.gov/disorders/multiple sclerosis/multiple sclerosis.htm

.http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A9%D7%AA %D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94

קלינית, מקובל לסווג המחלה לקבוצות הבאות:

http://www.themcfox.com/multiple-sclerosis/types-of-ms/types-of-multiple-sclerosis.htm

השוואת שיעור התנגשויות כלי רכב בהם נהגו נהגים עם סימנים מזעריים של טרשת נפוצה, ללא הפרעה קוגניטיבית, לאלה של קבוצת ביקורת איננה מראה הבדלים. אבל, כאשר קיים מרכיב לקות קוגניטיבית בנהגים חולי טרשת נפוצה, שיעור ההתנגשות שלהם בנהיגה ברכבם גבוה, משמעותית, מאשר אצל אלה מקבוצת הביקורת.

כשמהלך מחלה זו מראה תנודות החמרה-הטבה-החמרה בפרקי זמן קצרים, נדרשת השגחה רציפה וזהירות ייתר בהערכה להמלצה רפואית לרישיון נהיגה.

Parkinson’s Disease – PD

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

פרקינסוניזם הוא שם לתסמונת (Syndrome) בעיות-תנועה, הכוללת: איטיות-תנועות (Bradykinesia), רעד במנוחה, נוקשות (Rigidity) שרירים, עמידה כפופה (Flexed posture), “קפיאה” (Freezing) ואבדן החזרי יציבה (Postural reflexes).

מחלת פרקינסון (PD) היא גורם הפרקינסוניזם העיקרי. זו מחלה מחמירה באיטיות, מתחילה ב”שקט”, בצד אחד של הגוף לפני התפשטותה לצידו השני. פתולוגית, נראית פגיעה בתאי-עצב מכילי מונואמין (monoamine). אבדן תאים אלה, במיוחד אלה המכילים דופאמין 1-substantia nigra pars compacta, גורמים לרוב הפרעות התנועה, היכולות להשתפר בטיפול בדופאמין- levodopa) DA). ברוב המקרים, הסיבה לא ידועה; מקרים בודדים הם תוצאה של מוטציות מונוגנטיות (Monogenic mutations) – נתון המצביע שמספר גורמים יכולים להביא לאבדן תאי-עצב מכילי דופאמין

.http://www.ohsu.edu/nod/documents/2007/05-07/Fahn%202003.pdf

טיפול מתמשך ב- Levodopaיכול לאבד מיעילותו וכתוצאה מכך להביא לתנודות (Fluctuations) בהפרעות המוטוריות של המחלה: בתחילת פעולת התרופה מורגשת הטבה ביכולות המוטוריות של פרקינסון יכולות לגרום גם ל- http://aan.com/professionals/practice/guidelines/PDMotor Fluctuations Sum.pdfDyskinesia.

דיכאון וקיטוע-שינה (sleep fragmentation) הם תופעות שכיחות בחולי פרקינסון. כשהם קיימים, הם גורמים לעייפות וישנוניות המגבירים את סיכון הנהיגה. סקירת יכולות נהיגה בשטח ונהיגה במדמי- נהיגה של חולי פרקינסון, בשלבים מוקדמים של המחלה, הראתה שהם פחות טובים מבני גילם שאינם סובלים ממחלה זו (NICאוסטרליה 2003).

בנוסף להפרעות תנועה, מחלת פרקינסון יכולה גם לפגוע באחת או יותר מששת התפקודים הקוגניטיביים הבאים: תפקוד ביצועי [Executive function] (יכולת לפתור בעיה, להתחיל ולתפעל פעולה מורכבת), זיכרון (חולים אלה מראים קושי מיוחד לשלוף מידע שמור בזיכרונם), הליכים שכליים (חולים אלה סובלים מאיטיות חשיבה – Bradyphrenia- היכולה לפגוע בפעולות קוגניטיביות אחרות), קושיי קשב (25                                                                                   (Attention

וקושיים בראייה מרחביתhttp://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/memory/cognitive-impairment-Parkinsons 5902-1.html.

לאחרונה דווח שבמטופלי מחלת פרקינסון, אחרי טיפול ממושך (מספר שנים) בתרופות דופמינרגיות, נצפו גם תנודות בסימנים לא תנועתיים (Nonmotor fluctuations NMFs) של המחלה. אלה יכולים לקרות לחולים כאשר הם נמצאים בזמני “on” או “off” של טיפול תרופתי ומתחלקות ל: אוטונומיות, קוגניטיביות/נפשיות וחושיות (NMSFs. .(Nonmotor sensory fluctuations nmsfs הקורים במצבי “on”מוכרים יותר מאלה במצבי ״ofT”; השכיחים ביותר הם: כאבים, קהות (numbness), נימול/תחושה לא תקינה (paresthesia/dysthesia), תנועות חוסר מנוחה (akathesia), תסמונת חוסר מנוחת רגלים Restless legs syndrome – RLS)), קוצר נשימה, ורעד פנימי (Internal Tremor – IT) 21872276/.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

שיתוק מוחין__________________________________________________ Cerebral Palsy – CP

שיתוק מוחין (Cerebral Palsy CP) הוא מונח לקבוצת הפרעות תנועה/יציבה, לא מחמירות (-Nonprogressive), אבל משתנות, כתוצאה מנזק או הפרעה בהתפתחות העובר או בהתפתחות מוח הילוד. שכיח שלנבדקים כאלה תהינה גם: בעיות משניות של שלד-שרירים, של כפיון, של הפרעות תחושה, של הפרעות תפיסה (perception), של הפרעות קוגניציה, של הפרעות תקשורת, ושל הפרעות התנהגות.

להפרעות התנועה-יציבה בשיתוק מוחין מגוון ביטויים רחב. נהוג לסווגם לפי מתח השריר ( muscletonus), לפי האזור האנטומי בו מתבטאת ההפרעה ולפי חומרתה. ההימצאות (Prevalence) היא של 1.9- 4.6ל- 1000לידות.http://emedicine.medscape.com/article/1179555-overview

סינדרום פוסט פוליומייליטיס___________________________ Post Poliomyelitis Syndrome – PPS

תסמונת פוסט-פוליו הוא מצב בו כ- 25-50%מאנשים שבעבר חלו בשיתוק ילדים (Poliomyelitis), מפתחים, 15-30שנה מאוחר יותר (אחרי החלמה מגל-המחלה הראשון) תסמינים של חולשת שרירים, כאבי שרירים, וחולשה. תסמונת כזו יכולה להתפתח גם במקרי Non-paralytic Polio – NPP

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-polio syndrome. חולשת השרירים לרוב מתקדמת באיטיות ועלולה לגרוםלהחמרה ביכולת התפקוד.http://www.neurology.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95.htm

שסעת עמוד שדרה (ספינה ביפידה)_______________________________________ Spina Bifida SB

ספינה ביפידה (sb) היא ליקוי בהתפתחות התעלה והקרומים המקיפים את חוט השדרה ומגנים עליו. הליקוי נגרם בשל כשלון של תעלת השדרה של העובר להיסגר באופן תקין במהלך החודש הראשון להריון. לילודים עם ספינה ביפידה יש, לרוב, פתח בעמוד השדרה דרכו נחשפים הקרומים ולעתים גם רקמת העצבים לסביבה החיצונית. בשל כך עלול להיגרם נזק נרחב לעצבי חוט השדרה. מידת ואופי הנזק הנגרם תלויים בכמות הרקמה המעורבת בפגם ובנקודת הגובה בעמוד השדרה בו קיים הפתח . ככל שהפגיעה גבוהה יותר , הנזק העלול להיגרם חמור יותר23447=http://www.refua.info/refua3.asp?info id.

מחלות עצב-מוטורי (מוטור-נוירונלי)Motor neuron disease ALS, PLS, PMA

מחלות עצב-מוטורי (Motor Neuron Disease mnd) הוא שם לקבוצת מחלות מערכת העצבים המאופיינת בפגיעה בתאי עצב מוטוריים המפעילים שרירים רצוניים (כולל: דיבור, הליכה, נשימה, בליעה ותנועות-גוף). אפשרי שיפגעו תאי-עצב מוטורי היקפיים, תאי-עצב מוטורי של מערכת העצבים המרכזית, או צרוף כזה או אחר שלהם – הכול בהתאם לסוג ואופי המחלה.

מחלות אלה מחולקות ל- 5תת-קבוצות:

 

 

 

26
TYPEUMN

Degeneration

LMN

Degeneration

Amyotrophic Lateral Sclerosis –

ALS

yesYes
Primary Lateral Sclerosis – PLSyesNo
Progressive Muscular Atrophy – PMAnoYes
Progressive Bulbar PalsynoYes – bulbar region
Pseudobulbar PalsyYes – bulbar regionno

 

 

 

 

 

 

90%מחולים אלה הם “מקריים”; לאמור, ללא תולדות משפחתיות או סיבה מזוהה כלשהיא. יש מספר נתונים המחשידים קיום של מרכיב תורשתי ונתונים אחרים מצביעים על גורמים סביבתיים היכולים לשמש מזרז/מפעיל להתפתחות מחלות אלה. ל- 10%יש תולדות משפחתיות למחלה. כ- שליש מהחולים סובלים מתנודות במצבי-רוח, לכ- 30-50%יש בעיות קוגניטיביות, למספר קטן מבניהם יש בעיות התנהגות; בניגוד להפרעות נוירולוגיות אחרות, דיכאון איננו תופעה שכיחה בחולים אלה. מחלות תא עצב מוטורי הן מחלות מחמירות (Progressive) במהלך מהירhttp://en.wikipedia.org/wiki/Motor neurone disease.

מחלות עצב-שריר_____________________________________________ Neuromuscular disease

מחלות עצב-שריר (Neuromuscular disease) הוא שם לקבוצה מגוונת של מחלות והפרעות הפוגעות בשרירים ובעצבים המפעילים אותם. להלן רשימה, חלקית, שלהן: מחלת עצבים היקפיים

(Peripheral neuropathies), דיסטרופית שרירים (Muscular dystrophies), פגיעה עצבית (Nerve injury), חולשת שרירים חמורה (Myasthenia gravis), רדיקולופתיות (Radiculopathies), דלקת שרירים (Myositis), מחלות עצב-מוטורי (Motor neuron disease), מחלת פרקינסון, טרשת נפוצה, ועוד.

ככלל, הפרעה בפעולה-עצבית מפעילת-שרירים יכולה להיות מלווה ב: עוויתיות (spasticity), הפרעות חושיות (sensory), חולשה-שיתוק של שרירים, הפרעות תנועה; אלה יכולים להיות בחומרה כזו או אחרת, לפי הבעיה הרפואית המחוללת אותם.

הפרעות כאלה בנוהג/ת, יכולות להגביל פעולות גפיים ופעולות שרירי שלד אחרים ובכך לשבש יכולות הפעלת אמצעי נהיגה בבטיחות הנדרשת.

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

הפרעות תנועה אינן נדירות. למעלה מ- 6,000גורמים רפואיים שונים יכולים לגרום להפרעות תנועה; ול- 36סוגי תרופות יש תופעות לוואי של הפרעות תנועהhttp://www.rightdiagnosis.com/sym/movement symptoms.htm.

יכולות נהיגה יכולות להשתבש במידה וההפרעות תנועה מופיעות במהלך / במשך פעולה רצונית בזמן נהיגה

http://www.amfs.com/resources/medical-legal-articles-by-our-experts/159/transient-disorders-of-awareness.

ליקויי שינה_____________________________________________ Sleepiness / Sleep disorders

שינה היא הליך פיזיולוגי מחזורי (בבעלי חוליות ובכמה חסרי חוליות) המאופיינת, בין היתר, בפעילות ותגובה לגירויים קטנה מאשר זו הקיימת במצבי ערנות. מדובר בתהליך מחזורי, מאורגן בצורת סבבים, וכל סבב מורכב ממצבי-שינה שונים, המופיעים, בסדר קבוע, אחד אחרי השני. הפרעת שינה היא הפרעה באחד או יותר מסבבי הליך השינהhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%94.

הירדמות בזמן נהיגה מהווה גורם סיכון גבוה להתנגשויות בהיותה מלווה בשינויי-הכרה (עד לאובדנה במצב שינה). לסיכון זה יש תוספת סיכון בהיות הירדמות הליך שאינו מלווה בתחושת-התראה כלשהיא! רוב ההתנגשויות כלי רכב בגין הרדמות בנהיגה קורות בנוהגים שיש להם חסר-שינה (SleepDeprivation).

הפרעת שינה שכיחה, הגורמת לישנוניות והירדמות בנהיגה וכתוצאה מכך להתנגשויות, היא דום נשימה חסימתי בשינה (Obstructive Sleep Apnea – osa). הפרעה זו שכיחה בגברים בגיל העמידה בעלי עודף משקל והיקף צוואר רחב. סובלים מ- osa מראים, לפעמים, גם חסרים קוגניטיביים (לא ברור אם אלה הם תוצאת עייפות או של תת-חמצון חוזר במהלך דום הנשימה)

.http://emedicine.medscape.com/article/1188764-overview

הערכת שיעור התנגשות כלי רכב מכלל ההתנגשויות בגין הפרעת-שינה, היא : 13%בארה”ב, 10%בצרפת, 30%באוסטרליה, 16-20%באנגליה. אין פרסומים על שיעורי מעורבות בהתנגשויות של נוהגים לפי סוג הפרעת השינה ממנה הם סובלים.

ב- 26/06/2007, המרב״ד קבל המלצת צוות מומחים לרפואת-שינה בישראל להשתמש בנתוני מבחני Maintenance of Wakefulness Test – MWTו- Respiratory Distress Index – RDIלהערכת התאמה רפואית לרישיון נהיגה.

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

3. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות מערכת העצבים
אירוע מוחי CVA
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

פרק-זמן של חודש ימים, לפחות, לאחר אירוע CVA- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

תקופה של חודש, לפחות, אחרי אירוע CVA – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* מטלות הנהיגה תואמות את יכולות הנבדק/ת;

* דווח רופא מומחה/מטפל המפרט מצב ותפקוד הנבדק/ת;

* מבחן נהיגה חוזר, במידת הצורך.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

פרק-זמן של חודש ימים, לפחות, לאחר אירוע CVA- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

תקופה של חודש, לפחות, אחרי אירוע CVA – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* דווח רופא מומחה/מטפל המפרט מצב ותפקוד הנבדק/ת;

* מבחן נהיגה חוזר, במידת הצורך.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.1
אירוע מוחי חולף TIA
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

מנוע מנהיגה פרק-זמן של 4 שבועות, לפחות, לאחר אירוע

-TIA

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

מנוע מנהיגה פרק-זמן של 2 שבועות, לפחות, לאחר אירוע TIA-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה. חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.2
חבלת ראש TBI
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם חבלת ראש גרמה להפרעה משמעותית באחת או יותר מהיכולות הבאות: תפיסת מרחב חזותית, תובנה (Insight), שיפוט, קשב, זמן-תגובה, זיכרון, חישה, כוח שרירים, ראייה (כולל שדות-ראייה) –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* מטלות הנהיגה תואמות את יכולות הנבדק/ת;

* במידת הצורך:

– נתוני מבחנים נוירו- פסיכולוגיים חוזרים;

– מבחן נהיגה מעשי חוזר.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם חבלת ראש גרמה להפרעה משמעותית באחת או יותר מהיכולות הבאות: תפיסת מרחב חזותית, תובנה (Insight), שיפוט, קשב, זמן-תגובה, זיכרון, חישה, כוח שרירים,

ראייה (כולל שדות-ראייה) –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* מטלות הנהיגה תואמות את יכולות הנבדק/ת;

* נתוני מבחנים נוירו- פסיכולוגיים, במידת הצורך;

* מבחן נהיגה מעשי חוזר במידה ונדרש.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.3
Cerebral Aneurysm מפרצת מוחית
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

פרק זמן של 6 חודשים, לפחות, לאחר סילוק מפרצת כלי

דם מוחי –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* פרק זמן של 6 חודשים, לפחות, ללא הופעת סימפטומים לאחר הניתוח;

* הערכת נוירולוג על מצב קליני יציב.

הערה: ראה היבטי משמעויות לנהיגה של ממצא מפרצות כלי דם מוחיים בעמוד 16.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

פרק זמן של 3 חודשים, לפחות, לאחר סילוק מפרצת כלי

דם מוחי –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* פרק זמן של 3 חודשים, לפחות, ללא הופעת סימפטומים לאחר הניתוח;

* הערכת נוירולוג על מצב קליני יציב.

הערה: ראה היבטי משמעויות לנהיגה של ממצא מפרצות כלי דם מוחיים בעמוד 16.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.4
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Intracranial Tumors & s/p Intracranial Surgery / procedures
לפי תקני DVLA דצמבר 2011, דפים 10-17. בקישור:

http://www.dft.gov.uk/dvla/medical/ataqlance.aspx

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.5
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

אפילפסיה Epilepsy קיימת חובת דווח לכל מקרה הנחשד כאפילפסיה
רישיון נהיגה לרכב מקצועירישיון נהיגה לרכב פרט•בעיה / אירוע פעולה פואית3.6
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 12 חודשים, לפחות, ללא

התקף –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 6 חודשים, לפחות, ללא התקף –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

*     EEG(בשינה ובערנות) והדמיה תקינים;

* אין תולדות של מחלת/חבלת מערכת העצבים המרכזת;

* אין הפרעה נוירולוגית מוקדית.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

l.Seizure, (Epilepsy is Not Diagnosed)3.6.1
לרישיון נהיגה ברכב מסחרי/משא/מלגזה: אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ללא התקף – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג:

– טיפול תרופתי מתאים ומאוזן, או ללא טיפול לפחות שנתיים;

– אין הפרעה קוגניטיבית;

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי/חירום:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

מוניתניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגהלאחר פרק זמן של 10 שנים, לפחות,

– ללא התקף, עם טיפול מותנה בהערכת נוירולוג.

או לפחות 5 שנים ללא טיפול

אוטובוס/אמבולנסלא מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 12 חודשים, לפחות, ללא התקף –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג: הטיפול התרופתי

מתאים ומאוזן;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

2. Epileptic Seizure not included in l. Epilepsy has been diagnosed3.6.2
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים , לפחות, ממועד הניתוח- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג-אפילפטולוג:

– ניתן טיפול מתאים, או ללא טיפול לפחות בשנתיים אחרונות;

– אין הפרעה קוגניטיבית.

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

פרק זמן של 5 שנים, לפחות, לאחר הניתוח – אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

מוניתהמלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/הלרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 10 שנים, לפחות – ללא התקף, עם טיפול, מותנה בהערכת נוירולוג,

או לפחות 5 שנים אחרונות ללא טיפול.

אוטובוסלא מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

פרק זמן של 12 חודשים, לפחות, לאחר

הניתוח –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

בתום פרק זמן של 12 חודש ללא התקפים – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג:

– ניתן טיפול מתאים;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3. s/p Surgery for treatment of Epileptic Seizures3.6.3
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ללא התקף – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג-:

– ניתן טיפול מתאים ומאוזן;

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

מוניתלאחר פרק זמן של 10 שנים, לפחות -ללא התקף, עם טיפול, מותנה בהערכת נוירולוג, או לפחות 5 שנים אחרונות ללא טיפול.

אוטובוסאינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר התקף בודד –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* ראה פרוט ב- Epileptic SeizuresEpilepsy)

has been diagnosed) לעיל.

לאחר התקפים חוזרים, בשינה בלבד (ו/או מייד לאחר התעוררות) – תקופה של 36 חודשים, לפחות, של יציבות המצב הקליני; דהיינו אירועים בשינה בלבד

* חוות-דעת נוירולוג-

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Sleep-only

Seizures

3.6.4
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ללא התקפים,

ופרק זמן של 1 שנה לפחות ליציבות הטיפול התרופתי ששונה – ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלות:

* הערכת נוירולוג:

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה.

מונית / אוטובוסאינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב 9רסי אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

בתום 3 חודשים של טיפול תרופתי מיוצב, לאחר ששונה, ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות-דעת נוירולוג:

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

When change in medications or medications’ dosage is intended3.6.5
לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

לאחר פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ללא התקף,

ובטיפול תרופתי מאוזן-

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה:

* הערכת נוירולוג-אפילפטולוג על מצב ותפקוד

הנבדק/ת:

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 3 חודשים, לפחות, ללא התקף; או 1 שנה, לפחות, ללא טיפול תרופתי וללא התקף –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* הערכת נוירולוג- על מצב

ותפקוד הנבדק/ת,

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Return of seizures after a change in / stopping medication3.6.6
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ללא התקף, בטיפול תרופתי מאוזן;

* אין הפרעה קוגניטיבית;

* הערכת נוירולוג על מצב ותפקוד הנבדק/ת.

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* פרק זמן של 10 שנים, לפחות, ללא התקף;

* אין הפרעה קוגניטיבית;

* חוות-דעת נוירולוג על מצב ותפקוד הנבדק/ת,

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרט•

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* סוג התקפים לא השתנה במשך 12 חודשים אחרונים;

* אי מעורבות של גפיים בסימני ההתקף;

* ההתקף הוא Simple partial motorאו Complex partial;

* אין הפרעות קוגניטיביות;

* הערכת נוירולוג על מצב    ותפקוד

הנבדק/ת.,

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Simple, partial seizures, with aura Or sensorial3.6.7
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

טרשת נפוצה MS
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם אובחנה MS,

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* הערכת רופא/ה נוירולוג מטפל/ת + סיכום מעקב רפואי של רופא/ה זה/זו;

* התאמת אמצעי נהיגה, אם נדרש;

* הערכה פסיכולוגית במסגרת הערכת כשירות הנהיגה

* מבחן נהיגה חוזר, אם נדרש.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם אובחנה טרשת נפוצה-MSיש מקום לשקול הפרעותב:

תפיסת ראייה מרחבית, בוננות (Insight), שיפוט, קשב, זמן-תגובה, זיכרון, חישה, כוח שרירים, תיאום פעולת שרירים, ראייה (כולל שדות ראייה) –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* התאמת אמצעי נהיגה, אם נדרש.

* הערכה פסיכולוגית במסגרת הערכת כשירות הנהיגה

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.7
פרקינסון PD
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* העדר לקויות משמעותיות לנהיגה;

* הערכת רופא-מומחה מטפל ותגובת המטופל לתרופות.

* הערכה פסיכולוגית במסגרת הערכת כשירות הנהיגה

* מבחן נהיגה חוזר, אם נדרש;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם אובחנו מוגבלות משמעותית של: תנועה, הארכת זמן-תגובה, תחילת שיטיון –

יתכן ויחולו שינויים בתפיסת ראייה מרחבית, בוננות

(Insight), שיפוט, קשב, זמן-תגובה, זיכרון, חישה, כוח שרירים, תיאום פעולת שרירים,

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* הערכת רופא-מומחה מטפל ותגובת המטופל לתרופות.

* הערכה פסיכולוגית במסגרת הערכת כשירות הנהיגה

* מבחן נהיגה חוזר, אם נדרש;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.8
Neuromuscular diseases
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם מחלה עצבית-שרירית גרמה למוגבלות משמעותית

בכוח

שרירים, בחישה (Sensation) או בתאום פעולת שרירים

(Coordination)-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* התאמת אמצעי נהיגה, אם נדרש;

*.מבחן נהיגה, במידה ונדרש;

* מעקב רופא מומחה מטפל.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם מחלה עצבית-שרירית גרמה למוגבלות משמעותית בכוח

שרירים, בחישה (Sensation) או בתאום פעולת שרירים

(Coordination)-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* התאמת אמצעי נהיגה, אם נדרש;

* מבחן נהיגה, במידה ונדרש;

* מעקב רופא מומחה מטפל.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

3.9
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

3.10
3.11
_____ תסמונת דום נשימה/הפרעות שינה Sleepiness / Sleep Disordersרישיון נהיגה לרכב פרסי!
אם

או אם

אם

אם

אם

אובחנה תסמונת דום נשימה בשינה בחומרה קשה;
ניתן דווח-עצמי שלנבדק/ת אירועי ישנוניות-נמנום בזמן נהיגה; או

היו תאונות עקב ישנוניות/נמנום; או

מדווח ע״י רופא מטפל על ישנוניות מסכנת נהיגה; או היו ממצאי מסת גוף משוקללת= BMI מעל 35 אזי:

אינו/ה עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.
ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

*  לגבי חשד דום נשימה עם מסת גוף BMI של 42 ומטה ניתן להסתפק בחתימת הנהג על תצהיר במרב״ד כי אינו סובל מאירועי עייפות מתמידים בערנות.

בהינתן ממצאי בדיקת שינה יש להתייחס לממצאים אלו

* בקורת רופא מומחה בהפרעות שינה לדווח על:

– צורך שימוש במכשיר הזרמת אויר בשינה CPAP

– התמדת הנבדק/ת בטיפול הנדרש;

–  יעילות הטיפול הניתן בהפרעת השינה בה מדובר.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב”ד____________________

________ רישיון נהיגה לרכב מקצועי_______

אם אובחנה תסמונת דום נשימה בשינה; או

אם ניתן דווח-עצמי שלנבדק/ת אירועי ישנוניות-נמנום בזמן

נהיגה; או

אם היו תאונות עקב ישנוניות/נמנום; או

אם מדווח ע״י רופא מטפל על ישנוניות מסכנת נהיגה; או

אם היו ממצאי מסת גוף משוקללת= BMI מעל 35 אזי:

אינו/ה עומד/ת בדרישות רפ/אי/ת לרישיון נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.
ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* בקורת תקופתית רופא מומחה בהפרעות שינה לדווח על:

– צורך שימוש במכשיר הזרמת אויר בשינה CPAP

– התמדת הנבדק/ת בטיפול הנדרש;

–  יעילות הטיפול הניתן בהפרעת השינה בה מדובר.

חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד
מדדי פסילה לנהיגה מישנוניות ומתסמונת דום נשימה בשעה (ועדת מומחים לרפואת שינה 26/06/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWT –   פסילה מנהיגה:           –  עד    15 דקות; מ- 31-40 דקות עם 3 אירועי הירדמות או יותר.

פסילה    מנהיגה מקצועית – מ-    16-30 דקות; מ- 31-40 דקות עם 2 אירועי הירדמות.

RDI –    פסילה                       מנהיגה:   –              מ-            41 ויותר עם 2 אירועי הירדמות.

פסילה   מנהיגה מקצועית – מ-    41 ויותר עם הירדמות אחת;

מ- 51 ויותר, ללא הירדמות, ללא צורך ב- MWT.

מי שחייב בשימוש במכשיר הזרמת אויר בשינה CPAP לכאורה פסול מנהיגה. ניתן לאשר נהיגה זמנית ועד 3 חודשים מותנה בהצגת אישור רכישת CPAP (חשבונית רכישה או אישור מספק מכשור וביקורת שימוש 917 (פריקת נתוני שימוש ממוחשבת) שתבוצע ותימסר לרופא המורשה (מרב”ד) עד תום 3 חודשים מיום הפניה למחזיק הרישיון.

אי מילוי התנאי יביא לפסילת רישיונות הנהיגה

Maintenance of wakefulness testing – MWT הוא מבחן לקבוע כמה זמן נבדק/ת יכול/ה לשמור על ערנות. המבחן נערך בחדר באור עמום, והנבדק/ת בכסא נוח, בחצי שכיבה. הבדיקה מזהה sleep latencyברישום פוליסומנוגרפיה, בפרקי-זמן של 40 או 20 דקות.

Respiratory Distress Index – RDI היא נוסחה לדווח אירועי הפרעות נשימה (כולל מאמץ-נשימה בניסיונות התעוררות –

respiratory-effort related arousals-RERAs) במהלך רישום בדיקת שינה – פוליסומנוגרפיה; להלן פרוטה:

(RDI = (RERAs + Hypopneas + apneas) / TST (in hours

משרד הבריאות

המכון הרפוא’ לבטיחות בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ד. בעיות בתחום בריאות הנפש . Psychological manifestations

רקע 9הק6ר /nd’nj:

בעיות בתחום בריאות הנפש כוללות היקף רחב של מחלות והפרעות בתחום הנפשי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי, והפרעות שימוש בחומרים פסיכואקטיביים. הפרעה כזאת יכולה להופיע בפני עצמה או כהפרעה הנלווית למחלות, הפרעות ומצבים בריאותיים אחרים, הן נפשיים והן גופניים. לכן, בדיווח על רקע גופני, חשוב לציין גם את הידוע לגבי מצב קוגניטיבי, נפשי, שימוש בחומר פסיכואקטיבי וכיו״ב.

מצבים כאלו עלולים להיות כרוכים בהפרעות תפקוד והתנהגות רלוונטיות לנהיגה.

מדריך אבחנות וסטטיסטיקת הפרעות נפשיות ( The Diagnostic And Statistical Manual Of MentalDisorders – dsm-iv-tr), המתפרסם ע”י האיגוד האמריקאי לפסיכיאטריה מקובל ע״י העוסקים בתחום זה לתיאור וסווג בעיות אלה.

מדריך זה מחלק הפרעות נפשיות לחמישה צירים, כמפורט להלן:

 

 

 

36
AXISDiagnostic CategoryExamples
IClinical disorders, including major mental disorders, as well as developmental and learning disorders□ Delirium, dementia, and other cognitive disorders

□ Substance related disorders

□ Mood disorders (major depressive disorder, bipolar disorders, dysthymia)

□ Anxiety disorders

□ Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

ש Schizophrenia

IIPersonality disorders, as well as mental retardation□ Personality disorders

o Borderline Personality Disorder o Schizotypal Personality Disorder o Anti-social Personality Disorder o Narcissistic Personality Disorder

IIIAcute medical conditions and physical disorders□ Diseases of the nervous, circulatory, musculoskeletal, etc. systems
IVPsychosocial and environmental factors contributing to the disorderש Relationship, social, educational, occupational, housing or financial problems may precipitate or aggravate a mental disorder
VGlobal assessment of Functioningש A rating scale, from 0 to 100, used to report on impairment due to psychiatric disorder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאונות דרכים, שמקורן בגורם האנושי, נגרמות עקב טעויות אנוש או עקב הפרות חוק. גורמי הסיכון בנהיגה כוללים גורמים הקשורים בטעויות אנוש וגורמים הקשורים בהפרות חוק. בעוד שטעויות נובעות בעיקר ממגבלות הקשורות למצב קוגניטיבי, הפרות חוק נובעות בעיקר ממגבלות הקשורות לנטיות התנהגותיות- אישיותיות.

דוגמאות לבעיות נפשיות היכולות להיות מלוות מספר לקויות המשבשות יכולת-נהיגה- למשל:

ירידה ביכולת עבוד מידע (קושיי תשומת-לב, ריכוז וזיכרון);

ירידה בדריכות (Vigilance);

ירידה בתפקוד חזותי-מרחבי (מתבטאת בהארכת זמן-תגובה-מוטורית);

ירודה בבקרת דחף (Impulse), יכולת שיפוט ירודה (כולל ירידה ביכולת ניבוי וצפייה);

ירידה ביכולת פתרון-בעיה, בסביבה דינמית במיוחד;

הססנות (Indecisiveness) , בסובלים מ- Obsessive-Compulsive Disorder.

המדריכים המקובלים לתיאור וסיווג אבחנות בתחום בריאות הנפש הם DSM-Vשל האיגוד האמריקאי לפסיכיאטריה ו- 10-ICDשל ארגון הבריאות העולמי.

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

אבחנה בתחום בריאות הנפש יכולה להוות סיבת הפניה למרב״ד, אך מסוכנות לנהיגה ועמידה בדרישות לכשירות לרישוי לא נקבעות על פי האבחנה לכשעצמה אלא על פי קיומם של ליקויים המהווים גורמי סיכון לנהיגה ודרגות החומרה של ליקויים אלה, תוך התייחסות לסוג רישיון הנהיגה הנדון.

בעיות נפשיות פעילות הפוסלות מנהיגה: פסיכוזה אקוטית;

הישנות פסיכוזה עם לקויות תפיסה, מצבי רוח או חשיבה;

טיפול תרופתי עם תופעות לוואי של ישנוניות;

חוסר בוננות (insight) או אי-שיתוף פעולה בטיפול הנדרש;

אי-עמידה במגבלות רישיון הנהיגה;

כוונת התאבדות בהתנגשות כלי הרכב;

כוונה להשתמש בכלי הרכב לפגוע באחרים.

בתחום בריאות הנפש אומצו הנחיות המדריך הרפואי להערכת כשירות לנהיגה של משרד הרישוי הבריטי.

המדריך מתעדכן כפעמיים בשנה ומופיע באינטרנט:

DVLA For Medical Practitioners at a glance guide to the current medical standards of fitness to drive.http: //www .dft.gov .uk/dvla/medical/ataglance.aspx

החלוקה לשתי קבוצות הרישוי, קביעת גורמי הסיכון, וההנחיות לגביהם מתבססות על:

 • הנחיות המדריך של איגוד הרופאים הקנדי להערכת כשירות רפואית לנהיגה שאומץ במרב״ד.

Determining Medical Fitness to Operate Motor Vehicles CMA Driver’s Guide.

www.cma.ca/driversguide

 • הנחיות המדריך הרפואי להערכת כשירות לנהיגה של משרד הרישוי הבריטי שאומץ בתחום בריאות הנפש במרב״ד.

DVLA For Medical Practitioners at a glance guide to the current medical standards of fitness to drive.http: //www .dft.gov .uk/dvla/medical/ataglance.aspx

 • ניתוחי ותיאורי עיסוק גנריים של עיסוקי הנהיגה ועיסוקי הבטיחות המסילתיים הרלוונטיים.

DOT-Dictionary of Occupational Titles, revised fourth edition, *ONET,

www.occupationalinfo.org

 • ניתוחי ותיאורי עיסוק משלימים שבוצעו במרב״ד לגבי עיסוקי הנהיגה ועיסוקי הבטיחות המסילתיים הרלוונטיים.
 • המלצות ועדה מקצועית לעדכון מערך האבחון וההערכה הפסיכולוגיים במרב”ד 2013.
 • הדירקטיבה האירופאית לרישוי נהגי רכבת מפעילי קטר ורכבת במערכות מסילתיות אזרחיות.

Directive 2007/59/EC of the European Parliament and the council of 23 October 2007 on the

certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the community.

הנחיות להערכת לכשירות רפואית לרישיון נהיגה – בעיות בתחום בריאות הנפש:

 • לנהיגה מקצועית נדרש מצב תקין, וכל ליקוי מהווה גורם סיכון לנהיגה שמשמעותו אי עמידה בדרישות לנהיגה מקצועית.
 • כל ליקוי קשה בגורם סיכון לנהיגה מהווה מסוכנות ואי עמידה בדרישות לנהיגה פרטית.

בחוזר מנכ״ל משרד הבריאות מ-16.8.09ניתן הסבר על חובת הדיווח הרפואית ומפורטים מחלות ומצבי בריאות רלוונטיים.

להלן דוגמאות של סיבות הפניה נפוצות לבדיקות בתחום בריאות הנפש במרב״ד:

בקשה לרישיון נהיגה המחייב בדיקות לפי חוק:

° רישיונות נהיגה ציבוריים.

° רישיונות נהיגה ברכב משא מ-15טון ומעלה.

° רישוי לעיסוקי בטיחות מסילתיים.

ההפניה למרב״ד מסיבות אלה נעשית על ידי משרד התחבורה.

בעיות בנהיגה:

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

° תאונות דרכים חוזרות / חמורות.

° עבירות תנועה חמורות / רצידיביזם של עבריינות תנועה / צבירת ניקוד עקב עבירות תנועה / תום שלילה.

° נהיגה בהשפעת חומר פסיכואקטיבי (כגון אלכוהול / סמים).

הפניה למרב״ד עקב בעיות בנהיגה נעשית לרוב על ידי גורמים כגון משטרה, בית משפט, משרד הרישוי.

הפניות למרב״ד מהסיבות הבאות נעשות לרוב על רקע דיווחים רפואיים המתקבלים על פי חוק חובת דיווח: בעיות קוגניטיביות:

נזק מוחי כגון אירוע מוחי, חבלה מוחית, TBI, גידול במוח, ניתוח מוח.

דמנציה, MCI.

הפרעות קוגניטיביות, הפרעות קשב וריכוז.

בעיות קוגניטיביות נלוות למחלות פיזיות:

° MS ,CP, פרקינסון, תסמונת טורט, מחלת הנטינגטון.

בעיות נפשיות / רגשיות:

° סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית, דכאון מז׳ורי.

.PTSD     °

° הפרעת אישיות.

שימוש לא מבוקר בחומרים פסיכואקטיביים:

°     שימוש    בסמים.

°     שימוש    לרעה באלכוהול Alcohol Abuse.

°     שימוש    לא מבוקר בתרופות פסיכואקטיביות.

שימוש מבוקר בחומרים פסיכואקטיביים:

° שימוש מבוקר בקנביס רפואי.

הנחיות להתייחסות המרב״ד לשימוש מבוקר ברישיון לקנביס למטרה רפואית:

לפי הנחיות משרד הבריאות אין צורך לדווח למרב״ד.

יצויין כי לפי חוקי התעבורה אסור לנהוג בהשפעת קנביס. באחריות הנהג לנהוג כחוק.

נהיגה מקצועית: שימוש בקנביס רפואי מהווה אי עמידה בדרישות לנהיגה מקצועית.

נהיגה פרטית: במידה ואדם בעל רישיון לשימוש בקנביס למטרה רפואית הופנה למרב״ד מסיבה אחרת ונמצא כשיר לנהיגה פרטית, המרב״ד מזהיר אודות הנחיות החוק.

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

4. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות בריאות הנפש
4.1רישיון נהיגה לרכב פרסי

אם סובל/ת מבעיה נפשית בחומרה המשבשת: בוננות (Insight), התנהגות, יכולות קוגניטיביות או תפיסה (Perception) נדרשת לנהיגה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם סובל/ת מבעיה נפשית בחומרה משבשת בוננות (Insight), התנהגות, יכולות קוגניטיביות או תפיסה (Perception) נדרשת לנהיגה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* בקורת תקופתית של רופא/פסיכולוג מטפל לדווח על:

– שתוף פעולה רציף של המטופל/ת; הבעיה הנפשית מבוקרת;

– למטופל/ת בוננות לפוטנציאל התוצאות של מצבו על בטיחות נהיגה;

– אין תופעות לוואי משבשות יכולות נהיגה לתרופות בשימוש ע״י המטופל/ת;

– נשללת אפשרות של בעיות נלוות כגון שימוש בסמים/אלכוהול.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:,

* בקורת תקופתית של פסיכיאטר מטפל לדווח על:

– שתוף פעולה רציף של המטופל/ת; הבעיה הנפשית מבוקרת;

– למטופל/ת בוננות לפוטנציאל התוצאות של מצבו על בטיחות נהיגה;

– אין תופעות לוואי משבשות יכולות נהיגה לתרופות בשימוש ע״י המטופל/ת;

– נשללה אפשרות של בעיות נלוות כגון שימוש בסמים/אלכוהול.

הביקורת באם תקבע תבוצע תקופתית בקוד 915,914הביקורת באם תקבע תבוצע תקופתית בקוד 915,914
חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״דחובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד

39

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ה. גידולים ממאירים . cancer& SOL

רקע ע/בדת’ במק6ר לנמ׳גמ:

מיקום גידול סרטני ודרגת התפשטותו קובעים את סוג/י הפרעת-תפקוד וחומרתן. בהערכת התאמה רפואית לרישיון נהיגה נשקלת מידת שיבוש יכולות-נהיגה כתוצאה מהפרעות-תפקוד הנגרמות ע״י הגידול הסרטני וכמו- כן, כתוצאה מהפרעות-תפקוד הנגרמות מטיפולים בו (במידה ויש כאלה – טיפול כימי & קרינתי, תרופות משככי-כאבים ותרופות נוגדי-דיכאון).

מהיבט סיכון צפוי (prospective risk) לנהיגה – אירוע כפיוני (Seizure) הוא המשמעותי ביותר.

לגידולים תוך גולגולתיים והטיפולים בהם הסיכון הגדול ביותר לגרום ל- Seizures. (ראה דפים 13, 14בפסקאות Intracranial Tumorsו- s/p Intracranial Surgery).

גידולים ממאירים שאינם תוך גולגולתיים או כאלה שאינם שולחים גרורות תוך-גולגולתיים יכולים לא לשבש יכולות נהיגה פרקי זמן לא קצריםhttp://www.dft.gov.uk/pgr/roadsafety/drs/fitnesstodrive/fitnesstodrive.pdf. מקרים עם סימפטומים של כאבים או הפרעות תפקוד תנועתי יכולים לשבש יכולות נהיגה.

5. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – גידולים ממאירים
לפי תקני DVLA דצמבר 2011, דפים 10-17. בקישור: httD://www.dft.aov.uk/dvla/medical/ataalance.asDxIntracranial Tumors & s/p Intracranial Surgery / procedures5.1
המלצה רפואית לרישיון נהיגה לחולי מחלה גידולית מותנית בהערכת

א)    העדר סיכון לאירועים כפיוניים ( Seizures)

ב)     העדר הפרעות תפקוד משבשות יכולות נהיגה; להלן עיקרן:

5.2.1 לרישיון נהיגה לרכב פרטי

א)    אין גרורות מוחיים,

ב)    אין הפרעות תפקוד הגפיים,

ג)     אין תופעות לוואי של טיפולים המשבשים יכולות נהיגה,

ד)    המצב הגופני הכללי איננו מפריע ליכולות נהיגה;

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד בקיום תנאים אלה, אין צורך בדיווח לפי סעיף 12(ב). קיימת חובת דווח למרב”ד בהעדר קיום תנאים א-ד, קיימת חובה בדיווח למרב״ד

5.2.2 לרישיון נהיגה לרכב מקצועי –

א)    אין גרורות מוחיים,

ב)    אין הפרעות תפקוד הגפיים,

ג)     אין תופעות לוואי של טיפולים המשבשים יכולות נהיגה,

ד)    המצב הגופני הכללי איננו מפריע ליכולות נהיגה;

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד בקיום תנאים אלה, אין צורך בדיווח לפי סעיף 12(ב).

קיימת חובת דווח למרב”ד בהעדר קיום תנאים א-ד, קיימת חובה בדיווח למרב״ד

5.2.3 בחולי גידול בעין – נדרש לעמוד בדרישות ראייה לנהיגה ובכל התנאים א-ד.

וכן בדרישות סעיף 3.5 עמי 28 (גידולים תוך גולגלתיים)

סיכום: בקיום אחד, או יותר, מההפרעות/הסיכונים הנ”ל –

א’נ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לר׳ג׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

וקיימת חובת דווח למרב״ד להערכה בבדיקת כשירות לנהיגה

Other Tumors5.2

 

http://www.dft.Rov.uk/dvla/medical/ataRlance.aspx
40

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ו. בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים . Metabolic and Hormonal manifestations

רקע ע/בדת’ במק6ר לנמ׳גמ:

סכרת_______________________________________________________ Diabetes Mellitus – DM

סוכרת מוגדרת כקבוצת מחלות כרוניות של חילוף חומרים, מאופיינות ברמת גלוקוז גבוהה בדם ונגרמות מפגם תורשתי או נרכש , חלקי או מלא, ביצירת אינסולין ו/או בהתנגדות להשפעתו

.http://emedicine.medscape.c0m/article/117853-overview;http://emedicine.medscape.c0m/article/117739-overview

הפרעות חילוף חומרים של קבוצת מחלות זו, כשאינה מטופלת, פוגעת בכלי-דם ואלה גורמים לנזקים באברים שונים (אברי מטרה – Target Organs). איברים ששכיחות הפגיעה בהם גבוהה במצבים אלה הם: רשתית העין, מערכת העצבים, הלב, הכליות (ראה התקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה בפרקים המתאימים המתייחסות להפרעות אלה).

פגיעה ישירה של סוכרת ביכולת נהיגה נגרמת במצבי היפר והיפוגליקמיה (Hyper & Hpoglycemia).

מצבי היפרגליקמיה אומנם אינם יוצרים מצבי חוסר יכולת תפקוד פתאומיים, אבל הימצאותה למשך זמן, מלווה לעתים קרובות, בעייפות, טשטוש-ראייה וירידה בחדות ראייה ואלה יכולות לשבש כושר נהיגה.

מצבי היפוגליקמיה (מצבי “היפו”) קורים במטופלי סוכרת בתרופות מורידות-רמת-גלוקוז בדם (אינסולין ותרופות אחרות) כאשר נוצר חוסר-מתאם בין כמות התרופה בגוף מטופל/ת סוכרת לבין כמות הפחמימות שנקלטה לגופו/ה ופעילותו/ה הגופנית. בחוסר-איזון כזה (שאפשרי שיתפתח במהירות או במתינות) נוצרת תגובת הורמונים מעלי-רמת-גלוקוז בדם (אדרנלין, גלוקגון, קורטיזול והורמון גדילה); תגובה זו מתבטאת בסימנים קליניים של: הזעת ייתר, דפיקות לב, רעד, רעב, עצבנות ותחושת דיקור (Tingling sensation) . כאשר קיימת אי-ספיקה או חסר בהורמונים מעלי-רמת-גלוקוז בדם, רמת הגלוקוז בדם ממשיכה לרדת עד לערכים מתחת ל- 55מ”ג/ד״ל ונוצרת neuroglycopenia; במצב זה מופיעים סימנים קליניים של הפרעות קוגניטיביות, שנויים בהכרה וחוסר יכולת תפקוד

.http://www.diabeteshealth.com/read/2010/05/13/6679/beware-the-perils-of-severe-hypoglycemia-/

מהיבט נהיגה, היפוגליקמיה מתונה היא מצב המתבטאת בהזעה, רטט ידיים, רעד ותחושות דיקור סביב הפה; היפוגליקמיה חמורה היא מצב בו נוהג/ת מראה, בנוסף לנ״ל, גם לקות מוטורית ו/או תפיסתית, הפרעת התנהגות או שיבוש הכרה. היפוגליקמיה ללא סימנים מקדימים ( HypoglycemiaUnawareness) היא היפוגליקמיה חמורה ללא סימנים מקדימים של היפוגליקמיה מתונה

.http://care.diabetesjournals.org/content/28/5/1245.full.pdf+html

היפוגליקמיה לא סוכרתית היא הפרעה נדירה. סימניה הקליניים אינם נבדלים מאלה של היפוגליקמיה סוכרתית. סובלים מהפרעה זו אינם מתאימים רפואית לרישיון נהיגה (פרטי או מקצועי) כל זמן שסיבתה לא אובחנה ולא טופלו ביעילות.

מחלות בלוטת התריס_________________________________________________ Thyroid disease

) עם סבוכים של סימפטומים Hyperthyroidism_נוהג/ת הסובל/ת מפעילות-יתר של בלוטת התריס ( לבביים, של מערכת העצבים או השרירים הפוגעים בכושר שיפוט או ביכולות מוטוריות – אינם מתאימים, רפואית, לרישיון נהיגה כלשהו. זאת עד השגת סילוק הסימפטומים בטיפול מתאים.

נוהג/ת הסובל/ת מתת-פעילות של בלוטת התריס (Hypothyroidism) עם סבוכים של סימפטומים לבביים ו/או של מערכת העצבים או השרירים (היכולים להתבטא גם בשיבושי כושר שיפוט ויכולות מוטוריות) – אינו/ה כשיר/ה, רפואית, לרישיון נהיגה כלשהו, עד השגת סילוק הסימפטומים בטיפול מתאים.

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

מחלות בלוטת הפאראתירואיד_______________________________________ Parathyroid disease

נוהג/ת הסובל/ת מתת-סידן בדם (Hypocalcemia) עם סימפטומים נוירולוגיים או שריריים משמעותיים – נדרשים להפסיק לנהוג. כשסימפטומים אלה חולפים, בטיפול מתאים, ניתן לחדש המלצת התאמה רפואית לרישיון נהיגה (פרטי או מקצועי).

מחלות יותרת המוח                                                                                                       Pituitary

ליקוי הורמון דיורטי- מיהול השתן                                                                   Diabetes Insipidus

נוהג/ת הסובל/ת מ- Diabetes Insupidusוסובל ממיהול השתן וצימאון מופרז על רקע רמות נמוכות של ההורמון האנטידיורטי או מתת תגובה של הכליות לרמת הורמון אנטידיורטי תקינה אינו/ה מתאים/ה רפואית לרישיון נהיגה עד לייצוב הבעיה הרפואית בטיפול מתאים.

לציין שבהערכת אפשרות לליקוי זה ניתן לכלול גם תוצאות מחלות גידוליות, ליקוי כלי דם מוחיים (מפרצת או ליקוי חסימתי), דלקת קרום המוח, סרקואידוזיס וחבלות בסיס הגולגולת.

ליקויי יותרת המוח הקדמית                                                                     Anterior pituitary hormone deficiencies

נוהג/ת הסובל/ת מחסר הורמוני חלק קדמי בלוטת יתרת המוח (Anterior pituitary hormone deficiencies) יכול/ה לפתח סימפטומים משבשי יכולות נהיגה ולכן אינם מתאימים לרישיון נהיגה; ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה, בהגבלה, עם סיום איזון מצבם הקליני.

אקרומגליה Acromegaly

נוהג/ת הסובל/ת מאקרומגליה (Acromegaly) המפתחים חולשת שרירים, כאבים, עייפות, סימפטומים נוירולוגיים משמעותיים, הפרעות ראייה, הגדלת הלב או כאב ראש סורר (Intractable) נדרשים להפסיק לנהוג. אחרי טיפול מתאים, כשיכולת הראייה היא בתחום הנדרש לנהיגה, וסימפטומים אחרים אינם משבשים יכולות תפקוד בצורה משמעותית, ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה, במגבלות מתאימות, לכל דרגת רישיון.

מחלות הורמונליות אדרנליות                                                                              Adrenal disease

נוהג/ת הסובל/ת ממחלת קושינג (Cushing disease – Adrenal cortical hyperfunction) המפתח/ת חולשת שרירים נדרש/ת להפסיק לנהוג. במידה וטיפול משיג שיפור בחולשת שרירים, ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה, במגבלות.

נוהג/ת הסובל/ת ממחלת אדיסון (Addison’s disease – Adrenal cortical hypofunction) שתוצאות הטיפול בו/ה מוצלחות, מתאים/ה, רפואית, לרישיון נהיגה, בכל דרגה במגבלת: מעקב רפואי תקופתי רציף.

נוהג/ת הסובל/ת מפעילות ייתר של ליבת בלוטת יתרת הכליה בגלל Pheochromocytomaעם כאבי ראש, סחרור או טשטוש ראייה אינו/ה מתאים/ה, רפואית, לרישיון נהיגה מסוג כלשהו. ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה בהגבלה, במידה וסימפטומים אלה משתפרים, משמעותית, בטיפול מתאים.

הערה: טיפול אינטנסיבי באינסולין יחשב כטיפול בן 3הזרקות אינסולין ומעלה ליממה, או הזלפה במשאבת אינסולין.

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

6. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים
Diabetes Mellitus – DM
ללא טיפול אינטנסיבי* באינסולין6.1
רישיון נהיגה לרכב מקצועירישיון נהיגה לרכב פרטינתונים קלינייםHbA1cType
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה

מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במגבלה:

* חוות דעת מומחה סוכרת

מורשה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה

מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית

לרישיון נהיגה במגבלה:

* חוות דעת מומחה סוכרת מורשה.

מעל 12<I and

II

6.1.1
ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה במגבלה, * רמת 10 < HbA1c.

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה במגבלה:

* רמת 10 < HbA1c.

ללא טיפול תרופתי.10> ומטה6.2.1
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה

לרישיון נהיגה במגבלה,

* HbA1c בתחום 6-10, או חוות דעת מומחה סוכרת.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: מתאים/ה לרישיון נהיגה במגבלה,

* HbA1c בתחום 6-10, או חוות דעת מומחה סוכרת.

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או באינסולין, עם או בלי שילוב בתרופות פומיות, ללא אירוע היפוגליקמיה.6.2.2
משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

בתום משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* מותנה בחוות דעת מומחה

סוכרת מורשה על מצב ותפקוד המטופל/ת.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* אם מדובר ב- עד 3 אירועים ב- 6 חודשים, לפי דווח רופא מטפל;

* במידה ומדובר ביותר מ- 3 אירועים ב- 6 חודשים – חוות דעת מומחה סוכרת על מצב

ותפקוד המטופל/ת,

משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

בתום משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* מותנה בחוות דעת מומחה סוכרת מורשה על מצב ותפקוד המטופל/ת.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* אם מדובר ב- עד 3 אירועים ב- 6 חודשים, לפי דווח רופא מטפל;

* במידה ומדובר ביותר מ- 3 אירועים ב- 6 חודשים – חוות דעת מומחה סוכרת על מצב

ותפקוד המטופל/ת,

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או באינסולין, עם או בלי שילוב בתרופות

6.2.3.1 פומיות, שהיה לו/ה אירוע היפוגליקמיה:

א. היפוגליקמיה משמעותית

(גלוקוזה בדם פחות מ- 55    מ”ג %)

ונדרש סיוע אדם נוסף לעזרה למטופל/ת.

6.2.3.2

ב.  היפוגליקמיה קלה (גלוקוזה בדם

55-70 מ”ג% + קיום סימפטומים מוקדמים) ויכולת המטופל/ת לטפל בעצמו/ה.

6.2.3
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים

לרישיון נהיגה במגבלה:

* HbA1c בתחום 6-10, או חוות דעת מומחה סוכרת מורשה.

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים

לרישיון נהיגה במגבלה:

* HbA1c בתחום 6-12, או חוות דעת מומחה סוכרת מורשה.

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או באינסולין, עם או בלי שילוב בתרופות פומיות, ללא אירוע היפוגליקמיה.< 126.2.4
משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

בתום משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות דעת מומחה סוכרת

מורשה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* אם מדובר ב- עד 3 אירועים ב- 6 חודשים, לפי דווח רופא מטפל;

* במידה ומדובר ביותר מ- 3 אירועים ב- 6 חודשים – חוות דעת מומחה סוכרת מורשה על מצב ותפקוד המטופל/ת,

משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

בתום משן־-־זמן של 3 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה- ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות דעת מומחה סוכרת מורשה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* אם מדובר ב- עד 3 אירועים

ב- 6 חודשים, לפי דווח רופא מטפל;

* במידה ומדובר ביותר מ- 3 אירועים ב- 6 חודשים – חוות דעת מומחה סוכרת מורשה על מצב ותפקוד המטופל/ת,

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או באינסולין, עם או בלי שילוב בתרופות פומיות, שהיה לו/ה אירוע היפוגליקמיה: 6.2.5.1

א. היפוגליקמיה משמעותית

(גלוקוזה בדם פחות מ- 55

מ”ג %) ונדרש סיוע אדם

נוסף לעזור למטופל/ת.

6.2.5.2

ב.  היפוגליקמיה קלה (גלוקוזה

בדם 55-70 מ”ג% + קיום

סימפטומים מוקדמים)

והמטופל/ת יכול/ה לטפל

בעצמו/ה.

6.2.5
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

עם טיפול אינטנסיבי* באינסולין6.3
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה

מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* HbA1c בתחום 6-12, או חוות דעת מומחה סוכרת מורשה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.:

מתאים/ה לרישיון נהיגה במגבלה, * HbA1c בתחום 6-12, או חוות

דעת מומחה סוכרת מורשה.

מטופל/ת ללא אירוע היפוגליקמיה.< 10I and

II

6.3.1
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במגבלה,

* פרק-זמן של 6 חודשים, לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה;

* חוות דעת מומחה סוכרת

מורשה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת

רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה

מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במגבלה,

* חוות דעת מומחה סוכרת

מורשה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במגבלה,

* פרק-זמן של 6 חודשים,

לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה;

* חוות דעת מומחה סוכרת מורשה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במגבלה,

* חוות דעת מומחה סוכרת

מורשה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

מטופל/ת עם אירוע היפוגליקמיה:

6.3.2.1

א. היפוגליקמיה משמעותית (גלוקוזה בדם פחות מ- 55            מ״ג

%) ונדרש סיוע אדם נוסף לעזור למטופל/ת.

6.3.2.2

ב. היפוגליקמיה קלה (גלוקוזה בדם 55-70 מ”ג% + קיום סימפטומים מוקדמים) ויכולת המטופל/ת לטפל בעצמו/ה.

6.3.2
* טיפול אינטנסיבי באינסולין: טיפול באינסולין במשאבה או ב- 3 זריקות ביום, לפחות.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Thyroid disease
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם סובל/ת מפעילות ׳יתר של בלוטת התריס המלווה בסימפטומים לבביים, נוירולוגיים או שריריים הפוגעים ביכולת שיפוט או ביכולות מוטוריות –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, עד לבקרה יעילה של ההפרעה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם סובל/ת מפעילות “תר של בלוטת התריס המלווה בסימפטומים לבביים, נוירולוגיים או שריריים הפוגעים ביכולת שיפוט או ביכולות מוטוריות –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, עד לבקרה יעילה של ההפרעה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Hyper­thyroidism6.4
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם סובל/ת מתת-פעילות של בלוטת התריס עם פגיעה ביכולת שיפוט או ביכולת

מוטורית –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה, עד לבקרה יעילה של ההפרעה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם סובל/ת מתת-פעילות של בלוטת התריס עם פגיעה ביכולת שיפוט או ביכולת

מוטורית –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה, עד לבקרה יעילה של ההפרעה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Hypo­thyroidism6.5
Parathyroid disease
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

חולה עם hypocalcemia מלווה בסימפטומים

נוירולוגיים או שריריים –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה, עד לבקרה יעילה של ההפרעה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

חולה עם hypocalcemia או hypercalcemia מלווה בסימפטומים נוירולוגיים או שריריים- אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה, עד לבקרה יעילה של ההפרעה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Hypocalcemia Hypercalcemia

היפוקלצמיה או היפרקלצמיה

6.6
Pituitary disease
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה,

* קיים “צוב קליני בטיפול הניתן;

* אין הפרעות ראייה או סימפטומים נוירולוגיים

משבשי יכולות נהיגה.

http://www.drivesafe.eom/guidecontent.html#

.02185

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה

בהגבלה,

* קיים “צוב קליני בטיפול הניתן;

* אין הפרעות ראייה או סימפטומים נוירולוגיים

משבשי יכולות נהיגה.

http://www.drivesafe.eom/guideeontent.html#

.02185

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Diabetes

Insipidus

ליקוי הורמון אנטידיורטי

(מיהול השתן)

6.7
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכ׳ם

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם מפתח סימנים מפריעים לתפקוד (עייפות, תת לחץ-דם, היפוגליקמיה, hyponatremia; במקרי הליך תופס מקום כרקע לחסר ההורמונאלי, אפשרית גם הפרעת ראייה) –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה תחת הגבלות:

* טיפול יעיל בסימנים מפריעים לתפקוד;

* ראייה בתחום הנדרש.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם מפתח סימנים מפריעים לתפקוד (עייפות, תת לחץ-דם, היפוגליקמיה, hyponatremia; במקרי הליך תופס מקום כרקע לחסר ההורמונאלי, אפשרית גם הפרעת ראייה) –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה תחת הגבלות:

* טיפול יעיל בסימנים מפריעים לתפקוד;

* ראייה בתחום הנדרש.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Anterior deficiency6.8
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם מפתח/ת חולשת שרירים, התעייפות בקלות, סימנים נוירולוגיים משמעותיים, הפרעות ראייה, הגדלת-לב או כאבי ראש סורר (Intractable) – אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* ראיה בתחום הנדרש;

* אין סימפטומים המשבשים תפקוד.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם מפתח/ת חולשת שרירים, התעייפות בקלות, סימנים נוירולוגיים משמעותיים, הפרעות ראייה, הגדלת-לב או כאבי ראש סורר (Intractable) – אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* ראיה בתחום הנדרש;

* אין סימפטומים המשבשים תפקוד.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Acromegaly6.9
Adrenal disease
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם מפתח/ת חולשת שרירים מפריעה לנהיגה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* טיפול משיג שיפור בחולשת השרירים.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד בטיפול מוצלח

קיימת חובת דווח למרב״ד בהעדר טיפול מוצלח

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם מפתח/ת חולשת שרירים מפריעה לנהיגה

– אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה

לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* הטיפול משיג שיפור בחולשת השרירים.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד בטיפול מוצלח קיימת חובת דווח למרב״ד בהעדר טיפול מוצלח

Cushing’s Disease6.10
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

סובל/ת ממחלת אדיסון שתוצאות הטיפול בו/ה

מוצלחות –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד בטיפול מוצלח

קיימת חובת דווח למרב״ד בהעדר טיפול מוצלח

רישיון נהיגה לרכב פרטי

סובל/ת ממחלת אדיסון שתוצאות הטיפול בו/ה

מוצלחות –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד בטיפול מוצלח

קיימת חובת דווח למרב״ד בהעדר טיפול

מוצלח

Addison’s Disease

**

6.11
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם סובל/ת מפעילות ׳יתר של ליבת בלוטת יתרת הכליה בגלל Pheochromocytoma עם כאבי ראש, סחרור או טשטוש ראייה –

א’נ//ה ע/מד/ת בדר׳6/ת רפ/א׳/ת לריש׳//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם סובל/ת מפעילות “תר של ליבת בלוטת יתרת הכליה בגלל Pheochromocytoma עם כאבי ראש, סחרור או טשטוש ראייה –

אינ//ה ע/מד/ת בדר׳6/ת רפ/אי/ת לר׳?>׳// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

Pheochrom ocytoma6.12
ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אם ישניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אם
שיפור משמעותי בסימפטומים הנ״ל בטיפוליש שיפור משמעותי בסימפטומים הנ״ל בטיפול
מתאים.מתאים.
חובת דווח:חובת דווח:
קיימת חובת דווח למרב״דקיימת חובת דווח למרב״ד
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

ז. בעיות אי-ספיקה כרונית של מערכות System Insuff./Failure

רקע ע/בדת’ במק6ר לנמ׳גמ:

Chronic Heart Failure – CHF

השפעה על נהיגה: אי-ספיקת לב כרונית יכולה לגרום להפרעות-תפקוד בגין הפרעה המו-דינמית. אלה יכולות להתבטא בעייפות כללית, לקות קוגניטיבית; כמוכן, לצמצם אספקת דם אזורית למוח (בהאטה או הפסקה) ובכך לגרום להפרעות ראייה ותנועה.

אי-ספיקת לב הוא מונח למצב בו הלב אינו מספק צרכי דרישת הגוף לאספקת דם. אגודת רופאי-לב של ניו- ירוק (nyha) סווגה חומרת אי-ספיקת לב לפי סימני יכולות יום-יומיות ואיכות חיים. סווג זה מקובל על המרב״דhttp://www.abouthf.org/questions stages.htm. (ראה סעיף 2.16עמי 19)

צפי (prognosis) אי-ספיקת לב כרונית מותנה במחלת הרקע המחוללת אותו; סיכון בנהיגה, לעומת זאת, – לא.

מוות פתאומי קורה ל- 10-30%ממקרי המוות של חולי אי-ספיקת לב חמורה. גם בחולי אי-ספיקת לב מתונה, מוות פתאומי הוא השכיח מבין סיבות המוות. להלן שלושת גורמי אי-ספיקת לב השכיחים:

** מחלת כלי דם כליליים (Coronary Heart Disease-CHD), גורם עקרי להפרעת תפקוד סיסטולית;

** ייתר לחץ-דם הוא גורם או הגורם-הנלווה לאי-ספיקת לב בחולים שלהם אין איסכמיה לבבית;

** מחלת שריר-לב מורחב עצמוני (Idiopathic dilated cardiomyopathy, hcm) היא שכיחה ביותר בחולי הפרעת תפקוד סיסטולית ללא עדות למחלת עורקים כליליים משמעותית

.http://nrcme.fmcsa.dot.gov/mehandbook/cvs chd4 hf ep.htm

Chronic Respiratory Failure

http://emedicine.medscape.com/article/167981-overview

http://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory

http://www.harrisonspractice.com/practice/ub/view/Harrisons%20Practice/141280/all/Respiratory+Failure

בעיות דרכי נשימה יכולות לגרום להפרעות-תפקוד, כאשר זרימת חמצן למוח פוחתת כתוצאה משנויים ברמות חמצן – דו-תחמוצת פחמן בדם. שינויים כאלה יכולים להיות מלווים בהפרעות קוגניטיביות (ירידה בכושר שיפוט ובריכוז), בשנוי מצב ערנות (Drowsiness) והכרה , ובאי-שקט (Agitation).

מחלות ריאה יכולות, לפעמים, לסכן נהיגה בגרימת התקף שיעול קשה מלווה בעלפון (Cough syncope)

בשל החסימהhttp://www.austroads.com.au/cms/AFTD%20web%20Aug%202006.pdf.

רוב הפרעות דרכי נשימה הגורמות לתופעות אלה הן ההפרעות הכרוניות. השכיחות בין אלה הן

מחלות ריאה חסימתיות כרוניות (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD).

מחלת ריאה חסימתיות כרוניות, copd, הוא שם לקבוצת מחלות דרכי נשימה המאופיינות בחסימת זרימת אוויר בהן; כגון נפחת (Emphysema) ודלקת סמפונות כרונית (Chronic bronchitis), למשל.

הטבלה להלן מציגה חלוקה מקובלת לחומרת מוגבלות נשימתית ומוגבלות כללית בהקשר לסימפטומים ונתוני תפקודי ריאה:

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

\

אופי מוגבלות כלליתתפקודי ריאהסימפטומיםחומרת מגבלות נשימתית
NoneFVC > 80% of predicted and

FEV1 > 80% of predicted, and

FEV1/FVC x 100 > 75%

and

DLCOsb > 80% of predicted

NoneNormal
Usually not correlated with diminished ability to perform most jobs.FVC > 60 to 70% of predicted, or

FEV1 > 60 to 79% of predicted, or FEV1/FVC x 100 60 to 74% or

DLCOsb 60 to 79% of predicted.

Dyspnea when walking quickly on level ground or when walking uphill; ability to keep pace with people of same age and body build walking on level ground, but not on hills or stairs.מוגבלות מתונה

Mildly

Impaired

Progressively lower levels of lung function correlated with diminished ability to meet the daily demands of many jobs.FVC 51 to 59% of predicted or FEV1 41 to 59% of predicted, or FEV1/FVC x 100 41 to 59% or

DLCOsb 41 to 59% of predicted.

Shortness of breath when walking for a few minutes or after 100m walking on level groundמוגבלות בינונית

Moderately

Impaired

Unable to meet the physical demands of most jobs, including travel to workFVC 50% or less of predicted or

FEV1 40% or less of predicted, or FEV1/FVC x 100 > 40% or less or

DLCOsb > 40% or less of predicted.

Too breathless to leave the house, breathless when dressing.

The presence of untreated respiratory failure.

מוגבלות חמורה

Severely

Impaired

FVC = Forced vital capacity; FEV1 = Forced expiratory volume in first second; FEV1/FVC x 100 = Using the previously selected values for FVC and FEV1, compute the ratio and express as percentage; DLCOsb = Single breath diffusing capacity.
נשימתית מפוצה באספקת חמצןhttp://www.pssq.qov.bc.ca/osmv/shareddocs/2010-quide-in-determininq-fitness-to-drive.pdf .
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

Chronic Renal Failure – CRF : CAPD (Continuous ambulatory peritoneal dialysis), Hemodialysis

לפי האיגוד הישראלי לנפרולוגיה וייתר לחץ=דם, בישראל כ- 7,000חולי כליות וכ- 5,000מטופלי דיאליזה. השפעה על נהיגה: א-ספיקת כליות כרונית יכולה לגרום לשיבוש יכולות נהיגה כתוצאה מ: שינויים מטבוליים של אורמיה (uremia); סבוכים משניים למחלת כליות ולטיפולים בה (במיוחד: בעיות לב, תנודות לחץ-דם, לחץ-דם נמוך, התכווצות שריר (Cramp), טרשת עורקים מואצת, גורם-רקע לאי-ספיקת כליות (25%ממטופלי דיאליזה סובלים מסוכרת – גורם מוכר לנפרופתיה).

שלבים מוקדמים של אי-ספיקת כליות אינם מלווים בסימפטומים משמעותיים, אבל שלבים מאוחרים שלה (20%>Glomerular filtration rate-GFR), למרות שאינם נחשבים “שלב סופני”, יכולים להיות מלווים בסימפטומים הנראים גם בשלבים סופניים.

חלבון בשתן הוא סמן אמין למחלה כרונית. אבל, באוכלוסיה קשישה, גורמים שכיחים לחלבון בשתן הם סוכרת ו/או מחלת כלי-דם איסכמית; למחלות אלה משמעות גדולה יותר על התאמה רפואית לרישיון נהיגה.

תחילת טיפול בדיאליזה מלווה בצורך להתאמות מטבוליות וקרדיו-וסקולריות. אבל, תוך מספר שבועות, רוב המטופלים מגיעים ליציבות קלינית המתוחזקת בדיאליזה מתמשכת. במצב זה, רובם מורשים להמשיך לנהוג, במידה ויכולתם הקוגניטיבית והסנסורי-מוטורית שמורים.

מטופלי דיאליזה מפתחים, לעתים קרובות, בעיות רפואיות נלוות ותשישות כללית. מטופלי דיאליזה נדרשים להפסיק לנהוג אם טיפול הדיאליזה מתעכב או כשמתפתחים סימפטומים שטרם הוערכו

.http://www.cma.ca/multimedia/CMA/Content Images/Inside cma/WhatWePublish/Drivers Guide/Section18 e.pdf

מצב אחרי השתלת מוצלחת של כליה מרפא את רוב ההפרעות המטבוליות ומסלק את רוב הלקויות. מושתל- כליה, עם תפקוד כלייתי תקין, אינו נחשב כבעל בעיה רפואית הדורשת בדיקה להמלצה רפואית לרישיון נהיגה לרכב פרטי או לרכב מקצועי.

תשישות -General Fatigueתשישות הנה תוצר של ליקוי מערכתי ובד״כ ליקוי רב מערכתי. יכול להיות מוטה גיל, עלול להיגרם עקב מגבלות שצוינו לעיל כמו אי ספיקה לבבית או אי ספיקה נשימתית או אי ספיקה כלייתית, המכלות מאגרי אנרגיה, ליקויים הורמונליים, או תוצרי ליקוי נפשי היוצרים מצבי אסנרגיה כמו מצבים דמנטיים או תחלואה נפשית כרונית אחרת.

סובלים תופעת תשישות אינם מתאימים רפואית לרישיון נהיגה (פרטי או מקצועי) כל זמן שסיבתה לא אובחנה ולא טופלו ביעילות, בטיפול המרפא את רוב ההפרעות ומסלק את רוב הלקויות.

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

■ספיקה כרונית של מערכות7. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – אי-
רישיון נהיגה לרכב מקצועירישיון נהיגה לרכב פרטיChronic7.0
ראה טבלה 2.3 , בעיות לב וכלי דם לבביים, עמוד 13ראה טבלה 3.2 , בעיות לב וכלי דם לבביים, עמוד 13Heart Failure – CHF
לא סביר שאי-ספיקה נשימתית קלה תגביל יכולות תפקוד נדרשים לרישיון נהיגה ברכב מקצועי.

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה

לא סביר שאי-ספיקה נשימתית קלה תגביל יכולות תפקוד נדרשים לרישיון נהיגה ברכב פרטי.

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה

מגבלה קלהC H R O N7.1
חובת דווח:
חובת דווח: אין חובת דווח למרב״דאין חובת דווח למרב״דI

C

אפשרי שאי-ספיקה נשימתית בינונית תגביל יכולות תפקוד נדרשים לרישיון נהיגה ברכב מקצועי.לא סביר שאי-ספיקה נשימתית בינונית תגביל יכולות תפקוד נדרשים לרישיון נהיגה ברכב פרטי.מגבלה בינוניתR7.2
אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ןנהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה

לרישיון נהיגה

אם קימת יכולת למלא תפקודים נדרשים לנהיגת כלי

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה

E S P I R A
רכב בדרגת רישיון בה מדובר –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* המלצת רופא מומחה מטפל ורופא

תעסוקה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

חובת דווח: אין חובת דווח למרב״דT O R Y
אפשרי שאי-ספיקה נשימתית חמורה תגביל, קשות, יכולות תפקוד נדרשים לרישיון נהיגה ברכב מקצועי.

סובל/ת מאי ספיקה נשימתית חמורה הדורשת סיוע

בהיותו/ה במנוחה, או טיפול בחמצן,

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

אפשרי שאי-ספיקה נשימתית חמורה תגביל יכולות תפקוד נדרשים לרישיון נהיגה ברכב פרטי.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

אם תפקודים קוגניטיביים נדרשים לנהיגה שמורים –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה: * המלצת רופא מומחה מטפל.

מגבלה חמורהF A I L U R E7.3
חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״דחובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד
ראה טבלה 10 תקני התאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

ראה טבלה 10 תקני התאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

עלפון משיעול

Cough Syncope

7.4
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם סיבת פיום הקנה הקבוע איננה פוסלת לנהיגה, לא סביר שזה יגביל יכולות תפקוד נדרשות לרישיון נהיגה בכלי רכב מקצועי – ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם סיבת פיום הקנה הקבוע איננה פוסלת לנהיגה, לא סביר שזה יגביל יכולות תפקוד נדרשות לרישיון נהיגה בכלי רכב פרטי – ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד

פיום-קנה קבוע

Permanent

Tracheostomy

Trache­ostomy7.6
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

7.7.2 אם אין הפרעה קוגניטיבית או סנסורי- מוטורית

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד

7.7.4 מטופל/ת דיאליזה

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

אם אין הפרעה קוגניטיבית או סנסורי- מוטורית, ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* הפסקת נהיגה אם טיפול דיאליזה

נדחה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

7.7.1 אם אין הפרעה קוגניטיבית או

סנסורי- מוטורית –

ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ןנהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד

7.7.3 מטופל/ת דיאליזה.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

אם אין הפרעה קוגניטיבית או סנסורי- מוטורית, ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* הפסקת נהיגה אם טיפול דיאליזה נדחה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Cronic Renal Failure CAPD / Hemodialysis7.7
http://www.pssq.qov.bc.ca/osmv/shareddocs/2010-quide-in-determininq-fitness-to-drive.pdf
בקיום מצב של תשישות יש מקום לבצע הערכה לנסיבות הרפואיות. עד סיום הבירור יקבע כי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון

נהיגה:

*הערכת נסיבות התשישות כולל רפואית

קוגניטיבית ונפשית

*טיפול הולם רפואי, קוגניטיבי או נפשי אם יש ושיפור משמעותי בסימפטומים הנ״ל בטיפול מתאים.

*המלצת רופא מומחה בתחום הרלוונטי

בקיום מצב של תשישות יש מקום לבצע הערכה לנסיבות הרפואיות. עד סיום הבירור יקבע כי:

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי/ן נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה:

*הערכת נסיבות התשישות כולל רפואית קוגניטיבית ונפשית

*טיפול הולם רפואי, קוגניטיבי או נפשי אם יש ושיפור משמעותי בסימפטומים הנ״ל בטיפול מתאים.

*המלצת רופא מומחה בתחום הרלוונטי

General Fatigue-

תשישות

7.8
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 1. 8. בעיות כלי-דם

רקע ע/מדת׳ מהקשר /נמ׳גמ:

מחלת כלי דם היקפים (Peripheral Vascular Disease-PVD) הוא מונח להפרעת תנועת דם (circulation) בכלי דם שאינם כלי דם לבביים. בין מגוון מחלות אלה, לארבע תת-קבוצות יש אפשרות מוגברת לשבש יכולות נהיגה: מחלת עורקים היקפיים (Peripheral Artery Disease-PAD), מפרצות (ראה פסקאות “מפרצת כלי דם מוחיים״ להלן), ביתור (dissection), ופקקת ורידים עמוקים (Deep Vein Trombosis-DVT).

8.1 מחלת עורקים היקפיים (Pripheral Artery Disease-PAD) : מאופיינת בכשל חלקי / מלא של מערכת כלי הדם העורקית לספק דם מחומצן לרקמות היקפיות (ברוב המקרים, כתוצאה מ: טרשת עורקים, פקקת- תסחיף [Thromboemboli], דלקת או מפרצת).

השפעה על נהיגה: במקרי הפרעה קשה באספקת דם מחומצן לגפיים תחתונות אפשרי שתפגענה בתחושת- התמצאות מיקום כף הרגל (awareness of foot placement), בכוח לחיצה על דוושות ובכוח תנועות הרגל.

מחלת עורקים היקפיים יכולה לקרות בגפיים עליוניות ותחתונות, אבל שכיחותן בגפיים תחתונות גבוהה יותר; רוב (70-80%) מקרי מחלת עורקים היקפיים הם לא-תסמינים (Asymptomatic). סימני מחלה זו יכולים להתבטא בכאבים בזמן הליכה (Intermittent Claudication), בכאבים במנוחה/בלילה בשינה ובנמק

(Gangrene).

גורמי סיכון למחלת עורקים היקפיים בגפים תחתונות:

*  גילאי פחות מ- 50שנה, חולי סוכרת עם גורם סיכון אחד לטרשת עורקים (עישון, Dyslipidemia, ייתר לחץ- ^Hyperhomocysteinemia);

*    גילאי 50-60שנה עם תולדות של עישון או סוכרת;

*    גילאי 70שנה ומעלה;

*    סובלים מכאבי רגליים בהליכה או במנוחה;

*    שנויים בדופק גפיים תחתונות;

*    סובלים מטרשת עורקים כליליים, עורק צוואר ראשי (Carotid), עורק כליה.

8.2  מפרצת כלי דם מוחים (Cerebral Aneurysm) : ראה סעיף 3.1.1דף 13לעיל.

8.3  מפרצת אבי-עורקים בטני (Abdominal Aortic Aneurysm-AAA) : שכיחות מפרצת זו באוכלוסיה היא 9%

לגברים ו-2.2%לנשים. שכיחות גדלה עם עליה בגיל והיערות בקרובי משפחה. התבקעות מפרצת אבי- עורקים בטני היא אירוע פתאומי ומתבטא בחוסר יכולת תפקוד פתאומי.

קשר לנהיגה: רוב aaa הן לא סימפטומטיות וסקרים מציינים שאין סימני התראה לאירוע בקיעת מפרצת מסוג זה. מניחים שאירוע בקיעתה מלווה באבדן הכרה כמעט מיידי. מידת סיכון לבקיעת מפרצת נמצאת ביחס ישר לגודל מימדיה. 75%ממקרי מפרצת שגודלה מעל 7ס”מ מתבקעים תוך 5שנים. מקובל לשקול כריתת aaa שגודלה 5.5ס״מ ויותר.

8.4 ביתור עורק (Artery Dissection): רוב ביתורי עורק קורים בעורקים תקינים, למעט מספר מצבים מולדים (תסמונת Marfan, למשל). אירועה כזה הוא פתאומי ללא כל נתוני צפי או סימנים מקדימים.

השפעה על נהיגה: כמו במקרי aaa, הסיכון העיקרי בנהיגה הוא אירוע בקיעה של ביתור העורק.

8.5   פקקת וריד עמוק (Deep Vein Thrombosis-DVT): פקקת וריד עמוק (Deep venous thrombosis – dvt)

ותסחיף פקיק לריאות (Pulmonary embolism- pe) הם, למעשה, ביטוי למצב מחלתי אחד: תסחיף-פקיק מוריד (Vein thromboembolism – vte) . מדובר במצב בו קריש דם (פקקת) צמוד לדופן וריד עמוק;

בהינתקו מדופן כלי הדם אליו הוא היה צמוד, כריש דם זה יכול להיסחף ולחסום כלי דם אחר. מקרי DVTשכיחים ורובם אסימפטומטים; רובם בורידי הגפיים, בגפים תחתונים יותר מאשר בעליונים

השפעה על נהיגה: אפשרות לאירועי תסחיפי-פקקת (Thrombo-embolism) לריאות (אירוע מלווה בחוסר יכולת תפקוד פתאומי) והתפתחות Post-Thrombotic-Syndrome – PTS(קורה כסיבוך ברבע ממקרי DVT

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

קרובי-גוף [proximal], תוך שנתיים מאירוע ה- DVT) ויכול להיות מלווה בשיבוש יכולת תפקוד הגפה בה מתפתח הסינדרום.http://emedicine.medscape.com/article/1911303-overview.

8. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות כלי-דם
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

מאובחן/ת כסובל/ת ממפרצת ותין ( Aorticaneurysm), בית החזה או הבטן שלא תוקנה – אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם רופא מטפל מדווח שעברו 33 חודשים, לפחות,

ממועד תיקון המפרצת, שקוטר המפרצת שתוקנה פחות מ- 5 ס”מ –

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* דווח רופא מומחה מטפל שמטלות הנהיגה אינן חורגות מיכולות הנבדק/ת

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

.

רישיון נהיגה לרכב פרטי

מאובחן/ת כסובל/ת ממפרצת ותין ( Aorticaneurysm), בית החזה או הבטן שלא תוקנה

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם רופא מטפל מדווח שעברו 4 שבועות, לפחות, ממועד תיקון המפרצת ושקוטר המפרצת שתוקנה היה של פחות מ- 5 ס”מ – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* דווח רופא מומחה מטפל שמטלות הנהיגה אינן חורגות מיכולות הנבדק/ת.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Thoracic &

Abdominal

Aneurysm

8.1
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

במידה ומדובר במפרצת לא סימפטומטית, ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות דעת רופא מומחה מטפל עם התייחסות לסיכון לדימום גדול וסימפטומטי.

אם נעשית התערבות ניתוחית, יש לפעול לפי סעיף ניתוחים תוך גולגולתיים בטבלה: 5. תקני התאמה רפואית לרישיון נהיגה – גידולים ממאירים.

אם היה אירוע seizure, יש לפעול לפי סעיף Epilepsy בטבלה 3.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

אם מדובר במפרצת לא סימפטומטית, ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* חוות דעת רופא מומחה מטפל עם התייחסות לסיכון לדימום גדול סימפטומטי.

אם נעשית התערבות ניתוחית, יש לפעול לפי סעיף ניתוחים תוך גולגולתיים בטבלה: 5. תקני התאמה רפואית לרישיון נהיגה – גידולים ממאירים.

אם היה אירוע seizure, יש לפעול לפי סעיף Epilepsy בטבלה 3.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

Intracranial

Aneurysm

8.2
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

= אין תקן להתאמה רפואית לרישיון נהיגה.

= תקופה מומלצת להפסקת נהיגה ממועד האירוע –

2 שבועות.

לעניין טיפול ממושך בנוגדי קרשה, ראה טבלה 2

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

= אין תקן להתאמה רפואית לרישיון נהיגה.

= תקופה מומלצת להפסקת נהיגה ממועד האירוע –

2 שבועות.

לעניין טיפול ממושך בנוגדי קרשה, ראה טבלה 2.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

DVT8.3
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 1. 9. בעיות שלד-שרירים

רקע ע/מדת׳ מהקשר /נמ׳גמ:

פרק זה עוסק במחלות או פציעות הגורמות פגיעה מתמדת במערכת שלד-שרירים.

בעיות שלד-שרירים (Musculoskeletal conditions) הוא מונח לציון בעיות בריאות של מערכת שלד-שרירים, המערכת המבצעת תנועות ויציבות הגוף.

בעיות שלד ושרירים כוללות: מחלות רקמת חיבור, מחלות שרירי שלד, מחלות פרקים, מחלות עצמות, גידולים, והפרעות מולדות של מערכת זו.

ברפואת תעסוקה וארגונומיה משמש מונח הפרעות שלד-שרירים (Musculoskeletal Disorder-MSD) לציון הפרעה במערכת שלד-שרירים כתוצאה מפגיעה או פציעה בגין עבודה ו/או סביבת עבודה, ו/או מהפעלת כלי/מכשיר/מכונה/או כלי-רכב עבודה (למונח זה 9מונחים חלופיים:Repetitive stress injury

Repetitive stress disorder (RSD), Repetitive strain injury (RSI),Repetitive strain disorder (RSD),Repetitive (RSI), motion injury (RMI), Repetitive motion disorder (RMD), Repetitive Injury,Overuse Syndrome,Cumulative (.(Trauma Disorder (CTD

להפעלה מבוקרת ונכונה של כלי רכב, נדרש/ת הנוהג/ת בו למסוגלות בצוע מגוון פעולות שרירים מורכבות. נדרש שלנוהג/ת יהיו טווחי-תנועה של מפרקי ירך, ברך, קרסול, כתף, מרפק, שורש כף היד ואצבעות כף היד המאפשרים להגיע (reach) לאמצעי-נהיגה; יכולת לסובב ראש לצדדים לאפשר סריקה חזותית של סביבת הנהיגה; כוח-שרירים המספיק להפעלת אמצעי נהיגה וישיבה יציבה למנף פעולות אלה.

בעיות שלד שרירים מסוגלות לשבש יכולות (Abilities) נדרשות לנהיגה. זאת כתוצאה מ: חולשת שרירים, הקטנת טווחי תנועה, האטת מהירויות תגובת תנועה-הנעה, והפרעות תנועה (Dyskinesia) /http://www.mdvu.orq/library/disease.

השפעה על נהיגה: עד היום, פורסמו נתונים מועטים על התנגשות כלי רכב או אבדן שליטה בכלי רכב בגין הפרעות שלד-שריריםhttp://www.austroads.com.au/cms/AFTD%20web%20Auq%202006.pdf.

עם זאת, אפשרי שאנשים עם לקויות בתחומים הנ״ל יוכלו לנהוג בכלי רכב, בבטיחות הנדרשת, בתנאי שיראו יכולת ושליטה בהפעלת אמצעי נהיגה מותאמים לצרכיהם.

מהיבט קשר לנהיגה, מדובר בבעיות מתמשכות (מחלות כרוניות ו/או מצבים קבועים. למשל: מחלות פרקים (Rheumatoid Arthritis-RA, Osteoarthritis-OA), הפרעות/פגיעות עמוד שדרה, עוותי צורת גפה/עמוד שדרה, חסר גפה/חלקי-גפה. מוערך ש- 9.6%מהגברים ו- 18.0%מהנשים מגיל 60שנה ומעלה סובלים מ- OAסימפטומטית.

דיסטרופיה שרירית (Muscular Dystrophy MD) הוא מונח לציין קבוצת מחלות שרירים, רובן תורשתיות ומחמירות (Progressive), הגורמות לחולשת מערכת השלד-שרירים ולהפרעות תנועה. מאפיין מחלות אלה הוא חולשת שרירי השלד, פגמים בחלבוני השריר ומוות של תאי שריר ורקמות. לרוב סוגי מחלות MDהפרעות רב-מערכתיות הכוללות (בין היתר) : מערכת הראייה, הלב, מערכת העצבים ומערכת הורמונאלית. למרות הבדלים קטנים בין סוגי דיסטרופיה שרירית השונות, מאפיין משותף, השכיח ברובן, הוא: החמרה בחולשת השרירים; החמרה זו מתחילה בשרירים הקרובים לגוף ומתפשטת למרוחקים ממנו. החמרת החלשות השרירים יכולה לפגוע בניידות ובתפקוד לב-ריאות

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

שלהם.

בנוסף לכך, קורה שבגין לקות עמידה בגין חולשת שרירים מחמירה, יגרמו שנויים בעמוד השדרה שיובילו לעקמת קבועה. שנויים אנטומיים כאלה יגרמו גם הם לפגיעה בניידות

.http://emedicine.medscape.com/article/1259041-print

בעיות שלד שרירים יכולות לפגוע ב:

*    כוח שרירים;

*    טווח תנועה;

*    כפיפה-פשיטה של גפיים;

*    תנועתיות מפרקים;

*    תנועתיות צוואר וגוף (Trunk).

מגבלת תפקוד שלד שרירים יכולה להיות מפוצה בתפקוד-עוקף של הנוהג/ת או בהתאמת אמצעי נהיגה או באביזרים נוספים בכלי הרכב. למשל, אפשרי שמוגבל/ת בתנועות צוואר לצדדים יוכל/תוכל להפנות ראש לצדדים בסיבוב כתפיים לצדדים (ולא ראש-צוואר); לחילופין, אפשרי להוסיף לכלי הרכב מראות המאפשרות הסתכלות לנעשה בצדדים באמצעות תנועות גלגל העין בלבד.

)ראה טבלת סיכ/ם להפרע/ת תפק/ד שלד שרירים משבש/ת יכ/ל/ת נהיגה עמ/ד 44(

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 1. בעיות ארעיות )Episodic(

רקע עובדת• במק6ר לנמ׳גמ:

Vertigo, Dizziness, Giddiness

סחרחורת מסוגת לשני סוגים: סחרחורת היקפית (Peripheral vertigo) ו: סחרחורת מרכזית

(Central vertigo). סחרחורת היקפית היא סחרחורת שמקורה במבוך האון הפנימית; סחרחורת מרכזית היא סחרחורת שמקורה במערכת העצבים המרכזית (כולל עצב הגולגולת השמיני).

סחרחורות יכולות להיות קלות, ללא הפרעה בפעילות רגילה, להיות קשות ומשבשות תפקוד יום־יומי רגיל, להיות התקפיות ומלווות בחוסר יכולת תפקוד פתאומי במשך קיומן. סחרחורת יכולה להתבטא במאורע בודד או במאורעות חוזרים. מאורע סחרחורת יכול להמשך שניות, דקות, שעות, ימים.

סחרחורת יכולה להיות עם, או ללא, הפרעות נלוות. להלן משך זמן אופייני לאירועי סחרחורת בשלוש בעיות וסטיבולריות היקפיות

משך-זמן אירוע-סחרחורת בהפרעה וסטיבולרית היקפית
הפרעהמשך-זמן סחרחורת
Benign paroxysmal positioning vertigo (BPPV)20-30 שניות
Vestibular neuronitis (labyrinthitis)נוטה להיות אירוע בודד נמשך ימים-שבועות
Meniere’s Disease20 דקות – 24 שעות

 

בהיות סחרחורת סימפטום של “הרגשה”, זיהויה ואפיונה מותנים בדיווח-עצמי ו/או בתשאול רפואי מפורט. לכן, ברור תלונת סחרחורת דורש תשאול ללא לחץ-זמן; בעיה זו, לרוב, איננה ברת פתרון בביקור בודד אצל רופא-מרפאה, במרווח-זמן הקצוב ל- 5-20דקות לנבדק/ת.

http://drdavidson.ucsd.edu/Portals/0/Pathway/Vertigo.htm.

גורמים מרובים יכולים לחולל סחרחורת. כיום, ניתן למנות קרוב ל- 100תסמונות ((Syndromesהמלוות בסחרחורתhttp://www.nevdgp.org.au/info/printit/print.php. רשימת אבחנה מבדלת לסחרחורת יכולה לכלול עשרות אבחנות ( אתר Best Practiceשל ה- BMJ, למשל, מונה 11סיבות שכיחות ו- 31סיבות לא שכיחות להפרעות שווי משקלhttp://bestpractice.bmj.com/best-practice/monoqraph/711 .html).

Syncope / Blackout

עלפון (Syncope) יכול להיגרם כתוצאה מ: בעיה לבבית (הפרעת קצב-לב, חסימת זרימת דם), ירידה בלחץ-דם, בעיות נוירולוגיות, בעיות מטבוליות (תת-סוכר בדם, למשל) ובעיות נפשיות. אפשרות התהוותו בזמן נהיגה נחשבת לסיכון גבוה ביותר ופוסלת לנהיגה, כל זמן שלא מובטח שסביר שלא תקרה בזמן נהיגה. זאת גם כאשר משמעותו הקלינית זניחה. בתקנים רפואיים אלה, מהיבט בטיחות בנהיגה, מסווגים אירועי עלפון לחמש קבוצות:

 1. 1. עלפון פשוט (Simple faint) – גורמי מחוללי האירוע ברורים, עם סימנים מוקדמים, לא מופיעים בישיבה או

בשכיבה, שפירים במהותם;

 1. 2. אבדן הכרה/ערנות בסבירות להיות עלפון לא מוסבר, עם סבירות נמוכה לחזור על עצמו; אין עדות למחלת לב

ו- אק״ג תקין;

 1. 3. אבדן הכרה/ערנות בסבירות להיות עלפון לא מוסבר, עם סיכון גבוהה לחזור על עצמו; גורמי סיכון: אק״ג

לא תקין, עדות למחלת לב, פציעה בזמן עלפון והיארעות בזמן נהיגה או בישיבה או שכיבה, יותר מאירוע אחד ב- 6החודשים האחרונים;

 1. 4. לאבדן הכרה/ערנות, כביכול, יש סמני Seizureשאינם מובהקים: זמן אבדן הכרה מעל ל- 5דקות, פציעה,

נשיכת לשון, אי-שליטה בסוגרים, מצב בלבול מתמשך, כאבי ראש לאחר אירוע;

 1. 5. אבדן הכרה/ערנות ללא נתונים קליניים נלוויםhttp://www.dft.gov.uk/dv1a/medica1/atag1ance.aspx.

 

משרד הבריאות

המכ// הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

10. תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – בעיות אירועיות (Episodic)
עילפון וסחרחורות   Syncope / Blackout10.1
רישיון נהיגה לרכב מקצועירישיון נהיגה לרכב פרטיקבוצה
אחרי אירוע סחרחורת dizinnes/gidinessע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש’// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד כאשר מדובר באירוע בודד ללא חבלה גופנית.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד כאשר יותר מאירוע בודד בנהלך חודש, או שנגרמה חבלה גופנית

אחרי אירוע סחרחורת dizinnes/gidinessע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לריש׳// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ: מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד כאשר מדובר באירוע בודד ללא חבלה גופנית.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד כאשר יותר מאירוע בודד בנהלך חודש, או שנגרמה חבלה גופנית

1 סחרחורת10.1.1
אחרי אירוע עילפון – ואזווגאלי

הפסקת נהיגה ל- 3 חודשים אחרי אירוע העילפון.

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, ל- 3 חודשים אחרי אירוע העילפון.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

אחרי אירוע עילפון – ואזווגאלי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה,

אינו רשאי לנהוג ל- 4 שבועות ממועד אירוע העילפון.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב״ד כאשר מדובר באירוע

בודד שאובחן מסוג ואזוואגלי בלבד.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד כאשר מדובר ביותר

מאירוע ואזווגאלי בודד במהלך שנה.

או באירוע עילפון מכל סוג אחר כולל אירוע בודד

2 וזווגאלית10.1.2
10.1.3.2 אחרי אירוע עלפון שסיבתו זוהתה וטופלה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, ל- 3 חודשים, לפחות.

10.1.3.4 במידה ולא זוהתה סיבת אירוע העילפון- המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, לשנה אחת, לפחות.

הפסקת נהיגה לשנה לפחות.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

10.1.3.1 אחרי אירוע עלפון שסיבתו זוהתה וטופלה –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לריש’// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, ל- 4 שבועות.

10.1.3.3 במידה ולא זוהתה סיבת אירוע העילפון – המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, ל- 6 חודשים, לפחות.

חובת דווח: קיימת חובת דווח למרב״ד

3

עילפון

10.1.3
במידה ובדיקות לבביות ונוירולוגיות והערכת מומחים לא מצביעים על חריגה מהתקין – אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי//

נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון

נהיגה,

ל-5 שנים, לפחות, אחרי אירוע העילפון,(כמו Epi)

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

במידה ובדיקות לבביות ונוירולוגיות לא הראו ממצאים חריגים –

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/א׳/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה, ל- 6 חודשים, לפחות אחרי אירוע העילפון.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

4

עילפון סיבה לא

מזוהה

10.1.4
59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפ/אי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

עילפון משיעול Cough Syncope
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אחרי אירוע עילפון עקב שיעול-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* אחרי שנה מאירוע אחרון,

* בעיית דרכי הנשימה מעוררת האירוע מטופלת

ונמצאת בשליטה;* הפסקת עישון, אם יש כזה;

* דווח רופא ריאות מטפל על היות בעיית דרכי הנשימה

מעוררת האירוע מטופלת ונמצאת בשליטה;

* הפסקת עישון, אם יש כזה;

*   30>BMI; או המלצת רופא אאג או פולמונולוג

* רפלוקס קיבתי-ושטי מטופל, אם יש כזה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אחרי אירוע עילפון עקב שיעול-

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

*  אחר 6 חודשים של אירוע בודד ואחרי 12 חודשים של אירועים חוזרים;

* בעיית דרכי הנשימה מעוררת האירוע מטופלת

ונמצאת בשליטה;

* הפסקת עישון, אם יש כזה;

*   30>BMI; או המלצת רופא אאג או פולמונולוג

* רפלוקס קיבתי-ושטי מטופל, אם יש כזה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

10.2
Labyrinthitis, Vestibular neuronitis      לבירינטיטיס, נויריטיס וסטיבולרית
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* משך זמן של 6 חודשים, לפחות, ללא אירועי

סחרחורת מאז האירוע האחרון;

* בדיקת רופא/ת נוירולוג/א.א.ג. תקינה

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* משך זמן של 3 חודשים, לפחות, ללא אירועי

סחרחרות מאז האירוע האחרון;

* בדיקת רופא/ת נוירולוג/א.א.ג. תקינה.

או המלצת רופא אאג או פולמונולוג

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

10.3
סחרחורות בניגניות BPPV
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* משך זמן של 2 חודשים, לפחות, ללא אירועי סחרחורת מאז האירוע

האחרון;

* בדיקת רופא/ת נוירולוג/א.א.ג. תקינה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* משך זמן של חודש ימים, לפחות, ללא אירועי סחרחורת מאז האירוע האחרון;

* בדיקת רופא/ת נוירולוג/א.א.ג. תקינה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

10.4
Meniere’s disease מחלת מנייר’ס
רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* משך זמן של 12 חודשים, לפחות, ללא אירועי סחרחרות מאז האירוע האחרון;

* הערכת נוירולוג/א.א.ג. המעריכה הפוגה מתמשכת לבעיה הרפואית.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אינ//ה ע/מד/ת בדריש/ת רפ/אי/ת לרישי// נהיגה

המלצה רפואית ל-ר.נ.: אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה,

* הערכה פרטנית של הנוהג/ת בשיתוף רופא/ת א.א.ג..

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב״ד

10.5
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה
11. טבלת סיכום תמציתי להפרעות תפקוד שלד שרירים משבשות יכולות נהיגה:
ewe כ/ל/ת נק׳גקבעיית שלד-שרירים
*אי יכולת / שיבוש הפעלת דוושות ברגל שמאל.

*אפשרית אי יכולת שמירת יציבות גוף.

רגל שמאל, חסרה / לא מתפקדת11.1
*אי יכולת / שיבוש הפעלת מאיץ רגיל.

*אפשרית אי יכולת שמירת יציבות גוף.

*קושי הפעלת מחליף אורות ברגל Lהמפעילה דוושות מאיץ/בלם.

רגל ימין,

חסרה / לא מתפקדת

11.2
*אי יכולת / שיבוש הפעלת דוושות.

*אי יכולת הפעלת דוושת בלם חניה ומחליף אורות ברגל.

*אפשרית אי יכולת שמירת יציבות גוף.

*אפשרי קושי בכניסה/יציאה מהרכב ובהטענת/פריקת אמצעי ניידות.

שתי רגלים, חסרות / לא מתפקדות11.3
*קושי לסובב הגה “יד-מעבר ליד”.

*אי יכולת להחליף מהלכים באחיזה יציבה בהגה.

*אי / שיבוש יכולת להפעיל מכוונים ואמצעי נהיגה אחרים )מגבים וכד’) משמאל.

יד שמאל, מתחת למרפק, חסרה / לא מתפקדת11.4
*קושי לסובב הגה “יד-מעבר ליד”;

*אי יכולת להחליף מהלכים באחיזה יציבה בהגה;

*אי יכולת להפעיל מכוונים ואמצעי נהיגה אחרים (מגבים וכדי) מימין.

יד ימין, מתחת למרפק, חסרה / לא מתפקדת11.5
*אי יכולת לתפוס ולסובב גלגל הגה רגיל.

*קושי להפעיל אמצעי לוח מחוונים.

*קושי להפעיל אמצעים אחרים (נועלי וידיות דלתות, מאפרה, תא כפפות. כפתורי רדיו, וכוי).

שתי ידיים, מתחת למרפק, חסרות / לא מתפקדות11.6
*אי יכולת לבצע תנועות “יד מעל יד” מתואמות בסיבוב גלגל הגה

*אי יכולת הפעלת אמצעי נהיגה משמאל.

יד שמאל, מעל למרפק, חסרה / לא מתפקדת11.7
*אי יכולת לבצע תנועות “יד מעל יד” מתואמות בסיבוב גלגל הגה.

*אי יכולת הפעלת אמצעי נהיגה מימין.

*אי יכולת הפעלת ידית הילוכים.

יד ימין, מעל למרפק, חסרה / לא מתפקדת11.8
*אי יכולת לסובב גלגל הגה רגיל.

*אי יכולת להפעיל ידית תיבת הילוכים.

*אי יכולת להפעיל אמצעי נהיגה אחרים המופעלים ביד.

שתי ידיים, מעל למרפק, חסרות / לא מתפקדות11.9
*יכולת מוגבלת לתפוס ולסובב גלגל הגה.

*יכולת מוגבלת לתפוס ולהפעיל מתניע ואמצעי לוח מחוונים.

*קושי לשחרר בלם חניה ידני

חסר מיומנות ידנית,

(Lack of Manual Dexterity)

11.10
*אי יכולת להפעיל מעצור, מאיץ, מתג אורות, דוושת מעצור חניה ודוושת מצמד.

*יכולת מוגבלת לתפוס ולסובב גלגל הגה.

*יכולת מוגבלת לשמור על יציבות גוף (body balance).

*קושי אפשרי לראיית מלוא שדה התעבורה בדרך.

*קושי כניסה לכלי הרכב ואכסון כסא גלגלים.

*אפשרות להתעייפות.

*קושי להשתמש באמצעי הפעלה בלוח מחוונים, במפתח מתנע ובחגורות מושב.

שתי ידיים ושתי רגליים, חסרות / לא מתפקדות

(Quadriplegia)

מפלס נמוך (Low Level) – מסוגל לעבור לכלי רכב

11.11
*אי יכולת להפעיל מעצור, מאיץ, מתג אורות, דוושת מעצור חניה ודוושת מצמד.

*יכולת מוגבלת לתפוס ולסובב גלגל הגה.

*יכולת מוגבלת לשמור על יציבות גוף (body balance).

*קושי אפשרי לראיית מלוא שדה התעבורה בדרך.

*קושי כניסה לכלי הרכב ואכסון כסא גלגלים.

שתי ידיים ושתי רגליים, חסרות / לא מתפקדות

(Quadriplegia)

מפלס גבוה (High Level) – לא מסוגל לעבור לכלי רכב וחייב לנהוג מכסא גלגלים

11.12
*מגבלה בסיבוב גלגל הגה.

*אפשרות קושי בהפעלת אמצעי לוח מחוונים, ידית הילוכים, מפתח התנעה ודוושת בלם-יד בחנייה.

*מגבלה ביכולת לראות מלוא שדה התנועה.

מגבלת טווח תנועה — מפרקי גפיים עליונים
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

11.13מגבלת טווח תנועה – מפרקי ירכיים*קושי בהפעלת דוושות.

*אפשרות לקושי הסתכלות אחורה.

*אפשרות לקושי בכניסה / יציאה מכלי הרכב.

11.14לקות יציבות-גוף (Body Balance)*סכנת נפילה לצד אחד או שני בסיבובים חדים של כלי הרכב.
11.15שליטת שרירים לקויה רעד, אי- תאום פעולת שרירים (אטאקסיה), מתח שרירים לקוי (דיסטוניה), תנועות נלוות (סינקינזיה), קלונוס וכוי*קושי לשלוט בגלגל הגה.

*תנועות בלתי נשלטות,או עוויתות קשיחות( spasms ofrigidity) יכולים לסכן נהיגה.

11.16מגבלת טווח תנועה – צוואר/גוף

(Trunk)

*קושי בחינת מצב תנועה מימין ומשמאל בחציית צומת דרכים.

*קושי לבחון מצב תנועה בצדדים במעבר מסלול.

*קושי בנהיגת רכב לאחור.

 

קישורים מקורות התקנים וההנחיות

בעיות רפואיות ונהיגה – סקרים ומידע:

בוני דובס – סקר ספרות 1960-200

http://www.nhtsa.gov/people/injury/research/medical condition driving/Medical%20Cond%20809%20690-8-04 Medical%20Cond%20809%20690-8-04.pdf

בעיות רפואיות כרוניות ותאונות דרכים

http://www.austroads.com.au/images/stories/AFTD reduced for web.pdf

תקנות:

תקנות התעבורה / פקודת התעבורה

http://www.mgar.cam/_Uploads/dbsAttachedFiles/takanot_tavara_1961.doc

התאמה רפואית לנהיגה:

קנדה (המלצות איגוד הרופאים הקנדי, אומצו ע”י המרב״ד, 2007), גרסה 8.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8f9e98c78e&view=att&th=13eb624e22454cd7&attid=0.2&disp=inline&realattid=fhgud6o281&sa

אוסטרליה, גרסה 2012

http://www.austroads.com.au/cms/AFTD%20web%20Aug%202006.pdf

אנגליה

טים קרטרhttp://www.dft.gov.uk/pgr/roadsafety/drs/fitnesstodrive/fitnesstodrive.pdf

ארה״ב

http://www.nhtsa.gov/DOT/NHTSA/Traffic%20Injury%20Control/Articles/Associated%20Files/811210.pdf

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 1. 1 סווג רכב ייעודי / תפקיד בעל/ת רישיון הנהיגה
  להערכת כשירות רפואית לפי סוג-רכב
קוד רישויייעוד הרכב / עיסוק בעל/ת רישיון הנהיגהסוג הרכב- דרישה רפואית
2.0ר ר.2ר 2.2ר 2.3ר 2.4ר 2.5ר 2.6רA2, A1      20

ר 25ר,8רר,5רר רשימה להלן 29ר

150 A

רכב פרטי רכב דו גלגלי קטן טרקטור

מכונה ניידת, רכב הנדסי, הנדסי עם מנוף מורה נהיגה לרכב פרטי ו/או מסחרי היתר 29ר- מלגזה כושר נשיאה עד 20טון אוטובוס זעיר פרטי 50ר אופנוע מעל 50סמ״ק

רכב פרטי

רכב מקצועי , ראיה כמו רכב פרטי רכב מקצועי , ראיה כמו רכב פרטי כנוהג ברכב מקצועי

כנוהג ברכב מקצועי

כנוהג רכב פרטי 20, ראיה כמו ציבורי כנוהג רכב פרטי 20, ראיה כמו ציבורי

2.7ר

2.8ר

2.9ר

0ר.2ר

רר.2ר

2ר.2ר

3ר.2ר

4ר.2ר

20ר,44ר,42ר ר0ר

02ר, 06ר

03ר, 06ר

0רר

30ר

רשימה להלן רשימה להלן

אוטובוס זעיר 42ר, הסעת ילדים 20ר כבוי אש רכב ביטחון ר0ר אמבולנס רכב ביטחון 02ר חילוץ רכב ביטחון 03ר אוטובוס עד 5ר נוסעים

היתר 30ר- מלגזה כושר נשיאה מעל 20טון מורה נהיגה ברכב משא

מורה נהיגה ברכב ציבורי

רכב ציבורי

רכב מקצועי-כנוהג באוטובוס

רכב ציבורי-כנוהג באוטובוס

כנוהג ברכב מקצועי + שמיעה ציבורי רכב ציבורי-כנוהג באוטובוס

כנוהג ברכב מקצועי + שמיעה ציבורי כנוהג ברכב משא להגדר המתאים כנוהג ברכב ציבורי להגדר המתאים

4ר.2ר רשימת הרשאות מורי נהיגה ונהלים מקצועיים להוראת נהיגה:

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 1. 13. היתרי כלי רכב יעודיים מיוחדים

13.1מלגזה (היתרים 129, 130)

הגדרת מלגזה: מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של מטענים ומשאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה.

ייעוד המלגזה: מלגזות ההרמה נועדו לשרת את הצורך של העברה והטענת מטענים שמשקלם עולה על כושר ההרמה של האדם, וכן לעבודה יעילה ומהירה וחיסכון תקציבי ובזמן.

ישנם שני סוגי היתרים שניתן לקבל לאחר קורס מלגזה:

היתר 129: היתר נהיגה במלגזה עד 20טון

היתר 130: היתר נהיגה במלגזה מעל 20טון

היתר 128: בוטל. בעבר היתר מלגזה ללא ציון כושר העמסה.

תנאי סף לקבלת היתר מלגזה:

היתר 129: גיל 8ו, קיום רישיון לרכב 20פרטי, או ו טרקטור

היתר 130: קיום רישיון לרכב משא 23לפחות.

לא ינהג אדם במלגזה אלא אם קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התמ״ת וניתן היתר לכך מרשות הרישוי.

נתוני המלגזה בשיקולי ההיתר הרפואי:

כושר ההרמה של המלגזה מבוסס על הנתונים הפיזיים שלה, משקלה העצמי, ממדי המלגזה ומיקום מרכז הכובד.

מרכז הכובד של המלגזה (מרכז המסה) הנה נקודה קבועה בתוך גוף המלגזה שדרכה עובר הכוח הפועל על הגוף עקב משיכת כדור הארץ, ללא תלות במצב הגוף.

גורמים המשפיעים על מרכז הכובד:

 • נתוני המטען:- מידות, משקל, צורה ומיקום הגוף על המלגזה.
 • גובה התורן
 • זווית הטיה של התורן
 • כוחות דינמיים הפועלים על המלגזה בזמן   תנועה
 • מרכז הכובד חייב להיות תמיד בתוך שטח    המשולש הנוצר בין מרכזי שני הגלגלים הקדמיים ומרכז

הסרן האחורי. נקרא “משולש יציבות”.

התהפכות: למלגזה ללא מטען יש נטיה להתהפך לצדדים ביתר קלות מאשר מלגזה מועמסת.

75%מהתאונות הקטלניות נגרמות עקב התהפכות ללא מטען.

שדה ראיה מוגבל: שדה הראיה עלול להיות מוגבל בשל העברת מטען גבוה המסתיר את הדרך.

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

נסיעה במשטחים משופעים: התנועה על משטחים משופעים מסוכנת יותר מתנועה על משטח ישר מפני שמרכז הכובד נע באופן תמידי לכוון שיפוע הדרך ובכך מפר את איזון המלגזה וגורם להתהפכותה. בנסיעה במדרון תלול הנסיעה תתבצע לאחור. השיפוע לא יעלה על 5%. התנועה חייבת להיות במהירות נמוכה.

הסיבות לנפילת מטען בעת הרמה או הובלה:

 • תפיסה או דפינה בלתי נכונות.
 • משטח הרמה לא תקין
 • מטען לא יציב
 • מטען שאינו קשור היטב
 • דפינה או חביקה בלחץ נמוך מדי

נהיגה והעמסה:

 • בעת נהיגת מלגזה על שתי הידיים לאחוז בגלגל ההגה.
 • בעת העמסה / פריקה יש לסובב את ההגה ביד אחת, כאשר היד השניה מפעילה את הידיות של מערכת ההרמה.

סגל רופאי המרב״ד מצא לאחר דיון בנתוני המלגזות כי לאור מצב המלגזה עם היתר 129

 • כושר הרמה עד 20טון,
 • צרכי תנועה עם משקל גבוה
 • תנועה באזורים צפופים ועתירי עובדים עם מסוכנות היפגעות בתאונות עבודה
 • יציבות רופפת של המלגזה עם מרכז כובד המאפשר התהפכות ללא מטען ועם מטען כבד
 • יכולת סיבוב גבוהה של המלגזה ברדיוס קטן המגביר את איבוד שווי המשקל עקב המוממנט
 • צורך התאמת המטענים למרחבים צרים
 • צורך בתקשורת מילולית עם העובדים במשטחי העבודה
 • צורך בראיה תלת ממדית במשטח העבודה

13.1.1   לפיכך נקבע כי הדרישות הרפואיות לקבלת היתר נהיגה 129 במלגזה כלהלן:

13.1.1.1    כושר ראיה כמו ברכב ציבורי

13.1.1.2     כושר שמיעה כמו ברכב ציבורי

13.1.1.3     כושר רפואי כללי כמו ברכב משא 23לפחות

13.1.2 הדרישות הרפואיות לקבלת היתר נהיגה 130 במלגזה כלהלן:

13.1.2.1    כושר ראיה כמו ברכב ציבורי

13.1.2.2     כושר שמיעה כמו ברכב ציבורי

13.1.2.3     כושר רפואי כללי כמו ברכב משא 23לפחות

13.2מכונה ניידת (היתרים 118, 125) ציוד הנדסי (היתר 115)

ההגדרות באדיבות מר חגגיה אפרגן מאגף הרישוי משרד התחבורה

היתר 118: היתר נהיגה במכונה ניידת, הוראת מעבר, ניתן למי שלא עברו קורס ואשר הציגו מסמכים על ותק.      של 10שנים לפחות בנהיגה במכונה ניידת.

.               דרישות רפואיות כמו רכב מקצועי, דרישות ראיה כמו רכב פרטי

היתר 125: היתר נהיגה במכונה ניידת, ניתן למי שעברו קורס בנהיגה במכונה ניידת

דרישות רפואיות כמו רכב מקצועי, דרישות ראיה כמו רכב פרטי

היתר 115: היתר נהיגה בציוד הנדסי

דרישות רפואיות כמו רכב מקצועי, דרישות ראיה כמו רכב פרטי

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 1. 1 רשימת קודי הגבלות של משרד הרישוי- לרישיונות נהיגה

14.1רשימת הגבלות לפי מספר קוד

109          אוטובוס ריק ללא נוסעים (בוטל)

115          רשאי/ת לנהוג בציוד הנדסי

127          פטור/ה מחובה לחגור חגורת בטיחות

131          פטור מתשלום אגרה

171          מחסום לדוושת מאיץ

172          מנגנון יד עם פונקציות

173          מנגנו| יד מצד שמאל של ההגה

174          תפוח הגה עם פונקציות

175          כרית ראש עם פונקציות

176          מנגנון יד חשמלי עם פונקציות

177          הגה חשמלי מצד שמאל

178          מנגנון יד חשמלי מצד ימין של ההגה

179          מערכת קולית

180          מתקן    “מזלג” על               ההגה

181          מתקן    “מזלג” על    מנגנון   היד

182          ג׳ויסטיק מפוצל עם פונקציה כהגה בלבד            (להגבלה יתווספו תמיד הגבלות 171, 234)

183          ג׳ויסטיק מפוצל עם פונקציה כבלם ומאיץ בלבד (להגבלה יתווספו תמיד הגבלות 171, 234)

184          מתקן    על ההגה בשימוש כמאיץ בלבד (קרוזר)

185          מנגנון יד מצד ימין של ההגה

200          מוגבל/ת לאופנוע אוטומטי בלבד

201          ראי פנורמי וראי חיצוני נוסף

202          מנגנון יד מכני מלא

208          מכוון כיוון ביד ימין

209          מכוון כיוון ביד שמאל

210          עמעם אור ביד

212          בלם להפעלה ביד

213          הפעלת בלם חירום ביד שמאל

214          בלם ומאיץ ביד וגולה להגה

217          בלם ומאיץ להפעלה ביד

222          גולה (תפוח) בגלגל ההגה

223          טבעת על גלגל ההגה

224          מכוון כיוון ברגל

229          בלם ברגל שמאל

231          מאיץ בצד שמאל של הבלם

232          בלם כוח

233          הגה כוח

234          תיבת הילוכים אוטומטית

235          מוגבל/ת לנהיגה    בשעות היום בלבד

242          חייב/ת בהחזקת   גלוקומטר

243          אינו/ה רשאי להסיע נוסעים ברכב מסחרי

244          חייב/ת להרכיב משקפיים או עדשות מגע

245          חייב/ת לכסות עין אחת בעת נהיגה

246          חייב/ת להרכיב מכשיר שמיעה בעת נהיגה

247          פרוטזה   ליד וגולה להגה

248          חייב/ת    להרכיב מנגנון כתף

249          כפפה מיוחדת ליד או לידיים

250          חייב/ת    בפרוטזה ברגל ימין

251          חייב/ת    בפרוטזה ברגל שמאל

252          חייב/ת לחגור חגורת בטחון מטעמים רפואיים

253          חייב/ת לשאת עמו מוצרי סוכר בשעת נהיגה

254          מוגבל/ת לנהיגה ברכב עם בלם כוח, הגה כוח וגולה להגה (משולב 269+222+ 233)

257          שתי מראות חיצוניות

259          בלם מוגבר / מרוכך

260          מוגבל/ת לנהיגה בשטח סגור בו מופעל ציוד המפעל

261          חייב/ת להסתייע במכשיר   אורתופדי

262          מוגבל/ת לאופנוע מעל   50 סמ״ק אוטומטי בלבד

264          מוגבל/ת לנהיגה ברכב עם ג׳ויסטיק (להגבלה יתווספו תמיד הגבלות 171, 234)

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

265          מוגבל/ת לנהיגה ברכב עם הגה חשמלי (ההגה יכלול תמיד הגבלה נוספת 222או 174)

או הגה חשמלי מצד ימין

266          מוגבל/ת לרכב עם מנגנון יד חשמלי (להגה אפשר להוסיף 172, חייב ב-234, 222או 174)

או מנגנון יד חשמלי מצד שמאל של ההגה

267          מוגבל/ת לרכב עם התקן 3פינים על גלגל ההגה

268          מוגבל/ת לרכב עם התקן 3פינים על מנגנון היד

269          מנגנון יד חשמלי + הגה חשמלי                   (משולב 266+265)

270          חייב/ת בעדשות מגע בלבד

271          רכב אוטומטי עם גולה (תפוח) בגלגל ההגה (משולב 234+222)

272          רכב אוטומטי עם מנגנון יד מכני מלא           (משולב 202+234)

273          אוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית

299          טופס היתרים והגבלות מצורף לרישיון

300          רשאי/ת לנהוג ברכב משא ללא נוסעים

301          מוגבל/ת לרכב   עם הגה כח מרוכך           בלבד

302          מוגבל/ת לרכב   עם הגה אופקי

303          מוגבל/ת לרכב   עם הגה מתכוונן

304          מוגבל/ת לרכב    עם הגה בעל קוטר       קטן

305          מוגבל/ת לרכב עם דוושות מוגבהות

306          מוגבל/ת לרכב עם מושב נהג אורטופדי

307          מוגבל/ת לחגירת חגורת בטחון מתנית

901          חידוש הרישיון    מותנה בהמצאת אישור על בדיקת עיניים/ ראיה

903          חידוש הרישיון    מותנה בהמצאת אישור רפואי למשרד הרישוי

914          חייב/ת בדיקת    ביקורת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

915          חייב/ת בדיקת    ביקורת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

916          חייב/ת    בדיקת ביקורת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

917          חייב/ת    בדיקת ביקורת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

920          הגבלת   חידוש לקשישים- בדיקת ביקורת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

921          הגבלת   חידוש לקשישים- בדיקת ביקורת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

922          לאחר ניפוי ראשוני של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב״ד)

926          מורשע/ת בעבירות סמים

936          תג נכה

950          נפטר/ה

951          איחוד תיק במשרד הרישוי

952          ביטול רישיון נהיגה

995          מוגבל/ת לנהיגה בגורר תומך בתוך מחנה צבאי

996          מוגבל/ת לנהיגה בתחום המפעל בו הנהג/ת עובד/ת

997          מוגבל/ת לנהיגה ברדיוס 5ק״מ מביתו/ה

998          מונית ללא נוסעים לצורכי עבודה כבוחן/ת רכב

999          מוגבל/ת לנהיגה ברדיוס 10ק״מ מביתו/ה

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

15. רשימת הגדרות רפואיות במבט מהיר- לשימוש המרב״ד
MEDICAL DIAGNOSTIC SPECIFICATION LIST AT A GLANCE- ICD-9
קודקרדיאלי15.6קודכללי15.1
401HTN
745CONG. ANOMALIES OF HEART140NEOPLASM
413IHD , AP250DM
412OLD MI250.4/5/6/DM (RENAL.OPHTAL/NEURO/PERIPH)
429.2ASCVD7
427CARD DYSRHYTHMIA278.0OBESITY
427.0PSVT906.9BURNS
427.1PVTעיניים
427.3AF368VISUAL ACUITY15.2
427.6PVC’S , VPB’S368.0AMBLYOPIA
428CHF368.4VISUAL FIELDS DEFECTS
425CMP368.6NIGHT BLINDNESS
780.2SYNCOPE369.60BLINDNESS ONE YEY
א.א.ג.15.7עיניים15.2
386VESTIBULAR DISORDER368VISUAL ACUITY
386.0MENIERE’S368.0AMBLYOPIA
386.2VERTIGO OF CENTRAL ORIGIN368.4VISUAL FIELDS DEFECTS
389HEARING LOSS368.6NIGHT BLINDNESS
778DEAF MUTISM369.60BLINDNESS ONE EYE
780.53SLEEP APNEA493Asthma                             ריאות15.3
COPD
חבלת ראש15.8443כלי דם                                  PVD15.4
850CONCUSSION454VARICES
850.0CONCUSSION with no loss of435נוירולוגי                                 TIA15.5
consciousness436CVA Acute
850.1CONCUSSION With loss of438CVA Late Effects
consciousness344.9Neuro nonspecific
800FRACTURE OF SKULL345EPI               ‘
800.0FRACTURE OF SKULL Without346Migraine Headaches
Brain Injury343CP
800.1FRACTURE OF SKULL With332Parkinson
Brain Injury
אורתופדי15.9335.2ALS
81.1Arthrodesis of Foot/Ankle340MS
81.21Arthrodesis of Hip357.0GBS- Guillian Barre’
81.22Arthrodesis of Knee359MD -Muscular Dystrophy
81.23Arthrodesis of Shoulder333.5CHOREAS
81.24Arthrodesis of Elbow335.2Motor Neuron Dis
737Curvature of Spine138Poliomyelitis
724.2LBP357.0CMT- Charcot Marie Tooth
724.3Schiatica (see also 353.1)353.1Schiatica (see also 724.3)
722.0Displacement Cervical Disc342Hemiplegia
722.1Displacement Lumbar Disc344.0Quadriplegia
720.0Ankylosing Spondylitis344.1Paraplegia
721.0Cervical Spondylitis344.2Diplegia upper limbs
721.2Thoracic Spondylitis344.3Monolegia lower limbs
721.2Lumbosacral Spondylitis344.4Monogia upper limbs
68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

משרד הבריאות

המכון הרפואי לבטיחות  בדרכים

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה

 

84.00

84.01

84.03

84.05

84.07

84.10

84.11

84.12

84.15

84.17

UPPER LIMBS קטיעות15.10

15.11

UPPER LINB FINGER HAND FORARM HUMERUS

LOWER LIMBS

LOWER LINB TOE FOOT BELOW KNEE ABOVE KNEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוות דעת
דרג
[Total: 0 Average: 0]
הפוסט הקודם
הפוסט הבא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *